eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 273/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-14
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 273/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Kot

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron w dniu 14 lutego 2023 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30
stycznia 2023 r. przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: G.
G.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych G. G. z siedzibą
w miejsc. Cigacice oraz J. W.
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Firma
Usługowa J. W. z siedzibą w Zielonej Górze w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiejpostanawia:

1. umarza
postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: G. G.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych G. G. z
siedzibą w miejsc. Cigacice oraz J. W. prowadzącej działalność gospodarczą pod
firmą Firma Usługowa J. W. z siedzibą w Zielonej Górze kwoty 15 000,00 zł (słownie:
piętnaście tysięcy złotych 00/100) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 oraz art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni od dnia jego d
oręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Kraj
owej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący: ……………….……………...

Sygn. akt: KIO 273/23

UZASADNIENIE

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Bystrzyca Kłodzka z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej (dalej: „Zamawiający”) prowadzi

na
podstawie ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej:
„ustawa Pzp”)

postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Wykonywanie usług z zakresu
gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka w roku 2023” (Numer sprawy:
SA.270.7.2022, dalej:
„Postępowanie”).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej dnia
26 października 2022 r. pod numerem: 2022/S 207-591351.
30 stycznia 2023 r. wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: G.
G.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych G. G. z siedzibą w
miejsc. Cigacice oraz J. W.
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Firma Usługowa
J. W. z siedzib
ą w Zielonej Górze (dalej: „Odwołujący”) wnieśli odwołanie od niezgodnych z
przepisami ustawy Pzp czynności i zaniechań Zamawiającego w toku Postępowania w
zakresie
pakietów nr 3, 4 i 6, polegających na:
1) wyborze oferty
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Firma Usług Leśnych „PILKAR” K. K., Rycerka Górna 228, 34-370 Rajcza,
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. K., Rycerka Dolna 162b, 34-370 Rajcza,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „K.” Sp.j K. K., J. K., Rycerka
Górna 228, 34-370 Rajcza, DŘEVO SLEZSKO s.r.o., Staroměstská 534, Staré
Město, 739 61 Třinecjako (dalej: „Konsorcjum Pilkar”) jako najkorzystniejszej;
2) zaniechaniu odrzucenia oferty Konsorcjum Pilkar;
względnie (z ostrożności):
3) zaniechaniu wezwania K
onsorcjum Pilkar do uzupełnienia podmiotowych środków
dowodowych.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:
1) art. 224 ust. 6 ustawy Pzp w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp w zw. z art. 224
ust. 5 ustawy Pzp poprzez ich niezastosowanie i zaniechanie odrzucenia oferty
K
onsorcjum Pilkar w zakresie pakietów nr 3, 4 i 6, którego wyjaśnienia w zakresie
wyliczenia ceny wraz z dowodami ni
e uzasadniają podanej w ofercie ceny oraz
istotnych części składowych ceny;
2) art. 226 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie
odrzucenia oferty K
onsorcjum Pilkar w zakresie pakietów nr 3, 4 i 6, pomimo że

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem
rażąco niskich istotnych części składowych ceny;
3) art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. b i c) ustawy Pzp poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie
odrzucenia oferty K
onsorcjum Pilkar w zakresie pakietów nr 3, 4 i 6, pomimo że
wykonawca ten
nie spełnia warunków udziału w postępowaniu (względnie nie złożył
podmiotowego środka dowodowego);
4) art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy Pzp w zw. z art. 116 ust. 2 ustawy Pzp poprzez ich
niezastosowanie i zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Pilkar w zakresie
pakietów nr 3, 4 i 6, pomimo że wykonawca ten nie spełnia warunków udziału
w
postępowaniu;
5) art. 16 pkt 1) ustawy Pzp
poprzez przeprowadzenie Postępowania w sposób
niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców;
wz
ględnie (z ostrożności):
6) art. 128 ust. 1 ustawy Pzp poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie wezwania
K
onsorcjum Pilkar w zakresie pakietów nr 3, 4 i 6 do uzupełnienia podmiotowych
środków dowodowych.

W związku z powyższym podstawowe żądania, jakie postawił Odwołujący to
uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu w zakresie pakietów nr 3, 4, i 6:
1)
unieważnienia czynności wyboru oferty Konsorcjum Pilkar jako najkorzystniejszej
w Postępowaniu;
2)
powtórzenia czynności badania i oceny ofert w Postępowaniu, a w jej wyniku
odrzucenia oferty Konsorcjum Pilkar;
względnie (z ostrożności):
3) wezwanie
K
onsorcjum Pilkar do uzupełnienia podmiotowych środków
dowodowych.

Izba ustaliła, że w terminie określonym w art. 525 ust. 1 ustawy Pzp, żaden
wykonawca nie zgłosił swojego przystąpienia do toczącego się postępowania
od
woławczego.

W pi
śmie z dnia 3 lutego 2023 r. skierowanym do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, Zamawiający oświadczył, że uwzględnia w części zarzuty przedstawione
w
odwołaniu a to szczegółowo opisane w jego części III pkt od 1 do 9, części IV pkt od 1 do
6 i od 15 do 18 oraz części V pkt od 1 do 7 i od 14 do 17 tegoż odwołania.

13 lutego 2023 r. do Prezesa Kra
jowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo
Odwołującego, w którym oświadczył, że cofa wszystkie nieuwzględnione zarzuty odwołania
i wn
iósł o umorzenie postępowania odwoławczego.
Zgodnie z art. 522 ust. 3 ustawy Pzp
„W przypadku uwzględnienia przez
zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych
zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na
posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego,
którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że
w
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł
sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający
wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów”.
Z kolei przepis art. 568 ustawy Pzp
stanowi, że „Izba umarza postępowania
odw
oławcze, w formie postanowienia, w przypadku: 1) cofnięcia odwołania; 2) stwierdzenia,
że dalsze postępowanie stało się z innej przyczyny zbędne lub niedopuszczalne; 3) o którym
mowa w art. 522
”.
Mając na uwadze powyższe oświadczenia Izba uznała, że przed otwarciem rozprawy
Z
amawiający uwzględnił w części zarzuty przedstawione w odwołaniu, z kolei pozostałe
zarzuty zos
tały przez Odwołującego wycofane.

Izba na podstawie art. 522 ust. 3 ustawy Pzp
stwierdziła, że zachodzą przesłanki
umożliwiające umorzenie postępowania odwoławczego na posiedzeniu niejawnym i, zgodnie
z przepisem art. 568 pkt 3 ustawy Pzp
, orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557 ustawy Pzp
w zw. z
§ 9 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w sprawie szcz
egółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysok
ości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).


Przewodniczący: ……………….……………...Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie