eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 28/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-01-21
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 28/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Klaudia Szczytowska - Maziarz Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 stycznia 2022 r. w Warszawie o
dwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 stycznia 2022 r. przez
wykonawcę Novago Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grzebskiego 10, 06-
500 Mława
w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Wiśniewo, Wiśniewo 86, 06-521
Wiśniewo

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum
firm w składzie: Ecovir Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (lider) oraz L. B.,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Eco-Speed B. L.
z siedzibą dla lidera:
ul. Jana Pawła II 36, 09-228 Ligowo,
zgłaszających przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego


orzeka:

1.
oddala odwołanie,

2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Novago Spółka z ograniczoną
odpowiedzia
lnością, ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława
i zalicza w poczet kosztów
postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset
złotych zero groszy) uiszczoną przez tego wykonawcę tytułem wpisu od odwołania.

KIO 28/22

Stosownie do art. 579 ust.
1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok – w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ……………………………..


KIO 28/22

U z a s a d n i e n i e

W odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniewo
”, prowadzonego przez Gminę
Wiśniewo, Wiśniewo 86, 06-521 Wiśniewo (dalej „zamawiający”) wykonawca Novago Sp. z
o.o., ul. Grzebskiego 10, 06-
500 Mława (dalej „odwołujący”) złożył odwołanie wobec
czynn
ości zamawiającego, polegającej na wyborze jako najkorzystniejszej oferty
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum firm w
składzie: Ecovir Sp. z o.o. oraz EcoSpeed B. L. (dalej „konsorcjum” albo „przystępujący”)
oraz wobec zaniechania odrzucenia oferty konsorcjum oraz ewentualnie wobec zaniechania
wezwania konsorcjum do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze
zm.) [dalej „ustawa Pzp”]:
1. art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. b) i c) w zw. z art. 266 i art. 16 ust. 1, poprzez ich
niezastosowanie i zaniechanie
odrzucenia oferty konsorcjum, które nie spełnia
warunku udziału w postępowaniu wynikającego z pkt. 7 ppkt. 2) lit. c) pkt 2 SWZ,
zgodnie z którym wykonawca winien wykazać, że dysponuje bazą magazynowo-
transportową spełniającą wymagania określone w § 4 ust. 1 oraz § 12 wzoru umowy
oraz przepisach § 1 pkt 4) oraz § 2 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) oraz
które nie złożyło w przewidzianym terminie podmiotowego środka dowodowego
potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 7
ppkt. 2) lit. c) pkt 2 SWZ,
2. art. 226 ust. 1 pkt 7) w zw. z art. 266 i art. 16 ust. 1, poprzez jego niezastosowanie
i zaniechanie o
drzucenia oferty konsorcjum, która została złożona w warunkach
czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ponieważ konsorcjum nie wykazało, że posiada
wymaganą do spełnienia warunków udziału oraz wymaganą do realizacji zamówienia
bazę magazynowo-transportową spełniającą wymagania określone w określone w §
4 ust. 1 oraz § 12 wzoru umowy oraz przepisach § 1 pkt 4) oraz § 2 ust. 1 i ust. 2
rozp
orządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia
2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122),
ewentualnie

KIO 28/22

3. art. 128 ust 1 w zw. z art. 266 i art. 16 ust. 1, poprzez jego niezastosowanie
i zaniechanie wezwan
ia konsorcjum do uzupełnienia podmiotowych środków
dowodowych celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu
opisanego w pkt. 7 ppkt 2) lit. a) SWZ, poprzez przedłożenie dokumentów opisanych
w pkt. 9 pkt. 3.3.) ppkt. 2) SWZ, tj. aktualnego zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów, wydanego przez właściwy
organ zgodnie z ustawą o odpadach – warunki określone w ust. 7 pkt 2 lit a,
4. art. 239 ust. 1 w zw. z
art. 266, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i uznanie za
najkorzystniejszą ofertę konsorcjum, podczas gdy to oferta odwołującego powinna
zostać uznana za najkorzystniejszą.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania całości oraz o nakazanie
zamawia
jącemu, odpowiednio do zarzutów:
• unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,
• przeprowadzenia ponownego badania i oceny ofert ,
• odrzucenia oferty konsorcjum,
• wezwania konsorcjum do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych
opisanych w pkt. 9 ppkt 3.3. ppkt 2) SWZ.

W odniesieniu do zarzutu zaniechanie odrzucenia oferty konsorcjum z uwagi na
niespełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz nieprzedłożenie podmiotowego środka
dowodowego potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu odwołujący
podał, że zamawiający w pkt. 7 ppkt. 2) lit. c) pkt 2 SWZ wymagał, celem wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, aby wykonawca wykazał, że dysponuje bazą
magazynowo
– transportową spełniającą wymagania określone w SWZ w tym w § 4 ust. 1
oraz § 12 wzoru umowy oraz przepisach § 1 pkt 4) oraz § 2 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.
122) („Rozporządzenie”).
Stwierdził, że zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego oraz
wymaganiami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązującego prawa wykonawca
musi posiadać odpowiednio usytuowaną oraz odpowiednio wyposażoną bazę magazynowo-
transportową położoną na terenie gminy lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy
gminy oraz musi posiadać tytuł prawny do terenu, na którym zlokalizowana jest baza,
dodatkowo:
a)
teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom
nieupoważnionym,

KIO 28/22

b)
miejsca pr
zeznaczone do parkowania pojazdów muszą być zabezpieczone przed
emisją zanieczyszczeń do gruntu, miejsca magazynowania selektywnie zebranych
odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu
oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,
c)
teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające
zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu
bazy zgodnie z wymaganiami okre
ślonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Pra
wo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.),
d)
na terenie bazy znajdowała się legalizowana samochodowa waga najazdowa
– w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów.

Odwołujący wskazał także, iż zgodnie z pkt 9 ust. 3.3. ppkt 5) SWZ wykonawca był
zobowiązany złożyć uzupełniony załącznik nr 7 potwierdzający spełnienie powyżej
wskazanego warunku udziału w postępowaniu.

Podał, że podczas pierwszej oceny ofert konsorcjum nie wykazało spełniania
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania bazą magazynowo-
transportową, a Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 7 grudnia 2021 r. (sygn. akt KIO
3435/21) nakazała wezwanie konsorcjum do uzupełnienia dokumentów potwierdzających
spełnianie ww. warunku udziału.
Podał nadto, że 23 grudnia 2021 r., w odpowiedzi na wezwanie z 21 grudnia 2021 r.
konsorcjum uzupełniło oświadczenia (Załącznik nr 7 do SWZ) dotyczące wykazu narzędzi,
podpisane odrębnie przez członków konsorcjum, w których członkowie konsorcjum
zamieścili następujące oświadczenia:
• zgodnie z roz. 9 pkt. 3.3 ppkt 5 SWZ oświadczam, iż dysponujemy bazą
magazynowo-
transportową, która spełnia wymogi określone w pkt 7 ppkt 2 lit. C pkt 2
specyfikacji warunków zamówienia na podstawie umowy użyczenia; załącznik został
podpisany
przez członka konsorcjum – ECO SPEED L. B.,
• zgodnie z roz. 9 pkt. 3.3 ppkt 5 SWZ oświadczam, iż dysponujemy bazą
magazynowo-
transportową, która spełnia wymogi określone w pkt 7 ppkt 2 lit. C pkt 2
specyfikacji warunków zamówienia na podstawie umowy dzierżawy; załącznik został
podpisany przez członka konsorcjum Ecovir Sp. z o.o.

W ocenie odwołującego podmiotowe środki dowodowe uzupełnione przez
konsorcjum nie pozwalają na potwierdzenie, że konsorcjum spełnia warunek udziału w
postępowaniu co do dysponowania bazą magazynowo-transportową spełniającą wymagania
wyni
kające z SWZ oraz odnośnych przepisów Rozporządzenia oraz nie pozwalają na

KIO 28/22

uznanie, że konsorcjum złożyło w przewidzianym terminie podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu z następujących względów:
• złożone przez konsorcjum oświadczenia mają charakter blankietowy i de facto nie
pozwalają na potwierdzenie i weryfikację czy wykonawca posiada/dysponuje bazą
magazynowo-
transportową spełniającą wymagania określone w SWZ oraz
w przepisach prawa,
• blankietowe oświadczenie złożone przez członków konsorcjum sprowadzają się do
powtórzenia wymagań określonych w SWZ i złożenia przez członków konsorcjum
oświadczenia co do dysponowania bazą magazynowotransportową rzekomo
spełniającej wymagania określone w SWZ, co nie pozwala na faktyczną weryfikację
czy konsorcjum dysponuje taką bazą – w treści Załącznika nr 7 konsorcjum nie
wskazało nawet na tak podstawową informację jak lokalizacja rzekomej bazy
magazynowo-
transportowej,
uniemożliwiając
zarówno
zamawiającemu
jak
i odwołującemu jednoznaczną identyfikację o jaki obiekt chodzi oraz weryfikację czy
warunek jest faktycznie spełniony i czy obiekt ten spełnia wymagania określone w
SWZ i przepisach prawa.

Stanął na stanowisku, że opis warunków udziału w postępowaniu ma charakter
materialny, a nie jest jedynie formalnym zabiegiem wymaganym przez procedurę udzielenia
zamówienia, celem ustalania warunków udziału w postępowaniu jest powierzenie wykonania
umowy w spraw
ie zamówienia publicznego wykonawcy, którego właściwości podmiotowe
p
ozwalają racjonalnie uznać, że wykona ją należycie.
Podkreślił, że obowiązkiem wykonawcy jest podanie zamawiającemu konkretnych
informacji wskazujących na posiadane przez niego wiedzę i doświadczenie, a nie jedynie
powielenie postanowień SIWZ, informacje niezbędne, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp to informacje umożliwiające realne wykazanie spełniania warunków udziału
w postępowaniu i nie są to informacje odtwarzające dosłownie brzmienie SIWZ, gdyż te mają
charakter blankietowy w ty
m znaczeniu, że określają poziom wymagań zamawiającego;
zadaniem wykonawcy jest podanie informacji stanowiących in concreto, w jaki sposób
wymagania zamawiającego są przez niego spełnione.
• dopuszczenie weryfikacji spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie
blankietowego oświadczenia złożonego przez konsorcjum wypacza sens postawienia
„warunków udziału w postępowaniu” oraz sens wymagania podmiotowego środka
dowodowego w postaci wykazu nar
zędzi. Uzupełnił, że zamawiający postawił
„konkretny warunek” oraz wymagał wykazania przez wykonawcę dysponowania
danym narzędziem (bazą magazynowo-transportową) wobec czego w konsekwencji,
wykazując spełniania warunku udziału wykonawca winien podać konkretne,

KIO 28/22

materialne informacje pozwalające zamawiającemu ocenić czy wykonawca warunek
udziału spełnia.
Podniósł także, iż dopuszczenie przez zamawiającego blankietowego oświadczenia
konsorc
jum narusza zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji,
ponieważ pozwala na dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawcy, który może nie
posiadać wymaganych zasobów i de facto może nie spełniać postawionego warunku udziału
lub posiada
nie tych zasobów jest w rzeczywistości nieweryfikowalne.
Zdaniem od
wołującego konsorcjum nie dysponuje, a przynajmniej nie wykazało, że
dysponuje bazą magazynowo-transportową spełniającą wymagania określone w SWZ oraz
przytoczonych przepisach Rozporządzenia.
Stwierdził, że konsorcjum nie tylko nie wykazało spełniania warunku udziału
w postępowaniu, ale też nie przedłożyło podmiotowego środka dowodowego, z którego
spełnianie tego warunku mogłoby wynikać, ponieważ nie można uznać za prawidłowe
wykazanie
warunku udziału lub prawidłowy podmiotowy środek dowodowy gołosłowne
powtórzenie w treści Załącznika nr 7 do SWZ (Wykazu narzędzi) treści warunku, który
postawił zamawiający bez jednoznacznej identyfikacji bazy magazynowo-transportowej, tj.
określenia o jaki obiekt chodzi lub gdzie jest położony.
Zaznaczył, że samo wezwanie zamawiającego z 21 grudnia 2021 r. było precyzyjne
i jasne
– zamawiający wymagał przekazania dokumentacji dotyczącej wykazania
dysponowania bazą magazynowo-transportową; zamawiający w treści wezwania nawiązał
do orzeczenia Izby z 7 grudnia 2021 r. (KIO
3435/21) oraz celu przedłożenia podmiotowego
środka dowodowego tzn. na potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu.
Uzupełnił, że z ww. orzeczenia Izby wynikało jednoznacznie, że zamawiający winien
zweryfikować czy warunek udziału jest faktycznie przez wykonawcę spełniony toteż
konsorcjum, jako podmiot profesjon
alny, powinno zatem zdawać sobie sprawę z tego, że
wykazanie warunku udziału wymaga materialnego potwierdzenia jakim konkretnie zasobem/
narzędziem konsorcjum dysponuje oraz poprzez jednoznaczną identyfikację tego zasobu.
Podniósł, że konsorcjum nie może zostać ponownie wezwane do uzupełnienia
Wykazu narzędzi, poprzez wskazanie bazy magazynowo-transportowej, ponieważ byłoby to
kolejne wezwanie, które stanowiłoby naruszenie zasady równego traktowania i uczciwej
konkurencji.

W odniesieniu do zarzutu dotyczącego naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 7) w zw. z art.
266 PZP i art. 16 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie odrzucenia
oferty konsorcjum, która została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
ponieważ konsorcjum nie wykazało, że posiada wymaganą do realizacji zamówienia bazę

KIO 28/22

magazynowo-
transportową odwołujący stwierdził, że działanie, którego dopuściło się
konsorcjum należy zakwalifikować jako czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisu
art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwal
czaniu nieuczciwej konkurencji („UZNK”) –
artykuł 3 ust. 1 UZNK jako czyn nieuczciwej konkurencji kwalifikuje każde działanie, które
jest sprzeczne z prawem oraz z
dobrymi obyczajami, pod warunkiem, iż zagraża ono lub
narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.
Podał, że "dobre obyczaje" to normy postępowania nie będące normami prawnymi,
które jednak są normami postępowania, podobnie jak "zasady współżycia społecznego" oraz
"ustalone zwyczaje" i powinny ich przestrzegać osoby fizyczne oraz inne podmioty
prowadzące działalność gospodarczą – chodzi o zachowanie przedsiębiorców w działalności
gospodarczej.
Uzupełnił, że jednocześnie o naruszeniu interesu innego przedsiębiorcy można
mówić wówczas, gdy na skutek działania konkurencyjnego podjętego przez innego
przedsiębiorcę nastąpi pogorszenie możliwości zbytu zbywanych przez niego dóbr lub usługi
oraz, że za działanie wyczerpujące znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
art. 3 ust. 1 UZNK będzie uznane również działanie przedsiębiorcy sprzeczne z prawem lub
dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy.
Zdaniem
odwołującego
działaniem
sprzecznym
z
dobrymi
obyczajami
wyczerpującymi normę art. 3 ust. 1 UZNK jest zachowanie konsorcjum, polegające na
wyłącznie pozornym, a przez to też nieskutecznym, wykazywaniu spełniania warunku udziału
w post
ępowaniu określonego w 7 pkt 2) lit. c) ppkt 2 SWZ, poprzez złożenie ogólnego,
blankietowego oświadczenia polegającego na powtórzeniu treści warunku – tak złożone
oświadczenia nie pozwala na stwierdzenie czy konsorcjum warunek faktycznie spełnia,
ponieważ niemożliwa jest faktyczna weryfikacja z uwagi na brak skonkretyzowania
obiektu/lokalizacji bazy magazynowo-transportowej, w konsekwencji czego do realizacji
zamówienia może zostać dopuszczony wykonawca, który nie daje gwarancji wykonania
zamówienia zgodnie z SWZ.
Stwierdził, że działanie konsorcjum jest ukierunkowane na utrudnienie pozyskania
zamówienia przez odwołującego.

W odniesienia do zarzutu dotyczącego zaniechanie wezwania konsorcjum do
uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych odwołujący podał, że zamawiający
wymagał również, aby w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu
opisanego w pkt 7 ppkt 2) lit. a) SWZ, w tym m.in. wykazania posiadania wpisu do
właściwego rejestru BDO w zakresie wskazanych w SWZ rodzajów odpadów wykonawca
przedłożył dokumenty opisane w pkt. 9 pkt. 3.3) ppkt. 2) SWZ, tj. aktualne zezwolenie na

KIO 28/22

prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów, wydanego przez
właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach – warunki określone w ust. 7 pkt 2 lit a SWZ.
Wskazał, że przedmiotem postępowania jest między innymi zbieranie zmieszanych
odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 toteż wykonawca powinien posiadać zezwolenie
na z
bieranie odpadów uwzględniające ten kod.
Stwierdził, że żaden z członków Konsorcjum nie przedłożył w postępowaniu
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów
obejmującego kod 20 03 01 wobec czego zamawiający winien wezwać konsorcjum do
uzupełnienia takiego dokumentu w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia
spełniania warunku udziału opisanego w pkt 7 ppkt 2) lit. a) SWZ.

Na podstawie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prze
kazanej przez zamawiającego na informatycznym nośniku danych (płyta CD-R)
21 stycznia 2022 r.
– dokumentów przywołanych w dalszej części uzasadnienia, złożonego
przez zamawiającego w toku rozprawy wezwania zamawiającego do przystępującego
z 21 grudnia 20
21 r., Odpowiedzi na odwołanie – pismo zamawiającego z 18 stycznia 2022
r., a także oświadczeń i stanowisk stron oraz przystępującego zaprezentowanych na
rozprawie skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje.

Skład orzekający Izby ustalił, że odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia
oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy
Pzp (posiada legitymacje do wniesienia odwołania), czego ani zamawiający, ani
przystępujący nie kwestionował.

Zarzut pierwszy
– zaniechania odrzucenia oferty przystępującego, który nie spełnia
warunku udziału w postępowaniu wynikającego z pkt. 7 ppkt. 2) lit. c) pkt 2 SWZ, zgodnie
z którym wykonawca winien wykazać, że dysponuje bazą magazynowo-transportową
spełniającą wymagania określone w § 4 ust. 1 oraz § 12 wzoru umowy oraz przepisach § 1
pkt 4) oraz § 2 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia
11 stycznia
2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) oraz który nie złożył w przewidzianym terminie
podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego spełnianie warunku udziału
w postępowaniu opisanego w pkt. 7 ppkt. 2) lit. c) pkt 2 SWZ nie potwierdził się.

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje.

KIO 28/22

Zgodnie z rozdziałem 7 „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełnienia tych Warunków”
pkt 2) lit. c) ppkt 2 SWZ zamawiający
wskazał, że „O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: (…) 2)
Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: (…) c) zdolności technicznej lub
zawodowej (…) 2. dysponuje bazą magazynowo – transportową. Teren bazy musi być
zabezpieczony
w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Miejsce do
parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do
gruntu.
Na terenie bazy muszą być zabezpieczone miejsca do magazynowania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych, które będą zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń
do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Teren bazy
magazynowo
– transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające
zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy
zgo
dnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne. Baza magazynowo
– transportowa musi być wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,
pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsca
do m
agazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,
legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje
magazynowanie odpadów. Na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej
konserwacji i nap
rawy pojazdów, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te
nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy).
Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów
komunalnych przed ic
h transportem do miejsc przetwarzania.”


Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania bazy magazynowo – transportowej
zamawiający oczekiwał, zgodnie z rozdziałem 9 „Wykaz oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.”
pkt 3) „Oświadczenia i dokumenty aktualne na dzień złożenia, które ma złożyć
wykonawca,
którego oferta została najwyżej oceniona w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni”
ppkt 3.3. 5) SWZ złożenia „wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu
i urządzeń technicznych (tj. potencjału technicznego opisanego w ust. 7 pkt 2 lit. c ppkt 2)
dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami
– wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ
.”
W opracowanym przez zamawiającego wzorze załącznika nr 7 do SWZ zamawiający
oczekiwał wypełnienia przez wykonawcę tabeli, tj. podania informacji w następujących
kolumnach” „Lp.”, „Typ samochodu specjalistycznego”, „Przeznaczenie”, „ilość (szt.)”


KIO 28/22

Pismem z dnia 21 grudnia 2021 r. zamawiający wezwał przystępującego, powołując
się na przepis art. 128 ust. 1 ustawy Pzp do „przesłania brakującej dokumentacji, o której
mowa w pkt 7 ppkt 2 lit.c) pkt 2 SWZ, tj. dokumentac
ji dotyczącej wykazania dysponowania
bazą magazynowotransportową
”.
Zamawiający uzasadnił wezwanie w następujący sposób: „Zamawiający – Gmina
Wiśniewo – po orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 07.12 ,2021 r., sygn. akt
KIO 3435/21 dot. braku wymaga
nej dokumentacji nadesłanej przez ECOVIR Sp. z o.o., Jana
Pawła II 36, 09-228 Ligowo (Lider Konsorcjum), wraz z ECO-SPEED L. B., Kominy 6A, 87-
300 Brodnica (Uczestnik Konsorcjum), wzywa do (…)


Przystępujący złożył dwa oświadczenia (podpisane odpowiednio przez L. B. i D. Ś.) o
tożsamej treści co do bazy magazynowo-transportowej w trzech kolumnach, tj. wypełniono w
następujący sposób kolumny 1,2 i 4 tabeli:
• kolumna 1 „Lp.” – „4”,
• kolumna 2 „Typ samochodu specjalistycznego” – „Baza magazynowo-
tran
sportowa”
,
• kolumna 4 „Ilość (szt.)” – „1”.
W kolumnie 3 „Przeznaczenie” D. Ś. wpisał: „Miejsce do parkowania
i magazynowania, posiadająca pomieszczenia socjalne
”, zaś L. B. wpisał: „Miejsce do
parkowa
nia pojazdów, magazynowania odpadów, posiadające pomieszczenia socjalne dla
pracowników
”.

Pismem z dnia 27 grudnia 2021 r.
– „Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiający zawiadomił wykonawców, że wybrał ofertę przystępującego, która uzyskała
100 pkt. Podał także, iż oferta odwołującego uzyskała 99,05 pkt.

Skład orzekający Izby zważył, co następuje.
W pierwszej kolejności przypomnienia wymaga, że ocena spełniania przez
wykonawcę ustanowionych przez zamawiającego w danym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego warunków udziału w postępowaniu winna być oceniana ściśle
wedle reguł, zasad wyartykułowanych przez zamawiającego w postanowieniach SWZ i to tak
co do odczytywania samych warunków, jak i sposobu wykazywania ich spełniania.
Do
strzec należy, że w ustanowionym warunku udziału w postępowaniu w zakresie
dotyczącym dysponowania bazą magazynowo-transportową (rozdział 7 pkt 2) lit. c) ppkt 2
SWZ) zamawiający nie odesłał do ujętego przez odwołującego w zarzucie rozporządzenia,
ale „samodzielnie” opisał swoje wymagania co do tejże bazy wobec czego stwierdzić należy,
że wymagania zamawiającego co do bazy należy odczytywać wyłącznie przez pryzmat opisu

KIO 28/22

ujętego w SWZ w rozdziale 7 pkt 2) lit. c) ppkt 2 SWZ (a nie przez pryzmat np. opisu ujętego
w załączniku nr 9 do SWZ – „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, gdzie
rzeczywiście zamawiający zastrzegł, że baza ma być usytuowana w gminie Wiśniewo lub
w
odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Wiśniewo na terenie, do którego
wykonawca
posiada tytuł prawny).

W zacytowanym powyżej opisie wymagań co do bazy magazynowo-transportowej
zamawiający nie ujął wymogu co do lokalizacji bazy (odległości bazy od granic gminy) toteż
oczekiwanie przez odwołującego wykazania (co najmniej na etapie wyboru oferty
najkorzystnie
jszej) tego elementu przez przystępującego jest, w świetle postanowień SWZ,
nieuzasadnione.
Podniesienia w dalszej kolejności wymaga, że zamawiający nie wskazał
w SWZ żadnych wymagań co do stopnia szczegółowości danych, informacji na temat bazy
magazynowo-
transportowej. Jest to zwłaszcza widoczne w kontekście opracowanego przez
zamawiającego wzoru załącznika nr 7 do SWZ, który miał posłużyć wykazaniu
dysponowania bazą, w którym zamawiający oczekiwał jedynie podania informacji na temat
typu samochodu specja
listycznego, jego przeznaczenia i ilości. Treść opisu kolumn tabeli
załącznika nr 7, przede wszystkim kolumny 2 „Typ samochodu specjalistycznego” referująca
ewidentnie wyłącznie do potencjału wykonawcy w postaci pojazdów specjalistycznych,
prowadzi do wnio
sku, że zamawiający żadnych szczegółowych informacji co do bazy
magazynowo-
transportowej nie oczekiwał.
Uwzględniając powyższe (brak w opisie wymagań co do odległości bazy od granic
gminy oraz brak wymagań co do konkretnych informacji na temat bazy w tym np. co do jej
lokalizacji), skład orzekający Izby uznał, że przystępujący, wpisując w obu oświadczeniach
wymaganego załącznika nr 7 do SWZ jako swój potencjał bazę magazynowo-transpoprtową
i wskazując jej przeznaczenie (którego odwołujący nie kwestionował), wykazał w sposób
określony w postanowieniach SWZ, że dysponuje oczekiwaną przez zamawiającego bazą
magazynowo-
transportową.
Skład orzekający Izby, wobec braku w SWZ w opisie warunku wymogu co do
odległości bazy magazynowo-transportowej od granic gminy, złożone przez odwołującego na
rozprawie materiały uznał za bezprzedmiotowe (trasy wg mapy Google, decyzja na zbieranie
odpadów z 5 stycznia 2016r. OŚ.6233.818.2015.2020.ET oraz Odpowiedź podsekretarza
stanu
w Ministerstwie Środowiska – z upoważnienia ministra – na zapytanie nr 4940).
Ze wskazanych względów zarzut nie potwierdził się.

Zarzut drugi
– zaniechania odrzucenia oferty przystępującego, która została złożona
w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.

KIO 28/22

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ponieważ konsorcjum nie wykazało, że posiada
wymaganą do spełnienia warunków udziału oraz wymaganą do realizacji zamówienia bazę
magazynowo-
transportową spełniającą wymagania określone w § 4 ust. 1 oraz § 12 wzoru
umow
y oraz przepisach § 1 pkt 4) oraz § 2 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122) nie potwierdził
się.

Ustalenia składu orzekającego Izby poczynione w odniesieniu do zarzutu pierwszego
pozostają aktualne także w odniesieniu do zarzutu drugiego.
Wobec uznania, że przystępujący, w sposób określony w postanowieniach SWZ,
wykazał, że dysponuje oczekiwaną przez zamawiającego bazą magazynowo-transportową,
skład orzekający Izby uznał także, że zarzut drugi nie potwierdził się.
Skoro bowiem zarzut odwołującego został oparty, co nie znalazło potwierdzenia, na
tym, że przystępujący nie wykazał dysponowania bazą magazynowo-transportową (wykazał
to, w ocenie odwołującego, jedynie „pozornie”) uznać należało, że zarzut nie zasługuje na
uwzględnienie.

Zarzut trzeci (ewentualny)
– zaniechania wezwania przystępującego do uzupełnienia
podmiotowych środków dowodowych celem wykazania spełnienia warunku udziału
w postępowaniu opisanego w pkt. 7 ppkt 2) lit. a) SWZ, poprzez przedłożenie dokumentów
opisanych w pkt. 9 pkt. 3.3.) ppkt. 2) SWZ, tj. aktualnego zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów, wydanego przez właściwy organ
zgodnie z ustawą o odpadach – warunki określone w ust. 7 pkt 2 lit. a SWZ nie potwierdził
się.

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje.
Zgodni
e z rozdziałem 7 „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełnienia tych Warunków”
pkt 2) lit. a) SWZ zamawiający wskazał, że
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: (…) 2) Spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące: (…) a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego”

Na potwierdzenie spełniania tego warunku zamawiający oczekiwał, zgodnie
z rozdziałem 9 „Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.”
pkt 3) „Oświadczenia i dokumenty
aktualne na dzień złożenia, które ma złożyć wykonawca, którego oferta została najwyżej


KIO 28/22

oceniona w wyznaczonym termi
nie, nie krótszym niż 5 dni”
ppkt 3.3. 2) SWZ złożenia
aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania
odpadów, wydanego przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach – warunki
określone w ust. 7 pkt 2 lit. a”


Skład orzekający Izby zważył, co następuje.
Abstrahując nawet od dywagacji na temat tego, czy zarzut trzeci jest zarzutem
spóźnionym (jak zdawał się twierdzić zamawiający), skład orzekający Izby ponownie
przypomina, że ocena spełniania przez wykonawcę ustanowionych przez zamawiającego
w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego warunków udziału
w postępowaniu winna być oceniana ściśle wedle reguł, zasad wyartykułowanych przez
zamawiającego w postanowieniach SWZ i to tak co do odczytywania samych warunków, jak
i sposobu wykazywania ich spełniania.
Podkreślić należy, że w rozdziale 7 pkt 2) lit. a SWZ zamawiający wskazał jedynie na
kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej”. Taki
wielce ogólny opis warunku przesądza w istocie o braku jakiegokolwiek wymogu w tym
zakresie.
Zakładając nawet, że przedmiotem zamówienia jest m.in. odbiór odpadów o kodzie
20 03 01 (w załączniku nr 9 do SWZ – I.2 lit. e) zamawiający wskazał, że przedmiotem
zamówienia są odpady komunalne z koszy na przystankach), to podnieść jednak należy, że
zamawiający oczekiwania złożenia zezwolenia w tym zakresie w rozdziale 7 pkt 2) lit. a) nie
sprecyzował (nie ujął) toteż oczekiwanie przez odwołującego wykazania na etapie wyboru
oferty najkorzystniej
szej tego elementu przez przystępującego jest, w świetle postanowień
SWZ, nieuzasadnione.
Ze wskazanych względów zarzut nie potwierdził się.

Zarzut czwarty
– uznania za najkorzystniejszą oferty przystępującego, podczas gdy to
oferta odwołującego powinna zostać uznana za najkorzystniejszą nie potwierdził się.

Skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje.

Odwołujący nie zaprezentował żadnej argumentacji w odniesieniu do zarzutu
czwartego
wobec czego już choćby z tego względu zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie.

Niezależnie od powyższego uznać należy, wobec faktu, że nie potwierdził się żaden
z zarzutów wcześniejszych, że także ten zarzut się nie potwierdził.

Brak podstaw, w świetle zarzutów odwołania, do odrzucenia oferty przystępującego
oz
nacza, że oferta przystępującego mogła zostać poddana przez zamawiającego ocenie
z zastosowaniem ustanowionych przez zamawiającego kryteriów oceny ofert. Oferta

KIO 28/22

przystępującego uzyskała wyższą ocenę (100 pkt) niż oferta odwołującego (99,05 pkt) toteż
ocze
kiwanie wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej (pomijając kwestię
wykazania spełniania przez odwołującego warunków udziału w postępowaniu) jest
nieuzasadnione.

Skład orzekający Izby nie zasądził od odwołującego na rzecz zamawiającego
kosztów, z jakiegokolwiek tytułu, ponieważ zamawiający nie złożył do akt sprawy żadnego
rachunku lub spisu kosztów [§ 5 pkt 2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020
roku w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.
U. z 2020 r. poz. 2437)].

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 557 ustawy
Pzp, a także w oparciu o § 8 ust. 2 i § 5 pkt 1) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).


Przewodniczący: …………………………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie