eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 2262/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-09-07
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 2262/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Maksym Smorczewski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 7 września 2022 r.
w
Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29
sierpnia 2022 r. przez wykonawcę Gmsynergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzi
bą w Rzgowie w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa – Ministra
Edukacji i Nauki


postanawia:

1. zwraca wniesion
e odwołanie,
2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Gmsynergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzgowie kwoty
15 000
zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy).

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby O
dwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

…………………………..
Sygn. akt: KIO 2262/22

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia
2022 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło
odwołanie wykonawcy - Gmsynergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Rzgowie
(dalej jako „Odwołujący”) – na dokonane w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pod nazwą „Organizacja wizyt studyjnych dla kadry zarządzającej i
administracyjnej polskich uczelni w czołowych europejskich uczelniach zagranicznych w
ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” PO WER Numer referencyjny: BDG-
WZP.2630.5.2022.5.JP
” (dalej jako „Postępowanie”) czynności zamawiającego – Skarbu
Państwa – Ministra Edukacji i Nauki – „1. unieważnienie czynności Zamawiającego z dnia 4
sierpnia 2022 r
. dotyczącej wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części I, II i III oraz 2.
unieważnienie czynności Zamawiającego z dnia 4 sierpnia 2022 r. dotyczącej wyboru oferty
najkorzystniejszej w
zakresie części IV 3. unieważnienie postępowania prowadzonego przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki
o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wizyt
studyjnych dla kadry zarządzającej i administracyjnej polskich uczelni w czołowych
europejskich uczelniach zagranicznych w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią”
PO WER
”.
Odwołanie w imieniu Odwołującego wniósł radca prawny J. K., a do odwołania
dołączono pełnomocnictwo udzielone temu radcy prawnemu w dniu 29 sierpnia 2022 r., które
zostało podpisane przez A. G.-K.; w przedmiotowym pełnomocnictwie wskazano przy tym, że
zosta
ło ono udzielone na podstawie pełnomocnictwa z dnia 4 lipca 2022 r., które to (ani jego
odpis) nie zostało dołączone do odwołania.
Pismem z dnia 2 września 2022 r. na podstawie art. 518 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako „Pzp”) Odwołujący został
wezwany do
złożenia w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania pełnomocnictwa dla
radcy prawnego J. K. do reprezentowania wykonawcy. Termi
n na złożenie pełnomocnictwa
upływał w dniu 5 września 2022 r.
W dniu
5 września 2022 r. Odwołujący złożył opatrzony datą 04.07.2022 dokument
zatytułowany „Pełnomocnictwo” oraz pełnomocnictwo udzielone ww. radcy prawnemu w dniu
5 września 2022 r., podpisane przez dwóch członków zarządu Odwołującego.
Ww. d
okument zatytułowany „Pełnomocnictwo” nie jest podpisany. Nie stanowi
zatem
oświadczenia woli umocowującego A. G.-K. do udzielenia ww. radcy prawnemu
pełnomocnictwa do wniesienia odwołania w Postępowaniu. W konsekwencji nie można
uznać, że A. G.-K. była uprawniona do samodzielnego udzielenia w dniu 29 sierpnia 2022 r.
temu radcy prawnemu
pełnomocnictwa, które dołączono do odwołania, a więc, że na
podstawie tego
pełnomocnictwa był on uprawniony do wniesienia ww. odwołania w imieniu
Odwołującego.
Z treści pełnomocnictwa udzielonego ww. radcy prawnemu w dniu 5 września 2022
r.
wynika, że został on umocowany do działania w imieniu Odwołującego w zakresie między
innymi
wniesienia odwołania w Postępowaniu w dniu 5 września 2022 r.; jak zaś wskazano
powyżej, ww. odwołanie wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 sierpnia
2022 r. Nie
sposób przyjąć, że przedmiotowe pełnomocnictwo uprawniało do dokonania
czynności faktycznie dokonanej przed dniem jego udzielenia, czyli wniesienia ww. odwołania.
Nie stanowi ono
zatem dokumentu potwierdzającego, że w tym dniu był on uprawniony do
wniesienia ww.
odwołania w imieniu Odwołującego.
W terminie
określonym w ww. piśmie z dnia 2 września 2022 r. Odwołujący nie złożył
zatem
żadnego dokumentu potwierdzającego, że w dniu, w którym ww. odwołanie zostało
w
niesione, ww. radca prawny był umocowany do reprezentowania Odwołującego.

Zgodnie z art. 517 ust. 1 Pzp
„odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 1) nie zawiera
braków formalnych; 2) uiszczono wpis w wymaganej wysokości”. Stosownie zaś do art. 518
ust. 1 Pzp,
„jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania
warunków formalnych, braku pełnomocnictwa lub braku dowodu uiszczenia wpisu w terminie,
o którym mowa w art. 517 ust. 2, Prezes Izby wzywa odwołującego, pod rygorem zwrócenia
odwołania, do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu
lub dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania odwołującego w terminie
3 dni od dnia doręczenia wezwania”. Art. 519 ust. 1 Pzp stanowi, że „w przypadku
nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w art. 517 ust. 2, oraz po bezskutecznym
upływie terminu, o którym mowa w art. 518 ust. 1, Prezes Izby zwraca odwołanie w formie
postanowienia
”, zaś art. 519 ust. 4 Pzp, iż „Przepisy ust. 1-3 stosuje się w przypadku
niezachowania warunków formalnych odwołania lub braku pełnomocnictwa, stwierdzonych
przez skład orzekający. Kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu”.

W tym stanie rzeczy
należało przyjąć, że termin do złożenia dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania odwołującego, tj. termin określony
w art. 518 ust. 1 Pzp
upłynął bezskutecznie, a zatem że odwołanie podlega zwrotowi na
podstawie art. 519 ust. 1 i 4 Pzp,
w związku z czym orzeczono jak w punkcie 1
postanowienia.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557 Pzp oraz
§ 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania. Zgodnie z art. 557 Pzp „w wyroku oraz
w
postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach
postępowania odwoławczego”, stosownie zaś do § 6 ww. rozporządzenia „w przypadku
zwrotu odwołania odwołującemu zwraca się z rachunku Urzędu kwotę uiszczoną tytułem
wpisu.
”.
Zgodnie z tymi przepisami Izba w punkcie 2 postanowienia naka
zała dokonanie
zwrotu na rzecz O
dwołującego kwoty uiszczonej z tytułu wpisu od odwołania.

Przewodniczący: …………………………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie