eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1575/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-06-30
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1575/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Oskar Oksiński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29
czerwca 2022 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izb
y Odwoławczej w dniu 13 czerwca 2022 r.

przez
wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Impel System Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, ul Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław i Impel Facility Services
Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, ul Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław
w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiającego Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

przy udziale wykonawcy Amlux Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 77,
02-094 Warszawa

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego,

orzeka:

1. Umarza
postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu nr 2 odwołania, tj. zarzutu
dotyczącego naruszenia art. 18 ust. 1-3 ustawy Pzp przez zaniechanie przez
z
amawiającego odtajnienia wyjaśnień rażąco niskiej ceny złożonych przez Wykonawcę
Amlux Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie,
2.
Oddala odwołanie.
3. Kos
ztami postępowania odwoławczego obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia: Impel System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
ul Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław i Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu, ul Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław
i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy)
uiszczoną przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Impel System
Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, ul Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław i
Impel Facility Services Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, ul Słonimskiego 1,
50-
304 Wrocław
tytułem wpisu od odwołania,

2.2.
zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Impel
System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul Słonimskiego 1,
50-
304 Wrocław i Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
ul Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław
na rzecz zamawiającego Administracji
Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Śniadeckich
1, 85-011 Bydgoszcz

kwotę 4 219 zł 20 gr (słownie: cztery tysiące dwieście
dziewiętnaście złotych dwadzieścia groszy) stanowiącą koszty postępowania
odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika, kosztów dojazdu
na rozprawę oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

S
tosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
…………..…………..
Sygn. akt KIO 1575/22
Uzasadnienie


Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zwana
dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą
Pzp”, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na „Wykonywanie usług polegających
na utrzymaniu czystości budynków, podwórzy, chodników, placów oraz utrzymaniu czystości
i pielęgnacji terenów zielonych w nieruchomościach zarządzanych przez "ADM".
Og
łoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 30 marca 2022 r. pod pozycją nr 2022/S 063-166280.
W dniu 13 czerwca 2022 r. (pismem z tej samej daty) wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia: Impel System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i
Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwani dalej „Odwołującym”,
wnieśli odwołanie wobec czynności i zaniechań Zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego,
zarzucając Zamawiającemu naruszenie
następujących
przepisów, które ma wpływ na wynik postępowania w Zadaniu nr 1 - nr 5, tj.:
1.
art. 16 pkt. 1 ustawy Pzp poprzez naruszenie przez Zamawiającego zasad
zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców przy ocenie
oferty Wykonawcy Amlux
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej
”Wykonawcą Amlux”,
2. art. 18 ust. 1-
3 ustawy Pzp przez zaniechanie przez Zamawiającego odtajnienia
wyjaśnień rażąco niskiej ceny złożonych przez Wykonawcę Amlux,
3. art. 226 ust. 1
pkt 5 ustawy Pzp poprzez zaniechanie przez Zamawiającego
odrzucenia oferty Wykonawcy Amlux jak
o niezgodnej z warunkami zamówienia,
4. art. 226 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie przez Zamawiającego
odrzucenia oferty Wykonawcy Amlux
z tego powodu, że oferta została złożona w
warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
5. art. 226 ust. 1
pkt 8 ustawy Pzp poprzez zaniechanie przez Zamawiającego
odrzucenia oferty Wykonawcy Amlux
jako zawierającej rażąco niską cenę,
6. art.
239 ust 1 ustawy Pzp poprzez wadliwy wybór przez Zamawiającego
najkorzystniejszej oferty.
Odwołujący wniósł o:
1. nakazani
e Zamawiającemu uchylenia czynności wyboru oferty wybranego
Wykonawcy Amlux,

2.
nakazanie Zamawiającemu odtajnienia wyjaśnień rażąco niskiej ceny Wykonawcy
Amlux,
3.
nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty Wykonawcy Amlux na podstawie
przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5, 7, 8 ustawy Pzp,
4.
nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownej oceny ofert i wybór
najkorzystniejszej oferty spośród ofert ważnych.

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał m.in.:
Odnośnie zarzutu 1 Odwołujący podniósł m. in., że Wykonawca Amlux w odpowiedzi
na wezwanie Zamawiającego z dnia 10 maja 2022r. złożył wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w
zakresie Zadania nr 1 -
nr 5, które zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Wskazane działanie wybranego Wykonawcy jest bezprawne, gdyż w ww. wyjaśnieniach nie
zostały wykazane okoliczności uzasadniające utajnienie oraz dlatego, że informacje zawarte
w ww. dokumencie nie stanowią i nie są kwalifikowane jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Znamiona bezprawności nosi także zachowanie Zamawiającego polegające na
zaniechaniu odtajnienia informacji nieposiadających cechy poufności, zastrzeżonych przez
wybranego Wykonawcę. Zaniechanie odtajnienia przez Zamawiającego wyjaśnień, stanowi
naruszenie podstawowych i fund
amentalnych zasad ustawy Prawo zamówień publicznych.
Obowiązek przeprowadzenia przywołanej procedury stanowi urzeczywistnienie zasady
jawności. Zaniechania Zamawiającego we wskazanym zakresie są tym bardziej rażące, że
uniemożliwiają pozostałym uczestnikom postępowania, weryfikację zdolności wybranego
Wykonawcy tak do udziału w procedurze, jak również zdolności do należytego wykonania
zamówienia.
Odwołujący podkreślił, że zasada jawności w systemie zamówień publicznych jest
jedn
ą z podstawowych zasad, które należy uwzględniać w trakcie przygotowywania oraz
przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a która może doznać
ograniczenie wyłącznie w warunkach art. 18 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W p
rocesie udzielania zamówienia zasada jawności przejawia się dwojako: przez
upublicznienie chęci udzielenia określonego rodzaju zamówienia oraz w jawności całej
dokumentacji w tymże postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zasadę jawności
postępowania wyraża art. 18 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie o
zamówienie publiczne jest jawne, dlatego każde naruszenie zasady jawności przyczynia się
do wadliwości postępowania i w efekcie może prowadzić do jego unieważnienia. Ustawa
prawo zamówień publicznych wprowadzając generalną zasadę jawności, również w
stosunku do złożonych ofert, czyni jednak zastrzeżenie, iż Zamawiający nie może ujawnić
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji
, jeżeli Wykonawca składając ofertę, zastrzeże w odniesieniu do tych
informacji, że mogą być one ogólnie udostępnione. Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art.

11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tym samym, ok
reślona informacja
stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki. Ocena, czy dowolna
informacja zastrzeżona przez wykonawcę stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, podobnie, jak
wszystkie inne czynności w postępowaniu, jest obowiązkiem Zamawiającego wyrażonym w
przepisie art. 18 ust. 1 -
3 ustawy prawo zamówień publicznych (por. aktualne tezy z wyroku
KIO z dnia 1 sierpnia 2008 r. - sygn. akt: KIO/UZP 745/08; wyrok KIO z dnia 30 czerwca
2008 r. - sygn. akt: KIO/UZP 595/08). Ponadto, zgodnie z utrwalonym stanowisk
iem zarówno
orzecznictwa jak i doktryny pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa, jako wyjątek od
fundamentalnej zasady jawności postępowania o zamówienie publiczne powinno być
interpretowane ściśle. Zaniechanie odtajnienia wyjaśnień rażąco niskiej ceny uniemożliwia
Odwołującemu ocenę prawidłowości kalkulacji ceny oferty wybranego Wykonawcy.
Odnośnie zarzutu 2 Odwołujący podniósł, że oferta wybranego Wykonawcy winna
zostać odrzucona z uwagi na to, że oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia; oferta
została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; oferta zawiera rażąco niską cenę.
Odwołujący wskazał na rażąco niską cenę i na błędny sposób wyliczenia ceny ofertowej
prze
z wybranego Wykonawcę Amlux, załączając do odwołania tabele dotyczące każdego z
zadań. Odwołujący wskazał, że taki sposób kalkulacji ceny oferty potwierdza, że oferta
wybranego Wykonawcy jest niezgodna z warunkami zamówienia na gruncie przepisu art.
226 us
t. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. Na potwierdzenie, że zaoferowane przez Wykonawcę Amlux
stawki są stawkami nierynkowymi, Odwołujący przedłożył dowody w postaci ofert na
wykonanie usług, objętych przedmiotem zamówienia w zadaniach nr 1-5, pochodzących od
wyspecjaliz
owanych w tych usługach wykonawców. Dodał także, że wyliczenia i załączone
do odwołania dowody, wskazują, że zaproponowane przez wybranego Wykonawcę ceny nie
są adekwatne do zakresu prac wymaganych przez Zamawiającego i nie są wystarczające,
aby w sposób należyty świadczyć usługę, co oznacza, że ceny ofert tego Wykonawcy w
zadaniach nr 1 -
5 są cenami rażąco niskimi i nierealnymi. Kalkulacje ofert wybranego
Wykonawcy na takim poziomie stanowią bezspornie czyn nieuczciwej konkurencji w
rozumieniu przepisu art. 15 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503 z późń. zm.). Deklaracja
wybranego Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszego zamówienia za powyższe ceny
grozi Zamawiającemu nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zamówienia w
przyszłości. W rezultacie Odwołujący stwierdził, iż wybór przez Zamawiającego w/w ofert w
poszczególnych zadaniach całkowicie świadczy o naruszeniu obowiązujących reguł i
mechani
zmów oraz zasad, które Zamawiający sam ustalił.
W konsekwencji powyższego Odwołujący wskazał, iż ceny zaproponowane przez
wybranego Wykonawcę w jego ofertach mają charakter rażąco niski. Ceny ofertowe są

niewiarygodne i nierealistyczne w porównaniu do pozostałych, złożonych w postępowaniu,
cen rynkowych, jak
również kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
finansowanie zamówienia.
W dniu 13 czerwca 2022 r. Zamawiający, za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej za pomocą platformy zakupowej przekazał wykonawcom uczestniczącym w
postępowaniu informację o odwołaniu wraz z kopią odwołania oraz informacją o możliwości
zgłoszenia przystąpienia wykonawców do postępowania odwoławczego.
W dniu 15 czerwca 2022 r. (pismem z tej samej daty) Wykonawca
Amlux zgłosił
przystąpienie do postępowania odwoławczego, po stronie Zamawiającego, przekazując
kopie przystąpienia Odwołującemu i Zamawiającemu.
W dniu 28 czerwca 2022 r. (pismem z dnia 23 czerwca 2022 r.
) Zamawiający złożył
odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył że uwzględnia odwołanie w części dotyczącej
zarzutu zaniechania odtajnienia treści wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę Amlux w
zakresie rażąco niskiej ceny niektórych jej elementów. W pozostałej części, tj. zarzutów nr 1 i
3-
5 odwołania wniósł o ich oddalenie i zasądzenie na rzecz Zamawiającego kosztów
postępowania, zgodnie ze spisem kosztów.
Przystępujący (Wykonawca Amlux) oświadczył na posiedzeniu w dniu 29 czerwca
2022 r.
, iż nie wnosi sprzeciwu co do uwzględnienia tego zarzutu.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym SWZ, złożone oferty, jak również biorąc pod uwagę
oświadczenia i stanowiska Stron oraz Przystępującego złożone podczas rozprawy,
skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje:

Izba ni
e znalazła podstaw do odrzucenia odwołania w związku z tym, iż nie została
wypełniona żadna z przesłanek negatywnych, uniemożliwiających merytoryczne rozpoznanie
odwołania, wynikających z art. 528 ustawy Pzp.
Izba również stwierdziła, że wypełniono przesłanki istnienia interesu Odwołującego w
uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów art. 505 ust 1 ustawy Pzp.

Izba rozpoznając sprawę uwzględniła akta sprawy odwoławczej, które zgodnie z § 8
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020
r. poz. 2453) stanowią odwołanie wraz z załącznikami oraz dokumentacją postępowania o
udzielenie zamówienia w postaci elektronicznej lub kopia dokumentacji, o której mowa w § 7

ust. 2, a także inne pisma składane w sprawie oraz pisma kierowane przez Izbę lub Prezesa
Izby w związku z wniesionym odwołaniem.
Izba uwzględniła także stanowiska oraz oświadczenia Stron i Przystępującego
wyrażone w pismach oraz złożone ustnie przez Strony i Przystępującego do protokołu
posiedzenia i rozprawy.

Izba dopuściła także zawnioskowany i złożony przez Wykonawcę Amlux
(Przystępującego) w trakcie rozprawy dowód w postaci wyciągu z oferty Odwołującego, tj.
Formularza cenowego
złożonego przez tego wykonawcę w innym postępowaniu.

Postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu nr 2 odwołania, tj. zarzutu
dotyczącego naruszenia art. 18 ust. 1-3 ustawy Pzp przez zaniechanie przez zamawiającego
odtajnienia wyjaśnień rażąco niskiej ceny złożonych przez Wykonawcę Amlux Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, zostało umorzone na podstawie art. 522 ust. 4 ustawy Pzp.

Mając na uwadze powyższe skład orzekający Izby merytorycznie rozpoznał złożone
odwołanie.

Zarzut naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp poprzez zaniechanie przez
Zamawiającego odrzucenia oferty Wykonawcy Amlux jako zawierającej rażąco niską
cenę nie potwierdził się.

Izba
ustaliła, co następuje:
Zamawiający prowadzi postępowanie z podziałem na 6 zadań.
Szacunkową wartość zamówienia Zamawiający ustalił na kwotę 4 956 858,95 zł, co stanowi
równowartość 1 113 000,48, euro (protokół postępowania), w tym:
• zadanie 1: kwota netto 85 778,51 zł / brutto 94 893,10 zł/ 19 260,49 euro,
• zadanie 2: kwota netto 1 659 587,72 zł / brutto 1 844 363,74 zł/ 372 639,60 euro,
• zadanie 3: kwota netto 647 347,82 zł / brutto 730 723,41 zł/ 145 353,83 euro,
• zadanie 4: kwota netto 988 297,38 zł / brutto 1 102 177,16 zł/ 221 909,78 euro,
• zadanie 5: kwota netto 290 570,45 zł / brutto 332 085,00 zł/ 65 243,95 euro,
• zadanie 6: kwota netto 293 905,28 zł / brutto 359 490,11 zł/ 65 992,75 euro.

Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował wykonawców, iż na sfinansowanie
usługi zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości (protokół postępowania):
• zadanie 1: 94 893,10 zł brutto,
• zadanie 2: 1 844 363,74 zł brutto,
• zadanie 3: 730 723,41 zł brutto,

• zadanie 4: 1 102 177,16 zł brutto,
• zadanie 5: 332 085,00 zł brutto,
• zadanie 6: 359 490, 11 zł brutto.
W postępowaniu złożono:
• zadanie 1: 2 oferty, tj.: oferta Odwołującego – 106 968,06 zł brutto, oferta Wykonawcy
Amlux
– 75 315,87 zł brutto,
• zadanie 2: 2 oferty, tj.: oferta Odwołującego – 1 561 728,68 zł brutto, oferta
Wykonawcy Amlux
– 1 428 237, 54 zł brutto,
• zadanie 3: 2 oferty, tj.: oferta Odwołującego – 899 050,35 zł brutto, oferta Wykonawcy
Amlux
– 678 094,00 zł brutto,
• zadanie 4: 2 oferty, tj.: oferta Odwołującego – 1 263 923,28 zł brutto, oferta
Wykonawcy Amlux
– 970 330,38 zł brutto,
• zadanie 5: 2 oferty, tj.: oferta Odwołującego – 341 967,42 zł brutto, oferta Wykonawcy
Amlux
– 309 077,29 zł brutto,
• zadanie 6: 2 oferty, tj.: oferta Odwołującego – 406 778,25 zł brutto, oferta Wykonawcy
Security & Cleanin
g System Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu – 380 881,76 zł
brutto.
Wykonawca Amlux
w złożonych formularzach cenowych dla kilku a nawet kilkunastu
pozycji tego
formularza dla poszczególnych zadań (zadań 1-5) wskazał cenę jednostkową
netto w wysokości 0,01 zł.
Zamawiający, pismem z dnia 10 maja 2022 r., wezwał Wykonawcę Amlux do złożenia
wyjaśnień rażąco niskiej ceny (art. 224 ustawy Pzp).
W dniu 18 maja
2022 r. Wykonawca Amlux złożył wyjaśnienia, zastrzegając złożone
wyjaśnienia jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Oferta Wykonawcy Amlux została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie zadania
1 - 5.
Powyższe zakwestionował Odwołujący, wnosząc odwołanie będące przedmiotem
tego postępowania odwoławczego.
Mając na uwadze powyższe Izba zważyła, co następuje:
Art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. W przypadku
podejrzenia, ze c
ena lub koszt mogą być rażąco niskie, Zamawiający zwraca się do
wykonawcy w trybie art. 224 ustawy Pzp o złożenie stosownych wyjaśnień. Wezwanie
skiero
wane do wykonawcy oznacza, że jest on zobowiązany do wykazania, że zaoferowana
przez niego cena nie jest
rażąco niska. Wezwany wykonawca ma obowiązek złożenia

wyczerpujących wyjaśnień. Są one składane celem stwierdzenia, że podejrzenie
Zamawiającego dotyczące rażąco niskiej ceny było nieuzasadnione. Wykonawca
zobowiązany jest nie tylko do przedstawienia argumentów dotyczących zaoferowanej ceny
ale również do przedstawienia dowodów na ich poparcie, tak aby na ich podstawie
Zamawiający mógł zweryfikować treść złożonych wyjaśnień.

Przekładając powyższe na przedmiotowy stan faktyczny stwierdzić należy, że
Zamawi
ający powziął wątpliwości co do cen jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę
Amlux dla zadania 1-
5, gdyż wykonawca ten w złożonych formularzach cenowych dla kilku a
nawet kilkunastu pozycji formularza dla poszczególnych zadań wskazał cenę jednostkową
nett
o w wysokości 0,01 zł.
Usługi wycenione na 0,01 zł dotyczyły m.in.:
-
„jednorazowego cięcia krzewów powyżej 1 m – usługa na zlecenie (szt.) (…)”,
-
„jednorazowego grabienia liści wraz z wywozem biomasy – usługa na zlecenie (m²) (…)”,
-
„jednorazowego obligatoryjnego utrzymania czystości poprzez wygrabianie terenów
zielonych na wiosnę z wywozem biomasy – usługa na zlecenie (m²) (…)”,
-
„utrzymania czystości podwórzy, chodników, placów itp. - usługa na zlecenie (m²) (…)”.
-
„jednorazowego cięcia krzewów poniżej 1 m – usługa na zlecenie (szt.) (…)”
-
uprzątnięcia i wygrabienia terenu po wywozie odpadów innych, niż komunalne (opony,
papa itp.) z terenów nie objętych usługami bieżącego utrzymania czystości (m²) - usługa na
zlecenie (…)”,
„jednorazowego podlewania wskazanych nasadzeń (drzew, krzewów) w okresie od kwietnia
do września - usługa na zlecenie (sztuki nasadzeń) (…)”,
-
„jednorazowego utrzymania czystości strychów – usługa na zlecenie (m²) (…)”,
-
„jednorazowego mycia okien – usługa na zlecenie (m²) (…)”,
-
„jednorazowego koszenia trawy wraz z wygrabieniem i wywozem biomasy - usługa na
zlecenie (m²) (…)”.
(
Usługi te dla potrzeb niniejszego orzeczenia, wskazano jedynie przykładowo, nie podając
przy tym powierzchni i ilości sztuk, gdyż są one różne dla różnych zadań).
Ceny
tak wycenionych usług zakwestionował Odwołujący wskazując, że cena
zaoferowana przez
Wykonawcę Amlux jest niezgodna z warunkami zamówienia, jego oferta
została złożona bowiem w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieucz
ciwej konkurencji i zawiera rażąco niską cenę. Odwołujący podniósł, że
wykonawca ten
oparł wyliczenia na błędnym sposobie wyliczenia ceny oferty i zamieścił w
treści odwołania wyliczenia dotyczące usług realizowanych w ramach każdego z zadań, a
które zostały wycenione przez wykonawcę Amlux na 0,01 zł.
Złożone kalkulacje Odwołujący oparł na wyliczeniach, uwzględniających koszty pracy,
tj. koszty 1 rbh pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę (przy uwzględnieniu

minimalnego wynagrodzenia za rok 2
022 w wysokości 3010 zł), koszty zatrudnienia,
dofinansowania z PEFRON, koszty sprzętu w odniesieniu do jednorazowej usługi, koszty
materiałów w odniesieniu do jednorazowej usługi, koszty odpadów w odniesieniu do
jednorazowej usługi oraz koszty dodatkowej jednorazowej usługi, dodając w komentarzu do
ceny kwestionowanej
usługi m.in., że usługa wyspecyfikowana w danej pozycji formularza
cenowego nie zawiera odpowiednio: „kosztów osobowych”, „kosztów wywozu biomasy”,
„kosztów związanych z transportem”, „kosztów za wodę”, „kosztów wykonania usługi”, itp.
Tymczasem Wykonawca Amlux
– tak w złożonych wyjaśnieniach, jak i w
oświadczeniu złożonym na rozprawie - twierdził, że prace te, a są to zadania wykonywane
jednorazowo bądź też w określonych odstępach czasu, będą wykonywane przez osoby
znajdujące się już na obiektach, a więc już zatrudnione do wykonywania usług czy też zadań
podstawowych na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że dla tych pozycji formularza
cenowego nie będą ponoszone dodatkowo koszty zatrudnienia dodatkowych osób, gdyż
pracownicy już zatrudnieni będą wykonywać te usługi w całości lub części w ramach już
przydzielonych zadań, tj. wykonywanych w ramach umowy o pracę. Powyższe uzasadnia
o
dpowiednia organizacja pracy uwzględniająca określone urządzenia i sprzęt w zestawieniu
z czasem pracy osób wykonujących zadania podstawowe, która stanowi know –how
wykonawcy i daje możliwość zrealizowania w całości lub w części przez te osoby(osoby już
zatrudnione do wykonywania zadań podstawowych) zadań wykonywanych dodatkowo.
Wykonawca Amlux w załączeniu do wyjaśnień złożył 12 umów o pracę, wskazując także na
efekt skali.
Z zestawienia tych dokumentów (wyjaśnień i załączników do tych wyjaśnień oraz
wyliczeń Odwołującego) wynika, że każdy z wykonawców ubiegających się o udzielenie tego
zamówienia w inny sposób kalkulował cenę swojej oferty. Odwołujący – jak wynika z
wyliczeń załączonych do odwołania - oparł się wyliczając cenę danej usługi w ofercie
Przystępującego (wykonawcy Amlux) na zatrudnianiu do realizacji tych usług, usług
wycenionych na 0,01 zł, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Stanowisko to
oparł więc na takich danych i takich założeniach, które sam uznał za właściwe. Z
powyższego więc wynika, że Odwołujący w wyliczeniach uwzględniał do realizacji
kwestionowanych usług koszt wynagrodzenia osób dodatkowo zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę podczas gdy wykonawca Amlux realizację tych zadań powierzał osobom już
zatrudnionym do realizacji innych zadań, którzy poza tymi przypisanymi już zadaniami
podstawowymi będą wykonywać dodatkowe zadania czyli usługi, które wyceniono na 0,01 zł.
Wykonawca ten
będzie korzystał także z podwykonawców. Zakres podwykonawstwa
wskazany w JEDZ obejmuje bowiem
niektóre usługi, dla których zostały w formularzu
cenowym
podane ceny w kwocie 0,01 zł. Realność zastosowanych przez niego stawek
potwierdzają także złożone oferty handlowe. Oferty te nie są identyczne z ofertami

przedłożonymi przez Odwołującego. Nie oznacza to jednak, że nie są realne. Przeciwnie
potwierdzają one prawidłowość dokonanej przez niego kalkulacji ceny. Także
konsekwentnie kwestionowany przez Odwołującego koszt odbioru biomasy w zestawieniu ze
złożonym oświadczeniem wykonawcy, który zobowiązuje się dokonać jego odbioru
bezpłatnie nie może się ostać. Jednoznacznie potwierdza to złożona oferta handlowa.
Realność wskazanej ceny jednostkowej wynika także z wyciągów z formularzy
cenowych składanych przez wykonawcę Amlux w innych postępowaniach. Pokazują bowiem
ceny, za które realizuje on aktualnie tego rodzaju usługi. Co więcej taką cenę w innym
postępowaniu zaoferował także Odwołujący. Oznacza to, że ceny jednostkowe w wysokości
0,01 zł pozwalają na prawidłową realizację zamówienia.
Nie sposób i nie odnieść się do argumentów podniesionych przez Zamawiającego,
który słusznie wskazywał na treść projektu umowy, która zapewnia wykonawcy
comiesięczne wynagrodzenie obejmujące zawsze stałe elementy za wykonanie
podstawowego zakresu usług, które może być podwyższone stosownie do wykonanych w
danym
miesiącu usług dodatkowych. Należy bowiem podkreślić, że wynagrodzenie
wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym, które jest ustalone na podstawie
faktycznie
wykonanych i odebranych przez Zamawiającego usług, przy zastosowaniu
obowiązujących ceny jednostkowych netto mających charakter ryczałtowy, tj. niezmienny w
całym okresie obowiązywania umowy, określonych w Formularzu Cenowym.
Tym samym
stwierdzić należy, że zarzut rażąco niskiej ceny wykazywany poprzez
przedstawione wyliczenia Odwołującego nie potwierdził się.

Art. 555 ustawy Pzp stanowi, że Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie
były zawarte w odwołaniu. Oznacza to, że w postępowaniu odwoławczym Izba rozstrzyga
tylko w przedmiocie zarzutów zawartych w odwołaniu. Ne jest więc możliwe podniesienie
no
wych zarzutów ani też rozszerzenie podstawy faktycznej zarzutów, w tym także na
rozprawie, a więc po upływie terminu na wniesienie odwołania. Zarzuty podnoszone przez
Odwołującego w odwołaniu konstruowane są wobec konkretnych czynności podejmowanych
przez
Zamawiającego. Poza wskazaniem naruszanych przepisów istotne znaczenie ma
sprecyzowanie na czym polega ich naruszenie w konkretnym przypadku, co wymaga
szczegółowego opisania kwestionowanego działania. Odwołujący wniósł odwołanie, w
którym postawił m.in. zarzut zaniechania odtajnienia wyjaśnień rażąco niskiej ceny złożonych
przez Wykonawcę Amlux. Zarzut ten został uwzględniony przez Zamawiającego i w tym
zakresie Wykonawca Amlux (Przystępujący) nie wniósł sprzeciwu. Odtajnienie
zastrzeżonych informacji jest czynnością Zamawiającego, która pozwala wykonawcy na
zapoznanie się z dokumentami zastrzeżonymi przez innego wykonawcę i stanowi
samodzielną podstawę do skorzystania przez niego ze środków ochrony prawnej. Izba jest

bowiem uprawniona do oceny
prawidłowości zachowania Zamawiającego jedynie przez
pryzmat sprecyzowanych w odwołaniu okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających
jego wniesienie. Oznacza to, że na tym etapie postępowania, kwestionowanie wyjaśnień
rażąco niskiej ceny złożonych przez Wykonawcę Amlux - w taki sposób jak uczynił to
Odwołujący – a więc przez pryzmat treści odtajnionego dokumentu nie może mieć miejsca,
gdyż stanowi nieuprawnione rozszerzenie zarzutu (jego podstawy prawnej i faktycznej).

Nie potwierdziły się także zarzuty dotyczące tego, że cena zaoferowana przez
W
ykonawcę Amlux jest niezgodna z warunkami zamówienia, a jego oferta została złożona w
warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Zarzuty te nie potwierdz
iły się wobec uznania, że zarzut rażąco niskiej ceny nie
potwierdził się. A ponadto Odwołujący w tym zakresie poza postawieniem zarzutów nie
przedstawił żadnych argumentów wskazujących na ich zasadność.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 574 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
oraz w oparciu o przepisy § 8 ust. 2 pkt 1) w zw. z § 5 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania (Dz.U. z 2020 r., poz. 2437).

Przewodniczący: …………..…………..

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie