eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 74/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-01-18
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 74/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Małgorzata Rakowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu
18 stycznia 2023 r.
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
9 stycznia 2023 r. przez wykonawcę G. Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul.
Fiszera 14, 80-
231 Gdańsk
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa
(prowadzący postępowanie: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
ul. ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-
804 Gdańsk)

przy udziale wykonawcy
Enerko Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Skrajna 41a,
25-650 Kielce

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego

postanawia:

1.
Umarza postępowanie odwoławcze.
2.
Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy G. Engineering Sp. z o.o. z sied
zibą w Gdańsku, ul. Fiszera 14,
80-
231 Gdańsk
kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy),
stanowiącej wniesiony wpis.

Stosownie do art. 579 ust.1 i 580 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) na niniejsze postanowienie - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
………………………


Sygn. akt KIO 74/23
UZASADNIENIE


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - prowadzący postępowanie:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zwane dalej „Zamawiającym”, prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Wykonanie prac
elektrycz
nych, mechanicznych w MEW Michałowo w celu jej uruchomienia”.
Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 25 października 2022 r. pod nr 2022/S 206-588086.
W dniu 9 stycznia 2023 r. (pismem z tej samej daty) wykonawca G. Engineering Sp. z
o.o. z siedzibą w Gdańsku, zwany dalej „Odwołującym”, wniósł odwołanie wobec czynności i
zaniechań Zamawiającego polegających na bezzasadnym wyborze oferty najkorzystniejszej
wykonawcy Enerko Energy Sp. z o.o
. z siedzibą w Kielcach, zwanego dalej „wykonawcą
Enerko”, zarzucając Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp:
1. art. 128 ust. 4 oraz art. 128 ust. 1 ustawy Pzp poprzez ich niezastosowanie, pomimo
że Zamawiający powinien żądać od wykonawcy Enerko wyjaśnień, a następnie
wezwać do poprawienia błędnie złożonego przez Enerko Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ). W części III JEDZ „Podstawy wykluczenia“, w sekcji
C: „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami
zawodowymi”, na pytanie: „Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu
bądź był(-o) winny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o
udzielenie zamówienia?”, wykonawca Enerko udzielił odpowiedzi: „Nie”. Podmiot
związany z wykonawcą Enerko, tj. Instytut OZE sp. z o.o., zarejestrowany pod tym
samym adresem co Wykonawca, tj. ul. Skrajna 41a, 25-
650 Kielce, był
zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie tego zamówienia na
„Wykonanie prac elektrycznych, mechanicznych w MEW Michałowo w celu jej
uruchomi
enia”, w związku z tym, udzielona w JEDZ odpowiedź była nieprawidłowa.
2. art. 85 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, poprzez jego niezastosowanie w stosunku do
wykonawcy Enerko, podczas gdy Zamawiający winien był podjąć odpowiednie środki
w celu zagwarantowania, że udział wykonawcy Enerko w postępowaniu nie zakłóci
konkurencji, w szczególności przez przekazanie pozostałym wykonawcom istotnych
informacji, które przekazał lub uzyskał w związku z zaangażowaniem w
przygotowanie postępowania podmiotu Instytut OZE sp. z o.o., który należy z
Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający nie zapewnił też
wykonawcy Enerko możliwości udowodnienia, że jego zaangażowanie w
przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji (art. 85
ust. 2 ustawy Pzp).
3.
art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt a ustawy Pzp w związku z art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
poprzez niezastosowanie tych przepisów, pomimo że Zamawiający powinien był
odrzucić ofertę wykonawcy Enerko, bowiem doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania podmiotu Instytut OZE sp. z o. o,
(który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), w przygotowanie
postępowania o udzielenie tego zamówienia na „Wykonanie prac elektrycznych,
mechanicznych w MEW Michałowo w celu jej uruchomienia”. Odwołujący stawia ten
zarzut z ostrożności procesowej, w razie uznania przez Krajową Izbę Odwoławczą,
że Zamawiający zastosował wobec wykonawcy Enerko wymogi opisane w art. 85 ust.
1 i art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.
4.
art. 239 ust. 1 ustawy Pzp poprzez nieprawidłowy wybór oferty najkorzystniejszej i
poinformowanie
o tym wykonawców, że oferta wykonawcy Enerko otrzymała
maksymalną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert i została wybrana jako oferta
najkorzystniejsza, podczas gdy nie było podstaw prawnych do wyboru tej oferty jako
najkorzystniejszej.
5. art. 16 pkt 1 i p
kt 2 ustawy Pzp, przez ich niezastosowanie, ponieważ Zamawiający
przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób niezapewniający
zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także w
sposób nie zapewniający przejrzystości.
Odwołujący wniósł o:
W związku z powyższym Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości
oraz nakaz
anie Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
2.
wezwania Wykonawcy Enerko do złożenia wyjaśnień treści JEDZ oraz poprawienia
treści JEDZ, zgodnie z zarzutem nr 2,
3.
przekazania Odwołującemu wszelkich istotnych informacji, które Zamawiający
przekazał lub uzyskał w związku z zaangażowaniem podmiotu, który należy z
wykonawcą Enerko do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w przygotowanie postępowania
oraz przez
nienależyte wskazanie w protokole postępowania środków mających na
celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji (art. 85 ust. 1 ustawy Pzp). Zamawiający
nie zapewnił też wykonawcy Enerko możliwości udowodnienia, że jego
zaangażowanie w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci
konkurencji (art. 85 ust. 2 ustawy Pzp).
4.
odrzucenia oferty wykonawcy Enerko, w razie uznania przez Krajową Izbę
Odwoławczą, że Zamawiający zastosował wobec wykonawcy Enerko wymogi
opisane w art. 85 ust. 1 i art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.
5.
powtórzenia oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zamawiający w dniu 10 stycznia 2023 r. przekazał wykonawcom ubiegającym się o
udzielenie zamówienia informację o wniesieniu odwołania.
W dniu 11 stycznia 2023 r. (pismem z tej sa
mej daty) do postępowania
odwoławczego, po stronie Zamawiającego, zgłosił przystąpienie Enerko Energy Sp. z o.o. z
siedzibą w Kielcach, zwany „wykonawcą Enerko”.
W dniu 12 stycznia 2023 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynął wniosek,
w
którym Zamawiający oświadczył, że w dniu 12 stycznia 2023 r. dokonał unieważnienia
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie prac
elektryczn
ych, mechanicznych w MEW Michałowo w celu jej uruchomienia”, do którego
zostało wniesione odwołanie o sygnaturze KIO 74/23. Do złożonego wniosku Zamawiający
załączył zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia
12 stycznia 2023 r.
Jednocześnie, działając na podstawie art. 568 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wniósł
o umorzenie postępowania odwoławczego.
Mając na uwadze powyższe, Izba zważyła co następuje.
Zgodnie z art. 568 pkt 2 ustawy Pzp „Izba umarza postępowanie odwoławcze, w
formie postanowienia w przypadku (…) stwierdzenia, że dalsze postępowanie stało się z
innej przyczyny zbędne lub niedopuszczalne”. Zgodnie z tym przepisem podstawą do
umorzenia postępowania jest stwierdzenie przez Izbę, że postępowanie stało się z innej
przyczyny zbędne lub niedopuszczalne. Ustawodawca nie doprecyzował jednak, o jakie
sytuacje chodzi. „Dyspozycją tego przepisu objęte są więc sytuacje utraty bytu prawnego
przez stronę odwołania, na skutek likwidacji lub śmierci odwołującego. Wydaje się również,
że podstawa umorzenia zaistnieje, jeśli zamawiający przed zakończeniem rozprawy
unieważni postępowanie, wówczas spór stanie się bezprzedmiotowy, a ewentualnemu
zaskarżeniu w drodze odwołania będzie podlegała nowa czynność zamawiającego.”
(Koment
arz Prawo Zamówień Publicznych, pod red. Marzeny Jaworskiej, Wydawnictwo C.
H. Beck, W-wa 2021, str. 1236).
Niewątpliwym jest, że ustawodawca nie doprecyzował, o jakie konkretnie sytuacje
chodzi, wobec czego zawsze należy dokonać indywidualnej oceny stanu faktycznego. W tym
stanie faktycznym Zamawiający przed otwarciem rozprawy unieważnił zaskarżoną w
odwołaniu czynność (czynność wyboru najkorzystniejszej oferty), co oznacza, że czynność,
wobec której zostało wniesione odwołanie, na dzień rozpoznawania sprawy przez Izbę, nie
istnieje. Unieważnienie zaskarżonej czynności powoduje więc, że spór staje się
bezprzedmiotowy, a ewentualnemu zaskarżeniu w drodze odwołania będzie podlegała nowa
czynność Zamawiającego. Nie istnieje bowiem tzw. substrat zaskarżenia, niezbędny do tego,
aby Izba mogła rozpoznać odwołanie merytorycznie i stwierdzić czy Zamawiający dopuścił
się naruszenia przepisów ustawy Pzp, czy też nie. Tym samym postępowanie odwoławcze
stało się zbędne, gdyż przedmiot zaskarżenia (czynność wyboru najkorzystniejszej oferty)
przestał istnieć, co stanowi podstawę umorzenia postępowania odwoławczego w oparciu o
art. 568 pkt 2 ustawy Pzp.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie
art. 557 ustawy Pzp w zw. z § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020
r, poz. 2437)
z którego wynika, że w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego
przez Izbę w całości na skutek stwierdzenia, że dalsze postępowanie stało się z innej
przyczyny zbędne lub niedopuszczalne, koszty o których mowa w § 5 pkt 2, znosi się
wzajemnie, a przez art. 574
ustawy Pzp należy rozumieć, że Izba orzeka o dokonaniu zwrotu
O
dwołującemu uiszczonego wpisu w wysokości 15 000 zł 00 gr, o czym orzeczono w pkt 2
sentencji orzeczenia.

Przewodniczący:

………………………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie