eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2018 › Sygn. akt: KIO 1066/18
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2018-06-12
rok: 2018
sygnatury akt.:

KIO 1066/18

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Danuta Dziubińska Członkowie: Dagmara Gałczewska - Romek, Emilia Garbala Protokolant: Rafał Kamoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 czerwca
2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 maja 2018 r. przez wykonawców wspólnie
ubiegających
o zamówienie: Mera-Serwis SGL sp. z o.o. S.K.A, ul. Langiewicza 16, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki oraz Mera Systemy sp. z o.o. ul. Langiewicza 16, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki

w postępowaniu prowadzonym przez Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., ul.
Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa


przy udziale wykonawcy Mennica Polska S.A., Al. Jana
Pawła II/23, 00-854 Warszawa,

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:
1.
oddala odwołanie;
2.

kosztami postępowania obciąża odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających
o zamówienie: Mera-Serwis SGL sp. z o.o. S.K.A. oraz Mera Systemy sp. z o.o. i:
2.1
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Mera-Serwis SGL sp. z o.o.
S.K.A. oraz Mera Systemy sp. z o.o.

tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………..……………..

…………………………....

…………………………….Sygn. akt: KIO 1066/18

Uzasadnienie

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. (
dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej
dalej „ustawą Pzp”, pn.: „Dostawa i kompleksowa obsługa serwisowo-eksploatacyjna
mobilnych automatów biletowych”
, oznaczenie sprawy DWZ/112/2017. Ogłoszenie
o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23
listopada 2017 r., poz. 2017/S 225-
469312. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(dalej: „SIWZ”) została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
W dniu 28 marca 2018 r.
Odwołujący - wykonawcy działający wspólnie: Mera-Serwis
SGL sp. z o.o. S.K.A. oraz Mera Systemy sp. z o.o. wniósł do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej odwołanie wobec czynności Zamawiającego w postaci wyboru
najkorzystniejszej oferty i zaniechania wykluczenia
dwóch innych wykonawców. Odwołujący
zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1.
art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 3 oraz art. 22d ust. 3, a także art. 24 ust. 1
pkt 16 i 17 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia:
-
wykonawcy Mennica Polska S.A.
(dalej również: „Mennica”),
-
wykonawców występujących wspólnie: GMV Innovating Solutions sp. z o.o. i Grupo
Mecanica del Vuelo Sistemas S.A.U.
(dalej również: „GMV”);
2. art. 91 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 13 i art. 2 pkt 5 ustawy Pzp poprzez wadliwy i
niezgodny z kryteriami oceny ofert wybór oferty najkorzystniejszej;
3. art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, poprzez naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji
oraz równego traktowania wykonawców;
4.
ewentualnie w przypadku nieuwzględnienia zarzutu nr 1. - naruszenie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp poprzez zaniechanie przez Zamawiającego wezwania:
-
wykonawcy Mennica Polska S.A.,
-
wykonawców występujących wspólnie: GMV Innovating Solutions sp. z o.o. i Grupo
Mecánica del Vuelo Sistemas S.A.U.,

do złożenia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Wskazując na powyższe, Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
1) u
nieważnienie czynności oceny i badania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej z
dnia 17 maja 2018 r.;
2) wykluczenie:
-
wykonawcy Mennica Polska 5.A.,
-
wykonawców występujących wspólnie: GMV Innovating Solutions sp. z o.o. i Grupo
Mecánica del Vuelo Sistemas S.A.U.;
3) dokonanie wyboru
jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego.
Odwołujący podał, iż jego interes prawny został naruszony przez Zamawiającego
w postępowaniu, ponieważ złożona przez Odwołującego prawidłowa oferta powinna być
uznana za najkorzystniejszą według określonych w SIWZ kryteriów oceny ofert, a tylko
wskutek naruszenia przez Zamawiającego ww. przepisów, nie może uzyskać zamówienia.
Szkoda, którą poniesie Odwołujący polega na utraceniu korzyści, jakie mógłby osiągnąć
z realizacji zamówienia.
Uzasadniając zarzut zaniechania wykluczenia wykonawców, Odwołujący przytoczył treść
pkt 5.1.2. SIWZ oraz - w odniesieniu do wykonawcy Mennica Polska S.A.
(dalej również:
”Mennica”) - podał, iż z załączonego do oferty tego wykonawcy Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (dalej: „JEDZ”), stanowiącego w myśl art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu, wynika, że żadna z usług referencyjnych, przedstawionych w wykazie tego
wykonawcy
nie spełnia warunku udziału w postępowaniu tj. wykonania dostaw obejmujących
minimum 100 szt. mobilnych automatów biletowych do sprzedaży biletów komunikacyjnych
w pojazdach, które: umożliwiały zakup co najmniej 5 typów biletów, posiadały możliwość
płatności bezgotówkowej oraz posiadały system diagnostyczny umożliwiający zdalne
wykrywanie usterek i nieprawidłowości w funkcjonowaniu automatów. W związku z tym
Mennica Polska S.A. p
rzedstawiła Zamawiającemu nieprawdziwe informacje co do ww.
usług odnośnie przedmiotu stanowiącego jej świadczenie, jak również charakteru tego
świadczenia, wprowadzając w błąd Zamawiającego.
Na poparcie tego stanowiska Odwołujący wskazał m.in., iż Aneks z dnia 02.06.2016
r. do Umowy nr. FU/GO/U/290/00/11/W (dalej także: „Aneks”), zawartej z MPK Łódź sp. z
o.o. (dalej:
„MPK Łódź”)nie obejmował swoim zakresem dostawy mobilnych automatów
biletowych, gdyż na mocy jego postanowień Mennica Polska S.A. została zobowiązana do
przeprowadzenia pilotażu w zakresie wnoszenia opłat przejazdowych uprawniających do

korzystania ze środków lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, wnoszonych w Kasowniku
Biletowym przy pomocy karty płatniczej w systemie OPS, a w ramach uruchomienia OPS,
Mennica wyposażyła wskazane przez MPK Łódź pojazdy transportu miejskiego
organizowanego, wykonywanego o
raz nadzorowanego przez MPK Łódź, w Kasowniki
Biletowe, przy czym koszty instalacji Kasownika Biletowego w pojazdach zgodnie z Aneksem
pokrywa Mennica Polska S.A. Tym samym w opinii Odwołującego, Aneks do umowy
obejmował jedynie pilotaż rozwiązania Open Payment, co nie spełniało definicji dostawy,
wskazanej w art. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Mennica Polska S.A. w ramach przeprowadzonego
pilotażu jedynie wyposażyła pojazdy transportu miejskiego w niezbędne Kasowniki Biletowe,
jednakże nie dokonała przeniesienia na Zamawiającego prawa do używania lub
użytkowania, które stanowiłoby o dokonaniu dostawy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
Na mocy postanowień Aneksu przez cały okres pilotażu rozwiązania Open Payment
użytkownikiem
i właścicielem urządzeń była i jest Mennica Polska S.A., która korzystała z Kasowników
Biletowych do realizacji systemu rozliczeniowego dedykowanego dla komunikacji miejskiej,
opartego na technologii wnoszenia opłat za przejazdy w Kasownikach Biletowych. Mennica
w ramach pilotażowego projektu Open Payment System umożliwiała dokonywanie opłat
bezgotówkowych w systemie wejście/wyjście za pomocą pozostających w jej władaniu
urządzeń w miejscach udostępnionych przez MPK Łódź. Takiego świadczenia, zdaniem
Odwołującego, nie sposób uznać za dostarczenie urządzeń. Nie zostały one bowiem nikomu
dostarczone, lecz jedynie dla własnych potrzeb zainstalowane w pojazdach. Należy
podkreślić, iż podmiotem, który przez cały okres realizacji ww. pilotażu korzystał z urządzeń
do wnoszenia opłat była Mennica Polska S.A., która posługiwała się nimi jako narzędziem do
realizacji przedmiotu umowy, jakim był pilotaż projektu Open Payment System. To
Zamawiający zobowiązał się do udostępnienia w pojazdach infrastruktury pozwalającej na
używanie Kasowników Biletowych przez Mennicę, a nie Mennica dostarczyła
Zamawiającemu urządzenia. Nie można mówić o „dostarczeniu i uruchomieniu" urządzeń,
gdy nie są one świadczone na rzecz drugiego podmiotu, lecz stanowią czynność
realizowaną na swoją rzecz. Należy również wskazać, że cały proces instalacji Kasowników
Biletowych systemu OPS został przeprowadzony i sfinansowany przez Mennicę.
Nadto Odwołujący podał, iż przedmiotem ww. zamówienia, realizowanego w ramach
postanowień Aneksu, były mobilne automatyczne urządzenia biletowe, które w
rzeczywistości nie spełniają funkcji umożliwienia zakupu co najmniej 5 typów biletów. W celu
ustalenia co należy rozumieć przez funkcję umożliwiającą zakup biletu należy w pierwszej
kolejności posłużyć się przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1983, z późn. zm.), zwanej dalej Prawem przewozowym. Przepis art.

16 ust. 1 Prawa przewozowego stanowi, że umowę przewozu zawiera się przez nabycie
biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży lub spełnienie innych określonych przez
przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego warunków dostępu do
środka transportowego, a w razie ich nieustalenia - przez samo zajęcie miejsca w środku
transportowym. Tym samym
należy rozróżnić nabycie biletu od sytuacji spełnienia innych
określonych przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego
warunków dostępu do środka transportu. Zamawiający wymagając w pkt 5.1.2. SIWZ
warunku, wykazania
się doświadczeniem w dostawie mobilnych automatów biletowych, które
umożliwiają zakup co najmniej 5 typów biletów odniósł się do konkretnej funkcji polegającej
na nabyciu biletu, a nie spełniania innych określonych przez przewoźnika lub organizatora
publicznego transportu zbiorowego warunków dostępu do środka transportowego. Przepis
art. 16 ust. 2 Prawa przewozowego wskazuje, że bilet powinien zawierać co najmniej: nazwę
przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego, relację lub strefę
przejazdu, wysokość należności za przejazd, zakres uprawnień pasażera do ulgowego
przejazdu.
Natomiast urządzenia, z których Mennica korzystała w ramach realizacji
pilotażowego projektu Open Payment System nie posiadają funkcji sprzedaży biletu, lecz
służą jedynie do wnoszenia opłat za przejazdy przy pomocy kart płatniczych, co stanowi
element realizacji systemu Open Payment System, który jest systemem rozliczeniowym
dedykowanym dla komunikacji miejskiej,
opartym na technologii wnoszenia opłat za
przejazdy bezstykowymi kartami płatniczymi EMV. Tym samym, w ocenie Odwołującego,
wskazana przez Mennicę usługa dotyczy nie dostarczenia automatu biletowego do
sprzedaży
biletów,
jak
żądano
w warunku, lecz polegała na korzystaniu z urządzenia służącego do wnoszenia opłat
realizowanych w celu spełnienia „innych określonych przez przewoźnika lub organizatora
publicznego transportu zbiorowego warunków dostępu do środka transportowego". Prawo
przewozowe spełnienie takich warunków wyraźnie odróżnia od nabycia biletu (w art. 16 ust.
1). U
rządzenia żądane dla wykazania warunku doświadczenia, w sposób jednoznaczny
miały natomiast służyć sprzedaży biletów.
W ocenie
Odwołującego Mennica Polska S.A. bezpodstawnie nazwała ww.
urządzenia mobilnymi automatycznymi urządzeniami biletowymi, podczas gdy jest to
kasownik biletowy, który służy do dokonania walidacji (sprawdzenia) już wpisanego lub
wpisania (skasowania) na nośnik biletu wymaganych informacji, który został zaopatrzony w
funkcję wnoszenia opłat za przejazdy przy pomocy kart płatniczych. W branży transportowej
natomiast w sposób jednoznaczny, uznany i szeroko stosowany rozróżnia się automaty
biletowe do sprzedaży biletów (biletomaty) od kasownika.

Odwołujący podniósł , iż zgodnie z poglądem doktryny, nabycie biletu w masowej
komunikacji miejskiej autobusami, tramwajami, trolejbusami, powinno nastąpić w punktach
specjalnie do tego przeznaczonych (kioskach, sklepach, punktach obsługi klienta), ale może
nastąpić również już w samym środku transportowym u kierowcy, jeżeli oczywiście taka
możliwość została przez przewoźnika przewidziana. Jednak w takich sytuacjach (za
wyjątkiem nabycia biletu u kierowcy, który nie wymaga "skasowania") samo nabycie biletu
nie jest wystarczające, gdyż niezbędnym warunkiem jest jego "skasowanie" w specjalnym
urządzeniu, tj. oznaczenie biletu datą, godziną, numerem pojazdu lub przejazdu, kodem itp.
W związku z tym będziemy tu mieli do czynienia z koniecznością wykonania przez
podróżnego wskazanej przez przewoźnika konkretnej czynności faktycznej, a więc ze
spełnieniem "innych określonych przez przewoźnika warunków dostępu do środka
transportowego". Podobnie rzecz ma się z przewozem metrem, gdzie skasowanie biletu
odbywa się przy wejściu na peron metra. Dopiero wówczas umowa przewozu zostanie
zawarta
. Tym samym doktryna również rozróżnia okoliczność nabycia biletu i sposobów jego
nabycia od jego „skasowania", dokonywanego m.in. przez specjalistyczne urządzenia.
Zdaniem Odwołującego również wskazane przez Mennicę Polską S.A. zamówienie
realizowane w ramach Aneksu z dnia 16.06.2016 r. do Umowy sprzedaży biletów
elektronicznych z dnia 28.10.2013 r. na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp.
z o.o. w Jaworznie nie potwierdza wskazanego w pkt 5.1.2. SIWZ warunku udziału
w post
ępowaniu, gdyż nie spełnia wymagań Zamawiającego odnośnie charakteru tego
świadczenia, jak również przedmiotu stanowiącego świadczenie Mennicy. Nie spełnia też
wymogu co do liczby dostarczonych urządzeń. Mennica Polska S.A. wbrew oświadczeniu
złożonemu w JEDZ świadczyła na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
w Jaworznie usługę wdrożenia systemu Open Payment System, który jest systemem
rozliczeniowym dedykowanym dla komunikacji miejskiej, opartym na technologii wnoszenia
opłat za przejazdy bezstykowymi kartami płatniczymi EMV. Powyższa usługa nie
obejmowała dostawy mobilnych automatów biletowych do sprzedaży biletów w rozumieniu
art. 2 pkt. 2 ustawy Pzp. Aktualna w tym zakresie pozostaje argumentacja dotycząca
rozróżnienia biletu od opłaty stanowiącej spełnienia warunku określonego przez organizatora
transportu zgodnie z art. 16 ust 1 ustawy Prawo przewozowe. Aktualna pozostaje też
argumentacja, że Mennica świadczyła usługę przy użyciu urządzeń pozostających w jej
władaniu, a nie dostarczyła urządzenia odbiorcy, czego dotyczył warunek.
W dalszej części pisma Odwołujący stwierdził, iż urządzenia, z których Mennica
Polska S.A. korzysta w ramach wdrożenia projektu Open Payment System nie posiadają
funkcji sprzedaży biletu, lecz służą jedynie do wnoszenia opłat za przejazdy przy pomocy
kart płatniczych i stanowią element realizacji systemu Open Payment System, który jest

systemem rozliczeniowym dedykowanym dla komunikacji miejskiej, opartym na technologii
wnoszenia opłat za przejazdy bezstykowymi kartami płatniczymi EMV.
W uzasadnieniu odwołania w zakresie zarzutów dotyczących wykonawcy GMV
Innovating Solutions sp. z o.o. i Grupo Mecanica del Vuelo Sistemas S.A.U.
(dalej również:
„GMV”), Odwołujący wskazał, iż z załączonego do oferty GMV dokumentu JEDZ wynika, że
na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.2. SIWZ wykonawca wykazał
zamówienie zrealizowane na podstawie projektu POIS.08.03.00- 00-014-10 pn. „Poprawa
funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie
systemów telemetrycznych" na rzecz Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,
którego przedmiotem była dostawa, montaż i utrzymanie 317 biletomatów mobilnych:
posiadających możliwość płatności bezgotówkowej - umożliwiających zakup, co najmniej 5
rodzajów biletów, przy czym „rodzaj biletu" należy rozumieć, jako zbiór cech biletu
określających jego okres ważności, terytorialny zakres stosowania oraz wskazanie
ewentualnej ulgi -
posiadających system diagnostyczny umożliwiający zdatne wykrywanie
usterek i nieprawidłowości w funkcjonowaniu automatów w okresie ód 12.06.2013 r. do
27.11.2015 r.
Odwołujący podał, iż zgodnie z literalnym brzmieniem pkt. 5.1.2.1. SIWZ warunek
udziału w postępowaniu dotyczy jedynie doświadczenia w zakresie dostawy, która została
wykonana w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, natomiast wskazane przez GMV w JEDZ, na
okoliczność spełnienia tego warunku dostawy biletomatów mobilnych w ramach realizacji
Umowy nr POIS.08.03.00-00-014-
10 zostały wykonane: 30.04.2014 r. w liczbie 41 szt.;
30.06.2014 r. w liczbie 70 szt.; 31.07.2014 r. w liczbie 71 szt.; 29.08.2014 r. w liczbie 45 szt.;
30.09.2014 r. w liczbie 16 szt.; 30.09.2014 r. w liczbie 25 szt.; 31.10.2014 r. w liczbie 50 szt.
Termin składania ofert w postępowaniu upłynął dnia 22.03.2018 r., co wskazuje, iż wskazane
przez GMV dostawy zostały wykonane w okresie nie mieszczącym się w okresie 3 lat przed
upływem terminu składania ofert. Tym samym wskazane przez GMV dostawy nie spełniają
warunku udziału w postępowaniu określonym w pkt. 5.1.2.1. SIWZ. Ponadto Odwołujący
wskazał, iż GMV nie wykonał w sposób należyty ww. dostaw gdyż dostarczone przez GMV
mobilne biletomaty są niezgodne z zapisami SIWZ do ww. umowy w zakresie:
1)
pkt.1.5.4: „Wszystkie otwory wrzutowe i wyrzutowe muszą być zabezpieczone przed
działaniem naturalnych czynników zewnętrznych, jak i przed próbami celowego
zniszczenia.
Próba celowego zapchania jednego z otworów musi kończyć się
unieruchomieniem automatu (zablokowanie pozostałych otworów i wyświetlenie
komunikatu ostrzegawczego) oraz powiadomienie serwisu" oraz pkt. 1.9: „Wbudowany
system diagnostyczny, który w razie pojawienia się ewentualnej awarii poinformuje o niej,

np. za pomocą sygnalizacji świetlnej i komunikatów na wyświetlaczu oraz rejestruje
w pamięci kody błędów. Biletomat będzie blokował możliwość sprzedaży, jeśli rolka
z papierem do wydruków skończy się lub nie będzie założona" - polegające na braku
funkcjonalności w zakresie unieruchomienia Biletomatu wraz z wyświetleniem
odpowiedniego komunikatu ostrzegawczego przy zablokowaniu czytnika kart stykowych
zestawu płatniczego. Zapchany czytnik w momencie wybrania opcji płatności za pomocą
karty stykowej powoduje permanentne oczekiwanie Biletomatu na wyjęcie blokującego
przedmiotu. Biletomat nie zostaje unieruchomiony,
a na ekranie nie pojawia się
komunikat ostrzegawczy.
2) pkt. 1.5.
6: „Otwory wrzutowe muszą być dodatkowo zabezpieczone przed
niekontrolowanym wypadaniem wrzucanych i wyrzucanych przedmiotów (pieniędzy, kart)
np. pod wpływem wiatru. Wskazane mechanizmy zamykania otworów wrzutowych i
wyrzutowych powinny zostać zamknięte, gdy są one nieużywane, celem ograniczenia
przedostawania się zanieczyszczeń do wnętrza automatu" - polegające na braku
funkcjonalności blokowania otworu wyrzutowego w postaci blokady osłony kieszeni
biletowej. W każdym momencie istnieje możliwość naruszenia wnętrza kieszeni biletowej
oraz zapchanie otworów wylotowych biletu i/lub bilonu.
3)
pkt. 1.12.1: Biletomat powinien być wyposażony w kolorowy co najmniej 10" ekran
doty
kowy o rozdzielczości min. 600 x 800 punktów i jasności co najmniej 400 cd/m2,
który spełnia zarówno funkcję wyświetlacza; jak i urządzenia przyjmującego polecenia od
pasażerów i obsługi technicznej. Interakcja z użytkownikiem poprzez wandaloodporny
wyświetlacz z nakładką dotykową w technologii Infrared. Ekran ten musi być odporny na
działanie naturalnych czynników zewnętrznych (temperatura; wilgoć) i musi poprawnie
reagować na dotykanie dowolnymi przedmiotami. Dodatkowo musi być odporny na próby
uszkodzenia poprzez uderzenia twardymi przedmiotami oraz na zarysowania
(wandaloodporny) -
polegające na braku możliwości obsługi ekrany dotykowego
dowolnym przedmiotem. Ekran Biletomatu nie reagował na dotyk żadnym testowanym
przedmiotem poza nieosłoniętą dłonią. Sposób zamontowania oraz działania nakładki
dotykowej wyklucza obecność technologii Infrared.
W podsumowaniu Odwołujący stwierdził, iż zarówno wykonawca Mennica Polska S.A.
jak i wykonawca GMV nie wykazały spełnienia określonego w pkt. 5.1.2.1. SIWZ warunku
udziału w postępowaniu. Wobec powyższego powinni zostać wykluczeni z postępowania na
podstawie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
Uzasadniając zarzut dotyczący przedstawienia przez wykonawców informacji
wprowadzających w błąd Zamawiającego, w odniesieniu do wykonawcy Mennica Polska
S.A., Odwołujący wskazał, iż podanie przez Mennicę nieprawdziwych informacji,

polegających na poinformowaniu Zamawiającego, iż usługi pilotażu projektu Open Payment
System stanowią dostawę mobilnych automatów biletowych, podczas gdy z literalnego
brzmienia Aneksu określającego zakres zamówienia jednoznacznie wynika, że nie obejmuje
ona swoim przedmiotem dostaw, należy uznać, iż nastąpiło w wyniku co najmniej rażącego
niedbalstwa. Urządzenia, które są eksploatowane to urządzenia do sprzedaży biletów, co jak
wykazano wyżej, nie odpowiada prawdzie.
Na poparcie swojego stanowiska Odwołujący przytoczył wyrok KIO z dnia 20 marca 2017
r. sygn. akt KIO 382/17
i dodał, iż Wykonawca Mennica Polska S.A. jako profesjonalista
działający w branży, w której ubiega się o zamówienie, powinien przed złożeniem
stosownego oświadczenia w JEDZ upewnić się, czy swoim zachowaniem w sposób
ewidentny, tak jak ma to miejsce w niniejszym postępowaniu, nie podaje informacji
sprzecznych z rzeczywistością, które wprowadzają w błąd Zamawiającego, i które mają
bezpośredni wpływ na wynik postępowania, gdyż dotyczyły spełnienia warunków udziału w
postępowaniu. Informacje te podano nie tylko w treści JEDZ. Powtórzono je także w
wyjaśnieniach przekazanych na wezwanie Zamawiającego, datowanych na 14 maja 2018 r.,
powtarzając, że urządzenia eksploatowane na podstawie umowy z MPK Łódź służą
sprzedaży biletów, a przedmiotem tej umowy było dostarczenie urządzeń do odbiorcy, jakim
jest MPK Łódź.
W uzasadnieniu zarzut
u dotyczącego informacji wprowadzających w błąd
Zamawiającego, przedstawionych przez GMV, Odwołujący wskazał, iż wykonawca ten podał
Zamawiającemu informacje nieprawdziwe poprzez wskazanie w JEDZ, iż termin ww. dostaw
nastąpił od dnia 12.06.2013 r. do dnia 27.11.2015 r. Tym samym wprowadził w błąd
Zamawiającego, co realizuje przesłanki wykluczenia wskazane w przepisie art. 24 ust. 1 pkt.
16 i 17 ustawy Pzp. Mając na uwadze, że z literalnego brzmienia protokołów odbiorczych
wynika, kiedy zostały wykonane dostawy, to powyższe działanie należy uznać, co najmniej
jako rażące niedbalstwo. Brzmienie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp jednoznacznie
wskazuje, że wykonawca, który złożył w ofercie informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mające wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia, podlega
wykluczeniu. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują żadnej możliwości sanowania
nieprawdziwych informacji i nie dają zamawiającemu uprawnień do wzywania wykonawcy,
który przedstawił informacje nieprawdziwe, do złożenia informacji niewadliwych.
Odwołujący podniósł, iż na skutek uchybienia przepisom art. 24 ust. ust. 1 pkt 12, 16,
17 ustawy Pzp Zamawiający dokonał czynności wyboru oferty złożonej przez wykonawcę,
który powinien zostać wykluczony z postępowania. Odwołujący z ostrożności wskazał, że
w przypadku, gdyby Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że nie zachodzą przesłanki do

wykluczenia wykonawców: Mennica i GMV, to do ww. wykonawców powinny być
wystosowane odpowiednie wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
Pismami z dnia 30 maja 2018 r.
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zgłosili
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wykonawcy:
Mennica Polska S.A.
oraz Spółka GMV Innovating Solutions Sp. z o.o.

W dniu 11 czerwca 2018 r.
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej została złożona przez
Zamawiającego pisemna odpowiedź na odwołanie, w której Zamawiający wniósł o oddalenie
odwołania.

Po zapoznaniu się z poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopią
dokumentacji
postępowania, przedłożoną przez Zamawiającego, treścią oferty
złożonej przez Mennica Polska S.A., po przeprowadzeniu rozprawy i wysłuchaniu
stanowisk
i oświadczeń stron, na podstawie zebranego materiału dowodowego, Krajowa Izba
Odwoławcza, ustaliła i zważyła, co następuje:


Izba ustaliła, że odwołanie nie zawiera braków formalnych, nie została wypełniona żadna
z przesłanek, skutkujących jego odrzuceniem, o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp
oraz, że wpis w prawidłowej wysokości został wniesiony w ustawowym terminie.
W
ocenie
Izby
Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do skorzystania
w przedmiotowym postępowaniu ze środków ochrony prawnej. Została wypełniona
materialnoprawna przesłanka, o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący złożył
ofert
ę, która według przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert, w przypadku potwierdzenia
zasadności zarzutów odwołania, mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, co mogłoby
skutkować uzyskaniem przez niego zamówienia.
W ocenie Izby wykonawca Mennica Polska S.A.
(dalej także: „Przystępujący”),
zgłaszający swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego
wypełnił wymogi określone w art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. W związku z tym wykonawca ten
skutecznie przystąpił do postępowania odwoławczego, stając się jego uczestnikiem.
Natomiast drugi z podmiotów, który zgłosił swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego, tj. GMV Innovating Solutions Sp. z o.o. nie stał się jego uczestnikiem.

Izba postanowiła uwzględnić opozycję, zgłoszoną przez Zamawiającego i Odwołującego,
przeciwko przystąpieniu do postępowania po stronie Zamawiającego GMV Innovating
Solutions Sp. z o.o. z uwagi na brak statusu wykonawcy tego podmiotu.
Przepisy art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp
stanowią, iż Wykonawca może zgłosić
przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od
zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy, którzy
przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść
jednej ze stron.
Stosownie do art. 2 pkt 11 ustawy Pzp
przez wykonawcę należy rozumieć osobę
fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w
sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 i 3 ustawy Pzp
wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o
udzielenie zamówienia
, wówczas przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do
tych wykonawców
.
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty przez wykonawców:
Mennica Polska S.A. oraz wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: GMV
Innovating Solutions sp. z o.o. i Grupo Mecanica del Vuelo Sistemas S.A.U., a także: Mera-
Serwis SGL sp. z o.o. S.K.A i Mera Systemy sp. z o.o.
GMV Inn
ovating Solutions sp. z o.o. nie złożyła samodzielnie oferty, nie
stała
jest
się
zatem wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu. Status wykonawcy przysługuje bowiem
wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie, a nie każdemu z osobna. W piśmie
z dnia 30 maja 2018 r.,
w którym Spółka zgłosiła swoje przystąpienie do postępowania po
stronie Zamawiającego, osoba ją reprezentująca, w sposób jednoznaczny zaznaczyła
natomiast
, iż działa w imieniu tej Spółki oraz zgłasza przystąpienie Spółki do postępowania
i
wnosi o nieuwzględnienie odwołania w zakresie w jakim wykonawcy wnoszą o wykluczenie
z postępowania GMV Innovating Solutions sp. z o.o. W żadnym miejscu pismo nie zawiera
wskazania, iż GMV działa w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
z załączonych do pisma: pełnomocnictwa, udzielonego wyłącznie przez GMV Innovating
Solutions sp. z o.o. oraz odpisu z KRS wyłącznie tej spółki, wynika, iż przystąpienie zostało
zgłoszone samodzielnie przez ten podmiot.

W związku z tym Spółka ta nie mogła skutecznie przystąpić do postępowania
odwoławczego wszczętego na skutek odwołania wniesionego przez Odwołującego,
a w konsekwencji nie stała się uczestnikiem tego postępowania.
Następnie Izba ustaliła, co następuje:
Stosownie do pkt 3.1.1. SIWZ podstawowy (gwarantowany)
zakres zamówienia (tzw.
„leasing podstawowy”) obejmuje montaż, uruchomienie i leasing operacyjny na okres 60
miesięcy 583 fabrycznie nowych biletomatów z funkcjonalnością płatności bezgotówkowej,
kompleksową obsługę serwisowo-eksploatacyjną leasingowanych biletomatów przez okres
leasingu oraz szkolenie przedstawicieli Zamawiającego, a także usługi agenta
rozliczeniowego przez okres trwania leasingu. Objęty zamówieniem leasing nie przewiduje
opcji zakupu.
W dniu 17 maja 2018 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze
najkorzystniejszej oferty,
złożonej przez Mennica Polska S.A. Z zawiadomienia tego wynika,
iż Zamawiający ocenił złożone oferty w następujący sposób: oferta Mennicy Polskiej S.A.
uzyskała 100,00 pkt; oferta wykonawców występujących wspólnie: GMV Innovating Solutions
sp. z o.o. i Grupo Mecánica del Vuelo Sistemas S.A.U. uzyskała 93,81 pkt, natomiast oferta
Odwołującego uzyskała 80,44 pkt.
Stosownie do pkt 18.1.
SIWZ w postępowaniu Zamawiający wskazał na możliwość
zastosowania procedury
, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp, który stanowi, iż
zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia
lub
w ogłoszeniu o zamówieniu. (ust. 1). Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się
od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki
udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.(ust.2).

Jak wynika z
dokumentacji postępowania oraz oświadczenia Zamawiającego, złożonego
na rozprawie, o złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, występował jedynie do wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona.
Zgodnie z
pkt 5.1.2. SIWZ wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni
spełnić warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej tj.

legitymować się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie
dostawy obejmującej minimum 100 szt. mobilnych automatów biletowych do sprzedaży
biletów komunikacyjnych w pojazdach, które:
1)
umożliwiały zakup co najmniej 5 rodzajów biletów, przy czym „rodzaj biletu” należy
rozumieć jako zbiór cech biletu określających jego okres ważności, terytorialny zakres
stosowania oraz wskazanie ewentualnej ulgi,
2)
posiadały możliwość płatności bezgotówkowej,
3)
posiadały system diagnostyczny umożliwiający zdalne wykrywanie usterek
i nieprawidłowości w funkcjonowaniu automatów.

Zgodnie z pkt 7.3.1.1. SIWZ na potwierdzenie spełnienia ww. warunku udziału
w postępowaniu wykonawcy winni złożyć wykaz dostaw wraz z podaniem ich przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz z
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.
S
prawa warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia była przedmiotem
pytań wykonawców. W piśmie z dnia 4 stycznia 2018 r. w odpowiedzi na pytanie wykonawcy
nr 2 Zamawiający wprowadził zmienioną treść ww. warunku, natomiast w odpowiedzi na
pytanie
nr 6 dotyczące doprecyzowania terminu dostawa, użytego w pkt 5.1.2.1 SIWZ,
zadanym w brzmieniu:
Rozdział I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców p. 5.1.2.1 W punkcie
tym użyto terminu „dostawa”. Zgodnie z przepisami termin dostawa towarów i usług podlega
op
odatkowaniu podatkiem VAT. Dostawa towarów definiowana jest jako przeniesienie prawa
do rozporządzania danymi przedmiotami jako właściciel. Przepis ten został dostosowany do
prawa unijnego (VI Dyrektywa VAT art. 5 ust. 1). W przypadku innego rozumienia terminu
dostawa prosimy o wyjaśnienie.”,
Zamawiający poinformował, iż pojęcie „dostawa”,
występujące w rozdziale I SIWZ pkt 5.1.2.1, należy rozumieć zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy
Pzp jako nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy
s
przedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które
może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację
.
Na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie doświadczenia, w złożonym wykazie
dostaw wykonawca Mennica Polska
S.A. podał dwie dostawy. Pierwsza dotyczyła dostawy
na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Łódź Sp. z o.o. Druga dotyczyła
dostawy na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie.
Zamawiający pismem z dnia 8 maja 2018 r. wystąpił do MPK Łódź Spółka z o.o.
z prośbą o informację:

1)
czy urządzenia dostarczone MPK Łódź Spółka z o.o. na podstawie aneksu z dnia 2
czerwca 2016 r. do umowy FU/GO/U/290-00/11/W z dnia 16 grudnia 2011 r. tj. 132 szt.
mobilnych automatycznych urz
ądzeń biletowych, co do których zostały przedstawione
referencje wystawione przez MPK Łódź sp. z o.o. dnia 17 stycznia 2018 r., wymienione
przez Mennica Polska S.A. na potrzeby wykazania spełnienia warunku udziału w zakresie
doświadczenia (z przytoczeniem treści pkt 5.1.2. SIWZ), w prowadzonym przez niego
postępowaniu umożliwiają zakup biletów, w szczególności: jak pod względem księgowym
kwalifikowane są wpływy z opłat dokonywanych za pośrednictwem tych urządzeń,
2)
na jakiej podstawie MPK Łódź sp. z o.o. użytkuje te urządzenia, ze wskazaniem, iż
przydatne będą informacje pozwalające na jednoznaczną ocenę, czy ww. urządzenia były
przedmiotem dostawy rozumianej zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych, czyli jako nabywanie rzeczy oraz innych d
óbr, w szczególności na podstawie
umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu,
która może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację.
W odpowiedzi, pismem z dnia 10 maja 2018 r.,
Miejskie Przedsiębiorstwo
Ko
munikacyjne Łódź Spółka z o.o. poinformowała:

„1.Dostarczone przez Mennicę Polską SA urządzenia umożliwiają zakup biletów zgodnie
z uchwałą XLII/1108/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22.02.2017 r. z późniejszymi
zmianami, w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu
zbiorowego. Pod względem księgowym, sprzedaż ta jest kwalifikowana jak każdy inny
kanał dystrybucji biletów komunikacji miejskiej i stanowi przychód budżetowy Miasta
Łodzi.
2. MPK-
Łódź Sp. z o.o. nie jest właścicielem ww. urządzeń. Mennica Polska SA dostarczyła
i zainstalowała urządzenia w tramwajach linii 10, w ramach realizacji pilotażowego
proje
ktu Open Payment System. Samodzielnie je serwisuje i prowadzi sprzedaż biletów
(opłat bezgotówkowych w systemie wejście/wyjście na podstawie umowy FU/GO/U/290-
00/11/W z dnia 16 grudnia 2011 r. wraz z aneksami, określającej zasady i warunki
sprzedaży biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
.”
Następnie pismem z dnia 11 maja 2018 r. Zamawiający, wskazując na powyższe
wystąpienie do MPK - Łódź sp. z o.o. i otrzymaną odpowiedź oraz z zaznaczeniem, że nie
rozwiewa ona jego
wątpliwości co do faktu, czy dostarczenie przez Mennicę Polską S.A. 132
szt. urządzeń dla MPK - Łódź sp. z o.o. było dostawą w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy Pzp,
czyli nabyciem rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży,
dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, która może
obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy

Pzp,
wezwał do wyjaśnienia, jaki jest tytuł prawny, pozwalający na użytkowanie przez MPK -
Łódź sp. z o.o. tych urządzeń - nie chodzi przy tym o wskazanie konkretnej umowy (tę
informację Zamawiający posiada), ale informacje pozwalające na ocenę, czy jest to dostawa
w rozumieniu wymogów warunku udziału w postępowaniu, w szczególności o wskazanie
podstawy prawnej, tj. wskazanie czy
jest to sprzedaż, dostawa, najem, dzierżawa, leasing
z opcją lub bez opcji zakupu, lub inny rodzaj zobowiązania (jeśli tak, to jaki).

W zakreślonym przez Zamawiającego terminie wykonawca Mennica Polska S.A. złożył
wyjaśnienia, w których podał m.in., iż wskazane w JEDZ jak również w wykazie dostaw -
dostawy mobilnych automatów biletowych do sprzedaży biletów komunikacyjnych
w pojazdach, dostarczone na rzecz MPK-
Łódź sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej
„urządzenia”), wypełniają dyspozycję normy prawnej zawartej w art. 2 pkt 2 ustawy Pzp, tym
samym stanowią „dostawy” w rozumieniu definicji zawartej w tym przepisie.
Mennica Polska S.A. wyjaśnia jednocześnie, że zawarta w dniu 16 grudnia 2011 r.
umowa FU/GO/U/290-00/11/W z MPK
Łódź Sp. z o.o. to wielorodzajowe przedsięwzięcie,
którego celem jest określenie wzajemnych praw i obowiązków stron, mających na celu
zapewnienie sprzedaży biletów za przejazd środkami transportu zbiorowego w Łodzi. W
ramach tej umowy została również zrealizowana dostawa w rozumieniu art. 2 pkt 2 PZP. W
ramach zrealizowanej dostawy do wskazanych pojazdów MPK Łódź Sp. z o.o. zostały
dostarczone i zamontowane urządzenia, które spełniają określone przez Zamawiającego
wymagania. MPK
Łódź Sp. z o.o. odebrał te urządzenia. Jednocześnie na podstawie umowy
z dnia 16 grudnia 2016 r. FU/GO/U/290-
00/11/W wraz aneksami do niej (w szczególności
aneksem z dnia 02 czerwca 2016 r. MPK
Łódż Sp. z o.o. nabyła te urządzenia, a umowa
określa sposób wykorzystywania tych urządzeń przez MPK Łódź Sp. z o.o. przez czas
obowiązywania umowy - przy czym sposób ich wykorzystania jest związany z realizacją
statutowych celów tej spółki, czyli zbiorowym transportem osób, z którym z kolei
nierozerwalnie związany jest pobór opłat (sprzedaż biletów), do czego te urządzenia są
przeznaczone.
W ramach zawartego w dniu 02 czerwca 2016 r. aneksu do umowy, o której
wyżej, Mennica Polska S.A. zobowiązała się m.in. do wyposażenia wskazanych przez MPK
Łódż
Sp.
z
o.o.
pojazdów
transportu
miejskiego
w rzeczone urządzenia. Mennica Polska S.A. została zobowiązania do dostarczenia,
zainstalowania oraz uruchomienia urządzeń w miejscu i terminie wskazanym przez MPK
Łódż Sp. z o.o. W ramach umowy Mennica Polska S.A. zobowiązała się m.in. również do
zapewnienia dostępu do systemu centralnego diagnostyczno-technicznego, jak również do
udzielenia licencji do systemu centralnego diagnostyczno-
technicznego, czy też
umieszczenia w urządzeniach jako wygaszacza ekranu materiałów informacyjnych
dostarczonych wyłącznie przez MPK Łódż Sp. z o.o. Dostawa nie polegała na zamontowaniu

urządzeń przekazanych przez MPK Łódź Sp. z o.o. tylko na dostarczeniu urządzeń przez
Mennicę Polska S.A. Dostawa miała charakter odpłatny. Cały system Open Payment
System,
w ramach którego dostarczono urządzenia, podlegała odbiorowi przez MPK Łódź
Sp. z o.o. Tym samym na podstawie aneksu z dnia 02 czerwca 2016 r. do umowy Nr
FU/GO/U/290-00/11/W
– MPK Łódź Sp. z o.o. nabyła na czas trwania tej umowy we
władanie urządzenia dostarczone przez Mennicę Polska S.A. Potwierdzeniem tego jest to,
że urządzenia te znajdują się w należących do MPK-Łódź Sp. z o.o. pojazdach, na
urządzeniach tych wyświetlane jest m.in. logo MPK Łódż Sp. z o.o. oraz inne informacje,
które są niejako narzucone przez MPK Łódź Sp. z o.o. Ponadto urządzenia te są
wykorzystywane
przez
MPK
Łódż
Sp.
z
o.o.
w
związku
z wykonywaniem przez tę spółkę celu, dla którego została ono powołana tj. zapewnienie
transportu zbiorowego w Łodzi i co się z tą działalnością wiąże, pobieraniem opłat za
przejazd (kupnem biletu). MPK
Łódź Sp. z o.o. może także decydować o tym, w którym
pojeździe urządzenie ma być zamontowane, co przemawia, zdaniem wykonawcy, za
uznaniem, że urządzenia te są w określonym władaniu MPK Łódż Sp. z o.o., a zatem spółka
ta nabyła te urządzenia w rozumieniu art. 2 pkt 2 PZP i może nimi w sposób określony w
umowie dysponować. Mennica Polska S.A. potwierdziła, że MPK Łódź nie jest właścicielem
ww. urządzeń, które to urządzenia zostały dostarczone i zainstalowane przez Mennicę
Polska S.A. w ramach realizacji pilotażowego projektu Open Payment System. Mennica
Polska S.A. samodzielnie je serwisuje i prowadzi sprzedaż biletów (opłat bezgotówkowych w
systemie wejście /wyjście) na podstawie umowy FU/GO/U/290-00/11/W z dnia 16 grudnia
2011 r. wraz z aneksami, określającej zasady i warunki sprzedaży biletów lokalnego
transportu zbiorowego w Łodzi, jednak wobec przejęcia władania nimi przez MPK-Łódź sp.
o.o., za
pozbawione doniosłości prawnej należy uznać okoliczność tego, kto jest faktycznym
właścicielem urządzeń, kto je serwisuje czy też prowadzi sprzedaż biletów. Świadczy o tym
chociażby przedmiotowe zamówienie organizowane przez Zamawiającego, które to
zamówienie jest dostawą w formie leasingu, a zatem polega na korzystaniu z rzeczy, które
nie stanowią własności zamawiającego.

Izba zważyła, co następuje:

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp
z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu
lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia.


N
a potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia,
określonego w pkt 5.1.2. SIWZ, Przystępujący wykazał zamówienia zrealizowane:
1)
na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Spółka z o.o., w ramach
którego dostarczył i uruchomił 132 szt. mobilne automatyczne urządzenia biletowe
służące do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w pojazdach do dnia 16 września
2017 roku.
2)
na rzecz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Jaworznie dostarczył
i uruchomił 60 szt. mobilnych automatycznych urządzeń biletowych służących do
sprzedaży biletów komunikacji miejskiej do dnia 12 stycznia 2017 roku.
W obydwu przypadkach, Odwołujący zaznaczył, że dostarczone urządzenia umożliwiają
zakup co najmniej 5 rodzajów biletów; posiadają możliwość płatności bezgotówkowej;
posiadają system diagnostyczny umożliwiający zdalne wykrywanie usterek i
nieprawidłowości w funkcjonowaniu mobilnych automatycznych urządzeń biletowych.
Odwołujący załączył do wykazu m.in. referencje z dnia 17 stycznia 2018 r. wystawione
przez
MPK Łódź, w których znajdują się stwierdzenia o należytym wykonaniu wszystkich
zobowiązań wynikających z umowy, związanych z dostawą i uruchomieniem 132 szt.
mobilnych automatycznych urządzeń biletowych służących do sprzedaży biletów komunikacji
miejskiej w pojazdach. W piśmie tym znajdują się również stwierdzenia: „Dostarczone
urządzenia: umożliwiają zakup co najmniej 5 rodzajów biletów komunikacji miejskiej („rodzaj
biletu” definiowany jest jako zbiór cech biletu określających jego okres ważności, terytorialny
zakres stosowania oraz wskazanie ewentualnej ulgi)
, posiadają możliwość płatności
bezgotówkowej, posiadają system diagnostyczny umożliwiający zdalne wykrywanie usterek
i nieprawidłowości w funkcjonowaniu mobilnych automatycznych urządzeń biletowych.”

Podobne stwierdzenia zawiera
ją załączone do wykazu dostaw przez Przystępującego
referencje z dnia 6 lutego 2018 r. wystawione przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskie
Sp. z o.o. w Jaworznie.
W ocenie Izby n
ie można zgodzić się ze stanowiskiem Odwołującego, z którego wynika,
iż żadna z pozycji przedstawionych w wykazie nie potwierdza spełniania warunku udziału
w postępowaniu
, jak również, że Przystępujący przedstawił nieprawdziwe informacje
odnośnie przedmiotu stanowiącego świadczenie oraz charakteru tego świadczenia,
wprowadzaj
ąc
w błąd Zamawiającego.
Sam
Odwołujący w odwołaniu przyznał, iż w ramach uruchomienia systemu OPS
Mennica
wyposażyła wskazane przez MPK Łódź pojazdy transportu miejskiego
organizowanego, wykonywanego i nadzorowanego przez MPK Łódź w urządzenia nazwane

Kasownikami Biletowymi, przy czym
koszty ich instalacji pokrył Przystępujący. Oznacza to,
zdaniem Izby, że skoro nastąpiło wyposażenie pojazdów MPK Łódź w określone urządzenia,
co należy rozumieć, jako ich dostarczenie i zainstalowanie, to wykonawca ten wykazał się
zrealizowaniem dostawy, a nie usługi, jak w innym miejscu wywodzi Odwołujący.
Zgodnie z
definicją dostawy, określoną w art. 2 pkt 2 ustawy Pzp przez dostawy należy
rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy
sp
rzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które
może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację
. Zgodzić się zatem należy ze
stanowiskiem prezentowanym przez Zamawiającego i Przystępującego, iż istotą kwalifikacji
danego świadczenia jako dostawy jest element nabycia, czyli możliwości określonego
władania rzeczą. Przy czym bez znaczenia jest tytuł prawny do tego władania, albowiem
wymienione stosunki obligacyjne mają charakter tylko i wyłącznie przykładowy, najczęściej
występujący w obrocie. Otwarty katalog oznacza, że ustawodawca dopuszcza również inne
podstawy do sprawowania tego władania, w tym na podstawie stosunków obligacyjnych
nienazwanych w Kodeksie cywilnym. W ocenie Izby, d
la kwalifikacji określonego
świadczenia jako dostawy, wbrew sugestiom Odwołującego, nie jest decydujące
przeniesienie własności określonej rzeczy. Świadczy o tym wskazanie w ww. definicji m.in.
umowy leasingu
z opcją lub bez opcji wykupu.
Również okoliczność, iż dostarczenie urządzeń na rzecz MPK Łódź nastąpiło w ramach
pilotażowego projektu Open Payment System, w ocenie Izby, nie powoduje, iż nie wystąpiła
dostawa w rozumieniu ww. art. 2 pkt 2 ustawy Pzp. To, że taka dostawa miała miejsce
w ramach szerszego przedsięwzięcia nie powoduje, że nie może ona służyć na
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, postawionego przez
Zamawiającego. SIWZ, która wiąże w postępowaniu zarówno Zamawiającego, jak i
Wykonawców, nie wyłącza bowiem możliwości wykazania się doświadczeniem w dostawach
wskazanych w niej urządzeń, zrealizowanych w ramach szerszego przedsięwzięcia. Na
etapie oceny ofert nie jest dopuszczalne wprowadzanie zmian w SIWZ, ani nadawanie jej
postanowieniom innej treści, niż w niej zapisana.
Zdaniem Iz
by, nie można także uznać za przekonującą argumentacji Odwołującego
dotyczącej rodzaju urządzenia. Nie jest sporne pomiędzy stronami, iż nie ma definicji
ustawowej terminów: „kasownik”, „biletomat”. SIWZ w przedmiotowym postępowaniu nie
zawiera takich definicji.
W ocenie Izby ze sposobu sformułowania takich definicji przez
innych zamawiających, przyjętych na użytek innych postępowań, przy innym opisie warunku
udziału w postępowaniu i innym opisie przedmiotu zamówienia, nie można skutecznie
wywodzić, iż urządzenia, stanowiące przedmiot dostaw do MPK Łódź, wskazane w wykazie
przez Przystępującego, służą wyłącznie do kasowania (walidacji) biletów, a nie do sprzedaży

biletów i w związku z tym nie mogą potwierdzać spełnienia przez tego wykonawcę warunku
udziału
w postępowaniu.
Odwołujący nie wykazał, iż „mobilne automatyczne urządzenie biletowe służące do
sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w pojazdach”
wskazane w wykazie dostaw
Przystępującego, nie posiada funkcjonalności, o których mowa w pkt. 5.1.2. SIWZ.
Argumentacja Odwołującego sprowadza się do kwestionowania funkcjonalności sprzedaży
biletów, rozumianych jako wydruk. Odwołujący nie neguje, iż można w tych urządzeniach
zapłacić za bilet/ skasować przy użyciu karty, a jedynie przyjmuje, że takie czynności nie
stanowią o nabyciu biletu, bowiem nabycie odnosi wyłącznie do jego wydrukowanej wersji,
a nie do opłaty za przejazd. Tymczasem warunek udziału w postępowaniu określony w SIWZ
nie zawiera ograniczenia, aby
urządzenia, których dostawą ma się legitymować wykonawca
na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, musiały posiadać funkcję
wydruku biletu.
Należy, zdaniem Izby, podzielić stanowisko prezentowane przez Zamawiającego
i Przystępującego, iż nabycie biletu na przejazd należy rozumieć jako uiszczenie opłaty za
przejazd.
Potwierdza to złożona do akt uchwała Rady Miejskiej w Łodzi, z której wynika m.in.
możliwość opłat bezgotówkowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
w Łodzi poprzez przyłożenie bezstykowej karty płatniczej. Taka ocena znajduje oparcie
w przepisach ustawy Prawo przewozowe, jak
również w złożonych na rozprawie przez
Odwołującego opiniach prywatnych:
1)
sporządzonej przez Institute of Global Innovation, Economics and Logistics (dalej:
„IGIEL”), której autor, w odniesieniu do ww. urządzeń dostarczonych przez
Przystępującego do MPK Łódź stwierdził, iż: „Są to urządzenia, które umożliwiają
dokonanie opłaty za przejazd.
” (str. 5 in. fine opinii z dnia 20 maja 2018 r.),
2)
sporządzonej przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR (dalej: „TOR”), w której
znalazły się stwierdzenia, iż „W publicznym transporcie zbiorowym bilet oznacza ważny
dokument lub inny dowód zawarcia umowy transportowej
” (m.in. pkt. 1 str. 2 opinii
z maja 2018 r.).
W ocenie Izby ww. opinie IGIEL I TOR
w pozostałym zakresie nie są przydatne dla
rozstrzygnięcia sprawy. Taka ocena wynika m.in. z tego, iż tak jak Odwołujący, na którego
zlecenie powstały, przyjmują nieaktualną treść warunku udziału w postępowaniu, tj. treść pkt
5.1.2.
sprzed jej zmiany przez Zamawiającego, dokonanej przed terminem składania ofert,
jak również w znacznej części swych wywodów odnoszą się do opisu przedmiotu
zamówienia, objętego niniejszym postępowaniem, podczas gdy istotą sporu pomiędzy

stronami nie jest kwestia relacji opisu warunku udziału w postępowaniu do przedmiotu
zamówienia w tym postępowaniu. Postanowienia SIWZ są wiążące, a te w opisie warunku
udziału
w postępowaniu nie zawierają wymogu legitymowania się doświadczeniem w dostawie
dokładnie takich samych urządzeń, jak urządzenia, które mają być dostarczone w wyniku
niniejszego postępowania.
Wbrew sugestiom Odwołującego, co do rozumienia terminu „bilet”, tj. ograniczenia tego
terminu jedynie do jego tradycyjnej formy,
wskazać należy, iż SIWZ w przedmiotowym
post
ępowaniu przy opisie warunku udziału w postępowaniu nie ogranicza wymogów
dotyczących urządzeń do takich, które umożliwiających sprzedaż wyłącznie biletów
w tradycyjnej formie tj. p
apierowej/kartonikowej. Oznacza to, że w wykazie referencyjnych
usług mogą znaleźć się dostawy urządzeń sprzedających również bilety w formie
elektronicznej, którą to formę przewiduje art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
Prawo przewozowe (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1983),
regulujący kwestie związane z zawarciem
umowy przewozu.
Tak jak zostało już zaznaczone, na etapie badania i oceny ofert nie jest dopuszczalne
wprowadzanie zmian w SIWZ.
Odwołujący nie wykazał, aby Przystępujący nie legitymował
się wymaganym przez Zamawiającego doświadczeniem. Tym samym, mając na uwadze cel
stawiania
warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia, tj. zapewnienie
wyboru wykonawcy, który daje rękojmię należytego wykonania przedmiotu udzielanego
zamówienia, należy uznać, iż Zamawiający zasadnie uznał, iż Przystępujący wykazał
spełnienie postawionego warunku udziału w postępowaniu.
Stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp
z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne
kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji'', lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów
. Stosownie natomiast do art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy
Pzp
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku
lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Dla zastosowania do art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17
muszą zostać kumulatywnie spełnione wymienione w nich przesłanki, w tym musi wystąpić
przedstawienie
przez
wykonawcę
nieprawdziwej
informacji, która
wprowadziła
zamawiającego w błąd i w jej wyniku zamawiający uznał, iż wykonawca nie podlega
wykluczeniu.

W ocenie Izby zaistnienie ww. p
rzesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17
ustawy Pzp nie zostało wykazane.
Jak już zostało to wyżej przedstawione, materiał dowodowy zgromadzony w sprawie,
w szczególności treść referencji, złożonych przez Przystępującego wskazuje, iż informacje
przedstawione w wykazie dostaw,
złożonym przez Przystępującego na wezwanie
skierowane do niego
przez Zamawiającego, nie są niezgodne z rzeczywistością, ich
przed
stawienie nie mogło zatem wprowadzić i nie wprowadziło Zamawiającego w błąd. Nie
wys
tępuje zatem podstawa do zastosowania tych przepisów


Nie potwierdziły się również zarzuty naruszenia art. 91 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 13 i
art. 2 pkt 5 ustawy Pzp
Stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy Pzp
zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ
. Stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 13
jednym z koniecznych postanowień SIWZ jest opis kryteriów, którymi zamawiający będzie
się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert,
a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje
kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.
Zgodnie
natomiast z art. 2 pkt 5 ustawy Pzp przez
najkorzystniejszą ofertę należy przez to rozumieć
ofertę: która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów
odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności w przypadku
zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z
góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne
niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo z najniższą ceną lub kosztem, gdy
jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt.

Odwołujący nie wykazał, aby wybór oferty najkorzystniejszej został dokonany wadliwie
i niezgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Odwołujący nie podjął nawet
argumentacji w tym zakresie, ograniczając się do postawienia zarzutu.
Nie potwierdził się również zarzut naruszenia przepisów art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, które
stanowią, iż zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie
zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie
wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości (ust.1).
Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy
(ust.3).


Odwołujący w odwołaniu wskazał, iż uchybienie tym przepisom przez Zamawiającego
nastąpiło poprzez naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców, nie przedstawił natomiast argumentacji na poparcie tego zarzutu.
W uzasadnieniu odwołania, zarzut niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
wyboru oferty najkorzystniejszej
, Odwołujący wiąże jedynie z zaniechaniem wykluczenia
Przystępującego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 i 17 ustawy Pzp. Zarzuty dotyczące
naruszenia
tych przepisów nie potwierdziły się, a zatem nie zostało wykazane, aby
Zamawiający dokonał wyboru oferty wykonawcy, który powinien zostać wykluczony
z postępowania.
W ocenie Izby niezasadny jest także, zgłoszony na wypadek nieuwzględnienia ww.
zarzutów, zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie przez
Zamawiającego wezwania: wykonawcy Mennica Polska S.A. oraz wykonawców
występujących wspólnie: GMV Innovating Solutions sp. z o.o. i Grupo Mecánica del Vuelo
Sistemas S.A.U.
do złożenia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.
W sytuacji, gdy n
ie potwierdziły się zarzuty dotyczące braku wykazania się przez
wykonawcę Mennica Polska S.A. spełnianiem warunku udziału w postępowaniu oraz zostało
uznane, iż wykonawca ten przedstawiając wymagane w SIWZ dokumenty tj. wykaz dostaw
wraz z referencjami,
potwierdził spełnianie postawionego w SIWZ warunku udziału
w postępowaniu w zakresie doświadczenia, nie ma uzasadnienia dla wzywania go do
złożenia dokumentów w tym zakresie. Przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp stanowi bowiem, iż
j
eżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawien
ia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania
. Skoro wykonawca złożył wymagane dokumenty i te
potwierdzają spełnianie przez niego warunków udziału w postępowaniu, to przepis ten nie
znajduje zastosowania.

Zgodnie z art. 180 ust. 1 Pzp
odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania


czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postepowaniu
została zastosowana procedura odwrócona, o której mowa art. 24 aa ustawy Pzp.
Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: GMV Innovating Solutions
sp. z o.o. i Grupo Mecánica del Vuelo Sistemas S.A.U. zajmuje drugą pozycję w rankingu
ofert. Wykonawca ten n
ie był wzywany przez Zamawiającego do złożenia dokumentów na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jak wynika z wyjaśnień
złożonych przez Zamawiającego, nie podjął on czynności oceny spełniania warunku udziału
w postępowaniu przez tego wykonawcę, uczynił to jedynie w stosunku do Przystępującego,
którego oferta została najwyżej oceniona.
W związku z powyższym Izba pozostawiła bez rozpoznania zarzuty dotyczące braku
wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia przez
GMV Innovating Solutions sp. z o.o. i Grupo Mecánica del Vuelo Sistemas S.A.U.
Stosownie do art. 192 ust. 2 ustawy Pzp
Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi
naruszen
ie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik
postepowania o udzielenie zamówienia.

Zarzuty odwołania nie potwierdziły się.
Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i art. 192
ust. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z
§ 1 ust. 1 pkt 2, § 3 pkt 1 i § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15
marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz.
972).


Przewodniczący: ..……………….…..….

………………………..

…………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie