eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 278/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-14
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 278/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Rafał Malinowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 14 lutego 2023 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
30 stycznia 2023 r. przez o
dwołującego: M. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod
firmą M. G. Ekodren – Naturalne Systemy Oczyszczania z siedzibą w Warszawie, w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Wieprz


postanawia:

1. Umarza
postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje
zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 10 000 zł
00 gr
(słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy) tytułem kwoty uiszczonego wpisu na
rzecz wykonawcy M. G.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą M. G. Ekodren –
Naturalne Systemy Oczyszczania
z siedzibą w Warszawie.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) na niniejsze postanowienie - w
terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwo
ławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

………………………….Sygn. akt KIO 278/23
UZASADNIENIE

Zamawiający – Gmina Wieprz, dalej jako: „Zamawiający” – prowadzi postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisu ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), dalej jako: „ustawa PZP”,
którego przedmiotem jest „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków przy obiektach
użyteczności publicznej na terenie Gminy Wieprz”.
Wartość zamówienia jest niższa niż wysokość progów unijnych, o których mowa w
przepisach
określonych na podstawie art. 3 ustawy PZP.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia
24 stycznia 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00053491/01.
Dnia 30 stycznia 2023 r. do Prezesa Krajowej Izby Od
woławczej w Warszawie wpłynęło
odwołanie wykonawcy M. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą M. G.
Ekodren
– Naturalne Systemy Oczyszczania z siedzibą w Warszawie (dalej jako:
„Odwołujący”), w którym zaskarżył on czynności Zamawiającego polegające na
sporz
ądzeniu opisu przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z przepisami, tj. w sposób
utrudniający uczciwą konkurencję, w sposób niepełny i niewskazujący na pełny zakres
przedmiotu zamówienia oraz w sposób dopuszczający, pozornie, możliwość zaoferowania
rozwiązań równoważnych.
Wobec
ww. czynności Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1.
art. 99 ust. 4 PZP w zw. z art. 16 PZP poprzez sporządzenie opisu przedmiotu
zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, podczas gdy obowiązkiem
Zamawiającego jest sporządzenie takiego opisu przedmiotu zamówienia, który
będzie stanowił wyraz prawdziwych i uzasadnionych potrzeb Zamawiającego,
jednocześnie zgodnych z przepisami;
2. art. 99 ust. 1 PZP w zw. z art. 16 PZP poprzez sporz
ądzenie opisu przedmiotu
zamówienia, który nie opisuje pewnych wymogów dla prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia, podczas gdy obowiązkiem Zamawiającego było opisanie
przedmiotu w ten sposób, że wskazane zostaną w nim wszystkie wymogi w zakresie
prze
dmiotu zamówienia;
3.
art. 99 ust. 6 PZP w zw. z art. 16 PZP poprzez sporządzenie opisu przedmiotu
zamówienia w ten sposób, że Zamawiający dopuszcza wyłącznie iluzoryczną
równoważność, podczas gdy obowiązkiem Zamawiającego jest doprowadzenie do

takiego opisu
przedmiotu zamówienia, gdzie rzeczywiście możliwym będzie
zaoferowanie rozwiązań równoważnych.
W związku z postawionymi zarzutami Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz
nakazanie Zamawiającemu zmiany dokumentacji zgodnie z żądaniem zawartym w
odw
ołaniu. Odwołujący wnosił o:
1. nakazanie
Zamawiającemu dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na podstawie
aktualnie obowiązujących przepisów prawa – w odniesieniu do wymogu spełniania
wymagań określonych w rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szcz
ególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego
– rozporządzenie to utraciło moc z dniem 2 lipca 2019 r.,
2.
nakazanie Zamawiającemu doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia w sposób
zgodny z normą, tj. poprzez wykreślenie wymogu wykonania oczyszczalni z
określonego materiału i w działającej w określony sposób – wystarczającym jest, aby
oferowane oczyszczalnie
spełniały wymogi normy PN-EN 12566-3+A2:2013 (w
szczególności – w przypadku części nr 1 i 2),
3.
nakazanie Zamawiającemu usunięcie w częściach 3 i 4 wymogów związanych z
normą PN-EN 12566- 3+A2:2013 (np. pkt 4.2 PFU),
4. nakazanie Zamawiaj
ącemu dokonania poprawienia opisu przedmiotu zamówienia w
ten sposób, że nie będzie on wskazywał na informacje dotyczące konkretnego
produktu, a będzie wyrażał rzeczywiste potrzeby Zamawiającego,
5. nakazanie
Zamawiającemu wskazania zużycia wody w danej lokalizacji,
6.
nakazanie Zamawiającemu modyfikacji SWZ poprzez usunięcie obowiązku
dokonania czynności związanej z uzyskaniem oświadczenia właścicieli o prawie do
dysponowania
nieruchomością lub wskazaniu, że w tym zakresie wykonawca nie jest
zobowiązany do podejmowania jakichkolwiek działań,
7. nakazanie
Zamawiającemu dokonania modyfikacji treści rozdziału 3 ust. 8 SWZ
poprzez dokładne określenie kryteriów równoważności i rzeczywiste dopuszczenie
możliwości zaoferowania rozwiązań równoważnych.
Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, wyznaczony do rozpoznania niniejszej
sprawy odwoławczej ustalił i zważył, co następuje:

Izba stwierdziła, że nie ma podstaw do odrzucenia odwołania, o których mowa w art. 528
ustawy PZP. Izba st
wierdziła także istnienie przesłanek materialnoprawnych do wniesienia
odwołania, o których mowa w art. 505 ustawy PZP.

Zamawiający w dniu 1 lutego 2023 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania
opublikował informację o wniesieniu odwołania. Nie nastąpiło żadne zgłoszenie przystąpienia
do postępowania.
Pismem z dnia 13 lutego 2023 r.
Zamawiający oświadczył że: „w odpowiedzi na odwołanie
M. G.
na czynności podjęte przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w wykonaniu
zobowiązania tut. Izby, oświadczam, iż Zamawiający uwzględnił zarzuty podniesione w
odwołaniu i dokonał zmiany dokumentów opisujących przedmiot zamówienia, w tym
Programu Funkcjonalno
– Użytkowego”.
Zamawiający wniósł o umorzenie postępowania
odwoławczego oraz zwrócił uwagę na dokonane zmiany dokumentacji.
Mając na uwadze powyższe, Izba zważyła, co następuje.
I
zba zważyła, że wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów
podniesionych w odwołaniu i braku zgłoszenia przystąpień po stronie Zamawiającego
postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art. 522 ust. 1 ustawy PZP.
Przepis ten stano
wi w zdaniu pierwszym, że w przypadku uwzględnienia przez
Za
mawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć
postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników
postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy,
pod warun
kiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił
w terminie żaden wykonawca.
Zgodnie z art. 522 ust. 1 in fine ustawy PZP
, w przypadku uwzględnienia przez
Zamawi
ającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Zamawiający wykonuje,
powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z
żądaniem zawartym w odwołaniu. Na czynności Zamawiającego dokonane niezgodnie z
żądaniem odwołania przysługują środki ochrony prawnej. W tym stanie rzeczy Izba na
podstawie art. 522 ust. 1 ustawy PZP
umorzyła postępowanie odwoławcze, orzekając w
formie postanowienia na podstawie art. 553 ustawy PZP.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy PZP oraz § 9 ust. 1
pkt 2 li
t. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020r., poz. 2437 ze
zmianami).

Przewodniczący:
……………………….
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie