eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 3322/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-12-22
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 3322/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Osiecka - Baran

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 22 grudnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 grudnia 2022 r. przez wykonawcę Elpie Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
w postępowaniu prowadzonym
przez zamawiającego Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
przy udziale wykonawcy
Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych Elto
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego
przy udziale wykonawcy
iKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Lublinie

, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego
przy udziale wykonawcy
SPRINT Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:

1.
odrzucić odwołanie,
2.
kosztami postępowania obciąża wykonawcę Elpie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
i zalicza w poczet kosztów postępowania
odw
oławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy)
uiszczoną przez wykonawcę Elpie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lublinie
, tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 w
rześnia 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14
dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do

Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………………….Sygn. akt: KIO 3322/22
U z a s a d n i e n i e

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, dalej „Zamawiający”, prowadzi postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Bieżące
utrzymanie i konserwac
ja urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Lublin
– II części
. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”.
W dniu 12 grudnia 2022 r. wykonawca
Elpie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lublinie, dalej „Odwołujący”, wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1)
art. 135 ust. 2 i 3 w zw. z art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp
przez nieprzedłużenie terminu na
składanie ofert o czas, który potrzebny był do zapoznania się przez wszystkich
zainteresowanych wykonawców ze zmianami SWZ oraz wyjaśnieniami (w tym wyjaśnieniami
zmieniającymi SWZ), co niezbędne było do należytego przygotowania i złożenia ofert,
2)
art. 137 ust. 6 i art. 131 ust. 1 w zw. z art. 16 pkt 1-3 ustawy Pzp przez
nieprzedłużenie terminu składania ofert, o czas który potrzebny był do (po pierwsze)
zapoznania się ze zmianą SWZ oraz (po drugie) przygotowania oferty z uwzględnieniem
istotnej dla jej treści zmiany SWZ;
3)
art. 255 pkt 6 w zw. z art. 457 ust. 1 pkt 1 zw. z art.137 ust. 4,5 i 6 w zw. z art. 90 ust.
1 oraz z art. 88 ust. 3 ustawy Pzp
przez zaniechanie unieważnienia postępowania
przetargowego,
pomimo spełnienia przesłanki uzasadniającej obowiązkowe podjęcie takiej
czynn
ości, tj. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
polegającą na jednoczesnym wprowadzeniu w treści załącznika do SWZ, stanowiącego wzór
umowy,
zmiany istotnej dla sporządzenia oferty, a także wymagającej od wykonawców
dodatkowego czasu na zapoznanie z jej treścią i przygotowanie ofert oraz zaniechaniu
prz
edłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się z wprowadzanymi
zmianami
i przygotowaniem oferty, która to czynność, jak i czynność zmiany opisu
przedmiotu zamówienia uwzględnionego w treści ogłoszenia wymagały wprowadzenia
zmiany w tr
eści ogłoszenia o zamówieniu, a która jednocześnie nie mogła zostać w
oznaczonym terminie opu
blikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym

jednocześnie Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie nie mógł jej opublikować na stronie
internetowej prowadzo
nego postępowania.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu
unieważnienia czynności otwarcia ofert oraz unieważnienia postępowania.
Izba
ustaliła i zważyła, co następuje.

Izba ustaliła, iż Zamawiający przekazał kopię odwołania innym wykonawcom w dniu 13
grudnia 2
022 r. W terminie wynikającym z art. 525 ust. 1 ustawy Pzp do postępowania
odwoławczego po stronie Odwołującego zgłosił przystąpienie wykonawca Przedsiębiorstwo
Usług Elektrotechnicznych i Handlowych Elto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Lublinie, a po stronie Zamawiającego zgłosił przystąpienie wykonawca iKOM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie oraz wykonawca SPRINT
Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie.
Ponadto, Iz
ba ustaliła, iż ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2022/S 209-596549 w dniu 28 października
2022 r. Dalej, Izba ustaliła, że pierwotny termin składania ofert został wyznaczony na 29
listopada 2022 r. Pismem z dnia 10 listopada 2022 r. Zamaw
iający zmienił termin składania
ofert na 30 listopada 2022 r. Pismem z dnia 28 listopada 2022 r. Zamawiający udzielił
odpowiedzi na pytanie i dokonał modyfikacji postanowienia wzoru umowy, przy czym termin
składania ofert pozostawił niezmieniony. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30 listopada 2022 r.
Izba na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestnika postępowania
odwoławczego dokonała czynności formalnoprawnych i sprawdzających, w wyniku których
stwierdziła, że w tak ustalonym stanie faktycznym przedmiotowe odwołanie podlega
odrzuceniu na podstawie art. 528 pkt 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym Izba odrzuca
odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego
w ustawie. Stosownie do art. 515 ust. 3 pkt 1
ustawy Pzp, który to przepis ma zastosowanie
w
przedmiotowej sprawie, odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi
się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej informacje stanowiące podstawę uzasadnienia
faktycznego postawionych zarzutów, wniesionego w dniu 12 grudnia 2022 r. odwołania,
mogły być formułowane przez Odwołującego od dnia 28 listopada 2022 r., tj. od dnia
publikacji odpowiedzi na pytanie i modyfikacji
specyfikacji warunków zamówienia, przy
równoczesnym zaniechaniu wydłużenia terminu składania ofert.
W ocenie Izby zarzuty jakie w odwołaniu postawił Odwołujący są spóźnione, bowiem

są to zarzuty, które mógł zgłosić w terminie 10 dni od dnia publikacji przez Zamawiającego
na stronie internetowej pisma z dnia 28 listopada 2022 r. Jeśli Odwołujący miał wątpliwości
co do postanowień specyfikacji warunków zamówienia zmienionych przez Zamawiającego w
dniu 28 listopada 2022 r., winien był po publikacji tejże informacji wnieść odwołanie wobec
zmienionej treści specyfikacji warunków zamówienia oraz zaniechaniu wydłużenia terminu
składania ofert. Skoro jednak Odwołujący z możliwości tej nie skorzystał, to jego zarzuty
odnoszące się de facto wyłącznie do zaniechania zmiany terminu składania ofert w dniu 28
listopada 2022 r. należy uznać za spóźnione.
Okoliczność, że Odwołujący, zamiast wniesienia odwołania wobec braku przedłużenia
terminu składania ofert, w chwili opublikowania pisma z dnia 28 listopada 2022 r. na stronie
internetowej Zamawiającego, dopiero obecnie występuje z odwołaniem, skarżąc czynność
Zamawiającego w postaci zaniechania wydłużenia terminu do składania ofert, nie uzasadnia
„przywrócenia” terminu do kwestionowania zaniechania wydłużenia terminu do składania
ofert. Treść modyfikacji i braku wydłużenia terminu do składania ofert znana była
uczestnikom postępowania od dnia udostępnienia dokumentu w dniu 28 listopada 2022 r.
Zarzutem spóźnionym jest również zarzut odnoszący się do unieważnienia
postępowania, gdyż jest on konsekwencją kwestionowania przez Odwołującego zaniechania
wydłużenia terminu składania ofert.
Reasumując, o zaniechaniu Zamawiającego, tj. o braku przesunięcia terminu składania
ofert pomimo dokonanej zmiany specyfikacji warunków zamówienia Odwołujący dowiedział
się w dniu 28 listopada 2022 r. Zatem, termin na złożenie odwołania upłynął w dniu 8 grudnia
2022 r., co oznacza, że odwołanie złożone przez Odwołującego w dniu 12 grudnia 2022 r.
podlega odrzuceniu na podstawie art. 528 pkt 3) ustawy Pzp.
Podkreślić należy, że terminy na wniesienie odwołania są terminami zawitymi (art. 515
ustawy Pzp), a ich dochowanie ma kluczowane znaczenie dla kwestionowania decyzji
Zamawiającego. Z drugiej strony, tak przyjęte przez prawodawcę terminy na wniesienie
odwołania (w tym przypadku 10 dni od czynności Zamawiającego) oraz ich stanowczy
(prekluzyjny) charakter mają na celu sprawne prowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Wynajdywanie zarzutów, w odniesieniu do informacji zawartych w
dokumentach zamówienia znanych od listopada, w wyniku niezadawalającego wyniku
postępowania Zamawiającego mogłoby doprowadzić do paraliżu postępowań o udzielnie
zamówienia publicznego, dlatego też, aby Zamawiający mogli udzielać zamówień, a
wykonawcy kwes
tionować ich decyzje ustawodawca określił terminy na te czynności, jak
również przewidział ustawowe przesłanki odrzucenia odwołania, gdy podmiot składający
odwołanie działa w sposób niemieszczący się w regulacjach ustawowych.

W tym stanie rzeczy Izba stwi
erdziła, iż odwołanie wniesione zostało z uchybieniem
ustawowemu terminowi określonemu w art. 515 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp. W związku
z
powyższym Izba odrzuciła odwołanie na podstawie art. 528 pkt 3 ustawy Pzp, orzekając
w formie postanowienia zgodnie z art. 553 zdanie drugie ustawy Pzp. Zgodnie z art. 529 ust.
1 ustawy Pzp, Izba może odrzucić odwołanie na posiedzeniu niejawnym.
Mając na uwadze powyższe, Izba postanowiła jak w sentencji.
O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy Pzp
w zw. z §8 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu
od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).

Przewodniczący: ……………………………….………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie