eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 27/23
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2023-02-01
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 27/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Wojciechowska Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 18 stycznia 2023
r. odwołania
wniesionego do Preze
sa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 stycznia 2023 r. przez
wykonawcę Lincor Software sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie
w postępowaniu
prowadzonym przez
zamawiającego Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
z
siedzibą w Warszawie

przy udziale wykonawcy Satis GPS sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

przy udziale wykonawcy GEOTIK sp. z o.o
. z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:

1.
Oddala odwołanie.
2.
Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Lincor Software sp. z o.o. sp. k.
z
siedzibą w Warszawie i
2.1.
z
alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
Lincor Software sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od
odwołania,
2.2.
zasądza od wykonawcy Lincor Software sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie
na rzecz
zamawiającego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
z
siedzibą w Warszawie kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset
złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione tytułem
wynagrodzenia pełnomocnika.


Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 us
tawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na niniejszy wyrok –
w terminie 14 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………………..
Sygn. akt KIO 27/23

Uzasadnienie

Zamawiający – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą
w Warszawie - prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm. – dalej „ustawa
pzp”), pn. „Świadczenie usług monitorowania samochodów służbowych GDDKiA za pomocą
systemu
GPS.
” Nr sprawy: DPZ.DPZ-4.2421.18.2022.
Ogłoszenie o zamówieniu
opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30 września 2022 r.,
za numerem 2022/S 189-534643.
W dniu 2 stycznia 2023
r. odwołanie wniósł wykonawca Lincor Software sp. z o.o. sp.
k. z siedzibą w Warszawie – dalej Odwołujący. Odwołujący wniósł odwołanie wobec wyboru
jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy
Satis GPS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
zaniechania odrzucenia ofert wykonawców: Satis GPS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
oraz
GEOTIK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – dalej Przystępujący lub Satis, GEOTIK
oraz zaniechania ujawnienia Odwołującemu wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny wraz
z
ewentualnymi dowodami złożonych przez GEOTIK.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 226 ust. 1 pkt 8 i art. 224 ust. 6 w zw. z art. 16 pkt 1, 2 i 3 ustawy pzp, poprzez:
a. zaniechanie odrzucenia ofert wykonawcy Satis
jako oferty zawierającej rażąco niską cenę,
b. zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy GEOTIK
jako oferty zawierającej rażąco niską,
podczas gdy treść udzielonych przez ww. wykonawców wyjaśnień (w szczególności, wobec
braku przedstawienia wiarygodnych dowodów i kalkulacji) potwierdza, że oferty zawierają
rażąco niskie ceny z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu odwołania, w wyniku czego
doszło do zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób
zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz
zgodnie z zasadam
i proporcjonalności i przejrzystości.
2. art. 239 ust. 1 ustawy pzp, poprzez dokonanie wyboru oferty wykonawcy Satis jako oferty
najkorzystniejszej w niniejszym postepowaniu, podczas gdy oferta tego Wykonawcy zawiera

rażąco niską cenę, co tylko potwierdzają wyjaśnienia złożone 21 listopada 2022 r. przez
Satis,
3. art. 119 ustawy pzp
, poprzez zaniechanie oceny, czy udostępniane Satis przez
p
odwykonawców zdolności techniczne lub zawodowe, ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Satis spełnienia warunków udziału
w
postępowaniu, a w konsekwencji naruszenie przez Zamawiającego art. 16 ustawy pzp,
poprzez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę zachowania uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców, ze względu na naruszenie wyżej
wymienionych pr
zepisów ustawy.
4. art. 18 ust. 1 i 3 ustawy pzp w zw. z art. 11 ust. 2 ZNKU
, poprzez błędne uznanie za
skuteczne zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez wykonawcę GEOTIK wskutek
czego
doszło do zaniechania ujawnienia Odwołującemu wyjaśnień dotyczących rażąco
niskiej ceny złożonych przez GEOTIK.
5. art. 18 ust. 1 i 3 w zw. z art. 16 pkt 1, 2 i 3 ustawy pzp
, poprzez zaniechanie udostępnienia
O
dwołującemu wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny złożonych przez wykonawcę
GEOTIK
wraz z ewentualnymi dowodami, w wyniku czego doszło do zaniechania
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami
proporcjonalności i przejrzystości.
Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania,
jak
również nakazanie Zamawiającemu:
1) u
nieważnienia czynności wyboru oferty Satis,
2) d
okonania powtórnej czynności badania i oceny ofert,
3) odrzucenia ofe
rty Satis jako sprzecznej z treścią SWZ oraz zawierającej rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
4) odrzucenia oferty GEOTIK
jako oferty zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do
przedmio
tu zamówienia.
Odwołujący uzasadniając zarzuty odwołania wskazał, że w analogicznym
postępowaniu, w 2018 roku oferta na kwotę 1.702.615,20 zł brutto (wyższa niż oferta Satis
w
obecnym postępowaniu) została uznana za kwotę rażąco niską (wyrok KIO 2387/18).
Odwołujący zaznaczył, że trzeba mieć przy tym na względzie, iż od tego postępowania

minęło blisko 4 lata i nastąpił znaczy wzrost cen, w tym wzrost średniego wynagrodzenia za
pracę (w 2018 roku średnie przeciętne wynagrodzenie za prace wynosiło 4.585,03 zł zaś w
2021
5.662,53 zł dane ZUS):
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-
odsetki/wskazniki/przecietnewynagrodzenie-w-
latach), a także znaczy wzrost inflacji.
Dodatkowo podkreślił, że w postępowaniu z 2018 roku GEOTIK za tożsamą usługę
zaproponował cenę 4.381 284,60 zł. Z uwagi na to, że Satis nie przedstawił stosownych
dowodów na poparcie swych wyjaśnień złożonych w piśmie z dnia 21 listopada 2022 r., jak
również nie wykazał, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, Zamawiający był
zobligowany do odrzucenia oferty, jako zawierającej rażąco niską cenę.

Odn
osząc się do zarzutu 1 odwołania (oferty Satis) Odwołujący podniósł, że w dniu
9
listopada 2022 roku Satis został wezwany przez Zamawiającego do złożenia wyjaśnień
w zakresie
rażąco niskiej ceny. Zamawiający wskazał, że dokonał badania oferty i stwierdził,
że cena brutto oferty tj. 1 627 929,60 PLN jest niższa o 35,91 % od średniej arytmetycznej
cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt
1 i 10 ustawy pzp tj. 2 540 212,40 PLN oraz o 26,50%
od wartości zamówienia powiększonej
o
należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania tj. 2 214
953,36 PLN. W związku z powyższym Zamawiający zwrócił się o udzielenie szczegółowych
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny.
W
ocenie Odwołującego, wyjaśnienia złożone przez Satis budzą wątpliwości, co do
prawidłowości dokonanej kalkulacji kosztów realizacji zamówienia oraz możliwości
prawidłowego wywiązania się z zamówienia i nie odzwierciedlają ww. zobowiązania
Zamawiającego. Wskazał, że oferta cenowa Satis zawiera nierealne oraz nierynkowe stawki
wynagrodzenia obejmujące m. in. zaangażowanie czasowe i związane z tym koszty
pracownik
ów niezbędnych do obsługi zamówienia oraz koszty obsługi i serwisu urządzeń.
Pon
adto, część kosztów, które wykonawca będzie musiał bezwzględnie ponieść, w ogóle nie
została ujęta w kalkulacji.
a) Stawki za montaż urządzenia
Odwołujący, jako jeden z największych podmiotów w Polsce, zajmujący się
systemami zarządzania pojazdami dostarczając urządzenia do instalacji w pojazdach jak
również systemy informatyczne, ma ogromną wiedzę i doświadczenie w zakresie aktualnych
stawek na rynku usług montażu i demontażu rządzeń lokalizacyjnych, gdyż sam

niejednokrotnie korzysta z
usług podwykonawców oraz dysponuje własnym zapleczem
instalatorów. Powołując się na własne doświadczenie w branży oraz obserwację rynku
Odwołujący wskazał, że nie jest możliwe dokonanie instalacji urządzenia za kwotę 110 zł
netto. Cena rynkowa za instalację jednego urządzenia, uwzględniająca koszty dojazdu waha
się w okolicach 200-250 zł netto.
Dowód: faktury Vat kontrahentów Odwołującego.
Wskaz
ał, że Spółka Lincor niejednokrotnie korzystała z usług Matt — Group M. W.
czy Carrier M. C. (na tych podwyko
nawców powołuje się Satis), jednakże kwota za instalację
urządzenia u tych podmiotów oscyluje w granicach 200 zł. Do ww. kwoty należy doliczyć
koszty dojazdu instalatora, zazwyczaj jest to ok. 1 zł za km, liczone w obydwie strony.
Dowód: faktura Vat Matt — Group M. W., faktura Vat Carrier M. C. .
Odwołujący nie spotkał się nigdy praktyką, aby cena usługi obejmowała koszty
dojazdu
aż do 100 km. Jest to zresztą dość oczywiste, gdyż biorąc pod uwagę ceny paliwa
(ok. 8 zł za litr) oraz średnie spalanie samochodu (ok. 7 litrów na 100 km), koszt dojazdu
podwykonawcy do 100 km wyniósłby go ok. 56 zł, co przy stawce za montaż
zaprezentowan
ą przez Satis (110 zł) daje jedynie 54 zł za samą usługę montażu oraz 14 zł
za usługę demontażu.
Zatem, z
aprezentowane stawki przez Satis całkowicie odbiegają od stawek
rynkowych i są nierealne. Przyjmując minimalną obowiązującą cenę rynkową montażu
jedneg
o urządzenia wraz z dojazdem (200 zł netto), to montaż urządzeń wraz z
„ryczałtowym” dojazdem wyniósłby ok. 492.000,00 zł brutto (czyli o 159.900.- zł brutto więcej
niż zaproponował Satis).
W tym kontekście wskazał również, że z przedstawionych przez Satis informacji nie
jest jednoznacznie wiadomym czy Satis będzie wykonywało montaż wszystkich urządzeń za
pom
ocą podwykonawców (którzy, nie wskazali ilu pracowników mogą przeznaczyć na ten
cel), czy też będzie wykorzystywał do tego swoich pracowników. Wyjaśnienia Satis nie
zawierają w tym zakresie żadnego uzasadnienia. Jest to i tyle istotne, gdyż do montażu 2000
urządzeń niezbędne jest zaangażowanie co najmniej kilku instalatorów, aby zgodnie z
umową zdążyć z montażem w ciągu 2 miesięcy.
Analiza k
osztów zaprezentowana przez Satis sprowadzała się do zwykłego
podzielenia ujawnionych kwot przez ilość miesięcy czy ilość pojazdów. Przykładowo,

dokonana przez Z
amawiającego analiza elementu „koszty montażu i demontażu” prowadziła
do wniosku, że na montaż i demontaż instalacji w jednym pojedzie przeznaczono stawkę ok.
180 zł. Nie przedstawiono jednak ilu instalatorów będzie wykonywało usługę montażu i
demontażu, jaką pracochłonność założono na tym elemencie, czy zapewniono instalatorom
choćby minimalną stawkę wynagrodzenia wynikającą z odrębnych przepisów. W
konsekwencji nie ma żadnych podstaw do przyjęcia, że stawka ta pozwalała na wykonanie
tego elementu za obliczoną kwotę w bardzo krótkim terminie, do 2 miesięcy,
zadeklarowanym przez Satis. Ponieważ Zamawiający, pomimo wyraźnego i konkretnego
wezwania, nie otrzymał od Satis żądanych wyjaśnień o m.in. „miesięcznym koszcie
zatrudnienia jednego pracownika” to nie mógł choćby stwierdzić, czy przyjęta wartość
k
osztów pracy nie jest niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę wynikające z
odrębnych przepisów”. W tym zakresie wyjaśnienia Satis w ogóle nie zostały złożone.
Satis
wyjaśnia, iż posiada 22 punkty serwisowe rozsiane na terenie całego kraju. Nie
wsk
azuje jednak czy to są punkty należące do spółki (biura terenowe), gdzie zatrudnia
swoich pracownik
ów i jaki jest koszt wynagrodzenia tych pracowników. Odwołujący
zaznaczył, że na stronie internetowej Satis nie informuje o posiadaniu jakiegokolwiek
oddziału czy serwisu terenowego, a zgodnie z odpisem KRS Satis nie posiada żadnego
oddziału. Co ciekawe, Satis w ofercie oświadczył, iż posiada status mikro przedsiębiorcy,
zatem ni
e może zatrudniać więcej niż 10 pracowników. Zastanawiające zatem jest jak 10
prac
owników miałoby obsłużyć łącznie 22 odziały terenowe jeden pracownik musiałby
pracować średnio w 3 oddziałach na raz. Jest to oczywiście nierealne i sprzeczne z
jakąkolwiek logiką. Wyjaśnienia Satis nie zawieraj żadnego uzasadnienia w tym zakresie.
Dowód: wydruk KRS Satis.
Niemniej jednak,
Odwołujący wskazał, że w celu prawidłowego zrealizowania usługi
przez instalatora (własnego), konieczne jest zapewnienie pracownikowi (oprócz
wynagrodzenia rzędu ok. 8.701,69 zł kosztu pracodawcy), środka transportu (pojazdu),
telefonu, paliwa, k
omputera i innych niezbędnych narzędzi. W związku z powyższym,
konieczne jest skalkulowanie w ramach kosztów montażu oraz demontażu urządzeń,
również kosztów zapewnienia instalatorowi pojazdu, kosztów zapewnienia telefonu, kosztów
paliwa, kosztów związanych z zakupem oraz amortyzacją komputerów i pozostałych
niezbędnych narzędzi udostępnionych instalatorom, w celu wykonania usługi.

Satis w powyższym zakresie ujął jedynie koszty dojazdu w wysokości 50.000,00 zł
netto, co daje kwotę 25 zł netto za jeden pojazd (12,50 zł netto za dojazd w celu montażu
i
12.50 zł netto za demontażu). Jak Odwołujący wskazał, samochody, w których należy
zamontować i zdemontować urządzenia znajdują się na terenie całego kraju w 17
jednostkach organizacyjnyc
h, obejmujących około 359 lokalizacji terenowych (adresów). Co
zatem oczywiste nie jest możliwe „zebranie” wszystkich pojazdów w jedno miejsce i
dokonanie montażu lub demontażu urządzeń. Zresztą, projektowane zapisy umowy nie
przewidują, że wszystkie samochody z terenu danej jednostki będą w tym samym terminie
(w tym samym miejscu i czasie) oczek
iwać na montaż lub demontaż urządzeń.
Jak sam Zamawiający wskazuje: Zgodnie z pkt 3 Tomu III SWZ (OPZ) jednostki
organizacyjne
Zamawiającego znajdują się na terenie całej Polski. Poszczególne lokalizacje
montażu urządzeń GPS będą również odbywać się w różnych innych miejscach (Rejony
Dróg) na ternie kraju i ich adresy zostaną przekazane Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych
po podpisaniu umowy
– par. 2 ust. 7 pkt 1 Tomu Il SWZ (PPU). Jeżeli jest to niezbędne dla
Wykonawcy na tym etapie postępowania, wykaz jednostek organizacyjnych Zamawiającego
(Oddziały, Rejony) łącznie z adresami są ogólnodostępne i znajdują się na stronie
Internetowej Zamawiającego https://www.gov.pl/web/gddkia/oddzialy2. (vide: wyjaśnienia i
zmiana treści SWZ z dnia 31.70.2022 r.). Zamawiający wskazuje na 17 Oddziałów, 108
Regionów oraz Rejony Dróg.
Lincor, jako aktualny
wykonawca analogicznego zamówienia Zamawiającego,
z
doświadczenia wie, iż do jednej ustalonej lokalizacji instalator musi udać się czasami
wielokrotnie, gdyż często pracownicy Zamawiającego nie dostarczają bądź nie mogą
dostarczyć pojazdów w umówionym terminie. Zresztą, projektowane postanowienia umowy
nie przewidują minimalnej ilości pojazdów, jakie ma podstawić Zamawiający w danej
lokalizacji w jednym dniu do montażu czy demontażu urządzeń.
Przedstawione kwoty nie są zatem poparte żadnymi przeliczeniami, w tym
założeniami ile razy będzie trzeba udać się do Zamawiającego, nie uwzględniają aktualnych
i
rzeczywistych kosztów, w tym m. in. cen paliwa, inflacji itp.
b) Ko
szty pracowników
Wyjaśnienia złożone przez Satis wskazują na to, że złożona oferta zawiera bardzo
niskie k
oszty pracowników własnych, to jest pracowników działu obsługi klienta (brak
wskazania w odpowiedzi do Zamawiającego jakichkolwiek pracowników technicznych).

Powyższe oznacza, że Satis nie ma możliwości prawidłowej realizacji zamówienia oraz nie
posiada niezbędnych rezerw.
Satis nie uwzględnił w swoich kosztach zatrudnienia wystarczającej liczby
pracowników oraz rynkowego poziomu wynagrodzeń. Z wyjaśnień Satis wynika, że do
wyk
onania zamówienia Zamawiającego spółka zatrudnia dwóch pracowników, przy czym
tylko jeden będzie zajmować się obsługą zamówienia i to tylko w 20% czasu pracy. Drugi
wskazany pracownik (Pani E. Z.
) ma zajmować się jedynie ewidencją pojazdów oraz
naliczaniem opłat abonamentowych). Biorąc pod uwagę fakt, że łączna liczba pojazdów,
wchodzących w skład floty Zamawiającego może wynosić 2000 pojazdów, zdaniem
Odwołującego, Satis nie doszacował ilości (w tym ponoszonych kosztów) pracowników
niezbędnych do obsługi zamówienia oraz zaniżył ich wynagrodzenia (przedstawione,
z
nacząco odbiegają od wynagrodzeń warszawskiego rynku pracy). Należy mieć na
wzgl
ędzie, że w celu prawidłowej realizacji usługi, konieczne jest uwzględnienie kosztów
całej bieżącej obsługi zamówienia obejmujące m.in.: wsparcie i odpowiadanie na zapytania
pr
acowników Zamawiającego, przyjmowanie zgłoszeń oraz wszystkie pozostałe, niezbędne
czynności administracyjne, w tym księgowości, obsługa płac i obsługa biurowa, obsługa
informatyczna, etc..
Z doświadczenia Odwołującego wynika, że w pierwszym okresie (2 miesięcznym)
niezbędne jest zapewnienie minimum 1 pełnego etatu (co oznacza obciążenie dwóch osób
w proporcji 1/2 etatu k
ażdy plus rezerwa na absencje pracownika) do obsługi i koordynacji
montaży urządzeń (umówienie wizyt instalatorów w 17 oddziałach oraz 108 rejonach), zaś
w ok
resie demontaży niezbędne jest zagwarantowanie minimum 1,5 etatu (co oznacza
obciążenie 3 osób po 1/2 etatu każdy plus rezerwa na absencje pracowników) — w tym
czasie k
onieczne jest umówienie wizyt deinstalacyjnych i koordynacja całego tego procesu w
bardzo k
rótkim czasie, tj. w przeciągu zaledwie 1 miesiąca.
Podkr
eślił, że praca ta nie polega jedynie na wyznaczeniu terminów wizyt
instalatorów i powiadomieniu kierowników danych oddziałów, ale na wykonaniu nawet do
kilku tysięcy telefonów (kilkudziesięciu dziennie), wymianie wiadomości mailowych,
koordynacji terminów z pracownikami i kierownikami jednostek Zamawiającego i
zaplanowania wizyt instalatorów zgodnie z rozmieszczeniem siedzib i punktów instalacji,
kierując się przy tym koniecznością optymalizacji, łącząc wymogi Zamawiającego z
zasadami ekonomii (kodeksowy czas pracy, delegacje, koszty paliwa, czas dojazdu itp.).

Sumując, łącznie realny, rynkowy koszt przeznaczony na wynagrodzenia dla pracowników w
tych okresach tj.:
• Pierwsze 2 miesiące trwania umowy: 1 pełen etat (kwota 10.924,22 zł brutto/miesiąc),
• Ostatni miesiąc trwania umowy: 1,5 etatu (kwota 10.924,22 zł brutto/miesiąc),
co daje łącznie kwotę 38.234.77 zł brutto/miesiąc.
Zaznaczył, że w trakcie trwania realizacji umowy, pracownicy biurowi odbierają
wszelkie zgłoszenia pracowników Zamawiającego, których w okresie wykonania umowy
przez Odwołującego było przeszło 1370 (dziennie daje to średnio około 1,5 zgłoszenia), nie
licząc zgłoszeń i drobnych porad telefonicznych. Wyjaśnił, iż czas realizacji jednego
zgłoszenia wynosi statystycznie, na podstawie posiadanych danych od 2 do 3 godzin.
Pracownicy biurowi, na podstawie zgłoszenia muszą zdiagnozować problem, skontaktować
się z użytkownikiem pojazdu oraz wydać stosowny instruktarz, dokonać diagnostyki (zdalnie
lub lokalnie). Następnie skoordynować pracę pracownika technicznego, który musi udać się
do miejsca ulokowania pojazdu.
Według doświadczenia i wiedzy Odwołującego, należy założyć, że niezbędne jest,
łącznie co najmniej 0,8 etatu pracownika z działu obsługi klienta, który powinien być
dedykowany do obsługi takiego zamówienia (około 2000 pojazdów), co daje dwóch
pracowników na 0,4 etatu. Ponadto konieczne jest również wkalkulowanie odpowiednich
rezerw na wypadek absencji (nieob
ecności pracownika, urlopów, ewentualnych zwolnień
lekars
kich, wypadków losowych oraz zapewnienie odpowiedniego zastępstwa dla wskazanej
osoby). Jak wynika z powyższego, Satis nie tylko nieprawidłowo oszacował niezbędne
zasoby oraz zaniżył wynagrodzenie wskazanego pracownika (zakładając w kalkulacji
wynagrodzeni
e dalece odległe od rynkowego) i nie przewidział w swojej kalkulacji możliwych
wymienionych powyżej absencji pracownika, w tym jego urlopów nie uwzględniając żadnych
kosztów niezbędnych rezerw, w tym rezerw kadrowych.
Przyjmując, iż do obsługi zamówienia konieczny jest minimum 0,8 etatu, to przy
rzeczywistych wynagrodzeniach rynkowych, k
oszt Wykonawcy będzie wynosił ok.
280.059,65 zł brutto (44 miesiące x (7956,24 zł brutto x 0,8), co daje w kosztach Wykonawcy
kwotę xxx 318 294,42 zł brutto- brutto, a nie jak wskazał Satis 52.800,00 zł. Podkreślił, że
Odwołujący do pracy przy obecnym zamówieniu z Zamawiającym. wyznaczył 5 osób.

Dowód: oświadczenie Odwołującego składane Zamawiającemu (z 19 października 2022)
w
zakresie pracowników zaangażowanych w realizację zamówienia, lista płac pracowników
Odwołującego.
Jednocześnie wskazał, że Satis nie ujął w kosztach pracowniczych żadnych
podwyżek kosztów płac pracowników przez cały czas trwania umowy (48 miesięcy). Nie
została także ujawniona faktyczna wysokość wynagrodzenia pracowników (nie załączono
listy płac). Jak wynika z przedstawionych umów o pracę, do podstawowego wynagrodzenia
pracownicy otrzymują premię uznaniową do 100% miesięcznego wynagrodzenia, co nie
zostało ujęte w kalkulacji.
Dodatkowo, zgodni
e z wymaganiem SWZ, wykonawca powinien przeszkolić
pracowników zamawiającego z obsługi systemu. Zamawiający przewidział, iż szkolenie
zostanie przeprowadzone w dwóch 8-9 godzinnych sesjach (po ok. 70 osób). Koszt
szkolenia oraz pobytu przedstawicieli Wykon
awcy w ośrodku Zamawiającego powinien
zostać uwzględniony w cenie usługi (miesięcznym abonamencie). Koszt szkolenia w ogóle
nie został ujęty przez Satis.
W konsekwencji zdaniem Odwołującego, powyższe okoliczności oznaczają, że
wskazane w wyjaśnieniu koszty Satis odnośnie kosztów własnych pracowników oraz
kosztów związanych z powierzeniem części zamówienia podwykonawcom, są rażąco niskie i
nie odpowiednie w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz jednoznacznie wskazują na to,
że możliwość wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego jest nierealna. W związku z powyższym, oferta Satis powinna była zostać
odrzucona przez Zamawiającego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy pzp w związku
z art. 224 ust. 6 ustawy pzp.
c)
Serwis urządzeń, gwarancja
Satis wskazuje, że oferta obejmuje zakup nowych urządzeń (a więc objętych
gwarancją). Dalej, podaje iż oferowane urządzenia są sprawdzone w trakcie wieloletniej
działalności spółki, pochodzące od renomowanego europejskiego producenta. Założono, iż
urządzenia w ogóle nie będą się uszkadzać, bądź uszkodzenia będą usuwane przez
gwaranta, przez co w żadnej części wyjaśnień nie wskazano, jaką kwotę przeznaczono na
serwis urządzeń (oprócz zbiorczej niewielkiej kwoty obejmującej m.in. wydatki serwisowe
oraz niedookreśloną i nieopisaną „rezerwę"). Satis nie wskazał przy tym, czy urządzenia
posiadają gwarancję producenta przez cały okres trwania umowy z zamawiającym

(zasadniczo ustawowo gwaranc
ja trwa 24 miesiące, ale nie 4 lata), a także czy warunki
gwarancji obejmują usunięcie usterek w terminie 3 dni (ustawowo 14 dni).
Powyższe założenia Satis są błędne, nieprawdzie i ekonomicznie nieuzasadnione.
Zgodnie ze złożoną ofertą Satis zobowiązał się do usuwania usterek urządzeń
w maksymalnym te
rminie 3 dni roboczych. Satis nie wskazał, czy posiada: dodatkowe, tzw.
serwisowe urządzenia, dedykowanych pracowników do usuwania ewentualnych awarii oraz
czy w tym zakresie polega na podwykonawcach i jaki będzie koszt ich usług.
Zgodnie z wyjaśnieniami, Satis dysponuje tylko dwoma pracownikami biurowymi, i nie
sk
alkulował kosztów żadnego pracownika technicznego (zatrudnionego serwisanta) lub
podwykonawcy, który byłby dedykowany do usuwania awarii sprzętu zamontowanego
w
pojazdach Zamawiającego.
d) Koszty
stałe, koszty nadzoru informatycznego i koszty aplikacji
Odwołujący wskazał, że Satis w zaprezentowanej kalkulacji kosztów w ogóle nie
uwzględnił żadnych kosztów stałych, jakie ponosi w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą, w tym na rzecz Zamawiającego. Wyjaśnił, że przy kalkulacji każdego kontraktu
należy uwzględnić nie tylko koszty zmienne, ale także koszty takie jak wynajęcie i
wyposażenie biura, biurowej infrastruktury, leasingów, utrzymanie biur terenowych i
oddziałów. Przyjmuje się, że koszty stałe kształtują się na poziomie ok. 14,9 % przychodów.
W przypadku Satis, 14,9% z podanych kosztów zmiennych daje kwotę 196.836, 65 zł netto
(242.109,08 zł brutto).
Dowód: 14,9 % opublikowano w raporcie NBP Nr 04/22 (październik 2022 r.), pt. „Szybki
Mo
nitoring NBP Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw:, dane dotyczą 3 kwartału 2022
roku. [link do raportu: https://www.nb . l/home.as x?c=/ascx/koniunktura rezentacja.ascx
Co istotne, Satis całkowicie pominął kwestię kosztów: utrzymania infrastruktury,
i
utrzymania oraz rozwoju aplikacji (naprawa błędów i aktualizacja), administracji serwerów
i
systemów oraz koszty wykonywania kopii zapasowych danych, dbania o bezpieczeństwo
danych i zgodność z wymogami prawnymi, w tym m. in. RODO. Oczywistym jest fakt, że aby
zapewnić bezpieczeństwo danych (w tym wrażliwych) systemu oraz prawidłowe działanie
aplikacji udostępnionej Zamawiającemu, konieczne jest powierzenie wykonywania tych
czynności wysokiej klasy specjalistom IT. Bezsprzecznie, nie jest możliwe aby przez okres
48 miesięcy, jakakolwiek aplikacja (system) nie była aktualizowana i nie były usuwane z niej
błędy. Satis mija się z prawdą w twierdzeniach przedstawionych na str. 8 wyjaśnień. Na

stronie internetowej Satis
(https://www.satisgps.com/) podaje, iż rocznie wykonuje 12
aktualizacji aplikacji.
Odwołując się do swojego wieloletniego doświadczenia w branży Odwołujący
podkreślił, iż rzetelne wykonanie jednej aktualizacji aplikacji wymaga wytężonej
(kilkutygodniowej)
pracy całego zespołu kilku programistów. Zatem, wykonanie 12
aktualizacji w ciągu roku, wymaga nieprzerwanej pracy programistów przez cały rok.
Dowód: wydruk ze strony internetowej Satis, wydruk zrzutu ekranu oceny aplikacji Satis.
Co oczywiste, wbrew
twierdzeniom Satis, błędy pojawiają się także w systemie
(aplikacji) SATIS o czym świadczą liczne negatywne komentarze użytkowników aplikacji oraz
bardzo niska ocena aplikacji.
Dowód: wydruk opinii klientów aplikacji Satis.
Zamawiający zastrzega, że system ma być sprawny i działać w sposób nieprzerwany.
Satis, zgodnie z ofertą, zobowiązał się do usuwania wszelkich nieprawidłowości w ciągu 1
dnia roboczego [vide: oferta Satis]. Aby móc wywiązać się z tego zobowiązania, niezbędne
jest posiadanie zaplecza wyso
kiej klasy, dobrze opłacanych specjalistów IT z różnych
dziedzin, w
tym programistów, którzy w jak najszybszym czasie usuną błędy.
Zresztą, Satis na ww. stronie internetowej szczyci się posiadaniem
wykwalifikowanego zespołu programistów. Niemniej nie kalkuluje kosztów ich pracy w
przedstawionym kosztorysie, co pozostaje
w jawnej sprzeczności z praktyką gospodarczą i
funkcjonującymi zasadami ekonomii.
Przyjmując, iż zadania w zakresie naprawy błędów aplikacji i dokonywania
aktualizacji są wykonywanie dla Zamawiającego przez jednego pracownika (informatyka),
przez ok. 10% s
wojego czasu pracy, to przy średnich kosztach zatrudnienia (ok. 17.922,00 zł
kosztów pracodawcy miesięcznie) wykonawca powinien zaplanować koszt rzędu ok. 78.856
80 zł kosztów pracodawcy przez okres wykonania umowy (1.7922 zł x 44 miesiące).
Natomiast koszty innych, niezbędnych usług związanych z infrastrukturą
informatyczną, obejmujących koszty administracji oraz koszty kopii bezpieczeństwa i kopii
zapasowych (back-up) dla systemu oraz serwe
rów i baz danych oraz aplikacji web
(dostępnych poprzez przeglądarkę internetową) i mobilnych (iOS i Android), z wymaganym
poziomem SLA, kształtują się na poziomie 19.730,00 zł miesięcznie netto. Przyjmując, iż dla
Zamawiającego będą świadczone w minimalnej ilości 0.08% (proporcjonalnie od ilości

pojazdów Zamawiającego, objętych usługą) to koszt tych usług wyniesie ok. 63.525,86 zł
w
koszcie pracodawcy/miesięcznie. Koszty te są niezbędne dla zapewnia prawidłowości
działania, ciągłości działania, wymaganej dostępności systemu oraz bezpieczeństwa danych.
Dowód: opinia biegłego informatyka, lista płac pracowników Odwołującego.
W tym miejscu
podkreślił, iż faktura Vat (nr 473/11/2022) zaprezentowana przez Satis
w
wyjaśnieniach nie obejmuje wszystkich ww. czynności.
e) Waloryzacja
Racjonalne i ek
onomicznie uzasadnione podejście do planowania kosztów
długoterminowego kontraktu bezwzględnie nakazuje ujęcie w kosztach, realiów
gospodarczych i wpływu otoczenia rynkowego. Zatem gdy np. spodziewane są zmiany cen
wynagr
odzeń, usług, produktów powyżej lub poniżej średniej stopy inflacji, uwzględnić tę
różnicę w kosztorysie. Odwołujący na bazie prognoz publikowanych przez NBP przyjął, że
przy realizacji kont
raktu długoterminowego (4 lata) należy oczekiwać, iż inflacja będzie
wynosiła odpowiednio:
• 13,1% (1 rok realizacji kontraktu)
• 5,9% (2 rok realizacji kontraktu)
• 3,5% (3 rok realizacji kontraktu)
• 2% (4 rok realizacji kontraktu) — założenie Odwołującego z uwagi na brak prognoz.
Dowód: prognoza Narodowego Banku Polskiego co do wskaźnika inflacji na kolejne lata,
źródło:
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/projekcja_inflacji.html)
Uwzględniając podane powyżej prognozy co do stopnia inflacji, bazując tylko na
kwotach podanych przez Satis. można obliczyć jak powinna kształtować się waloryzacja:
-
kosztów demontażu —35.812, 00 zł,
-
kosztów przekładek w poszczególnych latach: I rok - 1310,00 zł, Il rok- 590,00 zł, III rok-
350,00 zł, IV rok - 200,00 zł, łącznie 2.450,00 zł,
-
kosztów e-mapy — 11.705,41 zł,
-
kosztów wynagrodzeń —75.830,88 zł,
-
kosztów hostingu —17.012,57 zł

Satis nie przedłożył żadnych oświadczeń czy zapewnień kontrahentów, w zakresie
utrzymania cen usług przez najbliższe 48 miesięcy, zatem powinien założyć, że nastąpi
wzrost cen
usług i wynagrodzeń i to ryzyko wkalkulować w koszty zamówienia.
Wskaza
ł przy tym, że projektowane postanowienia umowy zakładają tylko
maksymalną waloryzację na poziomie 2% wynagrodzenia netto.
Na marginesie wyjaśnił, że ww. wyliczenia i dokonane waloryzacje w oparciu
o
przedstawione wskaźniki inflacji, z oczywistych względów, nie obejmują czynności, które
wykonywane będą na początku umowy (nie obejmują zatem kosztów montażu urządzeń
oraz kosztów wynagrodzenia pracowników w początkowym, wzmożonym etapie realizacji
zamówienia), a obejmują tylko te powstałe w trakcie realizacji umowy i na zakończenie
(demontaż urządzeń itp.).
f) Podsumowanie
Zgodnie z przedstawionymi wyżej obliczeniami Odwołującego, Satis nie ujął
w
kosztach zamówienia m.in.:
Nazwa
Niezbędne koszty, ujęte
przez
Lincor
kwoty
brutto
Koszty ujęte przez Satis
— kwoty brutto
Wynagrodzenie pracowników do
obsługi klienta
318.294,42 zł
52.800,00 zł
Szkolenia
pracowników
Zamawiającego
2.370,89 zł

K
oszt programistów czuwanie nad
sprawnością systemów i aplikacji
78.856,80 zł

Wynagrodzenie
informatyków
(bezpieczeństwo
wykonywanie
zapasowych itd.)
danych,
kopii
63.525,86 zł

K
oszty stałe

242.109,08 zł

Koszty inflacji

142.810,86 zł

SUMA

847.967 91 zł
52.800,00 zł
Biorąc pod uwagę rynkowe stawki za montaż urządzeń, kwota nieujęta przez Satis
wzrasta do 1.007.867,91 zł brutto.
Satis nie przedstawił Zamawiającemu wyjaśnień, potwierdzających, że oferta nie
zawiera rażąco niskiej ceny, pomimo wezwania Zamawiającego do złożenia wyjaśnień wraz
z dowoda
mi na potwierdzenie twierdzeń zawartych w wyjaśnieniach. W wezwaniu
Zamawiający wskazał, że obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny,
spoczywa na Satis. W związku z tym, przedstawione przez Satis wyjaśnienia muszą być
pełne, merytoryczne, a wykonawca ten musi dostarczyć wystarczający materiał, zawierający
niezbędne do sformułowania przez Zamawiającego oceny zaoferowanej w ofercie kwoty, za
którą Wykonawca ma zamiar wykonać przedmiot zamówienia.
W związku z powyższym, wyjaśnienia muszą być poparte dowodami przedstawionymi
przez wykonawcę, aby można było uznać wyjaśnienia za złożone w sposób rzetelny i nie
budzący wątpliwości. W przypadku braku złożenia dowodów na poparcie wskazanych
twierdzeń, należy uznać, że wyjaśnienia nie zostały złożone. Co istotne, wyjaśnienia złożone
przez Satis są lakoniczne, a ich charakter jest bardzo ogólny. Zdaniem Odwołującego,
wyjaśnienia złożone przez Satis są nierzetelne i świadczą o braku dochowania należytej
staranności przy złożeniu wyjaśnień. Ponadto, co kluczowe, wyjaśnienia te nie zostały
poparte dowodami na uzasadnienie wskazanych w nim twierdzeń, co jak pouczył
Zamawiający, skutkuje odrzuceniem oferty.

Stanowisko doktryny oraz orzecznictwa jest jednoznaczne w kwestii z
łożonych
wyjaśnień. Powołał się na komentarz do art. 90 PZP red. Jaworska 2018, wyd. 7/Matusiak,
wyrok KIO
z dnia 28 października 2022 r. KIO 2747/22, wyrok KIO z dnia 17 lutego 2016 r.,
KIO 127/16, wyrok KIO z dnia 6 czerwca 2022 r. KIO 7332/22, wyrok KIO z dnia 7 listopada
2017 r, KIO 2221/17).
Odnosząc się do zarzutu nr 3 odwołania Odwołujący wskazał, że zgodnie z art. 119
ustawy pzp
, Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. Zdaniem Odwołującego
powyżej wskazany przepis, nie został uwzględniony przez Zamawiającego, z uwagi na to, że
Z
amawiający nie zbadał, czy Podwykonawcy wskazani przez Satis posiadają zdolności
techniczne oraz zawodowe jak również, czy ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwala na wykazanie przez Satis spełniania warunków udziału w postępowaniu. Przede
wszystkim
Zamawiający nie wezwał Satis do przedstawienia Zamawiającemu dowodów na
potwierdzenie, że Podwykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu poprzez
posiadanie zdolności technicznej, zawodowej jak również ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna potwierd
za spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Co istotne, Wykonawca zamierzał powierzyć wykonanie części zamówienia odnośnie
montażu oraz demontażu urządzeń GPS na rzecz Podwykonawców. Z całości
postępowania, nie wynika, aby Zamawiający podjął jakiekolwiek czynności, zmierzające do
zbadania, czy Podwykonawcy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalające
na wykonanie przez Satis zamówienia, jak również czy ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna pozwo
liła im na wykazanie przez Satis spełnienie warunków udziału w
postępowaniu. Zgodnie z orzecznictwem, z powyżej wskazanego przepisu, wprost wynika
obowiązek badania przez zamawiającego, czy udostępnione przez podmiot trzeci zasoby
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
(komentarz do art. 22a PZP red. Jaworska 2078, wyd. 7/Jaworska).
W związku z powyższym, mimo swojego obowiązku wynikającego z art. 119 ustawy
pzp
, Zamawiający zaniechał badania, czy udostępnione przez Podwykonawców zasoby
pozwalaj
ą na wykazanie przez Satis spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W
związku z powyższym, Zamawiający naruszył również art. 16 ustawy pzp, poprzez
prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę zachowania uczciwej konkurencji i

równego traktowania wykonawców. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy
wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. W związku z powyższym, zaniechanie czynności
badania oferty Satis
stanowi działanie niezgodne z art. 119 ustawy pzp, a w konsekwencji
jest niezgodne z zasadą zachowania uczciwej konkurencji.
Odnośnie zarzutów dotyczących oferty GEOTIK Odwołujący wskazał, iż nie zostały
ujawnione mu
wyjaśnienia GEOTIK w zakresie rażąco niskiej ceny, a to z uwagi na
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zdaniem Odwołującego doszło do naruszenia
zasady jawności oraz uczciwej konkurencji przez Zamawiającego. Podkreślił przy tym, że
zgodnie z orzecznictwem KIO:
„Izba nie podziela stanowiska Zamawiającego, zgodnie
z
którym zarzut dotyczący rażąco niskiej ceny jest bezprzedmiotowy z uwagi na fakt, że
Odwołujący nie zna treści złożonych przez Przystępującego wyjaśnień. Nie sposób zgodzić
się z tezą, że w tych okolicznościach podniesienie zarzutu rażąco niskiej ceny było
niedopuszczalne. Podkreślenia wymaga, że wykonawca ma prawo podnieść zarzut
dotyczący każdej czynności i każdego zaniechania zamawiającego i — o ile taki zarzut
zostanie podniesiony w terminie
— Izba zobowiązana jest go merytorycznie ocenić.” (wyrok
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 września 2022 r., KIO 2192/22).
W tym
kontekście wskazał, że nawet nie znając szczegółowej treści wyjaśnień
GEOTIK
to mając na uwadze przedstawione wyżej koszty i wyliczenia, nie sposób uznać, iż
jes
t możliwe zrealizowanie zamówienia za kwotę 1.672.308,00 zł.
Oferta zaproponowana przez GEOTIK
różni się od oferty Satis jedynie o niespełna
44.379 zł. Z treści odwołana wynika, iż minimalny koszt przedmiotowego zamówienia wynosi
2.635.797,51 zł (kwota ta nie obejmuje rynkowej i rzeczywistej stawki za montaż, a tą
wskazaną przez Satis). Przy czym, kwota ta nie obejmuje zysku wykonawcy. Zatem,
zdaniem Odwołującego obie oferty (Satis oraz GEOTIK) są rażąco zaniżone.
Zaniżanie cen ofertowych w celu zdystansowania konkurentów w postępowaniu jest
kwalifikowane
jako czyn nieuczciwej konkurencji, który skutkuje odrzuceniem oferty.
Zamawiający nie może tolerować takiego zjawiska. Oferowana cena powinna w
szczególności realnie uwzględniać koszty wykonania zamówienia. Wykluczone jest
kalkulowanie „zysków" na ujemnym poziomie albo upatrywanie ich w źródłach zewnętrznych
wobec realizacji danego zamówienia. Powołał się na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z
dnia 7 lipca 2020 r., KIO 7042/20.

Obie oferty - Satis oraz GEOTIK,
nie odzwierciedlają faktycznych kosztów jakie
wyk
onawca musi ponieść w celu należytego zrealizowania umowy. Dla prawidłowej realizacji
zamówienia, wykonawca musi uwzględniać w kosztach:
1)
koszty montażu i zdemontowania urządzeń lokalizujących,
2)
koszty zakupu nowych urządzeń lokalizujących GPS,
3) koszty zakupu
i obowiązującego abonamentu dla kart SIM wykorzystywanych
w
urządzeniach lokalizujących,
4) koszty utrzymania i aktualizacji aplikacji,
5)
bieżące koszty eksploatacji i administracji infrastruktury informatycznej, w tym serwerowej
oraz koszty zakupu licencji,
6)
koszty udostępnienia i utrzymania baz danych z mapami,
7)
koszty bieżącej eksploatacji konserwacji, serwisu systemów informatycznych,
zainstalowanych urządzeń,
8) koszty zapewnienia poszerzonej 44-
miesięcznej bezpłatnej gwarancji na urządzenia
i
usługi,
9) koszty przeszkolenia pracow
ników zamawiającego,
10)
koszty zatrudnienia osób świadczących usługi w zakresie przedmiotu umowy,
11) koszty finansowe
związane z zapewnieniem finansowania zakupu urządzeń
lokalizujących GPS (Zamawiający wymaga udostepnienia urządzeń lokalizujących GPS w
formie dzierżawy),
12) k
oszty finansowe związane z gwarancją stałej ceny usługi podczas całego
44miesięcznego kontraktu, z uwzględnieniem wysokiej inflacji oraz związanymi z nią
rosnącymi kosztami ogólnymi i presją kadrowo-płacową, czego ww. wykonawcy nie zrobili.
Odwołujący podkreślił, że w analogicznym postepowaniu, w 2018 r. GEOTIK za
tożsamą usługę zaproponował cenę 4.381 284,60 zł.
Dowód: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 7 listopada 2018 roku (nr
postępowania DPR.DPR-2.2413.12.2018.DZ.32).
Nie sposób wyjaśnić, jak przeszło 4 lata temu, GEOTIK tożsamą usługę wycenił na
ponad 2,5 razy więcej, niż obecną, biorąc pod uwagę ogromną inflację, znaczny wzrost

minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrost kosztów świadczenia wszelkich usług i zakupu
urządzeń itp. Jest to działanie całkowicie sprzeczne z logiką i doświadczeniem życiowym.
Jedynym wytłumaczeniem jest, iż obecnie GEOTIK nie skalkulował wszystkich kosztów,
bądź rażąco je zaniżył.
Odnośnie zarzutu nierównego traktowania wykonawców wskazał, że Zamawiający
naruszył przepisy ustawy pzp, poprzez prowadzenie postępowania w sposób naruszający
zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zgodnie
z
poglądami doktryny, „zasada równego traktowania wykonawców oznacza jednakowe
traktowanie wykonawców na każdym etapie postępowania, bez stosowania przywilejów, ale
także środków dyskryminujących wykonawców ze względu na ich właściwości. Jej
przestrzeganie polega na stosowaniu jednej miary do wszystkich wykonawców znajdujących
się w tej samej lub podobnej sytuacji, nie zaś na jednakowej ocenie wykonawców"
(Dzierżanowski Włodzimierz, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VI).
Zamawiający poprzez udzielenie zamówienia Satis, naruszył zasady zachowania uczciwej
konkuren
cji i równego traktowania wykonawców. Mimo, iż treść oferty przedstawiona przez
Satis oraz GEOTIK
zawiera rażąco niską cenę, są niezgodne z SIWZ i nierealne pod
względem zasobów i pracowników dedykowanych do realizacji zamówienia, możliwości
realizacji zam
ówienia, a także kosztów realizacji zamówienia, to Zamawiający wbrew
przepisom ustawy pzp
, nie odrzucił ofert tych wykonawców i dokonał wyboru oferty Satis.
Ponadto,
treść wyjaśnień Satis została sporządzona w sposób lakoniczny i nierzetelny,
budzący wątpliwości co do prawidłowości kalkulacji kosztów oraz nie została potwierdzona
w
zasadzie żadnymi dowodami. Powyższe oznacza, że oferta Satis powinna była zostać
odrzucona przez Zamawiającego. Powyższe zachowanie Zamawiającego, jednoznacznie
prowadzi do narus
zenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
W dniu 17 stycznia 2023 r.
Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
wniósł o oddalenie wniesionego odwołania w całości. W złożonej odpowiedzi oraz na
rozprawie przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swojego stanowiska.

Izba ustaliła, co następuje:
Izba ustaliła, że odwołanie czyni zadość wymogom proceduralnym zdefiniowanym w Dziale
IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie nie
zawiera
braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Izba ustaliła, że nie

zaistniały przesłanki określone w art. 528 ustawy pzp, które skutkowałyby odrzuceniem
odwołania.
Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał przesłanki dla wniesienia odwołania określone w art.
505 ust. 1 i 2 ustawy pzp, tj. posiadanie interesu w uzyskaniu danego z
amówienia oraz
możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy pzp.
Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, zachowując termin ustawowy
oraz wskazując interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego zgłosił
skuteczne
przystąpienie wykonawca: Satis GPS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz
GEOTIK sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Izba
postanowiła dopuścić dowody z dokumentacji przedmiotowego postępowania,
odwołanie wraz z załącznikami (w tym dowody: 1. Faktura numer 32/03/2019 z dnia
05.03.2019 wystawiona przez CARRIER M. C.
na kwotę 1 280,43 zł, 2. Faktura numer
122/10/2020 z dnia 16.10.2020 wystawiona przez CARRIER M. C.
na kwotę 369,00 zł, 3.
Faktura numer 4/08/2021 z dnia 19.08.2021 wystawiona przez GTO-SERWIS K. P.
na kwotę
250,00 zł, 4. Lista płac listopad 2022 x 2, 5. Faktura numer FS/18/12/7 z dnia 18.12.2018
wystawiona przez Matt - Group M. W.
na kwotę 1 500,60 zł, 6. Faktura numer FS/19/2/3 z
dnia 06.02.2019 wystawiona przez Matt - Group M. W.
na kwotę 1 579,32 zł, 7. Faktura
numer FS/19/3/25 z dnia 30.03.2019 wystawiona przez Matt - Group M. W.
na kwotę 43
173,00 zł, 8. Wydruk ze strony internetowej http://www.satisgps.com [System do monitoringu
i lokalizacji floty pojazdów, 9. Wydruk ze strony internetowej:
https://www.nbp.pl(home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/proiekcia_inflacii.html
[Bieżąca projekcja inflacji i PKB (opublikowana 14 listopada 2022 r.)], 10. Odpis aktualny
KRS -
SATIS GPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 11.
Oświadczenie spółki Lincor z 19.10.2022, 12. Faktura numer 74/2022 z dnia 31.10.2022
wystawiona
przez QBIK PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na
kwotę 467.40 zł, 13. Raport *Szybki Monitoring NBP, Analiza sytuacji sektora
przedsiębiorstw (Nr 04/22 (październik 2022 r.), 14. Wydruk ze strony internetowej:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.satisgps.satismobile [informacja i opinie
o aplikacji SATIS], 15. Zawiadomienie z GDDKiA o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia
07.11.2018r.)
, odpowiedź na odwołanie wraz z załącznikami, zgłoszenia przystąpienia wraz
z
załącznikami oraz dowód złożony przez Przystępującego GEOTIK na rozprawie.

Na
podstawie tych dokumentów, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia,
stanowiska i dowody złożone przez strony i uczestników postępowania w trakcie
posiedzenia i rozprawy, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła:

Odwołanie podlegało oddaleniu.

W zakresie podniesionych zarzut
ów Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Zgodnie z SWZ (TOM I):
-
„6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 6.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie
usług monitorowania samochodów służbowych GDDKiA za pomocą systemu GPS,
minimalnie 1663, a maksymalnie 2000 sztuk służbowych samochodów osobowych i
ciężarowych użytkowanych przez jednostki organizacyjne GDDKiA /Centrala, Oddziały i
Rejony/. Monitoring odbywał się będzie za pośrednictwem urządzeń lokalizacji GPS przy
użyciu technologii transmisji danych GSM-GPRS. 6.2. Szczegółowo przedmiot zamówienia
opisany został w Tomie II i III SWZ. 6.3. Wymagania związane z realizacją zamówienia w
zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy
osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia zostały określone w dalszej części SWZ – Tom II.”

-
„7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie realizowane przez 48
miesięcy od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2023 r. Szczegółowy
okres realizacji zamówienia opisany jest w Tomie II (PPU) i Tomie III (OPZ) SWZ.”

-
„17. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 17.1. Cena oferty zostanie przedstawiona
przez Wykonawcę w punkcie 3 Formularza. Oferty i skalkulowana w oparciu o wzór, który
umieszczono w tabeli w Formularzu. Oferty. Wszystkie inne, dodatkowe wyliczenia
Wyk
onawcy dołączone do oferty nie będą brane przez Zamawiającego pod uwagę. 17.2.
Cena Oferty musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniając wszystkie
wymagania Zamawiającego określone w SWZ oraz obejmować wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia.”

-
„21.1.2. Kryterium „Termin montażu urządzeń i uruchomienia systemu (T1)” będzie
rozpatrywane na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w Ofercie terminu montażu
urządzeń i uruchomienia systemu liczonego od dnia podpisania umowy. a) Wykonawca
wybierze jeden z dwóch możliwych terminów: - do 2 (dwa) miesięcy od dnia podpisania


umowy; -
do 3 (trzy) miesięcy od dnia podpisania umowy– termin wymagany
postanowieniami SWZ; b) Liczba punktów w kryterium „Termin montażu urządzeń i
ur
uchomienia systemu” zostanie przyznana zgodnie z poniższymi wytycznymi: jeżeli
Wykonawca wybierze termin montażu urządzeń i uruchomienia systemu do 2 miesięcy od
dnia podpisania umowy oferta otrzyma 20 pkt w tym kryterium; j
eżeli Wykonawca wybierze
termin
montażu urządzeń i uruchomienia systemu do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy
oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium.
c) Deklaracja złożona w Formularzu Oferty jest
wiążąca dla Wykonawcy i zostanie wpisana, jako obowiązek umowny. d) Najkorzystniejsza
oferta
w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 20 punktów.”

-
„21.1.3. Kryterium „Termin naprawy urządzeń (T2)” będzie rozpatrywane na podstawie
zaoferowanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty terminu naprawy urządzeń. a)
Wykonawca wybierze je
den z trzech możliwych terminów: do 3 (trzy) dni roboczych; do 4
(cztery) dni roboczych; do 5 (pięć) dni roboczych – termin wymagany postanowieniami SWZ
b) Liczba punktów w kryterium „Termin naprawy urządzeń” zostanie przyznana zgodnie
z
poniższymi wytycznymi: jeżeli Wykonawca wybierze termin naprawy urządzeń do 3 dni
roboczych oferta otrzyma 15 pkt w tym kryterium;
jeżeli Wykonawca wybierze termin
naprawy urządzeń do 4 dni roboczych oferta otrzyma 7 pkt w tym kryterium; jeżeli
Wykonawca wybierze termin nap
rawy urządzeń do 5 dni roboczych oferta otrzyma 0 pkt w
tym kryterium; c) Deklaracja złożona w Formularzu Oferty jest wiążąca dla Wykonawcy i
zostanie wpisana, jako obowiązek umowny. d) Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do
tego kryterium może uzyskać maksymalnie 15 punktów.”

-
„21.1.4. Kryterium „Termin naprawy systemu (T3)” będzie rozpatrywane na podstawie
zao
ferowanego przez Wykonawcę w Formularzu Oferty terminu naprawy systemu. a)
Wykonawca
wybierze jeden z dwóch możliwych terminów: - do 1 (jeden) dnia roboczego; -
do 2 (dwa) dni roboczych; - do 3 (trzy) dni roboczych - termin wymagany postanowieniami
SWZ; b)
Liczba punktów w kryterium „Termin naprawy systemu” zostanie przyznana zgodnie
z
poniższymi wytycznymi: jeżeli Wykonawca wybierze termin naprawy systemu do 1 dnia
roboczego -
oferta otrzyma 5 pkt w tym kryterium; jeżeli Wykonawca wybierze termin
naprawy systemu do 2 dni roboczych -
oferta otrzyma 3 pkt w tym kryterium; jeżeli
Wykonawca wybierze termin naprawy systemu do 3 dni roboczych - oferta otrzyma 0 pkt w
tym kryterium; c) Deklaracja złożona w Formularzu Oferty jest wiążąca dla Wykonawcy i
zostanie wp
isana, jako obowiązek umowny.”


Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umownymi (TOM II SWZ):
-
§ 1 „1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług monitoringu
służbowych samochodów osobowych (administracyjnych i patrolowych) oraz ciężarowych,
użytkowanych przez jednostki organizacyjne Zamawiającego, określone w § 6 ust. 1 Umowy,
za pomocą urządzeń lokalizacji GPS, przy użyciu technologii transmisji danych GSM-GPRS.
2. Szczegółowy zakres pracy, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 – OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do niniejszej Umowy (dalej: OPZ), stanowiący jej integralną
część.”

-
§ 2 „1. Usługi stanowiące przedmiot Umowy będą świadczone przez okres 44 miesięcy od
dnia
uruchomienia usługi, z uwzględnieniem następującego podziału: 1) ……… miesiące od
zawarcia umowy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w ofercie) – Wykonawca powinien
przeznaczyć na wykonanie wszelkich prac przygotowawczych do uruchomienia systemu
(usługi), w tym na montaż urządzeń lokalizacji GPS we wszystkich samochodach,
umies
zczonych w pierwszym Wykazie Samochodów Objętych Monitoringiem (obejmującym
również lokalizację samochodów, w których nastąpi montaż urządzeń lokalizacji GPS,
uzgodnioną przed montażem z właściwymi przedstawicielami Zamawiającego, wskazanymi
w OPZ); Zamawi
ający przekaże Wykonawcy ww. Wykaz w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania Umowy.
2) 44 miesiące – pełnienie usługi monitoringu floty samochodów
służbowych Zamawiającego – w tym okresie Wykonawca jest zobowiązany zapewnić
Zamawiającemu bieżący dostęp do danych umożliwiających określenie aktualnej pozycji
każdego samochodu, umieszczonego w pierwszym Wykazie Samochodów Objętych
Monitoringiem, dla samochodów zgłoszonych pierwotnie, a w przypadku samochodów, które
zostały zgłoszone do usługi monitoringu następczo (tj. nie znajdują się w pierwszym Wykazie
Samochodów Objętych Monitoringiem) usługa monitoringu będzie świadczona do momentu
upływu ww. terminu 3) 1 miesiąc – zapewnienie przez Wykonawcę dostępu do baz danych
i map z okresu monitoringu oraz na dem
ontaż urządzeń lokalizacji GPS. 2. Urządzenia
montowane w pojazdach stanowić będą własność Wykonawcy i nie przechodzą na stan
Zamawiającego, a po zakończeniu okresu monitoringu (jak w ust. 1 pkt 2) powyżej), zostaną
zdemontowane przez Wykonawcę. Koszt demontażu urządzeń Wykonawca zawarł w cenie
oferty.

-
§ 3 „Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 1)
montażu urządzeń we wszystkich samochodach Zamawiającego wskazanych w Wykazie
Samochodów Objętych Monitoringiem, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Umowy; 2)


przeszkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego przed uruchomieniem usługi;
3) uruchomienia systemu, serwisu urządzeń, dostępu do baz danych i map; 4) przetwarzania
informatycznie oraz przechowywania na serwerze danych,
przesyłanych przez lokalizatory
zamontowane w samochodach Zamawiającego; 5) traktowania uzyskanych danych jako
poufnych oraz do nieudostępniania ich osobom trzecim; 6) udostępniania Zamawiającemu
dostępu do baz danych systemu monitoringu pojazdów poprzez elektroniczne konta dostępu
(login i hasło) za pomocą kont dostępu w poszczególnych grupach, 7) zapewnienia
Zamawiającemu dostępności systemu, za pośrednictwem komputerowego dostępu do
Internetu z dowolnego komputera, oraz możliwość, za jego pośrednictwem, dokładnego
określenia pozycji każdego z samochodów, w oparciu o mapy sieci dróg na terenie Polski; 8)
zapewnienia Zamawiającemu możliwości generowania poszczególnych raportów
i
udostępniania ich Zamawiającemu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ; 9)
świadczenia serwisu urządzeń i systemu – w celu zapewnienia jego prawidłowego działania;
10) demont
ażu urządzeń w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia świadczenia usługi.”

-
§ 5 „8. W przypadku wycofania przez Zamawiającego z eksploatacji samochodu objętego
monitoringiem, Wykonawca zobowiązany będzie do przeinstalowania lub wydania innego
sprawnego u
rządzenia lokalizacyjnego na inny, wskazany przez Zamawiającego pojazd oraz
uruchomienia usługi monitoringu dla tego samochodu, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych.
W przypadku braku takiego pojazdu, urządzenie zostanie czasowo wyłączone ze
świadczenia usługi, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę, niezwłocznie, za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Szacowana liczba pojazdów przewidywanych do
wycofania z eksploatacji powodująca konieczność demontażu/przełożenia w ciągu roku
wynosi około 50 sztuk. Koszty i ryzyko związane z koniecznością przełożenia lokalizatorów
(demontaż-montaż) powinny być uwzględnione w cenie jednostkowej określonej w ofercie. 9.
Jeżeli zajdzie podejrzenie ingerencji ze strony użytkownika samochodu w pracę urządzenia
lokalizacyjnego, Wykonawca, na zlecenie Zamawiającego przesłane za pośrednictwem
poczty elektronicznej, zobowiązany będzie do wykonania badania urządzenia
zamont
owanego w pojeździe i niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wyniku
badania. 10. W przypa
dku braku dostępu do serwisu, Wykonawca, po otrzymaniu informacji
od
Zamawiającego, zobowiązany jest niezwłocznie do ustalenia przyczyny awarii oraz do
podjęcia wszelkich działań prowadzących do skutecznego i szybkiego usunięcia awarii.”

-
§ 7 „3. Koszty wdrożenia systemu, tj. montażu urządzeń i ich udostępnienia, dostępu
elektronicznego do baz danych z mapami i raportami, serwisu urządzeń i zapewnienie


prawidłowej pracy systemu oraz demontażu urządzeń, Wykonawca obowiązany jest
uwzględnić w ramach wynagrodzenia miesięcznego, wyznaczonego zgodnie z ust. 2. 4.
Miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku
uruchomienia usługi dla danego samochodu w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego,
wynagrodzenie za ten miesi
ąc będzie wyliczone proporcjonalnie do ilości dni, w których
w
tymże miesiącu będzie świadczona usługa monitoringu GPS. 5. Stawki – ceny
jednostkowe
– będą równe dla każdego typu samochodu i równe w całym okresie trwania
umowy. Cena jednostkowa za świadczenie przedmiotowej usługi pozostaje stała niezależnie
od momentu włączenia pojazdu do systemu monitoringu. 6. W trakcie realizacji umowy ceny
jednostkowe nie będą podlegały zmianom, z wyłączeniem sytuacji przewidzianych w
umowie.
(…) 11. Wykonawca powinien uwzględnić niemożliwe do przewidzenia na etapie
ofertowania
ryzyko zmniejszenia w każdym miesiącu w ilości pojazdów monitorowanych o
maksymalnie 2 % w
stosunku do całkowitej początkowej ilości pojazdów objętych
monitoringiem. 12. W przypadku pozyskania do
użytkowania nowych pojazdów przez
Zamawiającego, zostaną one objęte przedmiotową usługą monitoringu. W związku z
powyższym, ilość monitorowanych pojazdów może się zwiększyć w ciągu jednego miesiąca
o ponad 2%
w stosunku do całkowitej początkowej ilości pojazdów objętych monitoringiem, a
jego
maksymalna ilość nie powinna przekroczyć 2000 sztuk. 13. W przypadku zmniejszenia
lub zwiększenia floty pojazdów Zamawiającego, całkowite miesięczne wynagrodzenie
Wykonawcy może ulec odpowiedniej zmianie, w zależności od rzeczywistej liczby
monitorowanych pojazdów i zostanie wyliczone na podstawie wysokości stawek z oferty. 14.
Wykonawca będzie informowany o zmianie ilości pojazdów podlegających monitoringowi
przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego, z wyprzedzeniem na co najmniej 7
dni roboczych.
15. Zmniejszenie przez Zamawiającego ilości monitorowanych pojazdów nie
może stanowić podstawy do żadnych roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy.”

-
§ 11 „5. Zamawiający wymaga, aby co najmniej dwie osoby po stronie Wykonawcy
świadczące usługi w zakresie przedmiotu Umowy, były w okresie realizacji Umowy
zatrudnione
przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze godzin
(czasu pracy) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy
przedstawi Zamawiającemu zakresy czynności tych osób i złoży oświadczenie, którego wzór
stanowi Załącznik nr 6 do Umowy że osoby te, są zatrudnione przez Wykonawcę na
podstawie umowy o pracę. Zamawiający niezależnie od powyższego zastrzega sobie prawo


do zwrócenia się bezpośrednio do właściwych organów lub instytucji państwowych o
potwierdzenie ww. faktu.
Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres trwania umowy
jeden
raz na sześć miesięcy złożyć oświadczenie, o którym mowa wyżej.”

-
§ 12 „3. Zmiany Umowy będą mogły nastąpić również w przypadku zmian prawnych na
warunkach określonych poniżej: 3.1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy,
o którym mowa w § 3, każdorazowo w przypadku wystąpienia
jednej
z następujących okoliczności: a) zmiany wysokości stawki podatku od towarów i
usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat
do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października
2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych, na zasadach i w sposób określony w pkt.
3.2)
– 3.11) poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu
Umowy przez Wykonawcę. 3.2 Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zaistnienia
przesłanki, o której mowa w pkt 3.1. lit. a), będzie odnosić się wyłącznie do części
przedmiotu Umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi
Umową, po dniu
wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie
do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towarów i usług. 3.3 W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3.1. lit. a), wartość
wynagrodzenia
netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisów. 3.4 Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku
zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 3.1. lit. b), c) lub d), będzie obejmować wyłącznie
część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana
wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie
przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, bądź też zasad gromadzenia i
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 3.5 W przypadku zmiany, o której
mowa w pkt 3.1. lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą
wzrostowi kosztu Wykonawcy
w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń


pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się
wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w
zdaniu popr
zedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 3.6 W przypadku zmiany, o której
mowa w pkt 3.1. lit. c), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwot
ę odpowiadającą
zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom
świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się
wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 3.7 W przypadku zmiany, o której
mowa w pkt 3.1. lit. d), wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą
zmianie kosztu Wykonawcy ponos
zonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom
świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się
wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w
z
daniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 3.8 W celu zmiany Umowy każda ze
Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości
wynagrodzenia na
leżnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w
szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec
zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana
wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy. (…) 7. Waloryzacja będzie naliczana w następujący sposób: a)
pierwsza waloryzacja następuje po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy, b) kolejne
waloryzacje następują kwartalnie począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w
którym po raz pierwszy dokonano waloryzacji, o której mowa w lit. a), c) waloryzacji podlega
pozostała do wypłaty część wynagrodzenia. 8. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o
wskaźnik wzrostu lub spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za kolejne
kwartały, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 25
ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz.U. z 2022 poz. 504). 9. Z zastrzeżeniem ust. 7 lit. a) wynagrodzenie będzie
podlegało waloryzacji raz na kwartał. Występując o zapłatę wynagrodzenia, Wykonawca jest


zobowiązany do uwzględnienia waloryzacji w oparciu o wartości wynikające z ostatnich
dostępnych danych kwartalnych opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.
Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia w oparciu o tak ustaloną
wartość. 10. W przypadku gdyby wskaźnik, o którym mowa w ust. 8, przestał być dostępny,
zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego. 11. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie
może przekroczyć (+/-) 2 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 12.
Przez łączną wartość korekt, o której mowa w ust. 11, należy rozumieć wartość wzrostu lub
spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. 13. Postanowienia umowne w
zakresie waloryzacji stosuje się do zakończenia niniejszej Umowy.”


Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (TOM III SWZ) z uwzględnieniem zmiany SWZ
z
dnia 13 października 2022 r.:
„Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług monitoringu floty
minimalnie 1663, a
maksymalnie 2000 sztuk służbowych samochodów osobowych
i
ciężarowych użytkowanych przez jednostki organizacyjne GDDKiA /Centrala, Oddziały
i
Rejony/. Monitoring odbywał się będzie za pośrednictwem urządzeń lokalizacji GPS przy
użyciu technologii transmisji danych GSM-GPRS. Zakres zamówienia:
1. Zamawiający zamawia instalację urządzeń systemu, który umożliwia lokalizację i
monitoring z wykorzystaniem systemu GPS floty minimalnie 1663, a maksymalnie 2000
sztuk pojazdów służbowych przy użyciu technologii transmisji danych GSM-GPRS.
2. Flota pojazdów służbowych GDDKiA podlegająca monitoringowi wynosi 1663 sztuk na
dzień 31.05.2022 r.
3. Umowa obejmuje grupy pojazdów, zlokalizowane w jednostkach organizacyjnych
Zamawiającego:
4. System powinien pozwolić na dokładne określenie pozycji każdego samochodu w oparciu
o mapy sieci dróg na terenie Polski oraz określenie aktualnej prędkości poruszania się
danego pojazdu. System powinien pozwalać na dostęp do aktualnej pozycji samochodu
(z
dokładnością do 10 metrów), weryfikacji czasu pracy pojazdów, czasu i miejsc postojów,
odtworzenia tras przejazdów, wyświetlania informacji o pojeździe (marka, typ, nr
rejestracyjny).


5. System powinien pracować 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Jednorazowa przerwa
dostępności do systemu, spowodowana np. czynnościami konserwacyjnymi, nie może być
dłuższa niż 6 godzin, Wszystkie planowe przerwy w dostępności do systemu trwające
powyżej 6 godzin powinny być uprzednio uzgodnione z Zamawiającym.
6. System w sposób automatyczny pozycjonował będzie wszystkie pojazdy pracujące
w systemie. Pozycjonowanie pojazdu powinno
odświeżać dane lokalizacyjne pojazdu
w
odstępach czasu nie dłuższych niż 60 sekund. W przypadku pojazdów z wyłączonym
silnikiem pozycjonowanie pojazdu powinno odświeżać dane lokalizacyjne pojazdu
w
odstępach czasu nie dłuższych niż 15 minut.
7. Zamawiający, użytkownik systemu, powinien mieć dostęp do danych generowanych przez
system tj. raportów dziennych (wraz z mapą), tygodniowych i miesięcznych oraz map
drogowych. Dostęp do danych na serwerze Wykonawcy powinien być zapewniony z
każdego komputera korzystającego z sieci internetowej. Generowanie oraz przeglądanie
raportów powinno następować bez instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania.
System powinien umożliwiać eksportowanie raportów do wybranych formatów: Microsoft
Excel lub pdf.
a) Raporty ogólne dotyczące informacji zbiorczych dla danych grup pojazdów przesyłane
będą na adresy e-mail osób nadzorujących Umowę lub osób przez nie wskazanych.
b) Raport dzienny powinien zawierać godzinę rozpoczęcia i zakończenia przejazdu w danym
dniu, łatwo identyfikowane (współrzędne geograficzne lub nazwę najbliższej miejscowości
i
kod pocztowy lub nr i kilometraż drogi) miejsce postoju, czas postoju, dzienną prędkość
średnią przejazdu, łączny czas jazd i postojów.
c) System powinien umożliwiać identyfikację poszczególnych pojazdów. Funkcjonalność ta
powinna umożliwiać rozliczanie każdego z pojazdów pracujących w systemie oraz tworzenie
statystyk w podziale na grupy pojazdów/ użytkowników.
d) System powinien zapewnić ciągłość odczytu trasy w samochodach wyposażonych
w system start-stop.
e) Pracownicy Zamawiającego pracujący w systemie będą posiadali określone uprawnienia
dostępu do danych w zakresie nadzorowanego obszaru; Dostęp do raportów i map
/wszystkich danych wraz z możliwością wydruku zarejestrowanych zdarzeń/ powinien być


zapewniony przez minimum
3 miesiące po zakończeniu danego miesiąca oraz do danych
archiwalnych przez miesiąc po zakończeniu Umowy. (…)
9.
Urządzenia - lokalizatory montowane w pojazdach.
a)
Zamawiający wymaga by Wykonawca swoim staraniem i w koszcie usługi zamontował
urządzenia lokalizatorów w pojazdach objętych monitoringiem. Urządzenia powinny posiadać
wymagane prawem homologacje i atesty, a ich montaż przez Wykonawcę, nie powinien
powodować utraty gwarancji producenta udzielonej Zamawiającemu na dany pojazd przez
sprzedawcę pojazdu.
b) Montaż/ demontaż urządzeń będzie się odbywał w miejscu użytkowania pojazdów
(jednostkach organizacyjnych Zamawiającego) w dni robocze od godziny 7:00 do godziny
15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem
Zamawiającego. W każdym
z
miejsc montażu/ demontażu urządzeń lokalizacyjnych w pojazdach, przedstawiciel
Zamawiającego wymieniony w pkt 13 dokona odbioru prac polegających na montażu/
demontażu urządzeń w pojazdach, na podstawie protokołu sporządzonego przez
Wykonawcę, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy. Zamawiający
dopuszcza ze względów organizacyjnych, po ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego
uprawnionym do
kontaktów z Wykonawcą, montaż w jednej jednostce (Oddziale lub Rejonie
D
róg) pojazdów z kilku jednostek organizacyjnych w ramach struktury organizacyjnej
Oddziału GDDKiA.
c)
Urządzenia powinny być zamontowane w pojazdach w miejscu niewidocznym,
uniemożliwiającym ingerencję kierowcy.
d)
Montaż urządzeń w pojeździe nie może być przyczyną utraty bądź ograniczenia gwarancji
na pojazd. Niedopuszczalne są przeróbki urządzeń fabrycznych pojazdu w celu
zainstalowania systemu.
e)
O nieuprawnionym odłączeniu urządzenia lub jego awarii system lub operator systemu —
Wykonawca, powinien nie
zwłocznie informować Zamawiającego za pomocą poczty
elektronicznej
f)
Jeżeli zajdzie podejrzenie ingerencji ze strony użytkownika samochodu w pracę
urządzenia lokalizacyjnego, Wykonawca, na zlecenie Zamawiającego przesłane za
pośrednictwem poczty elektronicznej, zobowiązany będzie do wykonania badania


urządzenia zamontowanego w pojeździe i niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o
wyniku badania.
g)
Urządzenia powinny działać bezawaryjnie przez cały okres trwania Umowy, jeżeli
zachodzi ko
nieczność ich okresowej konserwacji, w tym np. wymiany baterii, Wykonawca
powinien
ten serwis wliczyć w oferowaną cenę usługi.
h)
W przypadku awarii urządzenia lokalizującego, powodującej jego trwałe uszkodzenie,
zostanie ono wymie
nione przez Wykonawcę najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia
potwierdzenia wystąpienia tego rodzaju usterki.
i)
Dostarczony sprzęt musi być odporny na warunki środowiskowe panujące w trakcie
normalnej eksploatacji, czyli m.in. wstrząsy, zapylenie, wilgotność, temperaturę.
10.Szkolenia i raporty.
a) Wykonawca przed uruchomieniem usługi, w ciągu dwóch miesięcy od podpisania Umowy,
przeprowadzi szkolenie z obsługi systemu dla operatorów z Centrali i Oddziałów oraz
Rejonów Dróg GDDKiA w ośrodku szkoleniowym udostępnionym przez Zamawiającego. W
szkoleniu weźmie udział do 25 pracowników Zamawiającego pełniących funkcję
administratorów /nadzorców systemu (pełny dostęp funkcjonalny) oraz do 120 pracowników
Zamawiającego pełniących funkcję użytkownika systemu (dostęp podstawowy).
Zama
wiający przewiduje, iż szkolenie zostanie przeprowadzone w dwóch 8-9 godzinnych
sesjach (po ok. 70 osób). Szczegółowy zakres szkolenia zostanie ustalony z Wykonawcą po
podpisaniu Umowy. Zakłada się, że szkolenie obejmie zagadnienia dotyczące
funkcjonalności oraz obsługi systemu. Koszt szkolenia oraz pobytu przedstawicieli
Wykonawcy w ośrodku Zamawiającego powinien zostać uwzględniony w cenie usługi
(miesięcznym abonamencie).
b) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: instrukcję użytkowania urządzenia lokalizującego
zamontowanego w pojazdach
podlegających monitoringowi; podręcznik użytkowania
systemu w wersji dla administratora/nadzorcy oraz
użytkownika systemu. (…)
d)
System musi umożliwiać gromadzenie i przetwarzanie danych w przedziałach czasowych.
Użytkownik musi mieć możliwość generowania i wydruku raportów i zestawień dotyczących
parametrów rejestrowanych przez system oraz danych wprowadzonych przez pracowników
Zamawiającego w układzie historycznym, tzn. godzinowym, dobowym, tygodniowym,
miesięcznym oraz kwartalnym.


e)
Wykonawca będzie przesyłał Zamawiającemu drogą elektroniczną, miesięczne raporty dla
grup pojazdów i jeden raport zbiorczy dla całej floty. Szczegółowa zawartość
przedmiotowych raportów zostanie ustalona, po podpisaniu Umowy przez przedstawicieli
stron wymienionych w Umowie.
f)
Koszty Wykonawcy sporządzenia wysyłanych miesięcznych raportów, w okresie trwania
Umowy, powinny być przez Wykonawcę wliczone w cenę usługi.
11.
Urządzenia montowane w pojazdach stanowić będą własność Wykonawcy, a po
zakończeniu 44 okresu monitoringu, zostaną przez niego zdemontowane najpóźniej w
terminie 1 miesiąca. Koszt demontażu Wykonawca jest zobowiązany wliczyć w cenę oferty.
12.
Wykonawcy za wdrożenie systemu tj. montaż urządzeń i ich udostępnienie, dostępy
elektroni
czne do baz danych z mapami i raportami, przysyłanie raportów, serwis urządzeń
i
zapewnienie prawidłowej pracy systemu oraz demontaż urządzeń po zakończeniu
ostatniego
miesiąca rozliczeniowego będzie należało się wynagrodzenie miesięczne. Stawki
ceny jedno
stkowe będą równe dla każdego typu samochodu i równe w całym okresie trwania
Umowy.


Wyjaśnienia SWZ z dnia 31 października 2022 r.:
„Pytanie 9: Czy określone w OPZ Jednostki organizacyjne są wszystkimi lokalizacjami w
jakich
odbywać się będzie montaż urządzeń GPS?
Odpowiedź: Zgodnie z pkt 3 Tomu III SWZ (OPZ) jednostki organizacyjne Zamawiającego
znajdują się na terenie całej Polski. Poszczególne lokalizacje montażu urządzeń GPS będą
również odbywać się w różnych innych miejscach (Rejony Dróg) na ternie kraju i ich adresy
zostaną przekazane Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych po podpisaniu umowy - § 2 ust. 1
pkt 1 Tomu II SWZ (PPU). Jeżeli jest to niezbędne dla Wykonawcy na tym etapie
postępowania, wykaz jednostek organizacyjnych Zamawiającego (Oddziały, Rejony) łącznie
z
adresami są ogólnodostępne i znajdują się na stronie Internetowej Zamawiającego
https://www.gov.pl/web/gddkia/oddzialy2


Wniosek o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego:
„II. Wartość szacunkowa zamówienia ŁĄCZNA WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA:

1 727 604,36 PLN (netto), 387 911,88 euro, 2 124 953,36 PLN (brutto),
Data dokonania ustalenia wartości zamówienia: 27.07.2022
Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia została określona na podstawie danych
dotyczących kosztów, które poniosła GDDKiA na realizację umowy monitoringu
samochodów służbowych GPS w okresie od 01.02.2019r. do 31.05.2022 r.”


Informacja z otwarcia ofert z dnia 7 listopada 2022 r.:
Globtrak Polska Sp. z o.o. 3 732 115,20
zł, FLOTMAN Sp. z o.o. 1 620 352,80 zł, SATIS
GPS Sp. z o.o. 1 627 929,60
zł, GEOTIK Sp. z o.o. 1 672 308,00 zł, Lincor Software Sp. z
o.o. Sp.k. 3 124 888,80
zł, INFIS Sp. z o.o. 3 463 680,00 zł.

Oferta Satis:
„Kryterium: „Termin montażu urządzeń i uruchomienia systemu (T1)” 2 miesiące*
Kryterium: „Termin naprawy urządzeń (T2)” 3 dni roboczych**
Kryterium: „Termin naprawy systemu (T3)” 1 dzień/dni roboczych***”


W dniu 9 listopada 2022 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę Satis do udzielenia wyjaśnień
w zakresie ceny oferty:
„Zamawiający dokonał badania oferty i stwierdził, że cena brutto oferty tj. 1 627 929,60 PLN
jest niższa o 35,91 % od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 Pzp tj. 2 540 212,40 PLN
oraz o 26,50% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania tj. 2 214 953,36 PLN. (…)
W związku z powyższym Zamawiający zwraca się o udzielenie szczegółowych wyjaśnień,
w
tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w następującym zakresie:
1) czy Wykonawca uwzględnił wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ oraz
wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz, w jaki sposób
Wykonawca skalkulował/ustalił cenę jednostkową abonamentu za miesiąc wykonywania
usługi; Ponadto, Zamawiający prosi o szczegółowe wyjaśnienie:


2) w jaki sposób Wykonawca ujął w cenie oferty koszt realizacji przedmiotu zamówienia przy
udziale osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu
pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.). Zamawiający prosi o przedstawienie
szczegółowej kalkulacji zawierającej wskazanie ilości osób przewidzianych do realizacji
zamówienia oraz przyjętych kosztów potwierdzających zgodność z przepisami dotyczącymi
kos
ztów pracy. Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 224 ust. 3 pkt 4 ustawy Pzp:
„wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207)
lub
przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane
zamówienie”;
3) w jaki sposób Wykonawca uwzględnia elementy mające wpływ na cenę w pkt 3. Oferty,
mając na uwadze m.in. niezbędne zaangażowanie rzeczowe (np. oprogramowanie
i
urządzenia niezbędne do wykonywania wszystkich czynności objętych przedmiotem
zamówienia) także świadczenie usługi monitoringu floty samochodów służbowych
Zamawia
jącego oraz związane z tym niezbędne do poniesienia koszty, a także zakładany
poziom zysku;
4) w jaki
sposób Wykonawca ujął w cenie oferty koszt montażu i demontażu urządzeń
w
pojazdach Zamawiającego znajdujących się w miejscu użytkowania pojazdów
(jednost
kach organizacyjnych Zamawiającego) zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 9
a) i b). OPZ;
5) czy cen
a oferty obejmuje cały okres realizacji zamówienia, tj. 48 miesięcy;
6) jakie rozwiązania organizacyjne, korporacyjne, metodyczne oraz techniczne zostały
założone do skalkulowania ceny w pkt 3. Oferty;
7) czy występują inne szczególnie korzystne okoliczności, które mogą być uznane za istotne
i
pozwalają Wykonawcy na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę wskazaną
w pkt 3. Oferty;
8) czy zamówienie będzie realizowane w zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy
i
zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest
zamówienie.
(…)


Przedłożone wyjaśnienia muszą być poparte stosownymi dowodami (w tym wyliczeniami)
adekwat
nymi do przedstawionych założeń, pracochłonności i kalkulacji, przykładowo
umowami dokumentującymi koszty pracy, koszty zlecenia czy oferty podwykonawców.”


W dniu 9 listopada 2022 r. Zamawiający zwrócił się o udzielenie wyjaśnień w zakresie ceny
do wykonawcy GEOTIK:
„Zamawiający dokonał badania oferty i stwierdził, że cena brutto oferty tj. 1 672 308,00 PLN
jest niższa o 34,17 % od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 Pzp tj. 2 540 212,40 PLN
oraz o 24,50% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania tj. 2 214 953,36 PLN.”

Ponadto, treść wezwania tożsama jak do wykonawcy Satis.

Wyjaśnienia Satis z dnia 21 listopada 2022 r.:
„SATIS GPS Sp. z o.o. wyjaśnia, że Wykonawca uwzględnił wszystkie wymagania
Zamawiającego określone w SWZ oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
Zamówienia. Kalkulacja ceny oferty została sporządzona w oparciu o obowiązującą w SATIS
GPS Sp. z o.o. zasadę kalkulowania projektów, przy uwzględnieniu takich samych zasad, jak
przy kalkulacji projektów flotowych funkcjonujących od lat. (…) Stosowanie powyższych
zasad PM (project managementu) jest bardzo istotne, gdyż ich stosowanie skutkuje
bezpośrednim przełożeniem na: wykształcenie mechanizmów ułatwiających dostosowywanie
przedsiębiorstwa do gwałtownych i coraz trudniejszych do przewidzenia zmian w otoczeniu,
wykształcenie controllingu i mechanizmów wczesnego ostrzegania wspomagających
podejmowanie decyzji przez kadrę zarządzającą, ułatwioną kontrolę nad portfelem projektów
inwestycyjnych,
znaczne
obniżenie
poziomu
ryzyka
inwestycyjnego
przez
harmonogramowanie i budżetowanie inwestycji, możliwość zatrzymywania w firmie
najważniejszego zasobu, jakim jest wiedza i doświadczenie – niedopuszczenie do ich utraty
wraz
z zakończonym projektem lub wraz z odejściem pracownika, co z kolei ma duży wpływ
oraz przełożenie na obniżenie ceny, przy zachowaniu ryzyk inwestycyjnych na niskim
poziomie.


W odpowiedzi, na szczegółowe wezwanie Zamawiającego, poniżej przedstawiamy
informacje i dane
dotyczące kalkulacji kosztów składających się na przedmiot Zamówienia.
Cena oferty SATIS GPS Sp. z o.o., tj. 1.627.929,60 zł brutto (słownie: jeden milion sześćset
dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy)
zawiera wszystkie
wymagane przez Zamawiającego w SWZ składowe elementy ceny
i obejmuje swoim zakresem
realizację całości przedmiotu Zamówienia określonej w OPZ.
Szacując cenę oferty SATIS GPS Sp. z o.o. uwzględniła także wszystkie koszty oraz ryzyka,
a także godziwy zysk dla Spółki.
Cena oferty uwzględnia w szczególności następujące kluczowe zagadnienia: • odpowiednia
liczba pojazdów – w tym zakresie wzięto pod uwagę zarówno koszty osobowe, jak i koszty
techniczno-
materiałowe i finansowe, takie jak: koszty zaangażowania zespołów
instalacyjnych, koszty komunikacji itp.,
• główny ośrodek współpracujący z centralą
monitorowania
– Biuro Główne w Warszawie oraz biura terenowe, • oprogramowanie,
licencje oraz koszty komunikacji,
• system informatyczny, rejestrujący, gromadzący,
przetwarzający, przechowujący i udostępniający użytkownikom informacje wymagane przez
Zamawiającego. System będzie zapewniał: integralność danych, efektywny, jednoczesny
dostęp użytkowników do wspólnych danych, możliwość odtworzenia jego stanu sprzed
awarii, zabezpieczenie przed
nieupoważnionym dostępem, wysoką dostępność - 24 godziny
na dobę, 7 dni w tygodniu, wysoki poziom zabezpieczeń - szyfrowana komunikacja,
uwierzytelnianie użytkowników przy wykorzystaniu rozwiązań gwarantujących wysokie
bezpieczeństwo autentykacji, • wsparcie przez cały okres trwania umowy, • przeprowadzenie
szkoleń, • koszty finansowe realizacji projektu, • koszty ryzyka, • zakładany zysk.
Do realizacji przedmiotu umowy SATIS GPS Sp. z o.o. ma zam
iar wykorzystać stworzony
przez siebie,
autorski system służący do satelitarnego monitorowania obiektów ruchomych
SATIS GPS. Realizacja
wdrożenia dla GDDKiA nie będzie wymagała tworzenia
dedykowanego rozwiązania służącego do rejestrowania, gromadzenia, przetwarzania,
przechowywania i udostępniania użytkownikom informacji. System SATIS GPS jest
wykorzystywany i ceniony w naszych wszystkich dotychczasowych
wdrożeniach. Koszty jego
udost
ępnienia są znacząco mniejsze od kosztów niezbędnych do poniesienia w przypadku
budowy całkowicie nowego systemu lub rozbudowy sytemu do obsługi wymaganej przez
Zamawiającego pojazdów (tym bardziej, że system SATIS GPS został już w całości
zamortyzowany).
Ponadto SATIS GPS Sp. z o.o. dysponuje dużą liczbą własnych
specjalistów, którzy znają pierwotny system i w bardzo efektywny sposób są w stanie szybko


modyfikować jego strukturę i funkcjonalności, jak również dbają o jego prawidłowe
funkcjonowanie.
Przecho
dząc do szczegółowej kalkulacji elementów składowych oferty, kształtują się one
następująco:
1. Urządzenia Teltonika FMB 920: cena jednostkowa netto: przyjęto wartość 104,00 zł
(zgodnie z ofertą złożoną przez Teltonika Telematics UAB koszt jednego urządzenia przy
zamówieniu 1800 sztuk lub większym to 21,50 EUR za sztukę, przy aktualnym kursie EUR
wynoszącym 4,69 zł daje to kwotę 100,90 zł za sztukę; z ostrożności przyjęto wartość
większą), korespondencja mailowa z przedstawicielem Teltonika Telematics UAB z dnia 25
października 2022 r. potwierdzająca powyższą ofertę – w załączeniu, łączna wartość
urządzeń (2000 sztuk): 208.000,00 zł netto, 255.840,00 zł brutto.
2. Instalacje, deinstalacje oraz przełożenia urządzeń: jednostkowa cena instalacji netto to
100,00
zł – stawka taka jest stosowana u wszystkich instalatorów SATIS GPS Sp. z o.o. i
jest ona stawką rynkową. Z ostrożności przyjęto stawkę 110,00 zł netto za instalację
urządzenia, jednostkowa cena deinstalacji netto to 70,00 zł, stawka taka jest stosowana u
wszystkich
instalatorów SATIS GPS Sp. z o.o. i jest ona stawką rynkową, łączny koszt
instalacji to 220.000,00 zł netto, tj. 270.600,00 zł brutto, łączny koszt deinstalacji to
140.000,00 zł netto, tj. 172.200,00 zł brutto, łączny koszt brutto instalacji oraz deinstalacji
urządzeń to 442.800,00 zł, cena jednostkowa przełożenia urządzenia wynosi 200,00 zł netto
- stawka taka jest stosowana
u wszystkich instalatorów SATIS GPS Sp. z o.o. i jest ona
stawką rynkową, łączny koszt przełożeń (przy uwzględnieniu zapisów SWZ, że powinno być
ich ok. 50 w skali
roku, łącznie 200 przekładek) wynosi 40.000,00 zł netto (tj. 49.200,00 zł
brutto), Wykonawca w załączeniu przedkłada oświadczenia Matt – Group M. W., Carrier M.
C. oraz Alcar W. P. S. L. S.C. z dnia 16 listopada 2022 r.,
potwierdzające stosowne stawki
dotyczące instalacji, deinstalacji oraz przełożenia urządzeń, koszty dojazdów do miejsc
instalacji oraz deinstalacji szacowane są na 50.000,00 zł netto (tj. 61.500,00 zł brutto).
Wyja
śnienia wymaga w tym miejscu, że Wykonawca posiada 22 punkty serwisowe rozsiane
na terenie całego kraju (punkty te zlokalizowane są w Gdańsku, Szczecinie – 2 punkty,
Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Nowym Sączu, Kielcach, Łodzi,
Płocku, Warszawie – 3 punkty, Białymstoku, Suwałkach, Olsztynie, Rzeszowie, Zielnej
Górze, Jarosławiu oraz Kłodzku). Stąd też kwota odnosząca się do dojazdów do miejsc
instalacji oraz deinstalacji nie stanowi istotnego kosztu realizacji
przedmiotu Zamówienia.
D
odatkowo zaś, w przypadku skorzystania z usług instalatorów prowadzących własną


działalność gospodarczą, określona odległość (do 100 km) dojazdu jest wliczana w cenę
usługi.
3. Nabycie oraz utrzymanie kart SIM:
łączny miesięczny koszt jednej karty SIM to 1,30 zł
netto. Zgodnie z ofertą złożoną przez Orange Polska S.A., potwierdzoną następnie w
korespondencji mailowej w dniu 16 listopada
2022 r. (w załączeniu), koszt taki to 1,20 zł
netto miesięcznie – z daleko posuniętej ostrożności przyjęto jednak wartość wyższą, łączny
koszt związany z kartami SIM wynosi 114.400,00 zł netto (1,30 zł * 44 miesiące * 2000
pojazdów), tj. 140.712,00 zł brutto.
4. Mapa cyfrowa Polski (Emapa):
koszt dla jednego pojazdu na jeden miesiąc wynosi 0,52 zł
netto, co zostało potwierdzone przez przedstawiciela spółki Emapa S.A. w korespondencji
z dnia 16 listopada 2022 r.
(w załączeniu), łączny koszt związany z zapewnieniem map
cyfrowych wynosi 45.760,00 zł netto (0,52 zł * 44 miesiące * 2000 pojazdów), tj. 56.284,80 zł
brutto.
5. Koszty
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zostały skalkulowane
przy
założeniu, że osoby te zaangażowane będą w wykonywanie przedmiotu Zamówienia
jedynie
częściowo. SATIS GPS Sp. z o.o. posiada w swym portfolio szereg klientów, na
rzecz których wykonywane są analogiczne działania. W realizację umowy będą
zaangażowani bezpośrednio w szczególności: Pan A. Z. – odpowiedzialny za organizację i
koordynację instalacji, przełożeń i deinstalacji urządzeń, a także organizację bieżącej obsługi
serw
isowej sprzętu, świadczenie wsparcia w zakresie sprzętu i systemu udostępnianego
Zamawiającemu. Wynagrodzenie Pana A. Z. wynikające z zawartej umowy o pracę z dnia
5 listopada 2021 r.
(w załączeniu) to 4.555,30 zł brutto. Łączny koszt Wykonawcy w takim
przypadku daje kwotę 5.488,22 zł miesięcznie. Jednocześnie Pan A. Z. swoje zadania
bezpośrednio na rzecz Zamawiającego będzie realizował jedynie w niewielkim zakresie
czasu pracy
– działania przez niego podejmowane odnoszą się również do innych klientów
SATIS GPS Sp. z
o.o. Większego zaangażowania pracownika będzie wymagał etap
początkowy (instalacje, szkolenie) oraz końcowy (deinstalacje) wykonywania Zamówienia.
W
pozostałym okresie praca związana z realizacją umowy zawartej z Zamawiającym będzie
świadczona przez niego sporadycznie, w zależności od zapotrzebowania. Przy czym
zaznaczenia wymaga, że wsparcie w zakresie sprzętu i systemu świadczone jest
okazjonalnie. Urządzenia objęte są odrębną gwarancję udzielaną przez ich producenta,
system
SATIS GPS zaś przez cały okres jego funkcjonowania działa bezawaryjnie (przez
kilkanaście lat ani razu nie doszło do awarii). Z daleko posuniętej ostrożności SATIS GPS


Sp. z o.o. założył, że Pan A. Z. swoje zadania związane z realizacją Zamówienia będzie
realizował w średnim wymiarze 20% czasu pracy. Daje to miesięczną kwotę ok. 1.100,00 zł.
Łączne przewidywane koszty związane z zatrudnieniem Pana A. Z. przypadające na
przedmiotowy projekt to
52.800,00 zł (razem z ubezpieczeniami społecznym, zdrowotnym,
chorobo
wym oraz zaliczką na PIT). Pani E. P. – odpowiedzialna za prowadzenie bieżącej
ewidencji urządzeń telematycznych i pojazdów Zamawiającego, które za ich pomocą będą
monitorowane;
naliczanie comiesięcznych opłat abonamentowych oraz ewentualnie innych,
wynikających z umowy. Wynagrodzenie Pani E. P. wynikające z zawartej umowy o pracę z
dnia
29 października 2021 r. (w załączeniu) to 4.555,30 zł brutto. Łączny koszt Wykonawcy
w takim
przypadku daje kwotę 5.488,22 zł miesięcznie (razem z ubezpieczeniami
społecznym, zdrowotnym, chorobowym oraz zaliczką na PIT). Jednocześnie Pani E. P.
swoje zadania bezpośrednio na rzecz Zamawiającego będzie realizowała jedynie
w niewielkim zakresie czasu pracy
– działania przez nią podejmowane odnoszą się również
do innych klientów SATIS GPS Sp. z o.o. Prowadzenie ewidencji pojazdów i naliczanie opłat
abonamentowych wynikających z umowy będzie jedynie ułamkiem działań podejmowanych
przez Pracownika.
Z daleko posuniętej ostrożności SATIS GPS Sp. z o.o. założył, że Pani E.
P. swoje
zadania związane z realizacją Zamówienia będzie realizowała w średnim wymiarze
20%
czasu pracy. Daje to miesięczną kwotę ok. 1.100,00 zł. Łączne przewidywane koszty
związane z zatrudnieniem Pani E. P. i przypadające na przedmiotowy projekt to 52.800,00 zł.
Łączny koszt zatrudnienia wzmiankowanych osób przez okres realizacji umowy to
105.600,00 zł.
6. Zamówienie będzie realizowane w zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy
i zabezpieczenia
społecznego obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane będzie
Zamówienie.
7. Wykonawca
– z daleko posuniętej ostrożności – przewidział dodatkowo rezerwę na inne
wydatki
związane z realizacją Zamówienia (np. serwisowe), w wysokości 150.000,00 zł (w
tym ok. 50.000,0
0 zł na koszty biurowe, licencji i sprzętu przypadające na wskazane wyżej
osoby
bezpośrednio uczestniczące w realizacji projektu, proporcjonalnie do ich
przewidywanego
zaangażowania).
8. Utrzymanie systemu:
Zważywszy na koszty na poziomie 22.661,64 zł netto miesięcznie
związane z hostingiem i utrzymaniem systemu SATIS GPS dla ok. 30 tys. aktualnie
monitorowanych obiektów, miesięczny koszt hostingu i utrzymania systemu dla celów
realizacji usługi dla Zamawiającego wyniesie, proporcjonalnie dla 2 tys. pojazdów, ok.


1.511,53 zł netto, tj. łącznie w skali całego projektu 81.804,08 zł brutto. Wykonawca
w
załączeniu przedkłada fakturę VAT nr 473/11/2022 z dnia 1 listopada 2022 r. wystawioną
przez Beyond.pl Sp. z o.o., dokumentującą koszty ponoszone w związku z hostingiem
i utrzymaniem systemu SATIS GPS.
9. Wytworzenie systemu, aplikacji, strony www
– z uwagi na istniejącą aktualnie
infrastrukturę informatyczną elementy te nie będą generowały kosztów po stronie
Wykonawcy.
10. Cena oferty obejmuje cały okres realizacji Zamówienia, tj. 48 miesięcy.
11. Zakres Zamówienia generujący największe koszty (tj. instalacje, deinstalacje oraz
przełożenia urządzeń) może zostać wykonany przez osoby prowadzące działalność
gospodarczą, na stałe współpracujące w tym zakresie z SATIS GPS Sp. z o.o., przy czym
Wykonawca decyzję o ewentualnym skorzystaniu z usług tych podmiotów będzie
podejmował na bieżąco tak, aby zoptymalizować koszty oraz zapewnić najwyższą jakość
wykonywanych działań. Pozostałe czynności związane z realizacją umowy będą realizowane
sporadycznie
– co do zasady bowiem System SATIS GPS działa bezobsługowo.
Comiesięczne stałe koszty, tj. obsługa kart SIM oraz licencja map cyfrowych Emapa, zostały
skalkulowane jak wyżej.
Całkowita marża na projekcie równa jest 284.188,72 zł (dwieście osiemdziesiąt cztery
tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) - tym samym oferta nie
zawiera znamion
rażąco niskiej ceny.
W odniesieniu do szczegółowych pytań Zamawiającego zawartych w wezwaniu do złożenia
wyjaśnień, SATIS GPS Sp. z o.o. wyjaśnia dodatkowo, co następuje:
Wykonawca, chcąc złożyć konkurencyjną ofertę, przyjął oszczędne kosztowo metody
wykonania
przedmiotu Zamówienia, przy czym priorytetem było ujęcie w kosztach
wszystkich elementów Opisu Przedmiotu Zamówienia. SATIS GPS Sp. z o.o. wyjaśnia, że
zaoferowana łączna cena brutto obejmuje wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi w dokumentacji postępowania tj. w SWZ, wzorze umowy oraz w załącznikach
do umowy. Jak wskazano szczegółowo wyżej, SATIS GPS Sp. z o.o. kalkulując cenę oferty
ujęła koszty zrealizowania wszystkich elementów przedmiotu zamówienia określonych przez
Zamawiającego w SWZ. SATIS GPS Sp. z o.o. wyjaśnia, że nie zaniżyła ceny oferty – cena
oferty gwarantuje Zamawiającemu otrzymanie przedmiotu zamówienia zgodnego z SWZ.
System SATIS GPS jest unikalnym
autonomicznym rozwiązaniem z zakresu monitoringu


satelitarnego i zarządzania flotami pojazdów, przeznaczonym dla flot osobowych,
dostawczych, ciężarowych oraz maszyn budowlanych. System SATIS GPS jest wdrożony
i
wykorzystywany w wielu krajach, w dużej liczbie organizacji. Poza Polską system SATIS
GPS działa między innymi w Niemczech i w innych państwach europejskich oraz w Arabii
Saudyjskiej. Wdrożenia systemu są realizowane w różnorodnych gałęziach gospodarki:
transport
i logistyka, produkcja i dystrybucja, przemysł i energia, rolnictwo, farmaceutyka.
Skala wykonanych
dotąd wdrożeń systemu SATIS GPS obejmująca instalacje i
monitorowanie pojazdów, obiektów, urządzeń oraz osób, stanowi na tę chwilę liczbę kilku
tysięcy sztuk i obejmuje kilkadziesiąt tysięcy obiektów. Realizacja projektu w zakresie
oczekiwanym przez Zamawiającego to niewielki procent w portfelu naszych usług. W
systemie od wielu lat stosowane są lokalizatory pozwalające na lokalizację w odstępach
nawet 1 sekundowych.
Na potrzeby realizacji projektu SATIS GPS Sp. z o.o. nie będzie
zatem zmuszona ponosić kosztów czy to tworzenia oprogramowania od podstaw, czy też
zakupu bardzo kosztownych licencji od firm trzecich. Kosztem
w tym zakresie będzie jedynie
zakup urządzeń, ich zainstalowanie, szkolenie, serwis techniczny i demontaż przez cały
okres umowy zgodnie z
założeniami SWZ. Analiza wykonana przez ekspertów SATIS GPS
Sp. z o.o. na etapie opracowania oferty wykazała, że już w chwili obecnej system posiada
całą niezbędną funkcjonalność wskazaną przez Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności
funkcjonalności odnoszących się do: komunikacji i rejestrowania danych z urządzeń
monitorujących, gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych, jak również analizy
na bieżąco gromadzonych danych w odniesieniu do ustalonych harmonogramów i obszarów
oraz
prezentowania wyników analizy na mapach cyfrowych. Można zatem stwierdzić, że
100%
funkcjonalności systemu już istnieje - i w tym zakresie SATIS GPS Sp. z o.o. nie
poniesie żadnych kosztów, zaś w pozostałym zakresie, poprzez wykorzystanie dobrze
znanej technologii i problematyki
— wykonanie Zamówienia będzie bardzo oszczędne,
znacznie oszczędniejsze niż w przypadku firm, które nie są w posiadaniu analogicznych
rozwiązań w zakresie sprzętu i oprogramowania. Warto też wskazać, że system SATIS GPS
jest systemem dojrzałym i stabilnym, pozbawionym wszelkich usterek i błędów, które cechuje
większość nowo tworzonych systemów. Oszczędność technologiczna w tym zakresie
obejmuje zatem oszczędność na poziomie utrzymania systemu i wsparcia użytkowników.
Jak wskazano powyżej, cena oferty obejmuje zakup nowych urządzeń (a więc objętych
gwarancją) i wykorzystywanie ich przez pełen okres trwania umowy. Uruchomienie obejmuje
wskazaną w SWZ ilość urządzeń stanowiącą sumę przewidzianych na ten okres pojazdów.
Także w tym miejscu należy wskazać, że SATIS GPS Sp. z o.o. oferować będzie urządzenia


sprawdzone w trakcie wieloletniej działalności spółki, pochodzące od renomowanego
europejskiego producenta.
Współpracownicy SATIS GPS Sp. z o.o. realizujący od kilkunastu
lat liczne najróżniejsze projekty, wypracowali sobie technologię, procedury oraz organizację
pracy umożliwiające optymalne pod kątem pracochłonności i jakości sposoby i metody,
pozwalające na skuteczne podjęcie się realizacji omawianego wdrożenia. Ponadto wskazać
należy, iż SATIS GPS Sp. z o.o. posiada oddziały i biura terenowe w wielu miastach Polski.
Dzięki dużej liczbie projektów SATIS GPS Sp. z o.o. może pochwalić się jedną z najwyższy
rentowności wśród polskich firm w tej branży. Taka wysoka rentowność jest dowodem na to,
że SATIS GPS Sp. z o.o. nie stosuje niższych cen niż pozostałe firmy, a w szczególności nie
stosuje rażąco niskich cen. Potwierdza to ponadto, że SATIS GPS Sp. z o.o. może oferować
relatywnie niskie ceny
dzięki niższym kosztom w porównaniu z innymi firmami. W związku z
dużą liczbą projektów SATIS GPS Sp. z o.o. dysponuje już profesjonalnie przygotowanymi
zespołami realizującymi instalacje, deinstalacje oraz przełożenia urządzeń. Skutkiem
posiadania takich
zespołów jest brak dodatkowych kosztów wejścia w postaci szkolenia oraz
zdobywania doświadczenia. Wiedza i doświadczenie tych osób, współpracujących z
Wykonawcą od wielu lat, przekłada się na możliwość dalszego ograniczania kosztów.
Wyznaczone do realizacji przedmiotowego zamówienia zespoły będą wykorzystywać do
realizacji przedmiotu zamówienia niezbędne zaplecze sprzętowe, jak i doświadczenie nabyte
przy realizacji wcześniejszych projektów, co w konsekwencji przełoży się na koszty realizacji
przedmiotu zamówienia Powyższe wskazuje, iż SATIS GPS Sp. z o.o. jest wykonawcą, który
posiada unikalną wiedzę oraz dysponuje zespołami wyjątkowo doświadczonych osób.
Posiadane zasoby oraz doświadczenie z wielu dziedzin umożliwiło zaoferowanie rozwiązania
charakteryzującego się dostosowaniem do potrzeb Zamawiającego, co znacznie obniżyło
koszty.

Dowody załączone do wyjaśnień:
-
potwierdzenie ceny urządzeń: wiadomość e-mail TELTONIKA TELEMATICS, cena 21,50
EUR za szt.
-
oświadczenia o kosztach montażu: oferta Matt – Group M. W., oferta CARRIER M. C.,
oferta ALCAR s.c. W. P., S. L.
, koszt instalacji: 100 zł, koszt dezinstalacji: 70 zł, koszt
przełożenia: 170 zł. W ramach ceny zagwarantowany dojazd do 100 km;
-
potwierdzenie kosztów kart sim: oferta Orange wiadomość e-mail: koszt 1,20 zł netto/mies.
za szt.

- potwierdzenie ceny licencji e-mapa: oferta E-
mapa S.A. wiadomość e-mail: 0,52 zł
netto/mies. za szt.
- umowy
o pracę dla dwóch osób: wynagrodzenie 4 555,30 zł, premia uznaniowa do 100%
wynagrodzenia mies. brutto.
- faktura Beyond: hosting i utrzymaniem systemu SATIS GPS: 27
873,82 zł
Wyjaśnienia zastrzeżono jako tajemnica przedsiębiorstwa, jednak w dniu 30 listopada 2022
r. Zamawiający odtajnił treść wyjaśnień.

W dniu 18 listopada 2022 r. Wykonawca GEOTIK złożył wyjaśnienia w zakresie rażąco
niskiej ceny, które zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. W dniu 2 grudnia
2022 r. Zamawiający wezwał Przystępującego GEOTIK do udzielenia dodatkowych
wyjaśnień. Wykonawca GEOTIK złożył wyjaśnienia w dniu 5 grudnia 2022 r. i zastrzegł je
jako tajemnicę przedsiębiorstwa.

Dowody Odwołujący:
1. Faktura numer 32/03/2019 z dnia 05.03.2019 wystawiona przez CARRIER M. C.
na kwotę
1 280,43 zł: serwis urządzeń GPS na kwotę 100,00 zł netto sztuka, demontaż modułu na
kwotę 60,00 zł netto sztuka, montaż sterownika GPS + BLOKADA na kwotę 250,00 zł netto
sztu
ka, dojazd na kwotę 1,00 zł netto za km.
2. Faktura numer 122/10/2020 z dnia 16.10.2020 wystawiona przez CARRIER M. C. na
kwotę 369,00 zł: demontaż sterownika GPS na kwotę 100,00 zł netto sztuka, montaż
sterownika GPS na kwotę 200,00 zł netto sztuka.
3. Faktura numer 4/08/2021 z dnia 19.08.2021 wystawiona przez GTO-SERWIS K. P. na
kwotę 250,00 zł za montaż GPS.
4
. Lista płac listopad 2022 x 2: wynagrodzenie 5 529,90 zł, 5 999,90 zł, 21 313,15 zł,
7
337,94 zł, 15 380,10 zł, 10 973,30 zł, 15 000,00 zł.
5. Faktura numer FS/18/12/7 z dnia 18.12.2018 wystawiona przez Matt - Group M. W. na
kwotę 1 500,60 zł: montaż 200,00 zł za szt., dojazd 0,80 zł za km, demontaż 100,00 zł.

6. Faktura numer FS/19/2/3 z dnia 06.02.2019 wystawiona przez Matt - Group M. W. na
kwotę 1 579,32 zł: montaż 200,00 zł za szt., dojazd 0,80 zł za km, demontaż 100,00 zł,
serwis 100,00 zł.
7. Faktura numer FS/19/3/25 z dnia 30.03.2019 wystawiona przez Matt - Group M. W. na
kwotę 43 173,00 zł: montaż 200,00 zł za szt., demontaż 100,00 zł.
8. Wydruk ze strony internetowej http://www.satisgps.com [System do monitoringu i
lokalizacji floty pojazdów: „Stały rozwój systemu. Zespół wykwalifikowanych programistów.
12 aktualizacji rocznie. Cyklic
zne szkolenia dla Klientów. Zastosowanie zarówno w
moni
toringu pojazdów, jaki w złożonych rozwiązaniach z planowaniem i optymalizacją
procesów.”

9. Wydruk ze strony internetowej
https://www.nbp.pl(home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/proiekcia_inflacii.html
[Bieżąca projekcja inflacji i PKB (opublikowana 14 listopada 2022 r.)]: 2022 r.: 14,5, 2023:
13,1, 2024: 5,9, 2025: 3,5.
10.
Odpis
aktualny
KRS
-
SATIS
GPS
SPÓŁKA
Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: Oddziały brak wpisów.
11
. Oświadczenie spółki Lincor z 19.10.2022 o zatrudnieniu 5 osób na umowę o pracę: M.
C.:
Pełnomocnik Zarządu odpowiedzialny za aplikację, szkolenia z zakresu obsługi aplikacji.,
P. T.: Koordynator serwisu,
odpowiedzialny za koordynowanie zleceń montaży / serwisów /
demontaży, przygotowywanie instrukcji, przeprowadzanie audytu wykonanych prac
instalacyjnych.
Ł. D.: Team Leader w Dziale Technicznym i Dziale Obsługi Klienta,
odpowi
edzialny za umawianie instalacji/serwisów/demontaży. M. D.: Specjalista ds.
koordynacji zleceń, odpowiedzialny za umawianie instalacji/serwisów/demontaży. J. S.:
Specjalista
ds.
koordynacji
zleceń,
odpowiedzialny
za
umawianie
instalac
ji/serwisów/demontaży.
12
. Faktura numer 74/2022 z dnia 31.10.2022 wystawiona przez QBIK PRO SPÓŁKA
Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na kwotę 467.40 zł: montaż modułów GPS:
200,00 zł netto za szt., dojazd 1,00 zł netto za km.
13
. Raport *Szybki Monitoring NBP, Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw (Nr 04/22
(październik 2022 r.),
14. Wydruk ze strony internetowej (2.01.2023):

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.satisgps.satismobile [informacja i opinie
o aplikacji SATIS]: SATIS GPS Aplikacja Google Play: ostatnia aktualizacja 29.04.2020,
„22
maja 2020: Aplikacja nie działa, brak możliwości wyszukania pojazdu, wcześniej wszystko
działało. 18 maja 2021 Aplikacja nie odświeża mapy. Używając do śledzenia aut telefonu
trwa to kilka minut zanim pojawi się pełen obraz. Aktualizacja nic nie dała. 12 stycznia 2022
Pełnego odświeżenia mapy nie da się uświadczyć, niezależnie, czy na WiFi, czy LTE, żeby
udało się zlokalizować w konkretnym miejscu na mapie samochód, trzeba mieć naprawdę
dużo szczęścia, aby akurat w tym miejscu mapa się odświeżyła. Naprzemienne oddalanie
i
przybliżanie, żeby "zmotywować" aplikację, trochę pomaga, ale to nie jest to, co być
powinno.”

15. Zawiadomienie z GDDKiA o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 07.11.2018 r. na
tożsamy przedmiot zamówienia: najkorzystniejsza oferta na kwotę 1 702 615,20 zł, GEOTIK:
4 381
284,60 zł, Odwołujący 2 371 754,88 zł.

A
rtykuł 16 pkt 1 – 3 ustawy pzp stanowi: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; 2) przejrzysty; 3) proporcjonalny.”

Artykuł 119 ustawy pzp stanowi: „Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez
podmioty
udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz, jeżeli to
dotyczy, kryt
eriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.”

Zgodnie z art. 224 ustawy pzp:
„1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części
składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z
wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w
zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. 2. W przypadku
gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od: 1) wartości
zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert


niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z
okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
(…)
3. Wyjaśnienia, o których
mowa w ust. 1, mogą dotyczyć w szczególności: 1) zarządzania procesem produkcji,
świadczonych usług lub metody budowy; 2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych; 3)
oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę; 4)
zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564)
lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane
zamówienie; 5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej; 6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i
zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest
zamówienie; 7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska; 8) wypełniania
obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy. 4.
W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, zamawiający jest obowiązany
żądać wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, co najmniej w zakresie określonym w ust. 3 pkt 4
i 6. 5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na wykonawcy.

6. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta
wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone
wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. (…)”

Artykuł 226 ust. 1 pkt 8 ustawy pzp stanowi:

„1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 8)
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.”

W myśl art. 239 ust. 1 ustawy pzp: „Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.”

Artykuł 18 ust. 1 – 3 ustawy pzp stanowi: „1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest
jawne. 2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem
o
udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. 3. Nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649),


jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.”

W świetle art. 11 ust. 2 UZNK przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich
elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem
informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z
informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w
celu utrzymania ich w poufności.
Zgodnie z art. 516 ust. 1 pkt 8-10 ustawy pzp:
„1. Odwołanie zawiera:

(…)

8) zwięzłe
przedstawienie zarzutów; 9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 10)
wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz
dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.”


Przedmiot sporu w
zakresie zarzutu 1 odwołania sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie,
czy Zamawiający prawidłowo ocenił wyjaśnienia rażąco niskiej ceny złożone w postępowaniu
przez Wykonawcę Satis oraz GEOTIK, uznając realność zaoferowanych cen. Rozpoznając
zarzuty odwołania Izba dokonała analizy wyłącznie treści wyjaśnień rażąco niskiej ceny
i
dowodów złożonych na wezwanie Zamawiającego, w konsekwencji czego uznała, że
Przystępujący wykazali w sposób należyty prawidłowość przyjętych kosztów wykonania
zamówienia, a zgłaszane przez Odwołującego zastrzeżenia nie potwierdziły się.
Na wstępie wskazania wymaga, że za cenę rażąco niską uznaje się cenę poniżej kosztów
własnych wykonawcy, niepozwalającą na wypracowanie zysku. Jest to cena oderwana od
realiów rynkowych i nierzeczywista. Jeśli możliwe jest wykazanie, że za cenę wskazaną
w
ofercie wykonawca nie będzie w stanie należycie wykonać zamówienia, to znaczy że
mamy do czynienia z ceną rażąco niską. Taka sytuacja nie miała miejsca w niniejszym
postępowaniu. Wykonawcy powołując się na właściwe sobie czynniki oraz załączając do
wyjaśnień stosowne dowody zadośćuczynili ciężarowi wykazania, że ceny ofertowe zostały
skalkulowane z
należytą starannością, uwzględniając wszystkie aspekty i koszty wykonania
zamówienia.

Zauważenia w pierwszej kolejności wymaga, że jak wynika z informacji z otwarcia ofert ceny
zaoferowane przez Wykonawców kształtowały się tak, że trzy z nich oscylowały na poziomie
ustalonym przez Przystępujących, a trzy na poziomie ceny ofertowej Odwołującego. W
ocenie Izby na tej podstawie nie można stwierdzić, że ceny Przystępujących odbiegają od
cen rynkowych. Dalej podnieść należy, że wezwanie do Wykonawców nie było wynikiem
stwierdzenia znacznego odbiegania cen od wartości szacunkowej zamówienia, a wyłącznie
z
uwagi na ich niższy o ponad 30% poziom od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych
ofert. Zamawiający wycenił zatem zamówienie nieznacznie powyżej cen zaoferowanych
przez Przystępujących.
Odnosząc się szczegółowo do wyjaśnień złożonych przez Satis stwierdzenia wymaga, że
czynią one zadość wezwaniu Zamawiającego i udzielają odpowiedzi na postawione przez
Zamawiającego pytania. Zgodnie z treścią wezwania Wykonawca Satis wykazał
poszczególne koszty złożonymi dowodami.
Przechodząc natomiast do zarzutów postawionych przez Odwołującego względem
wyjaśnień, Odwołujący podnosił na wstępie nierealność stawki przyjętej przez Satis za
montaż urządzenia. Odwołujący powołując się na własne doświadczenie wskazał, że Satis
nie uwzględnił w cenie montażu kosztów dojazdu instalatora. W tym zakresie Izba zauważa,
że okolicznością bezsporną było, że koszty montażu, demontażu i przełożenia urządzeń są
jednymi z najbardziej koszto-
twórczych elementów ceny w przedmiotowym zamówieniu.
Odwołujący błędnie powołuje się stawiając zarzut na własne, wynegocjowane przez siebie
stawki za wyk
onanie tej części zadania. Izba zwraca uwagę, że Przystępujący Satis podając
stawki za montaż, demontaż i przełożenie urządzeń poparł ich wysokość ofertami
podwykonawców. Niewątpliwie zatem, każdy z Wykonawców wskutek negocjacji i ustalonych
warunków biznesowych różnie kształtuje ceny za poszczególne usługi, które jednak nawet
u
tych samych podmiotów nie muszą być takie same. To, że Odwołujący nie spotkał się
z
praktyką ujmowania w cenie usługi kosztów dojazdu do 100 km nie oznacza, że inni
Wykonawcy nie wypracowali takiej praktyki. Wynika to wprost z przedstawionych wraz
z
wyjaśnieniami dowodów, których wiarygodności w ocenie Izby Odwołujący skutecznie nie
podważył. Odwołujący błędnie również przyjął, że nie jest jasne w jaki sposób Wykonawca
Satis będzie wykonywał tą część usługi, i na tym założeniu Odwołujący zbudował
argumentację o konieczności ponoszenia kosztów wynagrodzeń instalatorów (przy czym są
to założenia dużo powyżej minimalnego wynagrodzenia) oraz niezbędnego dla nich
wyposażenia. Wykonawca Satis w wyjaśnieniach wskazał, że będzie korzystał z usług

podwykonawców bądź punktów serwisowych, z którymi współpracuje na terenie całego
kraju. Wykonawca podniósł również, że złożone oferty mając jedynie potwierdzać realność
przyjętych stawek. Niemniej jednak, Wykonawca na etapie realizacji zamówienia będzie
decydował o skorzystaniu z usług poszczególnych punktów czy też podwykonawców aby
minimalizować poziom poniesionych kosztów. W ocenie Izby, wyjaśnienia Wykonawcy Satis
w
tym zakresie są wiarygodne i spójne. Przechodząc natomiast do kosztów dojazdu, Izba
zauważa, że w sytuacji gdy Wykonawca skorzysta z usługi podwykonawcy to dojazd do 100
km będzie ujęty w cenie. Nie jest to zdaniem Izby nierealne, gdyż jak sam Odwołujący
wskazał, samochody Zamawiającego znajdują się w 359 lokalizacjach. Mając na względzie,
że na pewno Wykonawca będzie zobowiązany zamontować urządzenia w minimum 1663
pojazdach, to oczywistym wnioskiem jest, że w jednej lokalizacji znajduje się więcej niż 1
pojazd (około 5). Ceny za dojazd wskazane przez Odwołującego są zatem nieadekwatne do
przedmiotu zamówienia. Nie wydaje się bowiem realne aby Zamawiający za każdym razem
podstawiał do montażu po 1 pojeździe. W ocenie Izby kwota 61 500 zł założona na koszty
dojazdu jest więc wystarczająca. Co do inflacji w odniesieniu do tych kosztów usługi Izba
zwraca uwagę, że jak zgodnie Strony i Przystępujący podnosili, największy koszt jest na
początku realizacji zamówienia, a stawki zostały wykazane złożonymi dowodami. W ocenie
Izby, nie jest zasadnym
również przyjęcie średniego wskaźnika inflacji w poszczególnych
latach, jak wynika to z dowodów Odwołującego. Odwołujący powinien wskazać wpływ inflacji
na ceny usług w określonej branży, aby wykazać, że oferta jest w tym zakresie
niedoszacowana. Nie jest
także wiadome, czy wykazywane dowodami Odwołującego koszty
dotyczyły pojedynczych zleceń czy większej ilości (jak w przypadku faktury numer
FS/19/3/25 z dnia 30.03.2019 wystawionej przez Matt - Group M. W.), a
co niewątpliwie
przekłada się na wysokość stawek oferowanych przez podwykonawców. Dodatkowo
podnieść należy, że Wykonawca Satis bezpiecznie przyjął wyższe stawki ww. usług niż
wynika to z
dołączonych do wyjaśnień dowodów.
Kolejnymi kosztami, których wysokość podważał Odwołujący to koszty wynagrodzeń
pracowników i przyjęte założenia co do liczby etatów. Odwołujący wskazywał, że osoby,
o
których mowa w wyjaśnieniach są pracownikami obsługi klienta, a brak jest informacji
o pr
acownikach technicznych. W świetle złożonych wyjaśnień twierdzenia Odwołującego są
niezasadne. Izba zwraca uwagę, że Przystępujący Satis podał zakres czynności dwóch
osób, które będą skierowane do realizacji zamówienia. Jedna z tych osób: „odpowiedzialny
z
a organizację i koordynację instalacji, przełożeń i deinstalacji urządzeń, a także organizację


bieżącej obsługi serwisowej sprzętu, świadczenie wsparcia w zakresie sprzętu i systemu
udostępnianego Zamawiającemu.”
Niewątpliwie z zakresu tych czynności wynika, że osoba
ta będzie właśnie pracownikiem technicznym, do którego zadań będzie należało także
wsparcie systemu i sprzętu. Druga osoba: „odpowiedzialna za prowadzenie bieżącej
ewidencji urządzeń telematycznych i pojazdów Zamawiającego, które za ich pomocą będą
monitorowane; naliczanie comiesięcznych opłat abonamentowych oraz ewentualnie innych,
wynikających z umowy.”
Przystępujący wyjaśnił również założenia co do pracochłonności
ww. osób w ocenie Izby w sposób wiarygodny, uśredniając wymiar czasu pracy na cały
okres realizacji zamówienia, przyjmując jednak większe zaangażowanie na początku i końcu
usługi. Strony i Przystępujący byli zgodni, że więcej zadań jest przewidzianych do wykonania
w tych okresach. Skoro w ofercie Wykonawcy byli zobowiązani podać cenę brutto za
realizację usługi za miesiąc to zasadnie Przystępujący Satis uśrednił wymiar czasu pracy
tych osób. Ponadto, Wykonawca wykazał, że liczba osób jest zgodna z wymaganiami
Zamawiającego co do zatrudnienia dwóch osób na umowę o pracę. Wykonawca załączył
dowody w postaci umów o pracę ww. osób, wykazując również wynagrodzenia na poziomie
zgodnym z obowiązującymi przepisami. W ocenie Izby chybiona jest argumentacja
Odwołującego, że Wykonawca był zobowiązany przedstawić listy płac. Ustawa pzp nie
precyzu
je dowodów, jakie wykonawcy powinni złożyć składając wyjaśnienia, a więc każdy
dowód potwierdzający ustalenie kosztu na określonym poziomie będzie właściwy. Izba
zauważa również, że Odwołujący przyjął poziom wynagrodzeń znacznie wykraczający ponad
stawkę minimalnego wynagrodzenia określoną przepisami prawa. Nie jest tak, że rynkowymi
stawkami będą wyłącznie te, które wskazał Odwołujący (10.924,22 zł brutto/miesiąc, 7956,24
zł brutto/miesiąc). Kształtowanie wysokości wynagrodzeń należy do wyłącznych decyzji
biznesowych każdego wykonawcy. W procesie badania rażąco niskiej ceny istotne jest to,
aby koszty wynagrodzeń nie oscylowały poniżej minimalnego wynagrodzenia, co jak wynika
z zawartych
umów o pracę nie ma miejsca w niniejszej sprawie. Dowody te potwierdzają
również przyjęcie niższych stawek wynagrodzeń niż podnosił Odwołujący, co jednak nie
świadczy o zaniżeniu ceny oferty w tym zakresie. Słusznie także podnosił Zamawiający, że
koszty wskazane dla oferty Satis w Tabeli na str. 14 odwołania dotyczą kosztów przyjętych
przez Wykonawcę dla jednej osoby, co wynika wprost ze złożonych wyjaśnień i potwierdza
nierzetelność przedstawianych danych.
Odwołujący podnosił także, że wymiar czasu pracy przyjęty przez Przystępującego Satis jest
nieadekwatny do zakresu niez
będnych do wykonywania czynności w trakcie realizacji

zamówienia. Odwołujący powoływał się w tym zakresie na liczbę pracowników, których
skierował do realizacji tożsamego zamówienia. Podnosił ilość zgłoszeń, czas ich
rozpatrywania, wskazywał na ilość wiadomości mailowych, a wszystko to na podstawie
posiadanych przez siebi
e danych. Odnosząc się do powyższego wskazania wymaga, że
Odwołujący w żaden sposób nie wykazał, że realizacja zamówienia determinuje takie
zaangażowanie pracowników jak podnoszone przez Odwołującego. Skoro Odwołujący był
w
posiadaniu danych, na które się powołuje to mógł bez trudu wykazać zasadność własnych
twierdzeń, czego zaniechał. W ocenie Izby, przyjęty przez Przystępującego Satis wymiar
czasu pracy jest realny, a stawki wynagrodzeń spełniają wymogi dotyczące minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo, zauważyć należy, że Zamawiający przewidział
w
umowie waloryzację wynagrodzeń nie ustalając limitu procentowego dla tego wzrostu,
a
więc koszt ewentualnego podwyższania wynagrodzeń jest zabezpieczony. Nie można
zgodzić się także z Odwołującym, że skoro umowa o pracę przewiduje możliwość przyznania
premii uznaniowej to Wykonawca Satis powinien przewidzieć koszty na ten cel. Izba podziela
stanowisko Przystępującego Satis, że premia uznaniowa, jako forma nagrody, o której mowa
w art. 105 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510
ze zm.) jest przyznawana pracownikowi od swobodnego uznania pracodawcy. Oznacza to
więc, że pracodawca samodzielnie decyduje komu i w jakiej wysokości przyznaje dodatkowe
wynagrodzenie za pracę, a pracownik nie może domagać się od pracodawcy jej wypłacenia.
Co do rezerw na absencje pracowników to Izba zauważa, że zdarzenia te należą do zdarzeń
losowych, których koszty, jako ryzyko Wykonawcy mogą zostać ujęte w rezerwie, którą
założył Wykonawca Satis. W rezerwie 150 000,00 zł może mieścić się także koszt szkoleń,
których brak w wyjaśnieniach podnosił Odwołujący. Izba zauważa, że zgodnie z
postanowieniami SWZ Zamawiający zapewnia miejsce szkolenia. Po stronie Wykonawcy
pozostaje zatem koszt ewentua
lnego noclegu. Nie jest również tak, że Przystępujący Satis
nie wskazał na obowiązek przeprowadzenia szkoleń. W wyjaśnieniach Wykonawca podał dla
pierwszej osoby, że: „Większego zaangażowania pracownika będzie wymagał etap
początkowy (instalacje, szkolenie) oraz końcowy (deinstalacje) wykonywania Zamówienia.”

Wykonawca założył więc, że skierowany do realizacji pracownik przeprowadzi niezbędne
szkolenie. Wykonawca składa wyjaśnienia rażąco niskiej ceny wykazując koszty, których
udział w całkowitej cenie oferty jest w jego ocenie największy. Złożone wyjaśnienia muszą
także odpowiadać wezwaniu. Nie ma więc racji Odwołujący, że wyjaśnienia muszą
obejmować wykazanie realności każdego najdrobniejszego kosztu wykonania zamówienia.
Zamawiający jest oczywiście uprawniony skierować ponowne wezwanie jeśli miałby w tym

zakresie wątpliwości. Niemniej jednak, w ocenie Izby, koszt szkoleń jako stanowiący
niewielki procent całej wartości zamówienia, nie musiał być odrębnie wykazywany, a w
szczególności mając na względzie rezerwę kosztową, nie może to świadczyć o rażącym
zaniżeniu całej ceny oferty. Odwołujący nie wykazał aby koszt noclegu osoby szkolącej w
wysokości około 300/400 zł stanowiły istotny element ceny.
Dalej Odwołujący podnosił, że Przystępujący Satis nie przewidział kosztów serwisu urządzeń
oraz pracowników do usuwania awarii. Odnosząc się do powyższego wskazania wymaga, że
koszty te zostały przewidziane w rezerwie (wydatki serwisowe). Z uwagi na ich
nieprzewidziany charakter takie ujęcie kosztów w ramach ryzyka Wykonawcy jest
uzasadnione. Zauważyć należy, że koszt urządzenia został ustalony na poziomie 110,00 zł,
a
przełożenia 200,00 zł. Oczywistym jest, że przypadki awarii sprzętu będą wypadkami
losowymi, jednostkowymi. Przystępujący Satis wskazał także, że „Urządzenia objęte są
odrębną gwarancję udzielaną przez ich producenta.”
Powyższe oznacza, że nie jest to
standardowa gwarancja, a gwarancja obejmująca okres realizacji zamówienia, w przeciwnym
razie Wykonawca nie powoływałby się na tą okoliczność. Dodać należy, że osoba
skierowana do wykonania zamówienia ma w zakresie zadań „organizację bieżącej obsługi
serwisowej sprzętu, świadczenie wsparcia w zakresie sprzętu.”
Nie jest więc tak, że
Wykonawca nie przewidział osoby do koordynacji tych zadań. W ocenie Izby, przywoływane
przez Odwołującego argumenty nie świadczą o rażąco niskiej cenie oferty.
Odwołujący podnosił również, że wyjaśnienia nie obejmują kosztów stałych, kosztów
nadzo
ru informatycznego i aplikacji. Powoływał się na koszt wynajęcia i wyposażenie biura,
biurowej infrastruktury, leasingów, utrzymanie biur terenowych i oddziałów, utrzymania
infrastruktury, i
utrzymania oraz rozwoju aplikacji (naprawa błędów i aktualizacja),
administracji serwerów i systemów oraz koszty wykonywania kopii zapasowych danych,
dbania o bezpieczeństwo danych i zgodność z wymogami prawnymi oraz koszt specjalistów
IT.
Odnosząc się do powyższego Izba zauważa, że wyjaśnienia odnoszą się do powyższych
kwestii. Wykonawca Satis wskazał, że koszty stałe zostały ujęte w rezerwie: „przewidział
dodatkowo rezerwę na inne wydatki związane z realizacją Zamówienia (np. serwisowe),
w
wysokości 150.000,00 zł (w tym ok. 50.000,00 zł na koszty biurowe, licencji i sprzętu
przypadające na wskazane wyżej osoby bezpośrednio uczestniczące w realizacji projektu,
proporcjonalnie do ich przewidywanego zaangażowania).”
Oczywistym także jest, że część
kosztów stałych stanowi procentowy udział na przedmiotowe zamówienie, są one bowiem

dzielone przez wszystkie przedsięwzięcia Wykonawcy. Nie jest więc w ocenie Izby
prawidłowe założenie co do wysokości tych kosztów przedstawione w odwołaniu. Co do
syst
emu, to Wykonawca wyjaśnił, że system posiada wszystkie funkcjonalności wymagane
przez Zamawiającego i jest własnością Wykonawcy. Nie jest więc wiadome dlaczego
Wyko
nawca miałby aktualizować system konkretnie na potrzeby przedmiotowego
zamówienia. Informacja o dokonywaniu 12 aktualizacji w roku dotyczy aplikacji a nie wersji
webowej
. Z dowodu Odwołującego nie wynika, jakie są przyczyny aktualizacji i kto za nie
płaci. Przystępujący wskazywał, że są one wykonywane w celu dostosowania systemu do
potrzeb klien
tów, którzy ponoszą koszty z tym związane. W ocenie Izby jest to argumentacja
wiarygodna. Nie jest również tak, że Wykonawca Satis nie przewidział osoby do naprawy
e
wentualnych błędów systemu. Osoba wskazana w wyjaśnieniach ma być odpowiedzialna
za wsparcie w zakresie systemu.
Koszty specjalisty IT, które przedstawił Odwołujący są na
poziomie znacznie przekraczającym minimalne wynagrodzenie za pracę i nie jest tak, że
każdy z Wykonawców powinien założyć takie koszty jak wskazał Odwołujący. Ponadto
zdaniem I
zby, na podstawie trzech opinii klientów z różnych lat, a dotyczących aplikacji, nie
można stwierdzić, że system cechuje duża awaryjność, jak próbował to przedstawiać
Odwołujący. Zauważyć należy, że opinie pochodzą od losowych użytkowników aplikacji. Nie
j
est wiadome jaką wiedzę odnośnie obsługi systemu posiadają te osoby. Izba zwraca uwagę,
że dla prawidłowości realizacji zamówienia i korzystania z systemu, Zamawiający przewidział
dla użytkowników specjalne szkolenie. Chybiona jest również argumentacja dotycząca
niewykazania kosztów utrzymania infrastruktury, administracji serwerów i systemów oraz
koszty wykonywania kopii zapasowych danych, dbania o bezpieczeństwo. W tym zakresie
Odwołujący wskazał jedynie, że „faktura Vat (nr 473/11/2022) zaprezentowana przez Satis w
wyjaśnieniach nie obejmuje wszystkich ww. czynności.”
W ocenie Izby faktura potwierdza
właśnie koszty wskazane przez Odwołującego. Faktura przedstawia miesięczne koszty
utrzymania systemu: administracja i monitoring, przestrzenie dyskowe na kopie zapasowych
danych, koszty licencji, bezpieczeństwa danych. W konsekwencji koszty niezbędne dla
zapewnia prawidłowości działania, ciągłości działania, wymaganej dostępności systemu oraz
bezpieczeństwa danych zostały wykazane.
Odwołujący podnosił także brak ujęcia w wyjaśnieniach kosztów inflacji. W ocenie Izby
wyliczenia Odwołującego są błędne, gdyż bazują na średnim prognozowanym poziomie
inflacji. Odwołujący powinien wykazać, jak inflacja wpływa na ceny poszczególnych usług,
dla których przedstawia wyliczenia. Izba zwraca również uwagę, że Przystępujący przyjął

wyższe koszty niż wykazane przedłożonymi wraz z wyjaśnieniami dowodami, co powoduje,
że rezerwa na realizację zamówienia jest wyższa niż 150 000,00 zł.
W ocenie Izby, Przystępujący Satis złożył wyjaśnienia szczegółowe, rzetelne, odpowiadające
wezwaniu Zamawiającego oraz poparte dowodami. Przedstawił warunki i założenia co do
wykonania zamówienia oraz najważniejsze elementy kosztowe, jak koszt urządzeń,
instalacji, demontażu, przekładek, wynagrodzeń, koszt e-mapy, nabycia i utrzymania kart
SIM, koszty utrzymania systemu, założył rezerwę na sytuacje awaryjne i losowe oraz koszty
stałe, a także wykazał zysk. W konsekwencji, nie można uznać, że oferta Przystępującego
Satis zawiera rażąco niską cenę i powinna podlegać odrzuceniu. Zarzuty odwołania nie
potwierdziły się w świetle złożonych wyjaśnień.
Przechodząc do zarzutu rażąco niskiej ceny względem oferty Przystępującego GEOTIK, na
wstępie wskazania wymaga, że złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie mają charakteru
ogólnego i odpowiadały wezwaniom Zamawiającego. Odwołujący podnosił, że Wykonawca
GEOTIK w postępowaniu na tożsamy przedmiot zamówienia w 2018 r. zaoferował dużo
wyższą cenę (4 381 284,60 zł) niż w obecnym postępowaniu (1 672 308,00 zł),
argumentując że nie jest realne należyte wykonanie zamówienia za tak niską kwotą mając
na względzie wzrost cen. Odnosząc się do tego twierdzenia wskazania wymaga, że
Odwo
łujący powołuje się na postępowanie, które miało miejsce 4 lata temu. W tak długim
okresie Wykonawca mógł poczynić znaczny postęp rozwojowy w swojej firmie i wypracować
metody minimalizujące koszty wykonania zamówienia. Istotnym jest aby Wykonawca
wykazał poprzez złożone wyjaśnienia i dowody, że jest w stanie zrealizować prawidłowo
umowę za cenę wskazaną w ofercie. W ocenie Izby, Przystępujący GEOTIK podołał temu
obowiązkowi, przedstawiając szczegółowe kalkulacje, dowody oraz wyjaśnienia co do
poszczególnych czynników koszto-twórczych dla przedmiotowej usługi.
Odwołujący, jako że wyjaśnienia zostały objęte tajemnicą przedsiębiorstwa wskazał na
koszty, które jego zdaniem powinny zostać przedstawione w wyjaśnieniach, jak: koszty
montażu i zdemontowania urządzeń lokalizujących, koszty zakupu nowych urządzeń
lokalizujących GPS, koszty zakupu i obowiązującego abonamentu dla kart SIM
wykorzystywanych w
urządzeniach lokalizujących, koszty utrzymania i aktualizacji aplikacji,
bieżące koszty eksploatacji i administracji infrastruktury informatycznej, w tym serwerowej
oraz koszty zakupu licencji, koszty udostępnienia i utrzymania baz danych z mapami, koszty
bieżącej eksploatacji konserwacji, serwisu systemów informatycznych, zainstalowanych
urządzeń, koszty zapewnienia poszerzonej 44-miesięcznej bezpłatnej gwarancji na

urządzenia i usługi, koszty przeszkolenia pracowników zamawiającego, koszty zatrudnienia
osób świadczących usługi w zakresie przedmiotu umowy, koszty inflacji.
I
zba szanując zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa Przystępującego GEOTIK odniesie
się wyłącznie ogólnie do złożonych wyjaśnień, których analiza doprowadziła Izbę do
przekonania, że oferta Przystępującego nie zawiera rażąco niskiej ceny, a wszystkie koszty,
na które powoływał się Odwołujący w tym zysk zostały uwzględnione na realnym poziomie.
Wykonawca przedstawił i wyjaśnił czynniki wpływające na: koszt instalacji, demontażu,
przekładek i dojazdu (str. 3, 5 wyjaśnień z dnia 18 listopada 2022 r.; str. 2 wyjaśnień z dnia
5 grudnia 2022 r.), koszt z
akupu urządzeń (str. 4 i 5 wyjaśnień z dnia 18 listopada 2022 r.),
koszty wynagrodzeń (str. 2-5 wyjaśnień z dnia 18 listopada 2022 r. oraz wyjaśnienia z dnia
5
grudnia 2022 r.), koszty stałe, koszty szkolenia, kart SIM, koszty serwisowe itp. (str. 2
i 5 wy
jaśnień z dnia 18 listopada 2022 r. oraz wyjaśnienia z dnia 5 grudnia 2022 r.), koszty
utrzymania i administracji systemu, infrastruktury serwerowej (str. 3-
5 wyjaśnień z dnia
18 listopada 2022 r.).
W ocenie Izby, złożone wyjaśnienia są szczegółowe, wiarygodne,
poparte dowodami i potwierdzają, że cena zaoferowana nie nosi znamion ceny rażąco
niskiej, a w konsekwencji Zamawiający prawidłowo nie odrzucił oferty Przystępującego
GEOTIK.

W ramach zarzutu 3
odwołania Odwołujący podnosił, że Zamawiający nie zbadał, czy
Podwykonawcy wskazani przez Satis posiadają zdolności techniczne oraz zawodowe jak
również, czy ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez Satis
spe
łniania warunków udziału w postępowaniu w świetle art. 119 ustawy pzp. Zarzut ten jest
oczywiście chybiony, gdyż dyspozycja art. 119 ustawy pzp dotyczy sytuacji, gdy
podwykonawcy wskazani w ofercie są podmiotami, na których zasoby wykonawca powołuje
się celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Jak Izba ustaliła, Zamawiający w
pkt 8.2.4 1. SWZ postawił warunek: „8.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: 1.
dotyczącej Wykonawcy: Zamawiający uzna, iż Wykonawca zdolny do należytego wykonania
udzielon
ego zamówienia, to taki który w okresie trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje: co najmniej jedno
zamówienie polegające na usłudze monitoringu floty samochodowej liczącej co najmniej 500
samochodów, za pomocą lokalizacji GPS i technologii transmisji danych GSM-GPRS, przy
czym usługa realizowana była przez okres co najmniej 12 miesięcy na rzecz jednego


zamawiającego; lub dwa lub trzy lub maksymalnie cztery zamówienia realizowane
równolegle w czasie* na rzecz różnych zamawiających polegające na usłudze monitoringu
floty samochodowej liczącej co najmniej 800 samochodów za pomocą lokalizacji GPS i
technologii transmisji danych GSM-
GPRS, przy czym usługi realizowane były przez okres co
najmniej 12 miesięcy; * przez zamówienia realizowane równolegle w czasie Zamawiający
rozumie odrębne zamówienia, w których Wykonawca we wskazanym okresie minimum 12 m-
cy jedno
cześnie zarządzał flotą minimum 800 samochodów łącznie.”
Zgodnie ze złożonym
przez Przystępującego Satis wykazem usług, Wykonawca wykazał się spełnieniem warunku
samodzielnie, bez powoływania się za zasoby podmiotu trzeciego, a w tej sytuacji
dyspozycja ar
t. 119 ustawy pzp nie ma zastosowania. W konsekwencji, nie można w tym
zakres
ie stwierdzić naruszenia przepisów ustawy, dlatego Izba uznała zarzut za niezasadny.

Przechodząc do zarzutu 4 i 5 odwołania wskazać należy, że Odwołujący podnosił, że
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny Przystępującego GEOTIK nie zostały mu udostępnione.
Odwo
łujący dopiero na posiedzeniu wskazał, że żąda udostepnienia ww. wyjaśnień,
natomiast w uzasadnieniu zarzutu
odwołania wskazał wyłącznie, że naruszona została
zasada jawności.
Izba uznała zarzut za niezasadny z przyczyn formalnych, bowiem Odwołujący nie wskazał
w
odwołaniu żadnych okoliczności faktycznych uzasadniających jego postawienie, poza
faktem nieudostępnienia wyjaśnień. Takiego działania nie można uznać za skuteczne
postawienie zarzutu w świetle art. 516 ust. 1 pkt 8-10 ustawy pzp. W myśl przywołanych
przepisów Odwołujący poza zwięzłym przedstawieniem zarzutu, powinien przede wszystkim
wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania oraz dowody
na poparcie przytoczonych okoliczności. Izba podziela stanowisko zaprezentowane w
wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 marca 2017 r., sygn. akt: KIO 179/17: „Tym
samym należy podkreślić, że właśnie określone w ww. przepisie wymogi konstrukcyjne
odwołania przesądzają, że treść zarzutu nie jest ograniczona wyłącznie do twierdzeń
z
awartych we wstępnej części odwołania (petitum) a dotyczy również okoliczności
faktycznych zawartych w
sformułowanej przez Odwołującego argumentacji. Odwołanie
powinno wyrażać zastrzeżenia wobec dokonanych przez Zamawiającego czynności lub
zaniechań, co oznacza obowiązek zaprezentowania przez Odwołującego nie tylko podstawy
prawnej takich zastrzeżeń, ale przede wszystkim argumentacji odnoszącej się postulowanej
oceny. Oznacza to zatem konieczność odniesienia się do elementów stanu faktycznego, jak


również podjętych czynności lub zaniechań Zamawiającego w taki sposób, który pozwoli na
uznanie, że podniesione zostały konkretne zarzuty wobec tych czynności lub zaniechań
przypisanych Zamawiającemu.”
To właśnie opisane w uzasadnieniu okoliczności faktyczne
wyznac
zają zakres odwołania i rozpoznania przez Izbę. Ma to istotne znaczenie dla
możliwości merytorycznego rozstrzygnięcia w granicach określonych w odwołaniu. Zgodnie
bowiem z art. 555 ustawy pzp:
„Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były
zawarte w
odwołaniu.”
Jak wskazano w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach
z 29 czerwca 2009 r. w spr. X Ga 110/09:
„O tymjakie twierdzenia lub zarzuty podnosi
strona w postępowaniu nie przesądza bowiemproponowana przez nią kwalifikacja prawna
ale okoli
czności faktyczne wskazane przez tęstronę. Jeśli więc strona nie odwołuje się do
konkretnych okoliczności faktycznych to składorzekający nie może samodzielnie ich
wprowadzić do postępowania tylko dlatego, że możnaje przyporządkować określonej,
wskazanej
w odwołaniu kwalifikacji prawnej.”
W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej
również ugruntowany jest pogląd, że o prawidłowości konstrukcji zarzutu odwołania nie może
przesądzać kwalifikacja prawna zaskarżonej czynności, ponieważ ostatecznie to do Izby
n
ależy subsumcja stanu faktycznego pod określoną normę prawną, natomiast kluczowe
znaczenie ma podanie w treści odwołania uzasadnienia faktycznego, wyczerpującego i
zawierającego argumentację pozwalającą na ocenę poprawności zachowań (czynności,
zaniechań) zamawiającego, które kwestionuje we wniesionym odwołaniu odwołujący.
Przenosząc powyższe na kanwę niniejszej sprawy Izba zauważa, że Odwołujący nie
przedstawił żadnego uzasadnienia stawianego zarzutu. Jak Izba ustaliła, Odwołujący
wnioskował o udostępnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny Przystępującego GEOTIK
i
otrzymał informację, że wyjaśnienia zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Odwołujący nie zawnioskował jednak o udostępnienie uzasadnienia ww. zastrzeżenia aby
skutecznie postawić zarzuty naruszenia art. 18 ustawy pzp oraz art. 11 UZNK. Odwołujący
nie podjął także próby przedstawienia w odwołaniu okoliczności, które jego zdaniem
przemawiają za uznaniem, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest nieskuteczne.
Nie jest wiadome czy Od
wołujący kwestionuje niewykazanie wszystkich czy niektórych
przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawca nie podjął próby wykazania, dlaczego
tego typu informacje w
jego ocenie nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak jest
w odwołaniu konkretnych argumentów, dlaczego Zamawiający nie powinien był uznać
skuteczności zastrzeżenia. Odwołujący wskazał jedynie na okoliczność nieudostępnienia mu
wyjaśnień co w świetle dokonanego przez Przystępującego GEOTIK zastrzeżenia musiało

zostać uznane za działanie prawidłowe. Jak już podniesiono, nie jest rolą Izby ustalanie
zakresu odwołania poprzez wyprowadzanie okoliczności faktycznych z kwalifikacji prawnej
zarzutu. Izba w
oparciu o przedstawioną przez Odwołującego argumentację dokonuje
weryfikacji poprawno
ści działania Zamawiającego. Argumentacji takiej Odwołujący nie
przedstawił w odwołaniu, dlatego też Izba oddaliła zarzut jako nieuzasadniony.

W konsekwencji Izba uznała za niezasadny zarzut wynikowy odwołania, naruszenia art. 239
ustawy pzp, gdyż oferta Przystępującego Satis została prawidłowo wybrana jako
najkorzystniejsza w świetle niepotwierdzenia się pozostałych zarzutów.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie
art. 575 oraz art. 574 ustawy pzp, a także w oparciu o przepisy § 5 pkt 1 i 2 lit. b oraz § 8 ust.
2
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze zm.)
zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego koszt wpisu od odwołania
uiszczony przez Odwołującego oraz zasądzając od Odwołującego na rzecz Zamawiającego
koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika
w
wysokości 3 600,00 zł na podstawie faktury Vat złożonej przez Zamawiającego na
rozprawie.
Przewodniczący: ………………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie