eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 1602/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-07-07
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 1602/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Justyna Tomkowska, Renata Tubisz Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 5 lipca
2022 r. odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 czerwca 2022 r. przez: wykonawców wspól-
nie ubiegających się o udzielenie zamówienia Thales Polska spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie, ul. Gen. Józefa Zajączka 9 i Revenue Collection Systems Frances SAS z
siedzibą we Francji w Le – Plessis-Pâté, Zone Industrielle les Bordes

w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminy Miejskiej Kraków – Zarząd
Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1


przy udziale
wykonawcy GMV Innovating Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 2
zgłaszającego swoje przystąpienie w
sprawie sygn.
akt KIO 1602/22 po stronie zamawiającego
przy udziale
wykonawcy Mennica Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Cia-
sna 6

zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1602/22 po stronie zama-
wiającego
przy udziale
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Asseco Data Sys-
tems spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 11 i Mikroelektronika spol
srl z siedzibą w Czechach, w Vysoké Mýto, Dráby 849
zgłaszających swoje przystąpienie
w sprawie sygn. akt
KIO 1602/22 po stronie zamawiającego
przy udziale wykonawcy Mera-
Serwis SGL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Langiewicza 16

zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawach sygn. akt KIO 1602/22 po stronie zamawiają-
cego


orzeka:
1.
Oddala odwołanie,

2.
kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzie-
lenie zamówienia Thales Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Gen.
Józefa Zajączka 9 i Revenue Collection Systems Frances SAS z siedzibą we Fran-
cji w Le – Plessis-Pâté, Zone Industrielle les Bordes
i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonaw-
ców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Thales Polska
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Józefa Zajączka 9 i Reve-
nue Collection Systems Frances SA
S z siedzibą we Francji w Le – Plessis-
Pâté, Zone Industrielle les Bordes
tytułem wpisu od odwołania.
2.2.
Zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamó-
wienia Thales Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Jó-
zefa Zajączka 9 i Revenue Collection Systems Frances SAS z siedzibą we
Francji w Le
– Plessis-Pâté, Zone Industrielle les Bordes
na rzecz zama-
wiającego Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Transportu Publicznego w
Krakowie, ul. Wielopole 1

kwotę 3 862 zł. 00 gr (słownie: trzy tysiące osiemset
sześćdziesiąt dwa złote zero groszy) tytułem zwrotu wydatków pełnomocnika i
kosztów dojazdu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:………………………….

Członkowie: …………………………..

…………………………..Sygn. akt KIO 1602/22
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wdrożenie
tamy MTT/PaYG w Komunikacji Miejskiej w Krakowie
zostało wszczęte ogłoszeniem zamiesz-
czonym w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/S 241-635507.
W dniu 6
czerwca 2022 r. zamawiający poinformował o wynikach oceny wniosków o dopusz-
czenie do udziału w postępowaniu.
W dniu 15
czerwca 2022 r. odwołanie wnieśli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia Thales Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Józefa Zajączka
9 i Revenue Collection Systems Frances SAS z siedzibą we Francji w Le – Plessis-Pâté, Zone
Industrielle les Bordes.
Odwołanie zostało wniesione przez pełnomocnika działającego na
podstawie pełnomocnictwa z dnia 15 czerwca 2022 r. udzielonego przez pełnomocnika kon-
sorcjum działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 3 lutego 2022 r. udzielonego przez
dwóch członków zarządu lidera konsorcjum, lider działał na podstawie pełnomocnictwa z dnia
25 stycznia 2022 r. udzielonego przez prezesa zarządu partnera zgodnie z wyciągiem z Reje-
stru Handlowego i Spółek Rejestru Sądu Gospodarczego Evry. Odwołanie zostało przekazane
zamawiającemu w dniu 15 czerwca 2022 r.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy:
1. art. 117 ust. 4 przez:
(a)
dokonanie błędnej wykładni tego przepisu, prowadzącej do uznania, że mimo braku
odpowiednich zastrzeżeń w Opisie Potrzeb i Wymagań („OPW"), wykonawcy wspólnie ubie-
gający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do składania oświadczeń, o których mowa
w owym przepisie, spełniających cechy alternatywy rozłącznej;
(b)
uznanie, że zawarcie w oświadczeniu Thales z dnia 17 marca 2022 r. w przedmiocie
powierzenia poszczególnym odwołującym odpowiednich części przedmiotu zamówienia
(„Oświadczenie”) informacji wskazującej, że niektóre spośród części przedmiotu zamówienia
będą realizowane zarówno przez RCS jak i Thales jest niedopuszczalne w świetle tego prze-
pisu;
2. art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c) w zw. z art. 117 ust. 4 w zw. z art. 16 ust. 3 przez narusza
jące
zasadę proporcjonalności przyjęcie, że złożenie Oświadczenia przez Thales w sposób, który
nie stanowi alternatywy rozłącznej stanowi wystarczającą podstawę odrzucenia wniosku o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu;
3. art. 128 ust. 4 w zw. z art. 16 ust. 1 przez niewezwanie o
dwołujących do złożenia wyjaśnień
dotyczących Oświadczenia, podczas gdy, jak wynika, z treści informacji o wynikach oceny
ofert z dnia 6 czerwca 2022 r. („Informacja”), zamawiający powziął wątpliwości co do treści

Oświadczenia, a w analogicznej sytuacji wzywał innych wykonawców do złożenia wyjaśnień;
4.
art. 128 ust. 1 w zw. z art. 125 ust. 1 przez niewezwanie wykonawców
(a) Mennica Polska S.A.
(b) GMV Innovating Solutions sp. z o.o.
(c) Mera-Serwis SGL sp. z o.o.
(d) Konsorcjum w
składzie Asseco Data Systems S.A i Mikroelektronika społ. s.r.o.
do
uzupełnienia oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1, mimo, że oświadczenia zło-
żone przez tych wykonawców zawierały ewidentne braki;
5.
art. 128 ust. 1 w zw. z art. art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 przez niewezwanie wykonawców:
(a) Ridango AS
(b) Mennica Polska S.A.
(c)
Konsorcjum w składzie Asseco Data Systems S.A. i Mikroelektronika społ. s.r.o.
(d) GMV Innovating Solutions sp. z o.o.
(e) Mera-Serwis SGL sp. z o.o. SKA
do
uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych przez złożenie dokumentów zastępują-
cych informację z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku podmiotów zagranicznych, w for-
mie' przewidzianej w par.
4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumen-
tów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy („Rozporządzenie”), pod-
czas gdy wykonawcy c
i złożyli zaświadczenia z zagranicznych rejestrów kryminalnych doty-
czących, w zależności od wykonawcy, ich samych, podmiotów udostępniających zasoby,
członków zarządów, prokurentów lub członków organów nadzorczych.
6. art. 128 ust. 2 w zw. z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c) przez nieodrzucenie wniosku wykonawcy
Ridango A
S pomimo, że środek dowodowy wskazany w punkcie 5.2.5 OPW, uzupełniony w
dniu 27 kwietnia 2022 r. na wezwanie z
amawiającego z dnia 15 kwietnia 2022 r. był nieważny
na dzień jego złożenia.
Wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz:
-
nakazanie unieważnienia czynności zamawiającego polegającej na ocenie wniosków o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu;
- nakazanie z
amawiającemu powtórzenia czynności polegającej na ocenie wniosków o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu, przy jednoczesnym:
(a)
wskazani
u, że nie zaszły przesłanki uzasadniające odrzucenie wniosku odwołujących
w związku z czym nie podlegał on odrzuceniu;
(b)
nakazaniu z
amawiającemu wezwania wykonawców wskazanych w punkcie IV powyżej
do uzupełnienia oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 przez wyeliminowanie błędów
wskazanych w uzasadnieniu niniejszego odwołania;

(c)
nakazaniu z
amawiającemu wezwania wykonawców wskazanych w punkcie 5 powyżej
do uzupełnienia stosownych środków dowodowych, przez złożenie oświadczeń w formie
wskazanej w par.
4 ust. 3 Rozporządzenia;
(d)
nakazaniu z
amawiającemu odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępo-
waniu złożonego przez wykonawcę Ridango AS.
(e)
zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołujących kosztów postępowania odwoław-
czego, w tym kosztów wynagrodzenia pełnomocnika.
Odnośnie odrzucenia wniosku odwołującego do dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Zgodnie z treścią Informacji, wniosek odwołującego o dopuszczenie do udziału w postępowa-
niu został odrzucony na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit c w zw. z art. 176 PZP, a więc w
związku z niezłożeniem w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125
ust. 1 PZP lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wyklucze-
nia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub innych dokumentów i oświadczeń.
Odwołujący zaznaczył, że z treści Informacji nie wynika, czy zamawiający potraktował Oświad-
czenie jako „inny środek dowodowy', czy też zaliczył je do kategorii „innych dokumentów i
oświadczeń”.
Pozostałe uchybienia zamawiającego:
Poza błędami dotyczącymi oceny wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożo-
nymi przez o
dwołującego, zamawiający dopuścił się szeregu uchybień dotyczących oceny
wniosków złożonych przez pozostałych wykonawców.
Uchybienia powyższe dotyczyły zasadniczo sposobu oceny podmiotowych środków dowodo-
wych składanych w toku postępowania, a należących do dwóch kategorii:
(a)
sposobu oceny zagranicznych dokumentów odpowiadających informacji z Krajowego
Rejestru Karnego; i
(b)
sposobu oceny aktualności podmiotowego środka dowodowego składanego w odpo-
wiedzi na wezwanie z
amawiającego w świetle art. 128 ust. 2 ustawy.
W pierwszym z powyższych wypadków uchybienie zamawiającego polegało na niewezwaniu
poszczególnych wykonawców do uzupełnienia w trybie art. 128 ust. 1 ustawy, zaś w drugim
na nieodrzuceniu wniosku wykonawcy w trybie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy.
Błędna wykładnia i zastosowanie art. 117 ust. 4 ustawy
Odwołujący przedstawił analizę prawną art. 117 ust. 4 i doszedł do wniosku, że regułą jest
dopuszczenie możliwości łącznej oceny spełniania warunków, natomiast wyjątkiem możliwość
ograniczenia sumowania potencjałów w celu spełnienia danego warunku, dopuszczalnym ze
względu na szczególny charakter tegoż warunku związany z przedmiotem zamówienia lub
innymi jego cechami.
Z
auważył, że orzeczenie w sprawie Esaprojekt, jakkolwiek zapadło na gruncie stosowania
prawa polskiego, nie było pierwszym orzeczeniem TSUE w analogicznym kontekście.

Powołał stanowisko TSUE w wyroku z 10 marca 2013 r. : „Nie można oczywiście wykluczyć,
że istnieją szczególne roboty budowlane, które wymagają pewnych kwalifikacji niemożliwych
do uzyskania przez połączenie niższych kwalifikacji wielu podmiotów. W takiej sytuacji insty-
tucj
a zamawiająca może w uzasadniony sposób wymagać, aby minimalny poziom kwalifikacji
został osiągnięty przez jeden podmiot gospodarczy lub stosownie do okoliczności przez od-
wołanie się do ograniczonej liczby podmiotów gospodarczych (...) o ile wymóg ten jest zwią-
zany z przedmiotem danego zamówienia i jest w stosunku do niego proporcjonalny” .
Odwołujący stwierdził, że regułą jest dopuszczenie sumowania potencjałów wykonawców wy-
stępujących wspólnie, natomiast nałożenie obowiązku wykazania spełnienia warunków w inny
sposób wymaga obiektywnego uzasadnienia, co z kolei wymaga wykazania szczególnych
okoliczności danego zamówienia przez zamawiającego.
Jakkolwiek więc zasada ta jednak nie jest bezwzględna, to wszelkie wprowadzone przez or-
ganizatora postępowania ograniczenia w tym względzie winny być obiektywnie uzasadnione i
proporcjonalne. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na zamawiającym, który zasadniczo
powinien kierować się szeroko rozumianą specyfiką zamówienia.
Przechodząc do uwag dotyczących bezpośrednio art. 117 ust. 4 ustawy, odwołujący zauważył
należy, że zgodnie z poprzedzającym go przepisem (art. 117 ust. 3 ustawy) czytanym w spo-
sób literalny, jeżeli zamawiający stawia warunki udziału w postępowaniu dotyczące wykształ-
cenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy
mogą więc przedstawić w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu zespół
osób, jakim dysponuje jeden z wykonawców, lub doświadczenie jednego z nich.

Norma ust. 4 zdaje się, prima facie, wskazywać, że jeżeli jeden z podmiotów posiada wyma-
gane kwalifikacje lub doświadczenie, to on będzie zobowiązany do wykonania zadania, do
którego zdolności te należy uznać za niezbędne. Niemniej, w literaturze i orzecznictwie wska-
zuje się, że przyjęcie jako generalnego sposobu postępowania tego rodzaju rozwiązania ozna-
czałoby drastyczne ograniczenie swobody wykonawców występujących wspólnie w kształto-
waniu sposobu realizacji zamówienia. Jak zauważył TSUE w wyroku z 5 kwietnia 2017 r.8 „nie
można z góry wykluczyć, że w szczególnych okolicznościach, z uwagi na charakter danych
robót, jak i przedmiot oraz cele zamówienia niezbędne do prawidłowego wykonania wskaza-
nego zamówienia, zdolności poszczególnych członków grupy podmiotów gospodarczych,
która składa wspólną ofertę, nie mogą być przekazywane pomiędzy tymi członkami. W takiej
sytuacji podmio
t zamawiający może zatem zasadnie wymagać, aby każdy z rzeczonych człon-
ków wykonał roboty odpowiadające ich własnym zdolnościom”. Odwołujący podkreślił, że za-
strzeżenie osobistego wykonania części zamówienia przez konkretnego członka konsorcjum
zostało uznane przez Trybunał za okoliczność zupełnie wyjątkową, wymagającą uzasadnienia

w obiektywnych cechach danego zamówienia, którego to ciężar spoczywać musi zawsze na
zamawiającym.
W zakresie samej treści oświadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, odwołujący
uzna
ł, że w odniesieniu do warunku doświadczenia, sformułowanego kompleksowo (tj. do ca-
łego zakresu planowanego zamówienia) za wystarczające powinno być uznane oświadczenie
o wspólnej realizacji przedmiotu zamówienia bez konieczności drobiazgowej specyfikacji po-
szczególnych zakresów. Jedynie natomiast w przypadku, gdy warunek udziału nie obejmuje
pełnego zakresu, a dotyczy poszczególnych, wyodrębnionych części zamówienia, wskaza-
nych przez zamawiającego w precyzyjny sposób i w równie precyzyjny sposób powiązanych
ze spełnieniem owego warunku, zamawiający mógłby oczekiwać, że w oświadczeniu zostanie
w jednoznaczny sposób wskazane, którzy z konsorcjantów te wyspecyfikowane zakresy będą
faktycznie realizować.
Zamawiający w żaden sposób nie uzasadnił wprowadzonego w Opisie Potrzeb i Wymagań
zakazu sumowania doświadczeń. Zakaz ten został sformułowany w sposób dorozumiany i
nieczytelny w punktach 4.5 i 4.6 OPW.
Ju
ż na tej więc płaszczyźnie poważne wątpliwości musi budzić prawidłowość postępowania
z
amawiającego. Jak wskazuje się bowiem w orzecznictwie KIO, brak możliwości sumowania
doświadczeń ilościowych, takich jak wskazano w punkcie 4.2.1 OPW nie znajduje uzasadnie-
nia. W wyroku, który zapadł na gruncie podobnego stanu faktycznego (ilość tzw. wozokilome-
trów jest wielkością podobną do ilości transakcji taryfowych lub liczby zainstalowanych urzą-
dzeń z określoną funkcjonalnością) wymaganie postawione przez zamawiającego, aby osią-
gnięcie zakładanego limitu wozokilometrów, które mogło nastąpić na podstawie maksymalnie
trzech umów, musiał w przypadku udziału konsorcjum spełnić w pełni jeden z wykonawców
KIO uznała za niedopuszczalne. Izba podniosła, że przy tak ukształtowanym warunku nie ma
znaczenia, czy będzie to jeden wykonawca, czy konsorcjum kilku wykonawców wspólnie ubie-
gających się o zamówienie. Zsumowane w ten sposób doświadczenia, niezależnie od tego,
czy jednego wykonawcy, czy konsorcjum, nie różnią się bowiem od siebie pod względem
przedmiotowym. Co jednak istotniejsze, z
amawiający w żaden logiczny ani funkcjonalny spo-
sób nie powiązał warunków udziału w postępowaniu, opisanych punkcie 4 OPW z częściami
przedmiotu zamówienia, zawartymi w załączniku nr 1 do OPW. Oznacza to, że wykonawcy, w
tym o
dwołujący, nie mieli możliwości jednoznacznego, wiążącego i rozsądnego powiązania
poszczególnych pozycji zawartych w punkcie 4 OPW z pozycjami zawartymi we Wstępnym
Opisie Przedmiotu Zamówienia („WOPZ”) (w tym przede wszystkim w punkcie 2.1 WOPZ).
Dodatkowo zwrócił uwagę, że zamawiający nie przedstawił wzoru oświadczenia, o którym
mowa w art. 117 ust. 4 w ramach dokumentacji przetargowej, pozostawiając sformułowanie
treści owego oświadczenia, przede wszystkim zaś wybór poszczególnych części, które mia-
łyby być przydzielone poszczególnym konsorcjantom, wykonawcom.

Odwołujący uznał postępowanie zamawiającego za rażąco błędne. Zamawiający nie tylko nie
wskazał które z części zamówienia spośród wskazanych w WOPZ powinny być realizowane
przez wykonawcę, który wykazał stosowne doświadczenia i z jakiego powodu, ale nawet nie
powiązał odpowiednich pozycji WOPZ z pozycjami dotyczącymi doświadczenia zawartymi w
OPW. Co więcej, przerzucił odpowiedzialność za dokonanie takiego powiazania na wykonaw-
ców, w tym odwołującego. Świadczy o tym wyrażone w Informacji oczekiwanie w zakresie
dokonania precyzyjnego rozdziału zadań spełniającego kryteria alternatywy rozłącznej, nie
udostępniając nawet wzoru oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy.
Taki sposób postepowania nie tylko w bardzo istotny sposób narusza art. 117 ust. 4 ustawy,
ale w żaden sposób nie może być uznany za transparentny w rozumieniu art. 16 pkt 2 ustawy.
Zamawiający nie może oczekiwać od wykonawców odgadywania, które z części przedmiotu
zamówienia są powiązane z poszczególnymi warunkami udziału w postępowaniu oraz które z
części zamówienia poszczególni konsorcjanci powinni wykonywać własnymi siłami, wyciąga-
jąc jednocześnie wobec wykonawców negatywne konsekwencje z tytułu błędnego odczytania
jego intencji. Wykonawcy nie mogą zaś ponosić konsekwencji braku precyzji w działaniach
zamawiającego. Reguła ta jest realizacją zasady in dubio contra proferentem, nakazującej wy-
kładanie wątpliwości interpretacyjnych na niekorzyść podmiotu od którego pochodzi dany do-
kument, na gruncie prawa zamówień publicznych. 10
Odwołujący zwrócił uwagę, że postępowanie odbywa się w trybie dialogu konkurencyjnego, a
WOPZ jest jedynie wstępnym opisem przedmiotu zamówienia. Z natury wybranego przez za-
mawiającego trybu postępowania wynika, że ostateczny kształt przedmiotu zamówienia, w tym
'jego podział na poszczególne części, może ulec zmianie. Stąd oczekiwanie, że na etapie
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy będą w stanie
dokonać precyzyjnego rozdziału poszczególnych zadań, których kształt może ulec zmianie,
jest nieracjonalne -
tym bardziej w świetle uwag dotyczących braku związku pomiędzy OPW a
WOPZ.
Odwołujący zwrócił uwagę na treść samego Oświadczenia, która została uznana przez zama-
wiającego za niedopuszczalną. Zawarta w Oświadczeniu tabela, wobec braku innych wskazó-
wek udzielonych przez z
amawiającego, a dotyczących powiązania pozycji OPW z odpowied-
nimi pozycjami WOPZ, stanowi powtórzenie punktów zawartych w punkcie 2.1 WOPZ. Składa
się ona z następujących pozycji:
(a)
przeprowadzenie prac analitycznych, zaprojektowanie, budowa, wykonanie, dostawa,
instalacja, wdrożenie, a także utrzymanie i konfiguracja systemu konto-centrycznego, umożli-
wiającego dokonanie zakupu biletów KMK za pomocą Zbliżeniowych Kart Płatniczych oraz
Nośników Biletów KMK z funkcją e-Portmonetki;
(b)
dostawa fabrycznie nowego sprzętu w postaci kasowników EMV oraz urządzeń kon-
trolerskich;

(c)
stworzenie i dostarczenie, a także modyfikacja, w przypadku zmian w trakcie trwania
licencji, pełnej dokumentacji z wdrożonego Projektu;
(d)
montaż infrastruktury (w tym roboty budowlane związane z instalacją i podłączeniem
do sieci dystrybucyjnej);
(e)
stworzenie Portalu Pasażera, w ramach którego Pasażer będzie mógł zweryfikować
historię zakupu biletów KMK oraz zdefiniować przysługujące mu ulgi; przeprowadzenie szko-
leń Administratorów i Operatorów Systemu;
(g)
obsługa gwarancyjna, obejmująca utrzymanie w sprawności Projektu przez okres min.
6 lat od daty odbioru końcowego bez uwag;
(h)
udzielanie bieżącego wsparcia w utrzymaniu Projektu, świadczonego przez specjali-
stów IT w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia w okresie gwarancji.
Tymczasem warunki udziału w postępowaniu zawarte w punkcie 4.2.1 OPW składają się z
następujących pozycji, zgodnie z którymi wiedzę i doświadczenie umożliwiające udział w Po-
stępowaniu mają wykonawcy, którzy:
(a)
wykonali co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie (np. sprzedaży lub
udostępnieniu w formie najmu, dzierżawy, leasingu itp.) co najmniej 250 urządzeń z funkcjo-
nalnością MTT/PaYG;
(b)
wykonali dostawy (np. sprzeda
ż lub udostępnienie w formie najmu, dzierżawy, leasingu
itp.) łącznie co najmniej 1000 mobilnych automatów biletowych lub kasowników o funkcjonal-
ności klasycznej lub MTT/PaYG;
(c)
dostarczyli lub wdrożyli system taryfowy w komunikacji publicznej realizujący minimum
1 mln transakcji taryfowych rocznie;
(d)
dostarczyli lub wdrożyli gateway płatniczy (realizujący transakcje retailingowe lub
MTT/PaYG) realizujący w komunikacji publicznej przynajmniej 1 mln transakcji miesięcznie.
3.1.25
Już pobieżna lektura powyższych zakresów prowadzi do wniosku, że nie są one
zbieżne. Co więcej, w ocenie odwołującego możliwe jest założenie, że punkty a, d, e, g i h z
pierwszej listy zawierają części przedmiotu zamówienia będące w istocie otoczeniem zasad-
niczego przedmiotu zamówienia i obejmują szerszy zakres niż wskazany w punkcie 4.2 OPW.
Stąd niezrozumiałe i zupełnie nieuzasadnione jest rozumowanie zaprezentowane przez za-
mawiającego zgodnie z którym przeprowadzenie np. robót budowlanych, podłączenie infra-
struktury do sieci dystrybucyjnej, obsługa gwarancyjna czy prace analityczne - w ogóle niewy-
mienione w punkcie 4.2 OPW -
było zastrzeżone do osobistego wykonania przez tego wyko-
nawcę, który przedstawił stosowne referencje w toku postępowania. Nie sposób też uznać, że
wskazanie przez o
dwołujących w Oświadczeniu, że niektóre spośród zadań tam wskazanych
będą realizowane wspólnie w jakikolwiek sposób narusza art. 117 ust. 3 lub 4 ustawy.

Odni
ósł się także do bezpośrednio wskazanego przez zamawiającego pierwszego wiersza
tabeli zawartej w Oświadczeniu („przeprowadzenie prac analitycznych, zaprojektowanie, bu-
dowa, wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie, a także utrzymanie i konfiguracja systemu
konto-
centrycznego, umożliwiającego dokonanie zakupu biletów KMK za pomocą Zbliżenio-
wych Kart Płatniczych oraz Nośników Biletów KMK z funkcją e-PortmonetkÎ'). W ocenie zama-
wiającego zakres ten obejmuje pozycje w punktach 4.2.1 lit. c) i 4.2.1 lit. d) OPW („dostarczyli
lub wdrożyli system taryfowy w komunikacji publicznej realizujący minimum 1 mln transakcji
taryfowych rocznie” i „dostarczyli lub wdrożyli gateway płatniczy (realizujący transakcje retai-
lingowe lub MTT/PaYG) realizujący w komunikacji publicznej przynajmniej 1 mln transakcji
miesięcznie”) i już z tego powodu należy uznać, że został on przypisany do realizacji przez
obu członków konsorcjum
Wadliwość tego rozumowania jest dla odwołującego w oczywisty sposób błędna. Z logicznego
punktu widzenia zakres wskazany w pierwszym wierszu tabeli i zakres wskazany w punktach
4.2.1 lit. c) i 4.2.1 lit. d) OPW to zbiory posiadające pewien iloczyn (część wspólną), ale niepo-
krywające się. Oznacza to, że prace objęte zakresem wskazanym w pierwszym wierszu tabeli
zawar
tej w Oświadczeniu, takie jak np. prace analityczne nie muszą być objęte zakresami
wskazanymi w punktach 4.2.1 lit. c i 4.2.1 lit. d OPW. Podobnie, „budowa” czy też „instalacja”
mogą w różnych stanach faktycznych być pojęciami szerszymi niż „dostawa” lub „wdrożenie”,
stąd w żaden sposób nie można wykluczyć dopuszczalności udziału Thales przy wykonywaniu
takich prac.
Odwołujący przedstawił swoje poglądy na istotę zasady proporcjonalności i stwierdził, że uzna-
nie, że Oświadczenie zostało złożone w sposób uzasadniający odrzucenie wniosku odwołują-
cych narusza zasadę proporcjonalności.
Przede wszystkim, jak wykazano w punkcie 2.1 odwołania, samo oczekiwanie złożenia
Oświadczenia o cechach alternatywy rozłącznej nie było uzasadnione. Po drugie zaś, nawet
dokonanie
błędu w oświadczeniu składanym w oparciu o art. 117 ust. 4 PZP nie powinno, w
ocenie o
dwołującego, stanowić wystarczającej podstawy do odrzucenia wniosku o dopuszcze-
nie do udziału w postepowaniu w oparciu o art. art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c) PZP, mówiący o
niezłożeniu środka dowodowego.
Nawet bowiem gdyby uznać, że zamawiający mógł zasadnie żądać złożenia Oświadczenia w
kształcie opisanym w Informacji, to nie sposób zgodzić się, że złożenie Oświadczenia o treści
sformułowanej przez odwołującego mogłoby stanowić podstawę odrzucenia wniosku o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu - wobec daleko idących rozbieżności pomiędzy punk-
tem 4.2 OPW i treścią WOPZ Oświadczenie nie było bowiem w ogóle wadliwe.
Wreszcie zaś odwołujący wskazał, że jeżeli zamawiający powziął wątpliwości jak należy od-
czytywać treść oświadczenia - co jednoznacznie wynika z treści Informacji - miał możliwość
zwrócenia się do odwołującego w trybie art. 128 ust. 4 o udzielenie stosownych wyjaśnień.

Zwłaszcza, że zwracał się w tym trybie do innych wykonawców, także w zakresie oświadczeń,
o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy - np. w wezwaniu z dnia 7 marca 2022 r. skierowanym
do konsorcjum Asseco Data Systems S.A oraz Mikroelektronika, społ. s r.o. wprost zadając
pytanie o zakres zamówienia który wykona partner dysponujący doświadczeniem, w powiąza-
niu z warunkami udziału w Postępowaniu.
[Istota zasady równości a wzywanie do składania wyjaśnień]
W świetle powołanej przez odwołującego literatury i orzecznictwa za niedopuszczalne należy
uzn
ać postępowanie zamawiającego, polegające na wzywaniu jednych wykonawców do wy-
jaśniania treści oświadczeń składanych w oparciu 0 art. 117 ust. 4 PZP, a innych nie."
Odwołujący podkreślił, że nigdy nie było jego intencją powierzenie zadań, których wykonanie
wymagałoby doświadczenia lub kwalifikacji, o których mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Thales.
Wszelkie czynności wymagające stosownej wiedzy technicznej i doświadczenia, niezależnie
od uwag dotyczących zasadności takiego wymogu zawartych w niniejszym odwołaniu, reali-
zowałby RCS. Nic też innego nie wynika z treści Oświadczenia. Wobec jednak braku wzoru
oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, a także braku sprecyzowanych ocze-
kiwań zamawiającego co do zastrzeżenia Osobistego wykonania poszczególnych świadczeń,
a przede wszystkim wobec niepowiązania treści punktu 4.2 OPW z treścią WOPZ, zamawia-
jący - skoro, co wynika z treści Informacji, nie zrozumiał, lub zrozumiał wadliwie treść Oświad-
czenia -
miał możliwość zwrócenia się do odwołującego w trybie art. 128 ust. 4 o wyjaśnienia.
Miałby wówczas możliwość uzyskania precyzyjnej informacji, które konkretnie zakresy prac
będą, zgodnie ze wstępnymi założeniami, realizowane przez RCS, a które przez Thales.
Brak zwrócenia się o wyjaśnienia do odwołującego należy uznać za przejaw nadmiernego for-
malizmu i penalizowania wykonawców za brak precyzji który w łatwy sposób mógłby zostać
usunięty. Postępowanie takie z kolei stoi w sprzeczności z zasadą proporcjonalności, wyra-
żoną w art. 16 pkt 3 ustawy.
Nadto odwołujący podniósł, że z analizy wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
wynika, że część spośród wykonawców, którzy zostali zakwalifikowaniu do dialogu konkuren-
cyjnego złożyło oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP („JEDZ”) w sposób nie-
prawid
łowy. Są to:
(a)
Mennica Polska S.A
(b)
GMV Innovating Solutions sp. z o.o.
(c)
Mera-Serwis SGL sp. z o.o.
(d)
Konsorcjum w składzie Asseco Data Systems S.A. i Mikroelektronika społ. s.r.o.
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 z dnia 17 grudnia 2022 r., zamawiający oczekiwał
wskazania wszystkich podmiotów, na których zasobach będzie polegał wykonawca w JEDZ
(część Il, sekcja C). Mimo, że wskazani powyżej w punktach (a) — (c) wykonawcy polegali na
zasobach innych podmiotów, nie dopełnili tego obowiązku.

Z k
olei wykonawca wskazany w punkcie (d) powyżej, nie wypełnił części V JEDZ, w zakresie
kryteriów selekcji, pomimo że kryteria te mają zastosowanie w postępowaniu i ta część JEDZ
powinna zostać uzupełniona.
Zgodnie z utrwalonym poglądem orzeczniczym KIO, oświadczenie na formularzu JEDZ musi
zostać należycie wypełnione, a błędy lub braki w zakresie wypełnienia tego oświadczenia mu-
szą zostać przez wykonawcę skorygowane. Zdaniem Izby, wypełnienie JEDZ w sposób wy-
biórczy lub niechlujny powinno zostać sanowane przez wykonawcę, a uchybienie w tym za-
kresie skutkuje odrzuceniem oferty lub wniosku.
Zamawiający nie wezwał wykonawców do uzupełnienia opisanych powyżej braków w trybie
art. 128 ust. 1 ustawy
, do czego był zobowiązany. Dlatego też nie ulega wątpliwości, że czyn-
ność oceny wniosków była przedwczesna i powinna zostać powtórzona, jednakże dopiero po
uzupełnieniu wskazanego w niniejszym punkcie 3.4 braku.
Naruszenie art. 128 ust. 1 w zw. z art. art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy:
Z analizy wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wynika, że część spośród
wyko
nawców, którzy zostali zakwalifikowaniu do dialogu konkurencyjnego złożyło wraz z wnio-
skami o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zagraniczne dokumenty odpowiadające in-
formacji z Krajowego Rejestru Karnego. Są to następujący wykonawcy:
(a)
Ridango AS - w odpowiedzi na wezwanie z
amawiającego z dnia 15 kwietnia 2022 r.,
wykonawca ten złożył informacje z Rejestru Karnego prowadzonego w Republice Estońskiej
dotyczące członków zarządu i rady nadzorczej;
(b)
Mennica Polska S.A. - w odpowiedzi na wezwanie z
amawiającego z dnia 29 marca
2022 r., wykonawca ten złożył informacje z Rejestru Karnego Prokuratury Republiki Słowackiej
dla podmiotu na zasobach którego polegał (Emtest a.s.), jego prezesa zarządu, prokurenta i
członków rady nadzorczej;
(c)
Konsorcjum w składzie Asseco Data Systems S.A. i Mikroelektronika społ. s.r.o. w od-
powiedzi na wezwanie z
amawiającego z dnia 29 marca 2022 r., wykonawca ten złożył infor-
macje z Rejestr
u Karnego Republiki Czeskiej dla partnera konsorcjum (Mikroelektronika społ.
s.r.o), jego członków zarządu i rady nadzorczej;
(d)
GMV Innovating Solutions sp. z o.o. - w odpowiedzi na wezwanie z
amawiającego z
dnia 29 marca 2022 r., wykonawca ten złożył informacje z Centralnego Rejestru Podmiotów
Karanych Królestwa Hiszpanii dla podmiotu na zasobach którego polegał (Grupo Mecanica
del Vuelo Sistemas S.A.U.) i jego członków zarządu
(e)
Mera-Serwis SGL sp. z o.o. SKA -
wykonawca ten złożył informacje z Centralnego
Rejestru Karnego Królestwa Belgii dla podmiotu na zasobach którego polegał (PRODATA
PTEXCELLENCE NV), jego członków zarządu i członków rady nadzorczej.
Zgodnie z brzmieniem 4 ust. 3 Rozporządzenia, jeżeli w kraju, w którym wykonawca (lub,
zgodnie z Ro
zporządzeniem, inny podmiot, którego dotyczy środek dowodowy mający służyć

wykazaniu niekaralności) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
zaświadczeń z rejestrów kryminalnych, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
pr
zypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz
pkt 3 ustawy
, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przy-
sięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administra-
cyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Odwołujący uznał, że w żadnym z krajów, z których pochodziły dokumenty przedstawione
przez wykonawców wskazanych w lit. (a) - (e) powyżej, ponad wszelką wątpliwość nie wydaje
się zaświadczeń kryminalnych, mogących potwierdzać brak skazania za przestępstwo, o któ-
rym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierza-
nia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej (art. 108 ust. 1 pkt 1 lit h) ustawy.
Co więcej, zamawiający nie podjął nawet próby wyjaśnienia, czy w którymkolwiek z krajów, z
których pochodziły analizowane dokumenty zakres penalizowanych czynów odpowiada pozo-
stałemu zakresowi wskazanemu w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP.
Taki sposób postępowania zdaniem odwołującego należy ocenić jako jednoznacznie wadliwy.
Zamawiający miał bowiem obowiązek wezwania wskazanych powyżej dokumentów do uzu-
pełnienia dokumentów w postaci przedstawienia oświadczeń w formie przewidzianej w 4 ust.
3 Rozporządzenia, a przynajmniej wezwać ich do złożenia wyjaśnień w trybie art. 128 ust. 4
PZP. Dlatego te
ż czynność oceny wniosków była przedwczesna i powinna zostać powtórzona,
jednakże dopiero po uzupełnieniu wskazanego w niniejszym punkcie 3.5 braku.
Naruszenie art. 128 ust. 2 w zw. z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy
Wykonawca Ridango AS odpowiedzi na wezwanie z
amawiającego z dnia 29 marca 2022 r.
złożył dokument poświadczający spełnienie warunku wskazanego w punkcie 5.2.5 OWU, to
jest zaświadczenie o limicie kredytowym posiadanym przez wykonawcę w banku AS SEB
Pank z siedzibą w Tallinie z dnia 3 stycznia 2022 r. Wykonawca złożył ten dokument w wadli-
wej formie. W związku z tym, 15 kwietnia 2022r. wykonawca został wezwany przez zamawia-
jącego do złożenia tego dokumentu w oryginale (w formie elektronicznej, w jakiej został wy-
stawiony przez bank). Alternatywnie z
amawiający wskazał, że dopuszczalne jest złożenie ta-
kiego cyfrowego odwzorowania dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem za
pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, o ile dokument został wystawiony w po-
staci papierowej (opatrzonej odręcznym podpisem wystawcy).

Wykonawca złożył wskazany wyżej dokument ponownie dopiero w dniu 27 kwietnia 2022 r. W
związku z faktem, że zgodnie z punktem 5.2.5 OPW, żądany środek dowodowy powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem zamawiającemu, należy uznać,
że wykonawca nie dopełnił nałożonego nań obowiązku - termin ważności zaświadczenia upły-
nął bowiem 3 kwietnia 2022 r. Jednocześnie odwołujący wskazał, że dokument uzupełniony w
dniu 27 kwietnia 2022 r. został przedstawiony w formie wadliwej. W punkcie 3) pisma prze-
wodniego złożonego przez wykonawcę w dniu 27 kwietnia, opisano ów dokument jako „Orygi-
nał pisma wydanego przez bank SEB (w formacie Word) wraz z dołączonym arkuszem po-
twierdzenia ważności estońskiego podpisu elektronicznego (podmiotowe środki dowodowe
wskazane w punkcie 5.2.5 OPW.” Jednocześnie potwierdzenie ważności podpisu nie zostało
przedłożone w formacie XAdES (lub innym, zbliżonym formacie umożliwiającym weryfikację
kwalifikowanego podpisu elektronicznego), lecz jako wydruk w postaci pliku w formacie .pdf,
podpisanego przez pełnomocnika wykonawcy.
Zgodnie z punktem 6.4.1. OPW, dokumenty sporządzone przez podmiot inny niż wykonawca
(lub podmiot udostępniający zasoby), jeżeli zostały wystawione jako dokument elektroniczny,
przekazuje się w tej formie - co zresztą wskazywał zamawiający w wezwaniu z dnia 15 kwietnia
2022 r.. Nie ulega wątpliwości że wykonawca Ridango AS nie przedłożył oryginału elektronicz-
n
ego dokumentu wystawionego przez bank (a więc pliku w formacie Word i dołączonym pod-
pisem elektronicznym w formacie XAdES), a jedynie plik word, z dodatkowym arkuszem w
formacie .pdf, uniemożliwiającym jednak weryfikację podpisu i niestanowiącym ważnego, kwa-
lifikowanego podpisu elektronicznego. Na marginesie
odwołujący zaznaczył, że opisany po-
wyżej plik .pdf zawiera tekst w języku angielskim i estońskim, który nie został zaopatrzony w
tłumaczenie na język polski
Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie zamawiającego powinny być aktualne
w dniu ich złożenia. Oznacza to, że środki te powinny potwierdzać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia na dzień złożenia oferty lub wniosku
lub, w przypadku dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego, na dzień ich złoże-
nia.
W opisanym powyżej przypadku wykonawca, pomimo uprzedniego wezwania go do uzu-
pełnienia środka dowodowego w trybie art. 128 ust. 1 ustawy, przedstawił wadliwy środek do-
wodowy. W związku z powyższym, w ocenie Odwołujących , jego wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu powinien zostać odrzucony w trybie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy.
Odwołujący wskazał, że posiada obiektywną, tj. wynikającą z rzeczywistej utraty możliwości
uzyskania zamówienia, potrzebę uzyskania rozstrzygnięcia w postaci nakazania zamawiają-
cemu unieważnienia czynności dokonania oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w po-
stępowaniu. W przypadku dokonania przez zamawiającego ponownej oceny wniosków o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu, wniosek odwołujących nie zostanie odrzucony w

związku z czym będą mieli oni realną szansę ubiegania się o udzielenie zamówienia. Podob-
nie, możliwość odrzucenia wniosków innych wykonawców otwiera Konsorcjum możliwość (a
w każdym razie ją urealnia) realizacji zamówienia.
Naruszenie przez z
amawiającego przepisów ustawy w prowadzonym postępowaniu ma zatem
istotny wpływ na jego wynik, a w konsekwencji może wyrządzić odwołującemu szkodę w po-
staci utraconych korzyści, które mógłby uzyskać w związku z wykonywaniem zamówienia na
rzecz z
amawiającego.

W dniu
20 czerwca 2022 r. zamawiający poinformował o wniesieniu odwołania.
W dniu 22 czerwca 2022 r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił
się wykonawca Mera-Serwis SGL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandy-
towo-
akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim wnosząc o oddalenie odwołania z uwagi
na brak wpływu na wynik. Przystępujący wskazał, że gdyby wniosek odwołującego nie był
niedopuszczony, to odwołujący klasyfikowałby się na pozycji 7 rankingu wniosków, a zama-
wiający dopuści do postępowania maksymalnie 8 wniosków, co oznacza, że przywrócenie od-
wołującego i odwołującego Hitachi do postępowania godzi w interes przystępującego, który
zostałby pozbawiony możliwości uzyskania zamówienia i poniósłby stratę. Zgłoszenie zostało
wniesione przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 21 czerwca
2022 r. udzielonego przez prezesa zarządu komplementariusza uprawnionego do samodziel-
nej reprezentacji komplementariusza. Do zgłoszenia dołączono dowody przekazania kopii
przystąpienia stronom.

W dniu 22 czerwca 2022 r. do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego zgłosili
się wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Hitachi Europe Limited Od-
dział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59 i Hitachi Rail STS z siedzibą we Włoszech,
w Neapolu, Via Argine 425
wnosząc o
nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności polegającej na ocenie wniosków o do-
puszczenie do udziału w Postępowaniu;
2. nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności polegającej na ocenie wniosków o do-
puszczenie do udziału w Postępowaniu przy jednoczesnym:
-
nakazaniu Zamawiającemu wezwania także wykonawców zgłaszających przystąpienie do
odwołania (tj. Hitachi Europe Limited i Hitachi Rail STS) do uzupełnienia stosownych środków
dowodowych poprzez złożenie oświadczeń w formie wskazanej w § 4 ust. 3 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środ-
ków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy („Rozporządzenie")
ewentualnie o:

3. nakazanie z
amawiającemu powtórzenia czynności składających się na proces zaproszenia
do dialogu konkurencyjnego w całości.
Wskazał, że wykonawcy Hitachi Europe Limited i Hitachi Rail STS mają interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść odwołującego w zakresie w jakim odwołujący wskazują na naru-
szenie przez z
amawiającego art. 128 ust. 1 w zw. z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy w związku
z treścią § 4 ust. 3 powołanego powyżej Rozporządzenia. Naruszenie przez zamawiającego
przepisów ustawy w prowadzonym postępowaniu ma bowiem istotny wpływ na jego wynik, a
w konsekwen
cji wniesionego odwołania i jego ewentualnego uwzględnienia – może wyrządzić
p
rzystępującym szkodę w postaci utraconych korzyści, jakie mogliby uzyskać w przypadku
pozyskania zamówienia od zamawiającego. Przystępujący – niezależnie od środków ochrony
z jak
ich korzystają w ramach odrębnego odwołania – wskazał, że zamawiający odrzucił ich
wniosek z powodu nie złożenia w przewidzianym terminie podmiotowego środka dowodowego
potwierdzającego brak podstaw wykluczenia z postępowania (art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c w
związku z art. 176 ust. 2 PZP) - w zakresie zagranicznego dokumentu odpowiadającego infor-
macji z Krajowego Rejestru Karnego, podczas gdy nawet jego przedłożenie w formie oczeki-
wanej przez z
amawiającego mogłoby doprowadzić do odrzucenia wniosku z uwagi na brak
zgodności z § 4 ust.3 Rozporządzenia. Skoro zatem, w przypadku uwzględnienia odwołania,
do którego przystępują wykonawcy Hitachi Europe Limited i Hitachi Rail STS, miałoby dojść
do ponownego wezwania przez z
amawiającego wykonawców wskazanych w pkt V odwołania
do uzupełnienia środków dowodowych z pominięciem przystępujących – ich interes zostałby
ponownie naruszony.
Przystępujący wskazał (uzasadnienie poniżej), że możliwe jest przystąpienie po jednej ze
stron postępowania zainicjowanego odwołaniem i popieranie jedynie części zarzutów.
Zgodnie z poglądami doktryny prawa „Za dopuszczalne uznać natomiast należy przystąpienie
do postępowania odwoławczego jedynie w zakresie niektórych zarzutów odwołania. Musi być
to jednakże zawsze przystąpienie jednolicie po danej stronie postępowania odwoławczego.
Pod rządami poprzednio obowiązującej ustawy, w wyroku z 4.09.2013 r. (KIO 2055/13, LEX
nr 1388692)
Wniosek p
rzystępującego do odwołania został odrzucony przez zamawiającego na podstawie
art. 146 ust. 1 pkt 2 lit.
c w związku z art. 176 ust. 2 PZP. W ocenie zamawiającego, zgodnie
z pkt 5.2.1 OPW p
rzystępujący mieli obowiązek przedłożyć objęte wezwaniem podmiotowe
środki dowodowe w celu wykazania braku podstaw wykluczenia ich z postępowania (na pod-
stawie art. 108 us
t. 1, 2 i 4 PZP), a to informację z Krajowego Rejestru Karnego we wskazanym
powyżej zakresie sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. Jeżeli wyko-
nawca polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub eko-
n
omicznej podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu – dokumenty te miał złożyć także każdy z takich podmiotów.

Przystępujący w odpowiedzi na wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych
wystoso
wane na podstawie art. 126 ust. 1 PZP złożyli stosowne dokumenty w zakresie doty-
czącym członka konsorcjum Hitachi Rail STS S.p.A. oraz podmiotów udostępniających zasoby
myCicero SRL, Pluservice SRL oraz Solari di Udine S.p.A. Zamawiający wskazał, że przedło-
żone przez przystępującego dokumenty potwierdzały jedynie niekaralność członków organów
zarządzających. Tymczasem ze złożonych w toku postępowania dokumentów rejestrowych
wspomnianych powyżej spółek wynikało, że funkcjonują w nich wieloosobowe organy nadzor-
cze (collegio sindacale), dla których to członków nie złożono stosownych dokumentów. W oce-
nie z
amawiającego, zgodnie z treścią art. 108 ust. 2 PZP, zaistniał obowiązek przedłożenia
analogicznych dokumentów dotyczących członków organów nadzorczych tych spółek.
W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych wystoso-
wane na podstawie art. 128 ust. 1 PZP Przystępujący w dniu 27 kwietnia 2022 roku złożyli
dokumenty w tym zakresie, zgodnie z punktem 5.2.1 OPW dla osób wskazanych w wezwaniu.
Jednak, jak wskazuje z
amawiający, w przypadku Pana F. F., członka rad nadzorczych pod-
miotów udostępniających zasoby, tj. myCicero SRL i Pluservice SRL, złożono zaświadczenie
z włoskiego Ministerstwa Sprawiedliwości wystawione w dniu 25 października 2021 roku –
„Pluservice+MyCicero_Supervisory_Body_F._criminal_record.pdf”, a zatem wcześniej niż 6
miesięcy przed terminem jego złożenia. W związku z powyższym zamawiający przyjął, że
p
rzystępujący nie złożyli w przewidzianym terminie podmiotowych środków dowodowych po-
twierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania, co skutkowało odrzuceniem wnio-
sku na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c w związku z art. 176 ust. 2 PZP.
W treści informacji o wynikach oceny wniosków zamawiający wskazał, że nie może ponownie
wezwać przystępujących do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych we wskaza-
nym zakresie, ponieważ wezwał już do ich uzupełnienia na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy.
Zamawiający nie może wziąć także pod uwagę innego dokumentu złożonego dla tej osoby,
wystawionego przez Prokuraturę Republiki dnia 27 października 2021 roku „Pluservice+MyCi-
cero_Supervisory_Body_F.
_Pending_criminal _record.pdf”, z uwagi na fakt, że dokument ten
nie odnosi się do okoliczności wynikających z art. 108 ust. 2 PZP. Zgodnie z powołanym prze-
pisem należy wykazać, że odpowiednie osoby nie zostały prawomocnie skazane za wymie-
nione przestępstwa, tymczasem przedłożony dokument potwierdza jedynie, że w chwili jego
wystawienia osoba, której dotyczy, nie była „postawiona w stan oskarżenia w toku”. W związku
z powyższym, w ocenie zamawiającego, niniejszy dokument nie spełniał wymogów określo-
nych w art. 108 ust. 2 PZP. Tym samym z uwagi na niezłożenie przez przystępujących pod-
miotowych środków dowodowych we wskazanym terminie, zamawiający odrzucił wniosek.
Tymczasem p
rzystępujący wskazał, iż niezależnie od środków ochrony z jakich korzysta w
ramach odrębnego odwołania , że zamawiający odrzucił jego wniosek z powodu nie złożenia

w przewidzianym terminie podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego brak pod-
staw
wykluczenia z postępowania (art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c w związku z art. 176 ust. 2 PZP) -
w zakresie zagranicznego dokumentu odpowiadającego informacji z Krajowego Rejestru Kar-
nego, podczas gdy nawet jego przedłożenie w formie oczekiwanej przez zamawiającego mo-
głoby doprowadzić do odrzucenia wniosku z uwagi na brak zgodności z § 4 ust.3 Rozporzą-
dzenia. Skoro zatem, w przypadku uwzględnienia odwołania, do którego przystępują wyko-
nawcy Hitachi Europe Limited i Hitach
i Rail STS, miałoby dojść do ponownego wezwania przez
z
amawiającego wykonawców wskazanych w pkt V odwołania do uzupełnienia środków dowo-
dowych z pominięciem przystępującego – jego interes zostałby ponownie naruszony. Jest to
szczególnie widoczne w kontekście innego działania (zaniechania) zamawiającego na które
wskazuje o
dwołujący w pkt VI odwołania polegającym na przyjęciu przez zamawiającego do-
kumentu od wykonawcy Ridango AS nieaktualnego na dzień złożenia – i nieodrzucenia wnio-
sku tego wykonawcy.
Zgłoszenie zostało wniesione przez pełnomocnika działającego na pod-
stawie pełnomocnictwa z dnia 16 czerwca 2022 r. udzielonego przez osobę reprezentującą
przedsiębiorcę zagranicznego w oddziale zgodnie z odpisem z KRS dla oddziału. Oddział
działał w imieniu przedsiębiorcy zagranicznego oraz partnera na podstawie pełnomocnictwa z
dnia 16 czerwca 2022 r.
Do zgłoszenia dołączono dowody przekazania kopii przystąpienia
stronom.

W dniu 23 czerwca 2022 r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosili
s
ię wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie Asseco Data Systems spółka akcyjna
z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 11 i Mikroelektronika spol srl z siedzibą w Czechach,
w Vysoké Mýto, Dráby 849 wnosząc o odrzucenie lub oddalenie odwołania w całości. Zgła-
szający przystąpienie wskazał, że posiada interes prawny w przystąpieniu do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego, gdyż uważa że zarzuty odwołującego wobec czyn-
ności i zaniechań zamawiającego, a w tym zarzuty przeciwko zgłaszającemu przystąpienie są
niesłuszne. Wykonawca złożył w przedmiotowym postępowaniu wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, która spełnia wszystkie wymogi formalne i jest zgodny z wymaga-
niami ogłoszenia o zamówieniu, co potwierdza dokonaną przez zamawiającego kwalifikację i
zaproszenie Wykonawcy do dialogu. Wykonawca ocenia działania zamawiającego jako wła-
ściwe i zgodne z przepisami PZP i innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zarzuty
postawione przez o
dwołującego nie znajdują potwierdzenia w stanie faktycznym, w związku z
czym należy uznać za pewne, iż działanie odwołującego narusza interes wykonawcy, gdyż w
sposób nieuprawniony utrudnia udział w dialogu, co może pozbawić wykonawcy pozyskania
zamówienia, a zatem uzyskania przewidzianego zysku z kontraktu. Zgłoszenie zostało wnie-
sione przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27 stycznia 2022
r. udzielonego przez dwóch wiceprezesów zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji lidera,

lider działał na podstawie pełnomocnictwa z dnia 24 stycznia 2022 r. udzielonego przez obu
członków konsorcjum, w tym za partnera przez jego przedstawiciela statutowego uprawnio-
nego do samodzielnej reprezentacji. Do zgłoszenia dołączono dowody przekazania kopii przy-
stąpienia stronom.

W dniu 23 czerwc
a 2022 r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił
swój udział wykonawca Mennica Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Ciasna 6
wnosząc o oddalenie odwołania w zakresie zarzutów
zarzut nr I - dot. art. 117 ust. 4 PZP poprzez:
(a)
dokonanie błędnej wykładni tego przepisu, prowadzącej do uznania, że pomimo braku
odpowiednich zastrzeżeń w Opisie Potrzeb i Wymagań („OPW”), wykonawcy wspólnie ubie-
gający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do składania oświadczeń, o których mowa
w owym przepisie, spełniających cechy alternatywy rozłącznej;
(b)
uznanie, że zawarcie w oświadczeniu Thales z dnia 17 marca 2022 r. w przedmiocie
powierzenia poszczególnym Odwołującym odpowiednich części przedmiotu zamówienia
(Oświadczenie”) informacji wskazującej, że niektóre spośród części przedmiotu Zamówienia
będą realizowane zarówno przez RCS jak i Thales jest niedopuszczalne w świetle tego prze-
pisu;

zarzut nr II - dot. art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c) w zw. z art. 117 ust. 4w zw. z art. 16 ust. 3
PZP poprzez naruszające zasadę proporcjonalności przyjęcie, że złożenie Oświadczenia
przez Thales w sposób, który nie stanowi alternatywy rozłącznej stanowi wystarczającą pod-
stawę odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu;

zarzut nr III - dot. art. 128 ust. 4 w zw. z art. 16 ust. 1 PZP poprzez niewezwanie Od-
wołujących do złożenia wyjaśnień dotyczących Oświadczenia, podczas gdy, jak wynika, z tre-
ści informacji o wynikach oceny ofert z dnia 6 czerwca 2022 r. (Informacja"), Zamawiający
powziął wątpliwości co do treści Oświadczenia, a w analogicznej sytuacji wzywał innych wy-
konawców do złożenia wyjaśnień;

zarzut nr IV -
dot. art. 128 ust. 1 w zw. z art. 125 ust. 1 PZP (w jakim odnosi się do
Mennica P
olska S.A.) poprzez niewezwanie do uzupełnienia oświadczenia o którym mowa w
art. 125 ust. 1 PZP, pomimo, że oświadczenia złożone przez Mennicę Polska S.A. zawierały
(zdaniem Odwołującego) ewidentne braki;

zarzut nr V - dot. art. 128 ust. 1 w zw. z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, i 4 PZP (w zakresie w
jakim odnosi się do Mennica Polska S.A.) poprzez niewezwanie do uzupełnienia podmioto-
wych środków dowodowych poprzez złożenie dokumentów zastępujących informację z Krajo-
wego Rejestru Karnego w przypadku podmiotów zagranicznych, w formie przewidzianej w 4
ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w spra-
wie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich

może żądać zamawiający od wykonawcy (Rozporządzenie”), podczas gdy wykonawca złożył
zaświadczenia z zagranicznych rejestrów kryminalnych dotyczących, w zależności od wyko-
nawcy, ich samych, podmiotów udostępniających zasoby, członków zarządów, prokurentów
lub członków organów nadzorczych.
Przystępujący poinformował, że jego wniosek został pozytywnie oceniony przez zamawiają-
cego, a tym samym oznacza to, że cały czas posiada on szansę na uzyskanie tego zamówie-
nia. Tym samym zarzuty kierowane do wniosku p
rzystępującego, które mogłyby w konsekwen-
cji d
oprowadzić do odrzucenia wniosku przystępującego i utraty przez niego szansy na uzy-
skanie zamówienia uzasadniają podstawę do tego, aby przystępujący mógł skutecznie bronić
się przed niezasadnymi zarzutami. Pozytywna ocena wniosku przystępującego została doko-
nana przez z
amawiającego zgodnie z przepisami PZP. Z kolei przystąpienia w zakresie za-
rzutów odnoszących się do odrzucenia wniosku odwołującego - po stronie zamawiającego,
należy uzasadnić tym, że czynność zamawiającego polegająca na odrzuceniu wniosku odwo-
łującego (w sposób zgodny z przepisami PZP) powoduje to, że o zamówienie ubiegać się
będzie w dalszej fazie postępowania mniejsza liczba wykonawców, co sprawia, że szanse
p
rzystępującego na uzyskanie zamówienia ulegają zwiększeniu.
W zaistniałych okolicznościach odwołanie odwołującego w zakresie ww. zarzutów, do których
Mennica Polska S.A. przyłączyła się po stronie zamawiającego winno zostać oddalone.
Zgłoszenie zostało wniesione przez członka zarządu i prokurenta, zgodnie z zasadami repre-
zentacji ujawn
ionymi w KRS. Do zgłoszenia dołączono dowody przekazania kopii przystąpie-
nia stronom.

W dniu 23 czerwca 2022 r. do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego zgłosił
się wykonawca GMV Innovating Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 2. Wskazał, że zdecydowanie nie może zgodzić się z
argumentacją odwołującego się przedstawioną w treści odwołania w zakresie w jakim odwo-
łujący kwestionuje odrzucenie przez zamawiającego jego wniosku do udziału w postępowaniu
oraz wnosi o powtórzenie czynności oceny wniosków odwołującego i innych wykonawców o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wdroże-
nie taryfy MTT/PaYG w Komunikacji Miejskiej w Krakowie”. Wskazał, że zdaniem przystępu-
jącego zamawiający nie naruszył przepisów ustawy. Przystępujący posiada interes w przystą-
pieniu do postępowania, gdyż jego wynik wpłynie bezpośrednio na możliwość uzyskania przez
p
rzystępującego przedmiotowego zamówienia publicznego. Przystępujący zastrzegł możli-
wość przedstawienia pełnej argumentacji w dalszym toku postępowania. Zgłoszenie zostało
wniesione przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 5 marca
2021 r. udzielonego przez wiceprezesa zarządu i członka zarządu uprawnionych do łącznej

reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Do zgłoszenia dołączono dowody przekazania kopii
przystąpienia stronom.
Zamawiający w dniu 4 lipca 2022 r. złożył odpowiedź na odwołanie Thales i wniósł o oddalenie
odwołania.
1) Zarzu
t bezpodstawnego odrzucenia oferty Odwołującego (pkt 3.1–3.3 odwołania)
Zamawiający wskazał, że wniosek odwołującego został odrzucony na podstawie art. 146 ust.
1 pkt 2 lit. c w związku z art. 176 ust. 2 ustawy. Zgodnie z pkt 4.5 Opisu potrzeb i wymagań
(
dalej OPW) oraz art. 117 ust. 3 ustawy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogli w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz
kryteriów selekcji polegać na zdolnościach tych spośród wykonawców, którzy wykonają usługi
do realizacji których zdolności te są wymagane. Zgodnie z pkt 5.1.5 OPW oraz art. 117 ust. 4
ustawy, byli oni zobowiązani do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w po-
stępowaniu oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Odwołujący wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przedłożył wykaz
usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (następnie uzupełniony o
dodatkową pozycję w odpowiedzi na wezwanie wystosowane na podstawie art. 128 ust. 1
ustawy), które bez wyjątku były wykonane przez Revenue Collection Systems France SAS –
ten członek konsorcjum wykazywał spełnienie wszystkich warunków udziału w postępowaniu
dotyczących doświadczenia, wskazanych w pkt 4.2.1 lit. a, b, c i d OPW. W związku z powyż-
szym to ten członek konsorcjum powinien wykonywać usługi w zakresie objętym warunkami
(dostawa kasowników, dostawa i wdrożenie systemu biletowego, dostawa i wdrożenie gate-
way'a płatniczego). Odwołujący wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
nie przedłożył oświadczenia o podziale obowiązków. W tej sytuacji zamawiający wezwał od-
wołującego do uzupełnienia tego oświadczenia na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy. Z oświad-
czenia złożonego w odpowiedzi na wezwanie wynika, że Revenue Collection Systems France
SAS wykona samodzielnie dostawę kasowników – nie wynika z niego jednak, że to ten członek
konsorcjum zapewni dostawę i wdrożenie systemu biletowego oraz gateway’a płatniczego –
zakres prac obejmujący oba te elementy (wskazany w pierwszym wierszu tabeli znajdującej
się w oświadczeniu) został przypisany obu podmiotom stanowiącym konsorcjum, a nie wyłącz-
nie Revenue Collection Systems France SAS. W związku z powyższym zamawiający uznał,
że odwołujący nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt
4.2.1 lit. c i d OPW
– nie złożył oświadczenia potwierdzającego, że podmiot Revenue Collec-
tion Systems France SAS (legitymujący się stosownym doświadczeniem) wykona usługi w
zakresie opisanym w tym wa
runku. Zamawiający nie mógł ponownie wezwać odwołującego
do uzupełnienia w przedmiotowym zakresie, ponieważ złożony dokument już był złożony w
odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy.
1a) Zarzut naruszenia art. 117 ust. 4 ustawy (pkt 3.1 odwołania)

Odwołujący zarzucił zamawiającemu błędną interpretację zasad wynikających z art. 117 ust.
4 ustawy wskazując, jak się zdaje, że zamawiający nie powinien badać na podstawie oświad-
czenia, o kt
órym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, który z członków konsorcjum posiada odpo-
wiednie doświadczenie, odpowiadające poszczególnym warunkom udziału w postępowaniu
(pkt 3.1.1
–3.1.15 odwołania). Wywody odwołującego w tym zakresie są jednak w ocenie za-
mawiającego w dużej mierze kompletnie nieistotne dla sprawy, a w kluczowej kwestii (pkt
3.1.15) wprost niezgodne z art. 117 ust. 3 i 4 ustawy, które wręcz nakazują zamawiającemu
badać, który z członków konsorcjum będzie wykonywał usługi, do realizacji których określne
zdolności są wymagane. Jak podkreśliła Krajowa Izba Odwoławcza w orzeczeniu o sygn. akt
KIO 3795/21, „Ratio legis art. 117 ust. 4 Prawa zamówień publicznych jest umożliwienie we-
ryfikacji, czy planowany podział zadań pomiędzy członków konsorcjum zapewnia realne wy-
korzystanie deklarowanych przez nich zasobów w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.”
Odwołujący zarzucił także zamawiającemu, że ten nie uzasadnił swoich wymagań w zakresie
sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiega-
jących się o udzielenie zamówienia (pkt 3.1.16 odwołania), a także błędnie sformułował wy-
magania wynikające z art. 117 ust. 1 ustawy (pkt 3.1.17 odwołania). Zarzut braku uzasadnienia
(jak się zdaje – zapisanego w OPW) nie znajduje jakiegokolwiek oparcia w ustawie, która nie
wymaga, aby OPW takie uzasadnienie zawierało (czym innym jest bowiem obowiązek formu-
łowania wymagań w sposób obiektywnie uzasadniony, zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy, a
czym innym obowiązek komunikowania takiego uzasadnienia wykonawcom – taki, jak wynika
np. z art. 91 ust. 1 w odniesieniu do braku dopuszczenia składania ofert częściowych). Także
zarzut błędnego sformułowania zasad spełniania warunków przez członków konsorcjum jest
niezrozumiały – odwołujący przytoczył w odwołaniu wyrok odnoszący się do doświadczenia
liczonego jako liczba wozokilometrów przewozów, który jest całkowicie nieadekwatny do obec-
nej sytuacji
– w przedmiotowych warunkach udziału w postępowaniu w zakresie doświadcze-
nia jest mowa
o jednym systemie taryfowym i jednym gateway’u płatniczym; liczba transakcji
przywołana w tych warunkach ma świadczyć o tym, że te (pojedyncze) systemy były skalo-
wane i przetestowane w obciążeniu zbliżonym do tego, które jest planowane przez zamawia-
jącego (zsumowanie kilku systemów o wielokrotnie mniejszym obciążeniu nie dałoby odpo-
wiedzi, czy wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia). Zama-
wiający zwrócił uwagę, że jego wymagania dotyczące łączenia potencjału wbrew pozorom były
libe
ralne: przedmiot zamówienia składa się z licznych elementów i zamawiający uwzględnił to
zarówno w warunkach dotyczących doświadczenia (są odrębne dla kluczowych elementów
zamówienia), jak i w postanowieniach dotyczących łączenia potencjału (doświadczenie w każ-
dym kluczowym elemencie mógł mieć ktoś inny). Podkreślił, że jeśli odwołujący uznawał, że
zapisy OPW są błędne (a do tego odnosiły się wszystkie wskazane dotąd zarzuty) – miał prawo

złożyć odwołanie w tym zakresie na wcześniejszym etapie postępowania, natomiast obecnie
zarzuty te są spóźnione.
Odwołujący zarzucił, że zamawiający nie powiązał w OPW warunków udziału w postępowaniu
z odpowiednimi częściami przedmiotu zamówienia, a także nie przedstawił wzoru oświadcze-
nia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (pkt 3.1.18–3.1.25 odwołania). Z uzasadnienia
odwołania wynika, że powiązanie warunków zamówienia dotyczących doświadczenia z po-
szczególnymi zakresami do wykonania wynikającymi z OPW jest ponad siły wykonawców,
wskazując, że postanowienia OPW w tym zakresie były nieprecyzyjne. Zamawiający zwrócił
uwagę, że w warunkach udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia zamawiający
wybrał kluczowe z punktu widzenia powodzenia realizacji zamówienia elementy przedmiotu
zamówienia: w warunkach opisanych w pkt 4.2.1 lit. a i b było to doświadczenie w wykonywa-
niu urządzeń systemu taryfowego - w tym kasowników, w pkt 4.2.1 lit. c – wykonanie systemu
taryfowego, a w pkt 4.2.1 lit. d
– wykonanie gateway’a płatniczego. Powiązanie tych warunków
z odpowiednimi zapisa
mi wstępnego opisu przedmiotu zamówienia jest niezwykle proste –
wstępny opis przedmiotu zamówienia posługuje się tymi pojęciami, a odpowiednie elementy
są tam wyodrębnione do osobnych punktów (kasowniki – pkt. 3.1, a gateway płatniczy i sys-
tem taryfowy
– odpowiednio 4.1.1.1 i 4.1.1.2). Stwierdzenia odwołującego o braku możliwości
identyfikacji warunku z potrzebami są w tej sytuacji niezrozumiałe, podobnie jak ograniczenie
się do lektury wyłącznie pkt 2.1 wstępnego opisu potrzeb zamówienia. Podobnie zarzut odwo-
łującego odnośnie braku stosownego formularza – nie ma przepisu zobowiązującego zama-
wiającego do przygotowania takiego formularza, co więcej – nie ma także takiej powszechnej
praktyki. Argumentacja odwołującego, że wstępny opis przedmiotu zamówienia może ulec
zmianie, nie ma żadnego związku z wykazaniem spełniania warunków udziału w postępowaniu
(warunki wszak Zamawiający musi ustalić przed wszczęciem postępowania, a obowiązek zło-
żenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 wraz z wnioskiem o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu narzuca sama ustawa). Warunki te odnoszą się do kluczowych ele-
mentów przedmiotu zamówienia, które niezależnie od wyniku dialogu są nieodzownymi ele-
mentami systemu zamawianego przez zamawiającego, kluczowymi dla sukcesu całego przed-
sięwzięcia.
Odwołujący w uzasadnieniu wskazuje, że pozycja złożonego przezeń oświadczenia, która
obejmowała system taryfowy i gateway płatniczy, w swej istocie odnosiła się do większej liczby
elementów opisu przedmiotu zamówienia, w związku z czym przypisanie wykonania tego za-
kresu nie tylko podmiotowi posiadającemu doświadczenie, ale także drugiemu członkowi kon-
sorcjum było dopuszczalne (pkt 3.1.26–3.1.27 odwołania). Nie zważa jednak na fakt, że tak
sformułowane oświadczenie nie pozwalało ocenić, czy odwołujący spełnił warunki udziału w
postępowaniu w zgodzie z regułami określonymi w pkt 4.5 OPW, wynikającymi z art. 117 ust.
1 ustawy. Zamawiający mając takie oświadczenie w ręce nie mógł ustalić, który z członków

konsorcjum wykona system taryfo
wy i gateway płatniczy i czy w związku z tym odwołujący
spełnił warunki udziału w postępowaniu. Aby powziąć taką informację, zamawiający byłby
zmuszony do wezwania odwołującego do uzupełnienia tego oświadczenia, tymczasem oce-
niane oświadczenie już było złożone w wyniku wezwania do uzupełnienia. Wniosek o dopusz-
czenie do udziału w postępowaniu go nie zawierał, mimo wyrażonego wprost wymogu w pkt
5.1.5 OPW i ponowne wezwanie do uzupełnienia byłoby w tej sytuacji naruszeniem zasady
jednokrotnego wzywania do uz
upełnienia, wynikającej z art. 128 ust. 1 ustawy.
1b) Zarzut naruszenia art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy (pkt 3.2 odwołania)
Odwołujący zarzucił, że działania zamawiającego w zakresie oceny warunków udziału w po-
stępowaniu były nieproporcjonalne (pkt 3.2.1–3.2.5 odwołania). Zdaje się wskazywać, że od-
rzucenie jego wniosku nastąpiło w wyniku „pomijalnego lub nieistotnego braku precyzji w (…)
działaniu” (pkt 3.2.4 odwołania). Stwierdzenie to jest kompletnie nieadekwatne do oceny sytu-
acji, która zaistniała w postępowaniu – badanie, czy członek konsorcjum posiadający sto-
sowne doświadczenie będzie wykonywał odpowiednią część przedmiotu zamówienia nie jest
„pomijalnym lub nieistotnym” drobiazgiem. Przeciwnie, brak badania takich kwestii oznaczałby
zaniedbanie p
rzez zamawiającego obowiązków wynikających z ustawy, które nie są pustą for-
malnością, ale służą zapewnieniu, aby realizacja zamówień publicznych trafiała w ręce pod-
miotów należycie do tego przygotowanych. „Brak precyzji” odwołującego nie pozwalał stwier-
dzi
ć, że podmiot posiadający doświadczenie wykona odpowiednią część prac. Oświadczenie
złożone przez odwołującego nie spełniało zatem celu, któremu służyło. Z tych powodów –
wbrew temu, co odwołujący twierdzi w pkt 3.2.6 odwołania (a także 3.2.7, przy czym do kwestii
braku precyzji odniesiono się powyżej), zamawiający nie mógł nie odrzucić wniosku odwołują-
cego. Za brak możliwości uzupełnienia oświadczenia odwołujący może winić wyłącznie siebie
– wynika on bowiem wyłącznie z faktu niezłożenia oświadczenia wraz z wnioskiem o dopusz-
czenie do udziału w postępowaniu.
1c) Zarzut naruszenia art. 128 ust. 4 ustawy (pkt 3.2 odwołania)
Odwołujący zarzucił, że zamawiający w przedmiotowej sytuacji nie wezwał odwołującego do
wyjaśnienia treści oświadczenia na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy, wskazując, że w rzekomo
analogicznych okolicznościach do takiego wyjaśnienia zamawiający wezwał innego wyko-
nawcę – konsorcjum Asseco Data Systems S.A. i Mikroelektronika spol s.r.o. (dalej „konsor-
cjum Asseco”) (pkt 3.3.1–3.3.4 odwołania). Zamawiający podkreślił, że wezwanie do wyjaśnie-
nia konsorcjum Asseco nastąpiło w zupełnie innej sytuacji. Konsorcjum Asseco złożyło
oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.1.5 OPW wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Z oświadczenia tego wynikało, że jeden z członków konsorcjum (Mikrolek-
tronika) wykona dostawę kasowników i oprogramowania, a drugi z członków konsorcjum (As-
seco) wykona cały przedmiot zamówienia poza dostawą kasowników i oprogramowania. Nie
zachodziła tu zatem konieczność poprawy oświadczenia, nie zachodził tu również przypadek,

w którym wykonawca wskazał ten sam zakres objęty warunkiem udziału w postępowaniu
dwóm podmiotom. Zamawiający wystąpił o wyjaśnienie jedynie w celu upewnienia się co do
pojemności sformułowania „oprogramowanie” i potwierdzenia, że zamawiający prawidłowo je
rozumie. Wezwanie to zresztą można traktować w tej sytuacji jako zbędne, bowiem oczywiste
jest, że przedmiotowe systemy stanowią kluczową część oprogramowania zamawianego w
ramach tego zamówienia. W przypadku odwołującego sytuacja jest inna – jedyną drogą do
uznania warunków udziału za spełnione byłaby zmiana treści oświadczenia, wytworzenie jego
nowej treści (wskazanie, który z podmiotów wykona system taryfowy i gateway płatniczy,
czego na podstaw
ie złożonego oświadczenia ustalić się nie da) – nie jest to zatem kwestia
wyjaśnień, ale uzupełnienia oświadczenia, co – jak wyżej wskazano – na tym etapie było nie-
możliwe.
Zresztą nawet gdyby uznać, że wezwanie do wyjaśnienia konsorcjum Asseco prowadziło do
uszczegółowienia treści złożonego oświadczenia, to takie uszczegółowienie było na tym etapie
postępowania dozwolone – zamawiający bowiem wzywał do wyjaśnienia treści oświadczenia
złożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a zatem był upraw-
niony także do wezwania wykonawcy do uzupełnienia tego oświadczenia.
Wskazanie w uzasadnieniu odwołania, jakie intencje przyświecały odwołującemu i jakie ele-
menty przedmiotu zamówienia zamierzał powierzyć do wykonania poszczególnym wykonaw-
com
(pkt 3.3.4 odwołania) jest spóźnione – nie da się tych stwierdzeń wyinterpretować z treści
dokumentów i oświadczeń składanych przez odwołującego na etapie postępowania, a
uwzględnienie ich w tym momencie oznaczałoby naruszenie wymienionych wyżej zasad
(br
aku możliwości wyjaśniania poprzez tworzenie nowej treści oświadczenia oraz braku moż-
liwości powtórnego uzupełniania środków dowodowych).
Zawarte w odwołaniu stwierdzenie o nadmiernym formalizmie zamawiającego i karaniu odwo-
łującego za jedynie „brak precyzji” (pkt. 3.3.5 odwołania) można skomentować jedynie przez
wskazanie, że ów brak precyzji w przedmiotowej sytuacji miał kluczowe znaczenie dla oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu, a zagadnienie to nie może być trywializowane,
jak wielokrotnie
czyni to odwołujący. Na marginesie zamawiający wskazał, że niezrozumiała
jest wątpliwość odwołującego, do jakiej kategorii dokumentów zamawiający zakwalifikował
przedmiotowe oświadczenie (wyrażona w pkt 2.2.2 odwołania). Zamawiający nie może sam
określać kategorii dokumentów, która jasno wynika z przepisów (w tym przypadku – chociażby
z § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji (…)). Gdyby przedmiotowe oświadczenie nie było podmiotowym
środkiem dowodowym, zamawiający odrzuciłby wniosek odwołującego bez wzywania go do
uzupełnienia oświadczenia, którego brakowało we wniosku o dopuszczenie do udziału w po-
stępowaniu.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności zamawiający wyraził przekonanie, że odwołanie w
zakresie tego zarzutu powinno zostać oddalone, a tym samym odwołujący traci interes w pod-
ważaniu dopuszczenia do kolejnego etapu postępowania innych wykonawców.
2) Zarzut niewezwania innych wykonawców do uzupełnienia oświadczeń JEDZ (pkt 3.4 odwo-
łania)
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 128 ust. 1 ustawy przez zignorowanie
niekompletnych oświadczeń JEDZ złożonych przez część wykonawców i niewezwanie do ich
uzupełnienia.
W szczególności zarzucił, że w oświadczeniach JEDZ zawartych w trzech wnioskach o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu (Mennicy Polskiej S.A., GMV Innovating Solutions
Sp. z o.o. oraz Mera
– Serwis SGL Sp. z o.o. SKA) wykonawcy nie wskazali nazw podmiotów
udostępniających zasoby (pkt 3.4.2 odwołania). Kompletnie pominął jednak fakt, że formularz
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia ustalony Rozporządzeniem wykonaw-
czym
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia nie zawiera żadnego pola, w którym takie
nazwy można wskazać. Punkt C w części II formularza tego oświadczenia umożliwia jedynie
odpowiedź „tak” lub „nie” na pytanie, czy wykonawca zamierza polegać na zdolnościach pod-
miotów udostępniających zasoby. Punkt D w tej samej części formularza pozwala wymienić
przez wykonawcę podwykonawców, jednak jak sam tytuł tego punktu D wskazuje, odnosi się
on wyłącznie do podwykonawców, którzy nie są jednocześnie podmiotami udostępniającymi
zasoby. Brak też innych pól na „wolne wpisy”. W tej sytuacji przywołana przez odwołującego
odpowiedź zamawiającego na pytanie 4 z 17 grudnia 2022, w której zamawiający wskazał, że
takie podmioty wskazuje się w oświadczeniu JEDZ, była niemożliwa do zrealizowania i brak
uczynienia zadość tej odpowiedzi nie powinna rodzić negatywnych konsekwencji dla wyko-
nawców. wykonawcy natomiast złożyli stosowne zobowiązania i oświadczenia JEDZ takich
podmiotów, zgodnie z wymaganiami.
Ponadto odwołujący zarzucił, że w oświadczeniach JEDZ zawartych we wniosku o dopusz-
czenie do udziału w postępowaniu konsorcjum Asseco wykonawcy nie wypełnili części V JEDZ
dotyczącej kryteriów selekcji (pkt 3.4.3 odwołania). Stwierdzenie to jest jednak nieprawdziwe
– wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum Asseco uzupełnili formularz w tym zakresie,
zaznaczając odpowiedzi „nie”. Należy zwrócić uwagę, że obaj wykonawcy w tym przypadku
korzystali ze wskazanego także w OPW narzędzia do wypełniania oświadczenia JEDZ udo-
stępnianego przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem espd.uzp.gov.pl.
Stosowne pole w tym formularzu zamawiający przedstawił włączając w odpowiedź skan frag-
mentu JEDZa.
Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” w pierwszym polu jest naturalne wobec braku przypisania, do

której kwestii spośród poruszonych po lewej stronie pytanie się odnosi. Można to interpretować
w ten sposób, że zawiera ono odpowiedź na ostatnią kwestię (nawet nie pytanie!) po lewej
stronie, tj. o dostępność w postaci elektronicznej. Formularz JEDZ z pewnością w tym zakresie
odbiega od ideału i może być różnie interpretowany, w związku z czym taki sposób jego wy-
pełnienia (jako jedno z możliwych logicznych odpowiedzi) nie powinien rodzić negatywnych
konsekwencji dla wykonawców. Zamawiający przy okazji zauważył, że wykonawcy wraz z
wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (i oświadczeniami JEDZ) mieli obowią-
zek składać i złożyli dokumenty na potwierdzenie kryteriów selekcji, a zatem w tym zakresie
wstępny charakter formularza JEDZ jest w tym trybie postępowania iluzoryczny, bowiem ba-
danie opisanych w tej części okoliczności następuje na podstawie dokumentów złożonych
przez wykonawców jednocześnie z tym formularzem.
3) Zarzut niewezwania innych wykonawców do uzupełnienia dokumentów potwierdzających
niekaralność (pkt 3.5 odwołania)
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 128 ust. 1 ustawy przez zignorowanie
złożenia zaświadczeń o niekaralności nieobejmujących wszystkich przesłanek wykluczenia
wynikających z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy dotyczących części wykonawców i podmiotów
udostępniających zasoby (Ridango AS, podmiot udostępniający zasoby Emtest a.s. we wnio-
sku Mennicy Polskiej S.A., Mikroelektronika spol s.r.o. we wniosku konsorcjum Asseco, pod-
miot udostępniający zasoby Grupo Mecanica del Vuelo Sistemas S.A.U. we wniosku GMV
Innovating Solu
tions Sp. z o.o. oraz podmiot udostępniający zasoby Prodata PTExcellence NV
we wniosku Mera
– Serwis Sp. z o.o. SKA) i niewezwanie do uzupełnienia prawidłowych do-
kumentów (oświadczeń) w tym zakresie. Odwołujący wskazał, że przedmiotowe zaświadcze-
nia o niek
aralności (pochodzące odpowiednio z Estonii, Słowacji, Czech, Hiszpanii i Belgii) nie
mogą obejmować przestępstw, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy, w związku
z czym zamawiający winien wezwać wykonawców do uzupełnienia zastępujących zaświad-
czenia oświadczeń własnych (pkt 3.5.1–3.5.5 odwołania).
Przede wszystkim zamawiający zwrócił uwagę, że odwołujący nie przedstawił żadnych argu-
mentów na potwierdzenie postawionej tezy, jakoby przedstawione zaświadczenia były w za-
kresie tego punktu niewy
starczające, zadowalając się stwierdzeniem, że „ponad wszelką wąt-
pliwość” ma rację. Z pewnością takie zachowanie nie spełnia wymogów wynikających z art.
516 ust. 1 pkt 10 czy art. 534 ust. 1 ustawy, nakazujących przedstawiać dowody – mimo iż z
pewnością mowa nie jest tutaj o faktach powszechnie znanych.
Można jedynie domniemywać, że ową rację „ponad wszelką wątpliwość” wywodzi z faktu, że
przestępstwa, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy wynikają z polskiego prawo-
dawstwa i odnoszą się do przestępstw popełnianych na terytorium Polski. Pomija jednak przy
tym fakt, że analogiczne przesłanki wykluczenia wykonawców przewidziane np. w art. 108 ust.
1 pkt 1 lit. a
–g ustawy także odnoszą się do przestępstw przez odesłanie do polskich aktów

prawa. J
ednak nie oznacza to, że chodzi o skazanie przedstawicieli wykonawców za przestęp-
stwa na podstawie polskiego kodeksu karnego i innych ustaw wymienionych wprost w art. 108
ust. 1 pkt 1 lit a
–g ustawy, ale stanowi jedynie odesłanie do określonych rodzajów/kategorii
przestępstw i obejmuje także osoby skazane na podstawie aktów prawnych innych krajów za
podobne przestępstwa (co wynika wprost z art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE i jej motywu
37). Analogicznie jest z przestępstwami wskazanymi w przepisie przywołanym przez odwołu-
jącego – przesłanka wykluczenia obejmuje także analogiczne przestępstwa popełnione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę. Jeśli takich przestępstw tamtejsze przepisy karne nie
przewidują – wymaganie złożenia dokumentów potwierdzających fakt braku skazania w tym
konkretnym zakresie staje się po prostu bezprzedmiotowe.
Ponadto, nawet gdyby uznać, że odwołujący ma rację, należy wskazać, że w orzecznictwie
Krajowej Izby Odwoławczej w sprawach dotyczących częściowej nieadekwatności zagranicz-
n
ych zaświadczeń o niekaralności, w przypadku wskazania konkretnych okoliczności i kon-
kretnych i udowodnionych zarzutów (inaczej niż w przedmiotowej sytuacji) znaleźć można za-
równo wyroki, z których wynika, że w takim przypadku niezbędne jest złożenie stosownego
oświadczenia, jak i takie, z których wynika, że w takim przypadku należy uznać zagraniczne
zaświadczenie za wystarczające – np. w wyroku sygn. KIO 1130/11 (odnoszącym się do po-
przedniej ustawy, zachowującym jednak aktualność w związku z brakiem istotnych zmian za-
sad składania tych dokumentów) stwierdzono: „Uznano w powyższym zakresie, że co do za-
sady, wystarczającym dla wykazania nie podlegania wykluczeniu z powodów opisanych w art.
24 ust. 1 pkt 4 -
8 ustawy Prawo zamówień publicznych będzie złożenie zaświadczenia właści-
wego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, niezależnie od zakresu informacyjnego właściwego rejestru,
w tym tego czy wpisywane są do niego wszystkie przestępstwa (w tym, czy zakres wpisywa-
nych czynów będzie odpowiadał katalogowi przestępstw wyszczególnionych w art. 24 ust. 1
pkt 4 -
8 ustawy), z uwagi na szybkość postępowania o zamówienie publiczne i niejednokrotnie
niemożliwą do analizy różnicę porządków prawnych w zakresie czynów karalnych w różnych
krajach.” Podobnie w wyroku o sygn. akt KIO 2493/10. W takiej sytuacji powinna obowiązywać
zasada, zgodnie z którą wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów rozstrzyga się na ko-
rzyść wykonawcy. Wynika to wyraźnie m.in. z postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE z
13 lipca 2017 w sprawie C-
35/17 (odnoszącej się do innej tematyki, ale ostatecznie rozstrzy-
gającej w sprawie potencjalnego odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie, która jest przed-
miotem kontrowersji w do
ktrynie): „Zasady te tym bardziej stoją na przeszkodzie wykluczeniu
wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdy z powodu rozbieżnych
stanowisk w orzecznictwie krajowym warunek, którego przestrzeganie jest wymagane, nie wy-
nika nawet z
wykładni właściwych uregulowań dokonywanej przez właściwe sądy.”

Zamawiający podkreślił, że rozumowanie odwołującego w zakresie tego zarzutu (oparte co
prawda na fałszywych przesłankach) prowadzi do absurdu: jeśli żadne zaświadczenie o nie-
karalności wydane za granicą nie obejmuje pełnego katalogu przestępstw wymienionych w
ustawie, w konsekwencji w każdym przypadku należy się posługiwać oświadczeniami. Czyni-
łoby to martwym nie tylko zapis § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologi
i z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych (…), ale
także art. 60 ust. 2 lit. a dyrektywy 2014/24/UE. Na marginesie można wskazać, że system
eCertis wskazuje dla wykazania braku podstaw wykluczenia w zakresie wyroków karnych dla
tych krajów stosowne zaświadczenia (z wyjątkiem Hiszpanii, dla której w systemie na chwilę
sprawdzenia brak było jakichkolwiek informacji w tym zakresie).
4) Zarzut nieodrzucenia wniosku Ridango AS (pkt 3.6 odwołania)
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 128 ust. 2 ustawy przez nieodrzucenie
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożonego przez Ridango AS. Odwołu-
jący zarzucił, że informacja z banku złożona na potwierdzenie spełniania warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej jest przeterminowana – powinna być wysta-
wiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, podczas gdy w przedmiotowej sytuacji
datą wystawienia był 3 styczna 2022, a datą złożenia 27 kwietnia 2022 (pkt 3.6.2 odwołania).
Odwołujący w swoich zarzutach ignoruje jednak fakt, że ta sama informacja banku była skła-
dana przez wykonawcę Ridango AS wcześniej dwukrotnie – wraz z wnioskiem o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu (10 lutego 2022), a następnie w odpowiedzi na wezwanie do zło-
żenia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (1 kwietnia
2022), a zatem wykonawca ten złożył informację w terminie krótszym niż 3 miesiące od jej
wystawienia (3 stycznia 2022). Trzecie złożenie dokumentu 27 kwietnia 2022 nastąpiło w od-
powiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodo-
wych, przy czym jedyne obiekcje zamawiającego budziła forma złożonego dokumentu: nie
ulega wątpliwości, że w każdym z tych terminów wykonawca Ridango AS złożył ten sam do-
kument, merytorycznie potwierdzając spełnienie warunku udziału w postępowaniu w okresie
ważności przedmiotowej informacji.
Ponadto odwołujący zarzucił, że informacja z banku została złożona w nieprawidłowej formie
(pkt 3.6.1, 3.6.3
–3.6.4 odwołania). Po złożeniu przedmiotowego dokumentu 1 kwietnia 2022
zamawiający uznał, że wykonawca Ridango AS nie dopełnił wymagań wynikających z § 6 ust.
1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sporządzania
i przekazywania informacji (…), zapisanych także w pkt 6.4.1 OPW, zgodnie z którymi jeżeli
podmiot trzeci wystawił dokument jako dokument elektroniczny, wykonawca winien złożyć taki
dokument. Tymczasem informacja z banku została złożona w formie skanu, choć z jej treści
wynikało, że została wystawiona jako dokument elektroniczny. W związku z powyższym za-
mawiający wezwał wykonawcę Ridango AS do uzupełnienia dokumentu w prawidłowej formie.

Zamawiający po szczegółowej analizie sytuacji wskazał, że wezwanie dokumentów do uzu-
pełnienia w tym zakresie było krokiem zbędnym. Informacja z banku w wersji złożonej w od-
powiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów (a także w wersji złożonej wraz z wnioskiem)
stanowi skan nie samej informacji banku, ale tłumaczenia przysięgłego obejmującego także
poświadczenie sporządzonego przez tłumacza odpisu z oryginałem dokumentów. Zgodnie z
art. 13 pkt 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego jednym z uprawnień takiego tłumacza
jest sporządzanie poświadczonych odpisów pism w języku obcym oraz sporządzania i po-
świadczania odpisów pism, sporządzanych w danym języku obcym przez inne osoby. Nie
ulega wątpliwości, że w tym przypadku mamy do czynienia z taką sytuacją: złożono poświad-
czony przez tłumacza odpis dokumentu sporządzonego w języku obcym, z którego dokonano
przysięgłego tłumaczenia. Sporządzenie odpisu dokumentu w zgodzie z przywołanym przepi-
sem oznaczało, że powstał sporządzony w formie papierowej oryginał dokumentu i wyko-
nawca Ridango AS był uprawniony w tej sytuacji do złożenia cyfrowego odwzorowania takiego
dokumentu opatrzonego podpisem kwalifikowanym przedstawiciela wykonawcy jako potwier-
dzeniem za zgodność z oryginałem (zgodnie z § 6 ust. 2–5 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sporządzania i przekazywania informacji (…)).
W tej sytuacji samo wezwanie do uzupełnienia przedmiotowego dokumentu w innej formie
należy uznać za zbyteczny krok zamawiającego, a zaświadczenie pierwotnie przedstawione
przez wykonawcę Ridango AS – za sporządzone w prawidłowej formie.
Także zarzut odwołującego w sprawie braku tłumaczenia dokumentu złożonego 28 kwietnia
2022 (pkt 3.6.4 in fine) jest chybiony: dokumenty estońskie złożone tego dnia są co do treści
identyczne z dokumentami złożonymi wcześniej – wówczas wraz z tłumaczeniem sporządzo-
nym przez tłumacza przysięgłego. Wymaganie ponownego złożenia tłumaczenia tego samego
dokumentu (złożonego przecież w innej formie, ale o tej samej treści) byłoby krokiem zbytecz-
nym.
Zamawiający wniósł o o zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego
oraz kosztów stawiennictwa na rozprawie osób upoważnionych do reprezentowania zamawia-
jącego (tj. kosztów przejazdu) zgodnie z dowodami przedstawionymi na rozprawie.

Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Iz
ba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. wstępnego opisu przedmiotu zamó-
wienia w wersji z 4 stycznia 2022 r., opisu potrzeb i wymagań w wersji z dnia 26 stycznia 2022
r. wyjaśnień treści OPIW, złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
odwołującego Thales, odwołującego Hitachi, wykonawcy Mennica, wykonawcy Konsorcjum
Asseco, wykonawcy Ridango, wykonawcy GMV
, wezwań do złożenia dokumentów podmioto-
wych oraz wyjaśnień i uzupełnień treści wniosków.
Na podstawie tych dowodów Izba ustaliła, co następuje:

W Opisie potrzeb i wymagań:
Opis przedmiotu zamówienia i termin jego wykonania
3.1. Przedmiotem zamówienia jest Wdrożenie taryfy MTT/PaYG w Komunikacji Miejskiej w
Krakowie.
Zadanie obejmuje w szczególności:
− przeprowadzenie prac analitycznych, zaprojektowanie, budowa, wykonanie, dostawa, insta-
lacja,
wdrożenie, a także utrzymanie i konfiguracja systemu konto-centrycznego, umożliwiają-
cego
dokonanie zakupu biletów KMK za pomocą Zbliżeniowych Kart Płatniczych oraz Nośni-
ków Biletów KMK z funkcją e-Portmonetki;
− dostawa fabrycznie nowego sprzętu w postaci kasowników EMV oraz urządzeń kontroler-
skich;
− stworzenie i dostarczenie, a także modyfikacja, w przypadku zmian w trakcie trwania licencji,
pełnej dokumentacji z wdrożonego Projektu;
− montaż infrastruktury (w tym roboty budowlane związane z instalacją i podłączeniem do sieci
dystrybucyjnej);
− stworzenie Portalu Pasażera, w ramach którego Pasażer będzie mógł zweryfikować historię
zakupu
biletów KMK oraz zdefiniować przysługujące mu ulgi;
− przeprowadzenie szkoleń Administratorów i Operatorów Systemu;
− obsługa gwarancyjna, obejmująca utrzymanie w sprawności Projektu przez okres minimum
6 lat od
daty odbioru końcowego bez uwag;
− udzielanie bieżącego wsparcia w utrzymaniu Projektu, świadczonego przez specjalistów IT
w zakresie
związanym z przedmiotem zamówienia w okresie gwarancji.
3.2. Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego dotyczących dostaw i usług stanowiących przed-
miot
zamówienia stanowi załącznik 1 do OPW. Opis potrzeb i wymagań może ulec zmianie w
wyniku dialogu.
4.
Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia i kryteria selekcji
4.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z po-
stępowania na podstawie art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4–9 z zastrzeżeniem art. 109 ust. 3
ustawy.
4.2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu:
4.2.1. posiadają wiedzę i doświadczenie – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem ter-
minu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (a jeżeli okres prowa-
dzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):
a) wykonali co najmniej 250 urządzeń, które zostały wykorzystane do uruchomienia funkcjo-
nalności MTT/PaYG w modelach known-fare lub variable fare,

b) wykonali dostawy (np. sprzedaż lub udostępnienie w formie najmu, dzierżawy, leasingu itp.)
łącznie co najmniej 1000 mobilnych automatów biletowych lub kasowników o funkcjonalności
klasycznej lub wykorzystanych do uruchomienia funkcjonalności MTT/PaYG w modelach
known- fare lub variable fare,
c) dostarczyli lub wdrożyli system taryfowy w komunikacji publicznej realizujący minimum 1
mln transakcji taryfowych rocznie,
d) dostarczyli lub wdrożyli gateway płatniczy (realizujący transakcje retailingowe lub
MTT/PaYG)
realizujący w komunikacji publicznej przynajmniej 100 tys. transakcji miesięcznie;
4.3.
Zamawiający zaprosi do dialogu 8 Wykonawców. Jeśli liczba Wykonawców, którzy złożą
wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niepodlegające odrzuceniu będzie mniej-
sza lub równa 8, Zamawiający zaprosi do dialogu wszystkich Wykonawców, którzy złożyli
wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu niepodlegające odrzuceniu (przy czym
Zamawiający zastrzega, że w przypadku złożenia mniejszej liczby wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu niepodlegających odrzuceniu niż 8 jest uprawniony do unieważ-
nienia postępowania). Jeśli liczba Wykonawców, którzy złożą wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu niepodlegające odrzuceniu będzie większa niż 8, Zamawiający za-
prosi tych Wykonawców, którzy otrzymają kolejno 8 najwyższych ocen w następujących kry-
teriach selekcji:
4.3.1. doświadczenie osoby, którą Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotowego zamó-
wienia w roli
project managera. Wykonawca otrzyma 1 punkt w kryteriach selekcji, jeśli osoba
ta w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu pełniła funkcję project managera przy realizacji projektu wdrożenia
systemu taryfy w komunikacji miejskiej;
4.3.2. doświadczenie we wdrożeniu zintegrowanego systemu w komunikacji publicznej. Wy-
konawca
otrzyma 1 punkt w kryteriach selekcji (łącznie maksymalnie 10 punktów) za wdroże-
nie w ramach
jednego systemu spełniającego warunek z pkt. 4.2.1 lit. c każdej spośród nastę-
pujących funkcjonalności:
a) obsługa karty miejskiej, będącej nośnikiem biletów komunikacji miejskiej,
b) e-portmonetki,
c) portal pasażera,
d) aplikacja kontroli biletowej,
e) inteligentna taryfa rozumiana jako forma automatycznego rozliczania najbardziej optymalnej
należności za przejazd pasażera w danym okresie czasu,
f) dynamiczna taryfa rozumiana jako forma naliczenia należności po wykonaniu usługi na pod-
stawie
rzeczywistych parametrów (np. czas podróży, liczba przystanków, długość podróży lub
zmienność stawek w ciągu dnia),
g) obsługa płatności bezgotówkowych,

h) debt recovery,
i) odroczona płatność,
j) bilety w oparciu o kod 2d;
W prz
ypadku wskazania przez Wykonawcę kilku systemów, Zamawiający uwzględni w ocenie
w
kryterium selekcji system z największą liczbą wskazanych wyżej funkcjonalności;
4.3.3. dysponowanie kasownikiem EMV dla systemu MTT/PaYG. Wykonawca otrzyma 1 punkt
w kryteriach
selekcji (łącznie maksymalnie 7 punktów) za każdą z następujących funkcjonal-
ności kasownika EMV dla systemu MTT/PaYG, którym dysponuje:
a) obsługa kart płatniczych,
b) obsługa kart miejskich, będących nośnikami biletów komunikacji miejskiej,
c)
skaner kodów 2D,
d) posiada szczelinę do nadruku alfanumerycznego i mechanicznego uszkadzania biletów,
e) posiada możliwość integracji z pokładowym systemem informacji,
f) posiada GPS,
g) posiada efekty wizualne i dźwiękowe informujące pasażera o przebiegu transakcji.
Poprzez „dysponowanie” należy rozumieć wykonanie co najmniej prac badawczo-rozwojo-
wych oraz
działającego prototypu takiego kasownika. W przypadku wskazania przez Wyko-
nawcę kilku kasowników, Zamawiający uwzględni w ocenie w kryterium selekcji kasownik z
największą liczbą wskazanych wyżej funkcjonalności.
Jeśli ósmy i kolejny (kolejni) Wykonawca otrzyma identyczną ocenę w kryteriach selekcji, Za-
mawiający zaprosi do dialogu wszystkich tych Wykonawców.
4.4. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczeniu do udziału
w
postępowaniu o wynika oceny tych wniosków przy pomocy środków komunikacji elektro-
nicznej
– przekazując informację na skrzynkę e-mail lub ePuap wskazaną we wniosku o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu.
4.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców
nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, natomiast warunki udziału w postępowaniu i
kryteria selekcji
mogą spełniać łącznie (przy czym każdy z warunków wskazanych w pkt. 4.2.1
lit. a, b, c oraz d oraz
kryteriów selekcji wskazanych w pkt. 4.3.1, 4.3.2 i 4.3.3 powinien spełniać
samodzielnie jeden z nich, przy czym warunek z pkt 4.2.1 lit. c i kryterium selekcji z pkt 4.3.2
powinien spełniać samodzielnie ten sam wykonawca). W odniesieniu do warunków dotyczą-
cych wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia Wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których zdolności
te są wymagane.
4.6. Wykonawca
może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
oraz kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego za-
mówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji


finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia Wykonawca może polegać na
zdol
nościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do rea-
lizacji których zdolności te są wymagane. Żaden z takich podmiotów nie może podlegać wy-
kluczeniu z postępowania, natomiast warunki udziału w postępowaniu i kryteria selekcji Wy-
konawca i takie podmioty mogą spełniać łącznie (przy czym każdy z warunków wskazanych w
pkt. 4.2.1 lit. a, b, c oraz d oraz kryteriów selekcji wskazanych w pkt. 4.3.1, 4.3.2 i 4.3.3 powi-
nien spełnić samodzielnie Wykonawca albo taki podmiot, przy czym warunek z pkt 4.2.1 lit. c
i kryterium selekcji z pkt 4.3.2 powinien spełniać samodzielnie ten sam Wykonawca lub pod-
miot).

5.
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia i dokumenty składane
przez
Wykonawcę w postępowaniu oraz oferta
5.
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winien zawierać:
5.1.2. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej wniosek oraz składającej inne oświadczenia w
postępowaniu, jeżeli odpowiednie upoważnienie nie wynika z innych dokumentów wskazanych
w pkt 5
lub powszechnie dostępnych rejestrów,
5.1.3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postę-
powaniu
składane w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (wzór oświad-
czenia stanowi
załącznik 3 do OPW) – Zamawiający wymaga wypełniania w części IV formu-
larza wyłącznie oświadczenia ogólnego zawartego w sekcji α.
Wykonawca może skorzystać z narzędzia dostępnego pod adresem
https://espd.uzp.gov.pl/

wybierając opcję „jestem wykonawcą” i importując formularz w formacie xml stanowiący za-
łącznik do OPW, a następnie go wypełniając. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wyko-
nawcę dokumentu elektronicznego, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Jeżeli wniosek składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia –
oświadczenie to składa każdy z takich Wykonawców.
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finan-
sowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu – oświadczenie to składa także każdy z takich podmiotów;
5.1.4. jeżeli wniosek składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia –
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w po-
stępowaniu i zawarcia umowy;
5.1.5. jeżeli wniosek składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia –
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy,


5.
1.6. jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia speł-
niania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji (zgodnie z pkt 4.6) – zobowią-
zanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny przedmiotowy środek dowodowy potwier-
dzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów. Zobowiązanie ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmio-
tami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać
w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego za-
soby, sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów pod-
miotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, oraz czy i w jakim zakresie
podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;

5.1.7. w celu oceny w kryteriach selekcji oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu – wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich przed-
miotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykony-
wane
– na potwierdzenie spełnienia warunków opisanych w pkt 4.2.1 i kryterium selekcji opi-
sanego w pkt 4.3.2 (według wzoru stanowiącego załącznik 4 do OPW).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie
z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio
uczestniczył lub uczestniczy

W celu potwierdzenia braku podstaw wy
kluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postę-
powaniu
Wykonawca zobowiązany jest złożyć będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego w
wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni następujące podmiotowe środki dowodowe
(Zamawiający planuje wezwanie do złożenia tych dokumentów Wykonawców, którzy będą
kwalifikować się do dialogu zgodnie z pkt 4.3, przed zaproszeniem do dialogu):
5.2.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy,
dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie pu-
bliczne
tytułem środka karnego, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
Jeżeli wniosek składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – doku-
menty
te składa każdy z takich Wykonawców.

Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finan-
sowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu – dokumenty te składa także każdy z takich podmiotów.
Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
– zamiast tych dokumentów składa informacje z odpowiedniego re-
jestru,
takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inne równoważne
dokumenty
wydane przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wyko-
nawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w punktach a i b.
Dokumenty takie powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone pod przysięgą, lub,
jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, nota-
riuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument taki powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

6.2.
Format plików
6.2.1. Wniosek o dopuszczenie do udzia
łu w postępowaniu, ofertę, oświadczenie, o których
mowa w pkt
5.1.3, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby,
przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektro-
nicznej, w
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania pu-
bliczne, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (tj. w szczególności pdf, txt, rtf,
xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx; dla danych skompresowanych zip, tar, gz,
7z). Inne dokumenty mogą być sporządzone także jako tekst wpisany bezpośrednio do wia-
domości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6.2.2. Dokumenty elektronic
zne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:
− są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a
także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym no-
śniku danych;
− umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie
tej
treści na monitorze ekranowym;
− umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
− zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisa-
nych informacji.

6.3.
Dokumenty sporządzone przez wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o
udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby oraz pełnomocnictwa
6.3.1. W przypadku gdy podm
iotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa
w pkt 5.1.5,
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki do-
wodowe
(sporządzone przez Wykonawcę, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udziele-
nie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby), oraz pełnomocnictwo:
− zostały sporządzone w postaci elektronicznej przekazuje się w postaci elektronicznej i opa-
truje
się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
− zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym pod-
pisem,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu zgodnie z punktem 6.5.
6.4.
Dokumenty sporządzone przez podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubie-
gającego się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby
6.4.1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wy-
konawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego lub
podmiotu udostępniającego zasoby (sporządzone przez podmioty inne niż Wykonawca, Wy-
konawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający za-
soby):
− zostały wystawione jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
− zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzoro-
wanie tego dokumentu, zgodnie z punktem 6.5.
6.5.
Poświadczenie cyfrowego odwzorowania za zgodność z dokumentem w postaci papiero-
wej
6.5.1. Przez cyfrowe odwzorowanie, nal
eży rozumieć dokument elektroniczny będący kopią
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią
i jej zrozumienie, bez
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (np. skan doku-
mentu).
6.5.2. Cyfrowe odw
zorowanie dokumentu w postaci papierowej opatruje się kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumen-
tem w postaci papierowej
6.5.3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papiero-
wej w zakresie dokonuje w przypadku:
− podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby, w zakresie pod-
miotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

− przedmiotowych środków dowodowych, oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.5, lub zo-
bowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
− pełnomocnictw – mocodawca;
− dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania sporządzonych przez upo-
ważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie za-
mówienia lub podmiot udostępniający zasoby – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspól-
nie u
biegający się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby, w zakresie
dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich doty-
czą;
− innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6.5.4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papiero-
wej może dokonać również w każdym przypadku notariusz
7. Inne wymagania dotyczące sporządzenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępo-
waniu oraz oferty, w tym opis sposobu obliczenia ceny
7.1. Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
i jedną ofertę.
7.2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofertę należy sporządzić w języku
polskim.
Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oświadczenia, sporządzone w języku innym niż język polski przekazuje się wraz z tłumacze-
niem na język polski.
Wstępny Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Zakres Zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest:
1. przeprowadzenie prac analitycznych, zaprojektowanie, budowa, wykonanie, dostawa, insta-
lacja, wdrożenie, a także utrzymanie i konfiguracja systemu konto-centrycznego, umożliwiają-
cego dokonanie zakupu biletów KMK za pomocą Zbliżeniowych Kart Płatniczych oraz Nośni-
ków Biletów KMK z funkcją e-Portmonetki,
2. dostawa fabrycznie nowego sprzętu w postaci kasowników EMV oraz urządzeń kontroler-
skich,
3. stw
orzenie i dostarczenie, a także modyfikacja, w przypadku zmian w trakcie trwania licencji,
pełnej dokumentacji z wdrożonego Projektu,
4. montaż infrastruktury (w tym roboty budowlane związane z instalacją i podłączeniem do
sieci dystrybucyjnej),

5. stworze
nie Portalu Pasażera, w ramach którego Pasażer będzie mógł zweryfikować historię
zakupu biletów KMK oraz zdefiniować przysługujące mu ulgi,
6. przeprowadzenie szkoleń Administratorów i Operatorów Systemu,
7. obsługa gwarancyjna, obejmująca utrzymanie w sprawności Projektu przez okres min. 6 lat
od daty odbioru końcowego bez uwag,
8. udzielanie bieżącego wsparcia w utrzymaniu Projektu, świadczonego przez specjalistów IT
w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia w okresie gwarancji.
Wyjaśnienia z dnia 17 grudnia 2021 r.
Pytanie 1:
„Pyt dot. pkt 4.5
Treść punktu 4.5
“W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie
może podlegać wykluczeniu z postępowania, natomiast warunki udziału w postępowaniu i kry-
teria selekcji mogą spełniać łącznie (przy czym każdy z warunków wskazanych w pkt. 4.2.1 lit.
a, b, c oraz d oraz kryteriów selekcji wskazanych w pkt. 4.3.1, 4.3.2 i 4.3.3 powinien spełniać
samodzielnie jeden z nich, przy czym warunek z pkt 4.2.1 lit. c i kryterium selekcji z pkt 4.3.2
powinien spełniać samodzielnie ten sam wykonawca). W odniesieniu do warunków dotyczą-
cych wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia Wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których zdolności
te są wymagane”.
Pytanie:
Czy przez powyższe należy rozumieć, że jeden z podmiotów z grupy wspólnie ubiegających
się o udzielenia zamówienia ma mieć łączne doświadczenie w zakresie dostarczenia lub wdro-
żenia systemu taryfowego w komunikacji publicznej, który obsługuje minimum 1 mln transakcji
taryfowych rocznie
oraz jednocześnie doświadczenie we wdrożeniu systemu obejmującego
następujące funkcjonalności :
a)
obsługa karty miejskiej, będącej nośnikiem biletów komunikacji miejskiej,
b) e-portmonetki,
c) portal
pasażera,
d) aplikacja kontroli biletowej,
e) inteligentna taryfa,
f) dynamiczna taryfa,
g)
obsługa płatności bezgotówkowych,
h) debt recovery,
i)
odroczona płatność,
j) bilety w oparciu o kod 2d;

- Czy intencja zapisu jak taka, aby jeden z
podmiotów spełnia łącznie wymagania pkt 4.2.1 lit.
c i kryterium selekcji z
pkt 4.3.2?”
Odpowiedź na pytanie 1:
Tak, zgodnie z pkt 4.5 i 4.6 OPW warunek udziału w postępowaniu wskazany w pkt 4.2.1 lit. c
OPW oraz kryterium selekcji opisane w pkt 4.3.2 OPW
powinien spełniać ten sam podmiot
(członek konsorcjum lub podmiot udostępniający zasoby), a ponadto system brany pod uwagę
w pkt 4.3.2 OPW musi spełniać warunek opisany w pkt 4.2.1 lit. c OPW.
Jednocześnie zwracam uwagę, że niespełnienie poszczególnych kryteriów selekcji opisanych
w pkt 4.3 OPW nie powoduje odrzucenia wniosku, a jedynie przyznanie mniejszej liczby punk-
tów w kryteriach selekcji. To oznacza, że wniosek może złożyć podmiot spełniający warunek
udziału w postępowaniu opisany w pkt 4.2.1 lit. c OPW i niespełniający (lub spełniający tylko
w części) kryterium selekcji opisanego w pkt 4.3.2 OPW – nie otrzyma wówczas punktów z
tego tytułu (lub otrzyma ich mniej niż maksimum).
Pytanie 4:
„Z załączonej dokumentacji opisującej proces ubiegania się o udzielenie zamówienia rozu-
miem, że w przypadku działania jako konsorcjum ( wspólna oferta kilku wykonawców), należy
wypełnić załącznik 2 do OPW”- Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
danymi wszystkich
wykonawców. Nie potrafię zinterpretować jednoznacznie zakresu danych
oraz dokumentu jaki należy wypełnić w przypadku, gdy ofertę składa jeden Wykonawca ko-
rzystający z Podwykonawców. Pytanie brzmi: W jakim dokumencie i w jakiej formie Wyko-
nawca ma dostarczyć informację o Podwykonawcach, dla opcji Jeden Wykonawca korzysta-
jący z Podwykonawców? Pytanie jest związane ze specyfikacją postępowania: Wykonawca
może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub eko-
nomicznej podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu.”
Odpowiedź na pytanie 4:
Wykonawca składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wypełnia w formu-
larzu stanowiącym załącznik nr 2 do OPZ tyle wierszy w tabeli, ile to konieczne – jeśli wniosek
składa pojedynczy wykonawca, wypełnia tylko jeden wiersz (pozostałe pozostawia niewypeł-
nione,
skreśla, usuwa itp.), natomiast jeśli wniosek składa konsorcjum – wypełnia więcej wier-
szy (tyle, ilu
członków liczy konsorcjum, w razie konieczności kopiując wiersze tabeli).
W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania wa-
runków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, zgodnie z punktem 4.6 OPW, Wyko-
nawca wskazuje takie
podmioty w formularzu oświadczenia składanego w formie jednolitego
europejskiego dokumentu
zamówienia, o którym mowa w pkt 5.1.3 OPW (załącznik 3 do OPW,
część II, sekcja C), a także składa w odniesieniu do tego podmiotu doświadczenie wskazane

w pkt 5.1.3 OPW oraz dokumenty opisane w pkt
5.1.6 OPW (a na kolejnym etapie postępo-
wania
– dokumenty opisane w punkcie 5.2 OPW).
W przypadku zamiaru korzystania z podwykonawców, którzy nie stanowią podmiotów udo-
stępniających zasoby, o których mowa powyżej, Wykonawca wypełnia jedynie stosowną ru-
brykę w formularzu oświadczenia składanego w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, o którym mowa w pkt 5.1.3 OPW (załącznik 3 do OPW, część II, sekcja D).
Wyj
aśnienia z 11 stycznia 2022 r.
Pytanie 35
Dokument: OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ (OPW), pkt. 4, ppkt. 4.2.1.
Wyrażenie:
4.2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
udziału w postępowaniu:
4.2.1. posiadają wiedzę i doświadczenie – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem ter-
minu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (a jeżeli okres prowa-
dzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie):
a) wykonali co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie (np. sprzedaży lub udo-
stępnieniu w formie najmu, dzierżawy, leasingu itp.) co najmniej 250 urządzeń z funkcjonalno-
ścią MTT/PaYG,
Pytanie:
Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania 4.2.1.a) jeśli dostawca wdrożył rozwiązanie
polegające na sprzedaży biletów przypisanych do karty płatniczej w modelu KFT (Known Fare
Transaction z autoryzacja online/offline), przy czym dostawa urządzeń i systemu sprzedaży
biletów przypisanych do karty płatniczej wraz z urządzeniami i aplikacją kontrolerską była w
ramach dwóch odrębnych zamówień (umów) natomiast została zrealizowana przez tego sa-
mego Wykonawcę na rzecz tego samego Zamawiającego. W takiej sytuacji wykonawca po-
siada doświadczenie niezbędne dla należytego wykonania udzielanego zamówienia.
Odpowiedź na pytanie 35:
Tak, jeśli oba zamówienia (umowy) zostały zrealizowane na potrzeby obsługi jednego systemu
taryfowego z funkcjonalnością MTT/PaYG w ramach jednego projektu i w okresie referencyj-
nym.
Pytanie 36
Dokument: OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ (OPW), pkt. 4, ppkt. 4.2.1.
Wyrażenie:
4.2.1. posiadają wiedzę i doświadczenie – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem ter-
minu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (a jeżeli okres prowa-
dzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie):

c) dostarczyli lu
b wdrożyli system taryfowy w komunikacji publicznej realizujący minimum 1
mln transakcji taryfowych rocznie,
Pytanie:
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający poprzez System Taryfowy do którego odnosi się
wymaganie 4.2.1.c) rozumie tzw. System Centralny gro
madzący dane sprzedażowe, zarzą-
dzający urządzeniami i ich konfiguracją w tym przede wszystkim taryfą biletową, interfejsem
użytkownika GUI oraz monitorujący sprawności urządzeń.
Odpowiedź na pytanie 36:
Takie rozwiązanie mieści się w pojęciu Systemu Taryfowego.
Pytanie 37
Dokument: OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ (OPW), pkt. 4, ppkt. 4.2.1.
Wyrażenie:
4.2.1. posiadają wiedzę i doświadczenie – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem ter-
minu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (a jeżeli okres prowa-
dzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie):
d) dostarczyli lub wdrożyli gateway płatniczy (realizujący transakcje retailingowe lub
MTT/PaYG)
realizujący w komunikacji publicznej przynajmniej 1 mln transakcji miesięcznie;
Pytanie:
Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania 4.2.1.d) jeśli dostawca poświadczy realizo-
wanie na dostarczonych przez niego urządzeniach zintegrowanych z Gateway Payment trans-
akcji płatniczych w publicznej komunikacji miejskiej przynajmniej 1 mln transakcji miesięcznie,
przy czym transakcje realizowane przez Gateway Payment mogą pochodzić z różnych projek-
tów (miast).
Odpowiedź na pytanie 37:
Tak. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że w dniu 30.12.2021 r. Zamawiający opublikował
informacje o zmianie w
OPW w przedmiotowej sprawie i zmniejszył wymaganą liczbę transak-
cji.
Pytanie 40
Pkt. 4.2.1.b) Zamawiający określa wymóg wobec wykonawców: „wykonali dostawy (np. sprze-
daż lub udostępnienie w formie najmu, dzierżawy, leasingu itp.) łącznie co najmniej 1000 mo-
bilnych automatów biletowych lub kasowników o funkcjonalności klasycznej lub MTT/PaYG”
Prosimy o informację czy Zamawiający uzna, że warunek uczestnictwa zostanie spełniony je-
żeli wykonawca wykaże, że dostarczył w okresie ostatnich trzech lat co najmniej 1000 sztuk
automatów biletowych i kasowników o funkcjonalności klasycznej lub MTT/PaYG?
Odpowiedź na pytanie 40:
Tak, Wykonawca ma posiadać doświadczenie w dostawie co najmniej 1000 sztuk:

mobilnych automatów biletowych o funkcjonalności klasycznej

● mob
ilnych automatów biletowych wykorzystanych do uruchomienia funkcjonalności
MTT/PaYG w modelach known-fare lub variable fare

kasowników o funkcjonalności klasycznej

kasowników wykorzystanych do uruchomienia funkcjonalności MTT/PaYG w modelach
known-fare lub variable fare
samodzielnie dla jednej pozycji rodzaju urządzenia lub łącznie z kilku różnych typów.
Pytanie 42
Pytanie dotyczy OPW, punkt 4.2.1. Warunki udziału w postępowaniu
„4.2.1. posiadają wiedzę i doświadczenie – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem ter-
minu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (a jeżeli okres prowa-
dzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):...”
Pytanie: czy Zamawiający dopuszcza posiadanie wiedzy i doświadczenia wykonania co naj-
mniej jednego
zamówienia systemu w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata, gdy system ten
jest
działający do dnia dzisiejszego i system jest na bieżąco obsługiwany i rozszerzany?
Odpowiedź na pytanie 42:
Zgodnie z pkt. 4.2.1 doświadczenie badane jest poprzez dostawę lub wdrożenie danego roz-
wiązania w przedmiotowym okresie czasu, tym samym sama bieżąca obsługa wdrożonego
rozwiązania w tym okresie, nie spełnia wymogów warunków udziału w postępowaniu.
Ponadto w dniu 30.12.2021 r. Zamawiający opublikował informacje o zmianie dokumentacji
postępowania w przedmiotowej sprawie. Okres referencyjny został wydłużony do 5 lat.
Pytanie 53:
Czy Zamawiający dopuści możliwość rezygnacji z wymagania przetłumaczenia na język polski
niektórych dokumentów (takich jak sprawozdania finansowe, wyciągi bankowe, sądowe, ry-
sunki techniczne) i umożliwi złożenie ich wyłącznie w wersji angielskiej?
Odpowiedź na pytanie 53:
Nie
Wyjaśnienia z 27 stycznia 2022 r.
Pytanie 60:
4.6 OPW. Prosimy o wyjaśnienie w jakim sposób należny rozumieć zapis "(przy czym każdy z
warunków wskazanych w pkt. 4.2.1 lit. a, b, c oraz d oraz kryteriów selekcji wskazanych w pkt.
4.3.1, 4
.3.2 i 4.3.3 powinien spełnić samodzielnie Wykonawca albo taki podmiot, przy czym
warunek z pkt 4.2.1 lit. c i kryterium selekcji z p
kt 4.3.2 powinien spełniać samodzielnie ten
sam Wykonawca lub podmiot)"
Czy zapis należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie warunki udziału wskazane w pkt. 4.2.1
lit. a, b, c oraz d oraz wszystkie kryteria selekcji wskazane w pkt. 4.3.1, 4.3.2 i 4.3.3 powinien
spełniać samodzielnie ten sam podmiot?

Jeżeli tak, jaki ma cel zapis ..."przy czym warunek z pkt 4.2.1 lit. c i kryterium selekcji z pkt
4.3.2
powinien spełniać samodzielnie ten sam Wykonawca lub podmiot)" skoro powiela on
zapis z
wcześniejszego zdania?
Biorąc pod uwagę powyższe w jaki sposób wykonawca i podmiot na zasobach, którego polega
wykonawca, mogą spełnić warunki udziału w postępowaniu łącznie skoro wskazane zapisy
wyłączają taką możliwość?
Odpowiedź na pytanie 60:
Zgodnie z
treścią zapisu 4.6. dopuszcza się wykazanie ”każdego z warunków (...) lub kryteriów
selekcji” przez jednego Wykonawcę bądź jeden podmiot udostepniający zasoby, a nie wszyst-
kich warunków i kryteriów selekcji. Oznacza to, że przykładowo inny Wykonawca/podmiot
może spełniać warunek opisany w pkt. 4.2.1 lit. a, a inny Wykonawca/podmiot może spełniać
warunek opisany w pkt. 4.2.1 lit. b.
W świetle powyższego zapisu spełnienie każdego warunku
traktujemy odrębnie i niedopuszczalnym jest spełnienie poszczególnych warunków i kryteriów
selekcji przez
wykazanie doświadczenia zarówno Wykonawcy jak i podmiotu, który wykona
usługę. Tym samym przytoczony zapis ..."przy czym warunek z pkt 4.2.1 lit. c i kryterium se-
lekcji z pkt 4.3.2
powinien spełniać samodzielnie ten sam Wykonawca lub podmiot)" nie po-
wiela zapisów wcześniejszych a dodatkowo wiąże warunek 4.2.1 lit. c oraz kryterium selekcji
4.3.2
zastrzegając, iż w tym przypadku powinien je spełniać samodzielnie ten sam Wykonawca
lub Podmiot.
Informacja z otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
pn. „Wdrożenie taryfy MTT/PaYG w Komunikacji Miejskiej w Krakowie” (TOZ.26.2.30.2021)
w dniu 10 lutego 2022 r. o godz. 12:00
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy
1. Ridango AS Estonia
2. FLOWBIRD SAS (Société par actions simplifiée à associé unique)
3. Mennica Polska S.A. Warszawa
4. PIXEL Spółka z o.o. Bydgoszcz
5. Cubic Transportation Systems Limited Wielka Brytania
6. 1) Asseco Data Systems S.A. (Lider Konsorcjum)
Gdańsk 2) Mikroelektronika, spol. s r.o.
(Członek Konsorcjum) Czechy
7. 1) Vayapay Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) Netherlands 2)
Ximedes Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) Netherlands
8. Trapeze Poland Sp. z o.o. Wrocław
9. 1) Atos Polska S.A. (lider konsorcjum) Warszawa
2) R&G Plus Sp. z o. o. (członek konsor-
cjum) Mielec
10. ASEC S.A. Warszawa

11. 1) Hitachi Europe Limited, Wielka Brytania Reprezentowany przez: Hitachi Europe Limited
(Sp. z o.o.) Oddział w Polsce Warszawa 2) Hitachi Rail STS S.p. Włochy
12. GMV INNOVATING SOLUTIONS SP. Z O. O. Warszawa
13. Mera
– Serwis SGL Sp. z o.o. SKA Grodzisk Mazowiecki
14. 1) Thales Polska sp. z o.o. Warszawa (Lider) 2) Revenue Collection Systems France SAS
Francja (Partner)
Wykonawca Mennica we wniosku załączył JEDZ, gdzie
C:
informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów
Zależność od innych podmiotów:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji
określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w
części V? Odpowiedź: [X] Tak
D:
informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega (Sek-
cja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zama-
wiający wprost tego zażąda.)
Podwykonawstwo: Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiej-
kolwiek części zamówienia? Odpowiedź: [X] Tak
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców:
[ Na obecnym etapie nie jest to jeszcze wiadome ]
Wniosek GMV IS -
we wniosku załączono JEDZ, gdzie:
C:
informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów
Zależność od innych podmiotów:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji
okr
eślonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w
części V?
Odpowiedź: [X] Tak
D:
informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega (Sek-
cja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zama-
wiający wprost tego zażąda.)
Podwykonawstwo:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamó-
wienia?
Odpowiedź: [X] Tak
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców:
[nazwy podwykonawców nie są znane na etapie składnia dokumentu]
We wniosku konsorcjum Asseco:
Jedz Asseco:

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji
określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w
części V? Odpowiedź: [x] NIE
D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega (Sek-
cja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot za-
mawiający wprost tego zażąda.)
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamó-
wienia?
O
dpowiedź [X] Tak
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców:
nie wiadomo na moment złożenia Wniosku
Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów
Wykonawca oświadcza, że:
W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
m
ają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:
W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie
dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane doku-
menty:
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne
w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich:
Proszę podać odpowiedź
[X]Nie
Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa
członkowskiego UE?
[X}Nie
JEDZ Mikrotronika
C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów Czy wykonawca polega na
zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w czę-
ści IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?
Odpowiedź [X] Nie
D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega
• (Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający wprost tego zażąda.)
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamó-
wienia?
Odpowiedź [X] Nie
Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca oświadcza, że:
W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:
W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie
dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane doku-
menty:
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne
w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich:
Proszę podać odpowiedź
[X] Nie
Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa
członkowskiego UE?
[X]Nie
Wniosek Mera-Serwis:
Jedz Mera-Serwis spzoo SKA
C:
informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów
Zależność od innych podmiotów:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji
określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w
części V? Odpowiedź: [X] Tak
D:
informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega (Sek-
cja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zama-
wiający wprost tego zażąda.)
Podwykonawstwo:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamó-
wienia?
Odpowiedź: [X] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz propono-
wanych podwykonawców
We wniosku Thales w Jedz wskazano :
D:
informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega
(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający wprost tego zażąda.)
Podwykonawstwo:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamó-
wienia?
Odpowiedź:[X] Tak
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców:
Zakres prac przeznaczonych do częściowego podwykonania:

Instalacja urządzeń oraz ich podstawowy serwis

Bramka płatnicza oraz realizacja płatności elektronicznych EMV
Oprogramowanie m.in. do kontroli
uprawnień do przejazdu
Aplikacja mobilna
Polonizacja oprogramowania
Szkolenia
Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów
Wykonawca oświadcza, że:
Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź:
W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:
W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie
dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane doku-
menty:
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne
w
postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich:
Odpowiedź [X] Tak
Zgodnie z załącznikami do OPW:
Wykaz usług - Załącznik nr 4,
Wyka
z osób - Załącznik nr 5,
Opis kasowników EMV dla systemu MTT/PaYG Załączniknr 6
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):
W załączniku nr 4 Thales wskazał:
1. Arriva Personenverover Netherland B.V.
Opis zamówienia:
Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie holenderskiego krajowego systemu obsługi biletów elek-
tronicznych, rozwiązania wdrażanego przez firmę Arriva w czterech regionach obsługiwanych
przez firmę Arriva. Zakres obejmował dostawę kasowników (na przystankach i w pojazdach),
akceptujących bezdotykową kartę EMV (cyfrowa portmonetka, Apple pay oraz Google Pay),
kod QR oraz kartę inteligentną OV-chipkaart. Część zakresu obejmowała również system cen-
tralnego poboru opłat oraz przetwarzania oraz systemu zarządzania urządzeniami.
Wdrożenie rozwiązania jest częścią holenderskiego krajowego systemu obsługi biletów elek-
tronicznych, wdrażanego w czterech regionach obsługiwanych przez firmę Arriva.
Umowa z firmą Arriva została podpisana w 2017, a wdrożenie rozpoczęło się w kwietniu 2017
I zakończyło w lutym 2018 i obejmowało kasowniki na przystankach, mobilne kasowniki oraz
funkcjonalności oprogramowania.
Zastosowane rozwiązania - known fare, variable fare w dostarczanych urządzeniach w ramach
funkcjonalności MTT/PaYG:

Obsługuje model MTT/PaYG. W przypadku kart EMV system płatności otwartej pętli, jak rów-
nież zamkniętej pętli (tylko przepływ).
Variable fare (na podstawie odległości, w tym objęte taryfami zniżkowymi transferowymi).
Liczba dostarczonych urządzeń: 550
Termin wykonania zamówienia: 2018
2. Bombela Concession Company
Opis zamówienia:
System poboru opłat Gautrain to multimodalne rozwiązanie obejmujące pociągi, autobusy i
parkingi. Nośniki opłat w zakresie obejmują karty zbliżeniowe EMV (Visa, MasterCard, Ameri-
can Express), tranzytową kartę EMV promowaną przez krajowy departament transportu, kartę
NDoT i kartę zamkniętą Mifare DESFire (karta złota).
Zastosowane rozwiązania – known fare, variable fare w dostarczanych urządzeniach w ra-
mach funkcjonalności MTT/PaYG Wdrażanie różnego rodzaju taryf i polityk. Taryfy „known
fare” dla systemu autobusowego, tag-in/out dla taryfy zależnej od odległości za usługi kole-
jowe. Produkty rabatowe dostępne są również na zbliżeniowych kartach płatniczych EMV.
Liczba dostarcz
onych urządzeń: 268
Termin wykonania zamówienia: 2019
w zakresie warunku udziału w postępowaniu opisanego w punkcie 4.2.1 lit. b OPW
1. Rejsekort A/S
Opis zamówienia:
Umowa na dostawę kompletnego systemu e-biletów dla Rejsekort A/S. RCS wdrożył wspólny
dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy zbiorowe osób i przewoź-
ników oraz jednolite kasowniki publicznego transportu zbiorowego.
Rodzaj dostarcza
nych urządzeń: Kasowniki
Liczba dostarczonych urządzeń: 14000 kasowników
Termin wykonania zamówienia: 2018
2. Nederlandse Spoorwegen N.V.
Opis zamówienia:
W ramach realizowanego zamówienia, RCS wdrożyła system poboru opłat dla podróżnych
korzystających z publicznego transportu zbiorowego, system nośników biletów oraz system
ujednoliconej informacji pasażerskiej.
Rodzaj dostarczanych urządzeń: Kasowniki dla transportu publicznego
Liczba dostarczonych urządzeń: 4000 kasowników dla transportu publicznego
Termi
n wykonania zamówienia: 2019
w zakresie warunku udziału w postępowaniu opisanego w punkcie 4.2.1 lit. c
oraz kryterium selekcji opisanego w punkcie 4.3.2 OPW
1. Rejsekort A/S

Opis zamówienia:
Umowa na dostawę kompletnego systemu e-biletów dla Rejsekort A/S. RCS wdrożył wspólny
dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy zbiorowe osób i przewoź-
ników oraz jednolite kasowniki publicznego transportu zbiorowego.
Termin wykonania zamówienia (dostawy/wdrożenia): 2018
System komunikacji publiczne
j, w którym system taryfowy wdrożono: Duński System biletowy
oraz poboru opłat
Liczba transakcji taryfowych rocznie, obsługiwanych przez system taryfowy: 365 milionów
Okres dla którego podano liczbę transakcji taryfowych powyżej: 2018
Czy system
posiadał funkcjonalność obsługi karty miejskiej, będącej nośnikiem biletów komu-
nikacji miejskiej (TAK/NIE): TAK
Karta Resjekort to karta inteligentna oparta na Mifare DESFire w całej Danii.
Karta inteligentna może zawierać e-portmonetkę, produkty zniżkowe oraz okresowe przepustki
(jednodniowa, miesięczna lub okresowa)
Czy system posiadał funkcjonalność e-portmonetki (TAK/NIE): TAK
E-
portmonetka połączona z typem opłat PayG . E-portmonetka może zostać doładowana po-
przez biletomaty, zewnętrznych sprzedawców detalicznych, poprzez stronę internetową i apli-
kację
Czy system posiadał portal pasażera (TAK/NIE): TAK
Odrębny podsystem dostarczony przez Thales obsługiwał strony internetowe oraz aplikacje.
Oferowana szeroka dostępność usług w tym zamawianie kart, sprzedaż biletów, doładowanie,
automatyczne
doładowanie i reklamacja za nieprawidłową opłatę lub brakujące check-out.
Czy system posiadał aplikację kontroli biletowej (TAK/NIE): TAK
Rozwiązanie oparte na systemie android. Aplikacja jest również oprogramowaniem jako apli-
kacja serwisowa z rozkładami jazdy pociągów, opóźnieniami oraz innymi informacjami.
Czy system posiadał funkcjonalność inteligentnej taryfy rozumianej jako forma automatycz-
nego rozliczania najbardziej optymalnej należności za przejazd pasażera w danym okresie
czasu (TAK/NIE):TAK.
Bardzo zaawansowane ustalanie taryf. Podróżny może „podłączyć się” na każdym odcinku
podróży, a system obliczy optymalną taryfę. Jest to funkcja ogólnokrajowa. System oparty jest
na systemie strefowym i ma zasięg ogólnokrajowy.
Czy system posiadał funkcjonalność dynamicznej taryfy rozumianej jako forma naliczenia na-
leżności po wykonaniu usługi na podstawie rzeczywistych parametrów (np. czas podróży,
liczba przystanków, długość podróży lub zmienność stawek w ciągu dnia) (TAK/NIE): TAK.

System taryf obsługuje szeroką gamę typów biletów, w tym strefę, godzinę, punkt zatrzymania
i odległość. Obsługiwana jest również zniżka za transfer. Obsługiwane są różne zasady tary-
fowe oparte na czasie. Produkty taryfowe i taryfy dy
namiczne można konfigurować na podsta-
wie wielu parametrów, w tym:
- Na podstawie czasu
- Przebytej trasy
-
Zastosowanej modalność lub wielu modalności (np. parking i pociąg)
-
Użytych mediów taryfowych
- Pojedynczy lub zwrotny
- Przepustki okresowe (1-dniowe, kilkudniowe)
Czy system posiadał funkcjonalność obsługi płatności bezgotówkowych (TAK/NIE): TAK.
Poprzez automaty sprzedające i zintegrowaną sieć detaliczną, w której klienci mogą kupować
bilety lub załadować wartość do e-Portmonetki.
Czy system posia
dał funkcjonalność debt recovery (TAK/NIE): TAK
Funkcjonalność debt recovery dotyczy automatycznego doładowania e- Portmonetki. NIE na-
leży tego mylić z funkcją płatności zbliżeniowych (karty bankowe EMV).
Czy system posiadał funkcjonalność odroczonej płatności (TAK/NIE): NIE
Czy system posiadał funkcjonalność bilety w oparciu o kod 2D (TAK/NIE): TAK.
Kody kreskowe 2D (QR) są wydawane i sprzedawane za pośrednictwem aplikacji mobilnej i
mogą być sprawdzane przez kontrolera za pomocą aplikacji mobilnej inspekcji.
2. Bombela Concession Company
Opis zamówienia:
System poboru opłat Gautrain to multimodalne rozwiązanie obejmujące pociągi, autobusy i
parkingi. Nośniki opłat w zakresie obejmują karty zbliżeniowe EMV (Visa, MasterCard, Ameri-
can Express),
tranzytową kartę EMV promowaną przez krajowy departament transportu, kartę
NDoT i kartę zamkniętą Mifare DESFire (karta złota).
Termin wykonania zamówienia (dostawy/wdrożenia): 2018
System komunikacji publicznej, w którym system taryfowy wdrożono: Gautrain jest realizo-
wany jako partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
zgodnie z 16 rozporządzeniem skarbowym
ustawy o zarządzaniu finansami publicznymi (PFMA). Rząd Prowincji Gauteng (GPG) jest
partnerem
publicznym i głównym promotorem Projektu. Koncesjonariuszem jest Bombela
Concession Company (Pty) Ltd, która posiada 19½-letnią koncesję na budowę, eksploatację i
konserwację kolei Gautrain
Liczba transakcji taryfowych rocznie, obsługiwanych przez system taryfowy: 23 miliony
Okres dla którego podano liczbę transakcji taryfowych powyżej: 2018
Czy system posiadał funkcjonalność obsługi karty miejskiej, będącej nośnikiem biletów komu-
nikacji miejskiej (TAK/NIE): TAK

Opiera się na MiFare DESFire. Jest to Karta Gautrain. Możliwość używania karty w pociągu,
autobusie i na parkingu.
Czy system posiadał funkcjonalność e-portmonetki (TAK/NIE): TAK.
Zarówno karta zamkniętej pętli MiFare, jak i specjalna karta NDoT opartE są na technologii
EMV firmy MasterCard, posiadają e-portmonetkę z funkcjonalnością PayG.
Czy system
posiadał portal pasażera (TAK/NIE): TAK
Obsługa mediów taryfowych z zamkniętą pętlą i otwartą pętlą. Jest to JEDEN portal klienta
obsługujący wszystkie rodzaje kart, kartę Gautrain, NDoT oraz zbliżeniową kartę bankową.
Klienci mogą utworzyć konto MyGautrain, aby uzyskać łatwy i szybki dostęp do swoich usług.
Czy system posiadał aplikację kontroli biletowej (TAK/NIE): TAK.
Za pomocą ręcznego urządzenia można sprawdzić wszystkie różne karty pod kątem prawidło-
wego uiszczenia opłaty.
Czy system posiadał funkcjonalność inteligentnej taryfy rozumianej jako forma automatycz-
nego rozliczania najbardziej optymalnej należności za przejazd pasażera w danym okresie
czasu (TAK/NIE): TAK.
Obsługiwane są podstawowe zasady taryfowe. PayG ze zniżkami, biletami dziennymi, zniżką
na parking i pociąg w przypadku korzystania z obu.
Czy system posiadał funkcjonalność dynamicznej taryfy rozumianej jako forma naliczenia na-
leżności po wykonaniu usługi na podstawie rzeczywistych parametrów (np. czas podróży,
liczba przystanków, długość podróży lub zmienność stawek w ciągu dnia) (TAK/NIE): TAK.
Taryfa oparta na odległości, zniżka na transfer w przypadku korzystania z autobusów dowo-
zowych lub parkingu. Przykładowe zasady taryfowe:
-
Na podstawie odległości (od punktu do punktu)
- Taryfy
ze zniżką w zależności od pory dnia lub zakupu produktów ze zniżką
-
Opłata ryczałtowa za autobus
-
Taryfy łączone za parkowanie i tranzyt
Czy system posiadał funkcjonalność obsługi płatności bezgotówkowych (TAK/NIE): TAK
Wszelka sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji, automatu
sprzedającego i punktu obsługi może obsługiwać płatności bezgotówkowe. Ponadto nadal ob-
sługiwane są płatności gotówkowe, ale we wszystkich pojazdach.
Czy system posiadał funkcjonalność debt recovery (TAK/NIE): TAK.
W przypadku, gdy podróże zostały zakończone, ale płatność nie powiodła się. Istnieje lista
odrzuceń karty i automatyczna windykacja. Dodatkowo dług można spłacić za pośrednictwem
portalu lub punktu obsługi klienta.
Czy system po
siadał funkcjonalność odroczonej płatności (TAK/NIE): TAK
Czy system posiadał funkcjonalność bilety w oparciu o kod 2D (TAK/NIE): NIE
w zakresie warunku udziału w postępowaniu opisanego w punkcie 4.2.1 lit. d

1. Bombela Concession Company
Opis zamówienia: System poboru opłat Gautrain to multimodalne rozwiązanie obejmujące po-
ciągi, autobusy i parkingi. Nośniki opłat w zakresie obejmują karty zbliżeniowe EMV (Visa,
MasterCard, American Express),
tranzytową kartę EMV promowaną przez krajowy departa-
ment transportu,
kartę NDoT i kartę zamkniętą Mifare DESFire (karta złota).
Rodzaj transakcji realizowanych przez gateway płatniczy: Gateway Płatniczy zapewnia
wszystkie transakcje preautoryzacji, autoryzacji
końcowej i rozliczeń. Tokenizacja i haszowa-
nie
list jest częścią funkcjonalności Gateway płatniczego. Haszowanie na potrzeby dystrybucji
list. Bramka
zawiera tokenizację obsługi klienta. Bramka obsługuje standardowe karty ban-
kowe EMV (VISA i Mastercard) oraz południowoafrykański schemat NDOT (wyspecjalizowana
karta EMV z e-
portmonetką).
Termin wykonania zamówienia (dostawy/wdrożenia): 2019
-
funkcjonalności EMV oraz Gateway
System transportu publicznego, w którym gateway płatniczy wdrożono:
Gautrain jest realizowany jako partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
zgodnie z 16 rozporzą-
dzeniem skarbowym ustawy o zarządzaniu finansami publicznymi (PFMA). Rząd Prowincji
Gauteng (GPG) jest partnerem
publicznym i głównym promotorem Projektu. Koncesjonariu-
szem jest
Bombela Concession Company (Pty) Ltd, która posiada 19½-letnią koncesję na bu-
dowę, eksploatację i konserwację kolei Gautrain
Liczba transakcji miesięcznie, obsługiwanych przez gateway płatniczy: 350.000
Okres dla którego podano liczbę transakcji powyżej: 2019

We wniosku Ridango załączono opinię banku AS SEB Pank z 3 stycznia 2022 r., dla której nie
przedłożono tłumaczenia.
W
dniu 7 marca 2022 zamawiający wezwał konsorcjum Asecco-Mikrotronika m.in. na podsta-
wie art. 128 ust. 4 ustawy
– do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczenia, z którego wy-
nika które usługi wykonają poszczególni członkowie konsorcjum, o którym mowa w pkt 5.1.4
OPW. W oświadczeniu tym wskazano, że Mikroelektronika, spol. s r. o. „wykona dostawę ka-
sowników/walidatorów EMV z usługami towarzyszącymi, oprogramowania, usługi gwaran-
cyjne i serwisowe”.
Proszę o wyjaśnienie, czy opisane tam wykonanie oprogramowania będzie obejmować wyko-
nanie przez Mikroelektronika, spol. s r. o. e
lementów zamówienia polegających na dostawie i
wdrożeniu systemu taryfowego oraz gateway’a płatniczego.
W dniu 17 marca 2022 r. konsorcjum Asseco odpowiedziało, że użyte w oświadczeniu Kon-
sorcjum sformułowanie co do zakresu usług wykonywanych przez Mikroelektronika, spol. s r.
o. „wykona dostawę kasowników/walidatorów EMV z usługami towarzyszącymi, oprogramo-
wania, usługi gwarancyjne i serwisowe” obejmuje wykonanie przez Mikroelektronika spol. s r.

o. elementów zamówienia polegających na dostawie i wdrożeniu systemu taryfowego oraz
gateway’a płatniczego.

W wezwaniu z dnia 7 marca 2022 r. skierowanym do Mera-Serwis SGL sp. z o.o. SKA zama-
wiający wezwał m. in.
1)
na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(zwanej
dalej „ustawą”) – do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonego wykazu usług oraz
zobowiązań podmiotów udostępniających zasoby.
Zgodnie z pkt 4.6 OPW, jeśli wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego
zasoby w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, może to zrobić, jeśli taki pod-
miot wykona usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane. Ponadto każdy z warun-
ków wskazanych w poszczególnych podpunktach pkt 4.2.1 OPW powinien spełniać samo-
dzielnie wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby.
Tymczasem z wykazu usług i dowodów należytego wykonania usług wskazanych w wykazie,
złożonych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wynika, że:
-
w przypadku warunku, o którym mowa w pkt 4.2.1 lit. a OPW wskazano dostawy wykonywane
zarówno przez wykonawcę (Mera-Serwis SGL Sp. z o.o. SKA – poz. 1), jak i przez oba pod-
mioty udostępniające zasoby (Mera Systemy Sp. z o.o. – poz. 4, Prodata PTexcellence NV –
poz. 5) (dla poz. 2 i 3 brak danych pozwalających zidentyfikować wykonawcę dostaw),
-
w przypadku warunku, o którym mowa w pkt 4.2.1 lit. b OPW wskazano dostawy wykonywane
zarówno przez wykonawcę (Mera-Serwis SGL Sp. z o.o. SKA – poz. 1), jak i przez oba pod-
mioty udostępniające zasoby (Mera Systemy Sp. z o.o. – poz. 4 i 6, Prodata PTexcellence NV
– poz. 7) (dla poz. 2, 3 i 5 brak danych pozwalających zidentyfikować wykonawcę dostaw),
-
w przypadku warunku, o którym mowa w pkt 4.2.1 lit. c OPW wskazano dostawy wykonywane
przez oba podmioty udostępniające zasoby (Mera Systemy Sp. z o.o. – poz. 1, Prodata PTex-
cellence NV
– poz. 2).
Ponadto w zobowiązaniach podmiotów udostępniających zasoby od obu podmiotów wska-
zano, że oba będą wykonywać urządzenia (kasowniki) oraz system taryfowy.
W tej sytuacji niezbędne jest wyjaśnienie, który wykonawca/podmiot spełnia który warunek
oraz który wykonawca/podmiot będzie wykonywać który zakres zamówienia. W przypadku
gdyby okazało się, że zobowiązania zawierały błędy – na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy
wzywam do uzupełnienia prawidłowych zobowiązań podmiotów udostępniających zasoby.

W dniu 29 marca 2022 r. zamawiający wezwał Ridango, Mennica, GMV Innovating Solutions,
ADS, Hitachi Europe Limited do złożenia podmiotowych środków dowodowych w trybie art.
126 ust. 1 ustawy.

W dniu 7 kwietnia 2022 r. Ridango
złożył następujący dokument, z dnia 3 stycznia 2022 r., z
którego wynika, że AS SEB Pank (nr rejestracyjny 1004252; adres Tornimae 2, 15010 Talinn;
kod SWIFT: EEUHEE2X) potwierdza, że Ridango AS jest naszym klientem od 28.10.20009r.
Bank pot
wierdza, że na dzień wystawienia zaświadczenia Ridango AS posiada otwarty w
banku limit kredytowy w wysokości 1 000 000, 00 euro, który jest obecnie niewykorzystany.
AS SEB Pank nie przyjmuje żadnych zobowiązań w związku z niniejszym zaświadczeniem.
Do te
go dokumentu oryginalnie sporządzonego w języku estońskim załączono tłumaczenie,
arkusz potwierdzenia podpisów cyfrowych oraz tłumaczenie uwierzytelnione z języka estoń-
skiego, z którym m. in. stwierdzono : Zgodność niniejszego tłumaczenia oraz sporządzonego
przez mnie poświadczonego odpisu z oryginałem dokumentu poświadczam urzędową pieczę-
cią i własnoręcznym podpisem.

W dniu 7 kwietnia 2022 r. wykonawca Thales złożył oświadczenie, z którego wynika, że po-
szczególni wykonawcy będą realizowali następujące części przedmiotu zamówienia:
- przeprowadzenie prac analitycznych, zaprojektowanie, budowa, wykonanie, dostawa, insta-
lacja, wdrożenie, a także utrzymanie i konfiguracja systemu konto-centrycznego, umożliwiają-
cego dokonanie zakupu biletów KMK za pomocą Zbliżeniowych Kart Płatniczych oraz Nośni-
ków Biletów KMK z funkcją e-Portmonetki Revenue i Thales
-
dostawa fabrycznie nowego sprzętu w postaci kasowników EMV oraz urządzeń kontroler-
skich
– Revenue
-
stworzenie i dostarczenie, a także modyfikacja, w przypadku zmian w trakcie trwania licencji,
pełnej dokumentacji z wdrożonego Projektu,
-
montaż infrastruktury (w tym roboty budowlane związane z instalacją i podłączeniem do sieci
dystrybucyjnej
– Revenue, Thales,
-
stworzenie Portalu Pasażera, w ramach którego Pasażer będzie mógł zweryfikować historię
zakupu biletów KMK oraz zdefiniować przysługujące mu ulgi – Revenue, Thales,
-
przeprowadzenie szkoleń Administratorów i Operatorów Systemu – Revenue,
-
obsługa gwarancyjna, obejmująca utrzymanie w sprawności Projektu przez okres minimum
6 lat od daty odbioru końcowego bez uwag – Revenue, Thales,
-
udzielanie bieżącego wsparcia w utrzymaniu Projektu, świadczonego przez specjalistów IT
w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia w okresie gwarancji – Revenue, Thales
Wykonawca Thales złożył także uzupełniony wykaz usług:
1.Arriva Personenverover Netherland B.V.
Opis zamówienia:Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie holenderskiego krajowego systemu
obsługi biletów elektronicznych, rozwiązania wdrażanego przez firmę Arriva w czterech regio-
nach obsługiwanych przez firmę Arriva.

Zakres obejmował dostawę kasowników (na przystankach i w pojazdach), akceptujących bez-
dotykową kartę EMV (cyfrowa portmonetka, Apple pay oraz Google Pay), kod QR oraz kartę
inteligentną OV-chipkaart. Część zakresu obejmowała również system centralnego poboru
opłat oraz przetwarzania oraz systemu zarządzania urządzeniami.
Wdrożenie rozwiązania jest częścią holenderskiego krajowego systemu obsługi biletów elek-
tronicznych, wdrażanego w czterech regionach obsługiwanych przez firmę Arriva.
Umowa z firmą Arriva została podpisana w 2017, a wdrożenie rozpoczęło się w kwietniu 2017
I zakończyło w lutym 2018 i obejmowało kasowniki na przystankach, mobilne kasowniki oraz
funkcjonalności oprogramowania.
Z
astosowane rozwiązania - known fare, variable fare w dostarczanych urządzeniach w ramach
funkcjonalności MTT/PaYG:
Obsługuje model MTT/PaYG. W przypadku kart EMV system płatności otwartej pętli, jak rów-
nież zamkniętej pętli (tylko przepływ).
Variable fare
(na podstawie odległości, w tym objęte taryfami zniżkowymi transferowymi).
Liczba dostarczonych urządzeń:550
Termin wykonania zamówienia:2018
2.Bombela Concession Company
Opis zamówienia: System poboru opłat Gautrain to multimodalne rozwiązanie obejmujące po-
ciągi, autobusy i parkingi. Nośniki opłat w zakresie obejmują karty zbliżeniowe EMV (Visa,
MasterCard, American Express), tranzytową kartę EMV promowaną przez krajowy departa-
ment transportu, kartę NDoT i kartę zamkniętą Mifare DESFire (karta złota).
Zast
osowane rozwiązania – known fare, variable fare w dostarczanych urządzeniach w ra-
mach funkcjonalności MTT/PaYG Wdrażanie różnego rodzaju taryf i polityk. Taryfy „known
fare” dla systemu autobusowego, tag-in/out dla taryfy zależnej od odległości za usługi kole-
jowe. Produkty rabatowe dostępne są również na zbliżeniowych kartach płatniczych EMV.
Liczba dostarczonych urządzeń:268
Termin wykonania zamówienia:2019
w
zakresie warunku udziału w postępowaniu opisanego w punkcie 4.2.1 lit. b OPW
1.GVB Exploitatie BV
Order description:
Kontrakt został przyznany na rozwój, wdrożenia oraz utrzymanie Kasowników we wszystkich
autobusach oraz tramwajach GVB w Amsterdamie. Kaso
wniki obsługują Mifare, EMV oraz
QR.
Rodzaj dostarczonych urządzeń:Kasowniki
Liczba dostarczonych urządzeń:3900 kasowników
Termin wykonania zamówienia:2021

w zakresie warunku udziału w postępowaniu opisanego w punkcie 4.2.1 lit. c oraz kryterium
selekcji opisanego w punkcie 4.3.2 OPW
1.Rejsekort A/S
Opis zamówienia: Umowa na dostawę kompletnego systemu e-biletów dla Rejsekort A/S. RCS
wdrożył wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy zbiorowe
osób i przewoźników oraz jednolite kasowniki publicznego transportu zbiorowego.
Termin wykonania zamówienia (dostawy/wdrożenia):2018
System komunikacji publicznej, w którym system taryfowy wdrożono: Duński System biletowy
oraz poboru opłat
Liczba transakcji taryfowych rocznie,
obsługiwanych przez system taryfowy:365 milionów
Okres dla którego podano liczbę transakcji taryfowych powyżej: 2018
Czy system posiadał funkcjonalność obsługi karty miejskiej, będącej nośnikiem biletów komu-
nikacji miejskiej (TAK/NIE):TAK
Karta Resjekort t
o karta inteligentna oparta na Mifare DESFire w całej Danii. Karta inteligentna
może zawierać e-portmonetkę, produkty zniżkowe oraz okresowe przepustki (jednodniowa,
miesięczna lub okresowa)
Czy system posiadał funkcjonalność e-portmonetki (TAK/NIE):TAK
E-
portmonetka połączona z typem opłat PayG . E-portmonetka może zostać doładowana po-
przez biletomaty, zewnętrznych sprzedawców detalicznych, poprzez stronę internetową i apli-
kację
Czy system posiadał portal pasażera (TAK/NIE):TAK
Odrębny podsystem dostarczony przez Thales obsługiwał strony internetowe oraz aplikacje.
Oferowana szeroka dostępność usług w tym zamawianie kart, sprzedaż biletów, doładowanie,
automatyczne doładowanie i reklamacja za nieprawidłową opłatę lub brakujące check-out.
Czy system posiadał aplikację kontroli biletowej (TAK/NIE):TAK
Rozwiązanie oparte na systemie android. Aplikacja jest również oprogramowaniem jako apli-
kacja serwisowa z rozkładami jazdy pociągów, opóźnieniami oraz innymi informacjami.
Czy system posiadał funkcjonalność inteligentnej taryfy rozumianej jako forma automatycz-
nego rozliczania najbardziej optymalnej należności za przejazd pasażera w danym okresie
czasu (TAK/NIE):TAK.
Bardzo zaawansowane ustalanie taryf. Podróżny może „podłączyć się” na każdym odcinku
podróży, a system obliczy optymalną taryfę. Jest to funkcja ogólnokrajowa. System oparty jest
na systemie strefowym i ma zasięg ogólnokrajowy.
Czy system posiadał funkcjonalność dynamicznej taryfy rozumianej jako forma naliczenia na-
leżności po wykonaniu usługi na podstawie rzeczywistych parametrów (np. czas podróży,
liczba przystanków, długość podróży lub zmienność stawek w ciągu dnia) (TAK/NIE):TAK.

System taryf obsługuje szeroką gamę typów biletów, w tym strefę, godzinę, punkt zatrzymania
i odległość. Obsługiwana jest również zniżka za transfer. Obsługiwane są różne zasady tary-
fowe oparte na czasie. Produkty taryfowe i taryfy dynamiczne można konfigurować na podsta-
wie wielu parametrów, w tym:
- Na podstawie czasu
- Przebytej trasy
-
Zastosowanej modalność lub wielu modalności (np. parking i pociąg)
-
Użytych mediów taryfowych
- Pojedynczy lub zwrotny
- Przepustki okresowe (1-dniowe, kilkudniowe)
Czy system posiadał funkcjonalność obsługi płatności bezgotówkowych (TAK/NIE):TAK.
Poprzez automaty sprzedające i zintegrowaną sieć detaliczną, w której klienci mogą kupować
bilety lub załadować wartość do e-Portmonetki.
Czy system posiadał funkcjonalność debt recovery (TAK/NIE):NIE
Czy system posiadał funkcjonalność odroczonej płatności (TAK/NIE): NIE
Czy system posiadał funkcjonalność bilety w oparciu o kod 2D (TAK/NIE): TAK.
Kody kreskowe 2D (QR) są wydawane i sprzedawane za pośrednictwem aplikacji mobilnej i
mogą być sprawdzane przez kontrolera za pomocą aplikacji mobilnej inspekcji.
2. Bombela Concession Company
Opis zamówienia: System poboru opłat Gautrain to multimodalne rozwiązanie obejmujące po-
ciągi, autobusy i parkingi. Nośniki opłat w zakresie obejmują karty zbliżeniowe EMV (Visa,
MasterCard, American Express), tranzytową kartę EMV promowaną przez krajowy departa-
ment
transportu, kartę NDoT i kartę zamkniętą Mifare DESFire (karta złota).
Termin wykonania zamówienia (dostawy/wdrożenia):2018
System komunikacji publicznej, w którym system taryfowy wdrożono:
Gautrain jest realizowany jako partnerstwo publiczno-prywatne (PPP
) zgodnie z 16 rozporzą-
dzeniem skarbowym ustawy o zarządzaniu finansami publicznymi (PFMA). Rząd Prowincji
Gauteng (GPG) jest partnerem publicznym i głównym promotorem Projektu. Koncesjonariu-
szem jest Bombela Concession Company (Pty) Ltd, która posiada 19½-letnią koncesję na bu-
dowę, eksploatację i konserwację kolei Gautrain
Liczba transakcji taryfowych rocznie, obsługiwanych przez system taryfowy:23 miliony
Okres dla którego podano liczbę transakcji taryfowych powyżej:2018
Czy system posiadał funkcjonalność obsługi karty miejskiej, będącej nośnikiem biletów komu-
nikacji miejskiej (TAK/NIE):TAK
Opiera się na MiFare DESFire. Jest to Karta Gautrain. Możliwość używania karty w pociągu,
autobusie i na parkingu.
Czy system posiadał funkcjonalność e-portmonetki (TAK/NIE):TAK.

Zarówno karta zamkniętej pętli MiFare, jak i specjalna karta NDoT opartE są na technologii
EMV firmy MasterCard, posiadają e-portmonetkę z funkcjonalnością PayG.
Czy system posiadał portal pasażera (TAK/NIE):TAK
Obsługa mediów taryfowych z zamkniętą pętlą i otwartą pętlą. Jest to JEDEN portal klienta
obsługujący wszystkie rodzaje kart, kartę Gautrain, NDoT oraz zbliżeniową kartę bankową.
Klienci mogą utworzyć konto MyGautrain, aby uzyskać łatwy i szybki dostęp do swoich usług.
Czy system posiadał aplikację kontroli biletowej (TAK/NIE):TAK.
Za pomocą ręcznego urządzenia można sprawdzić wszystkie różne karty pod kątem prawidło-
wego uiszczenia opłaty.
Czy system posiadał funkcjonalność inteligentnej taryfy rozumianej jako forma automatycz-
nego rozlicza
nia najbardziej optymalnej należności za przejazd pasażera w danym okresie
czasu (TAK/NIE):TAK.
Obsługiwane są podstawowe zasady taryfowe. PayG ze zniżkami, biletami dziennymi, zniżką
na parking i pociąg w przypadku korzystania z obu.
Czy system posiadał funkcjonalność dynamicznej taryfy rozumianej jako forma naliczenia na-
leżności po wykonaniu usługi na podstawie rzeczywistych parametrów (np. czas podróży,
liczba przystanków, długość podróży lub zmienność stawek w ciągu dnia) (TAK/NIE):TAK.
Taryfa
oparta na odległości, zniżka na transfer w przypadku korzystania z autobusów dowo-
zowych lub parkingu. Przykładowe zasady taryfowe:
-
Na podstawie odległości (od punktu do punktu)
-
Taryfy ze zniżką w zależności od pory dnia lub zakupu produktów ze zniżką
-
Opłata ryczałtowa za autobus
-
Taryfy łączone za parkowanie i tranzyt
Czy system posiadał funkcjonalność obsługi płatności bezgotówkowych (TAK/NIE):TAK
Wszelka sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej, aplikacji, automatu
sprzedającego i punktu obsługi może obsługiwać płatności bezgotówkowe. Ponadto nadal ob-
sługiwane są płatności gotówkowe, ale we wszystkich pojazdach.
Czy system posiadał funkcjonalność debt recovery (TAK/NIE):TAK.
W przypadku, gdy podróże zostały zakończone, ale płatność nie powiodła się. Istnieje lista
odrzuceń karty i automatyczna windykacja. Dodatkowo dług można spłacić za pośrednictwem
portalu lub punktu obsługi klienta.
Czy system posiadał funkcjonalność odroczonej płatności (TAK/NIE):TAK
Czy system posiadał funkcjonalność bilety w oparciu o kod 2D (TAK/NIE):NIE
w zakresie warunku udziału w postępowaniu opisanego w punkcie 4.2.1 lit. d
1. Bombela Concession Company
Opis zamówienia: System poboru opłat Gautrain to multimodalne rozwiązanie obejmujące po-
ciągi, autobusy i parkingi. Nośniki opłat w zakresie obejmują karty zbliżeniowe EMV (Visa,

MasterCard, American Express), tranzytową kartę EMV promowaną przez krajowy departa-
ment transportu, kartę NDoT i kartę zamkniętą Mifare DESFire (karta złota).
Rodzaj transakcji realizow
anych przez gateway płatniczy:
Gateway Płatniczy zapewnia wszystkie transakcje preautoryzacji, autoryzacji końcowej i rozli-
czeń. Tokenizacja i haszowanie list jest częścią funkcjonalności Gateway płatniczego. Haszo-
wanie na potrzeby dystrybucji list. Bramka
zawiera tokenizację obsługi klienta. Bramka obsłu-
guje standardowe karty bankowe EMV (VISA i Mastercard) oraz południowoafrykański sche-
mat NDOT (wyspecjalizowana karta EMV z e-
portmonetką).
Termin wykonania zamówienia (dostawy/wdrożenia): 2019- funkcjonalności EMV oraz Gate-
way
System transportu publicznego, w którym gateway płatniczy wdrożono: Gautrain jest realizo-
wany jako partnerstwo publiczno-
prywatne (PPP) zgodnie z 16 rozporządzeniem skarbowym
ustawy o zarządzaniu finansami publicznymi (PFMA). Rząd Prowincji Gauteng (GPG) jest
partnerem publicznym i głównym promotorem Projektu. Koncesjonariuszem jest Bombela
Concession Company (Pty) Ltd, która posiada 19½-letnią koncesję na budowę, eksploatację i
konserwację kolei Gautrain
Liczba transakcji miesięcznie, obsługiwanych przez gateway płatniczy: 350.000
Okres dla którego podano liczbę transakcji powyżej: 2019
W dniu 15 kwietnia 2022 r. zamawiający wezwał Ridango :
1) na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(z
wanej dalej „ustawą”) do złożenia (uzupełnienia) podmiotowych środków dowodowych wska-
zanych w punkcie 5.2.1 OPW.
Zgodnie ze wskazanym punktem OPW zobowiązani byliście Państwo złożyć dokumenty po-
twierdzające brak wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt
4 ustawy. Tymczasem Państwo złożyliście jedynie zaświadczenie z rejestru karnego doty-
czące podmiotu Ridango AS, a zatem odpowiadające wymogom art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy
(„OPW_5.2.1.pdf”, str. 7). Brak natomiast dokumentów na potwierdzenie braku przesłanek wy-
kluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy
– poświadczających niekaralność w określonym zakre-
sie urzędujących członków organu zarządzającego i nadzorczego oraz prokurentów. Tymcza-
sem ze złożonego przez Państwa odpisu z rejestru handlowego wynika, że Wykonawca ma
organ zarządzający złożony z dwóch członków (E. L., R. T.) oraz organ nadzorczy złożony z
trzech członków (K. K., P. S., R. S.).
W związku z tym niezbędne jest złożenie odpowiednich dokumentów dotyczących tych wszyst-
kich osób, zgodnie z wymogami z punktu 5.2.1 OPW;
3) na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy
– do złożenia (uzupełnienia) podmiotowych środków
dowodowych wskazanych w punkcie 5.2.5 OPW.

Zgodnie z punktem 6.4 OPW, jeśli podmiotowe środki dowodowe zostały sporządzone przez
podmiot inny niż Wykonawca i zostały wystawione w formie elektronicznej – przekazuje się
ten dokument, a jeśli zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (zgodnie z pkt 6.5 OPW poświadczone za zgodność
z oryginałem). Tymczasem Państwo złożyliście zaświadczenie z banku w postaci cyfrowego
odwzorowania (skanu) dokumentu sporządzonego pierwotnie w formie elektronicznej
(„OPW_5.2.5.pdf”, str. 4).
W związku z tym niezbędne jest złożenie tego dokumentu w oryginale (w formie elektronicznej,
w jakiej został wystawiony przez bank). Alternatywnie dopuszczalne jest złożenie takiego cy-
frowego odwzorowania dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem za pomocą
kwalifikowanego podpisu elektron
icznego, o ile dokument został wystawiony w postaci papie-
rowej (opatrzony odręcznym podpisem wystawcy);

W dniu 2 maja 2022 r. zamawiający wezwał Mera-Serwis SGL do złożenia dokumentów wska-
zanych w pkt. 5.2. OPW w trybie art. 126 ust. 2 ustawy.

Izba ustaliła, że zamawiający nie prowadził procedury uzupełnienia dokumentów JEDZ w za-
kresie części II lit. C i D, ani nie wyjaśniał oświadczeń wykonawców złożonych w tych doku-
mentach.
Izba ustaliła, że zamawiający zbadał oraz uzupełniał i wyjaśniał zaświadczenia o niekaralności
złożone przez wykonawców w ramach podmiotowych środków dowodowych badając czy do-
tyczą osób powołanych do zarządu, rad nadzorczych lub jako prokurentów, czy zostały wysta-
wione w zakreślonym w OPW terminie, czy zostały sporządzone i przedstawione w wymaganej
w OPW formie, natomiast zamawiający nie badał zakresów informacji udzielanych z poszcze-
gólnych rejestrów karnych, ani nie wzywał wykonawców Mennica, GMV IS, Ridango, Mera-
Serwis i Asseco-
Mikrotronika do złożenia oświadczeń uzupełniających zaświadczenia o nie-
karalności. Odwołujący Thales nie przedstawił dowodów na okoliczność wykazania faktu, jakie
rodzaje przestępstw odnotowywane są w poszczególnych rejestrach karnych Estonii, Słowacji,
Czech, Belgii i Hiszpanii.
Odwołujący Hitachi nie zarzuca zamawiającego błędnej oceny dokumentów:
1. Plus Service MyCicero Supervisory Body F. criminal record,
2. Plus Service My Cicero Supervisory Body F. Pending criminal record.
Wykonawca Ridango w dniu 27 kwietnia 2022 r.
w celu wykazania spełniania zdolności finan-
sowej i ekonomicznej przedłożył zaświadczenie o treści
Ridango AS
Registrikood 11717474 03.01.2022
SEBEE/22/CR26

KINNITUSKIRI

AS SEB Pank (registrikood: 1004252; aadress: Tornimäe 2, 15010 Tallinn; SWIFT kood: EEU-
HEE2X) kinnitab, et Ridango AS on meie klient alates 28.10.2009.
Pank kinnitab, et Rindago AS-
il on kinnituse välja andmise seisuga pangas avatud arveldu-
skrediit summas 1 000 000,00 eurot, mis on hetkel kasutamata.
Käesoleva tõendiga ei võta endale AS SEB Pank mingeid kohustusi.
Lugupidamisega
Christo Ojamaa
Kliendihaldur
Korporatiivpanganduse osakond
AS SEB Pank
Podpisane elektronicznie przez R. T..
Z złożonych przez Thales referencji wynika, że :
- referencje Arriva aDB
Company z dnia 25 marca 2019 zaświadczyły, że projekt National e-
Ticketing System wykonała Revenue Cellection Company System France SAS jako spółka
grupy Thales
-
referencje Bombela Concession Company RF Pty Ltd z dnia 7 marca 2029 zaświadczyły, że
Thales
, Revenue Collection Systems France SAS, otrzymała zamówienie na opracowanie i
dostarczenie interoperacyjnego systemu obsługi biletów elektronicznych na potrzeby trans-
portu kolejowego, drogowego dojazdowego i stacyjnych systemów parkingowych obsługiwa-
nych
przez Bombela Concession Company jako podmiot odpowiedzialny za projekt, budowę i
zarządzanie systemu transportu publicznego w Republice Południowej Afryki.
-
referencje Nederlandse Spoorwegen z dnia 21 marca 2019 zaświadczyły, że Revenue Col-
lection Syste
ms France SAS, spółka będąca częścią Grupy Thales, otrzymała zamówienie na
opracowanie i wdrożenie holenderskiego krajowego systemu obsługi biletów elektronicznych.
Nazwa zamówienia: „Umowa ramowa na wdrożenie systemu OVCP na potrzeby Nederlandse
Spoorwege
n”
-
referencje Rejsekort z dnia 16 kwietnia 2019 zaświadczyły, że Revenue Collection Systems
France SAS (zwana dalej „RCS”) otrzymała zamówienie na dostawę kompletnego systemu
obsługi biletów elektronicznych na potrzeby firmy Rejsekort A/S. Nazwa zamówienia: duński
system biletowy
Z oświadczenia Thales-Revenue wynika, że:

Z informacji o wyniku badania i oceny wniosków wynika, że zamawiający zaprosił do dialogu
następujących wykonawców:
1 Cubic Transportation Systems Ltd. -
Łączna punktacja – 18 pkt, w tym:

2 Ridango AS -
Łączna punktacja – 17 pkt, w tym:
3 Mennica Polska S.A. -
Łączna punktacja – 17 pkt, w tym:
4 Pixel Sp. z o.o. -
Łączna punktacja – 17 pkt, w tym:
5 konsorcjum: Asseco Data Systems S.A. Mikroelektronika, spol. s r. o. -
Łączna punktacja –
17 pkt, w tym:
6 GMV Innovating Solutions Sp. z o.o.-
Łączna punktacja – 14 pkt, w tym:
7 Mera-Serwis SGL Sp. z o.o. SKA -
Łączna punktacja – 11 pkt, w tym:
Zamawiający nie zaprosił do dialogu wykonawców:
Flowbird SAS
konsorcjum: Vayapay B.V. Ximedes B.V.
Trapeze Poland Sp. z o.o.
konsorcjum: Atos Polska S.A. R&G Plus Sp. z o.o.
Asec S.A.
konsorcjum: Hitachi Europe Ltd. Hitachi Rail STS S.p.A.
konsorcjum: Thales Polska Sp. z o.o. Revenue Collection Systems France SAS
a
ich wnioski odrzucił.
Uzasadnienie odrzucenia:
konsorcjum: Hitachi Europe Ltd., Hitachi Rail STS S.p.A.
– wniosek odrzucony na podstawie
art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c w związku z art. 176 ust. 2 ustawy:
Zgodnie z pkt 5.2.1 OPW wykonawca w celu wykazania br
aku podstaw wykluczenia z postę-
powania (w zakresie art. 108 ust. 1, 2 i 4 ustawy) miał obowiązek przedłożyć na wezwanie
zamawiającego informację z Krajowego Rejestru Karnego w odpowiednim zakresie sporzą-
dzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. Jeżeli Wykonawca polegał na zdolno-
ściach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
– dokumenty te miał złożyć także każdy z takich podmiotów.
Jeżeli Wykonawca lub taki podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
– zamiast tych dokumentów miał złożyć informacje z odpowiedniego
rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inne równo-
ważne dokumenty wydane przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w odpowiednim zakresie. Dokumenty takie
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów,
miał zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 mie-
sięcy przed jego złożeniem
Zgodnie z art. 108 ust. 2 ustawy, dokumenty takie powinny dotyczyć m.in. urzędujących człon-
ków organu zarządzającego i nadzorczego wykonawcy.
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych wy-
stosowane na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy złożył stosowne dokumenty zakresie dotyczą-
cym członka konsorcjum Hitachi Rail STS S.p.A. oraz podmiotów udostępniających zasoby
myCicero SRL, Pluservice SRL oraz Solari di Udine S.p.A. wyłącznie dokumenty potwierdza-
jące niekaralność członków organów zarządzających. Tymczasem ze złożonych w toku postę-
powania dokumentów rejestrowych tych spółek wynikało, że funkcjonują w nich wieloosobowe
organy nadzorcze (collegio sindacale), dla których członków nie złożono stosownych doku-
mentów.
W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych wystoso-
wane na podstawie art. 128
ust. 1 ustawy Wykonawca złożył dokumenty w tym zakresie, zgod-
nie z punktem 5.2.1 OPW dla tych osób. Jednak w przypadku Pana F. F., członka rad nadzor-
czych podmiotów udostępniających zasoby myCicero SRL i Pluservice SRL, złożono zaświad-
czenie z włoskiego Ministerstwa Sprawiedliwości wystawione 25 października 2021 („Pluse-
rvice+MyCicero_Supervisory_Body_F.
_criminal_record.pdf”), a zatem wcześniej niż 6 mie-
sięcy przed terminem jego złożenia – dokumenty złożono 27 kwietnia 2022.
W związku z powyższym wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie podmiotowych środ-
ków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania.
Zamawiający nie może ponownie wezwać Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów w przed-
miotowym zakresie, ponieważ wezwał już Wykonawcę do ich uzupełnienia na podstawie art.
128 ust. 1 ustawy.
Zamawiający nie może wziąć także pod uwagę innego dokumentu złożonego dla tej osoby,
wystawionego przez Prokuraturę Republiki 27 października 2021 („Pluservice+MyCicero_Su-
pervisory_Body_F._Pending_c
riminal_record.pdf”), z uwagi na fakt, że dokument ten nie od-
nosi się do okoliczności wynikających z art. 108 ust. 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem należy
wykazać, że odpowiednie osoby nie zostały prawomocnie skazane za wymienione przestęp-
stwa, tymczasem
ten dokument potwierdza jedynie, że w chwili jego wystawienia osoba, której
dotyczy, nie była „postawiona w stan oskarżenia w toku”.

konsorcjum: Thales Polska Sp. z o.o., Revenue Collection Systems France SAS
– wniosek
odrzucony na podstawie art. 146 ust.
1 pkt 2 lit. c w związku z art. 176 ust. 2 ustawy:

Zgodnie z pkt 4.5 OPW oraz art. 117 ust. 3 ustawy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mogli w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępo-
waniu oraz kryteriów selekcji polegać na zdolnościach tych spośród wykonawców, którzy wy-
konają usługi do realizacji których zdolności te są wymagane.
Zgodnie z pkt 5.1.5 OPW oraz art. 117 ust. 4 ustawy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia w takim przypadku byli zobowiązani do złożenia wraz z wnioskiem o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenia, z którego wynika, które usługi wyko-
nają poszczególni wykonawcy.
Wykonawcy wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przedłożyli wykaz
usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (następnie uzupełniony o
dodatkową pozycję w odpowiedzi na wezwanie wystosowane na podstawie art. 128 ust. 1
ustawy), które bez wyjątku były wykonane przez Revenue Collection Systems France SAS –
podmiot ten
wykazywał doświadczenie potwierdzające spełnienie wszystkich warunków
udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, wskazanych w pkt 4.2.1 lit. a, b, c i d
OPW. W związku z powyższym to ten wykonawca powinien wykonywać usługi w zakresie
objętym warunkami (dostawa kasowników, dostawa i wdrożenie systemu biletowego, dostawa
i wdrożenie gateway'a płatniczego).
Wykonawcy wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie przedłożyli
oświadczenia o podziale obowiązków, o którym mowa w pkt 5.1.5 OPW. W tej sytuacji zama-
wiający wezwał wykonawców do uzupełnienia tego oświadczenia na podstawie art. 128 ust. 1
ustawy i wykonawca przedłożył stosowne oświadczenie. Z oświadczenia tego wynika, że
Revenue Collection Systems France SAS wykona samodzielnie d
ostawę kasowników – nie
wynika z niego jednak, że to ten podmiot zapewni dostawę i wdrożenie systemu biletowego
oraz gateway’a płatniczego – zakres prac obejmujący oba te elementy (wskazany w pierw-
szym wierszu tabeli znajdującej się w oświadczeniu) został przypisany obu podmiotom, a nie
wyłącznie Revenue Collection Systems France SAS.
W związku z powyższym wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu,
o którym mowa w pkt 4.2.1 lit. c i d OPW – nie złożył oświadczenia potwierdzającego, że
podmiot Revenue Collection Systems France SAS (legitymujący się stosownym doświadcze-
niem), wykona usługi w zakresie opisanym w tym warunku.
Zamawiający nie może ponownie wezwać Wykonawcy do uzupełnienia w przedmiotowym za-
kresie, ponieważ złożony dokument już był złożony w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnie-
nia na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy.

Dowód przystępującego Mennica:

Kancelaria prawna JUDr. D. B.
, s.r.o., z siedzibą przy Piaristickâ 46, 911 Ol Trenčin, przedło-
żyła cytat z ustawy o zamówieniach publicznych, a mianowicie z przepisów sekcji 32 i wydała
opinię prawną dotyczącą poszczególnych punktów wyżej wymienionego postanowienia:
a)
Do dokumentu Rejestry karne Prokuratury Generalnej Republiki Słowackiej Wyciąg z
rejestru karnego nie
starszy niż 3 miesiące Rejestr karny
Opinia: Rejestr karny to rejestr przestępstw popełnionych przez osoby fizyczne, który jest pro-
wadzony przez Prokuraturę Generalną Republiki Słowackiej.
Wyciąg z rejestru karnego jest dokumentem, który świadczy o dobrym charakterze danej
osoby, a więc o tym, czy była ona skazana, czy nie, i zawiera tylko te wyroki, które nie zostały
oczyszczone (zatarte). Jeśli dana osoba nie posiada zaświadczenia o niekaralności, oznacza
to, że nie była ona prawomocnie skazana na Słowacji za jakiekolwiek przestępstwo, a jeśli
była, to jej wyroki zostały usunięte. Niniejsze oświadczenie należy złożyć na dowód spełniania
ustawowych warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 32 ust. I lit. a) ustawy
o zamówieniach publicznych
Opinia: W zamówieniu publicznym może wziąć udział wykonawca, który spełnia warunki
udziału określone w ustawie o zamówieniach publicznych w rozumieniu art. 32 ust. 1 tej
ustawy, a więc tylko taki, który nie popełnił przestępstwa, gdyż musi złożyć wyciąg z rejestru
karnego na potwierdzenie, że nie popełnił przestępstwa zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. a) i ust. 2
lit.
a)
ustawy o
zamówieniach publicznych. Zgodnie z art, 40 ust. 6 lit. a), b), c)
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych:
"Zamawiający i podmiot zamawiający wykluczają oferenta lub kandydata w każdym momencie
trwania zamówienia, jeżeli
(a)
nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
(b)
przedstawił nieważne dokumenty; nieważne dokumenty to dokumenty, które utraciły
ważność,
(c)
dostarczył informacje lub dokumenty nieprawdziwe lub przerobione w taki sposób, że
nie odpowiadają one stanowi faktycznemu i mają wpływ na ocenę kwalifikacji lub dobór kan-
dydatów. '
(c)
W sprawie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24[UE z dnia
26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/wE.
Opinia: zwracamy uwagę, że dyrektywa ta jest implementowana ustawą nr 343/2015 Dz.U.,
ustawą o zamówieniach publicznych oraz o zmianach i uzupełnieniach niektórych ustaw, o
czym świadczy umieszczenie tej dyrektywy w załączniku nr 6 do ustawy nr 343/2015 Dz.U.,
WYKAZ CZYNNYCH AKTÓW USTAWODAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ Pozycja 5.Dyrek-
tywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 kwietnia 2014 r. w sprawie za-
mówień publicznych oraz w sprawie zmian i uzupełnień niektórych aktów prawnych. lutego
2014 r. w sprawie zamówień publicznych oraz uchylające dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE

L 94 z 28.3.2014), zmienione rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/2170 z dnia
24 listopada 2015 r. (Dz. Urz. UE L 307 z 25.11.2015), rozporządzeniem delegowanym Komisji
(UE) 2017/2365 z dnia 18 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. UE L 337 z 19.12.2017) oraz rozporzą-
dzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/1828 z
dnia 30 października 2019 r. (Dz. Urz. UE L
279 z 31.10.2019).
(d)
Wdrożona dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE została transpo-
nowana do słowackiego porządku prawnego zgodnie z przepisami sekcji 251a ustawy nr
300/2005 Coll. :
S 251a
Niedozwolone zatrudnienie
(l) Kto nielegalnie zatrudnia osobę, która przebywa na terytorium Republiki Słowackiej wbrew
ogólnie obowiązującemu przepisowi prawnemu, mimo że w ciągu poprzednich dwudziestu
czterech miesięcy był karany za podobny czyn, podlega karze pozbawienia wolności do dwóch
lat.
(b)
poważniejsze zachowanie,
(c)
w warunkach szczególnego wyzysku, w tym w warunkach pracy wynikających z dys-
kryminacji, gdzie istnieje wyraźna różnica w stosunku do warunków pracy osób legalnie za-
trudnionych, co ma wp
ływ na zdrowie i bezpieczeństwo oraz jest sprzeczne z godnością
ludzką,' lub
(d)
na osobie, która jest ofiarą handlu ludźmi.
Powiązane przepisy Kodeksu postępowania karnego:} 137 poważniejszy sposób postępowa-
nia; S 139 -
o pojęciu osoby chronionej; S 192 - o pojęciu przymusu; S 179 - o pojęciu handlu
ludźmi.
Związane ustawodawstwo: ustawa nr 97/1963 Sb. o prawie i postępowaniu prywatnym mię-
dzynarodowym, z późniejszymi zmianami; ZP; ZSZ; PobCudz; Konwencja o prawie właściwym
dla zobowiązań umownych, otwarta do podpisu w Rzymie 19. czerwca 1980 r.; Rozporządze-
nie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r, w sprawie prawa
właściwego dla zobowiązań umownych; Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. u
stanawiająca minimalne normy w odniesieniu do kar
i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających oby-
wateli państw trzecich.

Izba zważyła, co następuje:
Zamawiający wniósł o niedopuszczenie Przystępującego Hitachi do postępowania KIO
1602/22 po stronie Odwołującego podnosząc, że w przystąpieniu nie wykazano interesu w
rozstrzygnięciu korzystnym dla Odwołującego. Hitachi podniosło swoje własne zarzuty, które

nie występują w odwołaniu Thales, natomiast w tym odwołaniu nie zostały podniesione żadne
zarzuty, które wpływałyby w sposób korzystny na sytuację Przystępującego Hitachi.

Odwołujący Thales wniósł o oddalenie opozycji Zamawiającego podnosząc, że wniesione
przez niego odwołanie zmierza do powtórzenia czynności badania i oceny wniosków o do-
puszczenie do udziału w postępowaniu, a jest to czynność, której ponowienie jest z korzyścią
dla Przystępującego i w tym upatruje jego interesu.

Przystępujący Hitachi podtrzymał uzasadnienie zawarte w przystąpieniu oraz przyłącza się do
stanowiska Odwołującego Thales.

Izba postanowiła uwzględnić opozycję Zamawiającego co do braku interesu Hitachi w przy-
stąpieniu po stronie Odwołującego Thales, gdyż Izba podziela stanowisko Zamawiającego, że
żaden z zarzutów odwołania nie wpłynie na sytuację prawną i faktyczną Przystępującego Hi-
tachi, ten skutek może wywrzeć jedynie jego własne odwołanie w przypadku jego pozytywnego
rozpoznania.
Izba stwierdziła, że pozostałe zgłoszone przystąpienia spełniają wymogi formalne, o których
mowa w art. 525 ust. 1
– 3 ustawy.

Izba nie stwierdziła zaistnienia podstaw do odrzucenia odwołania, o których mowa w art. 528
ustawy.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 117 ust. 4 przez:
(a)
dokonanie błędnej wykładni tego przepisu, prowadzącej do uznania, że mimo braku
odpowiedn
ich zastrzeżeń w Opisie Potrzeb i Wymagań („OPW"), wykonawcy wspólnie ubie-
gający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do składania oświadczeń, o których mowa
w owym przepisie, spełniających cechy alternatywy rozłącznej;
(b)
uznanie, że zawarcie w oświadczeniu Thales z dnia 17 marca 2022 r. w przedmiocie
powierzenia poszczególnym odwołującym odpowiednich części przedmiotu zamówienia
(„Oświadczenie”) informacji wskazującej, że niektóre spośród części przedmiotu zamówienia
będą realizowane zarówno przez RCS jak i Thales jest niedopuszczalne w świetle tego prze-
pisu

Izba rozpoznała zarzuty łącznie i uznała, że nie zasługują one na uwzględnienie. Przepis art.
117 ustawy znajduje się w Oddziale 2 Warunki udziału w postępowaniu. Przepis ten zatem
odnosi się do warunków udziału w postępowaniu i ustawowych wymogów dotyczących spo-
sobu wykazania spełniania tych warunków.

Zgodnie z ust. 1 art. 117 zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony,
sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wa-
runków udziału w postępowaniu, jeśli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest pro-
porcjonalne. Ustęp 3 stanowi, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwa-
lifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie za-
mówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do reali-
zacji których te zdolności są wymagane.
Zgodnie z ust.4 wykonawcy w takim przypadku dołączają do wniosku o dopuszczenie do
udz
iału w postępowaniu oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.
Z ustępu 3 wynika zatem, że warunkiem polegania na doświadczeniu jednego wykonawcy
spośród kilku tworzących jeden podmiot – wykonawców wspólnie ubiegających się o udziele-
nie zamówienia, jest to, że właśnie ten wykonawca wykona usługę, dla której zamawiający
wymaga doświadczenia. Inaczej jeszcze mówiąc, wykonawca zbiorowy nie spełni warunku
udziału w postępowaniu, choćby dysponował doświadczonym wykonawcą, jeśli ten wyko-
nawca faktycznie nie wykona w tej części zamówienia. Tym samym ustawodawca ustanowił
szczególne warunki ubiegania się o zamówienie dla wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie, nie wystarczy tylko samo doświadczenie, ale musi być wykazane, kto konkret-
nie będzie realizował zamówienie w części wymagającej doświadczenia. W ocenie Izby jest to
konsekwentne podejście ustawodawcy, który oczekuje, że podmiot doświadczony, a nie ama-
tor,
będzie wykonywał przedmiot zamówienia. Należy zauważyć, że realność zasobu polega-
jąca na rzeczywistym wykonaniu części zamówienia występuje nie tylko w przypadku wyko-
nawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, ale także podmiotów udostępnia-
jących zasoby – art. 118 ust. 2 ustawy stanowi bowiem, że w odniesieniu do warunków, doty-
czących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi do
realizacji których zdolności są wymagane. Podobnie sytuacja ma się w przypadku wykazywa-
nia doświadczenia nabywanego w ramach wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.
Również w tym przypadku wykonawca, może powoływać się na tak nabyte doświadczenie,
tylko w takim zakresie, w jakim współdziałając w konsorcjum samodzielnie wykonał usługi,
których wykazywane doświadczenie dotyczy – patrz opinia wyrażona w wyroku TSUE z dnia
4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt:
62) (…), gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem,
d
oświadczenie to należy oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wyko-
nawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej
grupy w ramach danego zamówienia publicznego.

63) (…), wykonawca nabywa realne doświadczenie nie przez sam fakt bycia członkiem grupy
wykonawców i bez względu na to, jaki miał w tę grupę wkład, lecz wyłącznie przez bezpośredni
udział w realizacji przynajmniej jednej z części zamówienia, do którego całościowego wykona-
nia zobowiązana jest ta grupa wykonawców.
64) Wynika z tego, że wykonawca nie może polegać, do celów wymaganego przez instytucję
zamawiającą doświadczenia, na realizacji świadczeń przez innych członków grupy wykonaw-
ców, w których realizacji faktycznie i konkretnie nie brał udziału.
65) W świetle powyższego odpowiedź na piąte pytanie powinna brzmieć tak, iż art. 44 dyrek-
tywy 2004/18/WE w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy oraz zasadą równego trakto-
wania wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że
nie dopuszcza on, aby wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem
przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego rea-
lizacji.
Tym samym, wbrew stanowisku odwołującego, ustawodawca oczekuje, że realizacja zamó-
wień publicznych będzie wykonywana przez rzeczywiście doświadczonych wykonawców, a
nie tych, którzy to doświadczenie dopiero nabędą. W ocenie Izby również zamawiający w pkt.
4.5. precyzyjnie określił, że „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifi-
kacji zawodowych oraz doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z Wy-
konawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane.”
Izba ro-
zumie stanowisko odwołującego, że przy takim podejściu ustawodawcy nie jest praktycznie
możliwe, aby podmiot niedoświadczony nabył doświadczenie przez przyuczenie się przy in-
nym doświadczonym podmiocie. Jednak nie wolno zapomnieć o celu prowadzenia postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego, to jest zawarciu umowy z wykonawcą zdolnym
do wykonania zamówienia. Ustawa Prawo zamówień publicznych ma służyć wyłonieniu wyko-
nawcy, który zapewni osiągnięcie celów publicznych, czy społecznych, które mają zasadnicze
znaczenie dla zamówień publicznych.
Zamówienia publiczne nie są kontraktami prywatnymi, których niepowodzenie może wywołać
szkodę najczęściej tylko pomiędzy partnerami umowy, ale niepowodzenie zamówienia będzie
oddziaływać w szerszym aspekcie społecznym, przez niezaspokojenie uzasadnionych, a czę-
sto gwarantowanych
ustawowo potrzeb publicznych, jak choćby w przypadku tego zamówienia
zaspokojenia potrzeb aglomeracji krakowskiej związanych z obsługą przejazdów pasażerskich
transportu publicznego.
Oczywiście w ocenie Izby nie jest wykluczone, że przy wykonywaniu
danej części zamówienia wymagającej doświadczenia, podmiot niedoświadczony będzie wy-
konywał czynności przygotowawcze czy pomocnicze, nie zmienia to jednak faktu, że zasadni-
cze wykonanie musi opierać się na podmiocie doświadczonym i to on będzie ponosił odpowie-
dzialność za wykonanie danej części. Izba wskazuje także na to, że art. 117 ust. 4 ustawy

mówi o oświadczeniu, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni wyko-
nawcy, a więc nie wspólnie, ale każdy z nich. Izba dostrzega trudność w kwalifikacji oświad-
czenia z art. 117 ust. 4 ustawy, gdyż z jednej strony jest on dokumentem składanym na po-
trzeby wykazania spełniania warunku, bo wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach jednego z nich tylko, jeśli wykażą, że ten właśnie
wykonawca wykona zamówienie w części, w której zamawiający wymaga określonej zdolno-
ści. A contrario, jeśli wykonawcy nie złożą oświadczenia lub nie wykażą w nim, że podmiot
mający doświadczenie wykona część zamówienia wymagającą doświadczenia, to nie wykażą
spełniania warunku udziału w postępowaniu, choćby złożyli potwierdzający spełnianie wa-
runku udziału w postępowaniu wykaz usług i odpowiednie poświadczenia należytego wykona-
nia. Z tego względu oświadczenie przypomina podmiotowy środek dowodowy. Z drugiej jednak
strony jest to dokument określający sposób wykonania zamówienia na etapie realizacji umowy,
a więc podział zadań między członkami konsorcjum na etapie wykonawczym, co powoduje,
że dokument ten łączy również w sobie cechy przedmiotowego środka dowodowego. Izba
jednak stoi na stanowisku, że umiejscowienie tego dokumentu w systematyce ustawy, oraz
cel jego złożenia jakim jest wykazanie spełniania warunku udziału w postępowaniu, pozwalają
przyjąć, że cechy podmiotowego środka dowodowego są przeważające i stąd Izba nie dopa-
trzyła się błędu przy kwalifikacji charakteru prawnego tego środka poczynionej przez zama-
w
iającego. Zamawiający w pkt. 3.1 OPW i 2.1. WOPZ opisał w sposób podobny przedmiot
zamówienia i rzeczywiście nie wyszczególnił w tym opisie elementów zamówienia ocenianych
w warunku udziału, zamawiający nie przygotował także wzoru oświadczenia z art. 117 ust. 4
ustawy, jednak w ocenie Izby
nie stanowi to uchybienia zamawiającego. Przeciwnie zamawia-
jący nie narzucił jednego sposobu określenia zakresów zamówienia dla których wymagane
jest doświadczenie, pozostawiając w tym zakresie swobodę wykonawcom. Izba nie postrzega
takiego postępowania jako wadliwego, gdyż trudno byłoby zamawiającemu przewidzieć
wszystkie konfiguracje współpracy, jakie mogą nawiązać wykonawcy i wszystkie możliwe spo-
soby wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Dość wspomnieć, że kon-
sorcjum nie musi tworzyć dwóch samodzielnych wykonawców posiadających różne doświad-
czenia, ale konsorcjum może być konsorcjum stałym wspólnie nabywającym doświadczenie
w przypadkach, gdy zamawiający nie skorzystał z art. 117 ust. 1 ustawy. Tym samym pozo-
stawienie wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie swobody w określeniu treści
oświadczenia nie naruszało przepisów ustawy. Nadto, wykonawcy powinni wziąć pod uwagę
tryb w jakim prowadzone jest postępowanie, czyli dialog konkurencyjny. Jest to tryb, którego
celem jest udoskonalenie zamawianej usługi w sposób z jednej strony uwzględniający możli-
wości techniczne, a z drugiej uzasadnione potrzeby zamawiającego. Tym samym, to wyko-
nawcy znają przedmiot zamówienia i możliwe jego rozwiązania lepiej niż zamawiający, stąd

narzucenie im jednego sposobu wypełnienia oświadczenia mogłoby na dalszym etapie postę-
powania powodować niespójność pomiędzy ofertą, a oświadczeniem. Z tego także względu
Izba nie dopatrzyła się naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, ani braku powią-
zania pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia, a postawionymi warunkami udziału w postę-
powaniu. Przechodząc zatem do oceny samego oświadczenia złożonego przez odwołującego
należy stwierdzić, że odwołujący posłużył się opisem przedmiotu zamówienia dla wykazania,
które części, kto będzie wykonywał, jednak oświadczenie to zawiera dwa błędy:
-
pierwszy to brak jednoznacznego przypisania usług do poszczególnych wykonawców jak
stanowi o tym art. 117 ust. 4 ustawy. W oświadczeniu odwołującego dany pakiet usług jest
przypisany obu wykonawcom wspólnie i nie można z niego ustalić, za jakie usługi, który wy-
konawca będzie odpowiadał.
-
drugi to utrata z pola widzenia odwołującego celu składania oświadczenia – celu, którym jest
potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu. Odwołujący bezrefleksyjnie po-
wielił opis przedmiotu zamówienia z pkt 3.1 OPW i 2.1 WOPZ nie dokonując analizy, które
elementy opisu przedmiotu zamówienia odnoszą się do wymaganego od wykonawców do-
świadczenia. Wadą złożonego oświadczenia jest niewątpliwie zbytnia agregacja usług, w miej-
sce wyodr
ębnienia poszczególnych usług odpowiadających postawionym przez zamawiają-
cego warunkom udziału i jednoznacznego przypisania tym poszczególnym usługom doświad-
czonego wykonawcy.
Rację zatem należy przyznać zamawiającemu, że oświadczenie nie pozwala na zweryfikowa-
nie czy odwołujący spełnia warunek udziału, czy też nie. Oświadczenie nie pozwala bowiem
ustalić, gdzie przebiega granica odpowiedzialności pomiędzy wykonawcami wspólnie ubiega-
jącymi się o zamówienie. Być może jest tak jak próbował przedstawić to odwołujący na roz-
prawie, że usługi wymagające doświadczenia wykona i odpowie za nie doświadczony RCS, a
Thales albo wykona inne usługi, dla których nie wymagał zamawiający doświadczenia, albo
będzie pełnił rolę czeladnika zwolnionego od odpowiedzialności. Jednak ze złożonego oświad-
czenia w świetle jego bieżącej treści takich ustaleń nie da się poczynić. Równie dobrze można
uznać, że to Thales jako lider konsorcjum będzie miał rolę wiodącą w tych usługach, które
przewidziano do wspólnego wykonania – to założenie prowadziłoby wprost do wniosku, że
warunek udziału nie został spełniony. Oczywiście, choć ten argument ze strony odwołującego
nie padł, można wskazać na solidarną odpowiedzialność wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie wobec zamawiającego – art. 445 ust. 1 ustawy, ale argument ten traci na
znaczeniu przy badaniu spełniania warunku udziału, gdzie ustawodawca wyraźnie wskazał,
że usługi wymagające doświadczenia ma świadczyć doświadczony podmiot, co jest warun-
kiem powołania się na jego doświadczenie. Mając to na uwadze Izba nie dopatrzyła się wadli-
wości czynności zamawiającego związanej z badaniem wniosku odwołującego. Odnosząc się
do kwestii nierównego traktowania, to Izba w całości podziela stanowisko zamawiającego,

który jak sam wskazał w przypadku odwołującego kierował się zasadą jednokrotności wezwa-
nia do uzupełnienia podmiotowego środka dowodowego. Skoro odwołujący nie złożył go wraz
z wnioskiem i uzupełnił na wezwanie, to ponowne wezwanie do uzupełnienia stanowiłoby na-
ruszenie zasady równego traktowania wykonawców. Izba podziela stanowisko zamawiają-
cego, że posłużenie się art. 128 ust. 4 ustawy i skierowanie wezwania do wyjaśnień stanowi-
łoby w rzeczywistości próbę umożliwienia odwołującemu ponownego uzupełnienia wykazu, bo
odwołujący musiałby wykazać, że rozbija zagregowane pozycje na szereg pomniejszych i
przypisuje je poszczególnemu wykonawcy, w taki sposób, aby była możliwość jednoznacz-
nego ustalenia, kto wykona usługi wymagające doświadczenia. W ocenie Izby racje ma zama-
wiający, że bez zmiany oświadczenia takie doprecyzowanie nie byłoby możliwe. Mając powyż-
sze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c) w zw. z art. 117 ust. 4 w
zw. z art. 16 ust. 3 przez naruszające zasadę proporcjonalności przyjęcie, że złożenie Oświad-
czenia przez Thal
es w sposób, który nie stanowi alternatywy rozłącznej stanowi wystarczającą
podstawę odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. W tym zakresie Izba w całości podtrzymuje rozważania
poczynione w odniesieniu do zarzutów poprzedzających.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 128 ust. 4 w zw. z art. 16 ust. 1 przez niewezwa-
nie o
dwołujących do złożenia wyjaśnień dotyczących Oświadczenia, podczas gdy, jak wynika,
z treści informacji o wynikach oceny ofert z dnia 6 czerwca 2022 r. („Informacja”), zamawiający
powziął wątpliwości co do treści Oświadczenia, a w analogicznej sytuacji wzywał innych wy-
konawców do złożenia wyjaśnień
Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. W tym zakresie Izba w całości podtrzymuje rozważania
poczynione w odniesieniu do zarzutów poprzedzających.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 128 ust. 1 w zw. z art. 125 ust. 1 przez niewe-
zwanie wykonawców
(a) Mennica Polska S.A.
(b) GMV Innovating Solutions sp. z o.o.
(c) Mera-Serwis SGL sp. z o.o.
(d)
Konsorcjum w składzie Asseco Data Systems S.A i Mikroelektronika społ. s.r.o.
do uzupełnienia oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1, mimo, że oświadczenia zło-
żone przez tych wykonawców zawierały ewidentne braki

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. W szczególności zarzuty dotyczącego nie wskazania
podmiotów podwykonawczych we wniosku konsorcjum Asseco jest nietrafny, gdyż też wyko-
nawca nie korzysta z p
odmiotów udostępniających zasoby, ani z podwykonawców, co wprost
wynika z treści jego wniosku, a w ocenie Izby część V JEDZów Asseco i Mikrotronika została
wypełniona zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZa i nie budzi wątpliwości, co do jej treści.
Co do
pozostałych kwestionowanych wykonawców, to Iza ponownie przytoczy odpowiedź na
pytanie 4, zgodnie z którą wykonawca składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postę-
powaniu wypełnia w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do OPZ tyle wierszy w tabeli, ile
to konieczne
– jeśli wniosek składa pojedynczy wykonawca, wypełnia tylko jeden wiersz (po-
zostałe pozostawia niewypełnione, skreśla, usuwa itp.), natomiast jeśli wniosek składa kon-
sorcjum
– wypełnia więcej wierszy (tyle, ilu członków liczy konsorcjum, w razie konieczności
kopiując wiersze tabeli).
W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania wa-
runków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, zgodnie z punktem 4.6 OPW, Wyko-
nawca wskazuje takie podmioty w formularzu oświadczenia składanego w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia, o którym mowa w pkt 5.1.3 OPW (załącznik 3 do OPW,
część II, sekcja C), a także składa w odniesieniu do tego podmiotu doświadczenie wskazane
w pkt 5.1.3 OPW oraz dokumenty opisane w pkt 5.1.6 OPW (a na kolejnym etapie postępo-
wania
– dokumenty opisane w punkcie 5.2 OPW).
W przypadku zamiaru korzystania z podwykonawców, którzy nie stanowią podmiotów udo-
stępniających zasoby, o których mowa powyżej, Wykonawca wypełnia jedynie stosowną ru-
brykę w formularzu oświadczenia składanego w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia, o którym mowa w pkt 5.1.3 OPW (załącznik 3 do OPW, część II, sekcja D).

Z odpowiedzi tej wynika, że zamawiający oczekiwał wypełnienia części II sekcja C JEDZ przez
wskazanie podmiotów, na których zasobach polega wykonawca, rację należy jednak przyznać
zamawiającemu i przystępującym, że formularz JEDZ w tej części pozwala wyłącznie na de-
klarację tak lub nie, a zamawiający był w stanie zweryfikować, kto wykonawcom udostępnia
zasoby już na podstawie zobowiązań załączanych do wniosków, a więc był także w stanie
ustalić, jakie podmioty powinny wykazać brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków
udziału w zakresie udostępnianych zasobów. Tym samym w ocenie Izby podanie tej informacji
w JEDZu wbrew instrukcji jego wypełnienia, nie mogło stanowić podstawy do odrzucenia wnio-
sku. Natomiast z udzielonej przez zamawiającego odpowiedzi w zakresie części II sekcji D
JEDZa nie wynika, aby wykonawcy mieli wypełniać zakresy czy podawać podwykonawców,
na których zasoby się powołują, ale mieli wypełnić tę sekcję i w ocenie Izby wszyscy wyko-
nawcy zastosowali się do tego polecenia. Fakt nie podania zakresów czy nazw podwykonaw-

ców, na których zasoby wykonawca się nie powołuje na etapie czy to wnioskowania czy ofer-
towania ograniczony jest jedynie do tych podmiotów, które są wiadome wykonawca w dacie
składania wniosku/oferty, a wykonawcy oświadczyli, że na ten moment podmioty takie nie są
im jeszcze znane, co w ocenie Izby czyni zadość wymaganiom zamawiającego. Zarzut zatem
nie potwierdził się i podlegał oddaleniu.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 128 ust. 1 w zw. z art. art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4
przez niewezwanie wykonawców:
(a) Ridango AS
(b) Mennica Polska S.A.
(c)
Konsorcjum w składzie Asseco Data Systems S.A. i Mikroelektronika społ. s.r.o.
(d) GMV Innovating Solutions sp. z o.o.
(e) Mera-Serwis SGL sp. z o.o. SKA
do
uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych przez złożenie dokumentów zastępują-
cych informację z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku podmiotów zagranicznych, w for-
mie' przewidzianej w par.
4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumen-
tów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy („Rozporządzenie”), pod-
czas gdy wykonawcy c
i złożyli zaświadczenia z zagranicznych rejestrów kryminalnych doty-
czących, w zależności od wykonawcy, ich samych, podmiotów udostępniających zasoby,
członków zarządów, prokurentów lub członków organów nadzorczych.

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 545 ustawy postępowanie przed Izbą
ma charakter k
ontradyktoryjny, a strona jest obowiązana dowodzić faktów, z których wywodzi
skutki prawne. W tej sprawie odwołujący nie podołał ciążącemu na nim ciężarowi dowodo-
wemu. Sam odwołujący przyznał na rozprawie, że ustalenie czy zaświadczenia o niekaralności
wyd
awane w systemach prawa hiszpańskiego, belgijskiego, estońskiego, czeskiego i słowac-
kiego odpowiadają zakresowo zaświadczeniom wydawanym z polskiego Krajowego Rejestru
Karnego, konieczne jest pozyskanie materiałów źródłowych co do prawa obcego i przeprowa-
d
zenia analizy prawnoporównawczej. Odwołujący takich dowodów nie przeprowadził, ani o ich
przeprowadzenie nie wnioskował, przeciwnie to przystępujący Mennica nie będąc do tego ob-
owiązany przedstawił uprawdopodobnienie w postaci opinii prywatnej słowackiej kancelarii ad-
wokackiej, z której wynika, że zaświadczenie o niekaralności wydawane na gruncie prawa
słowackiego odpowiada zakresowo polskiemu zaświadczeniu o niekaralności. Tym samym w
ocenie Izby odwołujący nie wykazał podnoszonych twierdzeń, nawet jeśli przyjąć za fakt po-
wszechnie znany (a więc nie wymagający dowodu) istnienie różnic w systemach karnych róż-
nych krajów i sposobach i zakresach poświadczania niekaralności, to samo istnienie różnic nie

oznacza jeszcze, że takie zaświadczenia nie są porównywalne, różnice mogą bowiem doty-
czyć kwestii pomijalnych, które nie mają znaczenia dla ustalenia braku podstaw wykluczenia.
W konsekwencji brak wykazania, że w rzeczywistości istnieją różnice i te różnice są na tyle
istotne, że bez uzupełnienia ich oświadczeniem własnym wykonawcy, nie jest możliwa ocena
braku podstaw wykluczenia, powoduje, że odwołanie należało oddalić. Izba z tego względu
również nie wdała się w wykładnię par. 4 ust 3 rozporządzenia o podmiotowych środkach do-
wodowych. Wykładnia ta bowiem zachodziłaby dopiero, gdyby zostało ustalone, że zagra-
niczne zaświadczenia o niekaralności nie odpowiadają polskiemu KRK. Mając to na względzie
zarzut należało oddalić.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 128 ust. 2 w zw. z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c) przez
nieodrzucenie wniosku wykonawcy Ridango AS pomimo, że środek dowodowy wskazany w
punkcie 5.2.5 OPW, uzupełniony w dniu 27 kwietnia 2022 r. na wezwanie zamawiającego z
dnia 15 kwietnia 2022 r. był nieważny na dzień jego złożenia.

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Prawidłowo podał zamawiający, że Ridango od mo-
mentu złożenia wniosku posługuje się cały czas tym samym dokumentem tj. zaświadczeniem
AS SEB Pank z 3 stycznia 2022 r. Zamawiający dwukrotnie wzywał do uzupełnienia braków
formalnych tego d
okumentu tj. 29 marca 2022 r. oczekując złożenia tłumaczenia i 15 kwietnia
2022 r. oczekując złożenia w prawidłowej formie. Tym samym wadliwe jest ustalenie odwołu-
jącego, że dokument ten wystawiony 3 stycznia 2022 r. złożono zamawiającemu w dniu 27
kwietni
a 2022 r., a więc z uchybieniem zakreślonego trzymiesięcznego terminu aktualności
dokumentu. W aktach sprawy znajduje się także wbrew stanowisku odwołującego tłumaczenie
tego dokumentu na język polski. W aktach znajduje się także arkusz potwierdzenia podpisów
cyfrowych zawierający weryfikację cyfrową podpisu osoby podpisującej zaświadczenie ban-
kowe, z wynikiem pozytywnego przejścia weryfikacji. Zaświadczenie wraz z tym arkuszem zo-
stało poświadczone za zgodność z oryginałem przez tłumacza języka estońskiego. Odwołu-
jący nie wykazał, w jaki sposób wydawane są zaświadczenia przez banki estońskie i czy są to
dokumenty elektroniczne opatrzone podpisem cyfrowym, które w takiej formie udostępniane
są klientom banków. Niewątpliwie na wezwanie zamawiającego udostępniono zamawiają-
cemu poświadczony przez tłumacza przysięgłego odpis tłumaczonego dokumentu. Wykona-
nie odpisu reguluje art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przy-
sięgłego (Dz. U. t.j. z 2019 poz. 1326 ze zm.), tym samym Izba nie dopatrzyła się naruszenia
przez zamawiającego zarzucanych mu przepisów ustawy.Mając powyższe na uwadze Izba oddaliła odwołanie na podstawie art. 553 ust. 1 ustawy.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy, tj.
stosownie do wyniku postępowania, z uwzględnieniem postanowień Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego,
ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia
2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437) na podstawie par. 8 ust. 2 pkt 1 cyt. rozporządzenia
obciążając kosztami uiszczonego wpisu odwołującego oraz zasądzając od odwołującego na
rzecz zamawiającego koszty wydatków pełnomocnika w kwocie 3600zł. – zgodnej ze złożoną
fakturą oraz maksymalnej dopuszczonej przez rozporządzenie, oraz kwotę 262 zł. z tytułu
dojazdu zamawiającego na rozprawę, zgodnie ze złożonymi dowodami zakupu biletów
kolejowych.


Przewodniczący: ………………………
Członkowie: ………………………..

………………………..

Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie