eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1895/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-08-09
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1895/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron w dniu 9 sierpnia 2022 r.
w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 lipca
2022 r.
przez odwołującego: Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa)
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Cargotor Sp. z
o.o. z sied
zibą w Warszawie (
ul. Lubelska 13 03-802 Warszawa),

przy udziale wykonawcy
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zama
wiającego: TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Św. Michała 43, 61-119
Poznań),


postanawia:
1. Umarz
a postępowanie odwoławcze;
2. N
akazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
odwołującego: Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204
Warszawa) kwoty 18.000
zł 00 gr
(słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy),
sta
nowiącej 90% kwoty uiszczonego wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze
śnia 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w
terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Iz
by Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

………………..…………………..


Sygn. akt: KIO 1895/22
Uzasadnienie

Odwo
łanie zostało wniesione w dniu 18 lipca 2022 r. przez odwołującego: Budimex S.A. z
sie
dzibą w Warszawie (Odwołujący Budimex) w postępowaniu prowadzonym przez
zamawiaj
ącego: Cargotor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), [ustawa
Pzp lub Pzp lub Ustawa PZP] w trybie dialogu konkurencyjnego w
przedmiocie zamówienia
publicznego
pn. „Wybór wykonawcy Projektu pn. Modernizacja infrastruktury kolejowej w
Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią. Numer referencyjny:
WNZ­000590”. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 6 lipca 2022 r.,
pod pozycją 2022/S 128-365927.

O
dwołujący wskazał, że wnosi odwołanie od czynności Zamawiającego polegającej na
ustaleniu treści Opisu Potrzeb i Wymagań (OPIW) oraz ogłoszenia o zamówieniu, w sposób
naruszający przepisy ustawy Pzp tj:

1) art. 112 ust. 1 w zw. z art. 112 ust. 2 pkt 4) w zw. z art. 116 ust. 1 w zw. z art. 16 pkt 1)

3) ustawy Pzp poprzez sfo
mułowanie warunku udziału w Postępowaniu w zakresie
doświadczenia wymaganego od wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale 8 pkt 8.1 ppkt 2)
OPIW (Sekcja III.1.3 pkt 2) ogłoszenia o zamówieniu) w sposób nieproporcjonalny do
prze
dmiotu zamówienia i nadmierny dla zweryfikowania zdolności do należytego wykonania
przedmiotowego zamówienia, a co za tym idzie w sposób dyskryminujący wykonawców i
naruszający zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji.

W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący wniósł o:
1) uwzg
lędnienie odwołania,
2)
nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany treści OPIW oraz ogłoszenia o zamówieniu
w sposób wskazany w uzasadnieniu niniejszego odwołania.

Wykonawca
podał, że: „W wyniku naruszenia przez Zamawiającego wskazanych
przepisów ustawy Pzp interes Odwołującego w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku,
ponieważ Odwołujący jest wykonawcą zainteresowanym pozyskaniem przedmiotowego
zamówienia i może ponieść szkodę na skutek naruszeń, których dopuścił się Zamawiający.
Szkoda ta polega na wyłączeniu możliwości pozyskania zamówienia, a w konsekwencji
osiągnięcia zysku w związku z jego realizacją. Powyższe dowodzi naruszenia interesu w
uzyskaniu zamówienia, co czyni zadość wymaganiom określonym w art. 505 ust. 1 ustawy
Pzp do wniesienia niniejszego odwołania”
.


Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przystąpił
wykonawca
TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu - wnosząc o oddalenie podnoszonych w
odwo
łaniu zarzutów.

O
dwołujący w piśmie z dnia 1 sierpnia 2022 r.
(data jego złożenia do akt sprawy w
dniu 9 sierpnia br)
podał (…) niniejszym cofam odwołanie wniesione w dniu 18 lipca 2022r.
w z
wiązku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja
infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z
Białorusią. Mając na uwadze powyższe wnoszę o umorzenie postępowania odwoławczego
prowadzonego sygnaturą akt KIO 1895/22 przed Krajowa Izbą Odwoławcze.
Ponadto, w oparciu
o § 9 ust. 1 pkt 3) lit. a) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w spraw
ie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania,
wnoszę o zwrot 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu. (…).


Izba
zważyła, co następuje:


Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy Pzp
: „Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamk
nięcia rozprawy
”. Stosownie z kolei do postanowień art. 520 ust. 2 Pzp: „2.Cofnięte
odwołanie nie wywołuje skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do
Prezesa Izby

”.

W niniejszej sprawie ma zastosowanie wskazany przepis, albowiem
Odwołujący w
piśmie z dnia 1 sierpnia 2022 r., które wpłynęło do akt sprawy w dniu 9 sierpnia 2022 r.
jednoznacznie
oświadczył, że wycofuje odwołanie w całości.
Izba
stwierdziła tym samym, że przedmiotowe odwołanie zostało na podstawie
wskazanego art. 520 ust. 1 ustawy Pzp skutecznie wycofane po otwarciu posiedzenia w dniu
9 sierpnia br, ale przed otwarciem rozprawy dla tej sprawy dla
której termin został
wyznaczony
także na dzień 9 sierpnia 2022 r. Zgodnie zatem z art. 568 pkt 1 cytowanej
ustawy, Izba postanowi
ła o umorzeniu postępowania odwoławczego.

Orzek
ając o kosztach postępowania odwoławczego Izba miała na uwadze art. 557
ustawy Pzp o
raz § 9 ust. 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w spr
awie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozlicz
ania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 2437) i u
względniając wskazane przepisy, nakazała zwrócić na rzecz Odwołującego
90% kwoty wpisu uiszczonego
od odwołania w wysokości 20.000 zł.

Ma
jąc powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.


………………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie