eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 255/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-02-14
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 255/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Poprawa, Magdalena Rams, Małgorzata Rakowska Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu
9 lutego 2023 roku w Warszawie odwołania
wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 stycznia 2023 roku przez odwołującego:
Hochtief Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 14, 02-092
Warszawa

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Sinfonia Varsovia w Warszawie
ul. Grochowska 272, 03-849 Warszawa

przy udziale wykonawcy:
Korporacja Budowlana Doraco Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku ul. Opacka 12, 80 – 338 Gdańsk

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO
255/23 po stronie zamawiającego


orzeka:

1.
umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu dotyczącego naruszenia art. 109
ust. 1 pkt 10 Ustawy 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j.
Dz.
U.
z
2022
poz.
1710
z
późń.
zm.),
w
związku
z treścią Rozdziału IV Specyfikacji Warunków Zamówienia – Podstawy Wykluczenia
z Postępowania, poprzez zaniechanie uznania że zaistniały przesłanki wykluczenia

z postępowania wykonawcy Doraco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gdańsku ul. Opacka 12, 80 – 338 Gdańsk, który w wyniku co najmniej lekkomyślności
lub niedbalstwa przedstawił zamawiającemu informacje wprowadzające w błąd odnośnie
doświadczenia BIM Managera, poprzez powołanie się na doświadczenie osoby na
stanowisku BIM Managera w ramach inwestycji „Modernizacja i rozbudowa Szpitala
Bielańskiego
im. Ks. J. Popiełuszki”, podczas gdy nie pełnił on w ramach powyższej inwestycji funkcji
BIM Managera za str
ony wykonawcy Strabag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
2.
uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu dotyczącego naruszenia art. 239 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych, poprzez dokonanie błędnej oceny oferty wykonawcy Doraco
Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku ul. Opacka 12,
80
– 338 Gdańsk w ramach kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia BIM
Menagera
i przyznanie temu wykonawcy 4 punktów w ramach kryterium: „Doświadczenie BIM
Menagera” oraz uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 16 Prawa
zamówień publicznych
i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym nieprzyznanie wykonawcy
Doraco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku ul. Opacka 12,
80

338
Gdańsk
punktów w ramach kryterium „Doświadczenie BIM Managera”
3.
oddala odwołanie w pozostałym zakresie,
4.
kosztami postępowania obciąża zamawiającego i odwołującego w częściach równych i:
4.1. zalicza w pocz
et kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) stanowiącą koszty poniesione
przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania,
4.2.
zasądza od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę 10 000 zł 00 gr
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) tytułem 1/2 wartości wpisu od
odwołania.

Stosown
ie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późń. zm.) na niniejszy wyrok –
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
K
rajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący
………………………………………..
…………………………………………
………………………………………..

Sygn. akt: KIO 255/23
Uzasadnienie


Zamawiaj
ący – Sinfonia Varsovia w Warszawie prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali
koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia” (część A)” znak sprawy:
ZP/PO/6/2022. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego o wartości
przekraczającej progi unijne, zgodnie z ustawą z dnia ustawy z dnia 1 1 września 2019 roku -
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późń. zm) zwanej dalej „Pzp”
lub „Ustawa”. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 20 czerwca 2022 roku pod numerem 2022/S 1 17-329041.

W dniu 30 stycznia 2023 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwo
ławczej zostało
wniesione odwołanie przez wykonawcę: Hochtief Polska S. A. z siedzibą w Warszawie
od czynności Zamawiającego polegających na:
1. ocenie ofert i nieuzasadnionym wyborze jako oferty najkorzystniejszej, oferty
złożonej przez wykonawcę Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. z siedzibą w
Gdańsku (dalej jako: „wykonawca Doraco”);
2. nieuzasadnionym przyznaniu
wykonawcy Doraco maksymalnej liczby punktów
w ramach kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia osób skierowanych
do realizacji zamówienia w odniesieniu do doświadczenia:
a) Kierownika prac konserwatorskich i restauratorskich, podczas gdy powołana przez
wykonawcę Doraco osoba do pełnienia funkcji Kierownika prac konserwatorskich
i restauratorskich nie spełnia wymogów Zamawiającego określonych w Rozdziale
XII ust. 2 pkt 2) SWZ -
Kryterium Doświadczenie osób skierowanych do realizacji
zamówienia w zw. z Rozdziałem III ust. 3 pkt. 3 lit. c. SWZ, z uwagi na
następujące okoliczności:
-
realizacja inwestycji pn. „Wykonanie konserwacji elewacji frontowej budynku
poczty w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 1” wskazanej przez wykonawcę
Doraco na potwierdzenie doświadczenia osoby powołanej do pełnienia funkcji
Kierownika prac konserwatorskich i restauratorskich nie potwierdza tego
doświadczenia z uwagi na brak wystroju sztukatorskiego;
-
realizacja inwestycji pn. „Konserwacja i restauracja elewacji tynkowych oraz
tarcza zegara na wieży ratusza w Strumieniu” wskazanej przez wykonawcę
Doraco na potwierdzenie doświadczenia osoby powołanej do pełnienia funkcji

Kierownika prac konserwatorskich i restauratorskich nie potwierdza tego
doświadczenia z uwagi na powierzchnię fasady z wystrojem sztukatorskim
mniejszą niż 500 rn2 ,
oraz
b) BIM Managera
, podczas gdy powołana przez wykonawcę Doraco osoba
do pełnienia funkcji BIM Managera nie spełnia wymogów Zamawiającego
określonych w Rozdziale XII ust. 2 pkt 2) SWZ, z uwagi na następujące
okoliczności:

-
realizacja inwestycji pow
ołanej przez wykonawcę Doraco w celu wykazania
doświadczenia osoby powołanej do pełnienia funkcji BIM Managera, nie
została zakończona;

-
powołana przez wykonawcę Doraco osoba nie pełniła funkcji BIM Managera
ze strony generalnego wykonawcy inwestycji
pn. „Modernizacja i rozbudowa
Szpitala Bielańskiego im. Ks. J, Popiełuszki”;

3. zanie
chania wykluczenia wykonawcy Doraco z Postępowania, pomimo
iż wykonawca ten, powołując się w ramach kryterium oceny ofert na doświadczenie
osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do doświadczenia
Kierownika prac konserwatorskich i restaur
atorskich oraz BIM Managera, przedstawił
informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, co miało istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
i w konsekwencji zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy Doraco;

4.
zaniechania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej złożonej
w Postępowaniu.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1)
art. 109 ust. 1 pkt. 10) Pzp
w zw. z treścią Rozdziału IV Specyfikacji Warunków
Zamówienia (dalej jako „SWZ”) - Podstawy Wykluczenia z Postępowania, poprzez
zaniechanie uznania, że w niniejszej sprawie zmaterializowały się przesłanki,
o których mowa w tym przepisie, podczas gdy wykonawca Doraco, w wyniku
co najmniej lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił Zamawiającemu informacje
wprowadzające w błąd odnośnie doświadczenia:
a) Kierownika prac konserwatorskich oraz restauratorskich:
-
poprzez powołanie się na doświadczenie osoby zdobyte w ramach inwestycji
pn. „Konserwacja i restauracja elewacji tynkowych oraz tarcza zegara na
wieży ratusza w Strumieniu” podczas gdy inwestycja ta nie spełnia warunku o
którym mowa w Rozdziale XII ust. 2 pkt 2) SWZ - Kryterium Doświadczenie
osób skierowanych do realizacji zamówienia w zw. z Rozdziałem III ust. 3 pkt.

3 lit. c. SWZ w zakre
sie, w jakim odnosi się on do rekonstrukcji wystroju
fasady
z wystrojem sztukatorskim o powierzchni fasady powyżej 500 rn
2
,
-
poprzez powołanie się na doświadczenie osoby, zdobyte w ramach inwestycji
pn.
„Wykonanie
konserwacji
elewacji
frontowej
budynku
poczty
w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 1 ” podczas gdy inwestycja ta nie spełnia
warunku o którym mowa w Rozdziale XII ust. 2 pkt 2) SWZ — Kryterium
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia w zw.
z Rozdziałem III ust. 3 pkt. 3 lit. c. SWZ w zakresie, w jakim odnosi
się on do rekonstrukcji wystroju fasady z wystrojem sztukatorskim;
które to informacje skłoniły Zamawiającego do przyznania wykonawcy Doraco 4
punktów (po 2 punkty za każdą inwestycję) w ramach kryterium oceny ofert w zakresie
doświadczenia Kierownika prac konserwatorskich i restauratorskich, co skutkowało
wyborem oferty wykonawcy Doraco w Po
stępowaniu jako najkorzystniejszej;

B) BIM Managera,
-
poprzez powołanie się na doświadczenie dla osoby na stanowisku BIM
Managera w rama
ch inwestycji „Modernizacja i rozbudowa Szpitala
Bielańskiego im. Ks. J. Popiełuszki” podczas gdy przedmiotowa inwestycja
nie została zakończona ani na dzień składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu (26 sierpnia 2022 roku), ani na dzień składania
ofert (26 listopada 2022 roku);
-
poprzez powołanie się na doświadczenie dla osoby na stanowisku BIM
Managera
w ramach inwestycji „Modernizacja i rozbudowa Szpitala
Bielańskiego im. Ks. J. Popiełuszki” podczas gdy nie pełnił on w ramach
powyższej inwestycji funkcji BIM Managera ze strony wykonawcy Strabag
Sp. z o.o.,
które to informacje skłoniły Zamawiającego do przyznania wykonawcy Doraco 4
punktów w ramach kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia BIM Managera,
co skutkowało wyborem oferty wykonawcy Doraco w Postępowaniu jako
najkorzystniejszej;
2)
art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. a) PZP przez nieuzasadnione zaniechanie odrzucenia oferty
wykonawcy Doraco, pomimo spełnienia się przesłanki wykluczenia wykonawcy
z udziału w postępowaniu na skutek wprowadzenia Zamawiającego w błąd
co do okoliczności mającej istotny wpływ na rozstrzygnięcie postępowania - skutkującej
przyznaniem wykonawcy Doraco maksymalnej liczby punktów w ramach kryteriów

oceny ofert w odniesieniu do Doświadczenia Kierownika prac konserwatorskich
oraz restauratorskich oraz BIM Managera;

3)
art. 239 ust. 1 PZP poprzez:
-
poddanie ocenie Zamawiającego oferty podlegającej odrzuceniu, względnie
-
dokonanie błędnej oceny oferty wykonawcy Doraco w ramach kryterium oceny
ofert w zakresie doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia
w
odniesieniu
do
doświadczenia
Kierownika
prac
konserwatorskich
i restauratorskich oraz BIM Managera i przyznanie Doraco maksymalnej liczby
punktów ramach Kryterium Doświadczenia w odniesieniu do powyższych osób;
a w konsekwencji powyższego,
4)
art. 16 PZP poprzez przeprowadzenie Postępowania w sposób niezapewniający
zachowania
uczciwej
konkurencji,
równego
traktowania
wykonawców,
proporcjonalności i przejrzystości.

Odwołujący wniósł o:
1.
rozpatrzenie i u
względnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu:

a.
unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty;
b. wykluczenie wykonawcy Doraco
z postępowania i w konsekwencji odrzucenie
oferty wykonawcy Doraco;
ewentualnie na wypadek, gdyby Krajow
a Izba Odwoławcza uznała, że nie zachodzą
podstawy do wyklu
czenia wykonawcy Doraco z Postępowania:
c.
nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności oceny ofert z wyłączeniem
doświadczenia:
- osoby, wskazanej
przez wykonawcę Doraco jako Kierownika prac
konserwatorskich i restauratorskich, uzyskanego przy realizacji inwestycji
pn. „Konserwacja i restauracja elewacji tynkowych oraz tarcza zegara na
wieży ratusza w Strumieniu” oraz pn. „Wykonanie konserwacji elewacji
frontowej budynku poczty w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 1 ” jako
niespełniających wymogów określonych w Rozdziale XII ust. 2 pkt 2) SWZ -
Kryterium Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia w zw.
z Rozdziałem III ust. 3 pkt. 3 lit. c. SWZ;
- osoby wskazanej
przez wykonawcę Doraco do pełnienia funkcji BIM
Managera, jako niespełniającego wymogów określonych w Rozdziale XII ust.
2 pkt 2) SWZ

Kryterium Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia;

d.
dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej złożonej
w Postępowaniu;
e.
zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania
odwoławczego.

Odwołujący wskazał, że ma interes w uzyskaniu zamówienia będącego przedmiotem
Postępowania oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów Pzp. Oferta Odwołującego została sklasyfikowana na drugim miejscu (z punktacją
wynoszącą 94,76 pkt, podczas gdy oferta wykonawcy Doraco otrzymała 96 pkt). Gdyby
Zamawiający przeprowadził czynności w Postępowaniu zgodnie z przepisami PZP, oferta
Odwołującego zostałaby uznana za najkorzystniejszą. Co więcej, nawet w przypadku
uznania, że wykonawca Doraco nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, rewizja
punktacji przyznanej w kryterium Doświadczenie Kierownika prac konserwatorskich i
restauratorskich oraz BIM Managera pozwoli Odwołującemu na uzyskanie zamówienia.
W związku z powyższym Odwołujący posiada legitymację do wniesienia niniejszego środka
ochrony prawnej w rozumieniu art. 505 ust. 1 PZP.

Odwołujący przedstawił następujący stan faktyczny.
Przedmiotem Postępowania jest realizacja inwestycji pn.: „Modernizacja zabytkowych
obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia”
(część A)”, która obejmuje przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania trzech,
wpisanych do rejestru zabytków budynków dawnego Instytutu Weterynarii oznaczonych
literami A, D, E, b
udowę podziemnego budynku technicznego do obsługi budynków A, D, E,
budowę części konstrukcji budowli F (ramy), niezbędne wycinki zieleni, rozbiórki i
wyburzenia oraz zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jednym z
kryteriów oceny ofert w Postępowaniu było doświadczenie osób skierowanych do realizacji
zamówienia (Kryterium D, waga 24%) (dalej jako: „Kryterium Doświadczenie”). W ramach
tego Kryterium punktacji podlegało m. in. doświadczenie Kierownika prac konserwatorskich i
restaurators
kich oraz doświadczenie BIM Managera.

W odniesieniu do osoby Kierownika prac konserwatorskich i restauratorskich
punktowane było doświadczenie zdobyte przy realizacji większej niż minimalna liczbie
projektów, o których mowa w Rozdziale III ust. 3 pkt. 3 lit. c. SWZ. W ramach tego kryterium,
wykonawcy mogli otrzymać po 2 punkty za każdą realizację (jednak nie więcej niż 4 punkty)
w przypa
dku gdy powołana do pełnienia funkcji Kierownika robót konserwatorskich
i restauracyjnych osoba legitymowała się doświadczeniem zawodowym obejmującym nadzór
nad pracami konserwatorskimi lub restauratorskimi lub ich samodzielne wykonywanie,
w obiektach wp
isanych do rejestru zabytków w tym co najmniej jedną inwestycję obejmującą

realizację projektu rekonstrukcji wystroju fasady/fasad (lub konserwacji i restauracji
istniejącej/istniejących) z wystrojem sztukatorskim i powierzchni fasady lub fasad min. 500
m
2
.

Do pełnienia funkcji Kierownika prac konserwatorskich i restauratorskich wykonawca
Doraco przedstawił p. W.W., a w celu uzyskania punktów w Kryterium Doświadczenie
wskazano
inwestycję
pn.
„Konserwacja
i
restauracja
elewacji
tynkowych
oraz tarcza zegara
na wieży ratusza w Strumieniu” oraz „Wykonanie konserwacji elewacji
frontowej budynku poczty w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 1". Z kolei w ramach funkcji
BIM Managera punktowane było doświadczenie na stanowisku BIM Managera w realizacji
obiektu kubat
urowego o wartości robót powyżej 30 mln zł (wartość robót kubaturowych),
w ramach której przez okres co najmniej 12 miesięcy wykonywane były i wykorzystywane
podczas realizacji kontraktu modele 3D BIM
— co najmniej w branży architektoniczne],
konstrukcyjnej i instalacyjnej (wentylacja i wod-
kan), a wykonawca angażował po swojej
stronie pracownika odpowiedzialnego za zagadnienia BIM (BIM manager lub BIM
koordynator) -
w zakresie ponad wymogi przewidziane w warunkach udziału w
postępowaniu, przy czym Wykonawcy mogli wskazać maksymalnie jeden dodatkowy projekt
podlegający
punktacji
i w konsekwencji, za doświadczenie BIM Managera otrzymać maksymalnie 4 punkty.

Do pełnienia funkcji BIM Managera wykonawca Doraco przedstawił p. J. S., a w celu
uzyskania punktów w Kategorii Doświadczenie BIM Managera powołano projekt:
„Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego im. Ks. J. Popiełuszki”.

Pis
mem z dnia 18 stycznia 2023 roku Zamawiający poinformował Wykonawców o
ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej,
za którą uznana została oferta złożona przez
wykonawcę Doraco. Jak wynika z uzasadnienia Zamawiającego „Jedynym projektem,
za realizac
ję którego Zamawiający nie przyznał punktów w ramach omawianego kryterium
oceny ofert (Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia — przyp. J.B.), jest
doświadczenie Kierownika Budowy wskazane przez wykonawcę Korporacja Budowlana
Doraco Sp. z
o. o. Jedną z inwestycji wskazanych w ramach kryterium oceny ofert była
inwestycja pn. Hala Dworca Kolejowego Hauptbahnhof w Mainz (Niemcy). W ramach
tej inwestycji, Wykonawca wskazał w Załączniku nr 1 do Formularza Ofertowego,
że mianowana osoba pełniła funkcję kierownika robót.” W pozostałym zakresie Zamawiający
zdecydował o przyznaniu punktów w ramach Kryterium Doświadczenie, za doświadczenie
wszystkich zadeklarowanych osób, stosownie do wskazanych projektów, w których te osoby
uczestniczyły.

Zgodnie
z pismem z dnia 18 stycznia 2023 roku, Wykonawcy uzyskali następującą
liczbę punktów:
1) Korporacja Budowalna Doraco Sp. z o.o. -
96 punktów;

2) Hochtief Polska S.A.
— 94,76 punktów;
3) Warbud S.A. -
87,38 punktów.Doświadczenie Kierownika prac konserwatorskich i restauratorskich jako kryterium
oceny ofert w Postępowaniu

W Rozdziale XII ust. 2 Ad 2) Zamawiający wskazał, że w ramach Kryterium Doświadczenie
punktacj
i będzie podlegać doświadczenie wymienionych poniżej osób skierowanych
do realizacji zamówienia, wskazanych w Wykazie osób. W odniesieniu do funkcji Kierownika
prac konserwatorskich I restauratorskich punkty
powinny zostać przyznane zgodnie
z zasadami:
Kierownik prac konserwatorskich i restauratorskich -
Doświadczenie w realizacji większej niż
minimalna liczbie projektów, o których mowa w Rozdziale III ust. 3 pkt. 3c SWZ,
maksymalnie 2 dodatkowe projekty, ma
ksymalnie 4,00 pkt (po 2 pkt za każdy projekt).

W Rozdziale III ust. 3 pkt. 3 lit. c. SWZ
przewidziano, że osoba Kierownika robót
konserwatorskich i restauracyjnych powinna posiadać doświadczenie zawodowe obejmujące
nadzór nad pracami konserwatorskimi lub restauratorskimi lub ich samodzielne
wykonywanie, w obiektach wpisanych do rejestru zabytk
ów w tym co najmniej jedną
inwestycję obejmującą realizację projektu rekonstrukcji wystroju fasady/fasad (lub
konserwacji i restauracji istniejącej/istniejących) z wystrojem sztukatorskim i powierzchni
fasady lub fasad mln. 500 m
2
.
D
o pełnienia funkcji Kierownika prac konserwatorskich i restauratorskich wykonawca Doraco
przedstawił w treści Załącznika nr 1 do Formularza Ofertowego, tj. w Wykazie doświadczenia
osób skierowanych do realizacji zamówienia (dalej jako „Wykaz”) p. W.W., a w celu
uzyskania punktów w kategorii doświadczenie Kierownika prac konserwatorskich i
restauratorskich powołano projekty:
- pn.
„Konserwacja i restauracja elewacji tynkowych oraz tarcza zegara na wieży ratusza
w Strumieniu” oraz
-
pn. „Wykonanie konserwacji elewacji frontowej budynku poczty w Kołobrzegu przy ul. Armii
Krajowej 1 ".
Zgodnie z treścią Wykazu, w punkcie 3 w odniesieniu do funkcji Kierownika prac
konserwatorskich i restaurato
rskich i zakresu czynności wykonywanych przez zgłaszaną
w ramach powyższych inwestycji osobę potwierdzono, że zakres prac konserwacyjnych/
restauracyjnych
fasady obejmował m. in. konserwację restaurację elewacji z wystrojem
sztukatorskim, powierzchnia fasady powy
żej 500 m
2
.

A.
Konserwacja i restauracja elewacji tynkowych oraz tarc
zy zegara na wieży
ratusza w Strumieniu

W ocenie Odwołującego przedmiotowa inwestycja nie spełnia wymagań
przewidzianych przez
Zamawiającego w celu otrzymania punktów w Kryterium
D
oświadczenie Kierownika prac konserwatorskich i restauratorskich z uwagi na powierzchnię
fasady z wystrojem sztukatorskim
mniejszą niż 500m
2
.
Biorąc pod uwagę, że długość fasady ratusza w Strumieniu ma nie więcej niż 15 m
(co potwierdzają pomiary widoczne chociażby na stronie systemu Informacji Przestrzennej
w Strumieniu
https://sip.gison.pl/strumien_gez
,
z których wynika, że długość fasady wynosi
14,97 m) a budynek ratusza posiada 3 kondygnacje, o wysokości nieprzekraczającej 13 m,
powierzchnia fasady bez wieży wynosi w zaokrągleniu 195 m2 . Dodając do tego
powierzchnię wieży, która według obliczeń Odwołującego posiada szacunkową powierzchnię
nie większą niż 122 m
2
, przyjąć można, że fasada ratusza z wystrojem sztukatorskim ma
powierzchnię
nie większą niż 317 m
2
, a tym samym nie spełnia wymogów przedstawionych przez
Zamawiającego w Rozdziale XII ust. 2 pkt 2) SWZ — Kryterium Doświadczenie osób
skierowanych do realizacji zamówienia w zw. z Rozdziałem III ust. 3 pkt. 3 lit. c.

Co istotne, w Karcie ewidencyjnej zabytków architektury i budownictwa dotyczącej
budynku
Ratusza w Strumieniu wprost wskazano, że „Elewacja tylna (zachodnia) —
niesymet
ryczna, czteroosiowa, w całości otynkowana, pozbawiona wystroju i jakichkolwiek
cech stykowych”.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że osoba powołana przez
wykonawcę Doraco do pełnienia funkcji Kierownika prac konserwatorskich i restauratorskich
nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w Rozdziale XII ust. 2 pkt 2) SWZ w
zw.
z
Rozdziałem III ust. 3 pkt 3) lit. c SWZ, a co za tym idzie 2 punkty przyznane wykonawcy
Doraco w ramach przedmiotowego Kryterium za doświadczenie zdobyte przy realizacji
inwestycji pn. „Konserwacja i restauracja elewacji tynkowych oraz tarczy zegara na wieży
ratusza w Strumieniu” przyznane zostały niesłusznie.

B.
Konserwacja elewacji frontowej budynku poczty w Kołobrzegu przy
ul. Armii Krajowej 1


W ocenie Odwołującego przedmiotowa inwestycja także nie spełnia wymagań
przewidz
ianych przez Zamawiającego w celu otrzymania punktów w Kryterium

Doświadczenie Kierownika prac konserwatorskich i restauratorskich z uwagi na brak
wystroju sztukatorskiego.
Zgodnie z definicją „sztukaterii” zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN pod redakcją
prof. dr. Mieczysława Szymczaka (Warszawa 1989) „Sztukateria to dekoracja
architektoniczna
(np. rzeźby, rozety, gzymsy) ścian, sklepień, sufitów itp. wykonana w gipsie lub stiuku
techniką narzutową lub metodą odlewu” .
Z kolei według Słownika Terminów Sztuk Pięknych, sztukateria to dekoracja wykonana
w stiuku [wł. stucco/ wyprawa, materiał zdobniczy nakładany na ściany i elementy
architektoniczne wnętrza/rzadziej elewacji/; w skład stiuku wchodzi wapno, piasek
marmurowy, gips, klej i barwniki; z stiuk
u kształtuje się motywy figuralne, ornamentalne
a nawet architektoniczne
(…). Może być jedno - i wielobarwny, a także złocony, barwiony,
z dodatkiem gipsu alabastrowego; naśladuje marmur (tzw. Marmoryzacja lub sztuczny
marmur
— marmo stucco).
Za sztukate
rie uznaje się gotowe gipsowe odlewy dekoracyjne elementów powierzchni
tynkowej, np. gzymsy, opaski, rozety, zamocowane do marmuru ocynkowanymi hakami
lub śrubami, albo spojone z podłożem (marmurem) zaprawą gipsową.

Zamawiający w opisie Kryterium Doświadczenie w odniesieniu do Kierownika prac
konserwatorskich i restauratorskich odniósł się wprost do wymogów przedstawionych
Rozdziale III ust
. 3 pkt. 3) lit. c. SWZ w związku z czym aby otrzymać punkty w
przedmiotowym Kryterium, Kierownik prac konserwatorskich i restauratorskich powinien
legitymować się doświadczeniem w realizacji projektu rekonstrukcji wystroju fasady / fasad
(lub
konserwacji
i restauracji istniejącej/istniejących) z wystrojem sztukatorskim i powierzchni fasady lub
fasad min. 500 m
2
.

Pow
ołany przez wykonawcę Doraco na potwierdzenie doświadczenia Kierownika prac
konserwatorskich i restauratorskich budynek poczty w Kołobrzegu posiada ceglaną elewację,
która już na pierwszy rzut oka nie posiada wystroju sztukatorskiego.
Powyższe potwierdza także stanowisko p. Wojciecha Feliksa z Pracowni Konserwacji
Zabytków "ARKONA" Sp. z o.o. zgodnie z którym, w odniesieniu do budynku poczty
w Kołobrzegu wskazano: „Budynek o ceglanych, nietynkowanych elewacjach z dominującym
ceramicznym ceglanym wystrojem
. Elewacje rozczłonkowane ryzalitami zwieńczonymi
szczytami schodkowymi, z artykulacją lizenową, w narożniku podcień o ostrołukowych
arkada
ch. Lico elewacji z cegły klinkierowej z detalami z cegły szkliwionej o odmiennej
kolorystyce (brąz, zieleń) tworzącymi geometryczne wzory podkreślające artykulację,
obramienia otworów, szczyty, attykę, dzielące lico poziomymi pasami. Kształtki ceramiczne
o zróżnicowanym profilu tworzą obramienia rozet, maswerkową balustradę balkonu,

obramienia czworokątnych rozetek fryzu, kratownicowych wypełnień blend szczytowych,
kręcone kolumienki-służki lizen szczytowych zwieńczonych sterczynami na elewacji
frontowej.
Kolumienki te wsparte są na ceramicznych figurach krasnali, krasnale występują
także
na gzymsach ryzalitów bocznych. Szkliwioną cegłą wypełniono także część parapetów
okiennych oraz gzyms wieńczący. Poza ceramicznymi elementami wystroju występują
w elewacjach elementy kamienne oraz marginalnie metalowe i mozaika. Elementy kamienne
występują w partii cokołu (ciosy piaskowcowe) oraz w narożnym podcieniu o ostrołukowych
arkadach wspartych na kamiennej korynckiej kolumnie na cokole (trz
on granitowy, pozostałe
elementy z piaskowca), w podcieniu także piaskowcowe wsporniki arkad. Blendy nadokienne
i szczytowe wypełnione zostały tynkiem. Skrajne słupki szczytów oraz lizeny attyki
zwieńczone metalowymi sterczynami w formie kwiatonów. W zwiklach arkady z centralną
rozetą głównego szczytu znajdują się dwie mozaiki przedstawiające atrybuty pocztowe.
Z przedstawionej charakterystyki wystroju elewacji wynika jednoznacznie,
że w wystroju brak
elementów sztukatorskich".

Wnioski w tym zakresie potwierdza także artykuł zawarty w Roczniku Kołobrzeskim
2020, zatytułowany „Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji frontowej i elewacji
bocznych budynku poczty w
Kołobrzegu”, którego autorką jest Agnieszka Kozdęba, pełniąca
funkcję kierownika Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Kołobrzegu. Przedmiotowy
artykuł w sposób szczegółowy odnosi się do zakresu prac wykonywanych w ramach
ko
nserwacji i restauracji elewacji frontowej budynku poczty w Kołobrzegu, jednak próżno
szukać w nim jakiegokolwiek odniesienia do wystroju sztukatorskiego.

Także informacja o przedmiotowej realizacji i jej zakresie, zamieszczona na stronie
internetowej p. W. W.
powołanego przez wykonawcę Doraco do pełnienia funkcji Kierownika
prac
konserwatorskich
i
restauratorskich,
w
żadnym
zakresie
nie
potwierdza, aby prowadzone prace obejmowały swoim przedmiotem wystrój sztukatorski.
W tym zakresie czytamy natomiast, że „Prace konserwatorskie i restauratorskie
przy elewacjach frontowych budynku Poczty w Kołobrzegu obejmowały: dezynfekcję,
oczyszczenie elewacji, oczyszczenie kształtek glazurowanych, rozebranie i przemurowanie
luźnych elementów parapetów, odsolenie partii ścian z wykwitami solnymi, usunięcie
zniszczonych fug i zdegradowanych cegieł, wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej
i przygotowanie planu naprawczego, uzupełnienie ubytków, zrekonstruowanie ubytków
w krasnalach, zakonserwowanie kształtek ceramicznych i wykonanie nowych kształtek,
scalenie kolorystyczne całości, hydrofobizację. Podstawowym problemem stwarzającym
duże zagrożenie były liczne spękania elementów ceramicznych skutkujące odpadaniem
fragm
entów cegieł. Celem prac było usunięcie przyczyn postępującej gwałtownie destrukcji

muru, odtworzenie jego charakteru i walorów estetycznych oraz zabezpieczenie przed
działaniem czynników atmosferycznych”.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że osoba powołana przez wykonawcę
Doraco do pełnienia funkcji Kierownika prac konserwatorskich i restauratorskich nie spełnia
wymagań określonych przez Zamawiającego w Rozdziale XII ust. 2 pkt 2) SWZ
w zw. z
Rozdziałem III ust. 3 pkt 3) lit. c SWZ, a co za tym idzie 2 punkty przyznane
wykonawcy Doraco w ramach prz
edmiotowego Kryterium za doświadczenie zdobyte przy
realizacji inwestycji pn. „Konserwacja elewacji frontowej budynku poczty w Kołobrzegu przy
ul. Ar
mii Krajowej 1 ” przyznane zostały niesłusznie.Doświadczenie BIM Managera jako kryterium oceny ofert w Postępowaniu


W Rozdziale XII ust. 2 Ad 2) Zamawiający wskazał, że w ramach Kryterium
Doświadczenie punktacji będzie podlegać doświadczenie wymienionych poniżej osób
skierowanych do realizacji zamówienia, wskazanych w Wykazie osób. W odniesieniu
do funkcji BIM Managera
punkty powinny zostać przyznane zgodnie z zasadami:
Doświadczenie na stanowisku BIM Managera w realizacji obiektu kubaturowego o wartości
robót powyżej 80 mln zł wartość robót kubaturowych), w ramach której przez okres co
najmniej 12 mies
ięcy wykonywane były i wykorzystywane podczas realizacji kontraktu
modele 3D BIM -
co najmniej w branży architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej
(wentylacja i wod-
kan), a wykonawca angażował po swojej stronie pracownika
odpowiedzialnego za zagadnienia BIM (BIM manager lub BIM koordynator)
— w zakresie
ponad wymogi przewidziane w warunkach udziału w postepowaniu - maksymalnie 1
dodatkowy projekt
– maksymalnie 4,00 pkt.
Jednocześnie, zgodnie z zasadami przyznawania punktów w Kryterium Doświadczenie,
określonymi przez Zamawiającego w Rozdziale XII ust. 2 pkt. 2) „Punkty zostaną przyznane
za doświadczenie podczas należytej realizacji funkcji w odniesieniu do zrealizowanych
(zakończonych) inwestycji. Wymóg ten został powtórzony w treści Wykazu.

D
o pełnienia funkcji BIM Managera wykonawca Doraco przedstawił w Wykazie p. J. S.,
a w celu uzyskania punktów w kategorii doświadczenie BIM Managera powołano projekt:
„Modernizacia i rozbudowa Szpitala Bielańskiego im. Ks. J. Popiełuszki”. Zgodnie
z treścią Wykazu, w punkcie 4 w odniesieniu do funkcji BIM Managera i zakresu czynności
wykonywanych przez zgłaszaną w ramach inwestycji osobę wskazano: „Pełniona funkcja:
BIM Manager”, „okres pełnienia powyższej funkcji: 08.2020 - 08.2022”.

Warto nadmienić, że już w treści wykazu przedłożonego Zamawiającemu wraz z wnioskiem
o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu dnia 25 sierpnia 2022 roku, wykonawca Doraco
predestynował do pełnienia funkcji BIM Managera p, J.S., wskazując jednocześnie wprost,
„w
zakresie
spełnienia
Kryterium
Oceny:
zgodnie
z
SWZ
rozdział
XII ust. 2 ppkt Ad 2): punkt 4 tabeli” - „Modernizację i rozbudowę Szpitala Bielańskiego
im. Ks. J. Popiełuszki”.
Pomimo jasno określonej przez Zamawiającego zasady, że punkty w ramach Kryterium
Doświadczenie, przyznane będą za doświadczenie uzyskane podczas należytej realizacji
funkcji odniesieniu do zreali
zowanych (zakończonych) inwestycji, wykonawca Doraco w celu
wykazania przedmiotowego doświadczenia w odniesieniu do osoby BIM Managera powołał
inwestycję będącą w trakcie realizacji (niezakończoną).

Zgodnie z Informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15 kwietnia 2020 roku,
sporządzoną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (dal
ej jako pełniącą w ramach postępowania pn. „Modernizacja i rozbudowa
Szpitala Bielańskiego im. Ks. J, Popiełuszki w Warszawie” funkcję inwestora wykonawczego,
za najkorzystniejszą uznano ofertę złożona przez konsorcjum Strabag Sp. z o.o.
oraz Ed. Zueblin AG. Podpisanie umowy o g
eneralne wykonawstwo robót budowlanych
na realizację przedmiotowej inwestycji nastąpiło 25 czerwca 2020 roku.
Zgodnie ze S
pecyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą „Modernizacji
i rozbudowy Szpitala Bielańskiego im. Ks. J. Popiełuszki” termin wykonania zamówienia
to 36 miesięcy od daty podpisania umowy. Zakładając więc terminową realizację
przedmiotowej inwestycji
, powinna się ona zakończyć do dnia 25 czerwca 2023 roku.

Należy mieć przy tym na względzie, że zgodnie z definicją zakończenia inwestycji,
przedstawioną we wzorze umowy dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Modernizacja
i Przebudowa Infrastruktury Szpi
tala Bielańskiego im. Ks. J. Popiełuszki w Warszawie”,
stanowiącej Załącznik nr 5E do SIWZ, przez zakończenie inwestycji rozumie się (łącznie):
a)
należyte wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę;
b)
sporządzenie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji
powykonawczej,
c)
przekazanie inwestycji wraz z projektem dostosowanym do modelu cyfrowego BIM;
d)
przeprowadzenie t
rwającego nieprzerwanie 72 godziny rozruchu sprawdzającego
działanie instalacji w obiekcie;
e)
uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego, a także przekazanie
Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji.

Zgodnie z kolei z
§ 9 ust. 3 przedmiotowego wzoru umowy „Odbiór końcowy i przekazanie
do eksploatacji inwestycji objętej Umową, odbędzie się po zakończeniu wszystkich etapów

inwestycji na podstawie oświadczenia Kierownika budowy o zakończeniu prac objętych
przedmiotem Umowy i tym s
amym o zakończeniu inwestycji wraz z przedłożeniem
stosownych dokumentów, potwierdzających zaistnienie tych okoliczności”.

Jak wynika z pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st.
Warszawy z dnia 26 stycznia 2023 roku, pozwolenie n
a użytkowanie do którego uzyskania w
ramach obowiązków umownych zobowiązany był generalny wykonawca inwestycji zostało
uzyskane dnia 22 grudnia 2022 roku, a więc już po terminie składania ofert w Postępowaniu.
Przy czym zaznaczyć należy, że zgodnie z treścią udzielonej informacji, pozwolenie na
użytkowanie dotyczy Etapu 2a i 2b obejmującego rozbudowę budynku głównego o nowe
skrzydło
wraz
z połączeniem rozbudowy łącznikiem z budynkiem głównym, a więc nie dotyczy całości prac
w ramach przedmiotowej inwestycji.
Jedno
cześnie w związku z wciąż prowadzonymi pracami w ramach kolejnych etapów
inwestycji, p
rotokół odbioru końcowego nie został jeszcze sporządzony .
Na stronie internetowej MPRI prezentowane są w sposób opisowy postępy prowadzonych
prac w rozbiciu na kwartalne
okresy. I tak, zgodnie z informacją dotyczącą III kwartału 2022
roku (a więc miesiące od lipca do września 2022 roku) jako pozostałe roboty w toku
wskazano chociażby „montaż elementów wyposażenia sal operacyjnych i centralnej
sterylizatorni, montaż instalacji w wentylatorni na kondygnacji „+4”, roboty wykończeniowe
w pomieszczeniach na styku nowego i istniejącego budynku na kondygnacji „-1’, „0" „+1" i
„+2", roboty budowlane w istniejącym budynku (realizacja dwóch szybów windowych,
wykończenie wentylatorni na kondygnacji „+5”, nowy węzeł c.o., roboty dekarskie)".

Powyższe nie pozostawia wątpliwości co do faktu, że na koniec września 2022 roku,
re
alizacja inwestycji pn. „Modernizacja i Przebudowa Infrastruktury Szpitala Bielańskiego im.
Ks. J. Popiełuszki w Warszawie” nie była zakończona, a co warto podkreślić, wykonawca
Doraco już we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z dnia 25 sierpnia 2022
roku powoływał się na doświadczenie p. J.S. w pełnieniu funkcji BIM Managera zdobyte w
ramach powołanej inwestycji.
Niezależnie od powyższego, fakt, że inwestycja pn. „Modernizacja i Przebudowa
Infrastruktury Szpitala Bielańskiego im. Ks. J. Popiełuszki w Warszawie” nie została
zakończona nie tylko na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
po
stępowaniu (26 sierpnia 2022 roku), na dzień składania ofert (26 listopada 2022 roku), ale
także na dzień dzisiejszy, potwierdzają powołane niżej dowody.
Zgodnie z informacjami prezentowanymi na stronie
www.kompasinwestycji.pl
data
zakończenia przedmiotowej inwestycji to I kwartał 2023 roku. We wpisie z dnia 6
października 2022 roku (aktualności) czytamy „Przedstawiciel generalnego wykonawcy, firmy
Strabag

Sp. z o.o., przekazał, że prace na budowie nowego skrzydła - Centralnego Bloku
Operacyjnego, są już na ukończeniu. Do końca roku generalny wykonawca chce zakończyć
re
alizacje swojego zakresu prac. Potem inwestor rozpocznie wyposażanie obiektu. W
ramach powierzonych prac generalny wykonawca w
przyszłym roku wykona również prace
r
emontowe na istniejącym budynku (…). Także informacja prasowa umieszczona na stronie
samego generalnego wykonawcy inwestycji, tj. Strabag Sp. z o.o. dnia 17 stycznia 2023
roku,
nie pozostawia wątpliwości co do tego, że przedmiotowa realizacja nie została jeszcze
zakończona. W powołanej notatce prasowej czytamy „W tym roku planowane jest
ukończenie modernizacji i rozbudowy szpitala Bielańskiego w Warszawie”.

Z informacji pozyskanych przez Odwołującego wynika także, że osobą pełniącą funkcję
BIM Managera ze strony wykonawcy przy realizacji inwestycji „Modernizacja i rozbudowa
Szpitala Bielańskiego im. Ks. J. Popiełuszki” nie był Pan J. S.. Powołany
w Wykazie przez wykonawcę Doraco p. J. S. był co prawda zaangażowany przez Strabag
Sp. z o.
o. jako członek zespołu BIM, jednak nie pełnił w ramach przedmiotowej inwestycji
funkcji BIM Managera ze strony wykonawcy, a zakres wykonywanych przez niego czynności
nie odpowi
adał funkcji BIM Managera. Jak wynika z załącznika nr 11 - Wykaz doświadczenia
Managera BIM do kryterium nr IV oceny ofert, przed
łożonego przez konsorcjum Strabag Sp.
z
o.o.
oraz
Ed.
Zueblin
AG
wraz
z
ofertą
złożoną
w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa
Szpitala Bie
lańskiego im. Ks. J. Popiełuszki w Warszawie”, jako BIM Manager
na przedmiotowej inwestycji wskazany został p. M. K..
Mając na względzie powyższe nie ulega wątpliwości, że osoba powołana przez wykonawcę
Do
raco do pełnienia funkcji BIM Managera nie spełnia wymagań określonych przez
Zamawiającego w Rozdziale XII ust. 2 pkt 2) SWZ a co za tym idzie punkty w ramach
przedmiotowego Kryterium zostały przyznane wykonawcy Doraco niesłusznie.

Wprowadzenie w błąd Zamawiającego jako podstawa wykluczenia

Wskazać należy, że w Rozdziale IV SWZ — Podstawy Wykluczenia z Postępowania,
Zamawiający przewidział, że „wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec
którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 i 2 ustawy
oraz art. 109 ust. 1
pkt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ustawy lub przesłanka z art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu
agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz.
835).

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 10 PZP „Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający
może wykluczyć wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadza
jące w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. W doktrynie podnosi
się, że udzielenie zamówienia publicznego powinno nastąpić z zachowaniem zasady
równego traktowania wykonawców. Niezbędne jest zatem wyeliminowanie wykonawców,
którzy w toku postępowania przedstawiają informacje wprowadzające zamawiającego w
błąd, a w związku z tym mogące stanowić podstawę podjęcia przez niego niewłaściwej
czynności
(tak: M. Stachowiak [w:] W. Dz
ierżanowski, Ł. Jaźwiński, J. Jerzykowski, M. Kittel, M.
Stachowiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2021 , art. 109.)

W niniejszej sprawie zaistniały wszystkie przesłanki określone w art. 109 ust. 1 pkt. 10
PZP, obligujące Zamawiającego do wykluczenia wykonawcy Doraco.

Przedstawienie pr
zez wykonawcę Doraco informacji niezgodnej z rzeczywistością,
która wprowadziła zamawiającego w błąd


Przesłanka wprowadzenia zamawiającego w błąd polega na przedstawieniu przez
wykonawcę nieprawdziwych informacji, czyli zaistnienia sprzeczności pomiędzy treścią
dokumentu złożonego przez wykonawcę a rzeczywistością. Stan ten zaistnieje,
gdy przedstawione
zostaną informacje obiektywnie nieprawdziwe, niezgodne z rzeczywistym
stanem rzeczy, który ma znaczenie dla danego postępowania. Na skutek podania takich
informacji Zamawiający zostaje wprowadzony w błąd, czyli nabiera mylnego wyobrażenia
o stanie faktycz
nym lub też skutkuje to po jego stronie brakiem jakiegokolwiek wyobrażenia
o nim. Istotna w przypadku tej przesłanki jest sama treść przedstawionej Zamawiającemu
informacji i to, jaki skutek mogły one wywołać w świadomości Zamawiającego, niezależnie
od o
koliczności czy wprowadzenie w błąd rzeczywiście nastąpiło (tak chociażby wyroki KIO
2007/1 7, KIO 2014/17 oraz KIO 185/18).

Jak zostało wykazane w niniejszym odwołaniu, informacje podane przez wykonawcę
Doraco w zakresie doświadczenia posiadanego zarówno przez p. W. W. powołanego do
pełnienia
funkcji
Kierownika
prac
konserwatorskich
i
restauratorskich
jak i p. J. S.
, powołanego do pełnienia funkcji BIM Managera, w celu uzyskania punktów w
ramach Kryterium Doświadczenia były nieprawdziwe i wprowadziły Zamawiającego w błąd
co do doświadczenia posiadanego przez wyżej wymienione osoby.
Należy przy tym podkreślić, że Zamawiający w Rozdziale XII SWZ w części poświęconej
zasadom przyznawania punktów w kryterium wyraźnie wskazał, że „w zakresie dotyczącym
kryterium oceny
ofert Wykaz osób nie będzie podlegał uzupełnieniu lub poprawieniu.

Zamawiający przyzna liczbę punktów za doświadczenie osób skierowanych do realizacji
zamówienia, w odniesieniu do których informacje w wykazie załączonym do oferty zostały
uzupełnione prawidłowo (uzupełnienia braków lub poprawienie informacji zawartych
w Wykazie nie stanowi podstawy zmiany liczby punktów)". Informacja ta została przez
Zamawiającego umieszona także w treści samego Wykazu, co podkreśla doniosłość
powyższej zasady.

Przedstawienie informacji wprowadzaj
ących w błąd w wyniku lekkomyślności
lub niedbalstwa wykonawcy Doraco


Powołany przepis art. 109 ust. 1 pkt 10 PZP przewiduje wykluczenie wykonawcy
w sytuacji wprowadzenia w błąd zamawiającego w wyniku zachowań nieumyślnych,
tj. lekkomyślności lub niedbalstwa. Lekkomyślność to sytuacja, gdy dłużnik zdaje sobie
sprawę z tego, że określone zachowanie może prowadzić do naruszenia zobowiązania,
ale bezpodstawnie sądzi, że uda mu się jednak tego uniknąć. Przy niedbalstwie dłużnik
(wykonawca) nie zdaje sobie sprawy, choć powinien, że określone zachowanie prowadzić
będzie do naruszenia przez niego zobowiązania (tak: A. Gawrońska-Baran [w:]
E. Wiktorowska, A. Wiktorowski, P. Wójcik, A. Gawrońska-Baran, Prawo zamówień
publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2022, art. 109).

Stosując zasadę interpretacyjną a minori ad maius, należy jednak przyjąć, że jeżeli
wystarczające jest wykazanie winy nieumyślnej wykonawcy do wykluczenia, to podlega
on wykluczeniu, również gdy przedstawia informacje w sposób zamierzony (por. wyrok KIO
z 10.07.2020 r., KIO 736/20, LEX nr 3029436).
Konstrukcja omawianego przepisu pozwala na przyjęcie, że zachowanie wykonawcy przy
podaniu informacji zamawiającemu podlega ocenie na kanwie art. 355 § 1 k.c. (tak np. KIO
w wyroku z 20 marca 2017 roku, sygn. akt: KIO 382/17), zgodnie z którym dłużnik
obo
wiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta
staranność). Należyta staranność określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru
prowadzonej działalności gospodarczej uzasadnia zwiększone oczekiwanie, co do
umiejętności, wiedzy, skrupulatności i rzetelności, zapobiegliwości i zdolności
przewidywania. Obejmuje także znajomość obowiązującego prawa oraz następstw z niego
wynikających w zakresie prowadzonej działalności. Stwierdzenie niedbalstwa danej osoby
jest uzasadnion
e tylko wtedy, gdy osoba ta zachowała się w określonym miejscu i czasie w
sposób
odbiegający
od właściwego dla niej miernika należytej staranności. Dodatkowo w stosunku
do profesjonalistów miernik ten ulega podwyższeniu, gdyż art. 355 § 2 k.c. precyzuje,
że należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności

gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.
Za takiego profesjonalistę należy uznać, co do zasady, wykonawcę ubiegającego
się o udzielenie zamówienia publicznego. Należna staranność profesjonalisty nakłada
na wykonawcę, który składa ofertę, dokumenty i oświadczenia we własnym imieniu,
aby up
ewnił się, czy deklarowany w nich stan rzeczy odpowiada rzeczywistości.
W tym wypadku wykonaw
ca powinien dokonać szczególnej weryfikacji prezentowanych
przez siebie danych, mając prawną świadomość, jako profesjonalista, konsekwencji ich
nierzetelnej preze
ntacji (tak w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział
Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych z dnia 5 sierpnia 2021 roku, sygn. akt:
XXIII Zs 48/21).
Zakres działań, wyznaczających poziom minimalnej staranności na etapie
przygotowania ofert, zos
tał zdefiniowany także w wyroku KIO z dnia 14 czerwca 2017 roku,
sygn. akt: KIO 1085/17, w uza
sadnieniu którego wskazano: „Okres przeznaczony na
opracowanie oferty, czyli okres od opublikowania lub zamieszczenia ogłoszenia o
postępowaniu do upływu terminu składania ofert powinien być wykorzystany przez
wykonawcę
nie
tylko
do
sporządzenia
i złożenia oferty, ale także na sprawdzeniu czy podane w ofercie informacje odpowiadają
prawdzie i nie będą mogły wprowadzić zamawiającego w błąd w zakresie mogącym mieć
i
stotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia”. Podstawowym obowiązkiem wykonawcy powinno być więc sprawdzenie,
czy składana przez niego oferta ma pokrycie w rzeczywistości, zwłaszcza w przypadku
deklaracji
wykraczającej poza minimalny poziom - w zakresie, za który wykonawca oczekuje
dodatkowych pu
nktów w ramach oceny ofert.

Odnosząc powyższe do przedmiotowego postępowania, należy stwierdzić,
że wykonawca Doraco nie dołożył należytej staranności wymaganej dla uczestnika
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w odniesieniu do obowiązku
zw
eryfikowania, czy powołane przez niego do pełnienia funkcji Kierownika
prac konserwatorskich i restauratorskich oraz BIM Managera spełniają wszelkie wymagania
ko
nieczne do przyznania punktów w Kryterium Doświadczenie.
Należy podkreślić, że wykonawca składający ofertę w postępowaniu obowiązany
jest do dokonania uprzedniej weryfikacji informacji przekazywanych w postępowaniu
Zamawiającemu, także w przypadku gdy informacje te pochodzą od innych osób
czy podmiotów. Pominięcie tego obowiązku przez wykonawcę można rozpatrywać jedynie
w kategoriach niezachowania należytej staranności lub braku dbałości w prowadzeniu
działalności gospodarczej. Powyższe nie daje zaś rękojmi należytego wykonania
zamówienia publicznego.

W stanie faktycznym niniejszej sprawy trzeba
zaznaczyć, że w Wykazie wykonawca
Doraco
wskazał,
że
podstawą
dysponowania
zarówno
p.
W.
W.,

jak
i
p.
J.
S.
jest
umowa
cywilnoprawna.
Należy
więc
przyjąć,
że wykonawca Doraco miał pełną możliwość, aby u źródła zasięgnąć informacji
o deklarowanym przez siebie doświadczeniu, w szczególności zaś mógł zweryfikować,
czy inwestycje powołane na potwierdzenie doświadczenia powyższych osób spełniają
wymogi określone przez Zamawiającego w SWZ.

W kontekście powyższego istotne znaczenie wydaje się mieć także okoliczność,
że w Rozdziale XII ust. 2 SWZ w zakresie zasad przyznawania punktów w Kryterium
Doświadczenie, Zamawiający przewidział, że: „W celu uzyskania punktów w powyższym
kryterium Wykonawca winien uzupełnić w Wykazie osób informacje dotyczące ocenianych
inwestycji co najmniej w następującym zakresie: (.. ) f) danych teleadresowych podmiotu,
na rzecz którego inwestycja została wykonana oraz danych teleadresowych podmiotu,
we współpracy z którym lub na zlecenie którego osoba kierowała robotami/pracami
(e-
mail lub numer telefonu do osób, które mogą potwierdzić spełnienie przez osobę
wskazaną w Wykazie osób wymagań zawartych w kryterium). W Wykazie załączonym do
of
erty wykonawcy Doraco w odniesieniu do inwestycji powołanych na potwierdzenie
doświadczenia Kierownika prac konserwatorskich i restauratorskich oraz BIM Managera brak
jest takich danych.


Wpływ nieprawdziwych informacji przedstawionych przez wykonawcę Doraco
na decyzje podejmowane przez Zamawiaj
ącego i jego Istotność


Jak wynika z art. 109 ust. 1 pkt 10) PZP wykluczeniu podlega wykonawca za podanie
wprowadzających w błąd informacji, które nie muszą wpływać na działania zamawiającego,
ale wystarczy,
że mogą mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu. Do informacji mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia bez wątpienia zaliczyć
należy informacje stanowiące podstawę wyboru oferty najkorzystniejszej. W orzecznictwie
wskaz
uje się, że kwalifikowany wpływ błędnych informacji na decyzje Zamawiającego może
niewątpliwie zachodzić w sytuacji, gdy podana informacja może mieć duży, znaczny i
rzeczywisty wpływ na decyzję zmawiającego np. w zakresie przyznawanej punktacii (tak Sąd
Ok
ręgowy
w Warszawie, XXIII
Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w wyroku
z dnia 5 sierpnia 2021 roku, sygn. akt: XXIII Zs 48/21 ).

W realiach niniejszej sprawy nieprawdzi
we informacje podane przez wykonawcę
Doraco w odniesieniu do doświadczenia osób powołanych do pełnienia funkcji Kierownika
prac konserwatorskich i restauratorskich oraz BIM Managera miały bez wątpienia wymierny

wpływ na rozstrzygnięcie postępowania, albowiem w oparciu o nie Zamawiający dokonał
oceny ofert i przyznał wykonawcy Doraco maksymalną liczbę punktów w Kryterium
Doświadczenie Kierownika prac konserwatorskich i restauratorskich oraz Doświadczenie
BIM
Managera,
co z kolei skutkowało wyborem oferty wykonawcy Doraco jako najkorzystniejszej.
W ocenie Odwołującego niniejsze odwołanie pozostaje w pełni uzasadnione.

W dniu 2 lutego
2023 roku do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego
zgłosił przystąpienie wykonawca Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku zwany dalej „Uczestnikiem postępowania”, wnosząc o oddalenie odwołania.

W dniu 8 lutego 2023
roku Zamawiający złożył Odpowiedź na odwołanie, w której
wniósł o oddalenie odwołania w całości.

Pismem z dnia 8 lutego 2023 roku
Odwołujący cofnął zarzuty odwołania, w zakresie
w jakim odnosi
się on do doświadczenia p. J.S. na stanowisku BIM Managera, zdobytego w
ramach inwestycji „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego im. Ks. J. Popiełuszki”
poprzez wskazanie, że p. J. S. nie pełnił funkcji BIM Managera ze strony generalnego
wykonawcy przedmiotowej inwestycji, podtrzymuj
ąc pozostałe zarzuty odwołania.

W dniu 9 lutego 2023 roku
Uczestnik postępowania złożył pisemne stanowisko
w sprawie, wnosząc o oddalenie odwołania jako bezzasadnego.

P
o przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron oraz Uczestnika postępowania
odwoławczego, na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz
oświadczeń i stanowisk złożonych pisemnie i ustnie do protokołu, Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła co następuje:


Izba stwierdziła, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących
od
rzuceniem odwołania na podstawie art. 528 ustawy Pzp.
Izba ustaliła, że Odwołujący przekazał w ustawowym terminie kopię odwołania
Zamawiającemu. Izba uznała, że Odwołujący wykazał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
możliwość poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego
przepisów ustawy Pzp, czym wypełnił materialnoprawne przesłanki dopuszczalności
odwołania, o których mowa w art. 505 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem środki
ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Izba za skuteczne uznała zgłoszenie
przystąpienia

do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego i dopuściła wykonawcę:
Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdańsku do udziału w
postępowaniu odwoławczym, w charakterze Uczestnika postępowania odwoławczego.

Izba ustaliła co następuje:

W rozdziale III ust. 3 pkt 3 lit. c SWZ Zamawiający ustanowił następujący warunek udziału
w postępowaniu:
3.
O udzie
lenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek
udziału
w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:
3) jednym kierownikiem prac konserwatorskich i restauratorsk
ich, spełniającym łącznie
następujące wymogi:
(…)
c.
posiada doświadczenie zawodowe obejmujące nadzór nad pracami konserwatorskimi,
lub restauratorskimi lub ich samodzielne wykonywanie, w obiektach wpisanych
do rejestru zabytków w tym co najmniej dwie inwestycje obejmujące realizację
projektów rekonstrukcji wystroju fasady/fasad (lub konserwacji i restauracji
istniejącej/istniejących) z wystrojem sztukatorskim i powierzchni fasady lub fasad min.
500 m2.


W Rozdziale IV Podstawy wykluczenia z postępowania Zamawiający ustanowił m.in.
przesłankę wykluczenia z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp.

W Rozdziale XII ust.2 pkt 2) SWZ
Zamawiający opisał zasady przyznawania punktów
w ramach Kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (D)”.
Dla Kierownika prac konserwatorskich
i restauracyjnych Zamawiający wymagał
d
oświadczenia w realizacji większej niż minimalna liczbie projektów, o których mowa
w Rozdziale III ust. 3 pkt. 3c SWZ
, maksymalnie 2 dodatkowe projekty, za które wykonawca
mógł uzyskać maksymalnie 4 pkt, po 2 pkt za każdy projekt.

Dla oceny doświadczenia BIM Managera, Zamawiający wymagał doświadczenia na
stanowisku BIM Managera w realizacji obiektu kubaturowego o wartości robót powyżej 30
mln zł wartość robót kubaturowych), w ramach której przez okres co najmniej 12 miesięcy
wykonywane były i wykorzystywane podczas realizacji kontraktu modele 3D BIM - co
najmniej w branży architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej (wentylacja i wod-kan), a

wykonawca angażował po swojej stronie pracownika odpowiedzialnego za zagadnienia BIM
(BIM manager lub BIM koordynator)
– w zakresie ponad wymogi przewidziane w warunkach
udziału
w postępowaniu, maksymalnie 1 dodatkowy projekt, za który wykonawca mógł otrzymać
maksymalnie 4 pkt.
Zamawiający wskazał również, że uzna doświadczenie w kierowaniu kontraktem/budową
(dotyczy osób wskazanych w kryterium oceny ofert w pkt 1, 2 i 4
(pkt 4 dot. BIM Managera)
na danej inwestycji, jeżeli wskazana osoba pełniła tę funkcję w sposób nieprzerwany, co
najmniej przez 6 miesięcy.


Zamawiający ustanowił także zasady przyznawania punktów w powyższym kryterium,
w ramach których, w pkt 2 wskazał: Punkty zostaną przyznane za doświadczenie uzyskane
podczas należytej realizacji funkcji w odniesieniu do zrealizowanych (zakończonych)
inwestycji.


Wykonawca Doraco
dla Kierownika prac konserwatorskich i restauracyjnych powołał się
doświadczenie nabyte przy realizacji inwestycji:
1. 1) Dane inwestycji:
1. Nazwa inwestycji/obiektu: Konserwacja i restauracja elewacji tynkowanych oraz
tarcza zegara na
wieży ratusza w Strumieniu. Lokalizacja: Strumień, Ratusz,
Rynek 4.
Inwestor: Urząd Gminy Strumień, Rynek 4, Strumień.
2) Zakres prac konserwacyjnych /restauracyjnych fasady w ramach inwestycji: prace
obejmowały min. konserwację i restaurację elewacji z wystrojem sztukatorskim,
powierzchnia fasady powyżej 500 m².
3) Prace obejmowały istniejące/odtwarzane elementy historyzującego wystroju fasady:
prace w zakresie konserwacji historycznej fasady.
4) Zakres czynności wykonywanych przez zgłaszaną osobę w ramach inwestycji:

kierownik robót konserwatorskich
Obiekt wpisany do rejestru zabytków: Prace zostały wykonane obiekcie zabytkowym z
XVIII w., wpisanym do rejestru zabytków pod numerami: 180/60 (R/425/54) z 02.03.1960
r. oraz A-351/78 z dnia 07.07.1978 r.
2. 1) Dane Inwestycji:
1. Nazwa inwestycji/obiektu: Wykonanie konserwacji elewacji frontowej budynku
poczty w Kołobrzegu ul. Armii Krajowej 1. Lokalizacja: ul. Armii Krajowej 1,
Kołobrzeg.
Inwestor: Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, Kołobrzeg.


2) Zakres prac konserwacyjnych /restauracyjnych fasady w ramach inwestycji: prace
obejmowały min. konserwację i restaurację elewacji z wystrojem sztukatorskim,
powierzchnia fasady powyżej 500 m².
3) Prace obejmowały istniejące/odtwarzane elementy historyzującego wystroju fasady:
prace w zakresie konserwacji historycznej fasady.

4)
Zakres czynności wykonywanych przez zgłaszaną osobę w ramach inwestycji:
kierownik robót konserwatorskich

Obiekt wpisany do rejestru zabytków: rejestr zabytków A - 1567
Decyzja nr 1113/2016 Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Szczecinie DZ.5130.15.2016.AR z dnia 10 sierpnia 2016 r.


Wykonawca Doraco, dla BIM Managera
powołał się doświadczenie nabyte przy realizacji
inwestycji:
1)
D
ane Inwestycji: Lokalizacja: Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Nazwa inwestycji: Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego im. Ks. J.
Popiełuszki, Samodzielnego, Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa. Rodzaj obiektu: obiekt kubaturowy.
Wartość robót kubaturowych rozbudowy: ponad 100 mln zł. Podmiot na rzecz którego
realizowana była usługa Wykonawca: Strabag Sp. z o.o.
2)
Zakres czynności wykonywanych przez zgłaszaną osobę w ramach inwestycji:
Pełniona funkcja: BIM Menedżer.
Okres pełnienia powyższej funkcji: 08.2020 – 08.2022.
Zakres czynności wykonywanych w ramach inwestycji: Zakres obowiązków:
• nadzór na realizacją celów BIM w oparciu o uzgodnione z Inwestorem zapisy Planu
Realizacji BIM (BEP)
• doradztwo techniczne dla członków zespołu Wykonawcy w zakresie sposobu tworzenia
i korzystania z modeli BIM
• wsparcie merytoryczne w tematach związanych z metodyką BIM
• występowanie w imieniu Wykonawcy na spotkaniach.
3)
Zakres modelowania 3D BIM w ramach inwestycji:

W rama
ch zadania zostały zrealizowane w postaci modeli BIM następujące branże
m.in.:: Architektura, Konstrukcja, Instalacje wod.-kan., Wentylacja mechaniczna,
Instalacje elektryczne, Instalacja teletechniczna, Sieci zewnętrzne, Technologia
medyczna, Poczta pneumatyczna, Instalacja CO-CT, Instalacja wody lodowej, Gazy
medyczne, Zagospodarowanie terenu.


Zamawiający w ramach powyższego kryterium przyznał wykonawcy Doraco po 4 pkt.

Oferta wykonawcy Doraco
została uznana za najkorzystniejszą.

Izba zważyła do następuje:


Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia
faktyczne oraz orzekając w granicach zarzutów zawartych w odwołaniu, Izba stwierdziła,
że odwołanie zasługuje na częściowe uwzględnienie. Zgodnie z art. 554 ust. 1 pkt 1) Pzp
I
zba uwzględnia odwołanie w całości lub w części, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów,
które miało wpływ, lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, konkursu lub systemu kwalifikacji wykonawców.

Izba wskazuje,
że rozpoznając zarzuty podniesione w odwołaniu ocenia czynności
podjęte przez Zamawiającego, odpowiadając na pytanie czy Zamawiający poprzez
wykonanie konkretnych czynności w postępowaniu, lub poprzez zaniechanie czynności, do
których wykonania był zobowiązany na podstawie ustawy, naruszył przepisy prawa
zamówień publicznych. W analizowanym stanie faktycznym w ocenie Izby, Zamawiający
naruszył przepisy prawa zamówień publicznych w zakresie oceny doświadczenia BIM
Managera.

W zakresie zarzutu naruszenia
art. 109 ust. 1 pkt. 10) Pzp w zw. z treścią Rozdziału IV
Specyfikacji Warunków Zamówienia, poprzez zaniechanie uznania, że w niniejszej sprawie
zmaterializowały się przesłanki, o których mowa w tym przepisie, podczas gdy wykonawca
Doraco, w wyniku co na
jmniej lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił Zamawiającemu
informacje wprowadzające w błąd odnośnie doświadczenia: BIM Managera - poprzez
powołanie się na doświadczenie dla osoby na stanowisku BIM Managera w ramach
inwestycji „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego im. Ks. J. Popiełuszki” podczas
gdy nie pełnił on w ramach powyższej inwestycji funkcji BIM Managera ze strony wykonawcy
Strabag Sp. z o.o.,
wobec jego cofnięcia przez Odwołującego, postępowanie odwoławcze
w tym zakresie zos
tało umorzone, bez merytorycznego rozpoznania zarzutu.

W pierwszej kolejności Izba odniesie się do zarzutu uwzględnionego tj. naruszenia art.
239 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, poprzez dokonanie błędnej oceny oferty
wykonawcy Doraco Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku w ramach kryterium oceny ofert w
zakresie doświadczenia BIM Menagera i przyznanie temu wykonawcy 4 punktów w ramach
kryterium: „Doświadczenie BIM Menagera”.

Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 Pzp Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

W ocenie Izby treść postanowień SWZ określająca zasady przyznawania punktów
w kryterium
: „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (D)”, w pkt 2,
jednoznaczn
ie i precyzyjnie określała, że punkty zostaną przyznane za doświadczenie
uzyskane
podczas należytej realizacji funkcji w odniesieniu do zrealizowanych
(zakończonych) inwestycji.

Powyższe wskazuje, że zamiarem Zamawiającego, było przyznanie dodatkowych punktów
w kryterium: „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (D)” wyłącznie
w odniesieniu do zakończonych, zrealizowanych inwestycji. W treści dokumentacji
zamówienia Zamawiający nie zawarł definicji, jak należy rozumieć zakończone, zrealizowane
inwestycje, a zatem ich rozumienia należy odnieść do znaczenia potocznego.
Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego
https://sjp.pwn.pl/szukaj/zako%C5%84czony.html
:
zakończyć — zakończać, zakańczać znaczy:
1. doprowadzić coś do końca,
2. przestać coś robić,
3. być ostatnią częścią czegoś,
4. wykończyć czymś jakąś rzecz.
Zrealizować: (
https://sjp.pwn.pl/szukaj/zrealizowa%C4%87.html
– to znaczy:
1. sprawić, że jakieś plany, marzenia, zamiary itp. staną się rzeczywistością,
2. st
worzyć film, widowisko teatralne, przedstawienie itp.,
3. zamienić papiery wartościowe lub nieruchomości na pieniądze.
Według słownika synonimów
https://www.synonimy.pl/synonim/zrealizowa%C4%87/
:
zrealizować to znaczy: spełnić, ziścić, wykonać, zrobić, urzeczywistnić, skonkretyzować,
ukonkretnić, przeprowadzić, dokonać, dopiąć, urealnić, zmaterializować, uskutecznić,
uczynić zadość czemuś, wcielić coś w czyn/w życie, doprowadzić coś do skutku, mieć/
zapisać coś na swoim koncie, nadać czemuś kształt.
O
kreślenie zrealizowany - jako oznaczenie czynności zakończonej - może również
oznaczać:
dokonan
y, gotowy, istniejący, opracowany, przeprowadzony, skończony, spełniony,
sporządzony,
uczyniony,
uskuteczniony,
wykonany,
wykończony,
wypełniony,
zorganizowany, zrobiony.

https://synonim.net/synonim/zrealizowany#g11178-jako-oznaczenie-czynnosci-zakonczonej
.

Wszystkie powyższe definicje, prowadzą do wniosku, że określenie: zrealizowane,
zakończone odnosi się do czynności skończonej, gotowej jako całość, doprowadzonej
do końca.

W ocenie Izby, w świetle powyższych zasad przyznawania punktów w kryterium, nie
ma możliwości, aby za inwestycję zrealizowaną, zakończoną uznać taką, która została
jedynie
ukończona częściowo. Bez znaczenia jest również, przy takim sformułowaniu jak

ok
reślił to Zamawiający, doświadczenie nabyte przez BIM Managera w ramach
zakończonego etapu inwestycji.

Izba nie uwzględniła argumentacji Zamawiającego zawartej w Odpowiedzi na
odwołanie i powtórzonej podczas rozprawy, zgodnie z którą: „Oceniając, czy na dzień
składania ofert inwestycja została zakończona, należy mieć na uwadze, że (…) nie istnieje
jednolita definicja pojęcia „zakończonej inwestycji” – zatem należy odwołać się do
rozumienia
powszechnego,
z uwzględnieniem dyrektyw płynących z art. 65 kc, w tym m. in. kontekstu, w jakim
posłużono się danym pojęciem. Kontekstem tym jest treść SWZ w Rozdziale XII ust. 2, która
bezpośrednio pod tabelą zawierającą punktację w kryterium oceny ofert wskazuje, że:
„Zamawiający uzna doświadczenie w kierowaniu kontraktem/budową (dotyczy osób
wymaganych w kryterium oceny ofert w pkt. 1,
2 i 4) na danej inwestycji, jeżeli wskazana
osoba pełniła tę funkcję w sposób nieprzerwany, co najmniej 6 miesięcy”.
Tym samym SWZ wyraźnie dopuszcza doświadczenie w kierowaniu kontraktem, względnie
kierowaniu budową. Co za tym idzie mamy do czynienia z odróżnieniem kontraktu
(w rozumieniu wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z umowy) i budowy
(rozumianej jako realizacja robót budowlanych).
Dla funkcji Kierownika Kontraktu, Kierownika budowy i BIM Managera, jako istotne jest
co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w kierowaniu kontraktem albo budową. Z punktu
widzenia zakresu
obowiązków przypisanych do danej funkcji, należy interpretować to w ten
spo
sób, że:
(…)
c) doświadczenie BIM Managera należy wiązać z budową, a nie wykonywaniem kontraktu,
ponieważ dokumentacja BIM w sposób opisany w kryterium oceny jest tworzona wyłącznie
w trakcie realizacji robót budowlanych, a nie wypełniania innych obowiązków kontraktowych”Izba wskazuje, że powyższa argumentacja Zamawiającego nie znajduje oparcia w
treści dokumentacji zamówienia.
Po pierwsze, Zamawiający buduje ją wyłącznie na podstawie jednego z ustanowionych
w treści SWZ warunków dotyczących przyznawania punktów za posiadane doświadczenie,
w odniesieniu do 6 miesięcznego okresu pełnienia funkcji, pomijając całkowicie ustanowione
„Zasady przyznawania punktów w kryterium” (pkt 2), zgodnie z którymi punkty zostaną
przyznane za doświadczenie zdobyte na zrealizowanej, zakończonej inwestycji.
Po drugie, w treści argumentacji, Zamawiający odwołuje się do wykonania kontraktu
(w rozumie
niu wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z umowy), tymczasem
w treści SWZ nie posługuje się określeniem kontraktu, lecz inwestycji, które nie są

określeniami tożsamymi. Również wszystkie formularze opracowane przez Zamawiającego
posługują się określeniem: inwestycja, a nie kontrakt.
Tak więc, Zamawiający buduje argumentację, zmieniając ustanowione w SWZ zasady
p
rzyznawania punktów oraz sposób ich rozumienia, już po terminie składania ofert, co nie
może zasługiwać na ochronę Izby.

Zdaniem Izby,
treść dokumentacji zamówienia nie pozwala na rozumienie określenia
inwestycji w znaczeniu, jaki próbuje jej obecnie nadać Zamawiający, tj. kontraktu, który może
w sobie łączyć kilka inwestycji i nie być w całości zakończony, pomimo, iż BIM Manager
nabył odpowiednie dla Zamawiającego doświadczenie. Jeżeli dla Zamawiającego istotne
było jedynie doświadczenie nabyte w określonym czasie, to nie powinien ustanawiać zasady,
zgodnie z którą, punkty zostaną przyznane za doświadczenie nabyte w odniesieniu do
zrealizowanych, zakończonych inwestycji. Skoro Zamawiający takie zasady przyznawania
punktów ustanowił, to zobowiązany jest do ich stosowania, w ramach oceny ofert.

Jak sam Zamawiający przyznał, w odniesieniu do innego zarzutu, w toku oceny ofert
związany jest opisem kryteriów i sposobem oceny zawartym w SWZ.
A zatem, w ramach dokonywania oceny ofert, wykluczona jest
możliwość uzupełniania,
uszczegóławiania czy zmiany zasad oceny ofert poprzez badanie ofert w sposób, który nie
został jednoznacznie wyartykułowany w treści SWZ lub w sposób zmieniony w stosunku do
treści określonej w SWZ. Ustawa Pzp nie pozwala także na odstępowanie od reguł, które
wynikają z obowiązującego brzmienia specyfikacji. Niedopuszczalna jest zatem praktyka
dokonywania oceny ofert w sposób odmienny niż opisany w udostępnionej wykonawcom
dokumentacji zamówienia.

Przedłożone przez Odwołującego dowody w postaci informacji z dnia 30 stycznia 2023
roku udzielonej prze
z Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w
Warszawie,
jako pełniącego w ramach postępowania pn. „Modernizacja i rozbudowa Szpitala
Bielańskiego im. Ks. J, Popiełuszki w Warszawie” funkcję inwestora wykonawczego,
potwierdzają, że data zakończenia inwestycji zgodnie z umową to 23 czerwca 2023 roku,
czyli inwestycja nie została jeszcze zakończona.

Złożone przez Uczestnika postępowania dowody w postaci:
-
Zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu
bu
dowlanego, złożonego do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w dniu
26 października 2022 roku,
-
Zawiadomienie o zakończeniu budowy Etap 2a oraz Etap 2b, złożone do Komendy
Powiatowe
j Państwowej Straży Pożarnej w dniu 27 września 2022 roku,

-
Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego Rozbudowa
Szpitala Bielańskiego – Budynku Głównego (…) Etap 2a i 2b, z 28 września 2022 r,
nie stanowią dowodów potwierdzających zakończenie inwestycji pn.: „Modernizacja
i
rozbudowa Szpitala Bielańskiego im. Ks. J. Popiełuszki, Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej”, a jedynie odnoszą się do zakończonych etapów 2a i 2b tej
inwestycji.
Dowody te
stanowią jednoznaczne potwierdzenie, że inwestycja dotycząca Szpitala
Bielańskiego nie została jeszcze zrealizowana, tj. zakończona w całości.

Zatem zgodnie z zasadami przyznawania punktów określonymi w SWZ, Zamawiający
nie powinien przyznać punktów za doświadczenie BIM Managera wykazane w ramach
realizacji powyższej inwestycji.
Zarzut jako udowodniony, należało zatem uwzględnić.

Z powyższym zarzutem koresponduje również zarzut naruszenia art. 16 Ustawy Pzp
poprzez przeprowadzenie
Postępowania w sposób niezapewniający zachowania uczciwej
konkurencji, równego traktowania wykonawców, proporcjonalności i przejrzystości, który Izba
również uznała za zasadny.
Czynności Zamawiającego, polegające na dokonaniu oceny ofert w sposób niezgodny
z kryteriami oceny ofert określonymi w dokumentacji zamówienia stanowią naruszenie
p
owyższych zasad.

Izba oddaliła zarzut naruszenia art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp, poprzez zaniechanie
uznania, że w przedmiotowej sprawie wykonawca Doraco, w wyniku co najmniej
lekkomyślności
lub niedbalstwa prz
edstawił Zamawiającemu informacje wprowadzające w błąd odnośnie
doświadczenia:
a) Kierownika prac konserwatorskich oraz restauratorskich:
-
poprzez powołanie się na doświadczenie osoby zdobyte w ramach inwestycji
pn. „Konserwacja i restauracja elewacji tynkowych oraz tarcza zegara na wieży ratusza
w Strumieniu” w zakresie, w jakim odnosi się on do rekonstrukcji wystroju fasady

z wystrojem sztukatorskim o powierzchni fasady powyżej 500 rn
2
, oraz
-
poprzez powołanie się na doświadczenie osoby, zdobyte w ramach inwestycji pn.
„Wykonanie konserwacji elewacji frontowej budynku poczty w Kołobrzegu przy ul. Armii
Krajowej 1” w zakresie, w jakim odnosi się on do rekonstrukcji wystroju fasady
z wystrojem sztukatorskim
B) BIM Managera

-
poprzez powołanie się na doświadczenie dla osoby na stanowisku BIM Managera
w ramach inwestycji „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego im. Ks. J.
Popiełuszki” podczas gdy przedmiotowa inwestycja nie została zakończona ani na
dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (26 sierpnia
2022 roku), ani na dzień składania ofert (26 listopada 2022 roku).

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp z
postępowania o udzielenie zamówienia
Z
amawiający może wykluczyć wykonawcę który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jak podn
iósł sam Odwołujący, przywołując orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej,
p
rzesłanka wprowadzenia Zamawiającego w błąd polega na przedstawieniu przez
wykonawcę nieprawdziwych informacji, czyli zaistnienia sprzeczności pomiędzy treścią
dokumentu złożonego przez wykonawcę a rzeczywistością. Stan ten zaistnieje, gdy
przedstawione zostaną informacje obiektywnie nieprawdziwe, niezgodne z rzeczywistym
stanem rzeczy, który ma znaczenie dla danego postępowania. Na skutek podania takich
informacji Zamawiający zostaje wprowadzony w błąd, czyli nabiera mylnego wyobrażenia o
stanie
faktycznym
lub t
eż skutkuje to po jego stronie brakiem jakiegokolwiek wyobrażenia o nim. Istotna
w przypadku tej przesłanki jest sama treść przedstawionej Zamawiającemu

informacji i to,
jaki skutek mogła ona wywołać w świadomości Zamawiającego, niezależnie od okoliczności
czy wprowadzenie w błąd rzeczywiście nastąpiło.

W ramach kryterium „Doświadczenie Kierownika prac konserwatorskich oraz
restauratorskich
” Zamawiający oceniał doświadczenie dla osoby, nabyte przy realizacji
więcej niż określone jako minimum projektów rekonstrukcji wystroju fasady/fasad (lub
konserwacji
i restauracji istniejącej/istniejących) z wystrojem sztukatorskim i powierzchni fasady lub fasad
min. 500 m
2
.
Wymóg ten wskazuje na konieczność łącznego spełnienia dwóch warunków: wielkości
powierzchni fasady lub fasad min. 500 m
2
oraz wystroju sztukatorskiego.

Odwołujący zarzuca, że inwestycja pn.: „Konserwacja i restauracja elewacji
tynkowych oraz tarcza zegara na wieży ratusza w Strumieniu” nie spełnia wymogu
powierzchni fasady min. 500 m
2
, natomiast i
nwestycja pn.: „Wykonanie konserwacji elewacji
frontowej budynku poczty w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 1” nie spełnia wymogu

rekonstrukcji
fasady
z wystrojem sztukatorskim.

W ocenie Izby stanowisko
Odwołującego nie zasługuje na uwzględnienie.
W for
mularzu ofertowym Uczestnik postępowania powołał się na doświadczenie
Kierownika prac konserwatorskich i restauracyjnych
nabyte przy inwestycji pn.: „Konserwacja
i restauracja elewacji tynkowych oraz tarcza
zegara na wieży ratusza w Strumieniu”,
wskazując, że zakres prac konserwacyjnych/restauracyjnych elewacji z wystrojem
sztukatorskim
obejmował m.in. powierzchnię fasady powyżej 500 m
2
.
W odniesieniu do tego
projektu, Odwołujący stawia zarzut w oparciu o powierzchnię fasady
frontowej, nie uwzględniając powierzchni pozostałych fasad budynku ratusza
w Strumieniu, których rekonstrukcja była elementem wskazanej przez Uczestnika
postępowania inwestycji. Tymczasem, jak wynika z treści postanowień SWZ, wykonawca
winien wykazać się projektem rekonstrukcji wystroju fasady/fasad (lub konserwacji i
restauracji istniejącej/istniejących) z wystrojem sztukatorskim i powierzchni fasady lub fasad
min. 500 m
2
.
Zgodzić się należy z Zamawiającym, „że SWZ w żaden sposób nie określa, że
konieczne jest występowanie elementów wystroju sztukatorskiego w określonej postaci,
określonym nasyceniu czy zagęszczeniu. Nie jest również konieczne, aby w przypadku
sumowania powierzchni dwóch lub więcej fasad danego obiektu, elementy wystroju
sztukatorskiego występowały na każdej z nich”.
Podkreślić również należy, że Zamawiający
posługuje się określeniem „wystroju sztukatorskiego”, a nie - jak sugeruje Odwołujący -
„sztukaterią”, które nie są pojęciami tożsamymi. Tak więc za nieodpowiadającą
przedmiotowemu zamówieniu należy uznać definicję „sztukaterii” przytoczoną przez
Odwołującego w pkt 18 odwołania.
Za niezasadne również należy uznać stanowisko Odwołującego, zgodnie z którym
sumowaniu może podlegać powierzchnia tylko tych fasad, na których występują elementy
wystroju sztukatorskiego. Ta
ka interpretacja kryterium nie znajduje oparcia w treści SWZ.
W ocenie Izby
, za spełnienie powyższego wymogu należy więc uznać każdy projekt,
w ramach którego łączna powierzchnia fasad objętych działaniami takimi jak rekonstrukcja,
restauracja lub konserwacja przekracza 500m
2
, oraz przynajmniej na części z nich występuje
wystrój sztukatorski poddany tymże działaniom w ramach prac przy tych elewacjach.
Dowody
Odwołującego nie zostały uwzględnione przez Izbę, bowiem odnoszą się
wyłącznie do powierzchni fasady frontowej, bez uwzględnienia powierzchni pozostałych
fasad budynku. Tymczasem
Uczestnik postępowania odwoławczego wykazał – zgodnie z
tr
eścią oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym, że powierzchnia fasad poddanych
pracom konserwatorskim i restauratorskim budynku ratusza w Strumieniu
i wieży przekracza

powierzchnię 500m
2
. Złożony dowód, w postaci operatu geodezyjnego pomiaru fasad
ratusza
i wieży w Strumieniu zawierających elementy wystroju sztukatorskiego potwierdza,
że łączna powierzchnia fasad przekracza 500m
2
.
Uczestnik postępowania odwoławczego uprawniony był zatem do wskazania w formularzu
ofertowym, iż powierzchnia fasady poddanej pracom konserwacyjnym /restauracyjnym
w Strumieniu przekracza 500 m
2
. Nie zaistniała zatem okoliczność wprowadzenia
Zamawiającego w błąd, uzasadniająca wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1
pkt 10 Pzp, bowiem
oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym oparte było na prawdzie.
Należy również podkreślić, że w treści SWZ Zamawiający nie zdefiniował jak należy
rozumieć wystrój sztukatorski, nie zdefiniował dopuszczalnych technik wystroju
sztukatorskiego ani materiałów, z jakich ma być on wykonany, a także ilości i stylu wystroju.
A zatem, za wystrój sztukatorski należało uznać każdy trójwymiarowy element dekoracyjny,
również gzymsy, które nie są proste i zawierają w sobie elementy dekoracyjne.
Reasumując, Odwołujący odnosząc się wyłącznie do powierzchni fasady frontowej
i powierzchni wieży w budynku ratusza w Strumieniu nie wykazał, że Wykonawca składając
oświadczenie, że powierzchnia fasad poddanych pracom konserwatorskim i restauratorskim
nie spełnia wymogu min. 500 m
2
. Nie potwierd
ziła się zatem okoliczność, że Wykonawca
w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd,
co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Co więcej, Uczestnik postępowania udowodnił, że łączna powierzchnia fasad i wieży
dla ww. budynku poddanych pracom restauratorskim i konserwatorskim z wystrojem
sztukatorskim
przekroczyła 500 m
2
powierzchni.

W odniesieniu do prac konserwacyjnych wykonanych w ramach inwestycji pn.:
„Wykonanie konserwacji elewacji frontowej budynku poczty w Kołobrzegu przy ul. Armii
Krajowej 1” argumentacja Odwołującego nie zasługuje na uwzględnienie.
Jak zostało wykazane powyżej, z uwagi na brak definicji wystroju sztukatorskiego
w treści SWZ, za zgodne z wymaganiami Zamawiającego należało uznać wszelkie
przestrzenne elementy dekoracyjne fasady o charakterze detali architektonicznych, poddane
rekonstrukcji, restauracji lub konserwacji.
Zamawiający nie stawiał wymagań ani co do
postaci danego elementu, sposobu jego pierwotnego wykonania, czy też materiału, z którego
wystrój sztukatorski został wykonany.

W form
ularzu ofertowym Uczestnik postępowania odwoławczego wskazał, że w
ramach ww. inwestycji
prace obejmowały min. konserwację i restaurację elewacji z
wystrojem sztukatorskim.

Sam Odwołujący podnosi w odwołaniu, że ww. budynek posiada: „Lico elewacji z cegły
klinkierowej z detalami z cegły szkliwionej o odmiennej kolorystyce (brąz, zieleń) tworzącymi
geometryczne wzory podkreślające artykulację, obramienia otworów, szczyty, attykę,
dzielące lico poziomymi pasami. Kształtki ceramiczne o zróżnicowanym profilu tworzą
obramienia rozet, maswerkową balustradę balkonu, obramienia czworokątnych rozetek
fryzu, kratownicowych wypełnień blend szczytowych, kręcone kolumienki-służki lizen
szczytowych zwieńczonych sterczynami na elewacji frontowej. Kolumienki te wsparte są na
ceramicznych figurach krasnali, krasnale występują także na gzymsach ryzalitów bocznych.
Szkliwioną cegłą wypełniono także część parapetów okiennych oraz gzyms wieńczący. Poza
ceramicznymi elementami wystroju występują w elewacjach elementy kamienne oraz
marginalnie metalowe i mozaika. Elementy kamienne występują w partii cokołu (ciosy
piaskowcowe)
oraz
w narożnym podcieniu o ostrołukowych arkadach wspartych na kamiennej korynckiej
kolumnie na cokole (trzon granitowy, pozostałe elementy z piaskowca), w podcieniu także
piaskowcowe wsporniki arkad. Blendy
nadokienne i szczytowe wypełnione zostały tynkiem.
Skrajne słupki szczytów oraz lizeny attyki zwieńczone metalowymi sterczynami w formie
kwiatonów”.

Powyższe zaprzecza stawianej przez Odwołującego tezie, że w wystroju elewacji brak
jest elementów sztukatorskich.
Dowody złożone przez Odwołującego odnoszą się do niespełnienia wymogów
co do wystroju sztukatorskiego w rozumieniu prezentowanym przez Odwołującego.
Jednakże w ocenie Izby stanowią one potwierdzenie, że na elewacji budynku znajdują się
elementy sztukatorskie,
w kontekście wymagań jakie ustanowił Zamawiający w ramach
przedmiotowego zamówienia.
Podsumowując, Odwołujący nie wykazał, że Wykonawca w wyniku lekkomyślności lub
niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykonawca był uprawniony do złożenia oświadczenia, że w ramach ww. inwestycji została
wykonana konserwacja i restauracja elewacji z wystrojem sztukatorskim.
Żadna z informacji
podanych w ofercie
Uczestnika postępowania nie była informacją fałszywą.
Wobec powyższego zarzut jako niezasadny należało oddalić.

W konsekwencji powyższego, należało oddalić również zarzut naruszenia
art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) Pzp poprzez nieuzasadnione zaniechanie odrzucenia oferty
wykonawcy Doraco, pomimo spełnienia się przesłanki wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu na skutek wprowadzenia Zamawiającego w błąd co do okoliczności
mającej istotny wpływ na rozstrzygnięcie postępowania - skutkującej przyznaniem

wykonawcy Doraco maksymalnej liczby punktów w ramach kryteriów oceny ofert w
odniesieniu do Doświadczenia Kierownika prac konserwatorskich oraz restauratorskich oraz
BIM
Managera.
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) Pzp Z
amawiający odrzuca ofertę, jeżeli

została złożona
przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania.
W okolicznościach analizowanej sprawy Odwołujący nie wykazał, iż zaistniała
przesłanka uzasadniająca wykluczenie wykonawcy z postępowania, zatem zarzut nie mógł
zostać uwzględniony.

W kwestii kosztów postępowania Izba wskazuje, że dokonała podziału kosztów
stosownie do wyniku postępowania, uznając zarzuty naruszenia art. 239 ust. 1 Pzp
oraz art. 16 Pzp za zasadne, natomiast za niezasadn
e Izba uznała zarzuty dotyczące
naruszenia art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp oraz art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) Pzp,
obciążając strony
kosztami w częściach równych. Odwołujący poniósł dotychczas koszty postępowania
w łącznej wysokości 20 000 zł z tytułu wpisu od odwołania. Mając to na względzie Izba
zasądziła od Zamawiającego na rzecz Odwołującego zwrot połowy poniesionych przez
Odwołującego kosztów postępowania, tj. kwotę 10 000 zł. Izba nie uwzględniła wniosku
o zwrot kosz
tów wynagrodzenia pełnomocnika Odwołującego i nie zaliczyła ich do kosztów
postępowania odwoławczego, z uwagi na brak złożenia do akt sprawy rachunku lub spisu
kosztów, stanowiących podstawę do ich uwzględnienia. Zgodnie z § 5 pkt 2 Rozporządzenie
Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437) w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania, do kosztów postępowania
odwoławczego, zalicza się: uzasadnione koszty stron postępowania odwoławczego
w okolicznościach, o których mowa odpowiednio w § 7 ust. 2 pkt 2 i 3, ust. 3 i 4, § 8 ust. 2
pkt 2 i 3 oraz § 9 ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt 4, koszty uczestnika postępowania odwoławczego,
który przystąpił po stronie zamawiającego i wniósł sprzeciw, w wysokości określonej na
podstawie rachunków lub spisu kosztów, złożonych do akt sprawy (…).

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp w zw. z § 5 pkt 1 i pkt 2 lit. b) oraz § 7 ust. 2 pkt 1) i ust. 3 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z
dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący: …..….………………………..

………………………………

………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie