eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 289/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-09
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 289/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Joanna Gawdzik, – Zawalska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 lutego 2023 r.
Warszawie odwołania
wniesionego w dniu 2 lutego 2023 r. p
rzez wykonawcę:
"FIREMAX" Sp. z o.o. (al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa)
ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (ul.
Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn),

przy udziale wykonawcy:
Rosenbauer Polska Sp. z o.o. (ul. Warszawska 5, 05-152 Palmiry)

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:
1. Umorz
yć postępowanie odwoławcze;
2. Nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
o
dwołującego kwotę 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy) s
tanowiącą 90 % należnego wpisu.
Stosownie do art. 579 ust.1 i art. 580 ust.1 i 2 u
stawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na niniejsze
postanowienie - w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………………


KIO 289/23U z a s a d n i e n i e


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz.
710 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa” lub „Pzp”) przez Komendę Wojewódzka Państwowej
Straży Pożarnej w Olsztynie (ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn) (dalej: „Zamawiający”)
na
: samochód specjalny z drabiną mechaniczną (1 szt.) WT. 2370.8.2022 Numer
referencyjny: WT.2370.8.2022 (dalej:
„Postępowanie”) w dniu 2 lutego 2023 r. do Prezesa
Krajowej Izby Odw
oławczej w Warszawie wniesione zostało odwołanie przez wykonawcę
"FIREMAX" Sp. z o.o. (al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa) (dalej:
„Odwołujący” lub
„Wykonawca”).
Do postępowania odwoławczego przystąpienie po stronie zamawiającego zgłosił
Rosenbauer Polska Sp. z o.o. (ul. Warszawska 5, 05-152 Palmiry).
Wykonawca wn
iósł odwołanie wobec niezgodnych z przepisami czynności i
zaniecha
ń Zamawiającego skutkujących naruszeniem przepisu art. 226 ust. 1 pkt 3 i 6 w zw.
z art. 16 oraz 17 ust. 2
Pzp w zw. z m.in. pkt 4.1. orz 1.8 załącznika nr 1 do SWZ – OPZ
wyrażające się w zaniechaniu odrzucenia oferty Rosenbauer Polska sp. z o.o. oraz wyborze
tej oferty jako najkorzystniejszej w sytuacj
i, w której drabina w którą wyposażony ma zostać
zaoferowany pojazd nie spełnia wymagań bezpieczeństwa, a także nie posiada parametru
wysokości ratowniczej min. 40 metrów.
Odwołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu: a) unieważnienia czynność wyboru
oferty Rosenbauer Polska sp. z o.o. jako najkorzystniejszej, b) odrzucenia oferty Rosenbauer
Polska sp. z o.o., ewentualnie c) dalszego badania i oceny ofert, w tym wezwania
Rosenbauer Polskasp. Z o.o. do
wyjaśnienia treści oferty w przedmiocie spełniania przez
zaoferowany pojazd
wymagań OPZ w zakresie bezpieczeństwa oraz wyposażenia go w
drabinę o wysokości ratowniczej min. 40 m;
Pismem z dnia 8 lutego 2023
r. Odwołujący cofnął odwołanie wniesione do Prezesa
Krajowej Izby Odw
oławczej w Postępowaniu.

Izba nie dopatrz
yła się zaistnienia przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania
na podstawie art. 528 Ustawy.
Izba uznała, że Odwołujący wykazał interes w uzyskaniu zamówienia i możliwość
poniesienia szkody jako przesłanki materialnoprawnej dopuszczalności odwołania z art. 505
ust. 1 Ustawy.
KIO 289/23

Izba uzn
ała, że odwołanie zostało skutecznie wycofane przez Odwołującego przed
otwarciem rozprawy zgodnie z art. 520 Ustawy
przewidującym, że: „1. Odwołujący może
cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. 2. Cofnięte odwołanie nie wywołuje
skutk
ów prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa .”.
Wobec pow
yższego Izba uznała, że zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie
p
ostępowania w trybie art. 568 pkt. 1 Ustawy.
Na posiedzeniu niejawn
ym, które odbyło się bez udziału stron i uczestników w
z
wiązku z § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w spraw
ie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą

(Dz. U. poz. 2453) Izba w sytuacji opisanej w art. 568 Ustawy,
wydała postanowienie o
umorzeniu postępowania odwoławczego.
O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i art. 575
Ustawy w zw. z
§ 9 ust. 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
s
zczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020
r. poz. 2437
), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu z rachunku Urzędu
Zamówień Publicznych 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu.
Mając na uwadze powyższe Izba orzekła jak w sentencji


Przewodniczący: ……………................................…………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie