eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 130/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-01-25
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 130/23

Komisja w składzie:
0: Danuta Dziubińska, Przewodnicząca:

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 25 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 stycznia 2022 r. przez wykonawcę Catermed Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
, ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź w postępowaniu
prowadzonym przez Szpital Dzieci
ęcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Polanki 119, 80-308 Gdańsk
przy udziale wykonawcy
Fudeko Spółka Akcyjna, ul. Spokojna 4, 81-549 Gdynia
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego

postanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. znosi wzajemnie koszty postępowania odwoławczego i nakazuje Urzędowi Zamówień
Publicznych dokonanie zwrotu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych
kwoty 7
500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) na rzecz
odwołującego tytułem zwrotu kwoty uiszczonego wpisu.
Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego d
oręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………….………………..


Sygn. akt: KIO 130/23
U z a s a d n i e n i e


Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. (dalej:
„Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 11
września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych dalej: „ustawa Pzp” postępowanie o
udzielen
ie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie
żywienia pacjentów szpitala, numer referencyjny: SZP/ZPZ/378/2022/KP. Ogłoszenie o
zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z 15 grudnia 2022 r.
pod numerem: 2022/BZP 00497532/01.
11
stycznia 2023 r. Zamawiający zawiadomił Catermed sp. z o.o. o zamiarze
odtajnienia wyjaśnień ceny tego wykonawcy, złożonych 5 stycznia 2023 r. wraz z
dokumentami. Wykonawca Catermed sp. z o.o. (dalej:
„Odwołujący”) wniósł odwołanie na
powyższą czynność, w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie: art. 8 ust. 3 w związku
z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz w
związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez
błędne przyjęcie, że informacje i dokumenty
zawarte w piśmie z dnia 5 stycznia 2023 roku zawierającym wyjaśnienie rażąco niskiej ceny,
nie zostały prawidłowo zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa Odwołującego.
Wskazując na powyższe, Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu
zaniechania odtajnienia wyjaśnień z 5 stycznia 2023 roku wraz dokumentami dołączonymi
do tego pisma.
Jak wynika z pisma Zamawiającego z 18 stycznia 2023 r. w tym dniu przekazał on
wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej prowadzonego postępowania
informację o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania
odwoławczego. W ustawowym terminie wykonawca Fudeko S.A. z siedzibą w Gdyni zgłosił
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego stając się
uczestnikiem postępowania.

W odpowiedzi na odwołanie z 18 stycznia 2023 r. Zamawiający oświadczył, że
uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu. Wskazał również, że 18 stycznia
2023 r.
unieważnił czynność z 11 stycznia 2023 r. o nieskutecznym zastrzeżeniu tajemnicy
przedsiębiorstwa w zakresie pisma Odwołującego z 5 stycznia 2023 r. – wyjaśnień rażąco
niskiej ceny wraz z załączonymi dokumentami. Podał także, że zaniecha odtajnienia
wskazanego pisma wraz z jego z
ałącznikami. Na dowód unieważnienia zaskarżonej w
odwołaniu czynności Zamawiający przekazał wiadomość z 18 stycznia 2023 r. wraz z
zawiadomieniem o unieważnieniu tej czynności.

Wskazując na powyższe Zamawiający wniósł o umorzenie postępowania
odwoławczego i wzajemne zniesienie kosztów postępowania odwoławczego.
Zgodnie z art. 568 pkt 2 ustawy Pzp
Izba umarza postępowania odwoławcze w
przypadku stwierdzenia, że dalsze postępowanie stało się z innej przyczyny zbędne lub
niedopuszczalne.
W analizowanym postępowaniu Zamawiający dokonał unieważnienia czynności, która
była przedmiotem zaskarżenia przez Odwołującego. Nastąpiło to w sposób, który odpowiada
żądaniu postawionemu w odwołaniu. W konsekwencji czynność, wobec której zostało
wniesione odwołanie, utraciła swój byt. Tym samym nie istnieje tzw. substrat zaskarżenia,
niezbędny do tego, aby Izba mogła rozpoznać merytorycznie odwołanie i wypowiedzieć się w
przedmiocie oceny
, czy Zamawiający dopuścił się naruszenia przepisów ustawy Pzp.
Powyższe powoduje, że postępowanie odwoławcze stało się zbędne, gdyż przedmiot
zaskarżenia przestał istnieć.
W związku z powyższym Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie
odwoławcze podlega umorzeniu na podstawie art. 568 pkt 2 ustawy Pzp.

Z tych względów Izba postanowiła jak w pkt 1 sentencji.
Izba orzekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego oraz
nakazała zwrot Odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania, stosownie do
przepisu § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowych kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).
Przewodniczący: ………………………………….


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie