eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1742/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-07-22
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1742/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk, Anna Osiecka - Baran, Monika Szymanowska Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lipca 2022
r., w Warszawie, odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 lipca 2022 r. przez wykonawcę K. C.
prowadzącego
działalność
gospodarcza
pod
firmą
SANTEX
K.
.
z
siedzibą w Sędziszowie Małopolskim
w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego Gminę Jodłową
przy udziale wykonawcy Multikop
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Bieczu

, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego

orzeka:

1.
Oddala odwołanie.
2. Koszta
mi postępowania odwoławczego obciąża wykonawcę K. C. prowadzącego
działalność gospodarcza pod firmą SANTEX K. C. z siedzibą w Sędziszowie
Małopolskim
i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy)
uiszczoną przez wykonawcę K.
C.
prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą SANTEX K. . z siedzibą w
Sędziszowie Małopolskim
tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od wykonawcy K. C. prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą
SANTEX K. C.
z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim
na rzecz zamawiającego
Gminy Jodłowa kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero
groszy)

tytułem zwrotu kosztów strony poniesionych w związku z wynagrodzeniem
pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 i art. 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….


Sygn. akt KIO 1742/22
U z a s a d n i e n i e

Gmina
Jodłowa, dalej „Zamawiający”, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w gminie Jodłowa.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 14 lutego 2021 r. pod numerem 2022/S 031-078459.
W dniu 1 lipca 2022 r. wykonawca K. C.
prowadzący działalność gospodarcza pod
firmą SANTEX K. C. z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim, dalej „Odwołujący”, wniósł
odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1.
art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) w zw. z art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 oraz art. 226 ust. 1 pkt 2 lit.
b i c ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Multikop
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Bieczu, dalej „Multikop”, jako złożonej przez wykonawcę,
który:
a. podlega wykluczeniu z p
ostępowania z uwagi na zamierzone działanie lub rażące
niedbalstwo wprowadził w błąd Zamawiającego co do spełnienia warunku udziału w
Postępowaniu, a co doprowadziło do wyboru jego oferty (względnie przedstawił ww.
informacje w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa);
b. nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, bowiem złożone w
postępowaniu dokumenty, kopie dokumentacji projektowej przygotowanej w ramach zadania
oraz umowa podwykonawcza na realizację części zadania zawarta z firmą Przedsiębiorstwo
Usług Geodezyjno – Projektowych „AZYMUT” A. Ć. wskazują na brak opracowania przez
Multikop w całości dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej o długości nie
mniejszej niż 7 km, podczas gdy opracowanie takiej dokumentacji stanowiło warunek udziału
w p
ostępowaniu.
2. art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Multikop ze
względu na wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy, bowiem z dokumentu gwarancji
wynika, że:
a. będzie ona płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego z zastrzeżeniem braku protestu
g
waranta, podczas gdy gwarancja zapłaty wadium powinna być bezwarunkowa,
nieodwołalna oraz płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego, bez względu na stanowisko
gwaranta;

b. żądanie zapłaty wadium należy zgłosić przed datą ważności wadium, która pokrywa się z
upływem terminu związania ofertą Multikop (zgodnie z aneksem z 13.06.2022 r. jest to 12
sierpnia br.), podczas gdy gwarancja zabezpieczająca wypłatę wadium powinna umożliwić
Zamawiającemu zgłoszenie żądania również w rezultacie zdarzeń, które nastąpiły ostatniego
dnia okresu związania ofertą i obowiązywania gwarancji wadialnej.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu:
unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, odrzucenia oferty Multikop oraz
dokonania ponownego wyboru ofert z pominięciem oferty Multikop.
Do postępowania odwoławczego w ustawowym terminie przystąpił po stronie
Zamawiającego wykonawca Multikop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Bieczu, dalej
również „Przystępujący”.
Zamawiający pismem z dnia 19 lipca 2022 r. złożył odpowiedź na odwołanie,
wnosząc o oddalenie odwołania w całości. Pismo procesowe złożył również Przystępujący.
Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska
stron oraz uczestnik
a postępowania odwoławczego, złożone w pismach procesowych,
jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie zasługuje na oddalenie.

Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania,
w szczególności z: protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, ogłoszenia
o zamówieniu, specyfikacji warunków zamówienia, złożonych ofert, składanych przez
Przystępującego wyjaśnień, informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej. Izba wzięła
również pod uwagę stanowiska wyrażone w odwołaniu, odpowiedzi na odwołanie, piśmie
procesowym Przystępującego, a także oświadczenia i stanowiska stron oraz uczestnika
postępowania odwoławczego wyrażone ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu
20 lipca 2022 r.
Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła, co następuje.
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Jodłowa.
Zgodnie z rozdziałem 9.1.4.1. lit. a) specyfikacji warunków zamówienia, dalej „SWZ”, w
zakresie zdolności technicznej Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy
wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia – każde
polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej, w
tym minimum
jedno o długości nie mniejszej niż 7 km. W celu potwierdzenia spełnienia
w
arunku Zamawiający zgodnie z Rozdziałem 11.2.10.1. SWZ zastrzegł obowiązek złożenia
wykazu zrealizowanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte

wykonanie. Dokumentami tymi są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
pomiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane.
Przystępujący przedłożył wykaz usług projektowych, gdzie wskazał 2 zadania:
a) Wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociągowej wraz z przyłączami w Rzepienniku Suchym o wartości 123 000 zł,
b) Wykonanie kompletne
j dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Woli Lubeckiej o wartości 343 170 zł.
Dokumentami potwierdzającymi prawidłową realizację powyższych prac były
referencje wystawione przez MULTIKOP sp. z o.o. sp. k. z dnia 14 stycznia 2021 r. (dla
zadania opisanego w lit. a) oraz z dnia 23 lutego 2022 r. (dla zadania opisanego w lit. b).
Zgodnie z załączonymi do oferty Multikop referencjami z 23 lutego 2022 r. w ramach zadania
Multikop zaprojektował dla MULTIKOP sp. z o.o. sp.k. sieć kanalizacyjną o łącznej długości
8,5 km.
Przystępujący załączył także referencje wystawione przez Spółkę Komunalną
Dorzecze Białej sp. z o.o., dalej „Dorzecze Białej”, dla MULTIKOP sp. z o.o. sp.k., z których
wynika, że dokumentacja projektowa dla zadania została w całości przygotowana przez
MULTIKOP sp. z o.o. sp.k.
Zamawiający w dniu 12 kwietnia 2022 r. powziął wątpliwości odnośnie wykazu usług i
dowodów należytego wykonania zadania wykazanego w celu potwierdzenia spełnienia
warunku ud
ziału w postępowaniu i wezwał Multikop do wyjaśnień dotyczących złożonych
dokumentów na potwierdzenie zdolności technicznej w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
W odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego, pismem z 19 kwietnia 2022 r., Multikop
przedstawił wyjaśnienia, w których potwierdził, że to MULTIKOP sp. z o.o. sp.k. był
generalnym
wykonawcą zadania. W wyjaśnieniach zaznaczono, że Multikop zrealizował
część prac projektowych jako podwykonawca. Na dowód realizacji części prac projektowych
przez Multikop przedstawiono pismo MULTIKOP sp. z o.o. sp.k.
z 5 października 2020 r. do
Dorzecza Białej. W piśmie tym MULTIKOP sp. z o.o. sp.k. informuje o zawarciu umowy
podwykonawczej na wykonanie dokumentacji projektowej z
firmą AZYMUT. Jednocześnie
poinformowano, że jedynie część prac projektowych w zakresie części sieci kanalizacji
grawitacyjnej i tłocznej zostanie wykonana przez Multikop. Koszt prac zleconych Multikop
miał wynosić mniej niż 50 000 zł.
20 kwietnia 2022 r.
Zamawiający w trybie art. 128 ust. 5 ustawy Pzp zwrócił się do
Dorzecza
Białej, wystawcy referencji, z pytaniem, czy Multikop Sp. z o. o. sp. k. (główny
wykonawca inwestycji,) zgłosił udział Przystępującego w realizacji prac projektowych w
ramach inwestyc
ji pod nazwą „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach

zadania pn.: «Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie
Ryglice» – Część I – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania
pn.: «Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Lubcza, Wola
Lubecka, gm. Ryglice»”.
21 kwietnia 2022 r. Dorzecze Białej potwierdziło, że Multikop Sp. z o. o. sp. k. zgłosiła
Multikop Sp. z o. o. do realizacji prac projektowych w ramach ww. zadania.
W dniu 22 kwietnia 2022 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze oferty
Przystępującego jako najkorzystniejszej.
W dniu 28 kwietnia 2022 r. Zamawiający poinformował wykonawców biorących udział
w p
ostępowaniu o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o
powtórzeniu czynności oceny ofert. Zamawiający wyjaśnił, że w dniu 28 kwietnia 2022 r.
Odwołujący poinformował go o swoich zastrzeżeniach do oferty Przystępującego oraz o
konieczności poddania jej ponownej analizie z uwzględnieniem wskazanych zastrzeżeń. Tym
samym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej
oferty dokonanej w dniu 22.04.2022 r. oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert
złożonych w przedmiotowym postępowaniu
.
W dniu 6 maja 2
022 r. Zamawiający zawiadomił o wyborze najkorzystniejszej oferty
po dokonaniu ponownej oceny ofert. Za najkorzystniejszą została ponownie uznana oferta
Przystępującego.
W dniu 16 maja 2022 r. Odwołujący wniósł odwołanie wobec czynności i zaniechań
Zamawia
jącego. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu niezasadne zaniechanie odrzucenia i
wykluczenia Przystępującego, przy czym podstawy faktyczne odwołania były podobne jak w
niniejszym postępowaniu odwoławczym. Odwołujący postawił dodatkowo zarzut ewentualny
dotycz
ący niezasadnego zaniechania wezwania Przystępującego do udzielenia wyjaśnień
odnośnie „należytego opracowania dokumentacji projektowej oznaczonej w wykazie usług
jako „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i
kanalizacy
jnej wraz z przyłączami w msc. Wola Lubecka, gm. Ryglice”.
Postępowanie odwoławcze toczyło się pod sygnaturą KIO 1316/22 i zostało
umorzone 31 maja 2022 r. na podstawie art. 568 pkt 2 ustawy Pzp.
30 maja 2022 r.
Zamawiający dokonał unieważnienia czynności wyboru ofert i w
wyniku uwzględnienia zarzutu ewentualnego Odwołującego, wezwał Multikop do udzielenia
dalszych wyjaśnień dotyczących dokumentów złożonych na potwierdzenie zdolności
technicznej w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji
sanitarnej, o których mowa w pkt 9.1.4.1 lit. a) SWZ tj. dokumentów potwierdzających
należyte opracowanie dokumentacji projektowej oznaczonej w wykazie usług jako


„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wraz
z przyłączami w msc. Wola Lubecka, gm. Ryglice
”. W tym, w szczególności, Zamawiający
zwrócił się o złożenie wyjaśnień potwierdzających długość projektowanej kanalizacji
sanitarnej.
W dniu 1 czerwca 2022 r. Przystępujący udzielił Zamawiającemu odpowiedzi,
wyjaśniając zakres wykonanych przez Przystępującego prac i przedstawiając oświadczenie
Dorzecza Białej, oświadczenie firmy AZYMUT oraz protokoły odbioru dokumentacji
projektowej.
15
czerwca 2022 r. Zamawiający otrzymał pisma od Odwołującego i Multikop w
sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz aneksy do
gwarancji. Tego samego dnia, Zamawiający wystosował pismo do Multikop o złożenie
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego i Rozporządzenia 833/2014 . Dnia 21 czerwca 2022 r.
Przystępujący złożył ww. oświadczenie.
W dniu 21 czerwca 2022 r. Zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej
oferty po dokonaniu ponownej oceny ofert i
wybrał ofertę Przystępującego.
Uwzględniając powyższe, Izba zważyła, co następuje.
W pierwszej kolejności Izba ustaliła, że nie zaszła żadna z przesłanek, o których
stanowi art. 528 ustawy
Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.
W drugiej kolejności Izba stwierdziła, że Odwołującemu przysługiwało prawo do
skorzystania ze środka ochrony prawnej, gdyż wypełniono materialnoprawną przesłankę
interesu w uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 505 ust. 1 ustawy Pzp, kwalifikowaną
możliwością poniesienia szkody, będącej konsekwencją zaskarżonych w odwołaniu
czynności.
Dalej,
Izba, uwzględniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w
szczególności zakres zarzutów podniesionych w odwołaniu, doszła do przekonania, iż w
niniejszym postępowaniu nie doszło do naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie
zamówienia, a tym samym, na podstawie art. 554 ust. 1 ustawy Pzp, rozpoznawane
odwołanie zasługiwało na oddalenie.
Odwołujący podnosił, że oferta Przystępującego podlega odrzuceniu, ponieważ
Przystępujący nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, jak również miał
wprowadzić Zamawiającego w błąd co do spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Odwołujący twierdził, że na podstawie złożonych przez Przystępującego podmiotowych
środków dowodowych i innych dokumentów składanych w postępowaniu nie sposób uznać,
że Multikop opracował dokumentację projektową budowy sieci kanalizacji sanitarnej o
długości nie mniejszej niż 7 km.
Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp z
postępowania o udzielenie
zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 8) który w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji,
że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria
selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
p
rzedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 10) który w wyniku
lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
Stosownie do art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z
amawiający odrzuca ofertę, jeżeli
została złożona przez wykonawcę: a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub b)
niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub c) który nie złożył w przewidzianym
terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka
dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub
oświadczeń.
Skład orzekający ocenił dokumenty złożone w toku postępowania przez
Przystępującego i stwierdził, że potwierdzają one nabycie doświadczenia przez wykonawcę
pozwalające na spełnienie warunku udziału w postępowaniu, tj. doświadczenia w zakresie
prawidłowego wykonania dwóch zamówień polegających na opracowaniu dokumentacji
projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej
, w tym minimum jednego o długości nie
mniejszej niż 7 km.
P
rzystępujący, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu wskazał
dwie usługi realizowane na rzecz Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o. Pierwsza z
usług dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i
wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rzepiennik Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski, a
druga dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Wola Lubecka, gm. Ryglice. Do wykazu robót
budowlanych i
usług projektowych załączono dwie referencje wystawione przez Multikop sp.
z o.o. sp. k., gdzie wskazano
, że Przystępujący opracował projekt budowlany i wykonawczy.

Ponadto, w referencjach wskazano:
Długość zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej: 3034,79
mb sieć kanalizacyjna grawitacyjna oraz sieć tłoczna 22,24 mb
(dla pierwszej usługi) oraz
Długość zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej: 6,1 km sieć kanalizacyjna grawitacyjna oraz
sieć tłoczna 2,4 km. Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej wyniosła: 8,5 km.

(dla drugiej usługi).
Przystępujący załączył również referencje dla zadania „Budowa sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Lubcza Wola Lubecka gm. Ryglice” wystawione
przez Spółkę Komunalną Dorzecze Białej Sp. z o.o., z których wynika że dokumentacja
projektowa została w całości przygotowana przez firmę MULTIKOP Sp. z o.o. Sp. k.
Podobnie wynika
ło z referencji wystawionych przez tego samego Inwestora dla zadania pn.:
„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rzepiennik Such
gm. Rzepiennik Strzyżewski”.
Przystępujący, w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień, pismem z dnia 19 kwietnia
2022 r. wskazał, że Jako środki dowodowe Wykonawca w w/w postępowaniu dołączył Listy
Referencyjne od Inwestora spełniające wymagania SWZ dotyczące wykonania całości prac
przez Firmę Multikop sp. z o.o. sp. k. – dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.
Dodatkowo przedłożył Listy Referencyjne dotyczące wykonania części prac projektowych
przez Firmę Multikop sp. z o.o. Stan rzeczy jak powyżej dokładnie opisuje analogię
wykonania poszczególnych części prac projektowych na zadaniach. Listy referencyjne
sporządzone przez Firmę MULTIKOP sp. z o.o. sp. k. dla Firmy Multikop sp. z o.o.
odzwierciedlają faktyczny zakres prac projektowych wykonanych w części przez Firmę
MULTIKOP sp. z o.o.

Biorąc pod uwagę ww. dokumenty należy uznać, że Przystępujący zrealizował część
prac projektowych wykonywanych na rzecz Multikop sp. z o.o. sp. k. ,
będącego generalnym
wykonawcą inwestycji realizowanej na rzecz Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o.
Część prac wykonanych przez Przystępującego dotyczyła odcinka sieci kanalizacyjnej o
długości 6,1 km oraz sieci tłocznej o długości 2,4 km.
Powyższe potwierdzają także dowody, załączone do wyjaśnień z dnia 1 czerwca
2022 r., tj.
oświadczenie drugiego podwykonawcy realizującego usługi projektowe na rzecz
Dorzecza Białej – Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjno – Projektowych „AZYMUT”, gdzie
w
skazano, że Przystępujący wykonał dokumentację projektową dotyczącą odcinka sieci
kanalizacyjnej o długości 6,1 km oraz sieci tłocznej o długości 2,4 km.
Przystępujący złożył
również oświadczenie inwestora – Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” sp. z o.o. z dnia 24
maja 2022 r. informujące, że Przystępujący, będąc podwykonawcą Multikop Sp. z o.o. Sp. k.
przygotował dokumentację projektową sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości 6,1 km oraz

sieci tłocznej o długości 2,4 km, równocześnie inwestor oświadczył, że drugi podwykonawca
(Azymut)
zrealizował dokumentację sieci wodociągowej. Na uwagę zasługuje także fakt, że
Przystępujący przedłożył protokoły odbioru dokumentacji projektowej w ramach inwestycji
realizowanej na rzecz Dorzecza Białej. Z protokołów wynika, że inwestor odebrał
dokumentację od Azymutu oraz Multikopu sp. z o.o. i stwierdził, że została ona wykonana
należycie.
Dlatego też na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego skład orzekający
uznał, że Przystępujący potwierdził spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
opracowania dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie
m
niejszej niż 7 km.
Odnosząc się zaś do twierdzeń Odwołującego jakoby Przystępujący nie brał udziału
we wszystkich etapach projektowania
, należy wskazać, co następuje. Izba dostrzega, że z
postanowienia umowy
podwykonawczej zawartej pomiędzy Multikop sp. z o.o. sp.k. a
AZYMUT (nr umowy: 1/10/2020/PB
) może wynikać, że to AZYMUT obowiązany był do
sporządzenia map do celów projektowych oraz do uzyskania uzgodnień z właścicielami
nieruchomości. Zgodnie z §1 ust. 2 ww. umowy Na w/w kontrakcie firma Multikop sp. z o.o.
będzie opracowywała dokumentację projektową w zakresie sieci kanalizacyjnej i tłocznej. W
zakresie Wykonawcy jest sporządzenie map do celów projektowych jak i poczynienie
wszelkich uzgodnień terenowych z właścicielami nieruchomości oraz przekazanie
Z
amawiającemu Firmie Multikop Sp. z o.o.
Niemniej z dokumentacji przekazanej przez
Przystępującego wynika, że to Przystępujący pozyskiwał mapy do celów projektowych i
przeprowadz
ał uzgodnienia terenowe z właścicielami nieruchomości. Przystępujący dołączył
do pisma procesowego
dokumenty potwierdzające przeprowadzenie uzgodnień z
właścicielami nieruchomości – listy właścicieli nieruchomości oraz ich oświadczenia o
zapoznaniu i akcepta
cji projektu trasy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dokumenty są
podpisane
przez
właścicieli
nieruchomości
oraz
przez
wiceprezesa
zarządu
Przystępującego.
Izba uznała również za wiarygodne twierdzenia Przystępującego o jego czynnym
udziale
w pozostałych pracach projektowych zmierzających do opracowania zarówno
projektu budowlanego, jak i projektu wykonawczego (
Odwołujący nie kwestionował, że
Przystępujący jest wykonawcą projektu wykonawczego). Przystępujący przedłożył do pisma
procesowego
umowę o dzieło z dnia 30 września 2020 r. z Panią B. K., tj. jedną z osób
wchodzących w skład zespołu wykonującego dokumentację projektową na rzecz Dorzecza
Białej. Pani B. K. została wymieniona w projektach budowlanych dołączonych do odwołania,
a obok jej nazwiska widnieją pieczęci nagłówkowe Przystępującego. Izba uznała, że nabycie

doświadczenia przez wykonawcę, mimo że osobiście nie wykonywał on pewnych prac,
zlecając je osobie trzeciej, nie budzi wątpliwości.
Odnosząc się zaś do twierdzeń Odwołującego, że nie jest możliwe, aby Multikop za
kwotę mniejszą niż 50 000 zł zrealizował prace projektowe dla sieci kanalizacyjnej o długości
8,5 km,

skład orzekający podziela stanowisko Przystępującego, że po pierwsze powoływanie
tabeli porównawczej projektów wykonanych przez Odwołującego jest bezprzedmiotowe,
gdyż każdy wykonawca może odmiennie wycenić usługi. Po drugie, bezcelowe jest
odnoszenie wartości prac projektowych wykonanych przez Przystępującego na rzecz
Dorze
cza Białej do wartości prac projektowych, które Przystępujący planuje wykonać w
ramach niniejszego z
amówienia, ponieważ zakres przedmiotowy usług może być inny. Po
trzecie,
Zamawiający nie postawił warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wartości
wykona
nych usług projektowania.
Reasumując, Izba uznała, że Przystępujący wykazał, że spełnia warunek udziału w
p
ostępowaniu sformułowany przez Zamawiającego w Rozdziale 9 pkt 9.1.4.1 SWZ.
Izba oddaliła także zarzut zaniechania odrzucenia oferty Multikop jako złożonej przez
wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania z uwagi na zamierzone działanie lub
rażące niedbalstwo wprowadził w błąd Zamawiającego co do spełnienia warunku udziału w
p
ostępowaniu, a co doprowadziło do wyboru jego oferty (względnie przedstawił ww.
informacje w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa). Odwołujący podnosił, że wskazanie
przez Multikop w wykazie
usług, że wartość prac projektowych zrealizowanych na Zadaniu
wynosiła 343 170 zł, miało na celu jedynie mylne przekonanie Zamawiającego, że podana
usługa spełnia warunek. Ponadto, Odwołujący stwierdzał, że wysokość wynagrodzenia, jakie
miał otrzymać Multikop, sugeruje jedynie częściowy udział w pracach projektowych.
Aby wypełnić hipotezę art. 109 ust. 1 pkt 8 lub 10 ustawy Pzp, wszystkie przesłanki
zawarte w tych przepisach muszą wystąpić łącznie, zaś niewykazanie zaistnienia chociażby
jednej z nich jest wystarczające do stwierdzania, że zamawiający nie wykluczając
wykonawcy z postępowania nie naruszył ww. przepisów. Zatem, dla zastosowania art. 109
ust. 1 pkt 8
ustawy Pzp muszą zostać kumulatywnie spełnione następujące przesłanki:
przedstawienie przez wykonawcę informacji niezgodnej z rzeczywistością, która wprowadziła
zamawiającego w błąd; błąd polegał na przyjęciu przez zamawiającego, że wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu; przedstawienie informacji jest wynikiem
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa. Natomiast art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy
Pzp wymaga łącznego zaistnienia przesłanek: przedstawienia przez wykonawcę informacji
niezgodnej z rzeczywistością, która wprowadziła zamawiającego w błąd; przedstawienie
informacji jest wynikiem lekkomyślności lub niedbalstwa; informacja mogła mieć istotny

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Zawarta w obu przepisach przesłanka wprowadzenia zamawiającego w błąd polega
na przedstawieniu przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, czyli zaistnienia
sprzeczności pomiędzy treścią dokumentu złożonego przez wykonawcę, a rzeczywistością.
Stan ten zaist
nieje, gdy przedstawione zostaną informacje obiektywnie nieprawdziwe,
niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, który ma znaczenie dla danego postępowania. Na
skutek podania takich informacji zamawiający zostaje wprowadzony w błąd, czyli nabiera
mylnego wyo
brażenia o stanie faktycznym lub też skutkuje to po jego stronie brakiem
jakiegokolwiek wyobrażenia o nim.
Przenosząc powyższe rozważania na niniejszy stan faktyczny należy wskazać, że nie
jest uprawnione utożsamianie niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu z
zaistnieniem podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania określonych w art. 109
ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp
(abstrahując już od okoliczności, że w niniejszym postępowaniu
Przystępujący spełnia warunek doświadczenia). W opinii Izby za informacje wprowadzające
w błąd należy uznać informacje nieprawdziwe lub błędne. Wobec tego w takim przypadku
znaczenie ma różnica pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami przedstawionymi przez
wykonawcę.
W ocenie składu orzekającego, Przystępujący nie podał informacji, które
wprowadzałyby Zamawiającego w błąd, a wartość usługi na wykonanie dokumentacji
projektowej wskazanej przez Przystępującego w wykazie usług pozostaje irrelewantna z
punktu widzenia decyzji Zamawiającego, bowiem Zamawiający nie wymagał doświadczenia
w przygotowaniu dokumentacji projektowej o określonej wartości, lecz w przygotowaniu
dokumentacji projektowej obejmującej sieć kanalizacyjną o określonej długości. Ponadto,
Przystępujący podał rzeczywiste informacje co do uzyskanego doświadczenia. Nie sposób
też uznać, że Przystępujący zamierzał wprowadzić Zamawiającego w błąd, w sytuacji, w
której nabyte przez niego doświadczenie jest potwierdzone przez inwestora (Dorzecze
Białej) jak i drugiego podwykonawcę (Azymut).
Izba oddaliła również zarzut jakoby Przystępujący nie wniósł skutecznie wadium
zgodnie z wymaganiami SWZ oraz przepisami ustawy Pzp.
Odwołujący podnosił, że wadium
w formie gwarancji bankowej wniesionej przez Przystępującego ma charakter warunkowy, ze
wzgl
ędu na zwrot bez protestu gwaranta zamieszczony w treści gwarancji. Ponadto, w
ocenie Odwołującego wadium Przystępującego nie zostało wniesione na pełny okres
związania ofertą, o czym ma świadczyć zwrot gwarancja jest ważna od dnia 18.03.2022 r. do

dnia 15
.06.2022 r. i wygasa automatycznie i całkowicie, jeżeli żądanie zapłaty z tytułu
niniejszej gwarancji nie dotrze do Banku przed w/w datami.

Kwestia wnoszenia wadium w tym zakresie została uregulowana w art. 97 ust. 5
ustawy Pzp
, który stanowi, że wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i
utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,
o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Jak wynika z art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz
ust. 2 ustawy Pzp, re
gulują one zwrot wadium przez zamawiającego, nie są to więc sytuacje
mające zastosowanie w niniejszym stanie faktycznym.
Z kolei, zgodnie z rozdziałem 19 pkt 2 SWZ wadium musi być wniesione przed
upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy
Pzp

. Stosownie do rozdziału 19 pkt 9 SWZ z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać
bezwarunkowe
i
nie
odwołalne zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty
Zamawiającemu, na jego pierwsze żądanie, pełnej kwoty wadium we wszystkich
okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp
.
Izba ustaliła, że otwarcie ofert odbyło się 18 marca 2022 r., a zgodnie z rozdziałem 21
pkt 1 SWZ
(po modyfikacji SWZ dokonanej przez Zamawiającego w dniu 8 marca 2022 r.),
wykonawcy byli związani ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 15 czerwca
2022 r.
Dalej, Izba ustaliła, że Przystępujący złożył wraz z ofertą gwarancję bankową, gdzie
wskazano, że Gwarancja niniejsza jest bezwarunkowa, nieodwołalna, i płatna na pierwsze
żądanie Zamawiającego, bez protestu Gwaranta (…) zobowiązuje się nieodwołalnie i
bezwarunkowo do zapłacenia na rzecz Gminy Jodłowa, 39-225 Jodłowa 1A zwanego dalej
„Beneficjentem”, każdej kwoty do wysokości: 150 000 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100),po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania Beneficjenta wraz z
oświadczeniem, że została spełniona co najmniej jedna z przesłanek zatrzymania wadium
o
kreślonych w art. 98 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych (…) Gwarancja jest ważna
od dnia 18.03.2022 r. do dnia 15.06.2022 r. i wygasa automatycznie i całkowicie, jeżeli
żądanie zapłaty z tytułu niniejszej gwarancji nie dotrze do Banku przed w/w datami.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowienia gwarancji bankowej Przystępującego,
skład orzekający uznał, iż jest ona prawidłowa. Rację należy przyznać Przystępującemu, że
Odwołujący pomija w odwołaniu, że zwrot bez protestu Gwaranta jest poprzedzony
przecinkiem. Ww. zwrot
to nic innego jak dodatkowa cecha gwarancji bankowej, która
oznacza, że gwarant nie ma możliwości wniesienia protestu, co potwierdza tezę o
bezwarunkowości gwarancji.

Odnosząc się zaś do drugiej części zarzutu dotyczącej terminu ważności wadium
Przystępującego, należy wskazać, że jak wynika wprost z art. 97 ust. 5 ustawy Pzp oraz z
rozdziału 19 SWZ, w szczególności punktu 2, ani ustawodawca, ani Zamawiający nie zawarli
żadnych innych regulacji dotyczących terminu obowiązywania gwarancji wadialnej niż
jedynie wskazanie, że ma on obejmować cały okres związania ofertą. Obowiązkiem
wykonawców było wniesienie wadium, które byłoby ważne od dnia 18 marca 2022 r. do dnia
15 czerwca 2022 r.
W gwarancji złożonej przez Przystępującego wymóg ten został spełniony
(
jest ważna od dnia 18 marca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2022 r.)
Aby zamawiający był uprawniony do odrzucenia oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14
ustawy Prawo zamówień publicznych, musiałaby zajść sytuacja, w której wykonawca
wniósłby wadium w sposób nieprawidłowy. Aby zaś stwierdzić ową nieprawidłowość, należy
wpierw ustalić, z czego owa nieprawidłowość wynika. W tym przypadku musiałaby wynikać z
przepisów prawa lub specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający wskazał
wykonawcom w specyfikacji
warunków zamówienia jednoznacznie, że wystarczający jest dla
niego termin obowiązywania gwarancji równy terminowi związania ofertą, zatem gwarancja
określająca taki termin zgłaszania roszczeń nie jest niezgodna z wymaganiami specyfikacji
warunków zamówienia, czy wymaganiami ustawowymi, a więc nie może zostać uznana za
nieprawidłową.
Izba nie podzieliła stanowiska Odwołującego jakoby żądanie zapłaty – w świetle
treści gwarancji bankowej Przystępującego – winno zostać zgłoszone gwarantowi najpóźniej
w dniu 14 czerwca 2022 r. Jak stanowi bowiem
art. 111 § 1 Kodeksu cywilnego termin
oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Zatem kwestionowany przez
Odwołującego zwrot, że gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie, jeżeli żądanie
zapłaty z tytułu niniejszej gwarancji nie dotrze do Banku przed w/w datami
oznacza
obowiązek zgłoszenia żądania do końca dnia (tj. do północy 15 czerwca 2022 r.).
Izba zwraca także uwagę, że ustawodawca wprowadzonym przepisem (art. 97 ust. 5
ustawy Pzp) jednoznacznie roz
strzygnął, iż wnoszone przez wykonawców wadium winno
utrzymywać swoją ważność do dnia upływu terminu związania ofertą, a nie – jak wydaje się
oczekiwałby tego Odwołujący – ponad ten termin. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w
Warszawie z dnia 22 kwietnia 2022 r., sygn. akt XXIII Zs 13/22,
powołany przepis prawa
zamówień publicznych ma charakter iuris cogenns, a więc nie można zgodzić się z
argumentacją skarżącego, iż ustawodawca pozostawił swobodę w kreowaniu wnoszenia
wadium
.
(…) W ocenie składu orzekającego art. 97 ust. 5 ustawy Pzp określa cezurę
czasową dla utrzymania wadium, co w praktyce oznacza, że gwarancja wadialna powinna
zachowa
ć ważność do końca terminu związania ofertą.

Dlatego też zarzut naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp Izba uznała za
bezpodstawny
, ponieważ treść gwarancji Przystępującego była prawidłowa oraz
odpowiadała wymogom ustawy Pzp, a także była zgodna z SWZ
Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do wyniku na podstawie
art. 575
ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).

Przewodniczący: ……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie