eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 91/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-01-17
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 91/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Irmina Pawlik

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron i uczestników w dniu 17
stycznia 2023 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 9 stycznia 2023 r. przez wykonawcę Centrum Diabetologii Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
przez
zamawiającego Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie


postanawia:
1. umarza
postępowanie odwoławcze;
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
odwołującego Centrum Diabetologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie kwoty
15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy)
uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie -
w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………….………Sygn. akt: KIO 91/23
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie (dalej jako „Zamawiający”)
prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa leków, płynów
infuzyjnych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz kontrastów” (nr ref.
23/22).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z dnia 7 października 2022 r. pod numerem 2022/S 194-546620. Do ww.
postępowania o udzielenie zamówienia zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej
„ustawa Pzp”). Wartość szacunkowa zamówienia przekracza progi unijne, o których mowa
w art. 3 ustawy Pzp.
W dniu 9 stycznia 2023 r. wykonawca
Centrum Diabetologii Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Odwołujący”) wniósł odwołanie
wobec
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie zadania 49. Odwołujący
zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp i wniósł o uwzględnienie
odw
ołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty
najkorzystniejszej oraz
przeprowadzenie ponownej oceny ofert i ponowny wybór oferty
najkorzystniejszej.
Zamawiający w piśmie z dnia 16 stycznia 2023 r. oświadczył, iż uwzględnia wniesione
odwołanie w całości i wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego na posiedzeniu
niejawnym bez obecności stron.
Izba
ustaliła, iż Zamawiający w dniu 10 stycznia 2023 r. przekazał wykonawcom
uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia informację o wniesieniu odwołania
wraz z jego kopią, wzywając do przystąpienia do postępowania odwoławczego, W terminie
wskazanym w art. 525 ust. 1 ustawy Pzp do postępowania odwoławczego nie zgłosił
przystąpienia żaden wykonawca.
Biorąc pod uwagę powyższe, Izba uznała, że zachodzą podstawy do umorzenia
postępowania odwoławczego w oparciu o art. 522 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z treścią tego
przepisu
w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów
przedstawionych w o
dwołaniu, Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na
posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego,
którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden

wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
W
przedmiotowym postępowaniu odwoławczym Zamawiający uwzględnił zarzuty
odwołania w całości, natomiast po jego stronie w ustawowym terminie nie przystąpił do
postępowania odwoławczego żaden wykonawca, co wyczerpuje dyspozycję ww. przepisu
i
obliguje Izbę do umorzenia postępowania odwoławczego. Powyższe powoduje zakończenie
postępowania odwoławczego bez merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania.
W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 522 ust. 1 ustawy Pzp umorzyła
postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia zgodnie z art. 568 pkt 3
ustawy Pzp.
O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp oraz § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysoko
ści i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020
r. poz. 2437).

Przewodniczący: ……………………………….………
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie