eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2023 › Sygn. akt: KIO 98/23
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2023-01-17
rok: 2023
sygnatury akt.:

KIO 98/23

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 17 stycznia 2023 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 stycznia 2023 r. przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia ECO-ABC sp. z o.o. w Bełchatowie oraz
Olsztyński Zakład Komunalny sp. z o.o. w Olsztynie

w postępowaniu prowadzonym przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytniepostanawia:
1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,
2.
znieść wzajemnie koszty postępowania odwoławczego i nakazać Urzędowi Zamówień
Publicznych zwrot z rachunku bankowego U
rzędu Zamówień Publicznych kwoty 7.500,00 zł
(słownie: siedmiu tysięcy pięciuset złotych zero groszy) na rzecz wykonawców wspólnie
ubie
gających się o udzielenie zamówienia ECO-ABC sp. z o.o. w Bełchatowie oraz
Olsztyński Zakład Komunalny sp. z o.o. w Olsztynie, stanowiącej wpis od odwołania.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………….…………


Sygn. akt: KIO 98/23

U z a s a d n i e n i e

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, zwany dalej „zamawiającym”, prowadzi
p
ostępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września
2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp” lub „Pzp”, którego przedmiotem jest „odbiór, transport i utylizacja odpadów
medycznych dla ZOZ w Szczytnie.
”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
1 grudnia 2022 r., nr 2022/BZP 00471151.
Wobec czynności i zaniechań zamawiającego w ww. postępowaniu w dniu 10 stycznia
2023 r. do Prezes
a Krajowej Izby Odwoławczej wnieśli odwołanie wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia ECO-ABC sp. z o.o. w Bełchatowie oraz Olsztyński
Zakład Komunalny sp. z o.o. w Olsztynie, zwani dalej „odwołującym”.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp przez
unieważnienie postępowania, pomimo iż nie było ono obarczone niemożliwą do usunięcia
wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:
1) unieważnienia czynności unieważnienia postępowania;
2) dokonania ponownego badania i oceny ofert zgodnie z wnioskami odwołania z dnia 2
stycznia 2023 r.

Ustalono t
akże, że do Prezesa Izby w ustawowym terminie nie wpłynęło żadne
zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.
Ustalon
o także, że 16 stycznia 2023 r., zamawiający przesłał Prezesowi Izby
oświadczenie, iż uwzględnia zarzuty przedstawione w odwołaniu w całości.

Krajow
a Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.


Zamawiający uwzględnił zarzuty przedstawione w odwołaniu w całości. Do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie zgłosił przystąpienia w
ustawowym terminie
żaden wykonawca. Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne
Krajowa Iz
ba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu na
podstawie art. 522 ust. 1 ustawy Pzp. Zg
odnie z przywoływanym przepisem, W przypadku
uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba
może umorzyć postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron
oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po


stronie wykonawcy, pod warunkie
m że w postępowaniu odwoławczym po stronie
zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca.

Stosownie do art. 568 pkt 3 ustawy Pzp,
Izba umarza postępowania odwoławcze, w
formie postanowienia, w przypadku,
o którym mowa w art. 522.

W związku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 522 ust. 1 i art. 568 pkt 3
ustawy Pzp,
postanowiła jak w pkt 1 sentencji.

Izba orze
kła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego oraz
nakazała zwrot odwołującemu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania, stosownie do
przepisu
§ 9 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie s
zczegółowych kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysok
ości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), W
przypadku umorze
nia postępowania odwoławczego przez Izbę w całości koszty, o których
mowa w § 5 pkt 2, znosi się wzajemnie, jeżeli przed otwarciem rozprawy zamawiający
uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym
po stronie zamawiaj
ącego nie przystąpił żaden wykonawca albo uczestnik postępowania
odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniósł
sprzeciwu wobe
c uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych
w odwołaniu,
- w takim przypadku Izba orzeka o dokon
aniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu
kwoty uiszczonej
tytułem wpisu.


Przewodniczący: ………….…………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie