eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 3346/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-12-29
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 3346/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Rafał Malinowski Protokolant: Oskar Oksiński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 grudnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego
d
o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 grudnia 2022 r. przez wykonawcę H. J.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Remontowo-Budowlana H. Ja. z
siedzib
ą w Zielonej Górze, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę
Cedynia -
Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni
przy udziale wykonawcy Wodnik Choszczno Sp. z o. o. z siedzibą w Choszcznie
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego


orzeka:
1.
Oddala odwołanie w całości.
2. Kosztami p
ostępowania odwoławczego obciąża odwołującego i zalicza w poczet
kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art
. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) na niniejszy wyrok - w terminie 14
dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
……………………

Sygn. akt:
KIO 3346/22
Uzasadnienie

Gmina Cedynia -
Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni, dalej jako: „Zamawiający”,
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.
1710), dalej ja
ko: „ustawa PZP”, którego przedmiotem jest termomodernizacja budynku
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cedyni, znak: ZAS.2411.07.2022.
Wartość przedmiotowego zamówienia jest niższa niż progi unijne, określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy PZP.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 9
listopada 2022 r., pod numerem 2022/BZP 00432473/01.
W dniu 14 grudnia 2022 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy H. J.
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Remontowo-
Budowlana H. J. z siedzib
ą w Zielonej Górze, dalej jako: „Odwołujący”, wobec następujących
czynności Zamawiającego:
1.
Zaniechania polegającego na wnikliwej i szczegółowej analizie dokumentów
przedłożonych przez WODNIK CHOSZCZNO Sp. z o. o. z siedzibą w Choszcznie, a w
szczególności w zakresie przedstawienia przez ww. podmiot referencji, a co w
konsekwencji wiązałoby się z wykluczeniem tego podmiotu z postępowania,
2. Zaniechania wykluczenia ww. wykonawc
y i wyjaśnienia referencji z uwagi na to, że
przedłożone dokumenty nie spełniają wymaganej formy, tj. niezgodne są z przepisami
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1261), które to rozporządzenie oraz przepisy ustawy PZP dopuszczają
złożenie referencji w dwóch formach: papierowej (i wówczas może być zeskanowana i
podpisana przez wykonawcę albo w formie oryginalnego dokumentu elektronicznego i
tak dokument musi być podpisany elektronicznie przez wystawcę. Przedłożone
dokumenty nie spełniają powyższego wymogu, a zatem oferta wykonawcy WODNIK
CHOSZ
CZNO Sp. z o. o. powinna zostać odrzucona,
3.
Zamieszczeniu w SWZ (punkt IV podpunkt 4 i 5) oraz w udzielonych na składane
zapytania odpowiedziach
zapisów, z których wynika, że wykonawca pierwszego etapu
nie wnosi uwag do wykonywania jakichkolwiek prac i robót w ramach realizacji
zamówienia, w sytuacji gdy wykonawca pierwszego etapu kategorycznie nie wyraża
zgody na przeprowadzenie jakichkolwie
k robót na dachu oraz elewacji, które

wykonywane są w ramach prowadzonych przez niego prac. Co więcej, wyraźnie
wskazu
je, że jakiekolwiek naruszenie konstrukcji dachu, montaż paneli fotowoltaicznych
na tej części dachu, gdzie prowadzi on prace spowoduje utratę udzielonej gwarancji.
Dlatego też informacja z SWZ, że „Gwarancja na pokrycie dachowe obciąża
wykonawcę, który realizuje prace pokrycia nowym dachem” jest informacją
nieprawdziwą i wprowadzającą w błąd potencjalnego wykonawcę zamówienia,
4.
Błędne przyjęcie, że oferta WODNIK CHOSZCZNO Sp. z o. o. spełnia wszystkie
kryteria w zakresie najkorzystniejszej oferty
spośród ogółu oferentów, podczas gdy w
sytuacji wykluczenia oferty ww. podmiotu najkorzystniejszą ofertę dla Zamawiającego
przedstawił Odwołujący. Zamawiający nie dochował reguł uczciwej konkurencji i
nierówno potraktował oferenta, który przedstawił wszelkie dokumenty, pozbawione
nieścisłości, braków oraz udzielił wszelkich rzetelnych odpowiedzi w niniejszym
postępowaniu.
W związku z postawionymi zarzutami Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz
dokonanie powtórnego badania i oceny ofert.
Stanowisko Odwołującego:
Argumentując postawione zarzuty Odwołujący dodał, że przedłożone przez Przystępującego
referencje z dnia 20.07.2021 r. wystawione zostały na rzecz B. R. i przez nią opatrzone
podpisem zaufanym. Referencje te zostały podpisane przez E. S. prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą EDA-KAROBUD Usługi Budowlane. Z kolei drugi dokument w postaci
listu referencyjnego z dnia 18.10.2022 r. został wystawiony przez Expert Sp. z o. o. z
siedzibą w Dolicach i podpisany podpisem zaufanym przez D. B., gdyż te referencje zostały
wystawione dla firmy INSCOM Sp. z o. o. z siedz
ibą w Szczecinie. Oświadczenia te zdaniem
Odwołującego niezgodne są z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
ud
zielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów
elektronicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1261), które to rozporządzenie oraz przepisy ustawy
PZP dopuszczają złożenie referencji w dwóch formach: papierowej (i wówczas może być
z
eskanowana i podpisana przez wykonawcę albo w formie oryginalnego dokumentu
elektronicznego i tak dokument musi być podpisany elektronicznie przez wystawcę.
Przedłożone dokumenty nie spełniają powyższego wymogu, a zatem Przystępujący powinien
zostać wezwany do złożenia wyjaśnień, a następnie wykluczony.
Odwołujący powołał się dodatkowo na wyrok KIO z dnia 26 kwietnia 2021 r., sygn. akt: KIO
902/21.

Odwołujący zawarł również argumentację dotyczącą, nieprawidłowych jego zdaniem,
zapisów SWZ oraz kwestii pytań i odpowiedzi udzielanych przez Zamawiającego. Jego
zdaniem w SWZ znajdują się nieprawdziwe informacje, tj. w punkcie IV podpunkt 4 oraz
podpunkt 5.
Stanowisko Zamawiającego:
Zamawiający w ramach odpowiedzi na odwołanie z dnia 19 grudnia 2022 r. przedstawił
swoje stanowisko w sprawie, wnosząc o odrzucenie odwołania, względnie jego oddalenie.
Zamawiający wskazywał w pierwszej kolejności, że wśród tez zawartych w odwołaniu,
znalazły się też takie, co do których termin na wniesienie odwołania dawno już minął i nie
mogą one być rozpatrywane w przedmiotowym postępowaniu odwoławczym. Argumenty,
wymienione w punkcie VI ust. 3 odwołania, dotyczące treści specyfikacji warunków
zamówienia oraz udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie
treści specyfikacji warunków zamówienia są spóźnione, gdyż specyfikacja warunków
zamówienia była udostępniona na stronie prowadzonego postępowania od dnia 9 listopada
2022 r., a odpowiedzi Zamawiającego, które kwestionuje Odwołujący, znajdywały się na
stronie pro
wadzonego postępowania od dnia 22 listopada 2022 r.
Kontynuując Zamawiający dodał, że zarzut nieprawidłowości dotyczący referencji
przedstawionych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza -
WODNIK CHOSZCZNO Sp. z o.o., wystawi
onych dla podmiotów udostępniających zasoby
doświadczenia, tj. - Spółki Inscom Sp. z o.o. oraz Elektro-lnstal B. R. są bezzasadne i nie
znajdują odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach ustawy PZP i aktów wykonawczych
do niej.
Jak dodał Zamawiający, z wykazu robót przedłożonego przez Wykonawcę wynika, że
podmiot udostępniający mu zasoby - ELEKTRO-INSTAL B. R., wykonał roboty budowlane,
stanowiące potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w roku 2020, na
rzecz EDA-KAR-BU
D Usługi Budowlane E. S., ul. Słowackiego 17b/3, Stargard, ZS
Samochodowych ul. Klonowica, Szczecin.
Do wykazu zostały dołączone referencje, z
których wynika należyte wykonanie tych robót. Referencje zostały wydane w wersji
papierowej i podpisane przez podmio
t, na rzecz którego roboty zostały wykonane podpisem
odręcznym. Scan podmiotowego środka dowodowego został podpisany przez osobę
upoważnioną do reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby, tj. przedsiębiorcę – B. R.,
przy pomocy podpisu zaufanego.
Z kolei inny
podmiot udostępniający mu zasoby - INSCOM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, wykonał roboty budowlane, stanowiące potwierdzenie spełnienia

warunków udziału w postępowaniu, w roku 2022 na rzecz EXPERT Sp. z o.o., ul. Kolejowa
37, 73-115 Dolice, ZUT Szczecin.
Do wykazu zostały dołączone referencje, z których wynika
należyte wykonanie tych robót. Referencje zostały wydane w wersji papierowej i podpisane
przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane podpisem odręcznym. Scan
podm
iotowego środka dowodowego został podpisany przez osobę upoważnioną do
reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby, tj. prokurenta – D. B., przy pomocy
podpisu zaufanego.
Jak podsumował Zamawiający, powyższy sposób podpisania dowodów należytego
wykonania robót budowlanych przez podmioty udostępniające zasoby w pełni odpowiada
przepisom ustawy PZP
i aktów wykonawczych do niej, tj. w szczególności Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
prze
kazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursie.
Stanowisko Przystępującego:
Pismem procesowym z dnia 27 grudnia 2022 r.
stanowisko w sprawie zajął również
przystępujący, wnosząc o oddalenie odwołania.
Przystępujący podniósł, że zarzuty dotyczące kwestii zapisów SWZ oraz udzielanych przez
Zamawiającego odpowiedzi na pytania do SWZ, są ewidentnie spóźnione.
W zakresie
zarzutów dotyczących referencji podzielił argumentację prezentowaną przez
Zamawiającego.
Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem uczestników postępowania, na podstawie
zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła
i
zważyła, co następuje:

Izba stwierdziła, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem
odwołania na podstawie art. 528 ustawy PZP, jednakże niektóre z zarzutów odwołania –
odnoszące się do zapisów SWZ oraz udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na
wnioski o wyjaśnienie treści SWZ były oczywiście spóźnione. Izba w tym zakresie w pełni
podzieliła argumentację prezentowaną przez Zamawiającego i Przystępującego, przyjmując
ją jako swoją. Z tego względu zarzuty oznaczone w odwołaniu punktem VI.3 nie podlegały
merytorycznemu rozpoznaniu przez Izbę.
Ponadto Izba ustaliła, że Odwołujący posiada interes we wniesieniu odwołania wynikający z
art. 505 ustawy PZP.

Izba postanowiła dopuścić do udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie
Zamaw
iającego wykonawcę Wodnik Choszczno Sp. z o. o. z siedzibą w Choszcznie.
Przystąpienie wpłynęło w terminie i spełnione zostały pozostałe wymogi formalne, a zatem
należało uznać je za zgłoszone skutecznie.
Izba dokonała ustaleń faktycznych w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy,
tj. przede wszystkim w oparciu o dokumentację przedmiotowego postępowania, której treść
była kluczowa dla rozstrzygnięcia sprawy.
Izba ustaliła następujący stan faktyczny sprawy:
Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest t
ermomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cedyni,
znak: ZAS.2411.07.2022.
Zgodnie z informacją z otwarcia ofert, do upływu terminu składania ofert złożonych zostało 3
oferty, w tym m.
in. oferta Odwołującego opiewająca na kwotę 8 750 000,00 zł oraz oferta
Przystępującego z ceną 7 674 991,02 zł.
Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia to 8 000 000,00 zł
brutto.
Zgodnie z SWZ
, sekcja VII: „Składanie dokumentów i oświadczeń wraz z ofertą. Informacje o
podmiotowych środkach dowodowych”, punkt 7, jednym z dokumentów, które należało
złożyć wraz z ofertą był „wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww.
dokument składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia
Należy pamiętać, że dowody należytego wykonania inne, niż pochodzące od podmiotu, na
rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, mogą zostać przedstawione
zamawiającemu wyjątkowo, wyłącznie w sytuacji, gdy wykonawca z przyczyn od niego
niezależnych nie jest w stanie uzyskać dokumentów od tego podmiotu.


W wykazie ro
bót wykonawca poda takie roboty, które odpowiadają warunkowi udziału w
postępowaniu, opisanemu przez zamawiającego, ich wartość, daty i miejsca wykonania i
podmioty, na rzecz których były one wykonywane. Jeśli w ramach wykazywanej inwestycji
wykonawca, opr
ócz robót, odpowiadających warunkowi udziału w postępowaniu, wykonywał
jeszcze inne roboty, powinien w wykazie wpisać wartość tylko tych robót, które odpowiadają
warunkowi udziału w postępowaniu albo łączną wartość robót oraz wartość robót
odpowiadających warunkowi udziału w postępowaniu.”

Zgodnie z sekcją XI SWZ „Sposób przygotowywania oferty” punkt 8: „Podmiotowe środki
dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej
(tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej,
opatrzonej podpisem zaufanym, przy użyciu profilu zaufanego, lub podpisane przy pomocy
dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. podpisem osobistym).”

Zgodnie z sekcją XI SWZ „Sposób przygotowywania oferty” punkt 10: „Sposób sporządzenia
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.”

Zgodnie z informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 9 grudnia 2022 r., oferta
Przystępującego otrzymała 100 punktów, zaś oferta Odwołującego 82,63 pkt. Za
najkorzystniejszą uznana została oferta Przystępującego.
Izba zważyła, co następuje:
Odwołanie zasługiwało na oddalenie.
Nawiązując do zarzutów postawionych w treści odwołania wskazać należy, że poza
spóźnionymi zarzutami dotyczącymi treści SWZ oraz odpowiedzi Zamawiającego na pytania
dotyczące wyjaśnień treści SWZ, odwołujący zakwestionował jedynie formę referencji
przedkładanych przez Przystępującego oraz postawił blankietowy zarzut naruszenia zasady

uc
zciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, który można potraktować jako
zarzut wynikowy dla zarzutu dotyczącego referencji.
Odnosząc się zatem do podnoszonych przez Odwołującego twierdzeń dotyczących formy
referencji przedkładanych przez Przystępującego, Izba pragnie wskazać, co następuje.
W pierwszej kolejności należy podkreślić, że kwestie formy wnoszonych w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokumentów reguluje Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie z dnia 30 grudnia 2020 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), dalej jako
: „Rozporządzenie”.
Rozporządzenie reguluje m. in. kwestie formy podmiotowych środków dowodowych, w
sytuacji gdy wystawione zostały one przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca,
w
ykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający
zasoby lub podwykonawca
niebędący podmiotem udostępniającym zasoby (§6
Rozporządzenia). Z kolei w §7 uregulowane zostały kwestie dotyczące m. in. formy
podmiotowych środków dowodowych niewystawianych przez upoważnione podmioty.
Nie ulega wątpliwości, że w niniejszym stanie faktycznym referencje należą do grupy
podmiotowych środków dowodowych, które wystawiane są przez podmioty inne niż
wykonawca,
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby lub podwykonawca niebędący podmiotem udostępniającym zasoby.
Zastosowanie znajdzie zatem §6 Rozporządzenia, który w ust. 2 stanowi, że w sytuacji gdy
podmiotowe środki dowodowe zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub
konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobist
ym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Jak z kolei stanowi ust. 3 pkt 1 p
oświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
dok
umentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:
1) podmioto
wych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
podwykonawca, w zakresie podmi
otowych środków dowodowych, które każdego z
nich dotyczą.

Z zestawienia powyższych przepisów wynika, że w sytuacji gdy referencje wystawione
zostały przez podmiot, na rzecz którego wykonane zostały określone roboty
budowlane/dostawy/usługi w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem,
prawidłową formą przekazania takiego dokumentu jest cyfrowe jego odwzorowanie.
Dodatkowo cyfrowe odwzorowanie powinno zostać poświadczone za zgodność z
dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia tego powinien dokonać odpowiednio
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby lub podwykonawca poprzez opatrzenie tego dokumentu - w
przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne -
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Zgodności przedkładanych dokumentów z ww. Rozporządzeniem wymagał również
Zamawiający w treści SWZ.
W niniejszym
postępowaniu Przystępujący w ramach potwierdzania spełniania warunków
udziału w postępowaniu polegał na zdolnościach innych podmiotów, tj. Elektro-Instal B. R.
oraz Inscom Sp. z o. o.
W ramach podmiotowych środków dowodowych złożone zostały m.
in. referencje potwierdzające prawidłowe wykonanie robót przez ww. podmioty, tj.:
1. Referencje wystawione na rzecz Elektro Instal B. R. przez EDA-KAR-
BUD Usługi
Budowlane E. S.
z siedzibą w Stargardzie – podpisane podpisem własnoręcznym przez
wystawiającego referencje oraz dodatkowo podpisem zaufanym przez B. R. czyli przez
podmiot udostępniający zasoby w niniejszym postępowaniu,
2. List referencyjny wystawiony na rzecz Inscom Sp. z o. o. przez Expert Sp. z o. o.

podpisany podpisem własnoręcznym przez Prezesa Zarządu wystawiającego
referencje, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji oraz dodatkowo podpisem
zaufanym przez D. B., tj. prokurenta samoistnego Inscom Sp. z o. o. uprawnionego do
samodzielnej reprezentacji czyli przez podmiot
udostępniający zasoby w niniejszym
postępowaniu.
Powyższe prowadzi do wniosku, że wszystkie wymagania Rozporządzenia i SWZ w zakresie
formy składanych podmiotowych środków dowodowych zostały spełnione, a zatem
postawiony zarzut należy uznać za chybiony. Nie miało więc miejsca naruszenie zasad
uczciwej konkurencji cz
y też równego traktowania wykonawców, jak podnosił Odwołujący.
Z powyższych względów, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do wyniku sprawy na
podstawie art. 575 ustaw
y PZP oraz w oparciu o § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).


Przewodniczący:

………………………


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie