eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 395/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-27
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 395/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Robert Skrzeszewski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników w dniu 27
lutego 2023
r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
w dniu 13 lutego 2023
r. przez Wykonawcę Catermed sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w
postępowaniu prowadzonym przez Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana
Pawła II w Bielsku-Białej

postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na
rzecz Wykonawcy Catermed sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90 % uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust.1 i 580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 wraz ze zm.) na niniejsze
postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący………………….


Sygn. akt: KIO 395/23

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający: Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w
Bielsku-
Białej wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie
usług przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów Beskidzkiego
Centrum Onkologii
– Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej”, ogłoszonego w
Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 1 lutego 2023 roku pod
numerem: 2023/S 023-063907, numer referencyjny: DZP.271.8.2023.

Nie zgad
zając się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ
przygotowanej przez
Zamawiającego Odwołujący: Catermed sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w
dniu 13 stycznia 2023
r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na
niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (co do wszystkich zadań), tj. na projektowane postanowienia umowy
zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 439 ust. 1 i ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 wraz ze zm.), zwanej dalej
ustawą Pzp poprzez
jego nieprawidłowe zastosowanie i określenie zasad wprowadzania zmian wysokości
wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów
związanych z realizacją zamówienia, w sposób wadliwy, wobec:
a)
zaniechania określenia okresów, w których może następować zmiana
wynagrodzenia wykonawcy;
b)
określenia, że waloryzacja dopuszczalna jest tylko 1 raz, nie wcześniej niż po
upływie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy;
-
pomimo że umowa o udzielenie zamówienia publicznego ma być zawarta na okres
36 miesięcy.

Jednocześnie, wnosił o nakazanie Zamawiającemu:
Zarzut 1 nr
określenie (dla każdego zadania) zasad wprowadzania zmian wysokości
wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów
związanych z realizacją zamówienia – zgodnych z art. 439 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy Pzp, np.
poprzez wprowadzenie w załączniku nr 6 do SWZ – zmian w § 11 pkt 3 poprzez nadanie mu
proponowanego brzmienia:
„3. waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest co 6 miesięcy, licząc od dnia
zawarcia Umowy;”.

Izba zważyła, co następuje.

W dniu 24 lutego 2023 r. przed dniem wyznaczonej rozprawy, do siedziby Krajowej
Izby Odwoławczej wpłynęło pismo zawierające oświadczenie Odwołującego o wycofaniu
odwołania.

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 568 pkt 1 w związku z
art.520 ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2022
r., poz. 1710 wraz ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, postanowiła postępowanie odwoławcze
w niniejszej sprawie umorzyć.

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2437)
Izba postanowiła zwrócić na rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.

Ze wskazanych przepisów wynika, iż w przypadku umorzenia postępowania
odwoławczego przez Izbę w całości na skutek cofnięcia odwołania przed otwarciem
rozprawy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który został wyznaczony termin
rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego -
odwołującemu zwraca się 90% wpisu; w takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu
odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej
90% jego wartości.

Wobec powyższego, na podstawie art.553 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku w oparciu o przepis
art.575 i 576 ustawy Pzp w związku z przepisem § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów
kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).

Przewodniczący……………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie