eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 277/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-13
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 277/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 13 lutego 2023 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
30 stycznia 2023 r. przez
wykonawcę Fundację Wodna Służba Ratownicza,
ul. Kleczkowska 50, 50-
227 Wrocław
w postępowaniu prowadzonym przez Solpark
Kleszczów Sp. z o.o., ul. Sportowa 8, 97-410 Kleszczów

przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Srebrna 1, 98-220
Zduńska Wola, Żyrardowskie Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul.
Rotmistrza Witolda Pileckiego 25/27, 96-
300 Żyrardów, Wodne Ochotnicze Pogotowie
Rat
unkowe Województwa Wielkopolskiego, ul. Jana Spychalskiego 38, 61-553 Poznań
i Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lublinie, Al. Zygmuntowskie
4, 20-101 Lublin

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego


postanawia:
1. umarza post
ępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Fundacja
Wodna Służba Ratownicza, ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław
kwoty
7 5
00 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej
uiszczony wpis o
d odwołania.

St
osownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izb
y Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodnic
zący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 277/23

U z a s a d n i e n i e


Sol
park Kleszczów Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie podstawowym
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie kompleksowej usługi
ratownictwa wodnego w kompleksie basenów w obiekcie „Solpark Kleszczów” Sp. z o.o.”.
Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej:
„ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 30 listopada 2022 r.
w Bi
uletynie Zamówień Publicznych pod pozycją 2022/BZP 00468088.

W dniu 30 stycznia 2023 r. wykonawca
„Fundację Wodna Służba Ratownicza
z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
- naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zduńskowolskie Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Żyrardowskie Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe,
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego
i Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lublinie (dalej:
„Konsorcjum”)
w sytuacji, gdy Konsorcjum
pomimo kilkukrotnego uzupełniania podmiotowych środków
dowodowych nie wykazało spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
wymaganego doświadczenia zawodowego,
-
naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp poprzez uznanie, że Odwołujący nie wyraził
pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą, pomimo że złożone przez
Odwołującego oświadczenie zostało złożone skuteczne,
ewentua
lnie, w przypadku uznania, że przedłużenie związania ofertą przez Odwołującego
nie było jednak skuteczne
- naruszenie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp w zw. z art. 457 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie unieważnienia postępowania, pomimo że postępowanie obarczone jest
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu
umowy w s
prawie zamówienia publicznego, uznając, że Zamawiający zaniechał

skutecznego wezwania Odwołującego do przedłużenia terminu związania ofertą (pierwotne
wezwanie zo
stało przez Zamawiającego przekazane w sposób uniemożliwiający zapoznanie
się z treścią wiadomości przez Odwołującego),
co w każdym przypadku ma bezpośredni wpływ na wynik postępowania, w tym
w szczególności skutkuje aktualnie naruszeniem art. 239 ust. 1 ustawy Pzp poprzez
dokonanie wadliwego wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty wykonawcy,
którego oferta
podlega odrzuceniu.

Odwołujący wniósł o:
-
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej jako obarczonej wadą mającą
wpływ na wynik postępowania,
- odrzucenie oferty Konsorcjum na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp wskutek
uznania, że Konsorcjum złożonymi w postępowaniu podmiotowymi środkami dowodowymi
nie wyk
azało spełnienia warunku udziału w postępowaniu odnoszącego do doświadczenia
zawodowego (przy braku możliwości ponownego wezwania wykonawcy do uzupełnienia
podmiotowych środków dowodowych),
-
unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego,
ewentualnie
-
unieważnienie postępowania.

W dniu 3 lutego 2023 r. Kon
sorcjum zgłosiło przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego.

Na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2023 r., przed otwarciem rozprawy, Zamaw
iający
złożył oświadczenie, że uwzględnia zarzuty przedstawione w odwołaniu.

Konsorcjum złożyło oświadczenie, że nie wnosi sprzeciwu wobec uwzględnienia
przez Zamawiającego odwołania.

Wobec
powyższych ustaleń, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że zachodzą
przesłanki do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego na
podstawie art. 522 ust. 1 ustawy Pzp.

O
kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp w zw. z
§ 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie

szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 243
7), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu
z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodnicz
ący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie