eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 558/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-03-22
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 558/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Kot Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2022 roku w Warszawie
odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 lutego 2022 roku przez
wykonawcę PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu prowadzonym
przez
zamawiającego „PKP Intercity” S.A. z siedzibą w Warszawie

przy udziale wykonawcy J.
ELECTRIC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,


orzeka:

1.
Oddala odwołanie,
2.
Kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego - PKP Energetyka S.A.
z siedzibą w Warszawie i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego
kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) uiszczoną przez od-
wołującego - PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwoła-
nia.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:
………………………….
Sygn. akt KIO 558/22

Uzasadnienie


„PKP Intercity” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Zamawiający” oraz „PKP Intercity
S.A.
) prowadzi na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 ze zm., dalej:
„ustawa Pzp”) postępowanie
o
udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie
usług utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej (Nr postępowania: 21/WNP-010064/INF) (dalej:
Postępowanie”).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej dnia
11 października 2021 roku pod numerem: 2021/S 197-515058.

W dniu 17 lutego
2022 roku Zamawiający poinformował wykonawców o wyniku
P
ostępowania. W informacji o rozstrzygnięciu PKP Intercity S.A. przekazała wykonawcom
ubiegającym się o udzielenie zamówienia, że w zakresie części nr 2, 3 oraz 4 za
najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez J. ELECTRIC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(dalej:
„J. ELECTRIC Sp. z o.o.”), natomiast w części nr 1 – ofertę PKP Energetyka S.A. z
siedzibą w Warszawie (dalej: „Odwołujący” oraz „PKP Energetyka S.A.”). Ponadto
Zamawiający zawiadomił, że w Postępowaniu zostały odrzucone oferty pozostałych
wykonawców tj. TRAKCJA SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Zakład
Budownictwa Kolejowego Radom Paweł Czupryn z siedzibą w Radomiu.
28 lutego 2022 roku PKP En
ergetyka S.A. wniosła odwołanie wobec czynności
i
zaniechań, jakich dopuścił się Zamawiający w Postępowaniu poprzez:
1) naruszenie art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp w zw. z
Rozdziałem VIII.2.1) lit. d) i)
Specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”) poprzez zaniechanie
wykluczenia wykonawcy J.
ELECTRIC Sp. z o.o. z Postępowania, który w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu,
co miało istotny wpływ na decyzje podejmowane przez PKP Intercity S.A. J.
ELECTRIC Sp. z o.o. oświadczyła Zamawiającemu, że przedstawione przez nią
doświadczenie na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu
dotyczące utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej w zakresie oględzin i przeglądów
okresowych było o wartości netto wyższej niż 800 000 zł netto, podczas gdy to
doświadczenie w wymaganym zakresie tj. dotyczącym utrzymania urządzeń sieci
trakcyjnej, ni
e przekroczyło wartości nawet 200 000 zł netto;
2) naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b) i c) ustawy Pzp poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty wykonawcy J.
ELECTRIC Sp. z o.o. pomimo tego, że została

złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
względnie który nie złożył w terminie dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu – w odniesieniu do warunku z SWZ:
• Rozdział VIII.2.1) lit. d) i) SWZ zdolność techniczna i zawodowa w zakresie
wymaganego doświadczenia:
-
gdyż J. ELECTRIC Sp. z o.o. przedstawiła doświadczenie na
potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, które
w
zakresie dotyczącym utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej w zakresie
oględzin i przeglądów nie przekroczyło wartości 200 000 zł netto;
• Rozdział VIII.2.1) lit. d) ii) SWZ zdolność techniczna i zawodowa w zakresie
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
-
gdyż J. ELECTRIC Sp. z o.o. nie wykazała dysponowania osobami w
wymaganym przez Zamawiającego zakresie tj. żadna z osób wskazanych
do realizacji zamówienia nie posiada aktualnego świadectwa kwalifikacji
eksploatacji urządzeń energetycznych na stanowiskach eksploatacji „E”
oraz dozoru „D” w grupie G1, podczas gdy wymogiem Zamawiającego
było, by choć jedna osoba takie łączne świadectwa „E” oraz „D”
posiadała.

Wskazując na powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o:
1)
uwzględnienie odwołania i unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej
na wyborze oferty wykonawcy J. ELECTRIC Sp. z o.o. jako oferty
najkorzystniejszej
w trzech częściach tj. nr 2, 3 oraz 4;
2)
nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności badania ofert i wykluczenie
wykonawcy J.
ELECTRIC Sp. z o.o. z Postępowania, względnie odrzucenia jego
oferty.

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, że w jego ocenie wymóg z
Rozdziału VIII.2.1) lit. d) i) SWZ należało rozumieć w ten sposób, iż Zamawiający wymagał
by na podstawie zrealizowanej lub realizowanej umowy
– w okresie 3 lat przed upływem
terminu składania ofert – wartość netto zrealizowanego zamówienia (tj. w tych 3 latach)
wynosiła określone dla poszczególnych części wartości. PKP Energetyka S.A. podniosła, że
dla PKP Intercity S.A. istotna była kwestia wartości nie całego zamówienia (w którym to
częścią składową może być utrzymanie), ale wartość usług utrzymania urządzeń sieci
trakcyjnej w
zakresie przeglądów i oględzin. Co więcej Odwołujący zaznaczył, że wartość ta
musiała dotyczyć stricte tej części zamówienia, na które składa się utrzymanie urządzeń
sieci trakcyjnej w zakresie oględzin i przeglądów okresowych. W ocenie PKP Energetyka

S.A.
niejasna jest wartość zamówienia, które J. ELECTRIC Sp. z o.o. wskazała na potrzeby
wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub
zawodowej
określonego w Rozdziale VIII.2.1) lit. d) i) SWZ tj. zamówienia zrealizowanego
przez podmiot trzeci -
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe RAJBUD Sp. z o.o. z siedzibą
w Szymbarku (dalej:
„RAJBUD Sp. z o.o.”) na rzecz Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni
(dalej:
„GZDiZ”) pn. „Utrzymanie infrastruktury torów tramwajowych oraz urządzeń i instalacji
elektroenergetyki tramwajowej na terenie miasta
Gdańska”
zrealizowanego przez
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe RAJBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Szymbarku (dalej:
„RAJBUD Sp. z o.o.”) na rzecz GZDiZ. Odwołujący wskazał, że z referencji z dnia 18 lutego
2021 roku wystawionych przez GZ
DiZ dla RAJBUD Sp. z o.o. wynika, że część dotycząca
utrzymania urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej tramwajowej (tj. zdaniem
Odwołującego jedynego punktu zamówienia, który mógłby zostać zaliczony jako spełniający
zakres warunku udziału w postępowaniu) wyniosła jedynie 325 157,20 zł netto (całościowo).
W
ocenie PKP Energetyka S.A. wartość ta powinna jednak podlegać pomniejszeniu, gdyż
nie wszystkie z
czynności wskazanych w tym punkcie referencyjnego doświadczenia
odpowiadają wymogowi z Postępowania. W ocenie PKP Energetyka S.A. mając na uwadze
definicje zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu znak: 6/B/UT/2017
prowadzonym przez GZDiZ
, zakres czynności w doświadczeniu referencyjnym RAJBUD Sp.
z o.o. w odniesieniu do sieci trakcyjnej
był zdecydowanie węższy niż wymagany w
Postępowaniu, a w konsekwencji – nie można zaliczyć całości wartości tego zamówienia w
tej części jako wystarczającego do wykazania spełnienia warunku udziału w Postępowaniu.
Odwołujący podniósł, że stoi na stanowisku, iż J. ELECTRIC Sp. z o.o. wprowadziła
Zamawiającego w błąd przedstawiając nieprawdziwe informacje, o tym iż wartość prac/usług
przedstawionych przez RAJBUD Sp. z o.o. tj. podmiot trzeci na zasobach, którego polegała
J. ELECTRIC Sp. z o.o.
, dotyczącym utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej w zakresie
oględzin i przeglądów okresowych wynosiła co najmniej 800 000 zł netto. Dodatkowo
Odwołujący podniósł, że wskazane przez J. ELECTRIC Sp. z o.o. doświadczenie nie
pozwala stwierdzić wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, gdyż zdaniem
PKP Energetyka S.A., wymóg wartości netto tych usług dotyczących utrzymania urządzeń
sieci trakcyjnej w zakresie oględzin i przeglądów okresowych nie był spełniony dla żadnej
części w Postępowaniu (tj. był niższy niż 200 000 zł). Odwołujący na podstawie informacji
publicznie dostępnych w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. akt KIO 1116/17, który
dotyczył postępowania, w którym RAJBUD Sp. z o.o. zawarła umowę z GZDiZ, przedstawił
kalkulacje, z których wynika wyżej wspomniane twierdzenie o nieprzekroczeniu 200 000 zł
netto. Z
wyliczeń PKP Energetyka S.A. wynika, że kwota referencyjna w zakresie przeglądów
sieci trakcyjnej jest nie w
iększa niż 170 932,70 zł, a zatem – w ocenie Odwołującego – nie
można uznać, że J. ELECTRIC Sp. z o.o. wykazała spełnianie warunków udziału

w
Postępowaniu.
Nadto Odwołujący podniósł, że wykonawca J. ELECTRIC Sp. z o.o. nie wykazał
dysponowania personelem o wymaganych przez Zamawiającego kwalifikacjach,
a w
konsekwencji nie spełnił warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale
VIII.2.1) lit. d) ii) SWZ. Zdaniem PKP Energetyka S.A. wspomnia
ny powyżej wymóg należy
odczytywać w ten sposób, że każda z czterech osób wskazywana dla poszczególnej części
zamówienia musi posiadać świadectwo kwalifikacji eksploatacji urządzeń energetycznych na
stanowiskach eksploatacji „E”, a co najmniej jedna z tych czterech osób (tj. posiadających
świadectwo „E”) powinna dodatkowo posiadać świadectwo dozoru „D”. Odwołujący
podkreślił, że J. ELECTRIC Sp. z o.o. w uzupełnianym wykazie osób wskazała rozłącznie
osoby, które posiadają albo świadectwo „E” albo „D”, przy czym nie wymieniono ani jednej
osoby, która posiadałaby oba świadectwa łącznie. W ocenie PKP Energetyka S.A.
konieczność przewidzenia przez wykonawców co najmniej jednej osoby, która posiadałaby
oba świadectwa wynika zarówno z literalnego brzmienia warunku i jego wykładni, a także –
co najważniejsze – z przesłanek merytorycznych. Odwołujący wskazał, że od strony
merytorycznej przedmiotowy wymóg znajduje oparcie w rozporządzeniu Ministra Energii z
dnia 28 sierpnia 2019 roku w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach
energetycznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku poz. 1210, dalej:
„rozporządzenie w sprawie BHP”).
W dniu 17 marca
2022 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęła
odpowiedź na odwołanie, w której Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania w całości.
W pierwszej kolejności PKP Intercity S.A. wskazała, że z przedstawionych przez J.
ELECTRIC Sp. z o.o. podmiotowyc
h środków dowodowych oraz wyjaśnień wynika, iż
wykonawca ten
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający podkreślił, że
RAJBUD Sp. z o.o.
tj. podmiot udostępniający doświadczenie J. ELECTRIC Sp. z o.o. w
wyjaśnieniach z dnia 19 stycznia 2022 roku oraz 21 stycznia 2022 roku wskazała, że wartość
prac/usług dotyczących utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej w zakresie oględzin
i
przeglądów okresowych wynosiła co najmniej 800 000 zł netto.
Ponadto
PKP Intercity S.A. podkreśliła, że dla zastosowania art. 109 ust. 1 pkt 8
ustawy Pzp muszą zostać kumulatywnie spełnione przesłanki wskazane w tym przepisie.
Zamawiający podniósł, że Odwołujący nie udowodnił, iż J. ELECTRIC Sp. z o.o. przedstawiła
informacje niezgodne z rzeczywistością oraz, że wprowadzenie w błąd Zamawiającego było
zawinione przez wykonawcę lub nastąpiło na skutek rażącego niedbalstwa.
Zamawiający zaznaczył również, że w ocenie Odwołującego wyłącznie jeden
z
punktów wskazanych w referencjach może zostać zaliczony jako zgodny z warunkiem
udziału w postępowaniu, jednak PKP Energetyka S.A. nie ma wiedzy jakie faktycznie prace
zostały wykonane w trakcie realizacji zamówienia. Jak wskazała PKP Intercity S.A. sam fakt,
iż czynności wykonane na podstawie umowy przez RAJBUD Sp. z o.o. nie zostały

sklasyfikowane analogicznie jak w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu, nie
oznacza, iż wykonawca nie legitymuje się wymaganym doświadczeniem. Istotny jest fakt
wykonywania określonych czynności w trakcie realizacji zamówienia a nie to, jak zostały one
nazwane w przedstawionych referencjach. W ocenie Zam
awiającego wbrew twierdzeniom
O
dwołującego czynności odpowiadających warunkowi udziału w postępowaniu z Rozdziału
VIII.2.1) lit. d) i) SWZ
jest znacznie więcej. PKP Intercity S.A. przykładowo wskazała na
niektóre czynności zawarte w punkcie II podpunkt 2 lit. c) referencji z dnia 18 lutego 2022
roku. Nadto
Zamawiający podkreślił, że referencje stanowią dokument, który ma potwierdzać
należyte wykonanie zamówienia. W ocenie PKP Intercity S.A. Odwołujący nie wykazał, iż J.
ELECTRIC Sp. z o.o.
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że spełnia warunki udziału
w postępowaniu, czy też przedstawił zawyżoną wartość prac. Zamawiający podkreślił, że nie
sposób uwzględnić takiej argumentacji opartej wyłącznie o kalkulacje własne Odwołującego.
PKP Intercity S.A.
podkreśliła, że Odwołujący nie kwestionuje tego, iż J. ELECTRIC Sp. z
o.o. ma doświadczenie w wykonaniu usług, o których mowa w Rozdziale VIII.2.1) lit. d) i)
SWZ, ale
kwestionuje ich wartość. Zamawiający podkreślił, że PKP Energetyka S.A
sporządziła własną kalkulację w oparciu o formularz cenowy przyjęty w postępowaniu, a nie
faktyczne wynagrodzenie otrzymane przez RAJBUD Sp. z o.o.
Odwołujący powołuje się
jedynie na informacje zawarte w uzasadnieniu
wyroku Krajowej Izby Odwoławczej o sygn.
akt KIO 1116/17.
Odnośnie zarzutu dotyczącego niespełniania przez J. ELECTRIC Sp. z o.o. warunku
udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, o którym mowa w Rozdziale VIII.2.1) lit. d) ii) SWZ Zamawiający wskazał, że
interpretacja przedmiotowego
warunku dokonana w odwołaniu przez Odwołującego jest
nieuprawniona i zawężająca. PKP Intercity S.A. podkreśliła, że nie wymagała, aby co
najmniej jedna z osób wskazanych przez wykonawcę posiadała oba świadectwa. Zgodnie z
intencją Zamawiającego wykonawcy mieli bowiem dysponować zespołem, w skład którego
wchodzą 3 osoby posiadające świadectwo eksploatacji E oraz jedna osoba ze świadectwem
dozoru D.
Jak wskazał Zamawiający powyższy warunek koresponduje także z wynikającym
z umowy wymogiem w zakresie zespołu wykonawcy realizującego usługę utrzymania
zawartym w
postanowieniu § 8 ust. 1 umowy. Nadto PKP Intercity S.A. wskazała, że wbrew
twierdzeniom
Odwołującego z rozporządzenia w sprawie BHP nie wynika, że do wykonania
zamówienia konieczny jest udział jednej osoby posiadającej oba świadectwa kwalifikacji (E +
D).

Wykonawca J.
ELECTRIC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgłaszający

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wniósł o oddalenie
odwołania w całości.

Izba ustaliła i zważyła, co następuje.

Krajowa Izba Odwoławcza, rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie
i
uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego, stanowiska stron
oraz uczestnika postępowania odwoławczego
złożone na piśmie i podane do protokołu rozprawy, a także złożone dowody, ustaliła,
co następuje.

Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których
stanowi przepis art. 528 ustawy Pzp.
Ponadto Izba stwierdziła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamówienia, kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody w wyniku
naruszenia pr
zez Zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 505 ust. 1
ustawy Pzp, co uprawniało go do złożenia odwołania.
Do niniejszego
postępowania odwoławczego skuteczne przystąpienie po stronie
Zamawiającego zgłosił wykonawca J. ELECTRIC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej:
„Przystępujący”).

Odwołanie zostało rozpoznane w granicach zawartych w nim zarzutów (art. 555
ustawy Pzp)
z uwzględnieniem zasady kontradyktoryjności postępowania (art. 534 ust. 1
ustawy Pzp). Rozpoznając przedmiotowe odwołanie Izba miała na uwadze treść akt postę-
powania (§8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą).

Izba ustaliła następujące okoliczności jako istotne:

Zgodnie z Rozdzia
łem VIII.2.1) lit. d) i) SWZ „(…) O udzielenie zamówienia może
ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, by Wykonawca:
i) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje należycie
zamówienie (na podstawie jednej umowy) dotyczące utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej w
zakresie oględzin i przeglądów okresowych, o wartości netto nie mniejszej niż :


-
dla części 1 przedmiotu zamówienia – 800 000,00 PLN;
-
dla części 2 przedmiotu zamówienia – 200 000,00 PLN;
-
dla części 3 przedmiotu zamówienia – 200 000,00 PLN;
-
dla części 4 przedmiotu zamówienia – 200 000,00 PLN;
Pod pojęciem oględzin należy rozumieć bieżącą kontrolę i ocenę stanu technicznego
poszczególnych elementów i urządzeń sieci trakcyjnej,
Pod pojęciem przeglądów okresowych należy rozumieć zespół czynności, na które składają
się pomiary parametrów sieci trakcyjnej, regulacja sieci trakcyjnej, oraz wymiana
uszkodzonych elementów sieci trakcyjnej.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, Wykonawca może wykazać się usługą
wykonywaną (niezakończoną), jeżeli wartość części wykonanej tej usługi jest nie niższa niż
odpowie
dnio wskazana powyżej.
W przypadku Wykonawcy składającego ofertę w zakresie więcej niż jednej części,
Wykonawca może przedstawić na potwierdzenie spełnienia warunku to samo zamówienie
dla większej liczby części, z zastrzeżeniem, iż jego wartość nie może być niższa niż
minimalna, wymagana wartość dla danej części (…)”
.

Przystępujący w części IV Sekcja C Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (dalej: „JEDZ”) w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu
określonego w Rozdziale VIII.2.1) lit. d) i) SWZ wskazał zamówienie zrealizowane na rzecz
GZDiZ pn
. „Utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej tramwajowej -
przeglądy urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej, obsługa techniczna urządzeń
i instalacji
elektroenergetyki
trakcyjnej,
nadzór
i
zdalne
sterowanie
stacjami
prostownikowymi. Naprawy bieżące urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej”
za
łączną kwotę 7 022 891,40 zł netto.

W wyjaśnieniach z dnia 19 stycznia 2022 roku RAJBUD Sp. z o.o. potwierdziła, że
wartość prac/usług dotyczących utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej w zakresie oględzin
i
przeglądów okresowych wynosiła co najmniej 800 000 zł netto.

Kolejno w piśmie z dnia 21 stycznia 2022 roku RAJBUD Sp. z o.o. oświadczyła, że
wykonała dla GZDiZ prace polegające na utrzymaniu urządzeń i instalacji elektroenergetyki
trakcyjnej tramwajowej, przeglądów urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej, obsługi
technicznej urządzeń i instalacji elektroenergetyki trakcyjnej, nadzoru i zdalnego sterowania
stacjami prostownikowymi, naprawy bieżące urządzeń i instalacji elektroenergetyki
trakcyjnej, które zdaniem RAJBUD Sp. z o.o. spełniają warunek udziału w postępowaniu
określony w Rozdziale VIII ust. 2 pkt. 1) lit. d) SWZ, na kwotę 7 022 891,40 zł netto, a tym
samym wartość prac/usług dotyczących utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej w zakresie
oględzin i przeglądów okresowych stanowiących przedmiot udostępnianego zasobu w
zakresie wiedzy i
doświadczenia zawodowego wyniosła co najmniej 800 000 zł netto.

Stosownie do brzmienia Rozdzia
łu VIII.2.1) lit. d) ii) SWZ „(…) O udzielenie
zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu,
dotyczące:
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, by Wykonawca:
ii) dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, że dysponuje
osobami posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacji eksploatacji urządzeń
energetycznych na stanowiskach eksploatacji „E” oraz dozoru „D” w grupie G1 (uprawnienia
elektryczne SEP), w liczbi
e nie mniejszej niż:
1) Cześć 1 przedmiotu zamówienia - 4 osoby, w tym 1 ze świadectwem dozoru „D”,
2) Cześć 2 przedmiotu zamówienia - 4 osoby, w tym 1 ze świadectwem dozoru „D”,
3) Cześć 3 przedmiotu zamówienia - 4 osoby, w tym 1 ze świadectwem dozoru „D”,
4) Cześć 4 przedmiotu zamówienia - 4 osoby, w tym 1 ze świadectwem dozoru „D”.
Przez świadectwa kwalifikacji eksploatacji urządzeń energetycznych Zamawiający rozumie
dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do pracy przy eksploatacji urządzeń,
instalacji i sieci energetycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci z dnia 28 kwietnia 2003 r (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828) lub w przypadku
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiadające im kwalifikacje w zakresie
eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci i wraz z uzyskaniem ich potwierdzenia stosownie do
przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U.
Nr 87, poz. 954 oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 655).
W p
rzypadku Wykonawcy składającego ofertę w zakresie więcej niż jednej części,
Wykonawca może przedstawić na potwierdzenie spełnienia warunku te same osoby dla
większej liczby części”
.

Zgodnie z treścią § 8 ust. 1 umowy: „1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje
i w
okresie do zakończenia obowiązywania Umowy będzie nieprzerwanie dysponował,
zasobami kadrowymi niezbędnymi do należytej, w tym terminowej, realizacji Przedmiotu
Umowy. W celu prawidłowego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do
dyspono
wania minimum następującym Zespołem:
1)
w celu świadczenia Diagnostyki Sieci Trakcyjnej oraz wykonania Przeglądów
okresowych -
minimum 3 pracowników posiadających aktualne świadectwa kwalifikacji
eksploatacji urządzeń energetycznych na stanowiskach eksploatacji „E” w grupie G1
(uprawnienia elektryczne SEP) i minimum 1 pracownika mającego uprawnienia dozoru „D”,


który jednocześnie będzie pełnił rolę Kierującego Zespołem.
2)
w celu świadczenia Obsługi technicznej oraz Serwisu awaryjnego - minimum 3
pracowników posiadających aktualne świadectwa kwalifikacji eksploatacji urządzeń
energetycznych na stanowiskach eksploatacji „E” w grupie G1 (uprawnienia elektryczne
SEP) i minimum 1 pracownika
mającego uprawnienia dozoru „D”, który jednocześnie będzie
pełnił rolę Kierującego Zespołem (…)”
.
J. ELECTRIC Sp. z o.o. w
Części IV Sekcja C JEDZ wskazała 12 osób posiadających
świadectwa kwalifikacji eksploatacji urządzeń energetycznych na stanowiskach eksploatacji
„E” oraz 4 osoby

posiadające świadectwa kwalifikacji eksploatacji urządzeń energetycznych
na stanowiskach
dozoru „D”.

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę, Izba uznała, że odwołanie nie zasługiwało na
uwzględnienie.

Izba wskazuje, że mając na uwadze dokumentację postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego
, w szczególności zapisy SWZ oraz wyjaśnienia RAJBUD Sp. z o.o. (tj.
podmiotu udostępniającego doświadczenie Przystępującemu) z dnia 19 stycznia 2022 r. oraz
21 stycznia 2022 r.
złożone w toku postępowania należało uznać, że J. ELECTRIC Sp. z o.o.
przedstawiła doświadczenie na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu
opisanego w Rozdziale VIII.2.1) lit. d) i) SWZ,
które w zakresie dotyczącym utrzymania urzą-
dzeń sieci trakcyjnej w zakresie oględzin i przeglądów przekroczyło wartość 200 000 zł netto.
N
ie potwierdził się zatem zarzut dotyczący braku wykazania spełniania warunku dotyczące-
go
zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wymaganego doświadczenia.

Izba podziel
iła stanowisko Zamawiającego, zgodnie z którym Odwołujący przekona-
nie o niespełnianiu warunku udziału w postępowaniu przez J. ELECTRIC Sp. z o.o. powziął
wyłącznie na podstawie własnych kalkulacji dokonanych zarówno bez znajomości wszystkich
stawek wykonawcy
wynikających z oferty złożonej GZDiZ, jak i wiedzy na temat faktycznie
realizowanych czynności. PKP Intercity S.A. słusznie wskazała, że uzasadnienie odwołania
stanowi jedynie dywagacje Odwołującego oraz polemikę z treścią referencji. PKP Energety-
ka S.A. d
ysponuje wyłącznie opisem przedmiotu zamówienia w postępowaniu, w którym za-
warto umowę między RAJBUD Sp. z o.o. a GZDiZ, natomiast nie ma wiedzy jakie faktycznie
prace były wykonywane na podstawie tej umowy i jaka była ich liczba/wartość. W tym miej-
scu zas
adnym jest podkreślenie, że PKP Energetyka S.A. w treści odwołania przyznaje, że w
referencjach z dnia 18 lutego 2021 roku wskazane
są czynności, które w ocenie Odwołują-
cego potwierdza
ją spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego do-
świadczenia, jednak ich wartość nie przekracza kwoty 200 000,00 zł netto. Odwołujący na
podstawie własnych wyliczeń opierających się wyłącznie na wiedzy eksperckiej oraz znajo-
mości jedynie 8 z kilkudziesięciu pozycji formularza cenowego złożonego przez RAJBUD Sp.

z
o.o. w postępowaniu prowadzonym przez GZDiZ w sposób bezskuteczny próbuje zanego-
wać wartość wykonanych usług. Izba podzieliła stanowisko Zamawiającego i Przystępujące-
go, zgodnie z
którym stawki, które nie wynikają z uzasadnienia wyroku Krajowej Izby Odwo-
ławczej o sygn. akt KIO 1116/17 nie mogą być uznane za wiarygodne.

Nadto koniecznym jest
podkreślenie, że przedstawione przez Przystępującego do-
świadczenie dotyczyło utrzymania tramwajowej sieci trakcyjnej, a nie kolejowej, jak w niniej-
szym Postępowaniu. Izba wskazuje, że z treści zapisów SWZ, w tym odpowiedzi na pytanie
nr 2 z dnia 10 listopada 2021 roku wynik
a, że do udziału w postępowaniu mógł zgłosić się
wykonawca, który de facto świadczył/świadczy usługę utrzymania sieci trakcyjnej w komuni-
kacji miejskiej (np. sieć tramwajowa). W ocenie Izby PKP Intercity S.A. słusznie przyjęła, że
warunek udziału w postępowaniu powinien być zatem interpretowany z uwzględnieniem od-
rębności charakteryzujących obie usługi. Izba wskazuje, że warunek powinien korespondo-
wać z przedmiotem zamówienia i pozwalać na stwierdzenie, iż wykonawca posiadający np.
określone doświadczenie podoła realizacji zamówienia, jednakże posiadane doświadczenie
nie musi być tożsame z przedmiotem zamówienia, gdyż wówczas mogłoby ograniczać do-
stęp do pozyskania zamówienia podmiotom zdolnym do realizacji zamówienia. Zamawiający
nie może zatem wymagać, aby w treści referencji posługiwano się takimi samymi pojęciami,
czy też definicjami jak przyjętymi przez niego w Postępowaniu. Ponadto PKP Intercity S.A.
trafnie
wskazała, że Odwołujący niezasadnie interpretuje treść referencji posługując się tre-
ścią rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 roku
w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytu-
owanie (Dz.U. 1998 Nr 151, poz. 987
), gdyż zgodnie z brzmieniem § 1 ust. 2 pkt 1 wspo-
mnianego rozporządzenia jego przepisów nie stosuje się do linii tramwajowych.

Niezależnie od powyższego Izba wskazuje, że rolą referencji jest potwierdzenie nale-
żytego wykonania umowy, co wynika wprost z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23
grudnia 2020 roku Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie
podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz.U. z 2020 roku poz. 2415). Jak s
łusznie podniosła PKP Intercity S.A. wyko-
nawcy nie mają wpływu na treść wystawionych przez zamawiających referencji. Nie sposób
wymagać, aby referencje w sposób szczegółowy dokumentowały przebieg realizacji zamó-
wienia oraz rozliczenia między stronami. Wiedzę na temat wykonanych usług może posiadać
jedynie sam wykonawca oraz podmiot zlecający prace. Istotny jest zatem zakres wykona-
nych prac a
nie sposób w jaki zostały one opisane, czy też nazwane w referencjach.

Izba podziela pogląd wyrażony w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie
z
którym treść referencji nie musi w całości potwierdzać spełnianie warunku udziału w postę-
powaniu, albowiem nie taka jest rola tego dokumentu.
Należy podkreślić, że referencje mają

za zadanie potwierdzać należyte wykonanie konkretnego zamówienia, a wykonawcy nie ma-
ją wpływu na ich treść, gdyż referencje wystawiane są przez podmiot od nich niezależny.

Krajowa Izba
Odwoławcza w wyroku z dnia 6 lipca 2017 roku wydanym w sprawie
oznaczonej sygn. akt KIO 1216/17
stwierdziła, że „(…) odwołujący błędnie i w sposób nieu-
zasadniony wymaga, aby treść referencji powielała wszystkie informacje, żądane przez za-
mawiającego na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, albowiem po-
twierdzeniem spełnienia warunku jest oświadczenie wykonawcy w formie wykazu, a referen-
cje mają za zadanie potwierdzać jedynie prawidłowość wykonywanej usługi referencyjnej
(…)”
(por. wyrok KIO z dnia 16 lipca 2021 roku o sygn. akt KIO 1727/21, wyrok KIO z dnia 19
lipca 2021 roku o sygn. akt KIO 1656/21, wyrok KIO z dnia 18 maja 2018 roku o sygn. akt
KIO 845/18 oraz wyrok KIO z dnia 28 listopada 2016 roku o sygn. akt KIO 2145/16).

Przenosząc powyższe na kanwę niniejszej sprawy zasadnym jest uznanie, że Zama-
wiający po zbadaniu łącznie złożonych przez Przystępującego dokumentów tj. informacji
zawartych w JEDZ wraz z informacjami zawartymi w referencjach z dnia 18 lutego 2021 ro-
ku, a
także w wyjaśnieniach z dnia 19 stycznia 2022 roku oraz z dnia 21 stycznia 2022 roku,
w
sposób prawidłowy ocenił, iż J. ELECTRIC Sp. z o.o. spełnia warunek udziału
w
postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VIII.2.1) lit. d) i) SWZ.
Wobec tego
, że nie potwierdził się zarzut dotyczący niespełnienia przez J. ELECTRIC
Sp. z o.o. warunku
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, o
którym mowa w Rozdziale VIII.2.1) lit. d) i) SWZ, należało uznać, iż zarzut dotyczący zanie-
chania wykluczenia
Przystępującego z powodu wprowadzenia Zamawiającego w błąd
w
wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa również podlega oddaleniu. Od-
wołujący nie wykazał, że Przystępujący przedstawił informacje niezgodne z rzeczywistością
oraz, że wprowadzenie w błąd było zawinione przez wykonawcę lub nastąpiło na skutek ra-
żącego niedbalstwa. Koniecznym jest podkreślenie, że PKP Energetyka S.A. całą swoją ar-
gumentację w zakresie naruszenia art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp oparła o informacje wyni-
kające z referencji z dnia 18 lutego 2021 roku oraz Opisu przedmiotu zamówienia stanowią-
cego załącznik dokumentacji postępowania znak: 6/B/UT/2017 prowadzonego przez GZDiZ .
Na podstawie przytoczonych
w odwołaniu twierdzeń PKP Energetyka S.A. nie można uznać,
że mamy do czynienia z informacjami wprowadzającymi w błąd. Odwołujący, na którym spo-
czywał ciężar wykazania, nie uprawdopodobnił, że doszło do wprowadzenia w błąd Zama-
wiającego i zostały spełnione przesłanki zawarte w treści powyższego przepisu.
Odnośnie zarzutu dotyczącego niespełniania przez J. ELECTRIC Sp. z o.o. warunku
udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamó-
wienia Izba p
rzychyliła się do stanowiska Zamawiającego, zgodnie z którym – biorąc pod
uwagę treść warunku opisanego w Rozdziale VIII.2.1) lit. d) ii) SWZ oraz zapisów umowy,
w
szczególności § 8 ust. 1 umowy - intencją PKP Intercity S.A. było, aby wykonawcy dyspo-

nowali
zespołem w skład, którego wchodzą 3 osoby posiadające świadectwo eksploatacji E
oraz 1
osoba ze świadectwem dozoru D.
Izba wskazuje
, że nawet gdyby przyjąć, iż treść przedmiotowego warunku udziału
w
postępowaniu nie jest jednoznaczna, to należy go rozumieć na korzyść wykonawcy. Za-
mawiający nie może zatem dokonywać zawężającej interpretacji warunku wskazanego w
Rozdziale VIII.2.1) lit. d) ii) SWZ.
Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że z uwagi na to, iż zarzut odwołania
opierał się na interpretacji treści powyższego warunku udziału w postępowaniu Przystępują-
cy w celu rozwiania jakichkolwiek wątpliwości przedstawił świadectwa dla 16 osób wymie-
nionych w JEDZ
potwierdzające posiadanie przez te osoby uprawnienia zarówno w zakresie
dozoru jak i eksploatacji.
Jak słusznie zauważył J. ELECTRIC Sp. z o.o. Zamawiający ani
w
treści SWZ ani na późniejszym etapie postępowania nie wymagał złożenia dokumentów
potwierdzających posiadanie kwalifikacji przez osoby, którymi dysponuje Przystępujący, a
zatem -
wbrew twierdzeniom Odwołującego – nie można uznać ich za spóźnione.

Mając na uwadze powyższe Izba nie znalazła podstaw do uwzględnienia zarzutów
niniejszego odwołania i orzekła, jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 oraz art.
575 ustawy Pzp, a także w oparciu o przepisy § 8 ust. 2 zd. 1 w zw. z § 5 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 roku poz. 2437),
orzekając w tym zakresie o obciążeniu kosztami postępowania stronę przegrywającą, czyli
Odwołującego.

Przewodniczący:
………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie