eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 267/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-13
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 267/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 13 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 stycznia 2023 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo Usługowe „PIOMAR” sp. z o.o. w Brzegu


w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Łomża z siedzibą w Łomży

przy udziale wykonawcy Cezar C. M. i P. G. sp. z o.o. w Radomiu,
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:
1. umarza pos
tępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku ba
nkowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PIOMAR” sp. z
o.o. w Brzegu
kwoty 13.500
zł 00 gr
(słownie: trzynastu tysięcy pięciuset złotych zero
groszy),
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 wrz
eśnia 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni od dnia jego do
ręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Od
woławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………….…


Sygn. akt: KIO 267/23

U z a s a d n i e n i e

Miasto Łomża z siedzibą w Łomży, zwane dalej „zamawiającym”, prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp” lub „Pzp”, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu IT w ramach projektu
„Cyfrowa Gmina”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej 2 listopada 2022 r., nr 2022/S 211-606506.
Wobec czynności i zaniechań zamawiającego w ww. postępowaniu w dniu 30
stycznia 2023
r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wniósł odwołanie wykonawca
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PIOMAR” sp. z o.o. w Brzegu, zwany
dalej „odwołującym”.
13 lutego 2023 r., w trakcie posiedzenia Izby z
udziałem stron, przed otwarciem
rozprawy, od
wołujący złożył oświadczenie o cofnięciu odwołania.


Krajowa Izba Od
woławcza zważyła, co następuje.

Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy Pzp,
odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy.
Stosownie do art. 568 pkt 1 ustawy Pzp, Izba umarza postępowanie
odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania.
W myśl § 13 ust. 1
pkt 6 rozporz
ądzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania
przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 r. poz. 2453),
skład orzekający dokonuje czynności formalnoprawnych i sprawdzających, o których mowa
w § 1, na posiedzeniu niejawnym, i w zależności od poczynionych ustaleń wydaje
postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego w przypadkach, o których mowa w
art. 568 pkt 1 lub 3 ustawy Pzp.

O
dwołujący złożył skuteczne oświadczenie o cofnięciu wniesionego przez siebie
odwołania. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art.
520 ust. 1 ustawy Pzp, art. 568 pkt 1 ustawy Pzp oraz
§ 13 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie.
Stosownie do przepisu
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
o
dwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania
(Dz.
U. z 2020 r. poz. 2437), w przypadku umorzenia pos
tępowania odwoławczego przez Izbę w
całości na skutek cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy, w dniu, na który został
wyznaczony termin rozprawy
lub posiedzenia z udziałem stron lub uczestników


postępowania odwoławczego – odwołujący ponosi koszty, o których mowa w § 5 pkt 2, oraz
zwraca się mu 90% wpisu; w takim przypadku Izba zasądza koszty, o których mowa w § 5
pkt 2, od odwołującego na rzecz zamawiającego lub uczestnika postępowania
odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego, wnoszącego sprzeciw wobec
uwzględnienia przez zamawiającego w całości albo w części zarzutów przedstawionych w
odwołaniu, oraz orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty
uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości.

Kierując się ww. przepisem, Izba postanowiła o dokonaniu zwrotu odwołującemu z
rachunku bankowego U
rzędu Zamówień Publicznych kwoty 13.500,00 zł, stanowiącej 90 %
kwoty uiszczone
j tytułem wpisu od odwołania.
Izba oddaliła wniosek zamawiającego o zasądzenie na jego rzecz od odwołującego
kwoty 3.600 zł, gdyż uznała, że nie zostało wykazane, aby były to uzasadnione koszty strony
poniesione
z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.
Stosownie do art. 574 ustawy Pzp, d
o kosztów postępowania odwoławczego zalicza
się wpis i uzasadnione koszty stron i uczestników postępowania odwoławczego wnoszących
sprzeciw
. Jak wynika
zaś z § 5 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia, Do kosztów postępowania
odwoławczego, zwanych dalej „kosztami”, zalicza się uzasadnione koszty stron
postępowania odwoławczego, (…), w wysokości określonej na podstawie rachunków lub
spisu kosztów, złożonych do akt sprawy, obejmujące m.in. wynagrodzenie i wydatki jednego
pełnomocnika, jednak nieprzekraczające łącznie kwoty 3600 złotych.

Izba
wzięła pod uwagę, że decyzję o cofnięciu odwołania odwołujący wprawdzie
podjął dopiero w trakcie posiedzenia Izby w dniu 13 lutego 2023 r., jednak niewątpliwie na
dec
yzję o tak późnym wycofaniu odwołania miały wpływ działania przystępującego i
zamawiającego.
Odwołujący podjął decyzję o wycofaniu odwołania po zapoznaniu się z kluczowym
dowodem w sprawie, w postaci oryginalnego pliku z dnia 5 grudnia 2022 r. wygenerowanego
w aplikacji BAPco Sysmark 2018
odnoszącego się do oferowanej przez przystępującego
konfiguracji komputera. D
owód ten został złożony przez przystępującego dopiero w trakcie
posiedzenia Izby 13 lutego 2023 r. Pr
zystępujący zignorował tym samym zarządzenie Izby z
dnia 7 lutego 2023 r.
, w którym zobowiązano przystępującego do złożenia pisma
procesowego
zawierającego ustosunkowanie się do zarzutów przedstawionych w odwołaniu
w terminie do dnia 10 lutego 2023 r. g.10.00.
Przystępujący zignorował także wezwanie
zamawiającego z dnia 31 stycznia 2023 r., w którym zamawiający zobowiązał go do
przedstawiania oryginalnego pliku wygenerowanego w aplikacji BAPco Sysmark 2018,
odnoszącego się do oferowanej przez przystępującego konfiguracji komputera z dnia 5
grudnia 2022 r.,
poprzestając na przedstawieniu plików zmodyfikowanych. Zamawiający,
pomimo, iż nie dysponował ww. oryginalnym plikiem, w odpowiedzi na odwołanie z dnia 10

lutego 2023 r.
wnioskował o oddalenie odwołania, opierając się na plikach zmodyfikowanych
przez przystępującego. Wniosek o oddalenie odwołania zamawiający formułował, nie
dysponując zatem kluczowym dowodem w sprawie, na co odwołujący zwracał mu uwagę
wyraźnie w piśmie z dnia 7 lutego 2023 r. Zamawiający mimo to, w odpowiedzi na odwołanie
pominął milczeniem uwagi odwołującego co do wiarygodności zmodyfikowanych plików
złożonych przez przystępującego, które odwołujący sformułował w piśmie z dnia 7 lutego
2023 r.
Izba stwierdziła zatem, że zamawiający w żaden sposób nie przyczynił się do
wyjaśnienia sprawy. Cofnięcie odwołania nie było wynikiem działań zamawiającego ani w
szczególności sporządzonej przez zamawiającego odpowiedzi na odwołanie. Wobec
powyższego Izba uznała koszty wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego za
nieuzasadnione.


Przewodniczący: ………………….…
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie