eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 263/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-13
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 263/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 13 lutego 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 stycznia 2023 r. przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia: T. P., Mustang Gospodarowanie Odpadami
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, J. U., JP U. Spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową w Wodzisławiu Śląskim
w
postępowaniu prowadzonym przez Sosnowieckie Wodociągi Spółkę akcyjną w
Sosnowcu


przy udziale:
A. wykonawcy
ZODIAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świętochłowicach,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego
B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Igoma Spółka z
ograniczo
ną odpowiedzialnością w Gorzesławiu, Kozera Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Domaszowicach,
zgłaszających przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającegopostanawia:


1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: T. P., Mustang
Gospodarowanie Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Gliwicach, J. U., JP U.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytow
a w Wodzisławiu Śląskim
kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście
tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), na niniejsze postanowienie, w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.……………………………………

Sygn. akt: KIO 263/23
U z a s a d n i e n i e


W dniu 12 lutego 2023 roku
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia: T. P., Mustang Gospodarowanie Odpadami Spółka z ograniczoną
odpowie
dzialnością w Gliwicach, J. U., JP U. Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Wodzisławiu Śląskim
cofnęli odwołanie
wniesione w dniu 30 stycznia 2023 roku.

Zgodnie z art. 568 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Izba umarza postępowania odwoławcze, w
formie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania.

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji.


O
kosztach postępowania orzeczono na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wp
isu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437).


……………….……..........Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie