eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 71/23, KIO 72/23, KIO 73/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-01-23
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 71/23
KIO 72/23
KIO 73/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Michał Pawłowski Członkowie: Irmina Pawlik, Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Wiktoria Ceyrowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron w Warszawie w dniu 23 stycznia
2023 r. trzech
odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
9 stycznia 2023 r. przez o
dwołującego – Polski Związek Pracodawców Budownictwa
z sie
dzibą w Warszawie
w post
ępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Skarb Państwa – Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, w imieniu której postępowanie prowadzi
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie,
przy udziale
wykonawców zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie
odwołującego:
A.
NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie w sprawie o sygn. akt: KIO 71/23
B. PORR
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawach o sygn. akt: KIO 71/23,
KIO 72/23 i KIO 73/23
C.
STRABAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie
w sprawach o sygn. akt: KIO 71/23, KIO 72/23 i KIO 73/23
postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze w sprawach o sygn. akt: KIO 71/23, KIO 72/23 i
KIO 73/23.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urz
ędu Zamówień Publicznych na rzecz
odwołującego – Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa z siedzibą
w Warszawie kwoty 54 000
zł 00 gr (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych zero
groszy)
stanowiącej 90% uiszczonych wpisów od odwołań.

Stosownie do art. 579 us
t. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwo
ławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:
.....................................................

Członkowie:
.....................................................
.....................................................

Sygn. akt: KIO 71/23, KIO 72/23, KIO 73/23

Uzasadnienie

Zamawiający – Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą
w Warszawie,
w imieniu której działa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.), zwanej dalej jako
„ustawa PZP”, prowadzi trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których
przedmiotem jest:
a)
„projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne. Odcinek nr 1 : Piaski, węzeł
„Piaski Wschód” („Chełm”) wraz z węzłem – węzeł „Łopiennik” („Łopiennik”) wraz z węzłem”

(numer referencyjny: O.LU.D3.2410.9.2022.mc), zwane dalej
„zamówieniem nr 1”,
b)
„projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne”, odcinek nr 3: węzeł
„Krasnystaw Północ” („Krasnystaw I”) wraz z węzłem – węzeł „Izbica” („Tarzymiechy”) wraz z
węzłem”
(numer referencyjny: O/LU.D3.2410.10.2022.AW), zwane dalej „zamówieniem nr 2”,
c)
„projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne. Odcinek nr 4, węzeł „Izbica”
(„Tarzymiechy") bez węzła – węzeł „Zamość Sitaniec” („Sitaniec”) wraz z węzłem”
(numer
referencyjny: O.LU.D3.2410.11.2022.af), zwane dalej
„zamówieniem nr 3”.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 28 grudnia 2022 r., pod numerem 2022/S 250-730466.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 28 grudnia 2022 r., pod numerem 2022/S 250-731064.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 3 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej dnia 28 grudnia 2022 r., pod numerem 2022/S 250-730646.

W dniu 9 stycznia 2023 r. o
dwołujący – Polski Związek Pracodawców Budownictwa
z siedzibą w Warszawie, który na podstawie decyzji nr LO/2963/05 z dnia 22 lipca 2005 roku
został wpisany na prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych listę
organizacji uprawnionych do wn
oszenia środków ochrony prawnej, wniósł w każdym z ww.
postępowań odwołanie wobec treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”)
w zakresie
postanowień Programu Funkcjonalno – Użytkowego (dalej jako „PFU”), tj.: pkt
1.2. PFU i pkt 1.1.3.6. PFU.

P
rzystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego w sprawach o sygn.
akt KIO 71/23, KIO 72/23 i KIO 73/23
zgłosiło dwóch wykonawców: PORR Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie i STRABAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Pruszkowie.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO
71/23 zgłosił także wykonawca NDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie. Na posiedzeniu
w dniu 23 stycznia 2023 r.
Izba stwierdziła skuteczność wszystkich zgłoszonych przystąpień
do postępowania odwoławczego.

W odpowiedziach
na odwołanie z dnia 20 stycznia 2023 r. złożonych osobno we wszystkich
trzech sprawach z
amawiający częściowo uwzględnił zarzuty odwołania w zakresie zarzutu
odnoszącego się do pkt 1.2. PFU i dokonał zmiany treści tego postanowienia zawartego
w SWZ we wszystkich
postępowaniach zgodnie z żądaniem odwołującego. W pozostałym
zakresie zamawiający wniósł o oddalenie odwołań i obciążenie odwołującego kosztami
postępowania.

Następnie w dniu 20 stycznia 2023 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęły trzy
odrębne pisma odwołującego zatytułowane „Cofnięcie odwołania”, które zawierały
identycznie sformułowane oświadczenie odwołującego o cofnięciu odwołań w sprawach
o sygn. akt KIO 71/23, KIO 72/23 i KIO 73/23. Pisma te
zostały podpisane przez
pełnomocnika odwołującego – adwokata Ł. G.. Jednocześnie w każdym z tych pism
o
dwołujący złożył wniosek o zwrot 90% wpisu od odwołania.

Izba stw
ierdza, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy.
Cofnięcie przez odwołującego odwołań we wszystkich trzech sprawach zgodnie art. 568 pkt
1 ustawy PZP
oznacza, że postępowanie odwoławcze wywołane tymi odwołaniami podlega
umorzeniu.

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania (Dz.
U. z 2020 r.,
poz. 2437), Izba orzekła o dokonaniu zwrotu na rzecz odwołującego z rachunku
bankowego Urzędu Zamówień Publicznych 90% kwoty uiszczonej tytułem należnych wpisów
od trzech odwołań, tj. łącznie kwoty 54 000 zł 00 gr (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące
złotych zero groszy).

Przewodniczący: .....................................................

Członkowie:
.....................................................
.....................................................


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie