eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 214/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-07
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 214/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Luiza Łamejko Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 7 lutego 2023 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
23 stycznia 2023 r. przez
wykonawcę „JGJ SYSTEM” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w
postępowaniu prowadzonym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w m. st. Warszawie
S.A. z siedzibą w Warszawie

postanawia:
1. umarza post
ępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
„JGJ SYSTEM” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

St
osownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izb
y Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodnic
zący : ………………………………


Sygn. akt: KIO 214/23

U z a s a d n i e n i e


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
z siedzibą w Warszawie (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Serwisowanie
systemów telewizji przemysłowej na terenie obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawy S.A.”. Postępowanie to prowadzone jest na
podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),
zwanej dalej: „ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu
zostało opublikowane w dniu 22 listopada 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
pod pozycją 2022/S 225-647376.

W dniu 23 stycznia 2023 r. wykonawca
„JGJ SYSTEM” Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie
(dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie
wobec czynności Zamawiającego polegającej na wyborze oferty nr 1 złożonej przez
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ELPROMA Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 513 ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez
niezgodne z przepisami ustawy Pzp
przyjęcie oferty nr 1 złożonej przez
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ELPROMA Sp. z o.o. poprzez przyjęcie, iż
złożone oferty nie zawierały omyłek polegających na niezgodności oferty ze
specyf
ikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści,
podczas gdy oferty zawierały uchybienia powodujące zmianę istotnej treści
zamówienia w postaci;
2. art. 513 ust 2 ustawy Pzp w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp w sytuacji, gdy
najkorzystniejsza
oferta różniła się od średniej arytmetycznej wszystkich ofert
o kwotę 176.570,83 zł co stanowi 9% średniej arytmetycznej ofert, co powoduje
uzasadnione wątpliwości w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami
zamawiającego;

Odwołujący wniósł o:
1
. uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:
a) unieważnienia czynności wyboru oferty nr 1 złożonej przez firmę Przedsiębiorstwo
Handlowo-
Usługowe ELPROMA Sp. z o.o. za cenę ofertową 1.682.640,00 zł;
b) odrzucenia oferty nr 1;
c) powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz wyboru oferty;
2. zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego się kosztów postępowania
odwoławczego;
3. dopuszczenie i przeprowadzenie następujących dowodów:
a) oferty nr 1 wraz z z
ałącznikami do oferty na fakt niezgodności treści oferty ze specyfikacją
warunków zamówienia (dalej: „SWZ”);
b) S
WZ wraz załącznikami do oferty na fakt niezgodności treści oferty nr 1 z SWZ;
c) pisma członka zarządu Seecom Polska S.K. z dnia 20 stycznia 2023 r. na fakt braku
spełnia wymogów wskazanych w pkt 5.1.1.3.2 oferty poprzez brak posiadania
odpowiedniego szkolenia certyfikującego SeeTec Cayuga i braku wykonywania
odpowiednich zadań opartych na systemie nadzoru wizyjnego CCTV SeeTeec Cayuga;
d) pisma z dnia 16 stycznia 2023 r. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na fakt
podniesionych zarzutów i podstaw odwołania.

Izba us
taliła, że nie zgłoszono przystąpienia do postępowania odwoławczego.

W dniu 6 lutego 2023 r. Zamaw
iający złożył oświadczenie, że uwzględnia
w całości zarzuty podniesione w odwołaniu. Zamawiający wniósł o umorzenie postępowania
na posiedzeniu niejawnym.

Wobec
powyższych ustaleń, Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że zachodzą
przesłanki do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego na
podstawie art. 522 ust. 1 ustawy Pzp.

O
kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp w zw. z
§ 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 243
7), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu
z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodnicz
ący : ………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie