eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 286/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-14
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 286/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Wiktoria Ceyrowska

po rozpoznaniu na
posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postępowania w
Warszawie w dniu 14 lutego 2023
r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwo-
ławczej w dniu 3 lutego 2023 r. przez: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówień MM SERVICE MONITORING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzi
bą w Kruszowie- lider, ul. Trybunalska 21 i Maxus spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Łodzi- Konsorcjant, ul. 3-Maja 64/66N
w postępowaniu prowa-
dzonym przez
zamawiającego Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów
ProNatur
a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ul.
Ernsta Petersona 22

przy udziale
wykonawcy MSU GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w Bydgoszczy, Plac Piastowski 3
zgłaszający swój udział w sprawie sygn. akt KIO
286/23 po stronie zamawiającego


postanawia:
1.
Umorzyć postępowanie,

2.
Nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień publicznych kwoty 15 000
zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) na rzecz wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówień MM SERVICE MONITORING
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kruszowie- lider, ul. Try-
bunalska 21 i Maxus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ło-
dzi- Konsorcjant, ul. 3-Maja 64/66N

tytułem zwrotu wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:………………………….


Sygn. akt KIO 286/23
Uzasadnienie

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura
Sp. z o.o. zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii euro-
pejskiej dnia 29.11.2022 r. pod numerem 2022/S 230-661988.
W dniu 25 stycznia 2023
r. zamawiający poinformował o wynikach postępowania.
W dniu 3 lutego 2023
r. odwołanie wnieśli wykonawcy wspólnie ubiegających się o udziele-
nie zamówień MM SERVICE MONITORING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w Kruszowie- lider, ul. Trybunalska 21 i Maxus spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią z siedzibą w Łodzi- Konsorcjant, ul. 3-Maja 64/66N. Odwołanie zostało wniesione przez
prezesa za
rządu lidera konsorcjum działającego w imieniu własnym i w oparciu o pełnomoc-
nictwo konsorcjalne z dnia 27 grudnia 2022 r.
Odwołanie zostało przekazane zamawiające-
mu w dniu 3 lutego 2023 r.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1. art. 226 ust. 1
pkt 8 ustawy w związku z art.224 ust. 5 oraz art. 224 ust. 6 ustawy; w
zakresie części I, II i III zaniechania odrzucenia oferty jako rażąco niską wykonawcy
MSU Group Sp. z o.o. z siedzibą w 85-012 Bydgoszcz ul. Plac Piastowski 3 zwanego
dalej „MSU Group”, , którego złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają
rażąco niskiej ceny.
2.
art. 16 pkt 1 ustawy oraz art. 239 ustawy w zakresie części I, II i III zaniechania do-
konania wyboru jako najkorzystniejszej oferty o
dwołującego oraz dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty wykonawcy
MSU Group Sp. z o.o. zawierającej rażąco niską
cenę, która powinna zostać odrzucona
Wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu:
1) unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy MSU Group Sp. z o.o. w zakresie
części I, II i III;
2) odrzucenia oferty jako rażąco niskiej wykonawcy MSU Group Sp. z o.o, w zakresie części
I, II i III;
3) dokonania czynności wyboru oferty spośród pozostałych nieodrzuconych ofert.
Odwołujący wskazał, iż na podstawie art. 505 ustawy ma interes w uzyskaniu zamówienia
oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego powołanych w niniej-
szym odwołaniu przepisów ustawy. Oferta odwołującego jest ofertą najkorzystniejszą w
przedmiotowym postępowaniu spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, jednak z uwagi
na niezgodne z prawem zaniechanie czynności odrzucenia oferty wykonawcy MSU Group
Sp. z o.o, o
dwołujący został pozbawiony możliwości realizacji przedmiotowego zamówienia.
W związku z przytoczonymi okolicznościami odwołujący nie osiągnie zysku, który planował w

związku z realizacją usługi objętej przedmiotowym postępowaniem. Powyższe stanowi wy-
starczającą przesłankę do wniesienia odwołania.

W dniu 3 lutego 2023 r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.
W dniu 6 lutego 2023 r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił
swój udział wykonawca MSU Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Bydgoszczy.
Przystępujący wskazał, że posiada interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na ko-
rzyść strony, do której przystępuje, czyli do zamawiającego. Interes ten polega na tym, że
zamawiający dokonał wyboru oferty przystępującego jako najkorzystniejszej w przedmioto-
wym postępowaniu, działając w sposób zgodny z przepisami prawa zamówień publicznych i
przygotowaną przez siebie dokumentacją przetargową. Rozstrzygnięcie odwołania na ko-
rzyść odwołującego spowoduje utratę możliwości realizacji zamówienia przez przystępujące-
go. Przystępujący ma interes w rozstrzygnięciu odwołania na korzyść zamawiającego. W
ocenie przystępującego przedmiotowa oferta nie nosi znamion oferty z rażąco niską ceną, a
tym samym nie może podlegać odrzuceniu przez zamawiającego. Zgłoszenie zostało wnie-
sione przez prezesa i członka zarządu ujawnionych w KRS i upoważnionych do łącznej re-
prezentacji. Do zgłoszenia dołączono dowody przekazania kopii przystąpienia stronom.

W dniu 13 lutego 2023 r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył,
że uwzględnia zarzuty odwołania w całości i w przypadku braku zgłoszenia sprzeciwu wniósł
o umorzenie postępowania.

W dniu 14 lutego 2023 r. Izba przeprowadziła posiedzenie z udziałem stron. Na termin tego
posiedzenia nie sta
wił się wykonawca MSU Group o terminie posiedzenia prawidłowo po-
wiadomiony wezwaniem z dnia 8 lutego 2023 r.
– dowód w aktach postępowania.

Izba zważyła, co następuje:
Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 525
ustawy.
Izba nie dopatrzyła się zaistnienia przesłanek odrzucenia odwołania, o których mowa w art.
528 ustawy.
Izba oceniła, że odwołujący wykazał przesłankę materialnoprawną dopuszczalności odwoła-
nia, o której mowa w art. 505 ust. 1 ustawy.
Przystępujący na wyznaczony termin posiedzenia i rozprawy nie stawił. Przystępujący
potwierdził fakt otrzymania wezwania na termin posiedzenia w dniu 8 lutego 2023 r.
Izba uznała, że niestawiennictwo na posiedzeniu przed Izbą przystępującego po stro-
nie z
amawiającego, mimo prawidłowego zawiadomienia o terminie posiedzenia, należy

uznać za rezygnację z uprawnień do reprezentowania swoich interesów. Należy bowiem
uznać, że wyznaczona do rozpoznania sprawy rozprawa i poprzedzające ją posiedzenie
z udziałem stron i uczestników postępowania, to ta faza postępowania odwoławczego,
w której następuje koncentracja czynności, wniosków i oświadczeń stron oraz uczestników
postępowania zmierzająca do zakończenia postępowania toczącego się na skutek wniesie-
nia odwołania. Z powyższego wynika, że po skierowaniu odwołania na posiedzenie
z udziałem stron lub na rozprawę odwołanie, co do zasady, będzie rozpatrzone na tym po-
siedzeniu lub r
ozprawie i tam też rozpatrzone zostaną ewentualne zgłoszone wnioski
i oświadczenia stron, takie jak oświadczenie co do uwzględnienia odwołania przez zamawia-
jącego czy ewentualny sprzeciw co do uwzględnienia odwołania.
W warunkach prawidłowego powiadomienia przystępującego po stronie zamawiają-
cego o terminie posiedzenia, na którym ma zostać rozpatrzone odwołanie, które zostało w
całości uwzględnione przez zamawiającego, uznać należy, że na wyznaczonym już posie-
dzeniu p
rzystępujący może zgłosić ewentualny sprzeciw co do uwzględnienia odwołania.
Niestawiennictwo wykonawcy - p
rzystępującego po stronie zamawiającego, mimo prawidło-
wego zawiadomienia o terminie posiedzenia, należy uznać za rezygnację
z uprawnień do reprezentowania swoich interesów, tożsame z niezłożeniem sprzeciwu co do
uwzględnienia odwołania. A to zwłaszcza wobec faktu, że przystępujący, jak wynika z odpo-
wiedzi zamawiającego na odwołanie, był przez zamawiającego powiadomiony o uwzględnie-
niu zarzutów odwołania.
W ocenie Izby p
rzystępujący po stronie zamawiającego, prawidłowo zawiadomiony
o terminie posiedzenia w sprawie nie skorzystał z prawa do wniesienia sprzeciwu pisemnie
lub ustnie do protokołu posiedzenia.
Izba uznaje także, że profesjonalny uczestnik postępowania, którym bezsprzecznie
jest p
rzystępujący po stronie zamawiającego, rozumiał status w jakim występuje
w przedmiotowym po
stępowaniu odwoławczym i znane mu być powinny wszystkie konse-
kwencje i skutki wynikające z tego stanu rzeczy.
Tym samym, Izba w pełni podzieliła stanowisko i argumentację wyrażoną,
w odniesieniu do analogicznej sytuacji, w postanowieniach KIO: z 09.06.2010 r., sygn. akt:
KIO 991/10, z 11.08.2010 r., sygn. akt: KIO 1575/10, z 27.06.2012 r., sygn. akt: KIO
1264/12, z 23.08.2012 r., sygn. akt: KIO 1722/12, z 10.03.2014 r., sygn. akt: KIO 360/14,
z 20.03.2014 r., sygn. akt: KIO 442/14; z 07.08.2014 r., sygn. akt: KIO 1524/14, z 05.09.
2014 r., sygn. akt: KIO 1744/14, z 04.02.2015 r., sygn. akt: KIO 151/15, z 01.12.2015 r.,
sygn. akt: KIO 2534/15, z 16.12.2015 r., sygn. akt: KIO 2637/15, z 26.04.2016 r., sygn. akt:
KIO 523/16, z 20.07.2016 r., sygn. akt: KIO 1259/16, z 31.08.2016 r., sygn. akt: KIO 1563/16
oraz z 06.09.2017 r., sygn. akt: KIO 1770/17.

Skoro zatem z
amawiający uwzględnił zarzuty przedstawione w odwołaniu w całości
wykonawca, który przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie
zgłosił sprzeciwu, to mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne Krajowa Izba Odwo-
ławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu na podstawie
art. 522 ust. 2 ustawy. Zgodnie z przywoływanym przepisem, jeżeli uczestnik postępowania
odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie
sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez za-
mawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważ-
nia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w
odwołaniu.

Stosownie do art. 568 pkt 3 ustawy,
Izba umarza postępowania odwoławcze,
w formie postanowienia, w przypadku, o którym mowa w art. 522.


W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 522 ust. 2 i art. 568 pkt 3
ustawy, postanowiła jak w pkt 1 sentencji.

Izba nakazała zwrot odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania,
stosownie do przepisu § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych kosztów postępowania odwoławczego, ich roz-
liczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz.
2437).Przewodniczący:

……………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie