eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1814/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-07-20
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1814/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 20 lipca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
K
rajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 lipca 2022 r. przez wykonawcę MIRANEX Sp. z o.o.
z siedzibą w Sadach
w postępowaniu prowadzonym przez 23 Bazę Lotnictwa
Taktycznego w Mińsku Mazowieckimpostanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Odwołującego kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero
groszy
) uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późń. zm.) na niniejsze
postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ……………………………..Sygn. akt: KIO 1814/22

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – 23 Baza Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim [dalej
„Zamawiający”] prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na
zakup i dostawę artykułów biurowych (znak postępowania:
ZP/20/2022).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 15 czerwca 2022 r. pod numerem 2022/BZP 00210344.

W dniu 11 lipca 2022 r. wykonawca
MIRANEX Sp. z o.o. z siedzibą w Sadach [dalej
„Odwołujący”] wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu:
1. lakoniczne i niepozwalające na identyfikacje podstaw faktycznych i prawnych
uzasadni
enie odrzucenia oferty Odwołującego, naruszające art. 253 ust. 1 pkt 2) w zw.
z art. 16) pkt 1) i 2) ustawy Pzp
ewentualnie (w przypadku nieuwzględnienia przez Izbę zarzutu nr 1):
2. odrzucenie oferty Odwołującego z naruszeniem art. 226 ustawy Pzp wyrażającego
zamknięty katalog przesłanek odrzucenia, albowiem w oparciu o nieistniejąca podstawę
odrzucenia (wykreowaną przez Zamawiającego) tj. odrzucenie oferty Odwołującego
z powołaniem się na rażąco niską cenę składową oferty,
alternatywnie
odrzucenie of
erty Odwołującego z naruszeniem art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, poprzez
rozszerzającą interpretację tego przepisu, tj. odrzucenie oferty Odwołującego z powołaniem
się na rażąco niską cenę składową oferty,
ewentualnie (w przypadku nieuwzględnienia przez Izbę zarzutu nr 1) lub 2):
3. odrzucenie oferty Odwołującego z naruszeniem art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6
ustawy Pzp
, poprzez uznanie, że wyjaśnienia i dowody złożone przez Odwołującego nie
uzasadniają podanych w ofercie cen składowych, podczas gdy cena zaoferowana przez
Odwołującego, jak również składowe ceny, nie charakteryzują się rażąco niską ceną
(pomimo przyjęcia odmiennego stanowiska przez Zamawiającego), jak również podjęcie
czynności odrzucenia oferty Odwołującego z obrazą wskazanego przepisu ze względu na
niewykazanie przez Zamawiającego zaktualizowania się przywołanej przesłanki
eliminacyjn
ej względem oferty Odwołującego
ewentualnie (w przypadku nieuwzględnienia przez Izbę zarzutu nr 1) lub 2) lub 3):
4. zaniechanie kontynuowania
procedury wyjaśniającej, przy jednoczesnym odrzuceniu
oferty Odw
ołującego, z naruszeniem przepisów art. 224 ust. 1 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy

Pzp i art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 16 pkt 1), 2) i 3) ustawy Pzp, podczas gdy posiadanie
przez Zamawiającego dalszych wątpliwość obliguje Zamawiającego do wezwania
Wyko
nawcy do złożenia wyjaśnień i umożliwienia mu na równych zasadach, z innymi
wykonawcami, wykazanie, że zaoferowana przez Odwołującego cena nie ma charakteru
rażąco niskiej,
5. zaniechanie wezwania wykonawcy AMAD sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień w zakresie
rażąco niskiej ceny na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp z naruszeniem reguły równego
traktowania wykonawców wyrażonej w art. 16 pkt 1) ustawy Pzp, podczas gdy treść oferty
cenowej tego wykonawcy powinna budzić wątpliwości Zamawiającego w tożsamym stopniu
co oferta Odwołującego, który został wezwany do złożenia wyjaśnień.

Wobec podniesiony
ch zarzutów Odwołujący żądał nakazania Zamawiającemu:
1. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej podjętej przez Zamawiającego
dnia 5 lipca 2022 r.;
2
. unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego podjętej dnia 5 lipca 2022 r.,
3. ponowienie badania i oceny oferty Odwołującego, przy:
a) ewen
tualnym wezwaniu Odwołującego do złożenia dodatkowych wyjaśnień w zakresie
wątpliwości Zamawiającego co do posiadania przez zaoferowane przez Odwołującego ceny
składowe przymiotów rażąco niskich,
b) wezwaniu wykonawcy AMAD Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny w trybie
art. 224 ust. 1 ustawy Pzp.

Izba ustaliła, że do postępowania odwoławczego nie zgłoszono przystąpień.

W dniu 18 lipca 2022 r.
Zamawiający wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, że uwzględnia zarzuty odwołania w całości.
Niniejsze pismo zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji
Zamawiającego.

Biorąc pod uwagę powyższe, Izba uznała, że zachodzą podstawy do umorzenia
postępowania odwoławczego w oparciu o art. 522 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z treścią tego
przepisu, w
przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na
posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego,
którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że
w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 1 ustawy Pzp
umorzyła
postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 568 pkt 3 ww.
ustawy.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp
w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
ora
z wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2437), nakazując dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu z rachunku
Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący: ……………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie