eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1342/18
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2018-07-18
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1342/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Osiecka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 18 lipca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 lipca 2018 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Centrum Usług Wspólnych w Gminie
Żabia Wolapostanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje
zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
odwołującego wykonawcy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy
pięćset złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie
– w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Płocku.


Przewodniczący: ………………………………
Sygn. akt KIO 1342/18

U Z A S A D N I E N I E

Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, dalej: „Zamawiający”, prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pn.
Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Żabia Wola w roku szkolnym
2018/2019
na
podstawie
zakupionych
biletów
miesięcznych
.
Postępowanie
to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej: „ustawa Pzp”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 21 czerwca 2018 r. pod numerem 576854-N-2018.
W dniu 9 lipca 2018 r. wykonawca
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, dalej: „Odwołujący”, wniósł do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie, zarzucając Zamawiającemu dokonanie wyboru
najkorzystniejszej oferty z naruszeniem art. 24 ust. 4 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp
oraz naruszeniem art. 7 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie uznania za odrzuconą oferty
wykonawcy podlegającego wykluczeniu z postępowania, z powodu niewykazania przez tego
wykonawcę posiadania niezbędnych zdolności zawodowych (wiedzy i doświadczenia)
i technicznych oraz dokonanie wyboru oferty
najkorzystniejszej w sposób dowolny.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;
2.
dokonania ponownego badania i oceny ofert;
3.
wykluczenia wykonawcy J. W.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
Usługi
Transportowe
J.
W.
z
siedzibą
w
Żabiej
Woli
z postępowania;
4.
odrzucenia oferty wykonawcy J. W.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
Usługi Transportowe J. W. z siedzibą w Żabiej Woli;
5.
ponownego dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.
Do postępowania odwoławczego w ustawowym terminie żaden wykonawca
nie przystąpił.

W dniu 12 lipca 2018 r. Z
amawiający poinformował Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej o uwzględnieniu w całości zarzutów odwołania. Niniejsza odpowiedź została
podpisana przez osobę umocowaną do reprezentacji Zamawiającego.
Izba stwierdziła, iż w świetle oświadczenia Zamawiającego zachodzi podstawa
do umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zgodnie z art. 186 ust. 2 ust
awy Prawo zamówień publicznych W przypadku
uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba
może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron
oraz
uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie
wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego
nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje,
powtarza lub unieważnia czynność w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie
z żądaniem zawartym w odwołaniu
.
Ponieważ po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca Izba
związana była oświadczeniem Zamawiającego i umorzyła postępowanie odwoławcze.
Na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych koszty
postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), Izba
orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty 7 500 zł uiszczonej
tytułem wpisu.

Przewodniczący: ………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie