eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 240/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-09
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 240/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Joanna Gawdzik, – Zawalska Członkowie: Danuta Dziubińska, Monika Kawa - , Ogorzałek

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 lutego 2023 r.
Warszawie odwołania
wniesionego w dniu
26 stycznia 2023 r. przez wykonawców:
Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (Al.
Jana Pawła II 80 lok. 158, 00-175 Warszawa)
PARTNER D. A.
(Al. Jana Pawła II 80 lok. 158, 00-175 Warszawa)

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiającego:
Miasto Stołeczne Warszawa (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa)
przy udziale wykonawcy
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. (ul.
Obozowa 43, 01-161 Warszawa)

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


postanawia:
1. Umorz
yć postępowanie odwoławcze;
2. Nakaz
ać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
o
dwołującego kwotę 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero
groszy) s
tanowiącą 90 % należnego wpisu.
KIO 240/23

Stosownie do art. 579 ust.1 i art.
580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na niniejsze
postanowienie - w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

P
rzewodniczący:
………………………………
Cz
łonkowie:
………………………………

………………………………


KIO 240/23

U z a s a d n i e n i e

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz.
1710 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa” lub „Pzp”) przez Miasto Stołeczne Warszawa (Pl.
Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) (dalej:
„Zamawiający”) na odbiór odpadów komunalnych z
terenu nieruchomości położonych w dzielnicach Białołęka, Targówek, Mokotów, Ochota,
Ursus, Włochy, Śródmieście, Bemowo i Wola m.st. Warszawy (Zadania nr 2, 3, 4, 7 i 9)
(Numer referencyjny: ZP/GP/271/IV209/22) (dalej:
„Postępowanie”) w dniu 26 stycznia
2023r. do Prezesa Krajowej Izby Odw
oławczej w Warszawie wniesione zostało odwołanie
przez wykonawc
ów Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(Al. Jana Pawła II 80 lok. 158, 00-175 Warszawa) i PARTNER D. A. (Al. Jana Pawła II 80
lok. 158, 00-175 Warszawa)
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego
(dalej:
„Odwołujący” lub „Wykonawca”).

Do p
ostępowania odwoławczego pismem z dnia 2 lutego 2023 r. przystąpienie po
stronie zamawiającego zgłosiło Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie
sp. z o.o. (ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa) (dalej:
Przystępujący lub MPO). Izba uznała
sk
uteczność zgłoszenia.

Wykonawca wn
iósł odwołanie wobec niezgodnych z przepisami czynności i
zaniecha
ń Zamawiającego skutkujących naruszeniem Ustawy polegających na zaniechaniu
wykluczenia wykonawcy MPO
i odrzucenia jego oferty z Postępowania (w zakresie
wszystkic
h części zamówienia), pomimo wystąpienia obligatoryjnych przesłanek wykluczenia
w związku z zawarciem porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji oraz
wcześniejszego zaangażowania wykonawcy MPO w rozumieniu art. 85 ust. 1 PZP,
względnie zaniechania odrzucenia oferty MPO pomimo złożenia jej w warunkach czynu
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji
, naruszając tym samym zasadę proporcjonalności, równego
traktowania wyko
nawców oraz zasadę uczciwej konkurencji, a w konsekwencji
nieuprawnione zaproszenie
wykonawcy MPO do udziału w aukcjach elektronicznych
dotyczących wszystkich części zamówienia.
Odwołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności
zaproszenia wykonawców do udziału w aukcji elektronicznej (akcjach elektronicznych),
nakazanie Zamawiającemu wykluczenia Wykonawcy MPO z Postępowania oraz odrzucenia
jego
oferty w związku z zaistnieniem przesłanek wykluczenia we wszystkich Częściach
KIO 240/23

zamówienia (Zadaniach), a następnie powtórzenia czynności zaproszenia wykonawców,
których oferty nie podlegają odrzuceniu do udziału w aukcji elektronicznej; w przypadku
niestwierdzenia zaistnienia
przesłanek wykluczenia wykonawcy MPO z Postępowania,
nakazanie Zamawiającemu odrzucenia jego oferty ze względu na jej złożenie w warunkach
czynu nieuczciwej konkurencji, a następnie powtórzenie czynności zaproszenia
wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu do udziału w aukcji
elektronicznej;
w przypadku przeprowadzenia przez Zamawiającego aukcji elektronicznej lub
aukcji
elektronicznych przed rozpoznaniem niniejszego odwołania przez Izbę o nakazanie
Zamawiającemu
unieważnienia
czynności
dotyczących
przeprowadzenia
aukcji
elektronicznej lub
aukcji elektronicznych oraz nakazanie ponownego zaproszenie do udziału
w aukcjach wyłącznie wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu;

Pismem z dnia 6 lutego 2023
r. Odwołujący cofnął odwołanie oraz wniósł o
umorzenie postępowania odwoławczego na podstawie art. 568 pkt 1 PZP i zwrot 90% wpisu
od odwołania.

Izba nie dopatrz
yła się zaistnienia przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania
na podstawie art. 528 Ustawy.
Izba uznała, że Odwołujący wykazał interes w uzyskaniu zamówienia i możliwość
poniesienia szkody jako przesłanki materialnoprawnej dopuszczalności odwołania z art. 505
ust. 1 Ustawy.

Wobec
złożenia przez Odwołującego oświadczenia w trybie art. 520 Ustawy o
wycofaniu
złożonego odwołania Izba uznała, że zachodzą przesłanki umożliwiające
umorzenie p
ostępowania odwoławczego w trybie art. 568 pkt. 1 Ustawy.

Na posiedzeniu niejawn
ym, które odbyło się bez udziału stron i uczestników w
z
wiązku z § 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020
r. w spraw
ie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą

(Dz. U. poz. 2453) Izba w sytuacji opisanej w art. 568 Ustawy,
wydała postanowienie o
umorzeniu postępowania odwoławczego.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i art. 575
Ustawy w zw. z
§ 9 ust. 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
s
zczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020
KIO 240/23

r. poz. 2437
), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu z rachunku Urzędu
Zamówień Publicznych 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu.
Mając na uwadze powyższe Izba orzekła jak w sentencji


Przewodniczący: ……………................................…………………
C
złonkowie:
………………………………………………………

………………………………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie