eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 419/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-24
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 419/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Anna Wojciechowska, Marek Bienias

po rozpoznaniu na posiedzeniu
niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 24 lutego
r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lutego
2023 r. przez
Keller Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w
Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 172
w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego
Centralny
Port
Komunikacyjny
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142Bpostanawia:

1.
Umorzyć postępowanie,

2.
Nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 18 000
zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy) na rzecz Keller Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim,
ul.
Poznańska
172

t
ytułem
zwrotu
90%
wpisu
od
odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Kr
ajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:………………………….
Członkowie: ………………………….

………………………….Sygn. akt KIO 419/23
Uzasadnienie

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji kablowej stano-
wiącej element zasilania podstacji trakcyjnej dla linii kolejowej realizowanej w ramach zada-
nia pn. „Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85 wraz z włącze-
niem w linię kolejową nr 14, w zakresie kilometrażu od km około 0+361 do km około 0+455
dla toru 1 i od km około 0+360 do km około 0+454 dla toru 2” wraz z przebudową posado-
wienia polegającą na wzmocnieniu fundamentów budynku Łódzkiego Domu Kultury (numer
postępowania: FZA.2510.2.2023/JK) zostało wszczęte ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej za numerem 2023/S 015-039211 w dniu 20 stycznia 2023 r.

W dniu
w dniu 3 lutego 2023 roku informacja „odpowiedzi na pytania” została wprowadzona
na platformę zakupową zamawiającego, dodatkowo w tym samym dniu zamawiający opubli-
k
ował plik „Nowy zal. 12 Wykaz osób”.

W dniu 13 lutego 2023 r. odwołanie wniósł wykonawca Keller Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Ożarowie Mazowieckim. Odwołanie zostało wniesione przez pełno-
mocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13 lutego 2023 r. udzielonego
przez prokurenta samoistnego zgodnie z zasadami
reprezentacji wykonawcy. Odwołanie
zostało przekazane zamawiającemu w dniu 13 lutego 2023 r.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1. art. 16 pkt. 1 ustawy, to jest
naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców w wyniku wprowadzonej modyfikacji SWZ zaostrzającej warunki udziału w po-
stępowaniu i uniemożliwiającej złożenie oferty odwołującemu,
2. art. 16 pkt. 3 ustawy przez wprowadzenie wa
runku udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej w sposób naruszający zasadę proporcjonalności,
3. art. 137 pkt. 6 u
stawy przez zaniechanie przedłużenia terminu składania ofert pomimo
wprowadzenia zmiany, która skutkuje dla wykonawców koniecznością pozyskania kadry
spełniającej zmienione warunki udziału w postępowaniu,
Wniósł o:
1)
u
względnienie odwołania w całości,
2)
nakazanie z
amawiającemu unieważnienie czynności z 3 lutego 2023 roku sprowa-
dzającej się do zmiany warunków udziału w postępowaniu, a nazwanej „Poprawą omyłki re-
dakcyjnej.”
Ponadto o:

3) prz
eprowadzenie wskazanych w niniejszym piśmie dowodów na okoliczności wskazane w
uzasadnieniu;
4) z
asądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów postępowania odwoław-
czego, w tym kosztów reprezentacji przez pełnomocnika w postępowaniu przed KIO.
Odwołujący podniósł, że posiada interes w złożeniu odwołania, gdyż jest podmiotem przygo-
towującym ofertę w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu od samego początku
określone są bardzo rygorystycznie, co może eliminować z niego szereg podmiotów wykonu-
jących roboty budowlane ziemne. Jednakże do tej pory odwołujący przyjmował to z pewnym
zrozumieniem, uważając, że może to wynikać ze stopnia skomplikowania przedmiotu zamó-
wienia. Pierwotnie
odwołujący spełniał (zapewne jako jeden z nielicznych w kraju) warunki
udziału w postępowaniu. Jednakże dokonana 3 lutego 2023 roku zmiana tych warunków w
zakresie dysponowania przez wykonawców Kierownikiem budowy o określonym doświad-
czeniu zawodowym spowodowała, że odwołujący nie ma możliwości złożenia oferty. Reasu-
mując uwzględnienie odwołania przez Izbę pozwoli Keller Polska na złożenie oferty, podczas
gdy w chwili obecnej
odwołujący takiej możliwości został de facto pozbawiony przez zama-
wiającego.
Odwołujący posiada więc bezpośredni interes w złożeniu odwołania.
W dniu 24 lutego 2023 r. odwołujący oświadczył, że w związku z decyzja zamawiającego o
zmianie czynności objętej odwołaniem, cofa odwołanie.
Termin po
siedzenia z udziałem stron był wyznaczony na dzień 28 lutego 2023 r.
Izba zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 520 ust. 1 i ust. 2 ustawy
odwołujący może cofnąć odwołanie aż do czasu za-
mknięcia rozprawy, a cofnięte odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wią-
że z wniesieniem odwołania.
Stosownie do art. 568 pkt 1 ustawy
, Izba umarza postępowanie odwoławcze, w formie po-
stanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania.
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wyso-
kości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2437) w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości na
skutek cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy - odwołującemu zwraca się 90% wpi-
su. W związku z powyższym odwołujący spełnił warunki do zwrotu wpisu. Izba orzekła o do-
konaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wyso-
kości stanowiącej 90% jego wartości i skoro odwołujący uiścił wpis w wysokości 20 000,00

zł., to do zwrotu pozostała kwota 18 000,00 zł. o czym orzeczono w pkt. 2 sentencji posta-
nowienia.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący: ………………………….
Członkowie: ………………………….

………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie