eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 111/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-01-26
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 111/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agata Mikołajczyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron w dniu 26 stycznia 2023 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13
stycznia 2022 r.
przez odwołującego: WOJAM Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim (ul.
Spółdzielcza 9/36, 05­300 Mińsk Mazowiecki) w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy (ul. Powstańców
Wielkopolskich 7
85­090 Bydgoszcz),


postanawia:

1.
Umarz
a postępowanie odwoławcze;
2. N
akazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
odwołującego: WOJAM Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim (ul. Spółdzielcza 9/36,
05­300 Mińsk Mazowiecki) kwoty 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy

złotych zero
groszy),
wpłaconej przez wykonawcę tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo
zam
ówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w
terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Iz
by Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

………………..…………………..Sygn. akt: KIO 111/23
Uzasadnienie

Odwo
łanie zostało wniesione w dniu 13 stycznia 2023 r. przez odwołującego:
WOJAM Sp. z o.o.
w Mińsku Mazowieckim (Odwołujący) w postępowaniu prowadzonym
przez zamawiaj
ącego: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy na podstawie ustawy z
dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze
zm.), [ustawa Pzp lub Pzp lub Usta
wa PZP] w przedmiocie zamówienia publicznego w
przedmiocie zamówienia publicznego na: „Dostawę olejów, płynów eksploatacyjnych i
smarów do pojazdów służbowych KWP w Bydgoszczy”. Nr ref.: SZPiFP­120­22. Ogłoszenie
o zamówieniu zostało opublikowane w Dz. Urz. UE w dniu 17/10/ 2022 pod nr 668165-2022-
PL.

Wnoszący odwołanie wykonawca podał, że (…) Firma WOJAM Sp. z o. o, nie zgadza
się na wybór oferty firmy Armapol Sp. z o. o. dla zadania I i jednocześnie wnosi odwołanie od
decyzji o wyborze oferty firmy Armapol Sp. Oferta finny Armapol Sp. z o. o
. nie spełnia
wymagań postawionych przez zamawiającego w załączniku nr1 AA — oferta dla zadania I
oraz nr 3A do SWZ(w załączeniu) na kolejnych pozycjach:
W pozycji numer 26 wymagany był olej przekładniowy SOW, firma Armapol Sp. z o. o.
zaoferowała olej przekładniowy 80W-90.
W pozycji nu
mer 27 wymagany był olej przekładniowy do śrub napędowych silników
zaburtowych 80%'-90, firma Armapol Sp. z o.
o. zaproponowała olej przekładniowy 80W-90
który nie jest olejem przeznaczonym do silników.
W związku z powyższym wnioskujemy o odrzucenie wyboru oferty firmy Armapol Sp. z o. o.
jako najkorzystn
iejszej, co jest związane z jej nieprawidłowym doborem produktów
.”

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie (pismo z dnia 20/01/2023) oświadczył,
że: (…) uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu braku odrzucenia oferty Wykonawcy
Armapol Sp. z o.o. z siedzi
bą w Gdyni z uwagi na niezgodność produktu oferowanego w
poz
ycji nr 26 z warunkami zamówienia określonymi w SWZ oraz w zakresie niezgodnego z
ustawą Pzp wyboru oferty w/w Wykonawcy jako najkorzystniejszej. W związku z powyższym
Zamawiający następujące czynności w postępowaniu w zadaniu nr 1: unieważnił czynność
wyboru najkorzystniejsze
j oferty, dokonał ponownego badania i oceny ofert oraz unieważnił
postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy PZP (w załączeniu pismo o w/w
czynnościach wraz z dowodem przekazania Wykonawcom). Biorąc pod uwagę, że
niniejszym Zamawiający uznaje zasadność odwołania w zakresie żądania tj. odrzucenia
oferty Wykonawcy Armapol Sp. z o.o.
, a jednocześnie Wykonawca Armapol Sp. z o.o. nie


przystąpił do postępowania odwoławczego, Zamawiający wnosi o umorzenie postępowania
odwoławczego
.”


D
o postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie
przystąpił żaden
z
wykonawców. Termin na zgłoszenie przystąpienia – stosownie do postanowień art. 525
ust.1 Pzp
– upływał w dniu 19 stycznia 2023 r. Według oświadczenia Zamawiającego (…)

(
…) kopia odwołania została przekazana pozostałym uczestnikom postępowania w dniu
16.01.2023
r. drogą elektroniczną na adresy (…).


Izba zw
ażyła, co następuje:


D
ziałając na podstawie art. 568 pkt 2 ustawy Pzp postanowiła umorzyć postępowanie
odwoławcze w niniejszej sprawie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz
ucze
stników postępowania odwoławczego.

Zgodnie ze wskazanym ze wskazanym przepisem Pzp:
Art. 568. Izba umarza postępowania odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku:
(
…)
2)
stwierdzenia, że dalsze postępowanie stało się z innej przyczyny zbędne lub
niedopuszczalne; (
…).


W niniejszej sprawie
Odwołujący zakwestionował w odwołaniu wybór jako
najkorzystniejszej oferty firmy Armapol Sp. z o. o. dla zadania 1
podnosząc, że oferta tego
wykonawcy
nie spełnia wymagań SWZ – w zakresie pozycji 26 i 27 z załącznika nr 1 AA
oraz nr 3A. W
ykonawca wniósł o odrzucenie tej oferty z uwagi na nieprawidłowy dobór
pr
oduktów we wskazanych dwóch pozycjach. Zamawiający z kolei podał, że uznaje
zasadność odwołania w zakresie żądania odrzucenia oferty tego wykonawcy z uwagi na
niezgodność produktu oferowanego z warunkami, ale tylko co do pozycji nr 26. Także podał,
że unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonał ponownego badania i
oceny ofert.
W konsekwencji unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255
pkt 3) ustawy Pzp
. W niniejszym postępowaniu odwoławczym przystąpienia nie zgłosił po
stronie zamawiającego żaden z uczestniczących wykonawców, w szczególności
zainteresowan
y, którego dotyczą zarzuty.


Analiza
materiału wskazuje, że postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie stało
się zbędne. Zamawiający bowiem unieważnił czynność wyboru oferty najkorzystniejszej i
od
rzucił zaskarżoną ofertę zgodnie z żądaniem. Przystąpił do ponownego badania i oceny
ofert,
w tym także oferty Odwołującego, co doprowadziło do unieważnienia przedmiotowego
postępowania. Zatem w sensie prawnym nie istnieje już czynność, której unieważnienia w
postępowaniu przed Izbą domagał się Odwołujący. Odwołujący co prawda wskazał na dwie
niezgodności (także co do pozycji 27), jednakże ustalenia Zamawiającego już w zakresie
pozycji 26
– w stanie faktycznym tej sprawy – prowadziły do unicestwienia i wyeliminowania
z obrotu prawnego
czynności, którym Odwołujący zarzucił w środku ochrony prawnej
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, a tym samym Zamawiający zrealizował dwa najdalej
idące wnioski odwołania, co do unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty i odrzucenia
tej oferty.
Natomiast czynność unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3)
ustawy Pzp, na k
tórą Zamawiający wskazał w piśmie 20 stycznia 2023 r. stanowi nową
czynność nie objętą odwołaniem z dnia 13.01.2023 r.

Wobec
powyższego Izba stwierdziła, że postępowanie odwoławcze podlega
umorzeniu na podstawie art. 568 pkt 2 ustawy Pzp.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza miała
na uwadze okol
iczność, iż uwzględnienie odwołania miało miejsce przed otwarciem
posiedzenia i rozprawy, zatem koszt
y te znoszą się wzajemnie stosownie do § 9 ust. 1 pkt 2
lit. a)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437).

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.………………..…………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie