eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 206/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-02-07
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 206/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Oskar Oksiński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udzi
ałem stron w dniu 7 lutego 2023 r. w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23
stycznia 2023 r. przez wykonawcę JFC Polska sp. z o.o., ul. Białostocka 1, Karpin, 05-252
Dąbrówka w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Winnica


postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
znieść koszty postępowania odwoławczego wzajemnie i nakazać zwrot z
rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy JFC Polska sp. z o.o., ul.
Białostocka 1, Karpin, 05-252 Dąbrówka kwoty 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych
zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust.1 i 580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 1
1 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 wraz ze zm.) na niniejsze
postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:………………………..Sygn. akt: KIO 206/23

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający: Gmina Winnica wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne pn. „Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica”, numer sprawy: IS.271.11.2022.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr 2022/BZP 00463373/01 z dnia 28 listopada 2022 r.

Pismem z dnia 18 stycznia 2023 r. Zamawiający poinformował Odwołującego: JFC
Polska sp. z o.o.
, ul. Białostocka 1, Karpin, 05-252 Dąbrówka o dokonaniu czynności
polegającej na wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przez
wykonawcę Euro-Pol T. M. z siedzibą w Ostrołęce, a także o odrzuceniu oferty
Odwołującego.

Nie zgadzając się z powyższymi czynnościami Zamawiającego Odwołujący w dniu 23
stycznia 2023 r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wskazując na:
-
nieuprawnione odrzucenie oferty Odwołującego,
-
wadliwe uzasadnienie odrzucenia oferty Odwołującego,
- zaniechanie wyboru
jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Odwołującego,
pomimo że oferta ta zawiera najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert,
-
wybór jako najkorzystniejszej w postępowaniu oferty złożonej przez wykonawcę –
Euro-Pol T. M. z siedzib
ą w Ostrołęce, pomimo że ta oferta nie zawiera najkorzystniejszego
bilans kryteriów oceny ofert, przez co nie powinna zostać uznana za najkorzystniejszą w
postępowaniu.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 16 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 11
wrz
eśnia 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 wraz ze
zm.), zwanej dalej
PZP lub ustawą Pzp poprzez naruszenie zasady nakazującej
prowadzenie postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz
równe traktowanie wykonawców oraz w sposób przejrzysty i proporcjonalny, a także
naruszenie innych pozostających w związku z art. 16 pkt 1 – 3 Pzp przepisów, tj.:
1.
art. 253 ust. 1 PZP poprzez niewłaściwe niezastosowanie tego przepisu
polegające na zaniechaniu wskazania przyczyn faktycznych i prawnych odrzucenia oferty
Odwołującego, co doprowadziło do stanu, w którym Odwołujący nie ma informacji o
okolicznościach, z powodu których Zamawiający odrzucił jego ofertę,

2.
art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP poprzez niezasadne zastosowanie tego przepisu
polegające na odrzuceniu oferty Odwołującego w sytuacji, gdy nie zaistniały podstawy dla
jego zastosowania, tj. w przypadku, gdy oferta złożona przez Odwołującego jest zgodna z
warunkami zamówienia, co doprowadziło do nieuprawnionego odrzucenia oferty
Odwołującego i w konsekwencji zaniechania wyboru przez Zamawiającego oferty
Odwołującego jako najkorzystniejszej w postępowaniu,
3.
w konsekwencji art. 239 ust. 1 PZP poprzez niewłaściwe niezastosowanie
tego przepisu polegające na zaniechaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia,
4.
ewentualnie, w przypadku nieuwzględnienia zarzutu, o którym mowa w
punkcie 2. powyżej – art. 223 ust. 1 PZP poprzez niewłaściwe niezastosowanie tego
przepisu polegające na zaniechaniu żądania przez Zamawiającego w toku badania i oceny
ofert wyjaśnień Odwołującego dotyczących treści złożonej oferty oraz przedmiotowych
środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń, pomimo że po
stronie Zamawiającego powstały wątpliwości co do zgodności oferty Odwołującego z
warunkami zamówienia, co doprowadziło do przedwczesnego i nieuprawnionego odrzucenia
oferty Odwołującego.

W świetle powyższych zarzutów Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania,
albowiem ww. naruszenia mają istotny wpływ na wynik postępowania, a konsekwencji
Odwołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego,
2.
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu,
3.
dokonanie ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty
Odwołującego i w konsekwencji wybór oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej,
4.
ewentualnie, w przypadku stwierdzenia, że istnieją wątpliwości co do treści
oferty
– wezwanie Odwołującego do wyjaśnień treści złożonej oferty w trybie art. 223 ust. 1
PZP.

Izba zważyła, co następuje.

Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając przedmiotowe odwołanie na posiedzeniu
niejawnym bez udziału stron stwierdziła, że postępowanie odwoławcze należało umorzyć na
podstawie przepisu art. 522 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publiczn
ych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 wraz ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.

Na posiedzeniu przed Krajow
ą Izbą Odwoławczą pełnomocnik Zamawiającego
oświadczył, że uwzględnia w części zarzuty odwołania nr 1 i 4 odwołania.

Pełnomocnik Odwołującego w związku z powyższym oświadczeniem oświadczył, że
wycofuje pozostałe zarzuty nr 2 i 3 w zakresie nieuwzględnionym przez Zamawiającego.

Należy wskazać, że zgodnie z art.525 ust. 1 cyt. ustawy Pzp Wykonawca może
zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

Izba ustaliła, że w niniejszej sprawie zgłoszenie przystąpienia do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego nie zostało dokonane.

Zgodnie z art.522 ust.3 ustawy Pzp
w przypadku uwzględnienia przez
zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych
zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na
posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego,
którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł
sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający
wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.

Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść przepisu art.574 i
576 ustawy Pzp oraz § 9 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2437).

Ze wskazanych przepisów wynika, iż w przypadku umorzenia postępowania
odwoławczego przez Izbę w całości koszty, o których mowa w § 5 pkt 2, znosi się
wzajemnie, jeżeli przed otwarciem rozprawy zamawiający uwzględnił w części zarzuty
przedstawione w odwołaniu i pozostałe zarzuty zostały przez odwołującego wycofane, a w
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca
albo uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego w części
zarzutów przedstawionych w odwołaniu,

-
w takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art.568 pkt 3 w związku z art. 522 ust.1
zd.1 ustawy Pzp orzeczono jak w sentencji.Przewodniczący:………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie