eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 2052/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-08-30
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 2052/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Członkowie: Aneta Mlącka, Izabela Niedziałek - Bujak Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25
sierpnia 2022 r. w Warszawie odwołania
wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 sierpnia 2022 r. przez
odwołującego: wykonawcę: KOLIN Inșaat, Turizm, Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi z
siedzibą w Ankarze
(Turcja), działający przez: KOLIN Inșaat, Turizm, Sanayi ve Ticaret
S.A. Oddział w Polsce
(ul. Progi 1, lok.3, 00-634 Warszawa) w postępowaniu prowadzonym
przez zamawiającego: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
(ul. Wronia 53, 00­874 Warszawa) prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Rzeszowie
(ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów) ,

- wykonawca
zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego: Mostostal Warszawa S.A. (ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa),


orzeka:
1.
Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu z pkt 2 i 3 odwołania; W
pozostałym zakresie odwołanie podlega oddaleniu;
2.
Kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego: KOLIN Inșaat, Turizm,
Sanayi Ve Ticaret Anon
im Sirketi z siedzibą w Ankarze
(Turcja), działający przez:
KOLiN I
nșaat, Turizm, Sanayi ve Ticaret S.A. Oddział w Polsce
(ul. Progi 1, lok.3, 00-
634 Warszawa) i:
2.1.
Zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), stanowiącą kwotę uiszczonego przez
odwołującego wpisu od odwołania.
2.2.
Zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego: kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy
tysiące sześćset złotych zero groszy) poniesioną tytułem wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1170) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

………………..…………………..

………………..…………………..

………………..…………………..Sygn. akt: KIO 2052/22
Uzasadnienie

Odwołanie zostało wniesione w dniu 5 sierpnia 2022 r. w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie
Oddział w Rzeszowie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), [ustawa Pzp lub Pzp lub Ustawa PZP],
którego przedmiotem jest: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od
węzła Domaradz (bez węzła) do węzła Iskrzynia (bez węzła) dł. ok. 12,5 km”. Nr sprawy:
MOSiR 4/2022. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Dz. Urz. UE pod nr 2022/S 067-
176099.
Wnoszący odwołanie wykonawca podał : (…) Działając w imieniu Odwołującego, wykonawcy
Kolin Inșaat, Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi z siedzibą w Ankarze (dalej jako
„Kolin” lub „Wykonawca” lub „Odwołujący”), na podstawie art. 505 ust. 1 w związku z art. 513
oraz 514 ustawy

(…), w oparciu o udzielone mi pełnomocnictwo w załączeniu, wnoszę
odwołanie wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, polegającej na wyborze dnia 26 lipca 2022 r.
najkorzystniejszej oferty wykonawcy Mostostal Warszawa S.A. (dalej jako: „Mostostal”), w
sposób sprzeczny z przepisami ustawy
(….), a także wobec zaniechania czynności w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany, w zakresie
wezwania do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, w zakresie zaniechania
odrzucenia oferty wykonawcy Mostostal Warszawa S.A. oraz w zakresie zaniechania
wykluczenia tego wykonawcy, poprzez:
1) zaniechania:
a) wezwan
ia do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych,
b) odrzucenia oferty wykonawcy Mostostal Warszawa S.A. oraz
c) wykluczenia tego wykonawcy
-
do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych w zakresie wykonania robót w
ramach konsorcjum i w efekcie z
aniechanie odrzucenia tej oferty, do czego Zamawiający był'
zobowiązany, z uwagi na niezgodne z przepisami PZP przyjęcie, że Wykonawca Mostostal
spełnia warunki udziału w postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub
zawodowej w zakresie wykonani
a robót w ramach konsorcjum, pomimo iż wykonawca
Mostostal nie wykazał przedmiotowej okoliczności w drodze przedstawienia podmiotowych
środków dowodowych, a w szczególności nie wynikało to z przedstawionych dokumentów
odbiorowych, a
Zamawiający bezzasadnie poprzestał na uzyskaniu w tym zakresie
wyjaśnień Wykonawcy Mostostal w formie oświadczenia;
2)
zignorowanie faktu, że Wykonawcy Mostostal przysługiwało wyłącznie prawo
jednokrotnego uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, podczas gdy

wykonawca Mostosta
l przedłożył uzupełnienie w drodze e-mail w odniesieniu do
naturalnych plików elektronicznych sprawozdań finansowych za lata 2019, 2020 i 2021
dwukrotnie, wskazując, aby Zamawiający zignorował poprzedni e-mail „z uwagi na błąd
techn
iczny w odczycie załączników”, co oznacza, że wykonawca przedłożył w ramach
dopuszczalnego jednokrotnego uzupełnienia jedno uzupełnienie niekompletne, które
winno skutkować odrzuceniem oferty oraz drugie uzupełnienie kompletne, które nie
sanuje pierwotnego
błędu;
3) zaniechania wezw
ania wykonawcy Mostostal do uzupełnienia podmiotowych środków
dowodowych w zakresie plików umożliwiających weryfikację podpisów finny audytorskiej
opiniującej sprawozdania finansowe z 2020 r. i 2021 r., a w efekcie zaniechanie
odrzucenia tej oferty, do cze
go Zamawiający był zobowiązany, z uwagi na niezgodne z
przepisami PZP zignorowanie faktu niekompletności złożonych podmiotowych środków
dowodowych, niepotwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu w
zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
4) zaniechania
wezwania wykonawcy Mostostal do uzupełnienia podmiotowych środków
dowodowych w odniesieniu do robót w ramach zamówienia pn. „Zaprojektowanie i
budowa drogi ekspresowej 519 na odcinku od węzła , Nisko Południe” (bez węzła) do
węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem z podziałem na trzy zadania w zakresie:
Zadanie A od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) o
długości około 11,5 km”, a to z uwagi na fakt, iż z przedstawionych przez wykonawcę
Mostostal Świadectwa przejęcia części Robót nr 1 i Świadectwa przejęcia Robót nr 2 nie
wynika, aby wykonawca Mostostal uczestniczył w realizacji roboty o wartości minimum
200 mln zł netto, a w efekcie zaniechanie odrzucenia tej oferty, do czego Zamawiający był
zobowiązany, z uwagi na niezgodne z przepisami PZP zignorowanie faktu
niekompletności złożonych podmiotowych środków dowodowych, niepotwierdzających
spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej ;
5) zaniechanie wezwania wykonawcy Mo
stostal do uzupełnienia podmiotowych środków
dowodowych w odniesieniu do robót w ramach zamówienia pn. „Zaprojektowanie i
budowa drogi ekspresowej 519 na odcinku od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do
węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem z podziałem na trzy zadania w zakresie:
Zadanie A od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) o
długości około 11,5 km”, a to z uwagi na fakt, że z przedstawionych przez wykonawcę
Mostostal Świadectwa przejęcia części Robót nr 1 i Świadectwa przejęcia Robót nr 2 nie
wynika, aby wykonawca Mostostal wykonał należycie roboty o wartości minimum 200 mln
zł netto, a w efekcie zaniechanie odrzucenia tej oferty, do czego Zamawiający był
zobowiązany, z uwagi na niezgodne z przepisami PZP zignorowanie faktu

niekompletności złożonych podmiotowych środków dowodowych, niepotwierdzających
spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej.
6)
zaniechanie wykluczenia wykonawcy Mostostal z postępowania, i odrzucenia złożonej
prz
ez tego wykonawcę oferty, do czego Zamawiający był zobowiązany, z uwagi na
spełnienie przesłanek wykluczenia z uwagi na to, iż wykonawca Mostostal w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy
przedstawi
aniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, co mogło mieć
istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, lub zataił te informacje lub nie był w stanie przedstawić
wymaganych podmiotowyc
h środków dowodowych, w odniesieniu do sprzeczności
między wartością roboty netto wskazanej w wykazie robót w ramach zamówienia pn.
„Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej 519 na odcinku od węzła , Nisko Południe ”
(bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem z podziałem na trzy zadania
w zakresie: Zadanie A od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „ Podgórze ” (bez
węzła) o długości około 11,5 km”, a wartością tej roboty netto wynikającej ze Świadectw
Przejęcia Robót, która to kwota w zakresie rzeczywiście wykonanych robót jest niższa niż
wymagana w ramach warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej
lub zawodowej, tj. niższa od 200 mln euro netto.
Wobec powyższego, wskazanej czynności i zaniechaniom zarzucił naruszenie
następujących przepisów ustawy PZP, które miały wpływ lub mogą mieć istotny wpływ na
wynik postępowania o udzielenie zamówienia:
1. art. 16 pkt 1-3 PZP oraz art. 7 pkt 17) PZP w zw. z art. 17 ust. 2 PZP w zw. z art. 57 pkt 2)
PZP w zw. z art. 112 ust. 2 pkt 4) PZP w zw. z art. 116 ust. 1 PZP w zwo z art. 126 ust. 1
PZP w zw. z art. 128 ust. 1 i 4 PZP w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. b) i c) PZP w zw. z art.
239 ust. 1 PZP w zw. z
§ 9 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia (…) w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy poprzez dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty
wykonawcy Mostostal w sposób naruszający zasady przejrzystości, proporcjonalności,
równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji i zaniechanie wezwania
wykonawcy Mostostal do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, a w
szczególności referencji, w zakresie wykonania przez Wykonawcę bezpośrednio robót w
ramach konsorcjum dla zamówień pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej SI 9
na odcinku od węzła „ Nisko Południe ” (bez węzła) do węzła „ Sokołów Małopolski Północ
"( z węzłem) z podziałem na trzy zadania: Zadanie „A ” od węzła „Nisko Południe ” (bez
węzła) do węzła „ Podgórze ” (bez węzła) o długości około 11,5 km” (dalej: Robota nr 1)
oraz „Wykonanie w systemie , zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z

uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej
wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. : „ Budowa obwodnicy m.
Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988” (dalej: Robota nr 2) celem potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i
zawodowej dotyczącej wykonawcy na podstawie pkt. 8.2.4.1 Tomu I Specyfikacji
Warun
ków Zamówienia — Instrukcja dla Wykonawców i w efekcie zaniechanie
odrzucenia tej oferty, do czego Zamawiający był zobowiązany, z uwagi na niezgodne z
ww. przepisami PZP przyjęcie, że Wykonawca Mostostal spełnia warunki udziału w
postępowaniu w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie
wykonania robót w ramach konsorcjum, pomimo iż wykonawca Mostostal nie wykazał
przedmiotowej okoliczności w drodze przedstawienia podmiotowych środków
dowodowych, a w szczególności nie wynikało to z przedstawionych dokumentów
odbiorowych w postaci Świadectwa Przejęcia części robót nr I z dnia 06.12.2021 r.,
Świadectwa Przejęcia Robót nr 2 z dnia 22.04.2022 r. (Robota nr 1), ani z referencji z
dnia 11 marca 2020 r. znak: PZDW/WZP/0613/42/2020 (Robota nr 2),
a Zamawiający
bezzasadnie poprzestał na uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień Wykonawcy Mostostal w
formie oświadczenia, pomimo iż był zobowiązany do żądania podmiotowych środków
dowodowych na podstawie art. 126 ust. 1 PZP oraz do żądania ich uzupełnienia na
podstawie art. 128 ust. 1 PZP, a wyjaśnienia mogą dotyczyć tylko złożonych dokumentów
oraz ich treści, a nie sytuacji, w której dokumenty te są niekompletne lub nie zawierają
wymaganych treści;
2. art. 16 pkt 1-3 PZP oraz art. 7 pkt 17) PZP w zw. z art. 17 ust. 2 PZP w zw. z art. 57 pkt 2)
PZP w zw. z art. 112 ust. 2 pkt 3) PZP w zw. z art. 115 ust. 1 pkt 2) PZP w zw. z art. 126
ust. 1 PZP w zw. z art. 128 ust. 1 PZP w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. b) i c) PZP w zw. z
art. 239 ust. 1 PZP w zw. z S 8 ust. 1
pkt 1) Rozporządzenia (…) w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy poprzez dokonanie wyboru najkorzystniejszej
oferty wykonawcy Mostostal w sposób naruszający zasady przejrzystości,
proporcjonalności, równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji i zaniechanie
odrzucenia tej oferty, do czego Zamawiający był zobowiązany, z uwagi na niezgodne z
przepisami PZP zignorowanie faktu, że Wykonawcy Mostostal przysługiwało wyłącznie
prawo jednokrotnego uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, podczas gdy
wykonawca Mostostal przedłożył uzupełnienie w drodze e-mail w odniesieniu do
naturalnych plików elektronicznych sprawozdań finansowych za lata 2019, 2020 i 2021
dwukrotnie
, wskazując, aby Zamawiający zignorował poprzedni e-mail „z uwagi na błąd
techniczny w odczycie załączników”, co oznacza, że wykonawca przedłożył w ramach
dopuszczalnego jednokrotnego uzupełnienia jedno uzupełnienie niekompletne, które

winno skutkować odrzuceniem oferty oraz drugie uzupełnienie kompletne, które nie
sanuje pierwotnego błędu;
3. art. 16 pkt 1-3 PZP oraz art. 7 pkt 17) PZP w zw. z art. 17 ust. 2 PZP w zw. z art. 57 pkt 2)
PZP w zw. z art. 112 ust. 2 pkt 3) PZP w zw. z art. 115 ust. 1 pkt 2) PZP w zw. z art. 126
ust. 1 PZP w zw. z art. 128 ust. 1 PZP w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. b) i c) PZP w zw. z
art. 239 ust. 1 PZP w zw. z 8 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia (…) w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy poprzez dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty
wykonawcy Mostostal w sposób naruszający zasady przejrzystości, proporcjonalności,
równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji i zaniechanie wezwania
wyk
onawcy Mostostal do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych w zakresie
wskazanych w piśmie wykonawcy Mostostal z dnia 29 czerwca 2022 r. w przedmiocie
złożenia podmiotowych środków dowodowych plików określonych w piśmie jako Załącznik
11 a) 2 3_Mostostal Warszawa M02835 Sprawozdanie zbadania JSF 31122020. xhtml
oraz Załącznik II a) 3 3 MW skonsolidowane M02835 Sprawozdanie z badania SSF
31122021 PL v3.xhtm1, umożliwiających weryfikację podpisów finny audytorskiej
opiniującej sprawozdania finansowe z 2020 r. i 2021 r., a nieprzedłożonych do tego pisma
pomimo wskazania ich w załączniku, a w efekcie zaniechanie odrzucenia tej oferty, do
czego Zamawiający był zobowiązany, z uwagi na niezgodne z przepisami PZP
zignorowanie faktu niekompletności złożonych podmiotowych środków dowodowych,
niepotwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji
ekonomicznej lub finansowej;
4. art. 16 pkt 1-3 PZP oraz art. 7 pkt 17) PZP w zw. z art. 17 ust. 2 PZP w zw. z art. 57 pkt
2) PZP w zw. z art. 112 ust. 2 pkt 4) PZP w zw. z art. 116 ust. 1 PZP w zw. z art. 126 ust.
1 PZP w zw. z art. 128 ust. 1 i 4 PZP w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. b) i c) PZP w zw. z
art. 239 ust. 1 PZP w zw. z 9 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia (…) w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy poprzez dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty
wykonawcy Mostostal w sposób naruszający zasady przejrzystości, proporcjonalności,
równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji i zaniechanie wezwania
wykonawcy Mostostal do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych w
odniesieniu do robót w ramach zamówienia pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi
ekspresowej 519 na odcinku od węzła , Nisko Południe ” (bez węzła) do węzła Sokołów
Małopolski Północ (z węzłem z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie A od węzła
„Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) o długości około 11,5 km”,
a to z uwagi na fakt, iż z przedstawionych przez wykonawcę Mostostal Świadectwa
przejęcia części Robót nr I z dnia 06.12.2021 r., ani ze Świadectwa Przejęcia Robót nr 2 z

dnia 22.04.2022 r. nie wynika, aby wykonawca Mostostal uczestniczył w realizacji roboty o
wartości minimum 200 mln zł netto, a odpowiednio o wartości 165.224.279,12 zł netto i
14.827.086,70 zł netto, czyli sumarycznie 180 051 365,82 zł netto, choć zgodnie z
wykazem robót robota opiewała na wartość 228 364 541,24 zł netto, co może oznaczać,
że roboty zostały wykonane w sposób niepełny (w Świadectwie Przejęcia Robót nr 2
wskazano, że zostały „zasadniczo ukończone”, a dokument zawierał załącznik w postaci
wykazu wad i usterek, którego jednak Wykonawca nie przedstawił, a Zamawiający nie
wezwał do uzupełnienia), względnie w stosunku do pierwotnego zakresu przedmiotu
zamówienia dokonano zmiany, w szczególności w drodze Polecenia Zmiany w trybie
Subklauzuli 13.1 lub w drodze aneksu, poprzez ograniczenie zakresu zamówienia, a
decydujące znaczenie na gruncie pkt 8.2.4.1 Tomu I SWZ — IDW powinna mieć wartość
robót, które wykonawca rzeczywiście "konał, a nie na jaką pierwotnie opiewała umowa o
zamówienie publiczne, co odpowiada zasadzie proporcjonalności, a w efekcie
zaniechanie odrzucenia tej oferty, do czego Zamawiający był zobowiązany, z uwagi na
ni
ezgodne z przepisami PZP zignorowanie faktu niekompletności złożonych
podmiotowych środków dowodowych, niepotwierdzających spełnienia warunków udziału
w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej i poprzestanie na
wezwaniu wykonawcy d
o złożenia wyjaśnień w zakresie bezpośredniego udziału w
realizacji roboty odpowiadającej wymogom SWZ, które nie mogą zastąpić wymaganych
podmiotowych środków dowodowych, do których żądania Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie art. 126 ust. I PZP oraz
do żądania ich uzupełnienia na podstawie art. 128
ust. 1 PZP, a wyjaśnienia mogą dotyczyć tylko złożonych dokumentów oraz ich treści, a
nie sytuacji, w której dokumenty te są niekompletne lub nie zawierają wymaganych treści;
5. art. 16 pkt 1-3 PZP oraz art. 7 pkt 17) PZP w zw. z art. 17 ust. 2 PZP w zw. z art. 57 pkt 2)
PZP w zw. z art. 112 ust. 2 pkt 4) PZP w zw. z art. 116 ust 1 PZP w zw. z art. 126 ust. 1
PZP w zw. z art. 128 ust. 1 i 4 PZP w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. b) i c) PZP w zw. z art.
239 ust. 1
PZP w zw. z 9 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia (…) w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy poprzez dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty
"konawcy Mostostal w spo
sób naruszający zasady przejrzystości, proporcjonalności,
równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji i zaniechanie wezwania
wykonawcy Mostostal do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych w
odniesieniu do robót w ramach zamówienia pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi
ekspresowej 519 na odcinku od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła Sokołów
Małopolski Północ (z węzłem z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie A od węzła
„Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze ” (bez węzła) o długości około 11,5 km”,
a to z uwagi na fakt, iż z przedstawionych przez wykonawcę Mostostal Świadectwa

przejęcia części Robót nr 1 z dnia 06.12.2021 r., ani ze Świadectwa Przejęcia Robót nr 2
z dnia 22.04.2022 r. nie wynika, aby wykonawca Mostostal "kona
ł należycie roboty, a
wręcz przeciwnie, roboty zostały wykonane nienależycie, bowiem zgodnie ze
Świadectwem Przejęcia Robót nr 2 z dnia 22.04.2022 r. roboty zostały „zasadniczo
ukończone”, a dokument ten zawiera w załączniku Wykaz wad i usterek, którego to
załącznika wykonawca nie przedłożył, a Zamawiający o niego nie wezwał, a w efekcie
zaniechanie odrzucenia tej oferty, do czego Zamawiający był zobowiązany, z uwagi na
niezgodne z przepisami PZP zignorowanie faktu niekompletności złożonych
podmiotowyc
h środków dowodowych, niepotwierdzających spełniania warunków udziału
w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej i poprzestanie na
wezwaniu wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie bezpośredniego udziału w
realizacji roboty odpowiadającej wymogom SWZ, które nie mogą zastąpić wymaganych
podmiotowych środków dowodowych, do których żądania Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie art. 126 ust. 1 PZP oraz do żądania ich uzupełnienia na podstawie art. 128
ust. 1 PZP, a wyjaśnienia mogą dotyczyć tylko złożonych dokumentów oraz ich treści, a
nie sytuacji, w której dokumenty te są niekompletne lub nie zawierają wymaganych treści;
6. art. 16 pkt 1-3 PZP oraz art. 7 pkt 17) PZP w zw. z art. 17 ust. 2 PZP w zw. z art. 57 pkt 1)
i 2) PZP w zw. w zw. z art. 109 ust. 1 pkt 8) i 10) PZP w zw. z art. 112 ust. 2 pkt 4) PZP w
zw. z art. 116 ust. 1 PZP w zw. z art. 126 ust. 1 PZP w zw. z art. 128 ust. 1 i 4 PZP w zw.
z art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. a), b) i c) PZP w zw. z art. 239 ust. 1 PZP w zw. z 9 ust. 1 pkt 1)
Rozporządzenia (…) w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy poprzez
dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy Mostostal w sposób naruszający
zasady przejrz
ystości, proporcjonalności, równego traktowania wykonawców i uczciwej
konkurencji i zaniechanie wykl
uczenia wykonawcy Mostostal z postępowania, i
odrzucenia złożonej przez tego wykonawcę oferty, do czego Zamawiający był
zobowiązany, z uwagi na spełnienie przesłanek wykluczenia z uwagi na to, iż wykonawca
Mostostal w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że spełnia warunki udziału w
postępowaniu, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zataił te informacje lub nie
był w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych, w
odniesieniu do sprzeczności między wartością roboty netto wskazanej w wykazie robót w
ramach zamówienia pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej 519 na odcinku od
węzła „ Nisko Południe ” (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem z
podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie A od węzła „Nisko Południe” (bez węzła)
do węzła „ Podgórze ” (bez węzła) o długości około 11,5 km” w kwocie 228 364 541,24 zł

netto, a wartością tej roboty netto wynikającej z przedstawionych przez wykonawcę
Mostostal Świadectwa przejęcia części Robót nr 1 z dnia 06.12.2021 r., ani ze
Świadectwa Przejęcia Robót nr 2 z dnia 22.04.2022 r. wynika, że wykonawca Mostostal
wykonał roboty odpowiednio o wartości 165.224.279,12 zł netto i 14.827.086,70 zł netto,
czyli sumarycznie 180 051 365,82 zł netto, która to kwota w zakresie rzeczywiście
wyko
nanych robót jest niższa niż wymagana w ramach warunków udziału w
postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj. niższa od 200 mln euro
netto, a ponadto wykonawca Mostostal potwierdził, że w ramach tego zamówienia
wykonał bezpośrednio w ramach konsorcjum roboty o wartości co najmniej 200 mln zł
netto na podstawie oświadczenia z dnia 13 lipca 2022 r. w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego do złożenia wyjaśnień z dnia 12 lipca 2022 r., co może wskazywać na
świadome, zamierzone działanie w zakresie zatajenia faktu niepełnego i należytego
wykonania przedmiotowych robót, o wartości nieodpowiadającej pierwotnej kwocie netto
wynikającej z zawartej umowy o zamówienie publiczne oraz z wykazu robót, względnie
przynajmniej rażące niedbalstwo, które miało wpływ na działanie Zamawiającego i wybór
oferty wykonawcy Mostostal jako najkorzystniejszej oferty.
W związku z powyższym Odwołujący wniósł o:
1. uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu:
1)
unieważnienia czynności Zamawiającego w postaci wyboru najkorzystniejszej oferty
wykonawcy Mostostal z dnia 26 lipca 2022 r.;
2) odrzucenia oferty wykonawcy Mostostal z uwagi na:
‒ nieskuteczne uzupełnienie podmiotowych środków dowodowych w zakresie naturalnych
plików elektronicznych sprawozdań finansowych za 2019, 2020 i 2021 r. i
n
iedopuszczalność dwukrotnego uzupełnienia;
‒ nieprzedłożenie podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej ;
‒ przedłożenie podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak spełnienia
warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, a to
wykonanie robót o wartości poniżej 200mln zł netto i wykonanie ich nienależycie;
względnie nakazanie Zamawiającemu:
3)
(…) jak w pkt 1
4)
wezwania wykonawcy Mostostal do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych
w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz w zakresie zdolności technicznej
lub zawodowej ; wzgl
ędnie nakazanie Zamawiającemu:
5)
(…) jak w pkt 1

6) Wykluczenia wykonawcy Mostostal i odrzucenia jego oferty na podstawie art. 109 ust. 1
pkt 8) i pkt 10) PZP, to jest wprowadzenia w błąd Zamawiającego.

Wniósł ponadto o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z następujących
dokumentów: - pisma Zamawiającego z dnia 28 lipca 2022 r. wraz z zestawem
skompresowanych plików w zakresie korespondencji z Mostostalem udostępnionych
Odwołującemu przez Zamawiającego na okoliczność:
-
dwukrotnego uzupełnienia przez Wykonawcę Mostostal podmiotowych środków
dowodo
wych w zakresie naturalnych plików elektronicznych sprawozdań finansowych za lata
2019, 2020 i 2021, w tym pierwszego, nieskutecznego uzupełnienia wadliwych plików, co
powinno s
kutkować odrzuceniem oferty z uwagi na nieprzedłożenie podmiotowych środków
dowodowych w terminie.
Na podstawie art. 536 PZP wniósł również o zobowiązanie Zamawiającego GDDKiA do
przedłożenia dokumentu istotnego dla sprawy w postaci:
- Umowy konsorcjum lub
innej odpowiedniej umowy łączącej wykonawcę Mostostal i Acciona
Construccion S.A. w ramach realizacji zamówienia „Zaprojektowanie i budowa drogi
ekspresowej 519 na odcinku od węzła „ Nisko Południe ” (bez węzła) do węzła Sokołów
Małopolski Północ (z węzłem z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie A od węzła,
Nisko Południe ” (bez węzła) do węzła „ Podgórze (bez węzła) o długości około 11,5 km”
oraz dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z tego dokumentu na okoliczność, iż:
- wykonawca Mostostal nie s
pełnia warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej lub zawo
dowej z uwagi na fakt, że nie brał udziału bezpośrednio w realizacji
całości objętych ww. zamówieniem robót z uwagi na charakter rzeczowy umowy konsorcjum
lub innej odpowiedniej umowy.

Wykonawca podał, że (…) Odwołujący posiada interes prawny we wniesieniu
odwołania, bowiem jego oferta nie została odrzucona i w ramach badania i oceny ofert
została uznana zgodnie z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26 lipca 2022
r. za drugą w kolejności co do korzystności, zaraz po ofercie wykonawcy Mostostal. Z kolei
wady czynności Zamawiającego w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz jego
zaniechania w zakresie wezwania do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, jak
i wady tych środków pozwalające uznać, że wykonawca Mostostal nie spełnia warunków
udziału w postępowaniu, pozwalają sądzić, że oferta Wykonawcy Mostostal winna zostać
odrzucona, względnie wykonawca ten winien zostać wykluczony. W takim przypadku oferta
Odwołującego byłaby najkorzystniejsza i to Odwołującemu udzielono by zamówienia. (…).
(…)
III.
Uzasadnienie zarzutów odwołania

Zarzut nr 1
Przedstawione na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę Mostostal podmiotowe
środki dowodowe w zakresie robót nie potwierdzają, że wykonawca ten wykonał te roboty
bezpośrednio, a tym samym nabył wymagane doświadczenie w zakresie zdolności
technicznej i zaw
odowej. Z przedstawionych dokumentów odbiorowych w postaci
Świadectwa Przejęcia części robót nr I z dnia 06.12.2021 r., Świadectwa Przejęcia Robót nr
2 z dnia 22.04.2022 r. (Robota nr 1) oraz z referencji z dnia 11 marca 2020 r. znak:
PZDW/WZP/0613/42/2020
(Robota nr 2) wynika, że wykonawca Mostostal wykonał te roboty
w ramach konsorcjum, nie jest jednak wiadome, jaką formę przybrało to konsorcjum. W
szcz
ególności nie wiadomo, czy było to konsorcjum rzeczowe, czy finansowe (np. spółka
cywilna). Różnica ta ma kluczowe znaczenie, bowiem w konsorcjum rzeczowym
konsorcjanci dzielą między sobą rzeczowy zakres zamówienia na części, tym samym nie
nabywają doświadczenia w zakresie całości zamówienia. Np. w ramach kontraktu
Zaprojektuj i wybuduj konsorcjant mniejszościowy projektant- wykonuje projekt robót, a
konsorcjant większościowy — właściwy wykonawca robót - realizuje roboty, tym samym nie
można uznać, że każdy z nich posiada doświadczenie zarówno w zakresie wykonywania
projektów robót, jak i ich realizacji. Od powyższego modelu istotnie różni się model
konsorcjum finansowego, którego szczególnym przypadkiem jest spółka cywilna, w ramach
której prawa i obowiązki wspólników są niepodzielne i zazwyczaj niepodzielnie nabywają oni
doświadczenie w ramach umowy konsorcjum. Zazwyczaj w takim przypadku określa się
procentowy udział w spółce, odpowiadający procentowemu udziałowi w kosztach i zyskach
spółki. Powyższe potwierdza wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2017 r., C-
387/14 w sprawie Esaprojekt Sp. z o.o.
vs Województwo Łódzkie, w którym wskazano, iż
„Artykuł 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy oraz zasadą
równego traktowania wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, należy interpretować w
ten sposób, że nie dopuszcza on, by wykonawca biorący indywidualnie udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy
wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i
konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji. W tym kontekście zdobyte przez wykonawcę
doświadczenie stanowi szczególnie istotne kryterium kwalifikacji podmiotowej tego
wykonawcy, gdyż umożliwia instytucji zamawiającej sprawdzenie, zgodnie z art. 44 ust. 1
dyrektywy 2004/18, predyspozycji kandydat
ów lub oferentów do realizacji danego
zamówienia. Tym samym, gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców,
której był członkiem, doświadczenie to należy oceniać w zależności od konkretnego zakresu
udziału tego wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były
wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego”.

Powyższe zasadniczo można potwierdzić wyłącznie poprzez przedłożenie umowy
konsorcjum (względnie umowy spółki cywilnej) jako podmiotowego środka dowodowego i nie
można tego zastąpić wyjaśnieniami wykonawcy w formie oświadczenia, jak to miało miejsce
w przedmiotowej sprawie. Jak podkreślono w wyroku KIO 3018/21: „Rozwiązanie z art. 128
ust. 4 p.z.p. nie stanowi uniwersalnej regulacji prowadzącej do możliwości uzupełnienia
każdego z dokumentów wymaganych w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez
zamawiającego. Gdyby w ten sposób chciano dokonywać wykładni tego przepisu, to w
zasadzie każdy "dokument” zawierający oświadczenia wiedzy czy woli można byłoby
uz
upełniać na tej podstawie - natomiast to nie jest poprawna wykładnia tego przepisu
prawa”.
Zgodnie z
§ 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia (…) w sprawie podmiotowych środków
dowodowych
(…): „W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
post
ępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,
zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót
budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych:
wy
kazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonan
e, a jeżeli wykonawca Z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty". W przedmiotowym przypadku dokumenty
odbiorowe, ani referencje nie zawierają informacji o charakterze konsorcjum, bowiem
zamawiaj
ący nie ma prawa żądać od wykonawcy przyjmowania określonej formy prawnej
współdziałania wykonawców, tym samym jedynym dokumentem potwierdzającym wykonanie
robót w ramach konsorcjum bezpośrednio przez wykonawcę Mostostal jest przedłożenie
umowy konsorcjum
przedstawiającej sposób podziału obowiązków konsorcjantów —
rzeczowy lub finansowy.
Zamawiający winien wezwać wykonawcę do uzupełnienia
podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie, zamiast tego wezwał go do złożenia
o
świadczenia pismem z 12 lipca 2022 r.: „Zgodnie z pkt 8.2.4.1 IDW Wykonawca musiał
wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 7 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
— w tym okresie, co najmniej:
a) 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy
min. GP dwujezdniowej o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto.
b) budowy lub przebudowy 3 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A lub klasy I,


c) budowy lub przebudowy 2 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A lub klasy I i
długości całkowitej obiektu co najmniej 50 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami
obiektu,
d) budowy lub przebudowy I obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy I i
rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m.

W złożonym wykazie robót budowlanych wskazano:
1. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe ”
(bez węzła) do węzła „ Sokołów Małopolski Północ "(z węzłem) z podziałem na trzy zadania:
Zadanie „A ” od węzła „ Nisko Południe ” (bez węzła) do węzła „ Podgórze (bez węzła) o
długości około 11,5 km "; Budowa drogi dwujezdniowej klasy S na odcinku o długości ok.
11,5 km. Zadanie obejmowało budowę m.in. obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy Ai
długości całkowitej obiektu co najmniej 50 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami
obiektu: 21 WD.
W Świadectwie Przejęcia dla ww. wymienionego zadania wskazano, że Wykonawcą było
konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construccion S.A.

W związku z powyższym Zamawiający prosi o wyjaśnienie czy Wykonawca ubiegający się o
zamówienie bezpośrednio uczestniczył na ww. zadaniu:
w budowie drogi min. GP dwujezdniowej o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto,
w budowie obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy I i długości całkowitej
obiektu co najmniej 50 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu.

2. Wykonanie w syst
emie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem
decyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót
budowlanych w ramach zadania pn.:
”Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 988”.
Za
danie obejmowało budowę m.in. następujących obiektów mostowych o obciążeniu dla
klasy A: MG-2; MG-12; MG-
5. Zadanie obejmowało budowę m.in. następujących obiektów
mostowych o obciążeniu dla klasy A i długości całkowitej obiektu co najmniej 5() m mierzonej
pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu: MG-14. Zadanie obejmowało budowę m.in.
następującego obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A i rozpiętości teoretycznej przęsła
co najmniej 50 m: MG-3.
W referencjach dla ww. wymienionego zadania wskaz
ano, że Wykonawcą było konsorcjum
Mostostal Warszawa S.A. i Mostostal Kielce S.A.
W związku z powyższym Zamawiający prosi o wyjaśnienie czy Wykonawca ubiegający się o
zamówienie bezpośrednio uczestniczył na ww. zadaniu:
• w budowie obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A lub klasy I,
• w budowie obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy Ii długości całkowitej
obiektu co najmniej 50 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu,

• w budowie obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy I i rozpiętości
teoretycznej przęsła co najmniej 50 m
W odpowiedzi z dnia 13 lipca 2022 r. wykonawca Mostostal udzielił wyjaśnień w formie
oświadczenia:
„I. W zakresie II części wezwania, dotyczącej przedstawionego w wykazie robót i
dołączonych do niego dowodach doświadczenia Wykonawcy, niniejszym potwierdzamy, że
zgodnie z wykazanym w wykazie doświadczeniem Wykonawcy, Mostostal Warszawa
S.A.:
l. na zadaniu pn. „ Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej SI 9 na odcinku od węzła
„Nisko Południe ” (bez węzła) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) z podziałem
na trzy zadania: Zadanie „A ” od węzła „ Nisko Południe ” (bez węzła) do węzła Podgórze ”
(bez węzła) o długości około I I km ", jako generalny wykonawca (w ramach konsorcjum),
przy współudziale podwykonawców, bezpośrednio uczestniczył:
-
w budowie drogi min. GP dwujezdniowej o wartości robót co najmniej 200 mln PLN;
- w budowie obiektu mostowego o
obciążeniu dla klasy A lub klasy I i długości całkowitej
obiektu co najmniej 5() m mierzonej pomi
ędzy skrajnymi dylatacjami obiektu.
2. na zadaniu pn. , Wykonanie w systemie „ zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej
z uzyskaniem d
ecyzji środowiskowej i decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności
oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: , Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 988 ” ", jako generalny wykonawca (w ramach konsorcjum), przy
współudziale podwykonawców, bezpośrednio uczestniczył:
‒ w budowie obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A lub klasy I,
‒ w budowie obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy I i długości całkowitej
obiektu co najmniej 5() m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu,
‒ w budowie obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy I i rozpiętości
teoretycznej przęsła co najmniej 50 m.
Mając powyższe na uwadze, obecnie Mostostal Warszawa S.A., jako Wykonawca
samodzielnie ubiegający się o zamówienie może posługiwać się doświadczeniem zdobytym
w ramach wyżej wymienionych zamówień
Udzielenie powyższych wyjaśnień w kontekście treści 9 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia w
sprawie podmiotowych środków jest niewystarczające i nie może zastąpić uzupełnienia
podmiotowych
środków dowodowych na podstawie wezwania Zamawiającego do
uzupełnienia w trybie art. 128 ust. 1 PZP.
Podkreślenia wymaga, iż o ile samo wskazanie w specyfikacji warunków zamówienia
wymaganych podmiotowych środków dowodowych w zakresie warunków udziału w
p
ostępowaniu na podstawie art. 124 pkt 2) PZP (w odróżnieniu od podstaw wykluczenia jest
nieobowiązkowe, to już w razie ich wskazania w SWZ ich zażądanie na podstawie art. 126

ust. 1 PZP jest obligatoryjne. Podobnie obligatoryjne jest skorzystanie przez Zam
awiającego
z instytucji wezwania do uzupełnienia na podstawie art. 128 ust. 1 PZP. Jak podkreśla się w
literaturze:
W komentowanym przepisie, dotyczącym wyłącznie zamówień o wartości równej
lub przekraczającej progi unijne, przewidziano w pkt l, że w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku
podstaw wyk
luczenia (tzn. obligatoryjnych, a jeżeli przewidział — także fakultatywnych).
Stanowi to utrzymanie dotychczasowych
rozwiązań. Natomiast novum jest możliwość
żądania przez zamawiającego — a nie obowiązek, jak miało to miejsce na podstawie Prawa
zamówień publicznych z 2004 r. — podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji Oznacza to, że
zamawiający, korzystając z takowego uprawnienia, może oprzeć weryfikację podmiotową
wykonawcy w tym zakr
esie wyłącznie na oświadczeniu wstępnym składanym na formularzu
JEDZ (zob. art. 125 ust. I i 2 p.z.p.). Użyte w pkt 2 komentowanego przepisu sformułowanie „
może żądać” należy rozumieć w ten sposób, że żądanie wprawdzie test uzależnione od
decyzji zamawiaj
ącego. ale decyzja ta powinna zostać przez niego podjęta przed
wszczęciem postepowania. Musi być bowiem jasno określone, czy oraz jakich podmiotowych
środków dowodowych zamawiający będzie żądał od wykonawcy na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. Jeżeli zatem
zamawiający opisze wymagane podmiotowe środki dowodowe we wskazanym zakresie w
ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia (np. SWZ), od ich żądania nie
może potem odstąpić na późniejszym etapie postepowania o udzielenie zamówienia (np. po
upływie terminu składania ofert) (….).
Tym samym uznać należy, iż Zamawiający wadliwie dokonał wyboru najkorzystniejszej
oferty, bowiem zaniechał wezwania do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych w
przedmiotowym zakresie.
Wykonawca wskazuje tym samym. że w jego opinii Mostostal nie
brał bezpośredniego udziału w wykonaniu przedmiotowych zamówień i nie spełnia warunków
udziału w postepowaniu.
Zarzut nr 2
Wykonawca Mostostal złożył podmiotowe środki dowodowe na wezwanie Zamawiającego,
jednakże były one nieprawidłowe. Zamawiający pismem z dnia 14 lipca 2022 r. wezwał
wykonawcę Mostostal w trybie art. 128 ust. 1 PZP do uzupełnienia złożonych w trybie art.
126 ust. I PZP podmiotowych środków dowodowych w zakresie „części sprawozdania
finansowego
— rachunek zysków i strat, za rok 2019, 2020 i 2021 w postaci pierwotnej, przy
zachowani
u ich integralności'. Zamawiający wyznaczył Wykonawcy nieprzekraczalny termin
uzupełnienia do dnia 21 lipca 2022 r. Zamawiający wyjaśnił, że „W świetle art. 49 ust. 7
ustawy o rachunkowości, który stanowi, że w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru
prz
edsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sprawozdanie z działalności jednostki

sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, sprawozdanie finansowe
zakwalifikowa
ć należy jako naturalny dokument elektroniczny. Naturalny dokument
elektroniczny to dokument będący od początku swojego istnienia zbiorem zapisanym w
postaci elektronicznej, możliwym do odczytania wyłącznie za pośrednictwem odpowiednich
urządzeń elektronicznych, nieposiadający pierwowzoru w postaci nieelektronicznej (zob. 7
pkt 5 Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
— Dz. U. z 2011, Nr 14, poz. 67). Przenosząc powyższe informacje, charakteryzujące e-
sprawozdanie finansowe na grunt podmiotowych środków dowodowych z ustawy PZP
wskazać należy, że podmiotowy środek dowodowy, w tym również sprawozdanie finansowe
albo jego część, powinien mieć atrybuty dowodu, tj. powinien posiadać cechy niezmienności
niesionej informacji w okresie, w którym powinien istnieć, w celu umożliwienia poznania i
ustalania faktów z którymi jest związany, a także ustalenia pewnych danych, takich jak data i
czas jego powstania oraz możliwości jednoznacznego ustalenia osób związanych z tym
dokumentem, w szczególności osób go podpisujących. W odniesieniu do podmiotowych
środków dowodowych mających postać naturalnych dokumentów elektronicznych oznacza
to, że powinny być one przekazane w postaci pierwotnej, przy zachowaniu ich integralności.
Reguła ta znajduje odzwierciedlenie w 6 ust. 1 oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. Zamawiający informuje, że z uwagi na
powyższe,
nie
ma
technic
znej
możliwości
sporządzenia
wyciągu
elektronicznego/wyodrębnienia części z podpisanego dokumentu elektronicznego bez
n
aruszenia integralności złożonych na nim podpisów. Niedopuszczalne jest np.
przygotowanie elektronicznej kopii części sprawozdania finansowego poprzez wydrukowanie
odpowiednich jego fragmentów (np. rachunku zysków i strat), zeskanowanie ich i opatrzenie
po
dpisem kwalifikowanym upoważnionej osoby, która poświadczałaby zgodność treści
takiego cyfrowego odwzorowania papierowej kopii dokumentu z odpowiednim fragmentem
dokumentu sporządzonego oryginalnie w postaci elektronicznej. Takie działanie jest bowiem
niez
godne w świetle przepisów § 6 ust. 2 oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie. Przepisy te pozwalają na posłużenie się
odwzorowaniem cyfrowym
jedynie dokumentu sporządzonego pierwotnie w postaci
papierowej Tym samym uznać należy, iż podmiotowe środki dowodowe w zakresie

sprawozdań finansowych przedłożone przez wykonawcę Mostostal na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub
finansowej
były wadliwe i podlegały jednokrotnemu uzupełnieniu. Wykonawca jednak
niezgodnie z przepisami dokonał uzupełnienia dwukrotnie, jeden raz nieskutecznie, co winno
prowadzić do odrzucenia jego oferty, a drugi raz skutecznie, ale w sposób niedopuszczalny,
nie
sanujący poprzedniego błędu. Powyższe potwierdza e-mail wykonawcy Mostostal z dnia
15 lipca 2022 r. o godz. 11:49, tema
t: Uzupełnienie dokumentów na wezwanie z dnia
14.07.2022 r.
prawidłowe”, w którym wykonawca wskazał, iż „w odpowiedzi na Państwa
pismo z
dnia 14. ()7.2022 r., w załączeniu przesyłam dokumenty objęte wezwaniem do
uzupełnienia, tj. część sprawozdania finansowego rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata
obrotowe. Uprzejmie proszę o zignorowanie mojej poprzedniej wiadomości przesłanej o
godz.
11:18 z uwagi na błąd techniczny w odczycie załączników ". Odwołujący uzyskał
przedmiotowy e-
mail w ramach udostępnienia przez Zamawiającego, a dokumentacja
zawierała dwa zestawy plików, wskazujących na dwukrotne uzupełnienie. Dowód: pismo
Zamawiającego z dnia 28 lipca 2022 r. wraz z zestawem skompresowanych plików w
zakresie korespondencji udostępnionych Odwołującemu przez Zamawiającego
Powyższe oznacza, że poprzedni e-mail z godziny 11 : 18 dotarł do Zamawiającego, lecz
ponownie zawierał wadliwe załączniki w postaci sprawozdań finansowych. Powyższe
oznacza, że wykonawca nieskutecznie prawo do jednokrotnego uzupełnienia podmiotowych
środków dowodowych. Skoro nadal były one wadliwe, jego oferta podlega odrzuceniu na
mocy art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) PZP.
a nie wybraniu jako najkorzystniejsza. Podkreślić
należy, że przepisy PZP nie przewidują instytucji samouzupełnienia, a przedłożenie
ponownie wadliwych podmiotowych środków dowodowych generowałoby konieczność
dwukrotnego wezwania wykonawcy przez zamawiającego do ich uzupełnienia, co jest
niedopuszczalne na gruncie art. 128 ust. 1 PZP. Jak podkreślają komentatorzy: (…):
„Ustawodawca użyl w ust. 1 określając sytuację, gdy m. in. podmiotowe środki dowodowe
dotknięte są wymienionymi w przepisie „ wadami' wyrazu „ wzywa”, co oznacza, że
zamawiający ma obowiązek wezwać co do zasady wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia
lub po
prawienia. Z obowiązku wezwania zwalnia zamawiającego jedynie sytuacja, w której
oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Ustawodawca nie wymienił innych, poza dwoma wskazanymi przypadkami,
sytuacji uzasadni
ających odstąpienia przez zamawiającego od wezwania wykonawcy M'
trybie komentowanego ust. l, w szczególności nie wymienił wśród tych sytuacji okoliczności
samouzupełnienia podmiotowych środków dowodowych przez wykonawcę. Tym samym
samodzielne uzupełnienie np. podmiotowych środków dowodowych przez. wykonawcę, jeżeli
są one dotknięte wadami, nie zwalnia zamawiającego z obowiązku skierowania wezwania w
trybie ust. 1 komentowanego przepisu ". Tym samym uznać należy, że złożone przez

wykonawcę mailem z godz. 1 1:18 podmiotowe środki dowodowe nadal posiadały wady i
wady te były już nieusuwalne, co powinno skutkować odrzuceniem oferty. Regulacje PZP nie
przewidują dla Zamawiającego uprawnienia do „zignorowania e-maila” i uznania za
prawidłowe samouzupełnienia Tym samym uznać należy, że "bór najkorzystniejszej oferty
nastąpił z naruszeniem prawa, a oferta powinna ulegać odrzuceniu. Podkreślenia wymaga,
że Mostostal nie powoływał się na błąd transmisji wiadomości, ale wprost przyznał się do
nieokreślonego „technicznego” błędu w „odczycie”, a co za tym idzie, do błędu w wykonaniu
wezwania Zamawiającego.
Zarzut nr 3
Wykonawca Mostostal, w odpowiedzi n
a wezwanie Zamawiającego z dnia 27 czerwca 2022
r. do złożenia podmiotowych środków dowodowych w trybie art. 126 ust. 1 PZP, przedłożył
podmiotowe środki dowodowe pismem z dnia 29 czerwca 2022 r. Jak jednak wynika z
dokumentacji udostępnionej Odwołującemu przez Zamawiającego, pismo wykonawcy
Mostostal nie zawierało w załączniku wskazanych w nim plików oznaczonych w tym piśmie
jako Załącznik II a) 2 3_Mostostal Warszawa_M02835_Sprawozdanie_z_badania_JSF 3112
2020.xhtml oraz Załącznik II a) (…._). Pliki te są istotne, bowiem pozwalają zweryfikować
prawidłowość podpisu osób działających w imieniu firmy audytorskiej, badającej
sprawozdania finansowe (KPMG). Zgodnie zaś z § 8 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy „W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę
warun
ków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej
lub finansowej zamawiający może żądać, w szczególności, następujących podmiotowych
środków dowodowych: sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy
sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską
zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania
sprawozdania f
inansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do
sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w
szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3
lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres”. W
przedmiotowym przypadku Zamawiający żądał podmiotowego środka dowodowego w formie
badan
ia sprawozdania finansowego przez firmę audytorską na podstawie pkt 10.8 Tomu I
SWZ
— IDW. Oznacza to, że przedstawienie tego dokumentu, wraz z prawidłowymi plikami
umożliwiającymi weryfikację prawidłowości złożonych na nich podpisach było obowiązkowe.
Wyk
onawca miał świadomość niezbędności przedmiotowych plików, jednakże ich nie
załączył, a Zamawiający go do tego nie wezwał, co stanowi niezgodne z art. 128 ust. I PZP
zaniechanie. Jak podkreśla się w literaturze: „Na zamawiającym ciąży obowiązek wezwania

do
uzupełnienia dokumentów w trzech sytuacjach: gdy dokumenty nie zostały złożone; gdy
nie są one kompletne — a więc nie zawierają wszystkich wymaganych informacji; gdy
zawierają błędy, a więc zostały przedłożone w niewłaściwej formie lub wystawione z
niewłaściwą datą” (…). W przedmiotowym przypadku przedłożone dokumenty były
niekompletne, co aktualizowało obowiązek ich uzupełnienia na podstawie art. 128 ust. 1
PZP.
Zamawiający winien wezwać Wykonawcę do uzupełnienia w tym zakresie.
Jednocześnie z uwagi na fakt, iż Zamawiający wezwał już jednokrotnie Wykonawcę pismem
z dnia 14 lipca 2022 r. do przedłożenia naturalnych plików elektronicznych sprawozdania
finansowego, przedmiotowe sprawozdania z badania sprawozdań finansowych są integralną
częścią sprawozdania finansowego i nie podlegają już dwukrotnemu uzupełnieniu. W takim
przypadku oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust, I pkt 2) lit. c) PZP.
Zarzut nr 4
Przedłożone przez wykonawcę Mostostal podmiotowe środki dowodowe w zakresie roboty w
ramach za
mówienia pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej 519 na odcinku od
węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem z
podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie A od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do
węzła „Podgórze” (bez węzła) o długości około 11,5 km” w postaci Świadectwa przejęcia
części Robót nr 1 z dnia 06.12.2021 r. oraz Świadectwa Przejęcia Robót nr 2 z dnia
22.04.2022 r. potwierdzają, że wykonawca Mostostal nie zrealizował roboty o wartości
minimum 200
mln zł netto, zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu wskazanymi w pkt
8.2.4.1 Tomu I SWZ
— IDW. Wręcz przeciwnie, ze zsumowania kwot wynikających z
częściowego Świadectwa Przejęcia i końcowego Świadectwa Przejęcia wynika, że
wykonawca Mostostal uczestn
iczył w realizacji roboty o wartości poniżej 200 mln zł netto, a
odpowiednio o wartości 165.224.279,12 zł netto i 14.827.086,70 zł netto. czyli sumarycznie
180 051 365.82 zł netto. Powyższe jest sprzeczne z wykazem robót. zgodnie z którym robota
opiewała na wartość 228 364 541,24 zł netto (stanowi to przedmiot odrębnego zarzutu
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przez Mostostal, potwierdzonego oświadczeniem w
ramach wyjaśnień co do realizacji robót bezpośrednio w ramach konsorcjum). Powyższa
różnica może wynikać z faktu że roboty zostały wykonane w sposób niepełny i nienależyty (w
Świadectwie Przejęcia Robót nr 2 wskazano, że zostały „zasadniczo ukończone”, a
dokument zawierał załącznik w postaci wykazu wad i usterek, którego jednak Wykonawca
nie przedstawił, a Zamawiający nie wezwał do uzupełnienia), względnie w stosunku do
pierwotnego zakresu przedmiotu zamówienia dokonano zmiany, w szczególności w drodze
Polecenia Zmiany w trybie Subklauzuli 13.1 lub w drodze aneksu, poprzez ograniczenie
z
akresu zamówienia. W zakresie powyższego Zamawiający nie wezwał do uzupełnienia, ani
do wyjaśnień. W istocie przedmiotem wezwania do wyjaśnień z dnia 12 lipca 2022 r. była
wyłącznie kwestia realizacji przedmiotowej roboty przez wykonawcę bezpośrednio, w

ramach konsorcjum. P
otwierdza to treść wezwania: „W związku z powyższym Zamawiający
prosi o wyja
śnienie czy Wykonawca ubiegający się o zamówienie bezpośrednio uczestniczył
na ww. zadaniu:
‒ w budowie drogi min. GP dwujezdniowej o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto,
‒ w budowie obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy I i długości całkowitej
obiektu co najmniej 5() m mierzone
j pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu”.
Wskazania w tym kontekście wymaga, że analizowane podmiotowe środki dowodowe nie
podlegają uzupełnieniu. bowiem wprost potwierdzają, że wykonawca Mostostal nie spełnia
warunków udziału w postepowaniu i tym samym oferta winna podlegać od razu odrzuceniu
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. b) PZP. bez wzywania do uzupełnienia podmiotowych
środków dowodowych. Decydujące znaczenie na gruncie pkt 8.2.4.1 Tomu I SWZ — IDW
powinna mieć wartość robót, które wykonawca rzeczywiście wykonał, a nie na jaką
pierwotnie opiewała umowa o zamówienie publiczne. co odpowiada zasadzie
proporcjonalności. Wiążąca jest zatem kwota wynikająca ze Świadectw Przejęcia. a nie z
wykazu robót (odpowiadająca zapewne pierwotnej wartości robót wynikających z umowy).
Zarzut nr 5
Przedłożone przez wykonawcę Mostostal podmiotowe środki dowodowe w zakresie roboty w
ram
ach zamówienia pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej 519 na odcinku od
węzła „ Nisko Południe” (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem z
podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie A od węzła „ Nisko Południe” (bez węzła) do
węzła „Podgórze” (bez węzła) o długości około 11,5 km” w postaci Świadectwa przejęcia
części Robót nr 1 z dnia 06.12.2021 r. oraz Świadectwa Przejęcia Robót nr 2 z dnia
22.04.2022r. potwierdzają, że wykonawca Mostostal nie zrealizował tej roboty należycie.
Zgodnie
z § 9 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
„W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
kryte
riów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w
zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw
lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych: wykazu robót
budowla
nych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających. czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne
odpowiednie dokumenty” Zatem warunkiem realizacji roboty jest to, by dokumenty

odbiorowe potwierdzały, czy robota została wykonana należycie. Wymóg ten został
wskazany w pkt 10.8 lit. c) Tomu I SWZ
— IDW. Dokument Świadectwa Przejęcia Robót nr 2
z dnia 22.04.2022 r. wprost potwierdza, że roboty zostały wykonane nienależycie, bowiem
zgodnie z tym dokumentem roboty zostały „zasadniczo ukończone”, a dokument ten zawiera
w załączniku Wykaz wad i usterek, którego to załącznika wykonawca nie przedłożył. Nawet
jednak w braku jego przedłożenia przedmiotowe Świadectwo Przejęcia potwierdza
nienależyte wykonanie roboty przez wykonawcę Mostostal. Wskazania w tym kontekście
wymaga, że analizowane podmiotowe środki dowodowe nie podlegają uzupełnieniu, bowiem
wprost potwierdzają. że wykonawca Mostostal nie spełnia warunków udziału w postepowaniu
i tym samym oferta winna podlegać od razu odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit.
b
) PZP, bez wzywania do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych.
Zarzut 6
Wskazania wymaga, iż wykonawca Mostostal winien podlegać wykluczeniu na podstawie art.
109 ust. 1 pkt 8) ora
z 10) PZP, bowiem w wyniku zamierzonego działania, względnie
rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że
spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej,
co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych. Ponadto, w wyniku
lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Suma wartości robót netto ze Świadectwa przejęcia części Robót nr
1 z dnia 06.12.2021 r. oraz Świadectwa Przejęcia Robót nr 2 z dnia 22.04.2022 r. w zakresie
roboty w ramach za
mówienia pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej 519 na
odcinku od węzła Nisko Południe ” (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z
węzłem z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie A od węzła „Nisko Południe” (bez
węzła) do węzła Podgórze” (bez węzła) o długości około 11,5 km” jest sprzeczna ze
wskazaną przez wykonawcę Mostostal w wykazie robót kwotą. ze zsumowania kwot
wynikających z częściowego Świadectwa Przejęcia i końcowego Świadectwa Przejęcia
wynika, że wykonawca Mostostal uczestniczył w realizacji roboty o wartości minimum 200
mln zł netto, a odpowiednio o wartości 165.224.279,12 zł netto i 14.827.086,70 zł netto. czyli
sumarycznie 180 051 365,82 zł netto. Powyższe jest sprzeczne z wykazem robót, zgodnie z
którym robota opiewała na wartość 228 364 541,24 zł netto. W tym zakresie ma miejsce co
najmniej rażące niedbalstwo wykonawcy Mostostal. jeśli nie zamierzone działanie,
polegające na ukryciu nienależytego wykonania roboty, która była jedynie „zasadniczo
ukończona” i posiadała wady oraz usterki, co obniżało jej wartość poniżej progu
wymaganego przez Zamawiającego. Podkreślenia w tym kontekście wymaga, że

ok
oliczności wprowadzenia w błąd Zamawiającego przez wykonawcę Mostostal świadczą o
zamierzonym działaniu, bowiem wykonawca potwierdził, że wykonał bezpośrednio w ramach
konsorcjum roboty o wartości co najmniej 200 mln złotych netto w piśmie z dnia 13 lipca
2022r., w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 12 lipca 2022 r. Wykonawca mógł
chcieć zataić fakt, że roboty nie zostały wykonane w całości, względnie zostały wykonane
nienależycie (skoro Świadectwo Przejęcia nr 2 wskazuje, że zostały „zasadniczo ukończone”
i załączono wykaz wad i usterek, a wartość całości wykonanych robót w ramach zamówienia
jest niższa niż wynika z pierwotnej umowy, tj. kwoty wskazanej w wykazie robot).
Niewątpliwie działanie wykonawcy mogło mieć wpływ na działanie Zamawiającego, który nie
skorzystał z prawa wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8) PZP i wybrał
ofertę wykonawcy jako najkorzystniejszą. W istocie zaś wykonawca Mostostal nie spełnia
najważniejszego warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej w
zakresie realizacji roboty o wartości co najmniej 200 mln zł netto. Zamawiający nie skorzystał
z przedmiotowej
możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8)
PZP, bowiem najpewniej nie "krył przedmiotowego błędu i zażądał jedynie wyjaśnienia, czy
wykonawca Mostostal uczestniczył w realizacji roboty zgodnej z warunkami udziału w
postępowaniu bezpośrednio, z uwagi na realizację w ramach konsorcjum. Skoro jednak
wykonawca Mostostal nie został wykluczony na wcześniejszym etapie, Zamawiający winien
zastosować art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. a) PZP i odrzucić ofertę tego wykonawcy z uwagi na
fakt, że podlega on wykluczeniu. Podkreślić należy, iż zgodnie z pkt 9.2 pkt 8) Tomu I SWZ
— IDW „Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę: który w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu
informacji, że niepodległa wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria
selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
prz
edstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych ". W świetle powyższego
uznać należy, że przy zaistnieniu tej przesłanki Zamawiający jest zobowiązany do dokonania
czynności wykluczenia (stanowcze sformułowanie „Zamawiający wykluczy Wykonawcę”).
Powyższe potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 czerwca 2021 r., KIO
1299/21, gdzie wskazano, iż: „Wyłącznie nieprzewidzenie przez Zamawiającego wykluczenia
na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8 p.z-p. (dotyczące wykonawcy,
który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu w szczególności informacji, że spełnia warunki
udziału M' postępowaniu, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego, lub wykonawcy, który zataił te informacje) czyni bezprzedmiotowym
rozpatrywanie okoliczności przez pryzmat tej podstawy wykluczenia ". Regulacja art. 109 ust.
I PZP (w odróżnieniu od art. 109 ust. I PZP) w zakresie możliwości wykluczenia wykonawcy

jest
zatem zupełnie analogiczna w swym kształcie do regulacji art. 124 pkt 2) PZP w zakresie
możliwości żądania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu (w odróżnieniu od obowiązku ich żądania w przypadku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 124 pkt 1
) PZP). Dobrowolność w tym zakresie
dotyczy wyłącznie etapu formułowania przez Zamawiającego SWZ, a nie etapu jego
stosowania. Skoro Zamawiający przewidział zastosowanie tej przesłanki wykluczenia. to jest
zobowiązany ją zastosować w niniejszym przypadku zgodnie z SWZ. Tym samym
dopuszczalne jest wniesienie odwołania w zakresie zaniechania Zamawiającego w
przedmiocie wykluczenia wykonawcy Mostostal,
względnie odrzucenia jego oferty z przyczyn
wykluczenia, bowiem Zam
awiający był zobowiązany do dokonania tych czynności.
Powyższe wskazał potwierdza również orzecznictwo i literatura.

Odwołujący
– mając na uwadze odpowiedź na odwołanie złożoną w piśmie z dnia 24
sierpnia 2022 r.
o czym mowa poniżej - na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2022 r. cofnął
zarzut oznaczony nr 2 a zarzut oznaczony nr 3
– cofnął na rozprawie. Na posiedzeniu cofnął
także wniosek o zobowiązanie Zamawiającego do wniósł o zobowiązanie Zamawiającego
GDDKiA do przedłożenia (…) dokumentu istotnego dla sprawy w postaci: Umowy
konsorcjum lub innej odpowiedniej umowy łączącej wykonawcę Mostostal i Acciona
Construccion S.A.
(…).

Zam
awiający w odpowiedzi na odwołanie
(wskazane powyżej pismo z dnia 24
sierpnia 2022 r.) wniósł o oddalenie odwołania i wskazał – w zakresie podtrzymanych na
posiedzeniu i rozprawie zarzutów - w szczególności:
(…)
Mając na uwadze, że oferta złożona w prowadzonym postępowaniu przez Mostostal, została
n
ajwyżej oceniona, Zamawiający pismem z dnia 27 czerwca 2022 r. wezwał wykonawcę
Mostostal w trybie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, do przedłożenia aktualnych podmiotowych
środków dowodowych. W odpowiedzi na wezwanie, Mostostal w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożył m.in:
(…) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowania, Wykonawca złożył:
1)
część sprawozdania finansowego – rachunek zysków i strat, wraz ze sprawozdaniem z
badania sprawozdania finansowego
– za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe;
2)
informację z banku potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej
złożeniem;

3)
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat wraz z
podaniem ich daty, rodzaju, wartości i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane wraz z referencjami;
4)
wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę lub kierowanie robotami
budowlanymi wraz z wymaganymi informacjami.
Kolejno, w dniu 12 lipca 2022 r.,
Zamawiający, mając na uwadze treść złożonych w
dniu 29 czerwca 2022 r. podmiotowych środków dowodowych, wezwał wykonawcę Mostostal
do złożenia wyjaśnień czy uczestniczył w związku ze wskazaniem w wykazie robót Robot nr
1:
1) w budowie drogi nub, GP dwuje
zdniowej o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto;
2) w budowie obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy I i długości całkowitej
obiektu co najmniej 50 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu.
W ramach ww. wezwania, Zamawiający wniósł także o wyjaśnienie czy Wykonawca
w uczestniczył w związku ze wskazaną w wykazie robót Robotą nr 2:
1) w budowie obi
ektów mostowych o obciążeniu dla klasy A lub klasy I;
2)
w budowie obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy I i długości całkowitej
obiektu co najmniej 50 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu;
3)
w budowie obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy I i rozpiętości
teoretycznej przęsła o co najmniej 50 m.
Żądane przez Zamawiającego wyjaśnienia zostały złożone przez wykonawcę Mostostal w
dniu 13 lipca 2
022 r., w którym oświadczył, że jako generalny wykonawca (w ramach
konsorcj
um) uczestniczył w realizacji ww. robót w ramach Roboty nr 1 oraz Roboty nr 1.
Nadto, Zamawiający pismem z dnia 14 lipca 2022 r. wezwał wykonawcę Mostostal
uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych, tj. części sprawozdania finansowego –
rachunku zysków i strat za rok 2019, 2020 oraz 2021 r. w postaci pierwotnej, przy
zachowaniu integralności, z uwagi na wykonawca w sposób nieprawidłowy przedstawił
jedynie fragmenty ww. sprawozdań. Żądane sprawozdania finansowe zostały uzupełnione
przez wykonawcę Mostostal w dniu 15 lipca 2022 r. Mając na uwadze, że Zamawiający, po
zapoznaniu się z wyjaśnieniami wykonawcy Mostal oraz całokształtem podmiotowych
środków dowodowych, nie zidentyfikował podstaw uzasadniających odrzucenie oferty bądź
wykluczenie wykonawcy Mosto
stal z postępowania po zbadaniu zarówno oferty jak i
złożonych podmiotowych środków dowodowych, jego oferta została wybrana jako
naj
korzystniejsza w dniu 26 lipca 2022 r. Nie sposób się tym samym zgodzić z twierdzeniami
Odwołującego, co zostanie szerzej omówione w dalszej części niniejszego stanowiska.
Zarzut nr 1

W pierwszej kolejności odnosząc się do zarzutu rzekomego braku potwierdzenia przez
Zamawiającego doświadczenia nabytego w ramach Roboty nr 1 oraz Roboty nr 2 przez
wykonawcę Mostostal w ramach konsorcjum, należy podkreślić, że Zamawiający nie
podziela poglądu Odwołującego jakoby złożone przez wykonawcę Mostostal wykaz robót
oraz oświadczenie z dnia 13 lipca 2022 r. potwierdzające bezpośredni udział wykonawcy
Mostostal w realizacji Roboty nr 1 ora
z Roboty nr 2 jawiły się jako niewystarczające dla
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę Mostostal warunków udziału w postępowaniu.
Wolą ustawodawcy zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie PŚD, wykaz robót
zawierający informacje o ich rodzaju, wartości, dacie i miejscu wykonania oraz podmiotach,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, stanowi podstawowy środek dowodowy
s
kładany przez wykonawców celem wykazania przez nich spełnienia warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej lub technicznej. Wraz z wykazem robót
wykonawca winien złożyć także dokumenty potwierdzające wykonanie robót w sposób
należyty, przy czym dowodami potwierdzającymi tę okoliczność są przede wszystkim
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Podobne stanowisko
wynika m.in. z wyroku KIO 1498/22: „Referencje stanowią potwierdzenie należytego
wykonania dostaw, usług lub robót budowlanych, których rodzaj, przedmiot, wartość, daty i
miejsce wykonania W
ykonawca podaje w wykazie dostaw, usług lub robót budowlanych
. (…)
To nie referencje, których rolą jest poświadczenie należytego wykonania zamówienia, ale
wykaz dostaw, usług lub robót budowlanych stanowi potwierdzenie wykonanych zadań, a
więc i posiadanego przez wykonawcę doświadczenia.” Tym samym, wbrew poglądowi
prezentowanemu przez Odwołującego, oświadczenie o podziale prac w ramach konsorcjum
nie stanowi w żadnym stopniu podmiotowego środka dowodowego, którego zamawiający
zobowiązany jest żądać od wykonawcy wykazującego nabyte doświadczenie w ramach
konsorcjum, w szczególności w sytuacji przedłożenia przez wykonawcę wykazu robót oraz
referencji potwierdzających realizację w sposób należyty przez niego robót, zgodnie z
wymaganiami stawianymi przez Zamaw
iającego. Kolejno, wymaga podkreślenia, że
okoliczność, iż Mostostal wykonywał prace w ramach Roboty nr 1 oraz Roboty nr 2 w
ramach konsorcjum, a nie samodzielnie, nie uniemożliwia stwierdzenia, iż nabył
doświadczenie wymagane przez Zamawiającego w związku ze wskazanymi warunkami
udziału w postępowaniu dotyczącymi zdolności technicznej lub zawodowej. W ocenie
Zamawiającego badanie doświadczenia nabytego w konsorcjum wymaga potwierdzenia
przez podmiot prowadzący postępowanie bezpośredniego uczestnictwa w realizacji
powoływanych robót, co również Zamawiający uczynił wzywając wykonawcę Mostostal do
wyjaśnienia zgodnie z treścią pisma z dnia 12 lipca 2022 r. Jak natomiast wskazała KIO w

wyroku z dnia 22 marca 2021 r., sygn. akt KIO 392/21: „Istotne jest również w jaki sposób
Wykonawca powołujący się na doświadczenie i wiedzę zdobyte w ramach zadania
wykonywanego przez grupę wykonawców te okoliczności wykazuje, czy to przez złożenie
wymaganych wykazów, referencji, dodatkowe wyjaśnienia, umowy konsorcjum, faktury za
wykonanie poszczególnych elementów zamówienia, ustalenia wewnętrzne między
konsorcjantami, inne ustalenia
.” Niemniej jednak, Odwołujący zdaje się całkowicie pomijać,
że Robota nr 1 została wykonana na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Rzeszowie, która również prowadzi postępowanie objęte niniejszą sprawą, a tym
samym Zamawiający w chwili badania oferty wykonawcy Mostostal, dysponował
oświadczeniem konsorcjantów dotyczącym podziału prac w Robocie nr 1, jak również
porozumieniem zawartym przez konsorcjantów w Warszawie w dniu 30 października 2018 r.
określającym warunki wzajemnej współpracy w związku z Robotą nr 1. Jak wynika z
przedłożonego oświadczenia (Załącznik nr 2), wykonawca Mostostal wraz z konsorcjantem
Acciona Construccion S.A., nie dokonali podziału zadania na części i realizowali roboty
wspólnie, przy jednoczesnym zaangażowaniu obu partnerów. W tym miejscu warto zwrócić
uwagę na wyrok KIO z dnia 20 stycznia 2022 r., sygn. akt KIO 3748/21, KIO 3758/21, gdzie
wskazano, że: „Potwierdzeniem wymaganego warunku miał być Wykaz robót, który na
gruncie
obowiązujących
przepisów
jest
podmiotowym
środkiem
dowodowym,
potwierdzającym okoliczność uczestnictwa wykonawcy w wykonaniu referencyjnych robót.
Zatem okoliczność ta badana jest – z założenia ustawodawcy jak wskazywał Zamawiający -
na podstawie oświadczenia wykonawcy. Zamawiający, w ocenie Izby szczególnie w
przypadku tego zadania referencyjnego, którego był odbiorcą wykazał, że nie miał podstaw
do kwestionowania oświadczenia wykonawcy PORR złożonego w Wykazie i wzywania go
dodatkowo do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów zakresu jego udziału w
wykonaniu zadania referencyjnego.”. dowód: 1) oświadczenie konsorcjantów Mostostal oraz
Acciona Contstruccion S.A. wraz z porozumieniem z dnia 30 października 2018 r. –
Załącznik nr 2.
Nadto, Zamawiający jako podmiot zlecający Robotę nr 1, w chwili badania i oceny oferty
wykonawcy Mostostal w postępowaniu objętym Odwołaniem posiadał także dostęp do list
obecności z protokołów z rad budowy i rad technicznych (Załącznik nr 3 i 4). Na podstawie
załączonych tytułem przykładu list obecności należy wywieść, że poniższe osoby, składając
swój podpis na listach, oficjalnie należały do personelu wykonawcy Mostostal: (…)
(
komentarz Izby: tu wskazał m.in. na dyrektora Kontraktu, kierowników robót różnych branż,
ds. projektowania -
łącznie 23 osoby).
Powyższe oznacza tym samym, że pracownicy
zatrudniani przez wykonawcę Mostostal brali udział w naradach, spotkaniach roboczych oraz
technicznych, a także bezpośrednio współpracowali z zamawiającym oraz pozostałymi
podmiotami zaangażowanymi w realizację Roboty nr 1. dowody: 1) Listy obecności z Rad

Budowy Robota nr 1
– Załącznik nr 3; 2) Listy obecności z Rad Technicznych Robota nr 1 –
Załącznik nr 4.
Zamawiający badając ofertę wykonawcy Mostostal, dysponował także Schematami
organizacyjnymi Wykonawcy (Załącznik nr 5), stanowiącymi załączniki do raportów
miesięcznych wystawianych Zamawiającemu. Dla każdej z występujących na schemacie
osób zostały podane dane kontaktowe w formie numeru telefonu oraz adresu e-mail, które
wprost wskazują, że poszczególne osoby są pracownikami wykonawcy Mostostal. Z
przedstawionego schematu wynika, że wykonawca nie tylko zapewniał kluczowy dla
realizacji zamówienia personel (np. Inżynier Robót, Dyrektor Obszaru, Dyrektor Kontraktu),
ale również koordynował roboty drogowe, roboty mostowe, a także roboty sanitarne i
hydrotechniczne. Zgodnie natomiast z wyrokiem KIO z dnia 22 listopada 2019 r., sygn. akt
KIO 2262/19:
„Dany wykonawca (konsorcjant - czy to lider, czy to partner), żeby wykazać się
doświadczeniem, nie musiał wykonywać absolutnie wszystkiego w danym zamówieniu czy
danej jego części, na którą się powołuje (byłoby to sprzeczne z zasadami działania
konsorcjów), ale jego udział w tym zamówieniu (lub odpowiednio jego części - w zależności
od brzmienia warunku), musi być na tyle istotny, by zarówno ten jego udział, jak i nabyte
doświadczenie, były faktyczne i realne, a także w miarę kompleksowe, tj. dotyczyły jak
najpełniejszej części tej realizacji
.”. dowód: Schematy organizacyjne Robota nr 1 –
Załącznik nr 5.

Przechodząc natomiast do oceny przez Zamawiającego doświadczenia wykonawcy
w ramach Roboty nr 2, w pierwszej kolejności trzeba zauważyć, że wykonawca wraz z
wykazem robót złożył w dniu 29 czerwca 2020 r. referencje wystawione przez Podkarpacki
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Z treści ww. referencji wynika, iż spółka Mostostal
Warszawa S.A. została wyznaczona jako Lider Konsorcjum utworzonego celem realizacji
Roboty nr 2. Treść referencji w sposób szczegółowy wyjaśnia parametry drogi oraz obiektów
mostowych, a także rodzaje robót oraz pozostałych prac wykonanych na ww. zadaniu.
Jednocześnie, z oświadczenia zawartego w referencjach wynika, że roboty zostały
wykonane należycie oraz prawidłowo ukończone. Nadto, okoliczność bezpośredniego
nabycia doświadczenia w ramach Roboty nr 2 została potwierdzona przez wykonawcę
Mostostal w związku ze złożonym w wyjaśnieniach z dnia 13 lipca 2022 r. oświadczeniem.
Zamawiający tym samym nie powziął wątpliwości uzasadniających złożenie przez
wykonawcę dodatkowych dokumentów w tym zakresie, uznając złożone oświadczenie za
wystarczające. Co więcej, zgodnie z przywoływanym powyżej § 9 ust. 1 Rozporządzenia w
sprawie PŚD, Zamawiający celem potwierdzenia należytego wykonania robót wskazywanych
celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu uprawniony jest do żądania
innych dokumentów aniżeli referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane w momencie, w którym wykonawca z

przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. Okoliczność
taka nie miała natomiast miejsca w niniejszym postępowaniu, mając na uwadze treść
referencji przedłożonych w związku z realizacją Roboty nr 2 przez wykonawcę Mostostal. Co
więcej, wbrew twierdzeniom Odwołującego, złożone przez wykonawcę Mostostal
oświadczenie dotyczące realizacji przez niego Roboty nr 1 i Roboty nr 2 w żaden sposób nie
stanowiło – jak zdaje się forsować Odwołujący – o zastąpieniu przez wykonawcę Mostostal
obowiązku złożenia wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków
dowodowych, które to zostały przedłożone zgodnie z treścią SWZ (tj. wykaz robót oraz
referencje). Nie jest więc tak, aby Zamawiający, wnosząc o wyjaśnienie pismem z dnia 13
lipca 2022 r. wykazywanego doświadczenia, odstąpił na etapie badania oferty wykonawcy
Mostostal od żądania podmiotowych środków dowodowych wymaganych na gruncie treści
udostępnionej w postępowaniu SWZ. Oczywiste jest bowiem, że celem złożonych wyjaśnień
było jedynie potwierdzenie przez wykonawcę Mostostal okoliczności bezpośredniego udziału
w Robocie nr 2 wskazanej w wykazie robót oraz referencji, co w sposób kompleksowy
pozwoliło na ocenę przez Zamawiającego również w tym zakresie doświadczenia
wykonawcy Mostostal jako spełniającego postawione w SWZ warunki udziału w
postępowaniu.

(…)
Zarzut nr 4
W tym miejscu należy ponownie podkreślić, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Rzeszowie prowadziła postępowanie w przedmiocie udzielenia
zamówienia na realizację Roboty nr 1, wskazanej przez wykonawcę Mostostal w wykazie
robót złożonym w dniu 29 czerwca 2022 r., celem wykazania spełnienia warunku
polegającego na realizacji jednego zadania na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o
klasie drogi lub ulicy min. GP dwujezdniowej o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto.
Tym samym Za
mawiający w chwili oceny i badania ofert dysponował m.in. Wykazem
Płatności powstałym w związku z realizacją ww. zadania, zgodnie z którym wartość robót
netto wynosi: 199 116 342,76 zł netto (Roboty) + 12 338 106,88 zł netto (Koszty Ogólne) =
211 454 449,
50 zł netto. dowód: Wykaz Płatności dla Roboty nr 1 – Załącznik nr 16.
Zamawiający wyjaśnia w tym miejscu, że wyodrębnienie w ramach Wykazu Płatności
odrębnie „Kosztów Ogólnych Wykonawcy” służy do bieżących rozliczeń z Wykonawcą,
jed
nakże nie oznacza to, iż ww. te nie stanowią również Kosztu Robót Budowlanych, co
wynika z definicji przyjętych w Szczególnych Warunkach Kontraktu oraz Wymagań Ogólnych
udostępnionych w ramach dokumentacji przetargowej dla Roboty nr 1. Zgodnie z definicją
zawartą w pkt 1.1.4.3. Szczególnych Warunkach Kontraktu, „koszt” oznacza „wszelkie
uzasadnione i udokumentowane wydatki, poniesione przez wykonawcę na Placu Budowy lub
poza nim, lecz wyłącznie w związku z Kontraktem, włącznie z narzutami i innymi

obciążeniami, lecz z wyłączeniem zysku”. Jak natomiast wynika z pkt 9.1 D-M.00.00.00
Wymagania Ogólnie w cenie ryczałtowej należy również uwzględnić”: "koszty pośrednie, w
skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp; usługi obce na rzecz budowy;
opłaty za dzierżawę placów i bocznic; ekspertyzy dotyczące wykonanych robót,
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy”. Prawidłowa interpretacja
powyższych fragmentów dokumentacji przetargowej, prowadzi do wniosku, że Koszty
Ogólne Wykonawcy (m. in. koszty przygotowania i utrzymania placu budowy, wykonania i
utrzymania dróg dojazdowych) niezależnie od podziału wprowadzonego w Wykazie Płatności
(system „Projektuj i Buduj”), stanowią składową Kosztu Wykonania Robót (są to koszty
pośrednie wykonania robót budowlanych), dlatego należy je uwzględniać przy określaniu
wartości/kosztu wykonywanych robót budowlanych. Celem potwierdzenia powyższego,
Zamawiający przedkłada nadto w załączeniu fragment wyjaśnień wykonawcy Mostostal z
etapu „Badania rażąco niskiej Ceny” dot. postępowania na realizację Roboty nr 1 (Załącznik
nr 19). Z treści Załącznika nr 19 wynika, iż wykonawca Mostostal wyszczególnił w ramach
Kosztów Ogólnych Wykonawcy następujące elementy:
1) zaplecze budowy wraz z kosztami utrzymania;
2)
zatrudnienie głównej kadry kierowniczej;
3)
koszty finansowe (ubezpieczenia, gwarancje należytego wykonania umowy;
4)
obsługa geodezyjna;
5)
obsługa laboratoryjna;
6) koszty BHP;
7) monito
ring jakości wód podziemnych;
8)
utrzymanie odcinków dróg kolidujących z inwestycją;
9)
sprzęt laboratoryjny z D-M.00.00.01; 10) pozostałe wymagania ogólne.
Wszystkie powyższe elementy są konieczne i niezbędne do prawidłowego wykonania robót
budowlanych
tj. stanowią elementy składowe wartości realizacji robót, co potwierdza, że
Koszty Ogólne Wykonawcy składają się również na wartość robót budowlanych w ramach
Roboty nr 1. dowody: 1) fragment Szczególnych Warunków Kontraktu dla Roboty nr 1 –
Załącznik nr 17; 2) fragment DM.00.00.00 Wymagania Ogólne dla Roboty nr 1 – Załącznik nr
18; 3)
fragment wyjaśnień badania rażąco niskiej ceny wykonawcy Mostostal w ramach
Roboty nr 1
– Załącznik nr 19.
Zgodnie natomiast z Przejściowym Świadectwem Płatności nr 45 z dnia 12.05.2022 r., dalej
zwanym „PŚP nr 45”), wystawionym w ramach realizacji Roboty nr 1 przed dniem złożenia
ofert (tj. przed dniem 01 czerwca 2022r), ostateczna wartość robót wykonanych i odebranych
przez Wykonawcę wynosiła 228 364 541,24 zł netto, co potwierdza, że wartość robót
wynikająca z PŚP nr 45 jest tożsama z wartością wskazaną tytułem Roboty nr 1 przez

Wykonawcę w wykazie robót. Na powyższą kwotę, zgodnie z PŚP nr 45, składają się
następujące elementy:
1)
Wartość robót zasadniczych - 211 416 806,13 zł netto;
2)
Wartość robót wprowadzonych na podstawie Poleceń Zmian - 6 179 192,24 zł netto;
3)
Wartość robót wprowadzonych na podstawie art. 19 ust. 3 pkt. 2a i 2b ustawy z dnia
22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp.
– zamówienie dodatkowe 229 932,54 zł netto;
4)
Płatność do realizacji na postawie klauzuli 14.3.(b), tj. waloryzacja robót - 10 538 610,33
zł netto.
Łącznie : 228 364 541,24 zł netto dowód: Przejściowe Świadectwo Płatności nr 45 –
Załącznik nr 20.

Mając na uwadze tym samym Wykaz płatności (Załącznik nr 16) składany na etapie
postępowania przetargowego, Przejściowe Świadectwo Płatności nr 45 z dnia 12.05.2022 r.
(Załącznik nr 20) oraz przekazane przez wykonawcę Mostostal Świadectwa Przejęcia nr 1
(dalej zw
ane: „ŚP”) i Świadectwo Przejęcia nr 2 (dalej zwane: „ŚP 2”), potwierdzające
prawidłowe wykonanie robót budowlanych i przejęcie ich przez Zamawiającego,
Zamawiający stoi na stanowisku, że wykonawca Mostostal uczestniczył w realizacji roboty o
warto
ści minimum 200 mln zł netto (tj. Robota nr 1) i spełnił warunek udziału w postępowaniu
polegający na realizacji jednego zadania na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie
drogi lub ulicy min. GP dwujezdniowej o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto.
Zarzut nr 5
Przechodząc do podnoszonego przez Odwołującego zarzutu, iż Zamawiający zaniechał
odrzucenia oferty wykonawcy Mostostal w sytuacji, gdy z przedstawionych przez wykonawcę
Mostostal ŚP 1 i ŚP 2 nie wynika, aby wykonawca Mostostal wykonał należycie roboty o
wartości minimum 200 min zł netto, Zamawiający w pierwszej kolejności zaznacza, że
okoliczność podpisania przez strony umowy na realizację Robót nr 1 świadectw przejęcia
oznacza, iż roboty te zostały zakończone i rozliczone i jako takie zostały wykonane
należycie. Tym samym, Wykonawca przedstawiając ŚP 1 oraz ŚP 2 na wezwanie do
złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdził, że prace w ramach Roboty nr 1
na kwotę 221 509 997,87 zł netto zostały zasadniczo zakończone, tj. przejęte przez
Z
amawiającego. Wartości poświadczone ww. Świadectwach Przejęcia opiewające bowiem
na kwoty 165 224 279,12 zł netto (ŚP 1) oraz 14 827 086,70 zł netto (ŚP 2) są to kwoty
rozliczone za roboty w ramach kontraktu na dzień wystawienia niniejszych Świadectw
Przej
ęcia. Mając jednak na uwadze wątpliwości Odwołującego dotyczące należytego
wykonania Roboty nr 1 Zamawiający wystąpił do Kierownika Projektu o potwierdzenie w tym
zakresie. dowód: korespondencja e-mailowa z dnia 19 sierpnia 2022 r. – Załącznik nr 21.
Ni
e zaszła również opisywana przez Odwołującego okoliczność jakoby złożone w tym
zakresie podmiotowe środki dowodowe miały charakter niekompletny z uwagi na

niezałączenie do ŚP nr 2 wykazu wad i usterek. Odwołujący bowiem, jako podmiot, na rzecz
którego wykonawca Mostostal w ramach konsorcjum realizował Robotę nr 1, dysponował
możliwością zbadania charakteru oraz wymiaru przedmiotowych wad i usterek. Z ustaleń
dokonanych przez Zamawiający tym samym wynika nie tylko, że miały one charakter
nieznaczny w
kontekście całości zamówienia, ale również, iż zostały w przeważającej części
usunięte w kwietniu oraz w maju 2022 r. dowody: 1) lista usuniętych wad i usterek kwiecień
2022 r.
– Załącznik nr 22; 2) lista usuniętych wad i usterek maj 2022 r. – Załącznik nr 23; 3)
lista wykonanych prac zaległych kwiecień 2022 r. – Załącznik nr 24; 4) lista wykonanych prac
zaległych maj 2022 r. – Załącznik nr 25.
Tym samym, nie istnieją podstawy uzasadniające stwierdzenie, że oferta wykonawcy
Mostostal winna podlegać odrzuceniu z uwagi to, iż Robota nr 1 wskazana na wykazanie
udziału w warunku postępowaniu polegającego na wykonaniu 1 zadania polegającego na
budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. GP dwujezdniowej o
wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto została wykonana nienależycie, gdyż nie tylko
załączone PŚ 1 oraz PŚ 2 potwierdzają odbiór robót na kwotę powyżej 200 mln złotych
netto, ale również Zamawiający w sposób rzetelny ustalił, że wady i usterki (których
charakter nie uzasadniał odmowy odbioru robót) wykonawca Mostostal usunął w znacznym
stopniu usunął przed upływem terminu składania ofert, tj. 01 czerwca 2022 r.
Zarzut nr 6
Oceniając bezzasadność zarzutu Odwołującego w zakresie w jakim podniósł on, że
wykonawca Mostostal winien podlegać wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8 oraz
pkt 10 ustawy Pzp, bowiem w wyniku zamierzonego działania, względnie rażącego
niedbalstwa
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, iż spełnia
warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, w
pierwszej kolejności zaznaczyć trzeba, iż wartość Roboty nr 1 wskazana w wykazie robót
przedstawion
ym przez wykonawcę Mostostal na wykazanie spełnienia warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej jest zgodna z rzeczywistą
wartością tych robót, ustaloną również przez Zamawiającego, co zostało szerzej opisane w
ramach Za
rzutu nr 4. Jak natomiast wskazała KIO w wyroku z dnia 24 listopada 2021 r.,
sygn. akt KIO 3284/21: „W przypadku podstaw wykluczenia wykonawcy z art. 109 ust. 1 pkt
8 i 10 p.z.p. pierwszą konieczną przesłanką jest zaistnienie sytuacji przedstawienia
zamaw
iającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia wprowadzających w błąd,
czyli po prostu nieprawdziwych (według dawniejszej terminologii), bo niezgodnych z
rzeczywistym stanem rzeczy, informacji. Należy przyjąć, że obecnie obowiązujące przepisy,
tak ja
k dawniej obowiązujący art. 24 ust. 2 pkt 3 p.z.p. z 2004 r., nie ustalają jakiegoś
szczególnego rozumienia "prawdy" lub "nieprawdy" w odniesieniu do informacji składanych
przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Mając tym

samym na uwadze, że informacja dotycząca wartości robót wykonanych w ramach Roboty nr
1 jest zgodna z rzeczywistym
stanem rzeczy, nie sposób w związku zidentyfikować po
stronie wykonawcy Mostostal działania wprowadzającego w sposób zamierzony
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, jak również lekkomyślności czy
niedbalstwa mających wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego. Powyższe
oznacza, że w tym zakresie brak jest podstaw do odrzucenia oferty wykonawcy Mostostal, a
następczo – wykluczenia wykonawcy Mostostal z postępowania”.
W podsumowani
u Zamawiający podał, że (…) podmiotowe środki dowodowe złożone przez
wykonawcę Mostostal zostały przezeń zbadane w sposób rzetelny oraz prawidłowy, z
uwzględnieniem stawianych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. W
zakresie w jakim Odwołujący podniósł, że Zamawiający nie zbadał spełnienia przez
wykonawcę Mostostal warunku zdolności sytuacji finansowej lub ekonomicznej,
Zamawiający wykazał, że nie zachodzą podnoszone przez Odwołującego okoliczności
dotyczące braku możliwości weryfikacji przez Zamawiającego podpisów złożonych pod
przedłożonymi przez wykonawcę Mostostal sprawozdań z badania biegłego rewidenta, a
także Odwołujący błędnie identyfikował jakoby wykonawca Mostostal dokonał
„samouzupełnienia” sprawozdań finansowych za 2020 r. oraz 2021 r. W odniesieniu do
niespełnienia przez wykonawcę Mostostal warunku w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej, Zamawiający prawidłowo zbadał, że wykonawca Mostostal w ramach Roboty nr
1 or
az Roboty nr 2 nabył w ramach konsorcjum doświadczenie niezbędne do realizacji
zamówienia objętego niniejszą Umową, nie tylko biorąc pod uwagę złożony wykaz robót
wraz dokumentami potwierdzającymi należytą realizację każdego z zadań, ale także
potwierdzając bezpośrednie uczestnictwo w realizacji tychże zadań przez wykonawcę
Mostostal jako lidera konsorcjum. Wartość Roboty nr 1 wskazana w wykazie robót jest
zgodna z jej rzeczywistością wartością, a Zamawiający ustalił, że wskutek podpisania ŚP nr
1 oraz ŚP nr 1 oraz dalszego usunięcia wad i usterek przez wykonawcę Mostostal, Robota
nr 1 została wykonana należycie
(…).

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przystąpienie zgłosił
(w piśmie z dnia 8 sierpnia 2022 r.) wykonawca Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w
Warszawie
(Przystępujący)
wnosząc o oddalenie odwołania w całości. W piśmie
procesowym z dnia
24 sierpnia 2022 r. wskazał (w zakresie podtrzymanych przez
Odwołującego zarzutów) w szczególności:
(…)
Zarzut nr 1

1. Przedstawione przez
Przystępującego podmiotowe środki dowodowe potwierdzają, że
Przystępujący spełnia warunki udziału w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Zaprojektowanie i budowa
drogi ekspresowej SI9 na
odcinku od węzła Domaradz (bez węzła) do węzła Iskrzynia (bez
węzła) dł. ok. 12,5 km („ Postępowanie”).
2. Z prz
edłożonych przez Przystępującego podmiotowych środków dowodowych oraz
wyjaśnień z dnia 13 lipca 2022 r. wynika bowiem, że Przystępujący w przypadku obu
wskazanych w wykazie robót budowalnych inwestycji faktycznie i bezpośrednio (w siłach
własnych lub przez swoich podwykonawców) realizował roboty budowalne w ramach
inwestycji wskazanych w przedłożonych dokumentach, w szczególności roboty budowlane
objęte doświadczeniem wymaganym na potrzeby wykazania warunków udziału w
Postępowaniu, tzn. doświadczenie dotyczące obiektów mostowych jak i drogi.
3.
Niezależnie od tego Przystępujący przy realizacji każdej ze wskazanych inwestycji pełnił
funkcję Lidera Konsorcjum. Oznacza to, że Przystępujący pełnił funkcję zarządczą i
koordynującą przy realizacji całego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia.
Przyst
ępujący, jako Lider Konsorcjum, każdorazowo upoważniony był do dokonywania
samodzielnie w imieniu każdego z partnerów wszelkich czynności związanych z realizacją
inwestycji, w tym składania oświadczeń woli i wiedzy, wyjaśnień, zawiadomień, instrukcji, a
ta
kże podejmowania decyzji potrzebnych do realizacji każdej z umów, uczestniczenia w
odbiorach i podpisywania protokołów zaawansowania robót i protokołów odbioru,
prowadzenia wszelkich rozliczeń finansowych z zamawiającymi, a także dokonywania innych
czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania umów, w szczególności
koordynowania działań partnerów w ramach realizacji robót budowlanych.
4.
Personel Przystępującego pełnił kluczowe funkcje kierownicze w trakcie realizacji umów,
w tym także samodzielne funkcje techniczne w budownictwie poprzez pełnienie funkcji
kierownika budowy oraz kierowników robót w branży mostowej oraz drogowej. W toku
realizacji robót budowlanych personel Przystępującego uczestniczył w radach budowy czy
też wszelkich innych spotkaniach dotyczących realizacji robót oraz dokonywał stosownych
wpisów w dziennikach budowy.
5.
W przypadku kwestionowanych w odwołaniu robót Mostostal Warszawa S.A. był zatem
wykonawcą, który aktywnie uczestniczył w realizacji całego zakresu robót od początku (od
momentu zawarcia umowy), aż do ich zakończenia (wydania Świadectwa Przejęcia/
podpisania protokołu odbioru robót budowlanych). Już zatem tylko z tego względu brak jest
podstaw do twierdzenia, że Przystępujący nie nabył doświadczenia w ramach realizacji
wskazywanych w odwołaniu inwestycji. Poza tym istnieją daleko idące argumenty
przesądzające o posiadaniu przez Przystępującego omawianego doświadczenia.

6.
Wskazać należy także, że wbrew twierdzeniom Odwołującego, wyrok Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) w sprawie Esaprojekt zarówno w wersji
angielskiej, jak i francuskiej, tylko potwierdza tezy wskazywane przez Przystępującego .
TSUE wyraźnie wskazał, powołując się na stanowisko rządu RP, że bierni członkowie
konsorcjum nie nabyw
ają doświadczenia związanego z realizacją prac przez konsorcjum, ale
pozostali wykonawcy, którzy brali "bezpośredni udział w realizacji przynajmniej jednej z
części zamówienia" nabywają doświadczenie w zakresie realizacji prac całego konsorcjum.
7.
Niewątpliwie, co potwierdza oświadczenie złożone w piśmie z dnia 13 lipca 2022 r.,
Mostostal Warszawa S.A. brał bezpośrednio udział w poszczególnych inwestycjach, w tym
bezpośrednio brał czynny udział w budowie wskazanych w oświadczeniu obiektów
mostowych oraz
drogi o określonych parametrach.
8.
Mając na względzie, że TSUE w wyroku Esaprojekt nie określił jak znaczną część
zamówienia ma być przedmiotem bezpośredniego udziału danego członka konsorcjum, aby
ten mógł powoływać się na doświadczenie zdobyte przez konsorcjum, należy uznać, że
oceny takiej dokonuje się ad casum. W rozpatrywanych inwestycjach udział Mostostal
Warszawa S.A. w organizowaniu, zarządzaniu, ale przede wszystkim realnym wykonywaniu
robót było tak znaczne, że uprawnione jest stwierdzenie, że bez udziału Mostostal Warszawa
S.A. prace na tych inwestycjach nie zostałyby wykonane. Stąd też niewątpliwie
Przystępujący jest uprawniony do powoływania się na doświadczenie zdobyte przy realizacji
tych inwestycji w
zakresie wszystkich prac i robót wchodzących w zakres tych przedsięwzięć.
9.
Stanowisko Odwołującego, co do skutków wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt dla oceny
stanu faktycznego będącego przedmiotem niniejszej sprawy opiera się wyłącznie na
wyrwaniu z kontekstu orzeczniczego jednej z tez uzasad
nienia. Zabieg ten ma służyć
zbudowaniu przekonania, iż członek konsorcjum w odniesieniu do doświadczenia nabytego
może powoływać się tylko na taki zakres rzeczowy jaki sam wykonał w ramach konsorcjum.
10. Tymczase
m pogląd prawny wyrażony przez TSUE w odpowiedzi na zapytanie
prejudycjalne KIO musi być postrzegany przede wszystkim właśnie w kontekście zapytania
wystosowanego do TSUE przez sąd krajowy oraz odpowiedzi udzielonej przez Trybunał na
to pytanie. W pytaniu
piątym KIO zapytała TSUE Czy art. 44 [dyrektywy 2004/18] w związku
z art. 48 ust. 2 lit. a) [tej dyrektywy] oraz z deklarowaną w art. 2 [tej dyrektywy] zasadą
równego traktowania wykonawców zezwala na takie powoływanie się na doświadczenie
grupy wykonawców, że wykonawca, który realizował zamówienie jako jeden z grupy
wykonawców, może się powoływać na realizację wykonaną przez tę grupę niezależnie od
tego, jaki był jego udział w realizacji tego zamówienia, czy też może powoływać się jedynie
na swoje własne, realnie uzyskane doświadczenie, które zdobył, realizując daną część
zamówienia, która została mu przypisana w ramach grupy?

11.
Udzielając odpowiedzi ma tak postawione pytanie sądu krajowego (KIO) TSUE nie
wyraził przy tym poglądu prawnego, w którym nakazał ograniczenie nabywanego
doświadczenia tylko do własnego udziału konsorcjanta w konsorcjum. Przeciwnie – TSUE
wypowiedział się aprobująco w przedmiocie możliwości nabycia doświadczenia z całego
realizowanego wspólnie zamówienia określając zarazem warunki, na jakich może to
nastąpić. Uzależnił bowiem nabycie takiego doświadczenia od faktycznego i realnego
udziału konsorcjanta w realizacji zamówienia. W uzasadnieniu wyroku w sprawie Esaprojekt
TSUE wskazał, Jak bowiem słusznie podniósł rząd polski w uwagach na piśmie, wykonawca
nabywa realne doświadczenie nie przez sam fakt bycia członkiem grupy wykonawców i bez
względu na to, jaki miał w tę grupę wkład, lecz wyłącznie poprzez bezpośredni udział w
realizacji przynajmniej jednej z części zamówienia, do którego całościowego wykonania
zobowiązana jest ta grupa wykonawców.
12.
Takie postrzeganie zaleceń dotyczących sposobu oceny doświadczenia zdobytego w
ramach wspólnej realizacji zamówienia wynikających z wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt
znalazło odzwierciedlenie w orzecznictwie KIO. (tu: wskazał na orzeczenia)
13.
(…)
14. (…)

15. (…)
16. (…)
17. (…)
18. (…)
19. (…)

20. (….)

21. Na istotne okoliczności dotyczące oceny realnego udziału wykonawcy w realizacji
zamówienia wskazał Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 15 października 2019 r.
(sygn. akt XXIII Ga 157/19), tj. doświadczenie bowiem zdobywa się nie tylko poprzez
wykonywanie własnych działań ale także poprzez możliwość aktywnej współpracy z innymi
podmiotami, wymienianie się doświadczeniami niezbędnymi do wykonania całej inwestycji
oraz obserwowanie jak działają inni oraz czerpanie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności
dzięki współpracy.
22. W świetle powyższego wszelkie rozważania Odwołującego o formie konsorcjum – czy
konsorcja, w kt
órych Przystępujący jako lider faktycznie realizował roboty objęte
przedmiotem inwestycji, były konsorcjami rzeczowymi czy finansowymi (np. spółka cywilna)
pozostają bez znaczenia dla oceny możliwości powoływania się przez Przystępującego na
doświadczenie zdobyte przy realizacji tych inwestycji. Do kwestii tych powoływany w
odwołaniu wyrok TSUE w ogóle się nie odnosi, a wywody w tym zakresie stanowią

nadinterpretację Odwołującego opartą na wybiórczej i stronniczej interpretacji wyroku TSUE
w sprawie Esaprojekt.
23. Nie jest też tak, że jedynym dokumentem potwierdzającym wykonanie robót w ramach
konsorcjum bezpośrednio przez Mostostal Warszawa S.A. jest przedłożenie umowy
konsorcjum. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (…) w sprawie
podmio
towych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (…) brak jest w ogóle określenia podmiotowych środków
dowodowych mających na celu wykazywanie uprawnienia wykonawcy do powoływania się
na doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji inwestycji wspólnie z innymi podmiotami w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.
24. Zgodnie zatem z przepisami Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt 10 Tomu I SWZ,
Przystępujący w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej przedłożył wykaz robót budowlanych oraz załączył
dowody określające, że roboty te zostały wykonane należycie, tj. Świadectwo Przejęcia
Robót nr 1 oraz Świadectwo Przejęcia Robót nr 2 w odniesieniu do robót budowlanych
wykonanych w ramach
zamówienia pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej 519
na odcinku od węzła „Nisko Południe" (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z
węzłem z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie A od węzła „Nisko Południe" (bez
węzła) do węzła „Podgórze" (bez węzła) o długości około 11,5 km”, a także potwierdzenie
należytego wykonania zamówienia w odniesieniu do robót budowlanych wykonanych w
ramach zamówienia pn. „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji
projektowej z uzyskaniem
decyzji środowiskowej i decyzji ZR1D z rygorem natychmiastowej
wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy m.
Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988”.
25. Skoro Zamawiający na podstawie przedłożonych przez Przystępującego powyższych
podmiotowych środków dowodowych uznał za uzasadnione potwierdzenie okoliczności
dotyczących realizacji tych zamówień prawidłowo zastosował przewidziany w art. 128 ust. 4
PZP tryb wyjaśnień.
26. Powołany przez Odwołującego wyrok KIO (….) (sygn. akt KIO 3018/21) nie odnosi się
przy tym do
procedury wyjaśnień przewidzianej w art. 128 ust. 4 PZP. Już sama treść
przytoczonego fragmentu uzasadnienia wskazuje na omyłkowe wskazanie art. 128 ust. 4
PZP, w sytuacji, gdy Izba wyraźnie odnosi się do uzupełnienia dokumentów na podstawie
art. 128 ust.
1 PZP. Lektura całego uzasadnienia ww. orzeczenia potwierdza powyższe. Izba
stwierdziła bowiem, że Odwołujący podniósł zarzut naruszenia art. 128 ust. 1 ustawy
wyjaśniając, że załączniki do kosztorysu ofertowego zawierające wykaz kosztorysowych cen

najmu
sprzętu budowlanego oraz kosztorysowych cen materiałów budowlanych uniemożliwia
Zamawiający winien wezwać do uzupełnienia w oparciu o tą regulację prawną. Izba
wskazuje w tym miejscu, że powyższa regulacja prawna została zawarta w Oddziale 4
Podmiotowe środki dowodowe w Rozdziale 2 Kwalifikacja podmiotowa wykonawców ustawy
Prawo zamówień publicznych. Rozwiązanie z art. 128 ust. 4 ustawy nie stanowi uniwersalnej
regulacji prowadzącej do możliwości uzupełnienia każdego z dokumentów wymaganych w
postępowaniu o udzielnie zamówienia przez Zamawiającego. Ponieważ gdyby w ten sposób
chciano dokonywać wykładni tego przepisu w zasadzie każdy "dokument" zawierający
oświadczenia wiedzy czy woli można byłoby uzupełniać na tej podstawie - natomiast to nie
jest poprawna w
ykładnia tego przepisu prawa. Regulacja zawarta w art. 128 ust. 1 ustawy
odnosi się do tych dokumentów, które były składne przez wykonawcę na podstawie art. 126
ust. 1 ustawy oraz zgodnie z art. 266 ust. 1 u
stawy do tych dokumentów składanych na
podstawie art. 274 ust. 1 ustawy. Tym samym wskazana regulacja prawna nie ma
zastosowania do uzupełnienia niezłożonego oświadczenia co do samego świadczenia
stanowiącego o wycenie przedmiotu zamówienia. Nie sposób zatem na tej podstawie
zarzucać Zamawiającemu nieprawidłowości wobec wezwania Przystępującego do
wyjaśnienia treści złożonych podmiotowych środków dowodowych.
27. Brak jest przy tym podstaw do uznania, że Zamawiający zobowiązany był do wezwania
Przystępującego do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych w zakresie
przedłożenia umowy konsorcjum w odniesieniu do robót budowalnych wskazanych w
wykazie robót, a realizowanych przez Przystępującego w ramach konsorcjum. Żadne
bowiem przepisy Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych, nie
uprawn
iały Zamawiającego do żądania takich dokumentów. W szczególności zaś
uprawnienie takie nie wynika z przywołanego w odwołaniu przepisu § 19 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych. Stąd też Zamawiający w
pkt 10 Tomu I SWZ nie w
skazał jako podmiotowego środka dowodowego takiego dokumentu
jak umowa konsorcjum.
28. Skoro zaś Zamawiający nie żądał tego dokumentu w SWZ to nie było podstaw do
wezwania Przystępującego do uzupełnienia takiego podmiotowego środka dowodowego. Jak
bowiem
sam Odwołujący trafnie zwrócił uwagę w odwołaniu, tylko w przypadku wskazania w
SWZ wymaganych podmiotowych środków dowodowych obligatoryjne jest ich żądanie przez
zamawiającego, jak i wezwanie do ich uzupełnienia na podstawie art. 128 ust. 1 PZP. W
przyp
adku zaś, gdy Zamawiający nie zażąda określonego podmiotowego środka
dowodowego w specyfikacji warunków zamówienia, to nie powstaje obowiązek żądania
takiego podmiotowego środka dowodowego, jak i obowiązek wezwania wykonawcy do
uzupełnienia na podstawie art. 128 ust. 1 PZP. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia
właśnie z tym drugim przypadkiem.

29. Zamawiający prawidłowo ocenił wyjaśnienia Przystępującego zawarte w piśmie z dnia 13
lipca 2022 r., w treści których Przystępujący oświadczył, że bezpośrednio uczestniczył w
realizacji obiektów mostowych oraz drogi o określonych parametrach. Przedmiotowe
oświadczenie stanowi potwierdzenie informacji zawartych w wykazie robót budowlanych, a
także w Świadectwie Przejęcia Robót nr 1 i Świadectwie Przejęcia Robót nr 2, a także w
potwierdzeniu należytego wykonania robót na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie.
30. Zwrócić należy przy tym uwagę, że inwestycja, którą Przystępujący wykonywał w ramach
konsorcjum z Acciona Construccion S.A. była realizowana na rzecz tego samego
Zamawiającego – Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
(Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie). Zamawiający
posiadał zatem wiedzę co do sposobu realizacji robót budowlanych na tym zadaniu.
31. Wobec powyższego brak jest podstaw do uznania, że Zamawiający dokonał wadliwie
wyboru oferty Przystępującego. Pomimo bowiem wyrażenia przez Odwołującego opinii co do
tego, że Przystępujący nie brał bezpośredniego udziału w wykonywaniu przedmiotowych
zamówień, Odwołujący nie przedstawił jakichkolwiek dowodów na poparcie swoich
twierdzeń.
(…)
Zarzut nr 4 oraz zarzut nr 5
48.
Odwołujący formułuje zarzut w zakresie braku wykazania przez Przystępującego, że
uczestniczył w realizacji roboty o wartości powyżej 200.000.000 zł netto w oparciu o
dokumenty stanowiące podmiotowe środki dowodowe służące wykazaniu, że roboty
budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wykonane prawidłowo, tj.
Świadectwa Przejęcia robót nr 1 z dnia 6 grudnia 2021 r. oraz Świadectwa przejęcia robót nr
2 z dnia 22 kwietnia 2022 r.
49.
Odwołujący zsumował kwoty netto wskazane w ww. dokumentach, jednak pomija
całkowicie okoliczność, że wskazane kwoty stanowią wyłącznie szacunkową wartość
wykonanyc
h Robót objętych tymi Świadectwami Przejęcia, a nie wartość końcową tych
robót. Przy każdej z tych kwot wskazano na stosowne Przejściowe Świadectwo Płatności, na
podstawie którego podaną w Świadectwie Przejęcia kwotę uiszczonej części wynagrodzenia
(Ceny K
ontraktowej). I tak, w Świadectwie Przejęcia nr 2 z dnia 22 kwietnia 2022 r.
zamieszczono odesłanie do Przejściowego Świadectwa Płatności nr 44 za marzec 2022 r. W
treści zaś Przejściowego Świadectwa Płatności nr 44 z dnia 13 kwietnia 2022 r., w poz. 7
Łączna wartość potwierdzonej płatności netto narastająco na ten dzień obejmowała kwotę
226.891.282,59 zł. Łączną wartość wykonanych robót budowlanych stanowiła zatem kwota
przekraczająca 200.000.000 zł netto. Dowód: Przejściowe Świadectwo Płatności nr 44 z dnia
13 kwietnia 2022 r.
– (załącznik nr 2 do niniejszego pisma procesowego)

50.
Powyższe nie oznacza, jednakże wartości robót wykazanych przez Przystępującego, a
jedynie kwotę uiszczonej części wynagrodzenia za te roboty. Cechą charakterystyczną
umów o roboty budowlane zawartych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC jest
sukcesywne dokonywanie płatności wynagrodzenia należnego wykonawcy Robót, przy czym
postęp rzeczowy Robót wyprzedza zawsze postęp finansowy płatności dokonywanych na
rzecz wykonawcy. W kons
ekwencji Roboty mogą być już w całości wykonane przez
wykonawcę (co potwierdza Świadectwo Przejęcia), ale nie muszą być jeszcze w całości
rozliczone przez zamawiającego.
51.
Z sytuacją opisaną powyżej mamy do czynienia w niniejszym stanie faktycznym.
Wsk
azana w wykazie robót budowalnych wartość 228.364.541,24 zł netto została wskazana
przez Przystępującego nie na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności nr 44, lecz na
podstawie Przejściowego Świadectwa Przejęcia nr 45 z dnia 12 maja 2022 r., jako
najb
ardziej aktualna na moment składania wykazu robót jako podmiotowego środka
dowodowego. Z kolei Świadectwo Przejęcia jako podmiotowy środek dowodowy zostało
przedstawione celem wykazania faktu należytego wykonania robót wskazanych w wykazie
robót. Dowód: Przejściowe Świadectwo Płatności nr 45 z dnia 12 maja 2022 r. (załącznik nr
3 do niniejszego pisma procesowego);
52.
Wbrew zaś twierdzeniu Odwołującego to kwota wskazana w wykazie robót budowalnych
jest wiążąca, a nie suma kwot wynikających z przedłożonych świadectw przejęcia robót –
Świadectwa Przejęcia Robót nr 1 oraz Świadectwa Przejęcia Robót nr 2, a w istocie z
wystawionych w tym czasie Przejściowych Świadectw Płatności. Na powyższe zwrócono
uwagę w wyroku KIO z dnia 17 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1498/18, stwierdzając, że To
nie referencje, których rolą jest poświadczenie należytego wykonania zamówienia, ale wykaz
dostaw, usług lub robót budowlanych stanowi potwierdzenie wykonanych zadań, a więc i
po
siadanego przez wykonawcę doświadczenia.
53. Ni
e można przy tym pomijać tego, że kwestionowana robota budowlana była
realizowana na rzecz tej samej jednostki organizacyjnej Zamawiającego, która prowadzi
Postępowanie. Zamawiający posiadał zatem bezpośrednio pełnię wiedzy co do faktycznej
wartości zrealizowanych robót wskazywanych przez Przystępującego w wykazie robót
budowlanych. Pozwalała ona na ustalenie bez najmniejszych wątpliwości, że Przystępujący
spełnia warunek udziału w Postępowaniu. Brak zatem było podstaw do wezwania
Przystępującego do wyjaśnienia powyższej kwoty wskazanej w wykazie robót budowlanych,
ani tym bardziej do wezwania do poprawienia wykazu robot budowlanych w tym zakresie.
54.
Gdyby nawet przyjąć, jak chciałby tego Odwołujący, że Zamawiający powinien wezwać
Przystępującego do uzupełnienia bądź poprawienia wykazu robót budowalnych, to już wbrew
twierdzeniu Odwołującego – brak jest podstaw do uznania, że Zamawiający był z tego
obowiązku zwolniony z tego tylko względu, że przedłożone Świadectwo Przejęcia Robót nr

1 oraz Świadectwo Przejęcia Robót nr 2 nie potwierdzają wykonania przez Przystępującego
robót budowlanych o wymaganej przez Zamawiającego wartości. Jak już bowiem wskazano
powyżej to nie suma kwot wynikających z przedłożonych świadectw przejęcia robót –
Świadectwa Przejęcia Robót nr 1 oraz Świadectwa Przejęcia Robót nr 2 stanowi postawę do
ustalenia czy Przystępujący wykazał spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a treść
wykazu robót budowlanych.
55. Ustalenie istnienia pr
zesłanki odrzucenia oferty przewidzianej w art. 226 ust. 1 pkt 2 lit.
b)
PZP
możliwe
jest
natomiast
dopiero
po
wezwaniu
wykonawcy
do
uzupełnienia/poprawienia/złożenia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art.
128 ust. 1 PZP lub po wezwaniu wykonaw
cy do wyjaśnień na podstawie art. 128 ust. 4 PZP,
w zakresie wykazu robót budowalnych.
56.
Z tego samego względu nie sposób zgodzić się z twierdzeniem Odwołującego, że
wskazane powyżej świadectwa przejęcia robót nie potwierdzają, że Przystępujący
zrealiz
ował tej roboty należycie.
57.
W treści obu Świadectw Przejęcia robót wskazano terminy ukończenia robót będących
przedmiotem przejęcia: w Świadectwie Przejęcia Robót nr 1 – wystawionym na podstawie
klauzuli 10.2 [Przejęcie części Robót] – termin ukończenia części robót określono na dzień 3
grudnia 2021
r., natomiast w Świadectwie Przejęcia Robót nr 2 – wystawionym na postawie
klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót] – termin ukończenia robót będących przedmiotem przejęcia
określono na dzień 22 kwietnia 2022 r.
58.
O braku należytego wykonania przedmiotowych robót nie może natomiast świadczyć
wyłącznie użycie określenia „zasadniczo” czy też załączenie do świadectwa przejęcia robót
wykazu wad i usterek. Skoro bowiem Zamawiający przejął wykonane roboty budowlane
ozn
acza to, że stwierdzone wady miały charakter nieistotny, a więc nie uprawniający
Zamawiającego do odmowy przejęcia wykonanych robót.
59.
Ponadto należy zwrócić uwagę, że zostały wystawione Przejściowe Świadectwa
Płatności, a więc dokumenty stanowiące podstawę do wystawienia faktury oraz otrzymania
zapłaty za wykonane roboty. (…).
60.
Na marginesie zauważyć należy, iż „zasadnicze” ukończenie Robót, które jest
przedmiotem poświadczenia w Świadectwie Przejęcia oraz skorelowany z nim obowiązek
usunięcia wad i usterek w tzw. Okresie Zgłaszania Wad stanowi na gruncie Warunków
Kontraktowych FIDIC odpowiednik regulacji przyjętych w polskim KC. Zgodnie z art., 647 KC
inwestor (zamawiający na gruncie PZP) obowiązany jest odebrać roboty pomimo
występowania wad nieistotnych, a orzecznictwo sądowe jednolicie zakazuje uzależniania
odbioru robót od braku jakichkolwiek wad.
61.
(…)

62.
W wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 31 sierpnia 2016 r. (sygn. akt I ACa
282/16) orzeczono: Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać odbioru tych
robót od braku jakichkolwiek usterek, albowiem jedynie wady istotne uzasadniają taką
o
dmowę. W świetle art. 647 k.c. odbiór robót należy do obowiązków inwestora (odpowiednio
-
zamawiającego) i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót.
Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o "bezusterkowym" odbiorze robót.
Wskazywanie na konieczność odbioru "bezusterkowego" statuuje przesłankę, której w
zapisie ustawowym nie ustanowiono. Przez wykonanie robót budowlanych rozumieć należy
taką sytuację, gdy roboty zostały wykonane zgodnie z zakresem przedmiotowym umowy, na
co nie ma wpływu ewentualne posiadanie przez te roboty nieistotnych wad, usterek i
niedoróbek. Przepis art. 647 k.c. nie stanowi o tym, że odbiór robót odnosi się tylko do robót
w
ykonanych w całości i bez wad, a zatem nie znajduje żadnego uzasadnienia stanowisko, że
odbiór następuje tylko wtedy, gdy roboty zostały wykonane w całości i nie mają żadnych
wad, czyli nastąpił odbiór "skuteczny". Gdyby zaakceptować takie stanowisko, odbiory robót
przeciągałyby się w czasie, a nierzadko nigdy nie dochodziłyby do skutku.
63.
(….).
Zarzut nr 6
64.
Ponieważ zarzut ten ma charakter wynikowy wobec zarzutów nr 4 i nr 5, zatem wobec
ich bezzasadności, również on nie zasługuje na uwzględnienie.
65.
Przystępujący oświadcza, że nie dokonał w Postępowaniu żadnej czynności w sposób
mający na celu wprowadzenie Zamawiającego w błąd. (…)


Izba ustaliła i zważyła co następuje:


Izba uznała, że zarzuty w zakresie podtrzymanym przez Odwołującego (które nie
zostały cofnięte) podlegają rozpoznaniu na rozprawie. Nie znalazła bowiem podstaw do
odrzucenia odwołania, jak wnioskował Przystępujący na posiedzeniu (…) z uwagi na osobę
p. S. G.
udzielającego upoważnienia dla pełnomocnika do jego wniesienia”.
Przystępujący
wskazał, że z załączonego krajowego rejestru sądowego (KRS) dla oddziału krajowego
przedsiębiorcy wynika, że nie jest on członkiem organu. Powołał, się na wpis w rubryce 4
KRS, gdzie wskazano p. G.
jako osobę repezentującą zagranicznego przedsiębiorcę w
oddziale oraz brak informacji o zakresie jego umocowania.
Izba stwierdziła, że ze złożonych dokumentów, w tym wskazywanego KRS przez
wnioskodawcę, przede wszystkim nie wynikają żadne ograniczenia dla osoby
reprezentującej zagranicznego przedsiębiorcę w Oddziale, a Przystępujący innych
dokumentów (poza KRS) ograniczających umocowanie nie powołał. Izba, wskazując na

postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2014 r. (ICZ 21/14) podnosi, że oddział
przedsiębiorcy zagranicznego, jako nie posiadający osobowości prawnej i stanowiący część
działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego na terenie Polski, jest uprawniony
do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w przedmiotowym zakresie. Zgodnie z
art. 85 ustawy o swobodzie d
ziałalności gospodarczej przedsiębiorcy korzystają na
zasadach wzajemności z pełnej swobody działalności gospodarczej m.in. poprzez
prowadzenie i tworzenie swoich oddziałów w Polsce. Na podstawie art. 87 ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca zagraniczny tworząc oddział jest
zobowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy
zagranicznego. Istotą oddziału przedsiębiorcy zagranicznego jest to, że oddział działa w
imieniu i na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego w ramach prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej. Celem tworzenia oddziałów i ustanawiania osób upoważnionych
do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale jest umożliwienie
podejmowania czynności przez oddział bez konieczności uzyskiwania dodatkowych
pełnomocnictw. Zatem, osoba ujawniona w KRS, jako upoważniona do reprezentacji w
oddziale, może na podstawie takiego upoważnienia podejmować wszelkie czynności
związane z działalnością przedsiębiorcy zagranicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W zakresie zarzutów nr 2 i 3, które zostały cofnięte przez Odwołującego
(odpowiednio na posiedzeniu i rozprawie) postępowanie odwoławcze zostało umorzone (pkt
1 zdanie pierwsze sentencji). W tym przypadku Izba miała na uwadze art. 520 ust.1 Pzp
zgodnie z którym: „Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy”.
Uwzględniając odpowiednio art. 568 pkt 1 cytowanej ustawy – w zakresie cofniętych
zarzutów - Izba postanowiła o umorzeniu postępowania odwoławczego w takim zakresie.

W pozostałym zakresie Izba stwierdziła, że zarzuty nie zasługują na uwzględnienie.

Rozpoznając zarzuty Izba miała na uwadze stan faktyczny tej sprawy oparty na
dokumentach wskazanych przez strony i uczestnika, a także wymagania proceduralne
prze
widziane ustawą Pzp, w tym jej art. 534 pkt 1 zgodnie z którym: „1) Strony i uczestnicy
postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z
których wywodzą skutki prawne
”. W świetle tego przepisu ustawa Pzp wymaga - zgodnie z
generalną zasadą dotyczącą ciężaru dowodu w postępowaniu odwoławczym przed KIO –
wskazania dowodów dla stwierdzenia faktów, z których odwołujący wywodzi skutki prawne.
Na marginesie Izba zauważa, że tylko w odniesieniu do rażąco niskiej ceny ustawa Pzp - w
art. 535 Pzp
– zawiera szczególną regulację dotyczącą ciężaru dowodu w postępowaniu

odwoławczym przenosząc ciężar dowodu na przeciwnika skarżącego (odpowiednio
zamawiającego lub uczestnika).

Podnoszone w odwołaniu zarzuty – pkt 1, 4, 5 i 6 – referują do Wykazu robót oraz
dotyczących go dokumentów, także składanych wyjaśnień, które są związane z warunkiem
dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy wskazanym w punkcie 8.2.4.1
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zgodnie z tym punktem:
(…)
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w
okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
a)
1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy
min. GP dwujezdniowej o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto.
b)
budowy lub przebudowy 3 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A lub klasy I,
c)
budowy lub przebudowy 2 obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy A lub klasy I i
długości całkowitej obiektu co najmniej 50 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami
obiektu,
d)
budowy lub przebudowy 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy I i
rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m.
Uwagi:
Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych
warunków.
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1376 ze zm.).
Za obiekt mostowy Zamawiający uzna obiekt mostowy w rozumieniu rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 nr
63 poz. 735 ze zm.).
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie Świadectwa Przejęcia
(wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami
FIDIC) lub podpisanie końcowego Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w
przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych
niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień
wystawienia Świadectwa Przejęcia (wydanego zgodnie z Subklauzulą 10.1 dla kontraktów
realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania końcowego Protokołu


odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie
wystawia się Świadectwa Przejęcia)”.


Natomiast zgodnie punktem 10.8. SWZ: „W celu potwierdzenia spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
(…)
c)
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres 7 lat, o którym mowa powyżej liczy
się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert
;
(…)
10.10.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych
wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt. 10.8. lit. c)
IDW dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył.
10.11.
Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2. IDW lub
podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się
bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w
tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
10.12.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca
wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym
środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w pkt. 10.2. IDW.
10.13.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki (poprzez podanie numeru
referencyjnego postępowania lub nazwy postępowania oraz Oddziału GDDKiA
prowadzącego postępowanie) oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.


10.14.
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych
aktualnych na dzień ich złożenia. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w
każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia
”.

Na potwierdzenie tego warunku wykonawca Mostostal - w odpowiedzi na wezwanie z
dnia 27 czerwca 2022 r.
– złożył [pkt c) pisma z dnia 29 czerwca 2022 r.]:
(…)
c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat, wraz z
podani
em ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres 7 lat, o którym
mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert;
Załącznik II_c)_1_Wykaz robót_S19_Domaradz-Iskrzynia
Załącznik II_c)_2_SP_częsci Robót nr 1 z dnia 06.12.2021_S19_Nisko-Sokolow
Załącznik II_c)_3_ SP nr 2 z dnia 22.04.2022_S19_Nisko-Sokolow
Załącznik II_c)_4_ Referencje_Strzyzow(…)


W Wykazie m.in. wskazał:
a) w punkcie 1.1. w zakresie warunku z lit. a) pkt 8.2.4.1 SWZ:
-
kol. 2: Nazwa Wykonawcy (podmiotu) wykazującego spełnienie warunku - Mostostal
Warszawa S.A.

- kol. 4: Charakterystyka za
mówienia/Informacje potwierdzające spełnienie warunku
opisanego w pkt 8.2.4.1.a) IDW:
Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe”
(bez węzła) do węzła „Sokołów Małopolski Północ ”( z węzłem) z podziałem na trzy zadania:
Zadanie „A” od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) o
długości około 11,5 km”; Budowa drogi dwujezdniowej klasy S na odcinku o długości ok. 11,5
km
.

-
kol. 3: Podmiot (nazwa i adres), na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (…) - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Rzeszowie
(…)

b) w punkcie 2.1 w zakresie warunku z lit. b) pkt 8.2.4.1 SWZ: zamówienie referencyjne jak w
punkcie 1.1, z tym że w zakresie tego warunku zaznaczono: „Zadanie obejmowało budowę
m.in. obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A i długości całkowitej obiektu co najmniej
50 m
mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu:
1) 21WD”.

c) punkcie 2.2 w zakresie warunku z lit. b) pkt 8.2.4.1
SWZ: „Wykonanie w systemie
„zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji środowiskowej i
decyzji ZRID z rygorem n
atychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach
zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988”;
Zadanie obejmowało budowę m.in. następujących obiektów mostowych o obciążeniu dla
klasy A: 2) MG-2; 3) MG-12; 4) MG-5;
Zadanie obejmowało budowę m.in. następujących obiektów mostowych o obciążeniu dla
klasy A
i długości całkowitej obiektu co najmniej 50 m mierzonej pomiędzy skrajnymi
dylatacjami obiektu: 5) MG-
14;”


Podmiot (nazwa i adres), na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, (…)

W kolumnie 5, 6 i 7 oraz 8 wskazano
odpowiednio dane dla zamówień referencyjnych, co do
Klasy obciążenia (…), długości (…) rozpiętości teoretycznej (…) oraz wymaganych dat
wystawienia (…) wskazywanych w opisie dokumentów.
Do tego Wykazu
– jak wskazano – załączono jako dowody potwierdzające ich należyte
wykonanie: Świadectwa Przejęcia nr 1 i nr 2 – dla pierwszego z referencyjnych zamówień,
którego wystawcą był Inżynier Kontraktu dla tego projektu, a dla drugiego - dokument
referencyjny z 11.03.2020 r., którego wystawcą był Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie.

Zamawiający - dokonując oceny tych dokumentów – jak podał w odpowiedzi na
odwołanie w dniu 12 lipca 2022 r., (…) mając na uwadze treść złożonych w dniu 29 czerwca
2022 r. podmiotowych środków dowodowych, wezwał wykonawcę Mostostal do złożenia
wyjaśnień czy uczestniczył w związku ze wskazaniem w wykazie robót Robota nr 1:
1) w budowie drogi nub, GP dwujez
dniowej o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto;
2)
w budowie obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy I i długości całkowitej
obiektu co najmniej 50 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu.
W ramach ww. wezwania, Zamawiający wniósł także o wyjaśnienie czy Wykonawca w
uczestniczył w związku ze wskazaną w wykazie robót Robota nr 2:
4) w budowie obiekt
ów mostowych o obciążeniu dla klasy A lub klasy I;
5)
w budowie obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy I i długości całkowitej
obiektu co najmniej 50 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu;
6)
w budowie obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy I i rozpiętości
teoretycznej przęsła o co najmniej 50 m.
Żądane przez Zamawiającego wyjaśnienia (których dotyczą zarzuty) zostały złożone przez
wykonawcę Mostostal w piśmie z dnia 13 lipca 2022 r. w którym oświadczył, że jako


generalny w
ykonawca (w ramach konsorcjum) uczestniczył w realizacji ww. robót w ramach
Roboty nr 1 oraz Roboty nr 1. Zamawiający, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami wykonawcy
Mostal oraz całokształtem podmiotowych środków dowodowych, nie zidentyfikował podstaw
uzasad
niających odrzucenie oferty bądź wykluczenie wykonawcy Mostostal z postępowania
po zbadaniu zarówno oferty jak i złożonych podmiotowych środków dowodowych, jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza w dniu 26 lipca 2022 r.”.


Ustalenia Izby nie pot
wierdziły zarzutów w zakresie podnoszonym w odwołaniu, a
mianowicie co do niewykazania przez wykonawcę Mostostal: (1) uczestnictwa
bezpośredniego w ramach Konsorcjum w realizacji referencyjnych zamówień (zarzut 1); (2)
wartości referencyjnego zamówienia z punktu 1 i 2.1 Wykazu na kwotę wymaganą 200 mln
zł (zarzut 4); (3) należytego wykonania zamówienia referencyjnego z punktu 2.1 Wykazu
(zarzut 5). W konsekwencji ustalenia nie potwierdziły także zarzutu nr 6 opartego na
twierdzeniu zaniechania wykluczenia wykonawcy Mostostal, z uwagi na ustalenia co do
zarzutu nr 4 i 5 - braku podstaw do odrzucenia oferty tego wykonawcy.

Co do pierwszego z zarzutów (zarzut nr 1) - braku potwierdzenia w ramach
Konsorcjum przez wykonawcę Mostostal doświadczenia nabytego w ramach Roboty nr 1
(pozycja 1.1 i 2.1 Wykazu) oraz Roboty nr 2 (pozycja 2.2. Wykazu) -
Izba wskazuje, że
zgodnie z SWZ takie potwierdzenie następowało Wykazem robót referencyjnych. W tym
przypadku zostało także złożone oświadczenie wykonawcy z dnia 13 lipca 2022 r.
potwierdzające bezpośredni udział wykonawcy Mostostal w realizacji Roboty nr 1 oraz
Roboty nr 2. Taki sposób potwierdzenia warunku referuje do regulacji zawartej w § 9 ust. 1
rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych. Izba ponadto wskazuje, że
Odwołujący nie przedstawił dowodu przeciwnego na potwierdzenie zarzutu. Z kolei
Zamawiający badając doświadczenie wykonawcy Mostostal w ramach Konsorcjum,
wymagając potwierdzenia bezpośredniego uczestnictwa w realizacji powoływanych robót,
we
zwał wykonawcę Mostostal - zgodnie z treścią pisma z dnia 12 lipca 2022 r. - do
wyjaśnienia tej kwestii. W wyniku tego uzyskał powołane oświadczenie z dnia 13 lipca 2022
r. Izba także wskazuje, że Robota nr 1 została wykonana na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, która również prowadzi postępowanie w
przedmiotowym zamówieniu. Tym samym Zamawiający - jak wskazywał - dysponował
oświadczeniem konsorcjantów dotyczącym podziału prac w Robocie nr 1, jak również
porozumieni
em zawartym przez konsorcjantów w Warszawie w dniu 30 października 2018 r.
określającym warunki wzajemnej współpracy w związku z Robotą nr 1. Takie dokumenty
Zamawiający przedłożył do odpowiedzi na odwołanie. Z przedłożonego oświadczenia
wynika,
że wykonawca Mostostal wraz z konsorcjantem Acciona Construccion S.A., nie

dokonali podziału zadania na części i realizowali roboty wspólnie, przy jednoczesnym
zaangażowaniu obu partnerów. Co do tego zamówienia Zamawiający jako podmiot
zlecający (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie) badając
ofertę wykonawcy Mostostal niewątpliwie posiadał także dostęp do list obecności z
protokołów z rad budowy i rad technicznych które to dokumenty potwierdzały, że
uczestniczące w realizacji zadania kluczowe osoby (przykładowo: dyrektor Kontraktu,
kierownicy robót różnych branż, ds. projektowania - łącznie 23 osoby) stanowiły personel
lidera Konsorcjum wykonawcy Mostostal.
Z kolei, co drugiego referencyjnego zamówienia
(Robota nr 2), wykonawca wraz z
wykazem robót złożył w dniu 29 czerwca 2020 r. referencje
wystawione przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Z treści referencji
wynika, iż spółka Mostostal Warszawa S.A. została wyznaczona jako Lider Konsorcjum
utworzonego celem realizacji Roboty nr 2. Ponadto -
jak wskazywał Zamawiający - treść
referencji szczegółowo opisuje m.in. rodzaje robót i innych prac wykonanych na tym
zadaniu. Z oświadczenia zawartego w referencjach wynika również, że roboty zostały
wykonane n
ależycie oraz prawidłowo ukończone, a okoliczność bezpośredniego nabycia
doświadczenia w ramach Roboty nr 2 została potwierdzona przez wykonawcę Mostostal w
związku ze złożonym w wyjaśnieniach z dnia 13 lipca 2022 r. oświadczeniem.

W nawiązaniu do wskazywanego przez Odwołującego, wyroku Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) w sprawie Esaprojekt i zarzutu braku wykazania
przez wykonawcę Mostostal bezpośredniego udziału w poszczególnych inwestycjach, w tym
bezpośredniego czynnego udziału w budowie wskazanych w oświadczeniu obiektów
mostowych oraz drogi o określonych parametrach, Izba zgodziła się ze stanowiskiem
Przystępującego, że TSUE w tym wyroku nie określił jak znaczna część zamówienia ma być
przedmiotem bezpośredniego udziału danego członka konsorcjum, aby ten mógł powoływać
się na doświadczenie zdobyte przez konsorcjum. Jednocześnie w referencyjnych
inwestycjach wykazano udział Mostostalu Warszawa S.A. w organizowaniu, zarządzaniu, a
przede wszystkim realnym wykony
waniu robót i z tego względu ten wykonawca był
uprawniony do powoływania się na doświadczenie zdobyte przy realizacji tych inwestycji w
zakresie wszystkich prac i robót wchodzących w zakres tych przedsięwzięć w ramach
Konsorcjum.

Rozpoznając zarzut nr 4 w ramach którego kwestionowana jest wartość
referencyjnego zamówienia (Robota nr 1), Izba – w tym miejscu podkreśla - że Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie prowadziła postępowanie w
przedmiocie udzielenia zamówienia na realizację Roboty nr 1, wskazanej przez wykonawcę
Mostostal w wykazie robót złożonym w dniu 29 czerwca 2022 r., celem wykazania spełnienia

warunku polegającego na realizacji jednego zadania na budowie lub przebudowie dróg lub
ulic o klasie drogi lub ulicy min.
GP dwujezdniowej o wartości robót co najmniej 200 mln PLN
netto. Tym samym Zamawiający w chwili oceny i badania ofert – co podkreślał w pisemnym
stanowisku -
dysponował m.in. Wykazem Płatności powstałym w związku z realizacją ww.
zadania, zgodnie z którym wartość robót netto wynosi: 199 116 342,76 zł netto (Roboty) +
12 338 106,88 zł netto (Koszty Ogólne) = 211 454 449,50 zł netto. Zamawiający wyjaśnił
także, że wyodrębnienie w ramach Wykazu Płatności odrębnie „Kosztów Ogólnych
Wykonawcy” służy do bieżących rozliczeń z wykonawcą, jednakże nie oznacza to, że nie
stanowią one również Kosztu Robót Budowlanych, co wynika z definicji przyjętych w
Szczególnych Warunkach Kontraktu oraz Wymagań Ogólnych udostępnionych w ramach
dokumentacji przetargowej dla Roboty
nr 1. Zgodnie z definicją zawartą w pkt 1.1.4.3.
Szczególnych Warunkach Kontraktu, „koszt” oznacza „wszelkie uzasadnione i
udokumentowane wydatki, poniesione przez wykonawcę na Placu Budowy lub poza nim,
lecz wyłącznie w związku z Kontraktem, włącznie z narzutami i innymi obciążeniami, lecz z
wy
łączeniem zysku”. Jak natomiast wynika z pkt 9.1 D-M.00.00.00 Wymagania Ogólnie w
cenie ryczałtowej należy również uwzględnić”: "koszty pośrednie, w skład których wchodzą
koszty takie jak: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i
labor
atorium, wydatki dotyczące bhp; usługi obce na rzecz budowy; opłaty za dzierżawę
placów i bocznic; ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy
”. Prawidłowa interpretacja powyższych fragmentów
dokument
acji przetargowej, prowadzi do wniosku, że Koszty Ogólne Wykonawcy (m. in.
koszty przygotowania i utrzymania placu budowy, wykonania i utrzymania dróg
dojazdowych) niezależnie od podziału wprowadzonego w Wykazie Płatności (system
„Projektuj i Buduj”), stanowią składową Kosztu Wykonania Robót (są to koszty pośrednie
wykonania robót budowlanych), dlatego należy je uwzględniać przy określaniu
wartości/kosztu wykonywanych robót budowlanych. Celem potwierdzenia powyższego,
Zamawiający powołał się także na wyjaśnienia wykonawcy Mostostal z etapu „Badania
rażąco niskiej Ceny” dotyczących postępowania na realizację Roboty nr 1 i z jego treści
wynika, że wykonawca Mostostal wyszczególnił w ramach Kosztów Ogólnych Wykonawcy
te elementy (m.in. zaplecze budowy wraz z
kosztami utrzymania; 2) zatrudnienie głównej
kadry kierowniczej; 3) koszty finansowe (ubezpieczenia, gwarancje należytego wykonania
umowy; 4) obsługa geodezyjna; 5) obsługa laboratoryjna i inne pozostałe wymagania
og
ólne). Wszystkie powyższe elementy są konieczne i niezbędne do prawidłowego
wykonania robót budowlanych tj. stanowią elementy składowe wartości realizacji robót, co
potwierdza, że Koszty Ogólne Wykonawcy składają się również na wartość robót
budowlanych w
ramach Roboty nr 1. Wskazał także, że „Zgodnie natomiast z Przejściowym
Świadectwem Płatności nr 45 z dnia 12.05.2022 r., dalej zwanym „PŚP nr 45”), wystawionym


w ramach realizacji Roboty nr 1 przed dniem złożenia ofert (tj. przed dniem 01 czerwca
2022r),
ostateczna wartość robót wykonanych i odebranych przez Wykonawcę wynosiła 228
364 541,24 zł netto, co potwierdza, że wartość robót wynikająca z PŚP nr 45 jest tożsama z
wartością wskazaną tytułem Roboty nr 1 przez Wykonawcę w wykazie robót”
. Podając
elementy składowe wskazał na łączną kwotę 228 364 541,24 zł netto, według
Przejściowego Świadectwa Płatności nr 45. Zatem to Świadectwo Płatności jak i
przedłożone przez wykonawcę Mostostal Świadectwa Przejęcia nr 1 i Świadectwo Przejęcia
nr 2, p
otwierdzają prawidłowe wykonanie robót budowlanych i przejęcie ich przez
Zamawiającego, a także, że wykonawca Mostostal uczestniczył w realizacji roboty o wartości
minimum 200 mln zł netto (tj. Robota nr 1). Tym samym wykonawca ten potwierdził warunek
udzi
ału w postępowaniu polegający na realizacji jednego zadania na budowie lub
przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. GP dwujezdniowej o wartości robót co
najmniej 200 mln PLN netto.

Odnośnie zarzutu nr 5 również skierowanego do powyższego zamówienia
referencyjnego, Izba podzieliła stanowisko Zamawiającego, że okoliczność podpisania przez
strony Świadectw Przejęcia (ŚP 1 oraz ŚP 2) oznacza, że roboty te zostały zakończone i
rozliczone i jako takie zostały wykonane należycie. Zatem wykonawca przedstawiając te
Świadectwa w odpowiedzi na wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych
potwierdził, że prace w ramach Roboty nr 1 na kwotę 221 509 997,87 zł netto zostały
zasadniczo zakończone, tj. przejęte przez Zamawiającego. Wartości poświadczone ww.
Świadectwach Przejęcia na kwoty 165 224 279,12 zł netto (ŚP 1) oraz 14 827 086,70 zł
netto (ŚP 2) są to kwoty rozliczone za roboty w ramach kontraktu na dzień ich wystawienia.
Powyższe zostało potwierdzone w dniu 19 sierpnia 2022 r. przez Kierownika Projektu, o co z
uwagi na sformułowane zarzuty w odwołaniu wystąpił Zamawiający prosząc dodatkowo: „W
nawiązaniu do rozmów i weryfikacji z dnia 06.07.2022 r. prowadzonych z Kierownik Projektu
panią (…) w obecności pana (…), w sprawie należytości wykonania robót budowlanych
objętych zamówieniem pn. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od
węzła „Nisko Południe" (bez węzła) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) z
podziałem na trzy zadania: Zadanie „A” od węzła „Nisko Południe" (bez węzła) do węzła
„Podgórze" (bez węzła) o długości około 11,5 km", proszę o potwierdzenie, że roboty
budowlane na przedmiotowym zadaniu na dzień złożenia ofert w postępowaniu nr: O.RZ.D-
3.2410.2.2022 tj. 01.06.2022 r., zostały wykonane należycie
”. Ten w odpowiedzi 19 sierpnia
2022 r. podał: (…) potwierdzam, że roboty budowlane objęte zamówieniem pn.:
Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe"
(bez węzła) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) z podziałem na trzy zadania w


zakresie: Zadanie „A” od węzła „Nisko Południe" (bez węzła) do węzła „Podgórze" (bez
węzła) o długości około 11,5 km", na dzień 01.06.2022r. zostały wykonane należycie
”.

Izba zwraca ponownie
uwagę na wskazywaną powyżej generalną zasadę dotyczącą
ciężaru dowodu w postępowaniu odwoławczym zawartą w art. 534 ust.1 Pzp. W tym
przypadku wnoszący odwołanie nie wykazał, że istnieją podstawy uzasadniające
stwierdzenie, że oferta wykonawcy Mostostal powinna podlegać odrzuceniu z uwagi to, iż
Robota nr 1 wskazana na wykazanie udziału w warunku postępowaniu polegającego na
wykonaniu 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi
lub ulicy min. GP dwujezdniowej o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto została
wykonana nienależycie. Zarówno załączone PŚ 1 oraz PŚ 2 potwierdzają odbiór robót na
kwotę powyżej 200 mln złotych netto, ale również Zamawiający wykazał, że charakter
ustalonych wady i usterek nie uzasadniał odmowy odbioru robót.

W
obec powyższych ustaleń także zarzut 6 nie podlega uwzględnieniu. Zarzut ten
oparto na twierdzeniu, że wykonawca Mostostal podlega wykluczeniu na podstawie art. 109
ust. 1 pkt 8 oraz pkt 10 ustawy Pzp, al
bowiem w wyniku zamierzonego działania, względnie
ra
żącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji
wskazywanych powyżej informacji. Zarzut ten – jak wskazywał Zamawiający i Przystępujący
- ma charakter
wynikowy wobec zarzutów nr 4 i nr 5, zatem wobec ich bezzasadności,
również ten zarzut nie podlega uwzględnieniu.

W konkluz
ji Izba stwierdza, że w przedmiotowej sprawie Odwołujący nie wykazał, że
Zamawiający dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy Mostostal naruszył
zasady przejrzystości, proporcjonalności, równego traktowania wykonawców i uczciwej
konkurencji, o
których stanowią wskazywane w odwołaniu przepisy ustawy Pzp, w tym m.in.
jej art. 16 pkt 1-3 Pzp oraz art. 17 ust. 2 tej ustawy.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba miała na uwadze art. 557
ustawy Pzp oraz § 8 ust. 2 pkt 1) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich
rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r., poz.
2437).

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.


………………..…………………..

………………..…………………..

………………..…………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie