eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 31/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-01-17
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 31/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na posiedzeniu
z udziałem stron w dniu 17 stycznia 2023 r. w Warszawie
odwo
łania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu

2 stycznia 2023 r.
przez wykonawc
ę TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie,
w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Zamość,


orzeka:
1. u
marza postępowanie odwoławcze;
2. nakazuje zwrot z rachunku U
rzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego
kwoty 18 000
zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej
90% wpisu
od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wr
ześnia 2019 r. – Prawo
zam
ówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14 dni od dnia jego d
oręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Kra
jowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodni
czący:
.............................



Sygn. akt: KIO 31/23

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Miasto Zamość – prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia w pn. Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka
Sportu i Rekreac
ji w Zamościu.
Wartość zamówienia jest większa niż progi unijne.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
21 grudnia 2022 r. pod nr 2022/S 246-711452.
W dniu 2 stycznia 2022 r. wykonawca TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
wniósł
odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu:
1)
sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób niezgodny z przepisem art. 99
ust. 4 ustawy
, tj. w sposób utrudniający uczciwą konkurencję;
2) opisanie
kryterium oceny ofert „Doświadczenie kierownika budowy (D)” w sposób
niezgodny z przepisem art. 240 ust. 2 w zw. z art. 242 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp, tj.
w
sposób, który nie pozwala na wybór oferty oferującej rzeczywiście najkorzystniejszej
rozwiązanie w zakresie doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotu
zamówienia;
3)
określenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie Kierownika budowy w sposób
niezgodny z przepisem art. 116 ust. 1 w zw. z art. 112 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w s
posób
nieproporcjonalny do
przedmiotu zamówienia i wykraczający poza elementy niezbędne
do zapewnienia rękojmi należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez tę osobę;
4) przygotowanie
wzoru umowy z rażąco wygórowanymi karami umownymi, tj. w sposób
niezgodny z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art.
483 § 1 Kc w zw. z art. 484 § 2 Kc
w zw. z art. 353(1) Kc w zw. z art. 5 Kc;
5)
określenie zasad waloryzacji kosztów realizacji przedmiotu zamówienia w sposób
nierynkowy i skrajnie niekorzystny dla wykonawcy, tj. w
sposób niezgodny z art. 439 ust.
1 i 2 w zw. z art. 431 w zw. z art. 16 ustawy Pzp.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
− usunięcia wymogu wskazanego w załączniku nr 12 do SWZ dotyczącego uzyskania
przez wykonawcę Świadectwa PZLA dla stadionu lekkoatletycznego kat. IVA;
− dopuszczenia szerszej palety kolorów nawierzchni poliuretanowej;
− modyfikacji kryterium oceny ofert „Doświadczenie kierownika budowy (D)” w ten sposób,
że: wydłużony zostanie okres referencyjny do minimum 8 lat; dopuszczona zostanie

realnie możliwość wykazania się doświadczenia w nadzorowaniu inwestycji (pełniąc
funkcję właściwego inspektora nadzoru); doprecyzowany zostanie czas, w którym osoba
miała pełnić daną funkcję na inwestycji (element początkowy i końcowy);
− zmiany warunku udziału postępowaniu w zakresie Kierownika budowy w ten sposób, że:
dopusz
czona zostanie realnie możliwość wykazania się doświadczenia w nadzorowaniu
inwe
stycji (pełniąc funkcję właściwego inspektora nadzoru); doprecyzowany zostanie
czas,
w którym osoba miała pełnić daną funkcję na inwestycji (element początkowy
i
końcowy);
− zmiany § 17 ust. 1 wzoru umowy (poza § 17 ust. 1 lit. c) w ten sposób, że obniżone
zostaną wartości kar umownych i zostaną one powiązane z zakresem zrealizowania
przedmiotu zamówienia lub czynnością, której dotyczą;
− zmiany § 24 ust. 1 pkt 3 i 4 wzoru umowy w ten sposób, że maksymalna wysokość
jednorazowej waloryzacji zostanie zwiększona do 15% transzy.
W dniu 16 stycznia 2023 r. do
Prezesa Izby wpłynęło oświadczenie Odwołującego
o
cofnięciu odwołania. Wobec powyższego postępowanie odwoławcze – zgodnie z art. 568
pkt 1 ustawy Pzp
– należało umorzyć.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 557 ustawy
Pzp i
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w spr
awie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wy
sokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437),
nakazując zwrot na rzecz Odwołującego kwoty 18.000 zł stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu.

Przewodniczący:
.............................



Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie