eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1654/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-07-19
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1654/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lipca 2022 roku w Warszawie
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 czerwca 2022 roku przez
Wykonawc
ę EBS BUD Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
przez
Zamawiającego Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą
w Skierniewicach,

przy udziale Wykonawcy Grupa Ekoenergia Sp. z o.o.
z siedzibą w Skierniewicach
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,


orzeka:

1. oddala
odwołanie;

2. kosztami
postępowania obciąża Odwołującego – Wykonawcę EBS BUD Sp. z o.o. z
siedz
ibą w Warszawie i:

2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego
– Wykonawcę EBS BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od
odwołania;
2.2.
zasądza od Odwołującego - Wykonawcy EBS BUD Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie
na rzecz Zamawiającego – Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego
Instytutu Badawczego
kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset

złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty Strony poniesione z tytułu
wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:
………………………….
Sygn. akt KIO 1654/22
Uzasadnienie


Zamawiający – Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w
Skierniewicach
– prowadzi na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm., dalej: „ustawa Pzp”)
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
m
ającego za przedmiot Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.:
Centrum innowacyjnych i zrównoważonych technologii ogrodniczych (cizto).


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 9 lutego 2022 r. pod numerem: 2022/S 028-070317.

W dniu 10 czerwca 2022 r.
Zamawiający poinformował wykonawców o wyniku
przedmiotowego p
ostępowania.
W dniu 20 czerwca 2022 r. Wykonawca EBS BUD Sp. z o.o. (dale
j jako „Odwołujący”)
wni
ósł odwołanie od czynności i zaniechań Zamawiającego polegających na:
1.
uznaniu
, że Odwołujący w wyniku lekkomyślności i niedbalstwa wprowadził Zamawia-
jącego w błąd w zakresie prezentacji doświadczenia jednej z osób skierowanych do reali-
zacji zadania, tj. projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, podczas gdy B. J.
spełnia warunki postawione w SWZ przez Zamawiającego, tj. posiada doświadczenie
uprawniające Odwołującego do uzyskania dodatkowych punktów w ramach kryteriów oceny
ofert wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w SWZ, co w ocenie Odwołującego stano-
wi naruszenie art. 109 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp w zw. z art. 16 i art. 17 ust. 2 ustawy Pzp;
w konsekwencji
2. odrzuceniu
oferty złożonej przez Odwołującego w wyniku uznania Odwołującego za wy-
konawc
ę podlegającego wykluczeniu z udziału w postępowaniu, podczas gdy w ocenie
Odwołującego prawidłowa ocena oferty złożonej przez Odwołującego (Wykazu osób) winna
prowadzić do konkluzji, że Odwołujący nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowania,
co
w ocenie Odwołującego stanowi naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp w
związku z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 16 i art. 17 ust. 2 ustawy Pzp;
3.
zaniechaniu przez Zamawiającego wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień treści
oferty (Wykazu Osób) w zakresie prezentowanego doświadczenia projektanta w specjalno-
ści konstrukcyjno-budowlanej, o ile zaprezentowane doświadczenie wzbudziło wątpliwości
Zamawiającego, co w ocenie Odwołującego stanowi naruszenie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp

w związku z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art.zw. z art. 16 i 17 ust. 2 ustawy Pzp;
4.
unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, podczas gdy do-
konanie oceny oferty
złożonej przez Odwołującego w sposób prawidłowy powinno prowa-
dzić do przekonania, że w stosunku do Odwołującego nie zachodzą przesłanki wykluczenia
z postępowania, oferta złożona przez Odwołującego jest zgodna z warunkami zamówienia,
jest ofertą najkorzystniejszą w zakresie ustalonych przez Zamawiającego kryteriów oceny
ofert oraz jej cena nie przekracza kwoty,
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfi-
nansowanie zamówienia, co w ocenie Odwołującego stanowi naruszenie art. 255 pkt. 3
ustawy Pzp w zw. z art. 16 i art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.
Podstawowe żądanie Odwołującego to uwzględnienie odwołania i nakazanie
Zamawiającemu:
1.
unieważnienia czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania oraz
odrzucenia jego oferty;
2.
unieważnienia czynności unieważnienia postępowania;
3. dokonania ponownego badania i oceny ofert;
4.
dokonania wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej.

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, że „(…) W ramach opisanych w
SWZ
(…) kryteriów oceny ofert, w ramach wymagań opisanych dla Doświadczenia osób
skierowanych do realizacji zamówienia, Zamawiający wskazał, że dodatkowe punkty w
przedmiotowym kryterium zostaną przyznane, jeśli wskazany przez wykonawcę projektant
będzie posiadał następujący zakres doświadczenia:
Nabył dodatkowe doświadczenie (ponad zakres minimalny określony w warunku
udziału w postępowaniu) w pełnieniu funkcji projektanta do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-
budowlanej w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym
upłynął termin składania ofert w realizacji usług polegających na wykonaniu dokumentacji
technicznej budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej
5 000 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięć milionów 00/100) każdy z nich.
Zamawiający wskazał, że przyzna dodatkowe 2 pkt za każdy projekt według
powyższego opisu.
Dodatkowo należy zauważyć, że w ramach opisanych w SWZ zasad przyznawania
punktów w kryterium, Zamawiający wskazał, w ust. 2, że:
1) Punkty zostaną przyznane za doświadczenie uzyskane podczas należytej realizacji
f
unkcji w odniesieniu do zrealizowanych (zakończonych) inwestycji.

A w następnym ustępie odwołuje się do wymagań niezbędnych dla kierownika
budowy i kierowników branż, wskazując, że:
2)
Do uznania doświadczenia wymagane jest pełnienie funkcji kierownika budowy i
kierowników poszczególnych branż na danej inwestycji w sposób nieprzerwany przez okres
co najmniej 6 miesięcy z wyjątkiem projektantów wszystkich branż.
W przygotowanym przez Odwołującego i złożonym wraz z ofertą w dniu 22 marca
2022 r. Wykazie Osób (zał. nr 6 do SWZ), w ramach dodatkowego doświadczenia (kryterium
punktowanego) wskazanym na potwierdzenie doświadczenia nabytego przez Projektanta w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, Odwołujący wskazał wykonanie projektu hali
widowiskowo-sportowej w Mielcu, w ramach Budowy hali widowisko-
sportowej, której projekt
wykonany przez biuro architektoniczne Metropolis Sp. z o.o. Sp. k.
(…) na rzecz MOSiR
Mielec (
…). Projekt ten został zakończony i wykonany należycie, a potwierdzenie
powyższego stanowi referencja z dnia 06.06.2019 r. podpisana przez Dyrektora MOSiR w
Mielcu.
(…).
Z treści przywołanej referencji wynika w sposób niekwestionowany, że zakres prac
wskazany przez Odwołującego w Wykazie osób, obejmujący wykonanie dokumentacji
technicznej budowy (tj. potwierdzenie zdobycia przez wskazanego projektanta wymaganego
przez Odwołującego doświadczenia w zakresie wykonania dokumentacji z elementami BIM
oraz niezbędnymi sprawami formalno-prawnymi, włącznie z pozyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowę), został zrealizowany należycie i terminowo, i zakończył się w roku
2019 r.
(…).
Treść warunku z dokumentów zamówienia nigdzie nie stawiała wymogu
legitymowania się przez projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wyłącznie
projektami, na bazie których „zakończono" budowę danego budynku użyteczności publicznej.
Nigdzie też dokumenty zamówienia nie zdefiniowały takiego rozumienia zwrotu
„zrealizowanych (zakończonych) inwestycji". Nie zdefiniowano też co należy rozumieć tak
pod pojęciem „zrealizowanych inwestycji", jak i pod pojęciem „zakończonych inwestycji".
Sam Zamawiający używa tu dwóch pojęć obok siebie. Należałoby precyzyjnie zdefiniować to
już w SWZ, jeśli rzeczywiście Zamawiający oczekiwałby, aby projekty dotyczyły budynków
następnie wybudowanych.
Odwołujący nie mógł zatem nadawać warunkowi takiego znaczenia, jakie nadał mu
Zamawiający w dniu 10 czerwca 2022 r. (dopiero po wielu miesiącach oceny ofert).
Podkreślamy również, że Odwołujący nigdzie w treści oferty nie oświadczył, jak obecnie
stara się „awansem" wywieść Zamawiający, że hala widowisko-sportowa w Mielcu została
czy to „zrealizowana" czy „zakończona" (niezależnie od każdorazowego domniemywanego
znaczenia tych potocznych określeń). Odwołujący wskazał p. B. J. z uwagi na zakończenie

przez niego, „inwestycji polegającej na „zakończeniu" i odbiorze wszelkich zleconych przez
MOSiR Mielec prac projektowych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Kierując się literalnym opisem warunków skonstruowanych przez Zamawiającego i
wyrażonych w SWZ, Wykonawca prawidłowo przygotował ofertę, w tym opisał dodatkowe
doświadczenie projektanta. Działania Wykonawcy zostały niesłusznie zakwestionowane
przez Zamawiającego w rozstrzygnięciu z dnia 10 czerwca 2022 r.
(…).
Odwołujący pragnie przy tym podkreślić, że w stanie faktycznym niniejszej sprawy
ewentualną, najdalej idącą konsekwencją tego, że kryteria oceny ofert zostały sformułowane
w sposób niejednoznaczny, mogłaby być odmowa przyznania Odwołującemu punktów w tym
zakresie.
Należy zauważyć, że zgodnie z opisanymi w SWZ Zasadami przyznawania punktów
w kryterium s. 34 pkt 6):
„W przypadku braku załączenia do oferty Wykazu osób w zakresie dotyczącym
kryterium oceny ofert lub załączenia Wykazu osób niepotwierdzającego informacji ujętych w
kryterium Wykonawca nie ot
rzyma punktów w kryterium"
Zatem, w świetle wskazanych wyżej zapisów SWZ, w sytuacji, gdyby ewentualnie
Zamawiający uznał, że w zakresie dodatkowego doświadczenia proponowanego projektanta
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej informacje wskazane w załączonym do oferty
Wykazie osób nie potwierdzają doświadczenia zdobytego w ramach realizacji na rzecz
MOSiR w Mielcu, to powinien ewentualnie nie przyznać dodatkowych punktów
Odwołującemu za przedmiotową inwestycję w ramach kryterium doświadczenia, nie zaś
u
znać to za wprowadzenie w błąd i wykluczyć Odwołującego z przedmiotowego
Postępowania.
Wykluczenie Odwołującego z Postępowania, w sytuacji gdy kryteria oceny ofert
można rozumieć co najmniej dwojako, nie może prowadzić do tak poważnych dla
wykonawców konsekwencji jak wykluczenie z postępowania. Bowiem taka czynność
Zamawiającego niesie za sobą dla Odwołującego wyjątkowo ważkie konsekwencje,
rozciągające się również na inne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Podjęcie decyzji o wykluczeniu wykonawcy z postępowania winna być poprzedzona
gruntowną analizą stanu faktycznego sprawy, w tym treści własnej SWZ, gdyż swoiste błędy,
niejednoznaczności i nieścisłości nie mogą rzutować negatywnie na sytuację wykonawcy w
Postępowaniu.
(…).”
W odniesieniu do
zarzutu dotyczącego zaniechanie przez Zamawiającego wezwania
Odwołującego do złożenia wyjaśnień treści Wykazu Osób w odniesieniu do projektanta do
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Odwołujący wskazał, że „(…) jeżeli

Zamawiający powziął wątpliwości co do realizacji projektu na rzecz MOSiR w Mielcu, który
został wskazany jako dodatkowe doświadczenie Projektanta w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, zasadne byłoby skierowanie do Odwołującego wezwania do wyjaśnień w trybie
art. 223 ust.
1 ustawy Pzp, którego celem jest uzyskanie jednoznacznych informacji
dotyczących całości lub części oferty, jak również przedmiotowych środków dowodowych lub
innych składanych dokumentów lub oświadczeń, które są nieprecyzyjne, niejasne,
dwuznaczne, budzą wątpliwości interpretacyjne, tak aby możliwa była ocena, czy badana
oferta w danym zakresie spełnia wymagania postawione przez zamawiającego. (Prawo
Zamówień Publicznych. Komentarz. red. H. Nowak, M. Winiarz. UZP, Warszawa 2021).”

W odniesieniu do naruszenia art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp
Odwołujący wskazał,
że w sposób prawidłowy i rzetelny przygotował ofertę, w oparciu o opis warunków
sformułowanych przez Zamawiającego w treści SWZ. Odwołujący podniósł, że w sposób
prawidłowy wskazał kwestionowaną inwestycję na potwierdzenie kryterium dodatkowego
opisanego w SWZ.
W ocenie Odwołującego fakt, że przedmiotowa inwestycja została
zakończona w zakresie prac projektanta nie powinien budzić wątpliwości. Odwołujący
zanegował również, by dopuścił się niedbalstwa lub lekkomyślności w tym zakresie.
Na potwierdzenie powyższego Odwołujący złożył oświadczenie wydane przez
prezesa biura architektonicznego Metropolis Sp. z o.o. sp. k.
, wskazując, że oświadczenie to
zostało uzyskane przed terminem składnia ofert.
W ocenie Odwołującego ww. oświadczenie zaprzecza lekkomyślności czy
niedbalstwu w działaniach Odwołującego.
W dalszej kolejności Odwołujący wskazał, że „(…) nie sposób uznać, że spełnione
zostały przesłanki wprowadzenia Zamawiającego w błąd w treści złożonego przez
Odwołującego wraz z ofertą w Postępowaniu Wykazu osób. (…). Brak jasnych, precyzyjnych
i jednoznacznych definicji inwestycji w odniesieniu do doświadczenia projektanta nie może
obciążać negatywnymi konsekwencjami Odwołującego. (…).”
W
odniesieniu do zarzutu dotyczącego bezpodstawnego unieważnienia
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Odwołujący wskazał,
że przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnił informację o kwocie, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 41 820 000,00 zł brutto.
Następnie Odwołujący wskazał, że złożona przez niego oferta jest ofertą mieszczącą
się w budżecie określonym przez Zamawiającego, a w związku z wykluczeniem wykonawcy
Grupa Ekoenergia Sp. z o. o. w wyniku wyroku KIO z dnia 29 kwietnia 2022 r. (sygn. akt KIO
1002/22)
oferta Odwołującego jest ofertą najkorzystniejszą.

Zamawiający pismem z dnia 13 lipca 2022 r. złożył odpowiedź na odwołanie, w której

wniósł o oddalenie odwołania oraz przedstawił argumentację na poparcie złożonego
wniosku.


Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie
i
uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego, stanowiska stron
oraz uczestnika postępowania odwoławczego
złożone na piśmie i podane do protokołu rozprawy, a także złożone dowody, ustaliła,
co następuje.

Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których
stanowi przepis art. 528 ustawy Pzp.
Izba
stwierdziła wystąpienie przesłanek z art. 505 ust. 1 ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych, tj. istnienie po stronie O
dwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia oraz moż-
liwość poniesienia przez niego szkody z uwagi na kwestionowaną czynność Zamawiającego.
Do niniejszego
postępowania odwoławczego skuteczne przystąpienie po stronie
Zamawiającego zgłosił Wykonawca Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. z siedzibą w
Skierniewicach

Izba ustaliła następujące okoliczności stanu faktycznego jako istotne.

W rozdziale IV SWZ Zamawiający wskazał, że wykluczy z udziału w postępowaniu
Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 108
ust. 1 ustawy Pz oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
Zgodnie z rozdziałem XII ust. 2 pkt 3 SWZ Zamawiający postanowił, że oferty będzie
oceniał na podstawie m.in. kryterium o nazwie „doświadczenie osób skierowanych do
realizacji zamówienia” – kryterium o wadze 10%. W ramach ww. kryterium punktacji
podlegało doświadczenie m.in. osoby pełniącej funkcję projektanta na następujących
zasadach:
Nabył dodatkowe doświadczenie (ponad zakres minimalny określony w warunku
udziału w postępowaniu) w pełnieniu funkcji jako Projektant do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej w okresie ostatnich 5 lat liczonym w
stecz od dnia, w którym
upływa termin składania ofert w realizacji usług polegających na wykonaniu dokumentacji
technicznej budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej
5 000 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięć milionów 00/100) każdy z nich. Maksymalna

liczba projektów (inwestycji) podlegająca punktacji: maksymalnie dwa projekty. Liczba
punktów: maksymalnie 4,00 pkt za 2 dodatkowe projekty (po dwa punkty za każdy projekt).

Zamawiający ustanowił następującą zasadę przyznawania punktów w ww. kryterium:
punkty zostaną przyznane za doświadczenie uzyskane podczas należytej realizacji funkcji w
odniesieniu do zrealizowanych (zakończonych) inwestycji (ust. 2 na stronie 34 SWZ).

Odwołujący w złożonym Wykazie osób w części uzupełnionej na potrzeby uzyskania
dodatkowej punktacji
w odniesieniu do doświadczenia projektanta – B. J. – wskazał dwie
inwestycje, w tym:
1. INWESTYCJA 1:
1) Nazwa: Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mielcu
2) Podmiot (odbiorca), na rzecz którego inwestycja została wykonana: MOSiR Mielec, ul.
Solskiego 1, 39-300 Mielec
Dane teleadresowe podmiotu: norbert.jackowski@mosir.mielec.pl
3) Pełnienie funkcji jako Projektanta : TAK
4) Rodzaj robót budowlanych: budowa
5) Wartość zamówienia: powyżej 5 mln zł brutto
6) Nazwa i adres podmiotu, we współpracy z którym lub na zlecenie którego osoba pełniła
funkcję: METROPOLIS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Narutowicza 12, 70- 240 Szczecin
Dane teleadresowe podmiotu: m.rachowska@biurometropolis.pl.

Zamawiający wystąpił do podmiotu, na rzecz którego zostało zrealizowane
kwestionowane zadanie
– Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mielcu, podane w Wykazie
osób: do MOSiR Mielec, kierując pytania dotyczące podanej inwestycji.

Pismem z dnia 1 czerwca 2022 r.
Dyrektor MOSiR Mielec udzielił m.in. następującej
odpowiedzi:
Ad 1: Inwestycja „Zaprojektowanie i budowa hali sportowej na terenie MOSiR przy ulicy
Solskiego 1 w Mielcu
” na dzień udzielenia przedmiotowej odpowiedzi nie została
zakończona.

Pismem z dnia 10 czerwca 2022 r. Zamawiający poinformował o wykluczeniu
Wykonawców, odrzuceniu ofert oraz o unieważnieniu postępowania wskazując m.in., co
następuje.

W odnies
ieniu do wykluczenia Odwołującego z udziału w postępowaniu oraz
odrzucenia
złożonej przez niego oferty Zamawiający zawiadomił o wykluczeniu z
postępowania Odwołującego na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 10) Ustawy Pzp oraz o
odrzuceniu oferty ww. Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy Pzp.
W
uzasadnieniu faktycznym Zamawiający wskazał, że „(…) w toku badania i oceny ofert

Zamawiający w ramach informacji publicznej wystąpił do MOSiR Mielec, ul. Solskiego 1, 39-
300 Mielec, podmiotu na rzecz, którego Wykonawca realizował inwestycję pn.: „Budowa hali
widowiskowo-
sportowej w Mielcu” wskazaną w załączniku nr 6 do SWZ – „Wykaz Osób”, w
celu potwierdzenia dodatkowego doświadczenia projektanta w branży konstrukcyjno -
budowlanej. Z odpowiedzi otrzymanej od MOSIR Mielec, Zamawiający uzyskał informację,
że wskazana inwestycja nie została zakończona. Wobec otrzymanej informacji, że jedna z
inwestycji wskazanych w ramach kryterium oceny ofert dotycząca projektanta nie została
zakończona Zamawiający stwierdził, że wykaz osób w zakresie tego kryterium został
uzupełniony nieprawdziwymi informacjami w tym zakresie co najmniej w wyniku niedbalstwa
i informacja ta mogła mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, ponieważ dotyczyła kryterium oceny ofert. Stanowi
to przesłankę wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 10) Ustawy Pzp. (…)
W świetle powyższego, Zamawiający wyklucza Wykonawcę EBS BUD Sp. z o. o. na
podstawie art. 109 ust. 1 pkt 10) Ustawy Pzp, tj.: „Z postępowania wyklucza się wykonawcę
który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
co mogło mieć istotny wpływ na decyzję podejmowane przez Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.” (…).
Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm., zwana dalej „Pzp”) Zamawiający
zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na zaprojektowanie i
wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Centrum Innowacyjnych i
Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych” (CIZTO)”. Podstawa prawna: art. 255 pkt 3 Pzp
Zgodnie z art. 255 pkt 3 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie, tj. do
dnia 22 marca 2022 r. do godz. 11.00 złożono 3 oferty od:
1) Grupa Ekoenergia Sp. z o. o. , ul. Sierakowice Prawe 141D , 96-100 Skierniewice, (cena
oferty brutto 41 010 651,50)
2) ZAB-BUD Sp. z o. o. ul. Nowosielecka 14a/2 00-466 Warszawa, (cena oferty brutto 46 463
250,00)
3) EBS BUD Sp. z o. o. ul. Kostki Potockiego 2B/39 , 02-958 Warszawa, (cena oferty brutto
41 328 000,00).
Zamawiający udostępnił przed otwarciem ofert informację, że na sfinansowanie zamówienia
zamierza przeznaczyć kwotę 41 820 000,00 zł. brutto). Stosownie do art. 255 pkt 3 ustawy

Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. (…) Zamawiający
podejmując decyzję o braku możliwości zwiększenia kwoty, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty brał pod uwagę
celowość i efektywność gospodarowania środkami publicznymi. (…).”

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę, Izba uznała, że odwołanie nie zasługiwało na
uwzględnienie.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp
z postępowania o
udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który w wyniku lekko-
myślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć
istotny wp
ływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.

Tytułem wstępu należy wskazać, że zgodnie z poglądem doktryny „(…) Lekkomyśl-
ność będzie polegać na tym, że wykonawca przedstawia informacje, przewidując możliwości
wprowadzenia zamawiającego w błąd, ale bezpodstawnie sądzi, że skutku tego uniknie,
świadomie łamiąc zasady ostrożności. Natomiast niedbalstwo zachodzi, jeżeli wykonawca
nie ma w ogóle wyobrażenia co do możliwości wprowadzenia zamawiającego w błąd, choć
przy dołożeniu należytej staranności powinien był skutek ten sobie wyobrazić
1
. Regulacja nie
przewiduje ograniczenia do rażącego niedbalstwa, zatem wystarczy zwykłe niedbalstwo. (…)
przedstawione
informacje muszą charakteryzować się tym, że mogą mieć istotny wpływ na
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. De-
cyzjami podejmowanymi przez zamawiającego są – oprócz decyzji o wyborze najkorzystniej-
szej oferty
– tylko te czynności zamawiającego, które mają charakter oświadczeń woli i jako
takie bezpośrednio kształtują stosunek prawny łączący zamawiającego i wykonawców, czyli
prowadzą do jego nawiązania, zmiany lub rozwiązania. (…) Nie ma zatem znaczenia, czy
przeds
tawione informacje skutecznie wpłynęły na decyzje podejmowane przez zamawiają-
cego. Konieczne jest, aby przedstawione informacje mogły istotnie wpłynąć na decyzje po-
dejmowane przez zamawiającego. Wpływ jest istotny, jeżeli mógłby spowodować, że zosta-
łaby wybrana inna oferta lub postępowanie zostałoby unieważnione. Wpływ ten nie musi na-
stąpić. Wystarczy możliwość wywarcia takiego wpływu
2
.” (Prawo zamówień publicznych.
Komentarz, pod red. H. Nowaka. M. Winiarza, Warszawa 2021, s. 413-414).

1
Por. W. Czachórski, [w:] Z. Radwański [red.], System prawa cywilnego. Zobowiązania. Część ogólna, Wrocław-
Warszawa-Kraków-Łódź 1981, s. 546 i 547.
2
Por. Wyrok SO w Warszawie z 20 lipca 2018 r., sygn. akt XXIII Ga 849/18, niepubl.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy należy wskazać,
że działanie Odwołującego polegające na wskazaniu w Wykazie osób dodatkowego do-
świadczenia osoby pełniącej funkcję projektanta w postaci pełnienia funkcji projektanta w
ramach inw
estycji mającej za przedmiot Budowę hali widowiskowo-sportowej w Mielcu sta-
nowiło przedstawienie informacji wprowadzającej Zamawiającego w błąd co do tego, że
wskazane doświadczenie w projektowaniu zostało uzyskane podczas realizacji funkcji pro-
jektanta w
odniesieniu do zrealizowanej (zakończonej) inwestycji. Tymczasem, jak wynika z
ustaleń dokonanych przez Zamawiającego w oparciu o informacje uzyskane od podmiotu, na
rzecz którego kwestionowana inwestycja jest realizowana – MOSiR w Mielcu – inwestycja
mająca za przedmiot „Zaprojektowanie i budowę hali sportowej na terenie MOSiR w Mielcu”
nie została zakończona na dzień udzielenia odpowiedzi – 1 czerwca 2022 r.

W ocenie Izby w stanie faktycznym niniejszej sprawy
Zamawiający słusznie uznał, że
Odwołujący podlega wykluczeniu z udziału w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na po-
danie informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego, zawartych w Wykazie osób w
odniesieniu do
doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia, tzn. osoby peł-
niącej funkcje projektanta.
W ocenie Izby Zamawiający w sposób jasny i jednoznaczny określił, że punkty zosta-
ną przyznane za doświadczenie w zakresie doświadczenia uzyskanego podczas należytej
realizacji funkcji
w odniesieniu do zrealizowanych (zakończonych) inwestycji. Inwestycja ma-
jąca za przedmiot Budowę hali widowiskowo-sportowej w Mielcu, wskazana przez Odwołują-
cego
jako jedna z dwóch inwestycji w złożonym Wykazie osób w celu wykazania doświad-
czenia osoby pełniącej funkcję projektanta, na dzień składania ofert nie została zakończona.
Jednocześnie treść złożonego przez Odwołującego Wykazu osób – załącznika nr 6
do SWZ
– wskazuje jako „inwestycję” budowę hali widowiskowo-sportowej w Mielcu, nie
ogranicza się wyłącznie do sporządzenia dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego
obejmującego budowę ww. obiektu. Tym samym Izba za niezasadny uznała argument Od-
wołującego sprowadzający się do twierdzenia, że wobec niejednoznaczności i braku definicji
pojęcia „inwestycja”, Odwołujący odniósł je do wykonanych i zakończonych prac projekto-
wych.
W ocenie Izby ograniczenie pojęcia „inwestycja” na gruncie okoliczności faktycznych
przedmiotowej sprawy wyłącznie do sporządzenia dokumentacji projektowej jest działaniem
nieuprawnionym. Po pierwsze sprzeciwia się temu utrwalone znaczenie słowa „inwestycja”,
które zwłaszcza w odniesieniu do zamówienia mającego za przedmiot wykonanie inwestycji
polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych (…)
, oznacza nie tylko wy-
konanie prac projektowych, ale także wykonanie robót budowlanych. Po drugie, postulowa-
nemu przez Odwołującego znaczeniu pojęcia „inwestycja” przeczy treść złożonego przez

Odwołującego Wykazu osób – załącznika nr 6 do SWZ, w którym sam Odwołujący słowem
„inwestycja” określa Budowę hali widowiskowo-sportowej w Mielcu, nie zaś dotyczące jej
prace projektowe.
Wobec jednoznacznych zasad przyznawania punktów w kryterium o nazwie Do-
świadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, a także jednoznacznej treści zło-
żonego przez Odwołującego Wykazu osób – załącznika nr 6 do SWZ – Izba uznała, że dzia-
łanie Odwołującego polegające na wskazaniu w złożonym Wykazie osób inwestycji, która nie
została zakończona – Budowy hali widowiskowo-sportowej w Mielcu – w celu uzyskania
punktów w ramach kryterium o nazwie Doświadczenie osób skierowanych do realizacji za-
mówienia, wynika z lekkomyślności lub niedbalstwa. Działanie to bez wątpienia mogło wpro-
wadzać w błąd Zamawiającego, powodując u niego mylne przekonanie co do zasadności
przyznania Odwołującemu punktów w ramach kryterium o nazwie Doświadczenie osób skie-
rowanych do realizacji zamówienia za doświadczenie uzyskane w odniesieniu do inwestycji
mającej za przedmiot Budowę hali widowiskowo-sportowej w Mielcu. Tymczasem zgodnie z
ustaleniami Zamawiającego punkty mogły być przyznane wyłącznie w odniesieniu do zreali-
zowanych (zakończonych) inwestycji, co nie miało miejsca w odniesieniu do inwestycji mają-
cej za przedmiot Budowę hali widowiskowo-sportowej w Mielcu.
Tym samym, wobec ziszczenia się przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu
wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp w odniesieniu do
Odwołującego, Izba uzna-
ła, że podlega on wykluczeniu z udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego, a złożona przez niego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp.

Na skutek nieuwzględnienia zarzutu naruszenia art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp w
zw. z art. 16 i art. 17 ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 226 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy Pzp w zw. z art.
239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z art. 16 ustawy Pzp i art. 17 ust. 2 ustawy Pzp oraz wobec
braku
odrębności zarzutu naruszenia art. 255 pkt 3 ustawy Pzp poprzez niezasadne unie-
ważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Izba uznała, że podlega on
oddaleniu jako zarzut o charakterze wynikowym.

W odniesieniu do zarzutu naruszenia art. 128 ust. 4 ustawy Pzp w zw. z art. 223 ust.
1 ustawy Pzp w zw. z art. 16 ustawy Pzp i art. 17 ust. 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie
wezwania Odwołującego do wyjaśnień w zakresie prezentowanego doświadczenia projek-
tanta, Izba
uznała, że ww. zarzut jest niezasadny i podlega oddaleniu.

W
okolicznościach faktycznych przedmiotowej sprawy Zamawiający, kierując wezwa-
nie bezpośrednio do podmiotu, na rzecz którego kwestionowana inwestycja była realizowa-
na
, uzyskał informację, że inwestycja ta nie została zakończona. Kwestia ta nie była sporna
po
między stronami. Jednocześnie Izba uznała, że wobec jednoznaczności zasad przyzna-
wania punktów w ramach kryterium o nazwie Doświadczenie osób skierowanych do realizacji
zamówienia oraz wobec jednoznaczności treści Wykazu osób złożonego przez Odwołujące-
go,
w którym Odwołujący powołał się na inwestycję mającą za przedmiot Budowę hali wido-
wiskowo-sportowej w Mielcu,
brak było podstaw do dodatkowego kierowania do Odwołują-
cego
wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie prezentowanego doświadczenia w odnie-
sieniu do projektanta uzyskanego w zakresie inwestycji o nazwie Budowa hali widowiskowo-
sportowej w Mielcu.

Izba podzieliła pogląd Zamawiającego, zgodnie z którym bez znaczenia dla oceny
ziszczenia przesłanki wykluczenia uregulowanej w przepisie art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy
Pzp w stosunku do Odwołującego pozostawałby fakt, na który powołuje się Odwołujący:
„Odwołujący nie stwierdziłby, że sam budynek hali został zrealizowany (zakończony)”.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557, art. 574
oraz art. 575 ustawy Pzp, a także w oparciu o przepisy § 8 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 5 pkt 1 i 2
lit. b)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), orzekając
w tym zakresie o
obciążeniu kosztami postępowania stronę przegrywającą, czyli
Odwołującego.

Wobec powyższego orzeczono, jak w sentencji.

Przewodniczący:
...............................................Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie