eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 41/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-01-17
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 41/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Wiktoria Ceyrowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 17 stycznia 2023 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
4 stycznia 2023 r. przez
wykonawcę TILSYN BUD sp. z o.o., ul. Chmielna 2/31; 00-020
Warszawa

, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gmina Żabia Wola,
ul. Główna 3; 96-321 Żabia Wola
,

postanawia:
1. U
marza postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje zwrot z rachun
ku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy TILSYN BUD sp. z o.o., ul. Chmielna 2/31; 00-020 Warszawa, kwoty 6 750
z
ł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) stanowiącej
90% kwoty uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zam
ówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie - w terminie
14 dn
i od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący:

………………………

sygn. akt KIO 41/23
U z a s a d n i e n i e

Przed otwarciem rozprawy,
oświadczeniem złożonym pismem z 16 stycznia 2023 r.
od
wołujący wykonawca TILSYN BUD sp. z o.o., ul. Chmielna 2/31; 00-020 Warszawa, cofnął
odwołanie wniesione do Prezesa Izby w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Gmina
Żabia Wola, pn. „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji:
Zadanie 1: Poprawa
efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez
termomodernizację obiektów na terenie Gminy Żabia Wola, w tym: (1.1) Roboty budowlane
w ramach
termomodernizacji budynku Urzędu Gminy przy ul. Głównej 3 w miejscowości
Żabia Wola wraz z doposażeniem w instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, (1.2)
Roboty budowlane w ra
mach termomodernizacji i remontu budynku Ośrodka Zdrowia przy
ul. Warsza
wskiej 24 w miejscowości Żabia Wola wraz z doposażeniem w instalację
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; Zadanie 2: Rozbudowa stacji uzdatniania wody
w miejscowości Żelechów wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi”
.
Krajowa Izba Odwoławcza na podstawie art. 568 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), (dalej „ustawa Pzp”), umorzyła
pos
tępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia na podstawie art. 553 zd. 2
ustawy Pzp.
O koszt
ach postępowania orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy Pzp oraz § 9 ust.
1 pkt 3 lit. a) rozpor
ządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szc
zegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. 2020 r. poz. 2437), z którego
wynika,
że w sytuacji cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy najpóźniej w dniu
poprzed
zającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia
z udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołującemu zwraca się
90% wpisu. W takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zw
rotu odwołującemu z rachunku
Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości stanowiącej 90% jego wartości.

Przewodnic
zący:

…………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie