eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 16/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-01-24
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 16/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Klaudia Kwadrans

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2022 roku w Warszawie
odwołania
wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 stycznia 2022 roku przez
wykonawcę Abbott Laboratories Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
(Odwołujący)

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Instytut „Pomnik Centrum
Zdrowia Dziecka” z siedzibą w Warszawie

przy udziale wykonawcy
Siemens Healthcare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie,
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego
po stronie Zamawiającego


orzeka:

1.
Oddala odwo
łanie w całości;

2.
Kosztami postępowania obciąża Odwołującego – Abbott Laboratories Poland Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i:


2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnastu
tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - Abbott Laboratories
Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U.2021 r., poz. 1129 ze zmianami) na niniejszy wyrok -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

……………………………


Sygn. akt KIO 16/22
UZASADNIENIE


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego prowadz
i Zamawiający - Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”
z siedzibą w Warszawie. Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników, kalibratorów,
kontroli i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do
oznaczeń immunochemicznych, monitorowania stężenia leków i określenia ich parametrów
farmakokinetycznych.

Dnia 3 stycznia 2022 r
oku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku odwołanie
złożył wykonawca Abbott Laboratories Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, dalej jako „Odwołujący” lub „Abbott”.
O
dwołanie złożono od czynności Zamawiającego polegającej na:
1.
odrzuceniu oferty Abbott na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 187 PZP,
tj. jako rzekomo niezgodnej z warunkami zamówienia i rzekomo istotnie zmodyfikowanej
wyjaśnieniami Abbott z dnia 17 grudnia 2021 r. (Wyjaśnienia);
2.
zaniechaniu przez
Zamawiającego polegającego na niezastosowaniu art. 223 ust. 2
pkt 2 PZP, tj. niedokonania poprawy oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w ofercie Abbott;
3.
zaniechania Zamawiającego polegającego na nieodrzuceniu oferty Siemens
Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Siemens), pomimo że:
(a)
zaoferowane przez Siemens testy CENTAUR DHEAS SOT, CENTAUR KWAS
FOLIOWY 100T, CENTAUR TESTOSTERON II 100T,
wykazują wpływ na wynik oznaczeń
w przypadku spożycia biotyny w dawkach 5 mg na dzień, zaś testy SIROLIMUS, CENTAUR
SHBG 50T wykazują wpływ na wynik oznaczeń w przypadku spożycia biotyny w dawkach 20
mg (a więc także większych > 5 mg);
(b)
probówki wskazane przez Siemens w części V pkt 11 oferty Siemens Centaur nie
spełniają wymogu objętość martwa nie większa niż 50 µl;
(c)
zaoferowane probówki nie są kubkami pediatrycznymi;
(d)
zaoferowany analizator ADVIA Centaur XPT nie umożliwia dowolnego definiowania
pozycji citowej w analizatorze poprzez naciśnięcie jednego przycisku;
(e)
zaoferowany analizator ADVIA Centaur XPT dysponuje innym zakresem
temperaturowym chłodzenia odczynników niż wskazany przez Zamawiającego;
(f)
zaoferowane analizatory mają wymiary niezgodne z wymogami Zamawiającego;

(g)
zaoferowane analizatory nie zapewniają wymaganej przepisami BHP przestrzeni
roboczej i ciągów komunikacyjnych.
Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie:
1.
wobec Odwołującego - art. 223 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 5 w zw. z art.
187 PZP poprzez odrzucenie oferty jako rzekomo niezgodnej z warunkami zamówienia
i rzekomo istotnie modyfikowanej
Wyjaśnieniami, podczas gdy oferta Abbott zawierała
jedynie błędne zaokrąglenia, które są oczywistą omyłką rachunkową, do których należy
stosować art. 223 ust. 2 pkt 2 i których usunięcie nie jest istotną modyfikacją oferty
w rozumieniu art. 187 PZP;
2.
zaniechaniu przez
Zamawiającego wobec Odwołującego - art. 223 ust. 2 pkt 2 PZP
polegające na niepoprawieniu w ofercie Abbott oczywistej omyłki rachunkowej wraz
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w sytuacji, gdy oferta
zawierała błędne zaokrąglenia, które są oczywistą omyłką rachunkową umożliwiającą
zastosowanie art. 223 ust. 2 pkt 2 PZP;
3.
zaniechaniu przez
Zamawiającego wobec Siemens - naruszenie art. 226 ust. 1 pkt 5
PZP polegające na nieodrzuceniu oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia,
tj. niespełniającej wymogów:
(a) pkt. 6 Tabeli Wymagania Ogólne zamieszczonej w Załączniku nr 1 do SWZ (Załącznik nr
1) w zw. z odpowiedzią na pytanie nr 2 zamieszczoną w wyjaśnieniach treści SWZ nr 1
z dnia 3 października 2010 r. (Wyjaśnienia 1), przewidujących wymóg braku wpływu
spożycia biotyny w dawkach 5 mg na dzień na wynik oznaczeń każdego z zaoferowanych
testów, podczas gdy zaoferowane przez Siemens testy CENTAUR DHEAS SOT, CENTAUR
KWAS FOLIOWY 100T oraz CENTAUR TESTOSTERON II 100
T wykazują wpływ na wynik
oznaczeń w przypadku spożycia biotyny w dawkach większych niż 5 mg na dzień, zaś testy
SIROLIMUS oraz CENTAUR SHBG 50T wykazują wpływ na wynik oznaczeń w przypadku
spożycia biotyny w dawkach 20 mg (a więc także większych > 5 mg);
(b)
pkt. 4 Tabeli Wymagania Ogólne zamieszczonej w Załączniku nr 1, przewidującego
wymóg Objętość martwa nie większa niż 50 µl, podczas gdy zaoferowane w części V pkt. Il
oferty probówki Siemens Centaur (078-K137-01) nie spełniają tego wymogu;
(c)
pkt. 3 Tabeli Wymagania Ogólne zamieszczonej w Załączniku nr 1, przewidującego
wykonywanie oznaczeń w kubkach pediatrycznych, podczas gdy zaoferowane przez
Siemens probówki nie są kubkami pediatrycznymi;
(d)
pkt. 22 Tabeli Analizator Immunochemiczny zamieszczonej w Załączniku nr 1,
przewidującego wymóg możliwości dowolnego definiowania pozycji citowej w analizatorze
poprzez
naciśnięcie jednego przycisku, podczas gdy zaoferowany analizator ADVIA Centaur

XPT nie posiada funkcji dowolnego definiowania pozycji citowej w analizatorze poprzez
naciśnięcie jednego przycisku;
(e)
pkt. 14 Tabeli Wymagania Ogólne zamieszczonej w Załączniku nr 1, przewidującego
obowiązek zaoferowania systemu chłodzenia odczynników w analizatorze do temperatury
lodówki w zakresie temperaturowym 2-12 C, podczas gdy zaoferowany analizator ADVIA
Centaur XPT dysponuje innym zakresem temperaturowym chłodzenia odczynników niż
wskazany przez Zamawiającego;
(f)
pkt. 9 Tabeli Wymagania Ogólne w zw. z odpowiedzią na pytanie nr 3 zamieszczoną
w Wyjaśnieniach 1 stanowiącymi, że wymiary oferowanych analizatorów nie mogą
przekraczać szer. 120cm x dł. 120 cm, przy czym możliwe jest zaoferowanie dwóch
analizatorów, podczas gdy zaoferowane analizatory mają wymiary odmienne od
wymaganych;
(g)
odpowiedzi na pytanie nr 3, zamieszczonej w Wyjaśnieniach 1, z której wynika,
że ustawienie analizatorów w przeznaczonej lokalizacji musi zostać dokonane
z zachowaniem odpowiedniej przestrzeni roboczej i ciągów komunikacyjnych, podczas gdy
zaoferowane analizatory nie zapewniają wymaganej przepisami BHP przestrzeni roboczej
i ciągów komunikacyjnych.
Odwołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia
oferty Abbott jako niezgodnej z warunkami zamówienia oraz nakazanie powtórzenia
czynności oceny ofert, a także wnosił o nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty
Siemens.
Odwołujący podniósł, że posiada interes w uzyskaniu zamówienia i może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP. Złożył ofertę
w postępowaniu. Oferta Abbott została nieprawidłowo odrzucona przez Zamawiającego.
Ofertą podlegającą odrzuceniu jest natomiast oferta Siemens, zaś oferta Abbott powinna
zostać wybrana jako najkorzystniejsza.
Termin na wniesienie odwołania został zachowany. Kopia odwołania została
prawidłowo przekazana Zamawiającemu. Odwołujący uiścił wpis w wymaganej wysokości na
rachunek UZP.

W merytorycznym
uzasadnieniu zarzutów Odwołujący podniósł, że Zamawiający
zamiast, zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp,
skorygować oczywiste omyłki w postaci
błędnych zaokrągleń, odrzucił ofertę Abbott. Zdaniem Odwołującego nie można stwierdzić,
że oferta zawierająca oczywiste omyłki rachunkowe jest niezgodna z warunkami
zamówienia. Dokonana korekta omyłek rachunkowych nie może być uznana za

niedozwoloną istotną zmianę treści oferty (art. 187 PZP). Ofertą, która powinna zostać
odrzucona w postępowaniu, jest natomiast oferta Siemens.
Bezzasadność odrzucenia oferty Abbott
Abbott w swojej ofercie przy każdym z zaoferowanych badań wskazał ilość sztuk
testów, które zamierza zaoferować. W przypadku testów zaoferowanych w pozycjach 1-4
oraz 6-
24, ilość opakowań (wynikająca z podzielenia ilości zaoferowanych sztuk testów
przez ilość sztuk testów znajdujących się w opakowaniu) została zgodnie z zasadami
matematyki zaokrąglona w dół.
Przykładowo w przypadku badania AFP Abbott w pozycji 1 formularza cenowego
wskazano, że zaoferowano 8091 sztuk testów. Liczba ta została podzielona przez 200 (ilość
sztuk testów znajdująca się w opakowaniu). Otrzymany wynik odzwierciedlający ilość
opakowań (8091/200=40,455), zaokrąglony został zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki
w sposób oczywiście omyłkowy w dół (do 40 opakowań), zamiast w górę (do 41 opakowań).
Taka sama sytuacja (zaokrąglenie zgodnie z prawami matematyki) miała miejsce
w przypadku testów zaoferowanych w pozycjach 2-4 oraz 6-24. Wszystkie oczywiste omyłki
rachunkowe zostały szczegółowo opisane w Wyjaśnieniach Abbott wraz z wnioskiem o ich
korektę w trybie art. 223 ust. 2 pkt. 2 PZP.
Ze względu na błędne zaokrąglenie ilości opakowań odczynników, Zamawiający
w piśmie z dnia 21 grudnia 2021 r. (Odrzucenie Oferty Abbott) wskazał, że: „ (…) treść oferty
jest niezgodna z warunkami zamówienia. Niezgodność miałaby polegać na tym, że Abbott
zaoferował niewłaściwą liczbę opakowań testów. W opinii Zamawiającego składając
Wyjaśnienia i wskazując na zaistniałe w ofercie błędne zaokrąglenie oferowanej liczby
opakowań, Abbott dopuścił się zakazanej przez art. 187 PZP istotnej modyfikacji swojej
pierwotnej oferty
”.

Odwołujący uważa, że podstawą decyzji Zamawiającego są całkowicie błędne
założenia:
(a)
błędne zaokrąglenia nie mogą stanowić omyłki rachunkowej w rozumieniu art. 223
ust. 2 pkt 2 PZP,
(b)
udzielenie w trybie 223 ust. 1
PZP odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień
dotyczących treści oferty wyłącza możliwość powołania się na omyłkę rachunkową z art. 223
ust. 2 pkt. 2 PZP,
(c)
Abbot
t zmodyfikował swoją ofertę przez wskazanie, że w opakowaniach oferowanych
testów znajduje się 200 szt. testów.
W
doktrynie w kontekście art. 223 ust. 2 pkt 2 PZP wskazuje się, że omyłkami
rachunkowymi są również błędne zaokrąglenia.

Wbrew sugestiom Zamaw
iającego nie jest więc kontrowersyjne usuwanie omyłek
rachunkowych w postaci błędnych zaokrągleń w trybie art. 223 ust. 2 pkt 2. Zauważenie
błędnego zaokrąglenia powinno skutkować uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
zauważonych omyłek, czyli dokonaniem poprawnego zaokrąglenia.
Niewłaściwe jest też przyjęcie założenia, że udzielenie wyjaśnień dotyczących treści
oferty w trybie 223 ust. 1
PZP włącza możliwość powołania się na omyłkę rachunkową na
podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 PZP (tak wyrok KIO z dnia 3 sierpnia 2017 r.).
W związku
z powyższym błędne jest stwierdzenie, że udzielenie odpowiedzi na wezwanie do złożenia
wyjaśnień dotyczących treści oferty, dokonane w trybie 223 ust. 1 PZP, wyłącza możliwość
powołania się na omyłkę rachunkową z art. 223 ust. 2 pkt 2 PZP. Nie powinno to mieć
miejsca w szczególności, gdy omyłka mogła być ustalona już na podstawie złożonej oferty.
Nie sposób też przyjąć, że Abbott zmodyfikował swoją ofertę przez wskazanie,
że w opakowaniu każdego z zaoferowanych testów znajduje się 200 szt. testów.
Za bezzasadnością tego argumentu przemawiają następujące okoliczności:
(a)
Zamawiający nie wymagał podania w ofercie liczby testów w opakowaniu. Wskazanie
tej liczby nie było więc obowiązkiem Abbott;
(b)
możliwe było ustalenie ilości testów w opakowaniu za pomocą zamieszczonego
w ofercie Abbott numeru katalogowego produktu;
(c)
Zamawiający korzysta obecnie z produktów Abbott. Niemożliwym jest więc, żeby nie
był świadomy ilości znajdujących się w opakowaniu testów.
Zamawiający - dysponując faktycznie ulotkami testów Abbott i znając te testy - od
momentu otrzymania ofer
ty Abbott miał wiedzę o ilości znajdujących się w opakowaniu
testów. Gdyby Zamawiający nie wiedział, ile testów jest w opakowaniu, nie skierowałby do
Abbott pisma z dni
a 14 grudnia 2021 r. z prośbą o wyjaśnienie czy zaoferowana liczba
opakowań jest wystarczająca. Tylko bowiem wiedza o ilości testów Abbott w opakowaniach
pozwoliła Zamawiającemu zwrócić uwagę na niedoszacowanie oferty Abbott wynikające
z niewłaściwego zaokrąglenia liczby oferowanych opakowań. Co równie istotne,
Zamawiający wskazał też na ilość testów w opakowaniu w informacji o odrzuceniu oferty
Abbott.
Wskazanie przez Abbott, że w opakowaniu znajduje się 200 testów, nie może być
uznane za zmianę oferty. Zamawiający od samego początku miał wiedzę o liczbie testów
w opakowaniu. Ponadto, w wyniku złożenia Wyjaśnień liczba testów w opakowaniu nie
uległa zmianie. Abbot w ofercie wskazał numery katalogowe wszystkich oferowanych testów
— numery katalogowe przypisane są do poszczególnych testów konfekcjonowanych
w określony sposób. Wskazany w ofercie numer katalogowy danego testu determinuje tym

samym ilość tych testów w opakowaniu. Skoro Abbott nie zmienił numerów katalogowych
wskazanych w ofercie, nie mógł zmienić tej oferty w zakresie liczby testów w opakowaniu.
Zatem
odrzucenie oferty Abbott przez Zamawiającego było bezzasadne.
Zamawiający powinien w trybie art. 223 ust. 2 pkt 2 PZP dokonać korekty oferty Abbott
ponieważ:
(a)
błędne zaokrąglenia są omyłkami rachunkowymi w rozumieniu 223 ust. 2 pkt 2 PZP -
a w ofercie Abbott mieliśmy do czynienia właśnie z błędnymi zaokrągleniami;
(b)
udzielenie odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty,
dokonane w trybie 223 ust. 1 PZP, nie wyłącza możliwości powołania się na omyłkę
rachunkową na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 PZP;
(c)
w odpowiedziach Abbott nie dokonano istotnej zmiany oferty a jedynie uwzględniono
konsekwencje omyłek rachunkowych w postaci błędnych zaokrągleń.
Oferta Abbott powinn
a zostać skorygowana w trybie art. 223 ust. 2 pkt 2 PZP ze
względu na zaistniałe oczywiste omyłki rachunkowe w postaci dokonania zaokrągleń zgodnie
z zasadami matematyki.

Zaniechanie odrzucenia oferty Siemens
Ofertą, która powinna zostać odrzucona, jest oferta Siemens ze względu na:
(a)
w przypadku zaoferowanych testów CENTAUR DHEAS 50T, CENTAUR KWAS
FOLIOWY 100T oraz CENTAUR TESTOSTERON II 100
T spożycie biotyny w dawkach 5 mg
na dzień wykazuje wpływ na wynik oznaczeń, zaś w przypadku testów SIROLIMUS oraz
CENTAUR SHBG 50T spożycie biotyny w dawkach 20 mg na dzień wykazuje wpływ na
wynik oznaczeń;
(b)
wskazane w części V pkt 11 oferty probówki Siemens Centaur (078-K137-01) nie
spełniają wymogu „objętość martwa nie większa niż 50 µl”;
(c)
wskazane przez Siem
ens w części V pkt 11 oferty probówki Siemens Centaur (078-
K13701) nie są kubkami pediatrycznymi;
(d)
zaoferowane analizatory nie posiadają funkcji dowolnego definiowania pozycji citowej
w analizatorze poprzez naciśnięcie jednego przycisku;
(e)
zaoferowany analizator ADVIA Centaur XPT dysponuje innym zakresem
temperaturowym chłodzenia odczynników, niż wskazany przez Zamawiającego;
(f)
zaoferowane analizatory mają wymiary niezgodne z wymogami Zamawiającego,
(g)
zaoferowane przez Siemens analizatory nie zapew
niają wymaganej przepisami BHP
przestrzeni roboczej i ciągów komunikacyjnych.
(a)
Zaoferowane testy wykazują wpływ na wynik oznaczeń w przypadku spożycia biotyny
w dawkach > 5 mg na dzień

Zamawiający w pkt. 6 Tabeli Wymagania Ogólne zamieszczonej w Załączniku 1
wskazał: „Brak wpływu zażywania wysokich dawek biotyny >5mg/dobę na wyniki oznaczeń
immunochemicznych
”.

Powyższego wymogu dotyczyła odpowiedź na pytanie nr 2 zamieszczona
Wyjaśnieniach 1 :
Pytanie nr 2 Pyt. do p.6:
Czy Zamawiający zaakceptuje testy, które ze względu na brak biotyny w swojej architekturze
nie zawierają informacji na temat jej wpływu oraz testy, które w swojej architekturze
zawierają wiązanie biotyna-streptawidyna, jednak dla większości testów jest to wiązanie
sform
ułowane w odczynniku i nie podlega wpływowi ze strony biotyny w próbce pacjenta
w stężeniach właściwych dla spożycia biotyny w dawkach 5 mg na dzień i wyższych?
Dla każdego z tych testów zbadany został wpływ interferencji ze strony biotyny przy różnych
wartościach stężeń, a wyniki badania opublikowane są w ulotkach odczynnikowych.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza również.
Z powyższych postanowień wynika w ocenie Odwołującego, że intencją
Zamawiającego było wprowadzenie wymogu braku wpływu spożycia biotyny w dawkach 5
mg na dzień na wynik oznaczeń każdego z zaoferowanych testów. W przypadku niektórych
testów zaoferowanych przez Siemens wymóg ten nie został spełniony.
Ulotki zaoferowanych produktów wskazują, że w przypadku osób:
(a)
przyjmujących 5 mg biotyny, stężenie biotyny w surowicy może osiągnąć 73 ng/ml;
(b)
przyjmujących 10 mg biotyny, stężenie biotyny w surowicy może osiągnąć 141 ng/ml;
(c)
przyjmujących 20 mg biotyny, stężenie biotyny w surowicy może osiągnąć 355 ng/ml;
(d)
przyjmujących 300 mg biotyny, stężenie biotyny w surowicy może osiągnąć 1160
ng/ml (
Dowód: Ulotka DHEA-S04 (DEEAS), s. 12; Ulotka Folian (FOL), s. 15; Ulotka SIRO,
s. 2; Ulotka Testosteron 11 (TSTII), s. 21; Ulotka SEDG s. 17).
W przypadku zaoferowanego w Części II, pozycji 6 oferty testu CENTAUR DHEAS
SOT ulotka wskazuje:
Próbki zawierające stężenie biotyny wynoszące 12,5 ng/ml wykazują
zmianę wyników na poziomie 10% lub niższym. Wyższe stężenia biotyny mogą powodować
fałszywe zawyżenie wyników badanych próbek pacjentów
. (Dowód: Ulotka DHEA-S04
(DHEAS), s. 12).
Próbki, w których stężenie biotyny wynosi 12,5 ng/ml wykazują zmianę wyników na
poziomie 10% lub niższym. Wyższe stężenia biotyny mogą powodować fałszywe zawyżenie
wyników badanych próbek pacjentów. Biorąc pod uwagę, że u osób przyjmujących 5 mg
biotyny, stężenie biotyny w surowicy może osiągnąć 73 ng/ml, zaś prawdopodobieństwo
fałszywego zawyżenia wyników wzrasta wraz z przyjmowaniem wyższych dawek biotyny,

należy stwierdzić, że w przypadku testu CENTAUR DHEAS 50T spożycie biotyny w dawkach
5 mg na dzień wykazuje wpływ na wynik oznaczeń.

W przypadku zaoferowanego w Części II, pozycji 15 oferty testu CENTAUR KWAS
FOLIOWY 100T ulotka wskazuje:
Próbki zawierające stężenie biotyny wynoszące 50 ng/ml
w
ykazuję zmianę wyników na poziomie 10% lub niższym. Wyższe stężenia biotyny może
powodować fałszywe zawyżenie wyników badanych próbek pacjentów
.
Próbki, w których stężenie biotyny wynosi 50 ng/ml wykazują zmianę wyników na
poziomie 10%
lub niższym. Wyższe stężenia biotyny mogą powodować fałszywe zawyżenie
wyników badanych próbek pacjentów. Biorąc pod uwagę, że u osób przyjmujących 5 mg
biotyny, stężenie biotyny w surowicy może osiągnąć 73 ng/ml, zaś prawdopodobieństwo
fałszywego zawyżenia wyników wzrasta wraz z przyjmowaniem wyższych dawek biotyny,
należy stwierdzić, że w przypadku testu CENTAUR KWAS FOLIOWY 100T spożycie biotyny
w dawkach 5 mg na dzień wykazuje wpływ na wynik oznaczeń.

W przypadku zaoferowanego w Części II, pozycji 22 oferty testu CENTAUR
TESTOSTERON II 100T ulotka wskazuje:
Próbki zawierające stężenie biotyny wynoszące
30 ng/ml
wykazują zmianę wyników na poziomie 10% lub niższym. Wyższe stężenia biotyny
mog
ą powodować fałszywe zawyżenie wyników badanych próbek pacjentów.

Próbki. w których stężenie biotyny wynosi 30 ng/ml wykazują zmianę wyników na
poziomie 10% lub
niższym. Wyższe stężenia biotyny mogą powodować fałszywe zawyżenie
wyników badanych próbek pacjentów. Biorąc pod uwagę, że u osób przyjmujących 5 mg
biotyny, stężenie biotyny w surowicy może osiągnąć 73 ng/ml, zaś prawdopodobieństwo
fałszywego zawyżenia wyników wzrasta wraz z przyjmowaniem wyższych dawek biotyny,
należy stwierdzić, że w przypadku testu CENTAUR TESTOSTERON II 100T spożycie
biotyny w dawkach 5 mg na dzień wykazuje wpływ na wynik oznaczeń.

Ponadto,
w przypadku badań SIROLIMUS oraz CENTAUR SHBG 50T spożycie
biotyny w dawkach 20 mg na dzień (a więc także > 5 mg na dzień) wykazuje wpływ na wynik
oznaczeń.
W przypadku zaoferowanego w Części II, pozycji 20 oferty testu SIROLIMUS ulotka
wskazuje:
Próbki zawierające biotynę w stężeniu wynoszącym 250ng/ml wykazują zmianę
wyników na poziomie 10% lub niższym. Wyższe stężenie
biotyny mogą powodować fałszywe
zaniżenie wyników badanych próbek pacjentów.

Próbki, w których stężenie biotyny wynosi 250 ng/ml wskazują zmianę wyników na
poziomie 10% lub niższym. Wyższe stężenia biotyny mogą powodować fałszywe zawyżenie

wyników badanych próbek pacjentów. Biorąc pod uwagę, że u osób przyjmujących 20 mg
biotyny, stężenie biotyny w surowicy może osiągnąć 355 ng/ml, zaś prawdopodobieństwo
fałszywego zawyżenia wyników wzrasta wraz z przyjmowaniem wyższych dawek biotyny,
należy stwierdzić, że w przypadku testu SIROLIMUS spożycie biotyny w dawkach 20 mg na
dzień (a więc także > 5 mg na dzień) wykazuje wpływ na wynik oznaczeń.

W przypadku zaoferowanego w Części II, pozycji 27 oferty testu CENTAUR SHBG
50T ulotka wskazuje:
Próbki ze stężeniem biotyny wynoszącym 300 ng/ml wykazują zmianę
wyników na poziomie 10% lub niższym. Wyższe stężenia biotyny może powodować fałszywe
zaniżenie wyników badanych próbek pacjentów.

Próbki, w których stężenie biotyny wynosi 300 ng/ml wykazują zmianę wyników na
poziomie 1
0% lub niższym. Wyższe stężenia biotyny mogą powodować fałszywe zawyżenie
wyników badanych próbek pacjentów. Biorąc pod uwagę, że u osób przyjmujących 20 mg
biotyny, stężenie biotyny w surowicy może osiągnąć 355 ng/ml, zaś prawdopodobieństwo
fałszywego zawyżenia wyników wzrasta wraz z przyjmowaniem wyższych dawek biotyny,
należy stwierdzić, że w przypadku testu CENTAUR SHBG 50T spożycie biotyny w dawkach
20 mg na dzień (a więc także > 5 mg na dzień) wykazuje wpływ na wynik oznaczeń.
Biorąc pod uwagę postanowienia ulotek, oferta Siemens powinna więc zostać
odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.

(b)
Zaoferowane probówki nie spełniają wymogu objętość martwa nie większa niż 50 µl
Zamawiający umieścił to wymaganie w pkt 4 Tabeli Wymagania Ogólne
zamieszczonej w Załączniku nr 1.
Wymóg ten nie jest spełniony w stosunku do probówek przeznaczonych do
zastosowania na analizatorze ADVIA Centaur XPT. Siemens w Części V, pozycji 11 oferty
zaoferował produkt CENTAUR PROBÓWKI 1500PK.
Jak wynika z
instrukcji analizatora ADVIA Centaur XPT, jedynie probówki Sarstedt C
(które nie zostały jednak zaoferowane przez Siemens) spełniają w każdym przypadku ten
wymóg. Natomiast probówki zaoferowane przez Siemens mogą mieć objętość martwą 50 lub
150 lub 150
µl w zależności od objętości próbki.
N
iektóre z zaoferowanych przez Siemens testów przeprowadzanych na analizatorze
ADVIA Centaur XPT wymagają objętości próbki większej niż 50 µl.
Zgodnie z ulotką zaoferowanego w Części II, pozycja 15, testu CENTAUR KWAS
FOLIOWY 100T do przeprowadzenia oznaczenia konieczne jest
użycie próbki o objętości
150
µl. W przypadku próbki o objętości 150 µl objętość martwa w probówce firmy Siemens

będzie wynosiła 150 µl. Nie zostanie więc spełniony wymóg objętość martwa nie większa niż
50
µl.
Zgodnie z ulotką zaoferowanego w Części II, pozycja 7, testu CENTAUR
eESTRADIOL 100T do przeprowad
zenia oznaczenia konieczne jest użycie próbki o objętości
80
µl.
W przypadku próbki o objętości 80 µl objętość martwa w probówce firmy Siemens
będzie wynosiła 150 µl. Nie zostanie więc spełniony wymóg objętość martwa nie większa niż
50
µl.
Zgodnie z ulotk
ą zaoferowanego w Części II, pozycja 23, testu CENTAUR TSH3
500T do przeprowadzenia oznaczenia konieczne jest użycie próbki o objętości 100 µl.
W przypadku próbki o objętości 100 µl objętość martwa w probówce firmy Siemens
będzie wynosiła 150 µl. Nie zostanie więc spełniony wymóg objętość martwa nie większa niż
50
µl.
Ponieważ w przypadku testów CENTAUR KWAS FOLIOWY 100T, CENTAUR
eESTRADIOL 100T oraz CENTAUR TSH3 500T wykonywanych na zaoferowanych
probówkach nie jest możliwa realizacja wymogu, oferta Siemens powinna zostać odrzucona
jako niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.

(c)
Zaoferowane przez Siemens probówki nie są kubkami pediatrycznymi
Zamawiający w pkt. 3 Tabeli Wymagania Ogólne zamieszczonej w Załączniku nr 1
wsk
azał: Wykonywanie oznaczeń w próbkach pierwotnych oraz kubkach pediatrycznych.
Kubkami pediatrycznymi potocznie określa się naczynka, które umożliwiają
oznaczenie testu z jak najmniejszą stratą materiału. Chociaż formalnie mogą one mieć różne
parametry, z
kolejnego wymogu postawionego przez Zamawiającego (pkt. 4 Tabeli
Wymagania Ogólne) wynika, że w tym wypadku kubki pediatryczne mają cechować się
objętością martwą nie większą niż 50 µl.
Wymóg ten jest niezwykle istotny w przypadku szpitala pediatrycznego, jakim jest
Zamawiający. W przypadku noworodków pobranie jakiejkolwiek ilości materiału jest
niezwykle trudne. Nic więc dziwnego, że Zamawiający wyspecyfikował wymóg użycia
kubków pediatrycznych. Niespełnienie tego wymogu znacznie utrudniałoby bowiem pracę
Zamawiającego.
Zdaniem Odwołującego wymóg objętości martwej nie większej niż 50 µl nie został
spełniony. Tym samym nie jest możliwe przyjęcie, że Siemens zaoferował kubki
pediatryczne, które są niezbędne w codziennej pracy Zamawiającego. Oferta Siemens
pow
inna więc zostać odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.

(d)
Zaoferowane analizatory nie posiadają funkcji dowolnego definiowania pozycji citowej
poprzez naciśnięcie jednego przycisku.
Zamawiający w pkt. 22 Tabeli Analizator Immunochemiczny zamieszczonej
w Załączniku nr 1, wskazał następujący wymóg: Możliwość dowolnego definiowania pozycji
citowej w analizatorze poprzez naciśnięcie jednego przycisku.

Powyższego wymogu nie spełnia analizator ADVIA Centaur XPT - jeden
z analizatorów zaoferowanych przez Siemens.
W instrukcji obsługi analizatora ADVIA Centaur XPT wskazano:
Tworzenie zlecenia STAT
1. Z poziomu paska poleceń wybrać opcje Zlecenia Utwórz zlecenia pacjenta.
2.. Aby zainicjować zlecenie. należy wprowadzić dane w polu ID. próbki, ID statywu lub obu
tych polach, a nadepnie
opcję Wprowadź.

W po
lu ID próbki można wprowadzić maksymalnie 20 znaków alfanumerycznych.

W polu ID statywu i pozycja znajduje
się liczba z zakresu 0001 —9999 oraz litera od
A do
E, oznaczająca pozycję statywu.
3.
Pozostając w obszarze Informacje dotyczące próbek, wybrać wartość ustawienia Typ
próbki oraz wprowadzić pozostałe wymagane informacje, łącznie z danymi w polu Dane
demograficzne pacjenta.
4.
Identyfikator w polu ID pacjen
ta może składać się z maks. 20 znaków
alfanumerycznych.
5.
W obszarze Priorytet
wybrać opcję STAT,
6.
Można również w obszarze Nazwisko pacjenta wybrać opcję Informacje dodatkowe,
aby
wprowadzić więcej danych pacjenta.
7.
Nacisnąć przycisk Zapisz.
Jak wyni
ka z powyższego, w przypadku analizatora ADVIA Centaur XPT nie jest więc
możliwe dowolne definiowanie pozycji citowej poprzez naciśnięcie jednego przycisku.
Aby zdefiniować pozycję citową na analizatorze ADVIA Centaur XPT może być konieczne
wykonanie aż 7 etapowej procedury. Jest to sytuacja daleka od wymaganego przez
Zamawiającego naciśnięcia jednego przycisku. Oferta Siemens powinna więc zostać
odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.

e) Zaoferowany analizator ADVIA Centaur XPT dysponuje innym zakresem temperaturowym
chłodzenia odczynników niż wskazany przez Zamawiającego
Zamawiający w pkt. 14 Tabeli Wymagania Ogólne zamieszczonej w Załączniku nr 1
wskazał: System chłodzenia odczynników w analizatorze do temperatury lodówki (zakres

temperaturowy 2-12
o
C
.), pozwalający na przechowywanie odczynników na pokładzie, bez
konieczności chowania ich do lodówki zewnętrznej.

Zamawiający wskazał więc konkretny zakres temperaturowy, jakiego wymaga od
wykonawcy. Zaoferowa
ny analizator ADVIA Centaur XPT charakteryzuje się innym,
węższym zakresem temperaturowym.
Na stronie Siemens oraz w ulotce dotyczącej specyfikacji technicznej analizatora
ADVIA Centaur XPT wskazano zakresy 4 do 10
o
C oraz 4 do 8
o
C.
Biorąc pod uwagę powyższe, zaoferowany analizator nie umożliwia chłodzenia
w zakresie temperatur 2-4
o
C oraz 10-12
o
C. Zakresy te były wymagane przez
Zamawiającego. Oferta Siemens powinna zostać odrzucona jako niezgodna z warunkami
zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.

(f)
Zaoferowane analizatory mają wymiary niezgodne z wymogami Zamawiającego
Zamawiający pkt. 9 Tabeli Wymagania Ogólne Załącznika I wskazał: Ze względu na
ograniczoną powierzchnię pracowni wymiary analizatora nie mogą przekraczać wymiarów
(szer.
120cm x dł. 120 cm).
Udzielając odpowiedzi na pytanie nr 3 zamieszczonej w Wyjaśnieniach 1, Zmawiający
wskazał natomiast:
Pytanie nr 3 Pyt. do p.9:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch analizatorów, które razem
zmieszczą się w przeznaczonej lokalizacji? Wg pomiarów i oceny pracownika naszej firmy
dokonanych podczas wizji lokalnej, przezn
aczona lokalizacja zapewnia wystarczającą ilość
miejsca na zmieszczenie oferowanych analizatorów i zapewnienie wymaganej przepisami
BHP przestrzeni roboczej i
ciągów komunikacyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza również.
Z pytania i odpowiedzi wynika jedynie, że Zamawiający wyraził zgodę na
zaoferowanie dwóch analizatorów. Zamawiający wyraził więc zgodę jedynie na większą
liczbę analizatorów. Zamawiający nie wyraził jednak w żaden sposób zgody na zmianę
wskazanych przez niego wymiarów analizatorów. Co więcej, nie zostało w ogóle zadane
pytanie, czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania analizatora/analizatorów
określonych rozmiarów, bądź też czy wymóg ten zmodyfikuje. Tym samym pkt 9 Tabeli
Wymagania Ogólne Załącznika 1 - w zakresie wymaganych wymiarów analizatora - znajduje
w pełni zastosowanie do każdego z analizatorów zaoferowanych przez danego wykonawcę.

Zaoferowane przez Siemens analizat
ory przekraczają wymiary wskazane przez
Zamawiającego. Z instrukcji analizatora ADVIA Centaur XPT (s. 245) wynikają wymiary:
głębokość – 104,1 cm; wysokość – 133,0 cm; szerokość – 196,2 cm.
Analizator Dimension EXL 200 ma wymiary
: głębokość – 104 cm; długość – 140 cm;
wysokość 208 cm.
W związku z powyższym oferta Siemens powinna zostać odrzucona jako niezgodna
z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.

(g)
Zaoferowane analizatory nie zapewniają wymaganej przepisami BHP przestrzeni
rob
oczej i ciągów komunikacyjnych
Jak wynika z odpowiedzi na pytanie nr 3 zamieszczonej w Wyjaśnieniach 1,
Zmawiający wymagał zapewnienia w przeznaczonej lokalizacji (w której mają zostać
ustawione analizatory) wymaganej przepisami BHP przestrzeni roboczej i
ciągów
komunikacyjnych. Niezależnie od odpowiedzi na pytanie, wymóg taki wnika wprost
z przepisów prawa — tj. z 47 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r.
Zaoferowane przez Siemens analizatory, ze względu na swoje wymiary, a także ze
względu na wymiary, kształt i pozostałe wyposażenie przeznaczonej lokalizacji, nie spełniają
przedmiotowego wymogu. Zaoferowanych analizatorów nie da się bowiem ustawić
w
przeznaczonej lokalizacji w taki sposób, aby zapewnić wymaganą przepisami BHP
przestrzeń roboczą i ciągi komunikacyjne.
W związku z powyższym oferta Siemens powinna zostać odrzucona jako niezgodna
z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron i Uczestnika postępowania
odwoławczego, na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz
oświadczeń, a także stanowisk Stron i Uczestnika postępowania, Krajowa Izba
Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:


Izba ustaliła, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem
odwołania, odwołanie nie zawierało braków formalnych i mogło zostać rozpoznane
merytorycznie.

Izba ustaliła, że Wykonawca wnoszący odwołanie wykazał interes w korzystaniu ze
środków ochrony prawnej. Wykonawca jest podmiotem zainteresowanym udziałem
w postępowaniu i uzyskaniem zamówienia, złożył ofertę w postępowaniu. Proces badania
i oceny ofert przeprowadzony przez Zamawiającego i odrzucenie oferty Odwołującego,

a także wybór jako najkorzystniejszej oferty Przystępującego, uniemożliwia Odwołującemu
uzyskanie zamówienia i może również skutkować poniesieniem szkody przez Odwołującego.

Do postępowania odwoławczego zgłoszenie przystąpienia po stronie Zamawiającego
złożył wykonawca Siemens Healthcare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warsza
wie (dalej jako „Przystępujący” lub „Siemens”). Izba potwierdziła skuteczność
zgłoszonego przystąpienia.

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił zarzuty odwołania
w całości.
Przystępujący wezwany został zarządzeniem składu orzekającego Izby do złożenia
oświadczenia w przedmiocie korzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec
uwzględnienia zarzutów odwołania. Przystępujący, w ustawowym terminie 3 dni od
otrzymania wezwania, oświadczył iż wnosi sprzeciw.

Na podstawie dokumentacji postępowania przekazanej przez Zamawiającego na
nośniku elektronicznym, Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie, którego
przedmiotem jest
dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych
wraz dzierżawą automatycznego analizatora do oznaczeń immunochemicznych,
monitorowania stężeń leków i określania ich parametrów farmakokinetycznych. Zamówienia
nie podzielono na części.
Zamawiający nie wymagał złożenia wraz z ofertą środków dowodowych
potwierdzających spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych w specyfikacji
warunków zamówienia. Jedynym ustalonym w postępowaniu kryterium była cena.
Co do wymaganych paramet
rów technicznych analizatora, to określono, że ma
posiadać objętość martwą nie większa niż 50μl, umożliwiać wykonywanie oznaczeń
w próbkach pierwotnych oraz kubkach pediatrycznych, wykazywać brak wpływu zażywania
wysokich dawek biotyny >5mg/dobę na wyniki oznaczeń immunochemicznych, ze względu
na ograniczoną powierzchnię pracowni wymiary analizatora nie mogą przekraczać wymiarów
(szer. 120cm x dł. 120 cm); system chłodzenia odczynników w analizatorze do temperatury
lodówki (zakres temperaturowy 2-12˚C.), pozwalający na przechowywanie odczynników na
pokładzie, bez konieczności chowania ich do lodówki zewnętrznej.
Dla analizatora immunochemicznego wymagano by istniała możliwość dowolnego
definiowania pozycji citowej w analizatorze poprzez naciśnięcie jednego przycisku.
Zamawiający wymagał także dostawy, prawidłowej instalacji i montażu analizatora

z uwzględnieniem specyfiki budynku i pomieszczeń (zalecana wizja lokalna w celu
określenia zakresu dostosowania).
W tabeli formularza cenowego należało podać oferowaną ilość (szt) odczynników do
wyk. oznaczeń z kolumny nr 2; ilość opakowań, nr katalogowy oferowanego przedmiotu,
nazwę oferowanego przedmiotu, producenta, cenę netto 1 opakowania, cenę brutto 1
opakowania i stawkę podatku VAT, a końcowo wartość brutto.
W pakiecie zawierającym Wyjaśnienia nr 1, na pytanie nr 2, czy Zamawiający
zaakceptuje testy, które ze względu na brak biotyny w swojej architekturze nie zawierają
informacji na temat jej wpływu oraz testy, które w swojej architekturze zawierają wiązanie
biotyna-streptawidyna,
jednak dla większości testów jest to wiązanie sformowane
w odczynniku i nie podlega
wpływowi ze strony biotyny w próbce pacjenta w stężeniach
właściwych dla spożycia biotyny w dawkach 5 mg na dzień i wyższych? Dla każdego z tych
tes
tów zbadany został wpływ interferencji ze strony biotyny przy różnych wartościach stężeń,
a wyniki badania opublikowa
ne są w ulotkach odczynnikowych udzielono odpowiedzi:
Zamawiający dopuszcza również.
Na pytanie nr 3 c
zy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwóch analizatorów,
które razem zmieszczą się w przeznaczonej lokalizacji? Wg pomiarów i oceny pracownika
naszej firmy dokonanych podczas wizji lokalnej, przeznaczona lokalizacja zapewnia
wystarczającą ilość miejsca na zmieszczenie oferowanych analizatorów i zapewnienie
wymaganej przepisami BHP przestrzeni rob
oczej i ciągów komunikacyjnych, udzielono
odpowiedzi
:
Zamawiający dopuszcza również.
Oferty w postępowaniu złożyło 2 wykonawców: Abbott i Siemens. Wykonawca
zaoferował Abbott zaoferował analizator Abbott Alinity I. Wykonawca Siemens wskazał
w formularzu cenowym, że oferuje Siemens Healthcare Diagnostics Inc., 1. Analizator
główny ADVIA Centaur XPT, nr kat.10711433; 2. Analizator pomocniczy Dimension EXL
200, nr kat. 778041.931.
W przypadku posz
czególnych oznaczeń testów i ich ilości w ofertach, Odwołujący
w odwołaniu opisał je prawidłowo w stosunku do stanu faktycznego i nie zachodziła
konieczność ponownego przytaczania tych danych.
W dniu 14 grudnia 2021 roku Zamawiający, w trybie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp,
za
żądał od Wykonawcy Abbott wyjaśnień dotyczących treści oferty w związku
z pojawiającymi się wątpliwościami, mianowicie w zakresie ilości asortymentu, jakie zostały
zaoferowane w formularzu
cenowym uwzględniając wymagania zawarte w opisie przedmiotu
zamówienia zał. nr 1 do SWZ w zakresie sposobu wyliczenia minimalnych ilości niezbędnych
do zapewnienia wykonania oznaczeń w okresie 24 miesięcy, Zamawiający prosił
o wyjaśnienie braków ilościowych w zakresie odczynników, kalibratorów i materiałów

kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych. Czy zadeklarowana liczba opakowań
odczynników wystarczy na wykonanie podanej przez Zamawiającego liczby oznaczeń wraz
z kalibracjami i oznaczeniami kontrolnymi?
Czy zaoferowana liczba kalibratorów
wymienionych w sekcji III formularza jest wystarczająca do przeprowadzenia wyżej
wymienionych oznaczeń w okresie 24 miesięcy z uwzględnieniem informacji zawartej
w sekcji „Storage” w ulotkach do zestawów kalibratorów następujących parametrów,
dotyczących maksymalnego okresu przechowywania odczynników. Czy zaoferowana liczba
opakowań materiałów kontrolnych zaoferowanych w sekcji IV formularza jest wystarczająca
do przeprowadzenia kontroli w schemacie stosowanym przez Zama
wiającego, to jest dwa
oznaczenia kontrolne na dwóch poziomach dla każdego parametru wykonywane od
poniedziałku do soboty? Czy zaoferowane przez Wykonawcę ilość materiałów
eksploatacyjnych (pozycje: 12, 13, 14, 17 oraz 18) wymienionych w sekcji V formularz
a są
wystarczające do wykonania ilości oznaczeń wymienionych przez Zamawiającego
powiększonych o liczbę oznaczeń przeznaczonych na kalibrację odczynników oraz na
oznaczenia wykonywane w ramach kontroli wewnątrzlaboratoryjnej.
Wykonawca udzielił następujących wyjaśnień: Odnośnie do zarzutu niedoszacowania
ilości w złożonej ofercie:

AFP
– zgodnie z wymogiem w SWZ, wykonawca winien zaoferować odczynnik AFP
do wykonania 7000 oznaczeń. W pozycji 1 formularza cenowego Abbott zaoferował 40
opakowań odczynnika, co jest zgodne z wymaganiami SWZ i zabezpiecza Zamawiającego
przez cały okres trwania umowy. Do podanej ilości oznaczeń wykonawca winien doliczyć
testy, niezbędne do wykonania kontroli i kalibracji. Zatem na wykonanie 7000 oznaczeń
w ciągu 24 miesięcy potrzebne jest 8091 testów (wielkość opakowania wynosi 200 testów)
co stanowi 40,45 op. ≈ 41 op. W związku z powyższym Wykonawca Abbott, prosi
Zamawiającego o poprawienie, zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 2, oczywistej omyłki
rachunkowej polegającej na błędnym zaokrągleniu wymaganej ilości opakowań z 40 op. na
41 op.

ANTY TG
– zgodnie z wymogiem w SWZ, wykonawca winien zaoferować odczynnik
ANTY TG do wykonania 5000 oznaczeń. W pozycji 2 formularza cenowego Abbott
zaoferował 30 opakowań odczynnika. Do podanej ilości oznaczeń wykonawca winien
doliczyć testy, niezbędne do wykonania kontroli i kalibracji. Zatem na wykonanie 5000
oznaczeń w ciągu 24 miesięcy potrzebne jest 6091 testów (wielkość opakowania wynosi 200
testów) co stanowi 30,45 op. ≈ 31 op. W związku z powyższym Wykonawca Abbott, prosi
Zamawiającego o poprawienie, zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 2, oczywistej omyłki
rachunkowej polegającej na błędnym zaokrągleniu wymaganej ilości opakowań z 30 op. na
31 op.


ANTY TPO
– zgodnie z wymogiem w SWZ, wykonawca winien zaoferować odczynnik
ANTY TPO do wykonania 5000 oznaczeń. W pozycji 3 formularza cenowego Abbott
z
aoferował 30 opakowań odczynnika. Do podanej ilości oznaczeń wykonawca winien
doliczyć testy, niezbędne do wykonania kontroli i kalibracji. Zatem na wykonanie 5000
oznaczeń w ciągu 24 miesięcy potrzebne jest 6091 testów (wielkość opakowania wynosi 200
testów) co stanowi 30,45 op. ≈ 31 op. W związku z powyższym Wykonawca Abbott, prosi
Zamawiającego o poprawienie, zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 2, oczywistej omyłki
rachunkowej polegającej na błędnym zaokrągleniu wymaganej ilości opakowań z 30 op. na
31 op.

C-peptyd
– zgodnie z wymogiem w SWZ, wykonawca winien zaoferować odczynnik
C-
peptyd do wykonania 4200 oznaczeń. W pozycji 4 formularza cenowego Abbott
zaof
erował 26 opakowań odczynnika. Do podanej ilości oznaczeń wykonawca winien
doliczyć testy, niezbędne do wykonania kontroli i kalibracji. Zatem na wykonanie 4200
oznaczeń w ciągu 24 miesięcy potrzebne jest 5291 testów (wielkość opakowania wynosi 200
testów) co stanowi 26,45 op. ≈ 27 op. W związku z powyższym Wykonawca Abbott, prosi
Zamawiającego o poprawienie, zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 2, oczywistej omyłki
rachunkowej polegającej na błędnym zaokrągleniu wymaganej ilości opakowań z 26 op. na
27 op.

CYKLOSPORYNA
– zgodnie z wymogiem w SWZ, wykonawca winien zaoferować
odczynnik cyklosporyna do wykonania 4600 oznaczeń. W pozycji 5 formularza cenowego
Abbott zaoferował 34 opakowań odczynnika. Do podanej ilości oznaczeń wykonawca winien
doliczyć testy, niezbędne do wykonania kontroli i kalibracji. Zatem na wykonanie 4600
oznaczeń w ciągu 24 miesięcy potrzebne jest 6791 testów (wielkość opakowania wynosi 200
testów) co stanowi 33,95 op. ≈ 34 op. Firma Abbott w swojej ofercie zaoferowała 34 op., co
w zupełności pokrywa wykonanie wymaganej ilości oznaczeń.

DHEA’s – zgodnie z wymogiem w SWZ, wykonawca winien zaoferować odczynnik
DHEA’s do wykonania 2200 oznaczeń. W pozycji 6 formularza cenowego Abbott zaoferował
16 opakowań odczynnika. Do podanej ilości oznaczeń wykonawca winien doliczyć testy,
niezbędne do wykonania kontroli i kalibracji. Zatem na wykonanie 2200 oznaczeń w ciągu 24
miesięcy potrzebne jest 3291 testów (wielkość opakowania wynosi 200 testów) co stanowi
16,45 op. ≈ 17 op. W związku z powyższym Wykonawca Abbott, prosi Zamawiającego o
poprawienie, zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 2, oczywistej omyłki rachunkowej polegającej na
błędnym zaokrągleniu wymaganej ilości opakowań z 16 op. na 17 op.

Estradiol
– zgodnie z wymogiem w SWZ, wykonawca winien zaoferować odczynnik
Estradiol do wykonania 2200 oznaczeń. W pozycji 7 formularza cenowego Abbott zaoferował
16 opakowań odczynnika. Do podanej ilości oznaczeń wykonawca winien doliczyć testy,

niezbędne do wykonania kontroli i kalibracji. Zatem na wykonanie 2200 oznaczeń w ciągu 24
miesięcy potrzebne jest 3291 testów (wielkość opakowania wynosi 200 testów) co stanowi
16,45 op. ≈ 17 op. W związku z powyższym Wykonawca Abbott, prosi Zamawiającego
o poprawienie, zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 2, oczywistej omyłki rachunkowej polegającej na
błędnym zaokrągleniu wymaganej ilości opakowań z 16 op. na 17 op.

Ferrytyna
– zgodnie z wymogiem w SWZ, wykonawca winien zaoferować odczynnik
Ferytyna do wykonania 15000 oznaczeń. W pozycji 8 formularza cenowego Abbott
zaoferował 80 opakowań odczynnika. Do podanej ilości oznaczeń wykonawca winien
doliczyć testy, niezbędne do wykonania kontroli i kalibracji. Zatem na wykonanie 15000
oznaczeń w ciągu 24 miesięcy potrzebne jest 16067 testów (wielkość opakowania wynosi
200 testów) co stanowi 80,33 op. ≈ 81 op. W związku z powyższym Wykonawca Abbott,
prosi Zamawiającego o poprawienie, zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 2, oczywistej omyłki
rachunkowej polegającej na błędnym zaokrągleniu wymaganej ilości opakowań z 80 op. na
81 op.

FSH
– zgodnie z wymogiem w SWZ, wykonawca winien zaoferować odczynnik FSH
do wykonania 4000 oznaczeń. W pozycji 9 formularza cenowego Abbott zaoferował 25
opakowań odczynnika. Do podanej ilości oznaczeń wykonawca winien doliczyć testy,
niezbędne do wykonania kontroli i kalibracji. Zatem na wykonanie 4000 oznaczeń w ciągu 24
miesięcy potrzebne jest 5067 testów (wielkość opakowania wynosi 200 testów) co stanowi
25,33 op. ≈ 26 op. W związku z powyższym Wykonawca Abbott, prosi Zamawiającego
o poprawienie, zgodnie z art.
223 ust. 2 pkt. 2, oczywistej omyłki rachunkowej polegającej na
błędnym zaokrągleniu wymaganej ilości opakowań z 25 op. na 26 op.

FT3
– zgodnie z wymogiem w SWZ, wykonawca winien zaoferować odczynnik FT3
do wykonania 12000 oznaczeń. W pozycji 10 formularza cenowego Abbott zaoferował 65
opakowań odczynnika. Do podanej ilości oznaczeń wykonawca winien doliczyć testy,
niezbędne do wykonania kontroli i kalibracji. Zatem na wykonanie 12000 oznaczeń w ciągu
24 miesięcy potrzebne jest 13091 testów (wielkość opakowania wynosi 200 testów) co
stanowi 65,45 op. ≈ 66 op. W związku z powyższym Wykonawca Abbott, prosi
Zamawiającego o poprawienie, zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 2, oczywistej omyłki
rachunkowej polegającej na błędnym zaokrągleniu wymaganej ilości opakowań z 65 op. na
66 op.

FT4
– zgodnie z wymogiem w SWZ, wykonawca winien zaoferować odczynnik FT4
do wykonania 20000 oznaczeń. W pozycji 11 formularza cenowego Abbott zaoferował 105
opakowań odczynnika. Do podanej ilości oznaczeń wykonawca winien doliczyć testy,
niezbędne do wykonania kontroli i kalibracji. Zatem na wykonanie 20000 oznaczeń w ciągu
24 miesięcy potrzebne jest 21091 testów (wielkość opakowania wynosi 200 testów) co

stanowi 105,45 op. ≈ 106 op. W związku z powyższym Wykonawca Abbott, prosi
Zamawi
ającego o poprawienie, zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 2, oczywistej omyłki
rachunkowej polegającej na błędnym zaokrągleniu wymaganej ilości opakowań z 105 op. na
106 op.

HOMOCYSTEINA
– zgodnie z wymogiem w SWZ, wykonawca winien zaoferować
odczynnik Homocy
steina do wykonania 2200 oznaczeń. W pozycji 12 formularza cenowego
Abbott zaoferował 16 opakowań odczynnika. Do podanej ilości oznaczeń wykonawca winien
doliczyć testy, niezbędne do wykonania kontroli i kalibracji. Zatem na wykonanie 2200
oznaczeń w ciągu 24 miesięcy potrzebne jest 3291 testów (wielkość opakowania wynosi 200
testów) co stanowi 16,45 op. ≈ 17 op. W związku z powyższym Wykonawca Abbott, prosi
Zamawiającego o poprawienie, zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 2, oczywistej omyłki
rachunkowej polegaj
ącej na błędnym zaokrągleniu wymaganej ilości opakowań z 16 op. na
17 op.

Insulina
– zgodnie z wymogiem w SWZ, wykonawca winien zaoferować odczynnik
Insulina do wykonania 12400 oznaczeń. W pozycji 13 formularza cenowego Abbott
zaoferował 67 opakowań odczynnika. Do podanej ilości oznaczeń wykonawca winien
doliczyć testy, niezbędne do wykonania kontroli i kalibracji. Zatem na wykonanie 12400
oznaczeń w ciągu 24 miesięcy potrzebne jest 13491 testów (wielkość opakowania wynosi
200 testów) co stanowi 67,45 op. ≈ 68 op. W związku z powyższym Wykonawca Abbott,
prosi Zamawiającego o poprawienie, zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 2, oczywistej omyłki
rachunkowej polegającej na błędnym zaokrągleniu wymaganej ilości opakowań z 67 op. na
68 op.

KORTYZOL
– zgodnie z wymogiem w SWZ, wykonawca winien zaoferować
odczynnik Kortyzol do wykonania 11200 oznaczeń. W pozycji 14 formularza cenowego
Abbott zaoferował 61 opakowań odczynnika. Do podanej ilości oznaczeń wykonawca winien
doliczyć testy, niezbędne do wykonania kontroli i kalibracji. Zatem na wykonanie 11200
oznaczeń w ciągu 24 miesięcy potrzebne jest 12291 testów (wielkość opakowania wynosi
200 testów) co stanowi 61,45 op. ≈ 62 op. W związku z powyższym Wykonawca Abbott,
prosi Zamawiającego o poprawienie, zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 2, oczywistej omyłki
rachunkowej polegającej na błędnym zaokrągleniu wymaganej ilości opakowań z 61 op. na
62 op.

Kwas foliowy
– zgodnie z wymogiem w SWZ, wykonawca winien zaoferować
odczynnik Kwas foliowy do wykonania 1600 oznaczeń. W pozycji 15 formularza cenowego
Abbott zaoferował 13 opakowań odczynnika. Do podanej ilości oznaczeń wykonawca winien
doliczyć testy, niezbędne do wykonania kontroli i kalibracji. Zatem na wykonanie 1600
oznaczeń w ciągu 24 miesięcy potrzebne jest 2691 testów (wielkość opakowania wynosi 200

testów) co stanowi 13,45 op. ≈ 14 op. W związku z powyższym Wykonawca Abbott, prosi
Zamawiającego o poprawienie, zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 2, oczywistej omyłki
rachunkowej polegającej na błędnym zaokrągleniu wymaganej ilości opakowań z 13 op. na
14 op.

LH
– zgodnie z wymogiem w SWZ, wykonawca winien zaoferować odczynnik LH do
wykonania 4000 oznaczeń. W pozycji 16 formularza cenowego Abbott zaoferował 25
opakowań odczynnika. Do podanej ilości oznaczeń wykonawca winien doliczyć testy,
niezbędne do wykonania kontroli i kalibracji. Zatem na wykonanie 4000 oznaczeń w ciągu 24
miesięcy potrzebne jest 5091 testów (wielkość opakowania wynosi 200 testów) co stanowi
25,45 op. ≈ 26 op. W związku z powyższym Wykonawca Abbott, prosi Zamawiającego
o poprawienie, zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 2, oczywistej omyłki rachunkowej polegającej na
błędnym zaokrągleniu wymaganej ilości opakowań z 25 op. na 26 op.

Metotreksat
– zgodnie z wymogiem w SWZ, wykonawca winien zaoferować
odczynnik Meto
treksat do wykonania 1000 oznaczeń. W pozycji 17 formularza cenowego
Abbott zaoferował 10 opakowań odczynnika. Do podanej ilości oznaczeń wykonawca winien
doliczyć testy, niezbędne do wykonania kontroli i kalibracji. Zatem na wykonanie 1000
oznaczeń w ciągu 24 miesięcy potrzebne jest 2091 testów (wielkość opakowania wynosi 200
testów) co stanowi 10,45 op. ≈ 11 op. W związku z powyższym Wykonawca Abbott, prosi
Zamawiającego o poprawienie, zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 2, oczywistej omyłki
rachunkowej polega
jącej na błędnym zaokrągleniu wymaganej ilości opakowań z 10 op. na
11 op.

Prolaktyna
– zgodnie z wymogiem w SWZ, wykonawca winien zaoferować odczynnik
Prolaktyna do wykonania 3400 oznaczeń. W pozycji 18 formularza cenowego Abbott
zaoferował 20 opakowań odczynnika. Do podanej ilości oznaczeń wykonawca winien
doliczyć testy, niezbędne do wykonania kontroli i kalibracji. Zatem na wykonanie 3400
oznaczeń w ciągu 24 miesięcy potrzebne jest 4067 testów (wielkość opakowania wynosi 200
testów) co stanowi 20,33 op. ≈ 21 op. W związku z powyższym Wykonawca Abbott, prosi
Zamawiającego o poprawienie, zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 2, oczywistej omyłki
rachunkowej polegającej na błędnym zaokrągleniu wymaganej ilości opakowań z 20 op. na
21 op.

PTH
– zgodnie z wymogiem w SWZ, wykonawca winien zaoferować odczynnik PTH
do wykonania 4600 oznaczeń. W pozycji 19 formularza cenowego Abbott zaoferował 28
opakowań odczynnika. Do podanej ilości oznaczeń wykonawca winien doliczyć testy,
niezbędne do wykonania kontroli i kalibracji. Zatem na wykonanie 4600 oznaczeń w ciągu 24
miesięcy potrzebne jest 5691 testów (wielkość opakowania wynosi 200 testów) co stanowi
28,45 op. ≈ 29 op. W związku z powyższym Wykonawca Abbott, prosi Zamawiającego

o poprawienie, zgodnie z art. 223 ust. 2 p
kt. 2, oczywistej omyłki rachunkowej polegającej na
błędnym zaokrągleniu wymaganej ilości opakowań z 28 op. na 29 op.

SIROLIMUS
– zgodnie z wymogiem w SWZ, wykonawca winien zaoferować
odczynnik Sirolimus do wykonania 2600 oznaczeń. W pozycji 20 formularza cenowego
Abbott zaoferował 18 opakowań odczynnika. Do podanej ilości oznaczeń wykonawca winien
doliczyć testy, niezbędne do wykonania kontroli i kalibracji. Zatem na wykonanie 2600
oznaczeń w ciągu 24 miesięcy potrzebne jest 3691 testów (wielkość opakowania wynosi 200
testów) co stanowi 18,45 op. ≈ 19 op. W związku z powyższym Wykonawca Abbott, prosi
Zamawiającego o poprawienie, zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 2, oczywistej omyłki
rachunkowej polegającej na błędnym zaokrągleniu wymaganej ilości opakowań z 18 op. na
19 op.

TACROLIMUS
– zgodnie z wymogiem w SWZ, wykonawca winien zaoferować
odczynnik Tacrolimus do wykonania 16000 oznaczeń. W pozycji 21 formularza cenowego
Abbott zaoferował 85 opakowań odczynnika. Do podanej ilości oznaczeń wykonawca winien
dol
iczyć testy, niezbędne do wykonania kontroli i kalibracji. Zatem na wykonanie 16000
oznaczeń w ciągu 24 miesięcy potrzebne jest 17091 testów (wielkość opakowania wynosi
200 testów) co stanowi 85,45 op. ≈ 86 op. W związku z powyższym Wykonawca Abbott,
prosi
Zamawiającego o poprawienie, zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 2, oczywistej omyłki
rachunkowej polegającej na błędnym zaokrągleniu wymaganej ilości opakowań z 85 op. na
86 op.

Testosteron
– zgodnie z wymogiem w SWZ, wykonawca winien zaoferować
odczynnik Te
stosteron do wykonania 2800 oznaczeń. W pozycji 22 formularza cenowego
Abbott zaoferował 19 opakowań odczynnika. Do podanej ilości oznaczeń wykonawca winien
doliczyć testy, niezbędne do wykonania kontroli i kalibracji. Zatem na wykonanie 2800
oznaczeń w ciągu 24 miesięcy potrzebne jest 3891 testów (wielkość opakowania wynosi 200
testów) co stanowi 19,45 op. ≈ 20 op. W związku z powyższym Wykonawca Abbott, prosi
Zamawiającego o poprawienie, zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 2, oczywistej omyłki
rachunkowej pole
gającej na błędnym zaokrągleniu wymaganej ilości opakowań z 19 op. na
20 op.

TSH
– zgodnie z wymogiem w SWZ, wykonawca winien zaoferować odczynnik TSH
do wykonania 23000 oznaczeń. W pozycji 23 formularza cenowego Abbott zaoferował 120
opakowań odczynnika. Do podanej ilości oznaczeń wykonawca winien doliczyć testy,
niezbędne do wykonania kontroli i kalibracji. Zatem na wykonanie 23000 oznaczeń w ciągu
24 miesięcy potrzebne jest 24091 testów (wielkość opakowania wynosi 200 testów) co
stanowi 120,45 op. ≈ 121 op. W związku z powyższym Wykonawca Abbott, prosi
Zamawiającego o poprawienie, zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 2, oczywistej omyłki

rachunkowej polegającej na błędnym zaokrągleniu wymaganej ilości opakowań z 120 op. na
121 op.

Witamina B12
– zgodnie z wymogiem w SWZ, wykonawca winien zaoferować
odczynnik Witamina B12 do wykonania 2400 oznaczeń. W pozycji 24 formularza cenowego
Abbott zaoferował 15 opakowań odczynnika. Do podanej ilości oznaczeń wykonawca winien
doliczyć testy, niezbędne do wykonania kontroli i kalibracji. Zatem na wykonanie 2400
oznaczeń w ciągu 24 miesięcy potrzebne jest 3091 testów (wielkość opakowania wynosi 200
testów) co stanowi 15,45 op. ≈ 16 op. W związku z powyższym Wykonawca Abbott, prosi
Zamawiającego o poprawienie, zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 2, oczywistej omyłki
rachunkowej polegającej na błędnym zaokrągleniu wymaganej ilości opakowań z 15 op. na
16 op.

Progesteron
– zgodnie z wymogiem w SWZ, wykonawca winien zaoferować
odczynnik Progesteron do wykonania 1200 oznaczeń. W pozycji 26 formularza cenowego
Abbott zaoferował 10 opakowań odczynnika. Do podanej ilości oznaczeń wykonawca winien
doliczyć testy, niezbędne do wykonania kontroli i kalibracji. Zatem na wykonanie 1200
oznaczeń w ciągu 24 miesięcy potrzebne jest 2000 testów (wielkość opakowania wynosi 200
testów) co stanowi 10 op. Firma Abbott w swojej ofercie zaoferowała 10 op., co w zupełności
pokrywa wykonanie wymaganej ilości oznaczeń.

SHBG
– zgodnie z wymogiem w SWZ, wykonawca winien zaoferować odczynnik
SHBG do wykonani
a 1200 oznaczeń. W pozycji 27 formularza cenowego Abbott zaoferował
11 opakowań odczynnika. Do podanej ilości oznaczeń wykonawca winien doliczyć testy,
niezbędne do wykonania kontroli i kalibracji. Zatem na wykonanie 1200 oznaczeń w ciągu 24
miesięcy potrzebne jest 2200 testów (wielkość opakowania wynosi 200 testów) co stanowi
11 op. Firma Abbott w swojej ofercie zaoferowała 11 op., co w zupełności pokrywa
wykonanie wymaganej ilości oznaczeń.

Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy
Pzp. Zamawiający podał, że w formularzu cenowym w II części – Nazwa zamawianego
badania
– wymagał podania zaoferowanej ilości (szt) odczynników oraz ilości opakowań
odczynników potrzebnych do wykonania wymaganych badań i ilości oznaczeń w okresie
trwania umowy (24 miesiące). Zamawiający powziął wątpliwości, czy zaoferowana liczba
opakowań odczynników wystarczy na wykonanie wymaganej ilości oznaczeń. Wykonawca
został w tym zakresie wezwany do złożenia wyjaśnień. Ze złożonych wyjaśnień wynika,
że ilość opakowań w pozycjach 1-4 oraz 6-24 jest niewystarczająca. Wykonawca wskazał,
że 1 opakowanie zawiera 200 szt. testów i przyznał, że źle policzył opakowania, w związku

z czym wnosił o poprawienie niezgodności jako oczywistej omyłki rachunkowej na podstawie
art. 223 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Zamawiający zaznaczył, że celem wyjaśnień jest uzyskanie informacji dotyczących
całości lub części oferty, które budzą wątpliwości, tak by możliwa była ocena, czy badana
oferta spełnia wymagania SWZ. Złożenie wyjaśnień, które zawierają nowe informacje,
niezawarte uprzednio w treści oferty, o ilości sztuk w opakowaniu (brak tego w ofercie) dla
oferowanych produktów – prowadzi do uzupełnienia tej treści o nowe elementy,
w konsekwencji do zmiany pierwotnej tre
ści oferty. Jest to zmiana istotna. Przyjęcie
wyjaśnień należy uznać za niezgodne z art. 187 ustawy Pzp, który zakazuje dokonywania
jakichkolwiek zmian w treści oferty.
W związku z tym, że liczba opakowań zaoferowanych odczynników jest
niewystarczająca do wykonania zamówienia w okresie 24 miesięcy, taka oferta jest w ocenie
Zamawiającego niezgodna z warunkami zamówienia i podlega odrzuceniu.

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę, skład orzekający Izby uznał, że odwołanie nie
mogło zostać uwzględnione i podlegało oddaleniu w całości.

Ocena oferty Abbott
(Odwołującego)
Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, w
toku badania i oceny ofert zamawiający może
żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych
środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne
jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej
oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp z
amawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Nie było sporne między Stronami, że z treści oferty Odwołującego nie wynikała ilość
testów w jednym opakowaniu. Powyższe Odwołujący wprost przyznał, tak podczas składania
wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak też na rozprawie przed
Izbą. Dane te zostały Zamawiającemu przedstawione wraz ze złożonymi przez
Odwołującego wyjaśnieniami, w których podał on, iż dokonał nieprawidłowych zaokrągleń
liczby opakowań niezbędnych do wykonania ilości badań wymaganych przez

Zamawiającego. W ocenie Odwołującego podanie danych o ilości testów w opakowaniu nie
zmieniało treści oferty, a Zamawiający może powyższe niezgodności potraktować jako
oczywiste omyłki rachunkowe.
W ocenie Izby dostrzeżenia wymaga, iż z oczywistą omyłką rachunkową mamy do
czynienia, gdy omy
łka wynika z błędnej operacji rachunkowej na liczbach. Stwierdzenie
omy
łki może mieć miejsce w sytuacji, w której przebieg działania matematycznego może być
prze
śledzony i na podstawie reguł rządzących tym działaniem możliwe jest stwierdzenie
b
łędu w jego wykonaniu i błąd ten można poprawić wyłącznie w jeden sposób, niebudzący
żadnych wątpliwości. By zamawiający mógł poprawić omyłkę rachunkową musi posiłkować
się danymi zawartymi w ofercie, poprawa ma bowiem odnosić się do operacji rachunkowej
na liczbach, gdzie wynik tej operacji jest nieprawidłowy, natomiast dane podstawione do
operacji są znane. Zamawiający musi być w stanie samodzielnie zidentyfikować,
że z oczywistą omyłką rachunkową ma do czynienia. Tymczasem w przedmiotowej sytuacji
w ofercie Odwołującego danych będących częścią operacji matematycznej właśnie
brakowało (liczba testów w opakowaniu nie była wymagana do wskazania w ofercie).
Dlatego też, zdaniem składu orzekającego Izby, nie jest możliwe potraktowanie błędu, który
wystąpił w ofercie Odwołującego jako oczywistej omyłki rachunkowej. Samo podane
numerów katalogowych dla poszczególnych testów Izba uznała za niewystarczające do
dokonania poprawy. Numer katalogowy identyfikuje produkt ale nie
podaje informacji o ilości
testów w opakowaniu. Jak słusznie zauważył Przystępujący, nawet w trakcie trwania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego możliwa jest zmiana sposobu
konfekcjonowania testów. Zaś Zamawiający korzystając z podanego numeru samodzielnie
musiałby poszukiwać informacji o cechach danego produktu, w tym przypadku – ile testów
mieści jedno opakowanie. Brak jednego z elementów do przeprowadzenia działania
matematycznego powoduje, że zidentyfikowana omyłka traci walor oczywistości i nie ma
cech omyłki rachunkowej. Owszem, jako omyłki rachunkowe traktowane są także błędne
zaokrąglenia, przy czym dane, których te błędne zaokrąglenia są wynikiem, są częścią
operacji matematycznej, którą Zamawiający może przeprowadzić samodzielnie i taki błąd
zidentyfikować, co nie miało miejsca w przedmiotowym postępowaniu.
Warto również dodać, że Zamawiający w SWZ podał reguły odnoszące się do
zaokrąglania, co wynika z zapisów Rozdziału XVIII SWZ. Izba przyznaje, że reguły te
dotyczą wyliczenia ceny oferty [Dopuszcza się cenę jednostkową w zaokrągleniu do więcej
niż 2 miejsc po przecinku z zastrzeżeniem, że cena wynikowa wiersza/oferty będzie
wyliczona w zaok
rągleniu do 2 miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy
końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę)],
jednakże zasady te mogły
być także zastosowane do przeliczenia liczby opakowań. Są to bowiem powszechnie znane

i stos
owane reguły matematyczne, nie wymagające wiedzy specjalistycznej, czy
szczególnych umiejętności. Choć Odwołującemu znane są te mechanizmy zaokrąglania,
o czym świadczy treść złożonych wyjaśnień, to nie zastosowano ich do wypełnienia
formularza cenowego s
tanowiącego istotną cześć oferty Odwołującego.
Co do zasady Izba podziela stanowisko, że dokonanie poprawny w treści oferty jest
możliwe po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień od wykonawcy, tym niemniej wyjaśnienia
takie nie mogą kreować nowej treści oferty. Wyjaśnienia powinny odnosić się do elementów
zawartych już w ofercie i podlegać na rozjaśnieniu wątpliwości Zamawiającego co do
poszczególnych składowych oświadczenia złożonego przez danego Wykonawcę.
W prowadzonym postępowaniu informację o ilości testów w opakowaniu należy traktować
jako informację nową, nie wynikającą z pierwotnej treści oferty. Taka sytuacja przeczy
twierdzeniom Odwołującego, że nie doszło do zmiany treści oferty przez złożenie wyjaśnień.
Również omyłki rachunkowe mogą być poprawione po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień od
Wykonawcy. Odwołujący zdaje się jednak pomijać, że wyjaśnienia muszą koncentrować się
na danych z oferty
wynikających, a nie odnosić do nowych będących nowym elementem dla
treści oferty. Zamawiający natomiast nie jest zobowiązany do samodzielnego poszukiwania
danych, które pozwolą na ocenę ofert. To obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty
odpowiadającej wymogom i potrzebom Zamawiającego.
Być może w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
można było rozważyć zastosowanie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, a więc poprawienie
zaistniałych niezgodności jako innych omyłek polegających na niezgodności oferty
z dokumentami
zamówienia, niepowodujących jednak istotnych zmian w treści oferty. O takie
działania Zamawiającego Odwołujący jednak nie wnioskował.
Konkludując, Izba wyraża przekonanie, że czynność Zamawiającego polegająca na
odrzuceniu oferty Odwołującego była prawidłowa, a zarzuty odwołania w tej części nie
zasługiwały na uwzględnienie. Na marginesie tylko Izba zauważa, że pominęła wywody
Przystępującego zamieszczone w punkcie II pisma procesowego z dnia 20 stycznia 2022
roku. Przedstawiona tam argumentacja nie była podstawą odrzucenia oferty Odwołującego,
nie mieści się zatem w przedmiocie zaskarżenia określonej czynności Zamawiającego,
a tylko takie czynności podlegają ocenie Izby. Jeżeli Przystępujący jest zdania, że ocena
oferty Odwołującego była z jakiś powodów nieprawidłowa, a Zamawiający nie zidentyfikował
wszystkich niezgodności oferty, taki Wykonawca mógł w określonym terminie od otrzymania
informacji o wyniku postępowania skorzystać ze środków ochrony prawnej i wnieść własne
odwołanie.

Ocena oferty Siemens
(Przystępującego).

Te
sty wykazują wpływ na wynik oznaczeń w przypadku spożycia biotyny w dawkach
> 5 mg na dzień
Przystępujący w przedstawionym stanowisku nie przeczył, że część testów, które
zaoferował wykazuje wpływ biotyny na wynik badania, są to testy DHEAS, Kwas foliowy,
Testosteron, SHBG, Sirolimus
. Podkreślano jednak, że takie rozwiązanie Zamawiający
dopuścił w wyniku modyfikacji SWZ.
Dla rozstrzygnięcia przedmiotu sporu istotne wydaje się dokonanie wykładni
odpowiedzi udzielonej przez Zamawiającego na pytanie jednego z wykonawców.

Wykonawca skonstruował pytanie wielowątkowo, mianowicie wskazywał na „testy,
które ze względu na brak biotyny w swojej architekturze nie zawierają informacji na temat jej
wpływu oraz (podkreślenie własne) testy, które w swojej architekturze zawierają wiązanie
biotyna-streptawidyna,
jednak dla większości (podkreślenie własne) testów jest to wiązanie
sformowane w odczynniku i nie podlega wpływowi ze strony biotyny w próbce pacjenta
w stężeniach właściwych dla spożycia biotyny w dawkach 5 mg na dzień i wyższych.
Dla każdego z tych testów zbadany został wpływ interferencji ze strony biotyny przy różnych
wartościach stężeń, a wyniki badania opublikowane są w ulotkach odczynnikowych
”.
Niestety odpowiedź Zamawiającego udzielona została bardzo enigmatycznie i wskazywała,
że „Zamawiający dopuszcza również”.
Przy takiej konstrukcji pytania
pojawiły się wątpliwości, do jakich testów odnosić
trzeba
sformułowanie „większość testów”, czy do wszystkich oferowanych testów, czy do
testów zawierających wiązanie biotynowe, w których części wynik interferuje stosowanie do
zażywanej dawki biotyny, co przedstawiono w ulotkach. Izba doszła do wniosku, że przy
braku precyzyjnej odpowiedzi Zamawiającego, który ograniczył się do minimum, nie
dokonując w ogóle analizy złożoności problemu ujętego w pytaniu, zastosować należy
wyk
ładnię, która jest korzystniejsza dla Wykonawcy, zgodnie bowiem z zasadą podzielaną
przez doktrynę i orzecznictwo, niejasność, brak precyzji zapisów SWZ, nie może świadczyć
na niekorzyść wykonawcy. Innymi słowy, Wykonawca nie może ponosić negatywnych
konse
kwencji zaniechań Zamawiającego. Jeżeli udzielono takiego typu odpowiedzi,
Wykonawca składający ofertę, w tym przypadku Przystępujący, miał prawo przyjąć, że
Zamawiający odnosił się do wszystkich testów (czyli 26) i większość z proponowanych
testów nie mogła charakteryzować się wpływem biotyny na wynik badania (tylko 5 posiada
taką cechę). Zatem wymóg SWZ został przez ofertę Przystępującego spełniony.

Zaoferowane probówki nie spełniają wymogu „objętość martwa nie większa niż 50 µl”
Zaoferowane probówki nie są kubkami pediatrycznymi
Niewątpliwie w wymaganiach ogólnych analizatora Zamawiający wymagał
wykonywania
oznaczeń w próbkach pierwotnych oraz kubkach pediatrycznych oraz by
o
bjętość martwa nie była większa niż 50 μl. Częścią przedmiotu zamówienia było również
dostarczenie Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych w ilościach wynikających
z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z dwustronnych uzgodnień. Zakres i ilości
tych materiałów nie zostały szczegółowo opisane i określone. Wykonawcy sami wskazywali,
które materiały i w jakich ilościach będą potrzebne do prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia w formularzu cenowym. Każdy z wykonawców miał swobodę w przedstawieniu
tych danych.
W ocenie Izby Odwołujący w nieuprawniony sposób wywodzi, że jedynymi
próbówkami, które zaoferowane zostały przez Przystępującego, a które można brać pod
uwagę, są te ujęte w pozycji 11 formularza cenowego. Jak słusznie zauważył w stanowisku
pisemnym Przystępujący, w innych pozycjach formularza (poz. 27 i 28) ujęto inne naczynka,
spełniające wymagane w SWZ parametry. Izbie nie przedstawiono dowodów, z których
wynikałoby, że nie jest możliwe użycie tych próbówek w analizatorze głównym. Dowodem na
powyższą tezę nie może być dokumentacja fotograficzna znajdująca się na stronie 7 pisma
procesowego Odwołującego, z tego prostego powodu, że obrazuje ona karton z bliżej
niezidentyfikowaną zawartością, nawet bez jednoznacznego wskazania, że są to próbówki
zaoferowane przez Przystępującego. Dlatego też Izba uznała, że Przystępujący ujął
w formularzu ofertowym materiały eksploatacyjne o właściwych cechach niezbędne do
należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

A
nalizatory nie posiadają funkcji dowolnego definiowania pozycji citowej poprzez
naciśnięcie jednego przycisku
Istotą wymagania określonego w SWZ, w ocenie składu orzekającego Izby, było
umożliwienie zdefiniowania, które badanie ma być wykonane jako pilne. Zamawiający opisał
to wymaganie, jako
„naciśnięcie jednego przycisku”, co zdaje się opisywać pilność
wykonania badania
i nieskomplikowany proces, który do rozpoczęcia wykonywania badania
doprowadzi. Zdaniem Izby istotne jest, czy taka możliwość w ogóle istnieje w danym
analizatorze, a nie to czy do uruchomienia tej procedury użyty zostanie przycisk, czy też jej
uruchomien
ie odbędzie się w inny sposób. Izba uważa, że opis określonych funkcjonalności
ważny jest z punktu osiągnięcia celu zakładanego dla danego działania. Dostrzeżenia
bowiem wymaga, iż to właśnie cel ma znaczenie dla Zamawiającego, nie zaś czy zostanie
on, jak
w tym przypadku osiągnięty przez naciśnięcie jednego przycisku, czy przez

wstawienie tacki do bramki dedykowanej badaniom pilnym.
Skuteczność prowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyraża się również przez możliwość
uzyskania przedmi
otu, który spełniał będzie potrzeby Zamawiającego, a nie przez ścisłe
egzekwowanie niczemu nie służących zapisów.
Odwołujący ani w odwołaniu, ani na rozprawie nie podał na czym innym mogłoby
polegać definiowanie pozycji citowej, niż interpretacja przedstawiona przez Izbę powyżej. Nie
dokonano analizy jaka jest istota tej funkcji dla pracy analizatora i potrzeb Zamawiającego.
Przystępujący podał, że w jego urządzeniu funkcja ta „polega na wstawieniu próbki
pilnej do bramki dedykowanej właśnie dla próbek pilnych. Każda próbka wstawiona tą
bramką uzyskuje status pilnej, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności –
programowania czy używania jakichkolwiek przycisków. Taka funkcja – wstawianie próbki do
bramki dedykowanej dla badań cito jest szybsza i efektywniejsza niż używanie przycisku”
.
Taki sposób spełnienia wymogu SWZ, w ocenie Izby czyni zadość potrzebom
Zamawiającego.

A
nalizator dysponuje innym zakresem temperaturowym chłodzenia odczynników niż
wskazany przez Zamawiającego
Zamawiający określił, by analizator wyposażony był w system chłodzenia
odczynników w analizatorze do temperatury lodówki (zakres temperaturowy 2-12˚C.),
pozwalający na przechowywanie odczynników na pokładzie, bez konieczności chowania ich
do lodówki zewnętrznej. Analizator oferowany przez Przystępującego pracuje w zakresie
4-10
˚C.
W ocenie Izby jeżeli Zamawiający określił, że zakres temperatury wynosić ma 2-12
stopni, to każde urządzenie, które pracuje w temperaturze między 2 do 12 stopni spełniało
będzie ten wymóg. Innymi słowy, Zamawiający nie określił ściśle zakresu jako jednego
przedziału, ale podał wartość minimalną i maksymalną. Każda wartość pomiędzy nimi,
będzie właściwa.
Odczytywanie wymagania w sposób przedstawiony w odwołaniu oznaczałoby
ograniczenie konkurencji, c
zyli cel sprzeczny z ustawą Pzp. Wskazywanie konkretnych
przedziałów temperaturowych nie służyłoby niczemu innemu niż zawężeniu wyboru do
określonych urządzeń, podczas gdy w tym wymaganiu istotne jest, by nie występowała
konieczność przenoszenia odczynników do lodówki zewnętrznej, a możliwe było ich
przechowywanie na pokładzie analizatora. Każdy producent może zaś inaczej ustawić
zakres temperatury dla produkowanego urządzenia i dedykowanych odczynników, ważne
jest by odczynniki nie ulegały degradacji w zbyt wysokiej temperaturze lub przy zmianie

temperatury lub środowiska przechowywania. Takie warunki spełnia analizator oferowany
przez Przystępującego.

Analizatory mają wymiary niezgodne z wymogami Zamawiającego
A
nalizatory nie zapewniają wymaganej przepisami BHP przestrzeni roboczej i ciągów
komunikacyjnych
Odnosząc się do zasadności tych zarzutów, skoro Zamawiający dopuścił,
odpowiadając na pytania wykonawców, możliwość zaoferowania dwóch analizatorów, mało
prawdopodobnym wydaje się, że pozostawił nadal aktualnym wymóg dotyczący wymiarów
dla jednego analizatora.
Ponownie dostrzeżenia wymaga, iż odpowiedź Zamawiającego na
pytanie była szczątkowa, udzielona bez większej refleksji i analizy pytania. Bez znajomości
specyfiki pomieszczeń Zamawiającego można przyjąć, że 2 analizatory będą zajmować
więcej miejsca niż jedno urządzenie, trudno więc oczekiwać, że będą one spełniały wymogi
dla pierwotnie określonych wymiarów każdy.
Z pytania Wykonawcy wynikało, że jego pracownicy przeprowadzili wizję lokalną,
dokonal
i pomiarów pomieszczenia i uzyskane wyniki pozwalające na rozmieszczenie dwóch
urządzeń, przy zachowaniu przestrzeni roboczej i ciągów komunikacyjnych wymaganych
przepisami BHP. Nie można również pominąć, że Zamawiający nie uczynił częścią SWZ
rzutów, czy planów pomieszczeń, w których wykorzystywane mają być urządzenia. Nie podał
żadnych wymiarów tych pomieszczeń, nie scharakteryzował ich w żaden sposób, określając
liczbę osób w nich pracujących, nie wymienił sprzętów, które są konieczne do
funkcjonowania l
aboratorium. Zakreślone przywołanymi punktami SWZ obowiązki miały
ogólny charakter. Odwołujący nie przedstawił dowodów, które potwierdzałyby zasadność
zarzutów. Dokumentacja fotograficzna zamieszczona na stronach 11 i 12 pisma
procesowego nie jest wystarcz
ająca do uwzględnienia zarzutów. Obrazuje ona bowiem stan
obecnie istniejący, nie jest wykluczone, że możliwa jest inna aranżacja pomieszczenia przy
uwzględnieniu gabarytów i wymiarów urządzeń oferowanych przez Przystępującego.

Konkludując, w świetle powyższych ustaleń Izba uznała za niezasadne zarzuty
odwołania wskazujące na naruszenia przez Zamawiającego przepisów wymienionych
w petitum odwołania. Odwołujący w żaden sposób nie wykazał, że Zamawiający naruszył
wskazywane przepisy ustawy Pzp, a jego dzia
łania miały charakter świadomy i celowy. Izba
uważa, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego było prowadzone przy
uwzględnieniu
zasad
przejrzystości,
równego
traktowania
wykonawców
i uczciwej konkurencji.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 oraz art.
575 ustawy Pzp, a także w oparciu o przepisy § 5 pkt 1 i 2 lit. b oraz § 8 ust. 2 pkt 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020r., poz. 2437 ze
zmianami), orzekając w tym zakresie o obciążeniu kosztami postępowania stronę
przegrywaj
ącą, czyli Odwołującego.


Przewodniczący:

…………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie