eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 408/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-24
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 408/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udz
iału stron oraz uczestników postępowania
w dniu 24 lutego 2023 r. w Warszawie, o
dwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 13 lutego 2022 r. przez wykonawcę: Graph’IT Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie

w p
ostępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Akademia Sztuki Wojennej
z siedzibą w Warszawie


przy udziale wykonawcy:
PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:

1.
umarza
postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowe
go Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy: Graph
’IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 13 500,00 zł (słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% kwoty uiszczonego
wpisu od odwo
łania.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni od dnia jeg
o doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Pr
zewodniczący:
……………………………………….

Sygn. akt: KIO 408/23

U z a s a d n i e n i e

Akademia Sztuki Wojennej
z siedzibą w Warszawie
(dalej „zamawiający”),
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności bezpieczeństwa
w trybie przetargu ograniczonego,
o wartości wyższej niż progi unijne o których mowa art. 3
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1710 ze zm.) - d
alej „ustawa Pzp” na opracowanie dokumentacji projektowo
-
kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji
administracyjnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: „Zespół laboratoriów
systemów dowodzenia, wsparcia i zabezpieczenia działań SZ RP ze szkolnym ośrodkiem
d
owodzenia i cyberbezpieczeństwa”, znak sprawy ASzWoj-PK.ZZP.261.54.2022 - dalej
„zamówienie”.
O
głoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 23 listopada 2022 r pod nr 2022/ S 226-650019.
W dniu 13 lutego 2022 r. prze
z wykonawcę: Graph’IT Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie

(dalej: „odwołujący”) zostało wniesione odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, wobec czynności zamawiającego podjętych w postępowaniu, polegających
na: (1) z
aproszeniu do udziału w postępowaniu wykonawców: Projmors BPBM Sp. z o.o.
oraz
ZAZ Sp. z o.o. pomimo tego, że wykonawcy ci nie wykazali się spełnieniem warunku
udziału w postępowaniu określonym w Rozdz. VI w ust. 2 w pkt 4 Zaproszenia do składania
wniosków do udziału w postępowaniu; (2) zaniechaniu odrzucenia wniosku wykonawców:
Projmors BPBM Sp. z o.o. oraz ZAZ Sp. z o.o.
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
pomimo tego, że wykonawcy ci nie wykazali, że spełniają warunek udziału określony
w Rozdz. VI w ust. 2 w pkt 4) Zaproszenia
do składania wniosków do udziału
w p
ostępowaniu.
Podnosząc powyższe, odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz
naka
zanie zamawiającemu: unieważnienia czynności dopuszczenia wykonawców: Projmors
BPBM Sp. z o.o. oraz ZAZ
Sp. z o.o. do udziału w postępowaniu; oraz odrzucenie wniosków
w
ykonawców: Projmors BPBM Sp. z o.o. oraz ZAZ Sp. z o.o. o dopuszczenie do udziału
w p
ostępowaniu.

Izba ustaliła, że zamawiający w dniu 14 lutego 2023 r. poinformował wykonawców
o możliwości zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego. W terminie
określonym w art. 525 ust. 1 ustawy Pzp do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego zgłosił swoje przystąpienie wykonawca PROJMORS Biuro Projektów
Budownictwa Morskiego Sp. z o
.o. z siedzibą w Gdańsku.
O
dwołujący 24 lutego 2023 r. złożył do akt sprawy pismo procesowe oświadczając,
że cofa wniesione odwołanie w całości. Przedmiotowe pismo zostało złożone w formie
elektronicznej, opatrzone podpisem elektronicznym i podpisane przez
osobę upoważnioną
do reprezentowan
ia odwołującego.
W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy Pzp um
orzyła
p
ostępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia.
O kosztach
postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp
w zw. z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szcz
egółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wy
sokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), nakazu
jąc dokonanie na rzecz odwołującego zwrotu
z ra
chunku Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości
stano
wiącej 90% jego wartości.

Przewodniczący:
……………………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie