eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 173/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-01-25
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 173/23


po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron w dniu 25 stycznia 2023 r.
w Warszawie od
wołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19
stycznia 2023 r. przez wykonawc
ę Almax – Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w
Panieńszczyźnie
w postępowaniu prowadzonym przez Stalowowolskie Centrum Usług
Wspólnych z siedzibą w Stalowej Woli


postanawia:

1.
umarza postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Almax –
Dystrybucja sp. z o.o. z
siedzibą w Panieńszczyźnie
kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie:
piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art.
579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) na niniejsze postanowienie -
w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Kr
ajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodnicząca: ……………………………….………


Sygn. akt: KIO 173/23
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Stalowej Woli (dalej
jako „Zamawiający”) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie
podstawowym, pn
. „Sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych dla wskazanych
jednostek podległych Gminie Stalowa Wola w roku 2023”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 2022/S 233-670124 z dnia 02.12.2022 r. Do ww.
postępowania o udzielenie zamówienia, stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września
2019 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm., dalej „ustawa
Pzp”).
W dniu 19 stycznia 2023 r. wykonawca Almax
– Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w
Panieńszczyźnie (dalej jako „Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej wobec czynności unieważnienia postępowania i zaniechania wyboru oferty
Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1) art. 16 ust. 1 i 2 oraz 17 ust. 2 ustawy Pzp -
poprzez unieważnienie postępowania
mimo braku wystąpienia przesłanek do tej czynności
2) art.255 pkt 5 ustawy Pzp poprzez wskazanie przytoczonego przepisu mimo braku
przesłanek jego zastosowania
3)
art. 239 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7 pkt 1 ustawy Pzp poprzez uznanie, że oferta
Odwołującego nie jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających
odrzu
ceniu w przedmiotowym postępowaniu.

Wobec powyższego Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności unieważnienia postępowania
2) wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej spośród ofert złożonych w
postępowaniu, a nie podlegających odrzuceniu
3) obciążenia kosztami postępowania Zamawiającego na rzecz Odwołującego, poprzez
zasądzenie kwoty stanowiącej uzasadnione koszty Odwołującego się z tytułu wpisu od
odwołania oraz z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Izba ustaliła, iż Zamawiający przekazał kopię odwołania wykonawcom uczestniczącym
w
postępowaniu w dniu 20 stycznia 2023 r. W terminie wynikającym z art. 525 ust. 1 ustawy
Pzp, nie z
głosił przystąpienia do postępowania odwoławczego żaden wykonawca.
Zamawiający w dniu 23 stycznia 2023 r. złożył do akt sprawy, odpowiedź na

odwołanie, w której oświadczył, iż uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.
Biorąc pod uwagę powyższe, Izba uznała, że zachodzą podstawy do umorzenia
postępowania odwoławczego w oparciu o art. 522 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z treścią tego
przepisu
w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów
przedstawionych w o
dwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na
posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego,
którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. Taka
sytuacja zaistniała w przedmiotowym postępowaniu odwoławczym. Zamawiający uwzględnił
w
całości zarzuty odwołania, natomiast po jego stronie w ustawowym terminie nie przystąpił
skutecznie
do postępowania odwoławczego żaden wykonawca, co wyczerpuje dyspozycję
ww. przepisu i obliguje Izbę do umorzenia postępowania odwoławczego. Powyższe
powoduje zakończenie postępowania odwoławczego bez merytorycznego rozpoznania
zarzutów odwołania.
W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 1 ustawy Pzp
umorzyła
postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 568 pkt 3
ustawy Pzp.
O
kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp oraz
§ 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z
2020 r. poz. 2437).


Przewodnicząca: ……………………………….………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie