eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 17/22
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-01-24
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 17/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 19 stycznia 2022
r. odwołania wniesione-
go do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej dniu 3 stycznia 2022 r. przez wykonawcę Enig-
ma Systemy Ochrony Informacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, ul. Jutrzenki 116

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego –
Skarb Państwa – Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyki 4orzeka:
1.
Umarza postępowanie w zakresie zarzutów (zgodnie z numeracją przyjętą w odwoła-
niu): III.B.2, III.B.3, III.C, III.D.1, III.D2, III.D.3, III.D.5 i III.D.6, w pozostałym zakresie
oddala odwołanie.
2.
kosztami postępowania obciąża wykonawcę Enigma Systemy Ochrony Informacji
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki
116
i:
2.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
Enigma Systemy Ochrony Informacji spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116
tytułem wpisu od
odwołania,
2.2.
zasądza od wykonawcę Enigma Systemy Ochrony Informacji spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki
116
na rzecz
zamawiającego – Skarb Państwa – Sąd Apelacyjny we Wro-
cławiu, ul. Energetyki 4
kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset
złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego ponie-
sione z tytułu wydatków pełnomocnika.


Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w
terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.Przewodniczący:………………………….Sygn. akt KIO 17/22
Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie
oraz modyfikację systemu Portal Informacyjny Sądów Powszechnych” zostało wszczęte
ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2021 r. pod nume-
rem 2021/S 248-656687.

W dniu 22 grudnia 2021 r. zam
awiający zamieścił specyfikację warunków zamówienia
(SWZ).
W dniu 3 stycznia 2022 r. odwołujący wniósł odwołanie. Odwołanie zostało wniesione przez
pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30 grudnia 2021 r. udzielo-
nego przez prezesa za
rządu i prokurenta ujawnionych w KRS i upoważnionych dołączonej
reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Odwołanie zostało przekazane zamawiającemu w
dniu 3 stycznia 2022 r.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu, że w toku przedmiotowego postępowania naruszył
przepisy:
a)
art. 16 pkt 1), 2) oraz 3) ustawy w zw. z art. 17 ust. 2 oraz 3 ustawy W' zw. z art. 112
ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4) ustawy w zw. z art. 116 ust. 1 ustawy
przez sformułowanie warunku
udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych w sposób nie-
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz ograniczający konkurencję, w zakresie w
jakim z
amawiający w ww. warunku wskazał, że o udzielenie zamówienia może ubiegać się
wy
konawca, który:
„w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowa-
d
zenia działalności jest krótszy - w tym okresie), zrealizował (wykonał) lub - w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych - nadal realizuje (wykonuje) w sposób należyty co naj-
mniej:
-
jedno zamówienie (rozumiane jako jedna umowa), które trwało co najmniej 24 miesięcy, o
wartości nie mniejszej niż 250 brutto miesięcznie (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zło-
tych brutto), którego przedmiotem była/jest usługa utrzymaniowa polegająca na pozostawa-
niu w gotowości serwisowej i gwarantowanego SLA dla błędów oraz obsługi za pomocą por-
talu WWW, rozpoznawaniu przyczyn i usuwaniu błędów oraz skutków błędów, rozpoznawa-
niu skutków awarii oraz przygotowanie i wdrażanie poprawek dla systemu teleinformatycz-
nego:
i. posia
dającego co najmniej: 5 000 użytkowników wewnętrznych, 100 000 użytkowników
zewnętrznych, 50 000 000 dokumentów (plików dowolnego typu),

ii. działającego w części tub w całości w sieci Internet,
iii. posiadającego publiczne API,
iv. działającego w trybie HA (wysoka dostępność). ”
(Pkt VII. 1.2) lit. a) tiret 2 SWZ);
b)
art. 99 ust. 1, 2 i 4 w zw. z art. 16 pkt 1), 2) i 3) ustawy przez opisanie przedmiotu
zamówienia w sposób nadmierny, zbyt rygorystyczny w stosunku do przedmiotu zamówienia
oraz nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na spo-
rządzenie oferty, a także naruszający uczciwą konkurencję, w zakresie, w jakim zamawiający
wskazał, że:

za Błąd importu danych źródłowych rozumie się „brak lub błąd importu danych z systemu
źródłowego w szczególności wynikający z: - błędu, braku lub nieaktualnej wersji usługi uru-
chamiającej importy danych, - braku uprawnień użytkownika systemowego do uruchamiania
usługi uruchamiającej importy danych, - braku uprawnień użytkownika systemowego do za-
sobów dyskowych koniecznych do działania usługi uruchamiającej importy danych i samych
importerów danych, - błędów, braku lub nieaktualnej wersji aplikacji importerów (np. Dossier,
Eprot
okót, SMIPI) - uszkodzeń lokalnych baz importerów tub API, - błędnych zmian lub
ustawień w konfiguracji lokalnej tub centralnej, - ograniczenia tub braku dostępu do baz da-
nych SRB i wspomagających sekretariaty sądowe (np. CAPE, CRCS/RCS), jeśli systemy te
będą wykorzystywane do zasilania Systemu. z ograniczenia lub braku dostępu do zasobów
dyskowych z nagraniami i dokumentami”, a czas usunięcia ww. Błędu to 48 godzin od wy-
stąpienia pierwszego ze zdarzeń: „- zidentyfikowania braku lub błędu importu (za pomocą
informacji pochodzących z monitoringu wykonawcy tub zamawiającego, logów lub istnieją-
cych narzędzi Systemu w tym w szczególności SMIPI) lub - daty zgłoszenia przez zamawia-
jącego lub Użytkownika Końcowego” - pkt 4.8.3 OPZ poz. 4 tabeli definicja Błędu importu
danych źródłowych;
2.
kategoryzuje Zgłoszenia na formularzu zgłoszenia zgodnie z kwalifikacją określoną w
tabeli zawierającej rodzaje kwalifikacji Zgłoszeń (pkt 4.6.3.). Zamawiający ma prawo pod-
nieść priorytet każdego Zgłoszenia ze względu na ważny interes Użytkowników, wydajność i
bezpieczeństwo Systemu. Po zmianie kategorii Zgłoszenia, jego sposób realizacji określany
je
st przez nową kategorię Zgłoszenia, a czas realizacji w przypadku zmiany kategorii na
wyższą liczony jest od momentu poinformowania wykonawcy o zmianie kategorii w Systemie
Zgłoszeniowym (pkt 4.8.4 ppkt 3 i 4 OPZ);
3.
„Cenę oferty należy wskazać na formularzu ofertowym (załącznik nr 3 do SWZ), z
uwzględnieniem podziału procentowego ceny. Oferta niespełniająca podziału procentowego,
będzie podlegać odrzuceniu jako sprzeczna z treścią SWZ” (pkt XV. 3 SWZ), a w Załączniku
nr 3 do SWZ Formularzu ofertowym (kolu
mna 2 tabeli) wskazano wartości procentowego

podziału wartości wynagrodzenia za poszczególne zakresy, których wykonawca powinien
prz
estrzegać;
c)
art. 99 ust. 1, 2 i 4 ustawy w zw. z art. 433 pkt 4 ustawy w zw. z art. 16 pkt 1), 2) i 3)
ustawy przez
opisanie przedmiotu zamówienia w sposób nieuwzględniający wszystkich wy-
magań mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty w zakresie, w jakim zamawiający
wskazał, że łączna maksymalna liczba Modyfikacji możliwych do zlecenia wykonawcy wyno-
si 40 000 roboczogodzin (pkt 4.9.1 OPZ, 11.1.2) SWZ oraz par. 1 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy)
-
bez dookreślenia minimalnej ilości roboczogodzin, jaka będzie wykorzystana przez zama-
wiającego na etapie realizacji umowy;
d)
art. 353 1 w. zw. z art. 5 oraz art. 487 par 2 Kodeksu c
ywilnego w związku z art. 99
ust. 1 ustawy w zw. z art. 16 pkt 1),' 2) oraz 3) ustawy oraz art. 8 ust. ustawy przez
sporzą-
dzenie obowiązującego w postępowaniu wzoru umowy, w sposób naruszający zasady
w
spółżycia społecznego w zakresie, w jakim w:
1. par 9 u
st. 3 wzoru umowy wskazano: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych nali-
czonych zgodnie z postanowieniami ust. 1 i ust. 2, nie może przekroczyć 100% wynagrodze-
nia, o którym mowa w par 5 ust. 1 umowy”;
2. par.
9 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy wskazano, że wykonawca zapłaci następującą karę
umowną: „przy braku informowania bez zbędnej zwłoki zamawiającego, w formie pisemnej, o
wszelkich zagrożeniach, przeszkodach, czy utrudnieniach powstałych w toku wykonywania
Usług, które mogą mieć wpływ na realizację umowy, oraz do poinformowania o proponowa-
nych sposobach obsługi tych ryzyk wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00
zł (słownie: tysiąc złotych 00/ 100) za każde uchybienie”;
3. par. 9 ust. 1 pkt 26), 43)-47) wzoru umowy -
określające kary umowne za brak dotrzyma-
nia obowiązków związanych z ochroną przetwarzania danych osobowych w sposób niejed-
noznaczny oraz nadmierny,
4. par. 10 ust. 3 wzoru umowy wskazano na swobodne uprawnienie do wypowiedzenia
umowy przez
zamawiającego: „Po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zamawia-
jący jest uprawniony do rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wy-
powiedzenia.
Rozwiązanie umowy nie wyłącza odpowiedzialności wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji
na wykonane Usługi wsparcia technicznego i serwisu oraz odebrane Modyfikacje”;
5.
par. 10
ust. 2 pkt 1 wzoru umowy wskazano na możliwość wypowiedzenia umowy z
następującej przyczyny: „wykonawca naruszył trzykrotnie którekolwiek ze swoich zobowią-
zań wynikających z przepisów prawa tub z treści umowy i nie zaprzestał naruszeń w termi-
nie, nie krótszym niż trzy Dni robocze, wyznaczonym przez zamawiającego. Wezwanie musi
być dokonane w formie pisemnej”;

6.
par 5 ust. 7-
13 Ogólnych Warunków Umowy (Załącznik nr 2 do wzoru umowy), zgod-
nie z którymi zamawiający wymaga do rozliczenia z wykonawcą przedkładania przez wyko-
nawcę oświadczenia podwykonawcy o dokonaniu zapłaty należnego mu wynagrodzenia, jak
również zamawiający ustalił warunki płatności bezpośredniej na rzecz podwykonawców, mi-
mo
że w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z rodzajem umowy na roboty bu-
dowlane.
Wniósł wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu zmodyfikowania treści
SWZ oraz załączników do SWZ:
Dokonanie modyfikacji warun
ku udziału w postępowaniu z pkt VII. 1 .2) lit. a) tiret 2 SWZ w
następujący sposób:
„- jedno zamówienie (rozumiane jako jedna umowa),. które trwało co najmniej 24 miesięcy, o
wartości nie mniejszej niż 250 000,- zł brutto miesięcznie (słownie: dwieście pięćdziesiąt ty-
sięcy złotych brutto), którego przedmiotem była/jest usługa utrzymaniowa polegająca na po-
zostawaniu w gotowości serwisowej i gwarantowanego SLA dla błędów oraz obsługi za po-
mocą portalu WWW, rozpoznawaniu przyczyn i usuwaniu błędów oraz skutków błędów, roz-
poznawaniu skutków awarii oraz przygotowanie i wdrażanie poprawek dla systemu telein-
formatycznego spełniającego łącznie wymagania:
a. posiadającego co najmniej 3 z 5 wymienionych poniżej cech:
i. 5 000 użytkowników wewnętrznych,
ii. 100 000 u
żytkowników zewnętrznych
iii. 50 000 000
dokumentów (plików dowolnego typu)
iv. 300 000 komunikatów na dobę (przetwarzanych i zapisywanych z oznaczeniem czasu i
daty)
v. 100 000 000 rocznego przyrostu zapisów/zdarzeń w systemie
b.
działającego w części lub w całości w sieci Internet,
c.
posiadaj
ącego API pozwalające na dołączenie dowolnego systemu zewnętrznego
d.
działającego w trybie HA (wysoka dostępność). ”
2.
Dokonanie modyfikacji pkt 4.8.3 OPZ poz. 4 tabeli przez
wskazanie, że z definicji
Błędu importu danych źródłowych wyłączone zostają brak lub błąd importu danych z syste-
mu źródłowego, które są spowodowane nieprawidłowym działaniem systemów, za które wy-
konawca na podstawie niniejszej u
mowy nie odpowiada oraz że w takim przypadku czas
naprawy (jeżeli wymaga. podjęcia czynności przez wykonawcę mimo przyczyny usterki w
innym systemie) jest uzależniony od usunięcia przyczyn leżących po stronie innego systemu,
a w konsekwencji, że kara umowna o której mowa w par. 9 ust. 1 pkt 30 wzoru umowy nie
będzie naliczana;
3.
Wykreślenie z pkt 4.8.4 ppkt 3) OPZ zdania drugiego oraz wykreślenie pkt 4.8.4 ppkt
4) opz;

4.
Wykreślenie pkt XV. 3 SWZ oraz kolumny 2 tabeli z Załącznika nr 3 do SWZ
(Formularz ofertowy);
5.
Doprecyzowanie pkt 4.9.1 OPZ, 11.1.2) SWZ oraz par 1 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy
przez
określenie minimalnej ilości roboczogodzin, która zostanie wykorzystana na etapie
realizacji zamówienia oraz wskazanie, że będzie to nie mniej niż 25 000 roboczogodzin;
6.
Dokonanie modyfikacji par 9 ust. 3 wzoru umowy w nas
tępujący sposób: „Łączna
maksymalna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z postanowieniami ust. 1 i ust. 2,
nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia, o którym mowa w par 5 ust. 1 Umowy”;
7.
Wykreślenie par 9 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy;
8.
Prawidłowe doprecyzowanie w par 9 ust. 1 pkt 43)-47) wzoru umowy przypadków
nałożenia kar umownych, wykreślenie par 9 ust. 1 pkt 26 wzoru umowy;
9.
Wykreślenie par 10 ust. 3 wzoru umowy;
10.
Doprecyzowanie par 10 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy przez
określenie, że uchybienie, o
którym mowa w tym postanowieniu dotyczy tej samej, powtarzającej się trzykrotnie nieprawi-
dłowości oraz wykreślenie z przedmiotowego postanowienia ogólnikowego odniesienia do
uchybień wynikających z przepisów prawa;
11 . Wykreślenia par 5 ust. 7-13 Ogólnych Warunków Umowy (Załącznik nr 2 do wzoru
umowy) lub wskazania, że w przypadku niniejszej umowy w sprawie zamówienia nie mają
one zastosowania.
Odwołujący wskazał, że ma interes we wniesieniu niniejszego odwołania. W wyniku naru-
szenia przez
zamawiającego ww. przepisów ustawy, interes odwołującego w uzyskaniu za-
mówienia doznał uszczerbku, gdyż objęte odwołaniem czynności zamawiającego uniemożli-
wiają odwołującemu ubieganie się o udzielenie zamówienia, a tym samym dokonanie wyboru
jego oferty i uzyskania przed
miotowego zamówienia. Wskazał, że uwzględnienie odwołania
doprowadzi do zniesienia postawionych przez
zamawiającego nadmiernie rygorystycznych i
nieproporcjonalnych do przedmiotu zamówienia ograniczeń kręgu potencjalnych wykonaw-
ców, w tym odwołującego, którzy będą mogli złożyć ofertę z realną szansą na uzyskanie za-
mówienia. Wskazał nadto, że objęte odwołaniem czynności zamawiającego prowadzą do
możliwości poniesienia szkody przez odwołującego polegającej na uniemożliwieniu odwołu-
jącemu złożenia oferty, ubiegania się o zamówienie i uzyskania zamówienia. Odwołujący ma
interes we wniesieniu odwołania, gdyż sprzeczne z ustawą ww. czynności zamawiającego w
sposób negatywny oddziałują na możliwości udziału odwołującego w postępowaniu.
Stosownie do treści art. 112 ust. 1 PZP zamawiający określa warunki udziału w postępowa-
niu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności
wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako mini-
malne poziomy zdolności.

Z
godnie z uchwałą Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 czerwca 2018r. KIO/ KU 27/18,
której wnioski zachowują aktualność na gruncie obowiązującej obecnie ustawy: "kwestia
proporcjonalności warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
d
oczekała się kompleksowej analizy w doktrynie i judykaturze KIO i ETS (obecnie - TSUE),
Izba ogólnie wskazuje, że określenie „proporcjonalny” oznacza tyle co „zachowujący właści-
wą proporcję”. Miarą owej właściwej proporcji jest zachowanie niezbędnej równowagi między
interesem polegającym na uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem
potencjalnych wykonawców, którzy nie mogą być z góry eliminowani przez wprowadzanie
nadmiern
ych wymagań podmiotowych. Innymi słowy warunek proporcjonalny to warunek,
który nie jest nadmierny, czego stwierdzenie wymaga przeprowadzenia tzw. testu proporcjo-
nalności, polegającego na wykazaniu, że podjęte działania są adekwatne i konieczne do
osiągnięcia wybranego celu (zob. przykładowo wyrok z dnia 16 września 1999 r. w sprawie
C-
414/97 Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Hiszpanii, czy z dnia 23 grudnia 2009
r. w sprawie C-376/08 Serrantoni Srl i Consorzio stabile edili Scrt v. Comune di Milano)."
Sformułowany przez zamawiającego warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
techn
icznej i zawodowej określony w Pkt VII. 1 .2) lit. a) tiert 2 SWZ jest nieadekwatny do
przedmiotu zamówienia i ograniczający uczciwą konkurencję. Zgodnie z ww. postanowie-
niem SWZ o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
„w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowa-
dzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), zrealizował (wykonał) lub - w przypadku
świadczeń okresowych tub ciągłych - nadał realizuje (wykonuje) w sposób należyty co naj-
mniej:
-
jedną usługę obejmującą stworzenie lub modernizację, instalację i wdrożenie syste-
mu informatycznego w minimum 50 (pięćdziesięciu) lokalizacjach (o różnych adresach pocz-
towych), wykonanym w technologii webowej, o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN
(słownie: piętnaście milionów złotych) brutto. Przez technologie webowe zamawiający rozu-
mie program komputerowy
, który pracuje na serwerze i komunikuje się przez sieć kompute-
rową z komputerem użytkownika z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika;
-
jedno zamówienie (rozumiane jako jedna umowa), które trwało co najmniej 24 miesięcy, o
wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto miesięcznie (słownie: dwieście pięćdziesiąt
tysięcy złotych brutto), którego przedmiotem była/jest usługa utrzymaniowa polegająca na
pozostawaniu w gotowości serwisowej i gwarantowanego SLA dla błędów oraz obsługi za
pomocą portalu WWW, rozpoznawaniu przyczyn i usuwaniu błędów oraz skutków błędów,
rozpoznawaniu skutków awarii oraz przygotowanie i wdrażanie poprawek dla systemu telein-
formatycznego:
i.
posiadającego co najmniej: 5 000 użytkowników wewnętrznych, 100 000 użytkowni-
ków zewnętrznych, 50 000 000 dokumentów (plików dowolnego typu),

ii. działającego w części lub w całości w sieci Internet,
iii. posiadającego publiczne API,
iv. działającego w trybie HA (wysoka dostępność).
Zamawiający dopuszcza, aby na potwierdzenie warunków opisanych w tiret pierwsze i drugie
pow
yżej wykonawca wykazał się realizacją jednej, tej samej usługi/jednego tego samego
zamówienia, o ile usługa ta / zamówienie to potwierdza każdy z wymogów postawionych
przez
zamawiającego”
Zamawiający sformułował warunek w sposób bardzo szczegółowy i wskazał konkretne cechy
systemu, którego ma dotyczyć doświadczenie wykonawcy. Odwołujący wskazał, że przed-
miotem niniejszego zamówienia są skomplikowane usługi utrzymaniowe oraz modyfikacje
systemu informatycznego, jednak ograniczenie doświadczenia do trzech cech systemu (tiret
„i” warunku) jako jedynych referencyjnych dla oceny spełniania warunku jest niezasadne i
nieadekwatne. Rozszerzenie oraz uelastycznienie warunku przy zachowaniu wysokich wy-
magań dotyczących zakresu zamówienia (brak zmiany czasu trwania umowy utrzymaniowej,
jej wartości miesięcznej, czy jej przedmiotu) rozszerzy konkurencję a jednocześnie zabez-
pieczy interes
zamawiającego polegający na dążeniu do wyboru wykonawcy posiadającego
doświadczenie adekwatne do stopnia zaawansowania niniejszego zamówienia. Zapropono-
wane przez
odwołującego modyfikacje warunku udziału w postępowaniu nie dotyczą wykre-
ślenia wskazanych obecnie przez zamawiającego wymagań, ale poszerzają cechy referen-
cyjnego systemu, którego miałoby dotyczyć doświadczenie, tj. przez realizację 3 z 5 cech:
i.
5 000 użytkowników wewnętrznych,
ii.
100 000 użytkowników zewnętrznych
iii.
50 000 000 dokumentów (plików dowolnego typu) - tirety i-iii są wskazane obecnie w
SWZ
iv. 300 000 komunikatów na dobę (przetwarzanych i zapisywanych z oznaczeniem czasu
i daty)
v. 100 000 000 rocznego przyrostu zapisów/zdarzeń w systemie
Tirety iv i v, które zostały zaproponowane w żądaniach petitum odwołania także odnoszą się
do utrzymania złożonego systemu informatycznego, z dużą ilością danych, jak również po-
twierdzają, że wykonawca posiada proporcjonalne do przedmiotu zamówienia doświadcze-
nie. Zamówienie, którego dotyczy niniejsze postępowanie również odnosi się do systemu,
który przetwarza znaczą ilość komunikatów na dobę oraz wskazuje na znaczny roczny przy-
rost zapisów/ zdarzeń w systemie. Podane obecnie przez zamawiającego w SWZ cechy są
zatem tylko jednymi z możliwych do opisania cech dużego systemu informatycznego. Zapro-
ponowana przez
odwołującego modyfikacja wskazuje na realizację 3 z 5 ww. cech, co po-
zwala uelastycznić warunek (rozszerzyć konkurencję), a jedocześnie wyłonić wykonawcę
mogącego należycie wykonać przedmiotowe zamówienie.

Zarzuty dotyczące opisu przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy
„Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. Stosownie do art. 99
ust. 4 ustawy
„Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrud-
niać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów
tub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty tub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejo-
wania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. ”
W związku z brzmieniem art. 99 ustawy, aktualny pozostaje dorobek orzecznictwa i doktryny
dotyczący art. 29 ust. 1 poprzednio obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych z
2004 r., zgodnie z którym przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wy-
czerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając
wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Powołał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2014-09-11, KIO 1786/14, wyrok Krajowej
Izby Odwoławczej z dnia 2015-05-18, KIO 897/15
Ponadto, również w myśl art. 16 ustawy, czynności zamawiającego powinny zmierzać do
zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich wykonawców oraz
zachowywać zasadę proporcjonalności. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w spo-
sób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Z treści cytowanych przepisów wynika dla
zamawiającego zakaz dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający do-
stęp do zamówienia wykonawcy, który potencjalnie jest w stanie wykonać to zamówienie.
Formułując wymogi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia zamawiający winien kierować
się celem, jakiemu zamawiane produkty mają służyć. Każde wymaganie ma znajdować uza-
sadnienie w obiektywnych potrzebach
zamawiającego.
Błąd importu danych - definicja i zakres.
a)
Zgodnie z pkt 4.8.3 OPZ poz. 4 tabeli za Błąd importu danych źródłowych rozumie się
„brak lub błąd importu danych z systemu źródłowego w szczególności wynikający z: - błędu,
braku lub nieaktualne
j wersji usługi uruchamiającej importy danych, braku uprawnień użyt-
kownika systemowego do uruchamiania usługi uruchamiającej importy danych, braku
uprawnień użytkownika systemowego do zasobów dyskowych koniecznych do działania
usługi uruchamiającej importy danych i samych importerów danych, - błędów, braku lub nie-
aktualnej wersji aplikacji importerów (np. Dossier, Eprotokół, SMIPI) - uszkodzeń lokalnych
baz importerów tub API, - błędnych zmian lub ustawień w konfiguracji lokalnej lub centralnej,
- ogranicz
enia tub braku dostępu do baz danych SRB i wspomagających sekretariaty sądo-
we (np. CAPE, CRCS/RCS), jeśli systemy te będą wykorzystywane do zasilania Systemu. - z
ograniczenia lub braku dostępu do zasobów dyskowych z nagraniami i dokumentami. Na-

prawa
błędów importerów lokalnych polega na pełnym przywróceniu ich funkcjonalności po-
twierdzonego dokonaniem skutecznego importu danych (nocny import przyrostowy). wyko-
nawca
powinien usunąć błąd przy wykorzystaniu narzędzi zdatnego dostępu i diagnostyki
zdaln
ej, a w przypadku nie uzyskania dostępów do zasobów serwerów lokalnych, gdzie uru-
chomion
a jest usługa importu, naprawa polegać musi na precyzyjnym wskazaniu przyczyn
wy
stąpienia błędu i wsparciu Administratora Lokalnego Systemu w jego rozwiązaniu za po-
średnictwem systemu zgłoszeniowego, mailowo lub telefonicznie. Do diagnozy przyczyn błę-
du wykonawcy
powinny posłużyć pliki konfiguracyjne i togi (importera, systemowe lub inne)
uzyskane: - samodzielnie przez
wykonawcę z Systemu za pomocą narzędzia SMIPI lub
przekazane wykonawcy przez Administratora, Administratora Lokalnego Systemu lub pra-
cownika linii wsparcia. Jeśli poziom logowania jest niewystarczający wykonawca w ramach
usługi utrzymania powinien wprowadzić konieczne zmiany do Systemu zwiększające poziom
l
ogowania”.
b)
Jednocześnie czas usunięcia ww. Błędu to „48 godzin od wystąpienia pierwszego ze
zdarzeń: zidentyfikowania braku lub błędu importu (za pomocą informacji pochodzących z
monitoringu wykonawcy lub
zamawiającego, logów lub istniejących narzędzi Systemu w tym
w szczególności SMIPI) lub - daty zgłoszenia przez zamawiającego lub Użytkownika Końco-
wego. ”
Odwołujący wskazał, że powołana definicja Błędu importu danych źródłowych jest niejedno-
znaczna, zbyt szeroka i może prowadzić do obarczania wykonawcy nieuzasadnioną, rozsze-
rzoną odpowiedzialnością za nieprawidłowości niewynikające z działania systemu, za które-
go utrzymanie i modyfikacje jest on odpowiedzialny na podstawie umowy.
W ramach Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych działają różnego rodzaju systemy,
które są niezależne od czynności realizowanych przez wykonawcę na podstawie przedmio-
towej umowy (np. Sędzia 2, SAWA). Portal Informacyjny Sądów Powszechnych wyłącznie
prezentuje dane, które są pobierane z innych systemów. Wskazana przez zamawiającego
definicja dotyczy jakiegokolwiek Błędu importu danych źródłowych bez wskazania, po której
ze stron brak lub błąd importu danych z systemu jest spowodowany. Powyższe rodzi nieuza-
sadnioną dowolność i uznaniowość po stronie zamawiającego, który za każdy błąd w ww.
zakr
esie może obarczać wykonawcę. Na takie ryzyko wskazuje m.in. postanowienie, zgodnie
z którym czas na usunięcie Błędu importu danych źródłowych to 48 godzin od daty zgłosze-
nia przez
zamawiającego lub Użytkownika Końcowego. Zamawiający przewiduje, że w przy-
padkach, gdy monitorowanie realizowane w ramach u
mowy przez wykonawcę nie identyfiku-
je błędu to jego usunięcie powinno następować od zgłoszenia przez zamawiającego lub
Użytkownika Końcowego. Wskazanie na tę możliwość sugeruje, że odpowiedzialność za
usunięcie błędu dotyczącego innego oprogramowania/ systemu będzie obciążać wykonawcę

i to w terminie 48 godzin od poinformowania przez
zamawiającego lub Użytkownika Końco-
wego.
Wykonawca
nie może być obciążany za nieprawidłowości wynikające z działania systemów,
za których funkcjonowanie nie ponosi odpowiedzialności. Brak lub błąd importu danych, który
jest spowodowany nieprawidłowością mającą źródło w innym systemie może nie tylko nie
być możliwy do usunięcia w 48 godzin, ale jego naprawienie nie powinno w ogóle obciążać
wykonawcy. Zgodnie natomiast z par 9 ust. 1 pkt 30 wzoru umowy z
amawiający przewidział
za brak terminowej realizacji przedmiotowej czynności wysokie kary umowne: „w przypadku
zwłoki w usunięciu błędu importu danych źródłowych, w terminie o którym mowa w Załączni-
ku nr 1 do umowy -
Opis przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, wyko-
nawca
zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc
złotych 00/100)".
W związku z powyższym, zasadne i konieczne jest doprecyzowanie definicji Błędu importu
danych źródłowych przez wskazanie, że wyłączone z niej zostają brak lub błąd importu da-
nych z systemu źródłowego, które są spowodowane nieprawidłowym działaniem systemów,
za które wykonawca na podstawie tej umowy nie odpowiada, oraz że w takim przypadku
czas naprawy (jeżeli wymaga podjęcia czynności przez wykonawcę mimo przyczyny usterki
w innym systemie) jest uzależniony od usunięcia przyczyn leżących po stronie innego sys-
temu, a w konsekwencji, że kara umowna o której mowa w par 9 ust. 1 pkt 30 wzoru umowy
nie będzie naliczana.
Możliwość podniesienia priorytetu każdego Zgłoszenia.
Zgodnie z pkt 4.8.4 ppkt 3 i 4 OPZ: „Zamawiający kategoryzuje Zgłoszenia na formularzu
zgłoszenia zgodnie z kwalifikacją określoną w tabeli zawierającej rodzaje kwalifikacji Zgło-
szeń (pkt 4.6.3.). Zamawiający ma prawo podnieść priorytet każdego Zgłoszenia ze względu
na ważny interes Użytkowników, wydajność i bezpieczeństwo Systemu. ", „Po zmianie kate-
gorii Zgłoszenia, jego sposób realizacji określany jest przez nową kategorię Zgłoszenia, a
czas realizacji w przypadku zmiany kategorii na wyższą liczony jest od momentu poinformo-
wania wykonawcy
o zmianie kategorii w Systemie Zgłoszeniowym. ”
Wprowadzenie możliwości poniesienia priorytetu każdego Zgłoszenia z pkt 4.8.3 OPZ rodzi
ryzyko, że de facto każde Zgłoszenie opisane w OPZ może uzyskać status najbardziej klu-
czowego w hierarchii tzn. Awarii, której usunięcie powinno nastąpić w terminie do 4 godzin
od wystąpienia. Przesłanki możliwości podniesienia kategorii Zgłoszenia są ogólne i dają
niemal całkowitą swobodę w podejmowaniu takiej decyzji przez zamawiającego: ważny inte-
res Użytkowników, wydajność, bezpieczeństwo Systemu. To oznacza, że ze względu na ww.
ogólne okoliczności Błąd Niekrytyczny, który mógłby być usunięty w terminie 7 dni roboczych
może stać się Awarią, która podlega usunięciu w terminie 4 godzin. Wszystkie zdarzenia np.
Awaria, Błąd Krytyczny, Błąd Niekrytyczny, zostały szczegółowo opisane w OPZ w związku z

czym, nieuzasadnione jest zmienianie ustalonych kategorii na podstawie w zasadzie nieo-
graniczonych przesłanek. W zakresie kategorii Zgłoszenia znajdują się również Konfigura-
cje lub Wnioski o informacje, które również na podstawie omawianego postanowienia OPZ
hipotetyczn
ie mogą być zakwalifikowane jako np. Błąd Krytyczny usuwany w terminie 48
godzin. Decyzja
zamawiającego nie musi być nawet w żaden sposób uzasadniona czy uar-
gumentowana. Dla wykonawcy natomiast kategorie zgłoszeń i ich opisany w OPZ zakres
mają zasadnicze znaczenie z punktu .widzenia realizacji umowy. Również wskazanie w pkt
4.8.4 ppkt 4 OPZ, że po zmianie kategorii Zgłoszenia, jego sposób realizacji określany jest
przez nową kategorię Zgłoszenia, a czas realizacji w przypadku zmiany kategorii na wyższą
liczony jest od momentu poinformowania wykonawcy
o zmianie kategorii w Systemie Zgło-
szeniowym nie jest wystarczające. Jak bowiem było wskazane powyżej - każdorazowa
zmiana będzie skutkowała tym, że nieprawidłowość lub nawet konfiguracja, która mogłaby
być usunięta/ przeprowadzona w terminie 48 godzin lub 5 lub 7 dni roboczych będzie musia-
ła być usunięta np. w 4 godziny.
c) W związku z powyższym, zasadne i konieczne jest wykreślenie ww. postanowień z doku-
mentów zamówienia - zd.•2 z pkt 4.8.4 ppkt 3 OPZ oraz całego pkt 4.8.4 ppkt 4 OPZ.
Sposób obliczania wynagrodzenia (proporcje).
Zgodnie z pkt XV. 3 SWZ „Cenę oferty należy wskazać na formularzu ofertowym (załącznik
nr 3 do SWZ), z uwzględnieniem podziału procentowego ceny. Oferta niespełniająca podzia-
łu procentowego, będzie podlegać odrzuceniu jako sprzeczna z treścią SWZ”. W Załączniku
nr 3 do SWZ -
Formularzu ofertowym (kolumna 2 tabeli) wskazano wartości procentowego
podziału wartości wynagrodzenia za poszczególne zakresy, których wykonawca powinien
przestrzeg
ać:
Usługi wsparcia technicznego i serwisu dla Systemu 42, 40
usługi Modyfikacji Systemu w łącznym maksymalnym wymiarze 40.000 Roboczogodzin -
40,49
Usługa wsparcia 6,18
Dostawa pakietów serwisowych dla systemu operacyjnego 0,33
Dostawa pakietów serwisowych dla Urządzeń 0,59
Dostawa pakietów serwisowych dla systemu bazodanowego 10,01
W przypadku przedmiotu umowy narzucanie na wykonawców konieczności dotrzymania, pod
rygorem odrzucenia oferty, sztucznego podziału wynagrodzenia przez procentowe ograni-
czen
ie wysokości każdego z zakresów zamówienia nie jest uzasadnione merytorycznie.
Reali
zacja całości przedmiotu zamówienia odbywa się w okresie 48 miesięcy liczonych od
przekazania wykonawcy posiadanych kodów źródłowych oraz udostępnienia środowiska
testowego (par
3 wzoru umowy). Każdy z wymienionych w Formularzu ofertowym zakresów
zamówienia podlega odrębnemu rozliczeniu za faktycznie wykonane usługi - por. par 5 ust.

1-4 wzoru umowy. Z punktu widzenia
zamawiającego brak jest ryzyka np. kalkulacji przez
wykona
wcę dużej części wynagrodzenia na początku trwania umowy i w efekcie obowiązy-
wania o
bniżonego wynagrodzenia na dalszym etapie realizacji. Narzucenie wykonawcy pro-
centowego ograniczenia nie znajduje uzasadnienia rzeczowego. Zamawiający nie może z
góry określać, że np. Usługi wsparcia technicznego i serwisu dla Systemu nie mogą wynosić
w pr
zypadku kalkulacji wykonawcy więcej niż 42,4% w stosunku do całości wynagrodzenia,
gdyż wykonawca może ponosić w tym zakresie inne koszty (wyższe lub niższe).
Ograniczenia wskazane przez
zamawiającego są bezzasadne również z tego względu, że
każdy z zakresów będzie podlegał odrębnemu rozliczeniu, a wykonawca nie wie ile np. robo-
czogodzin Modyfikacji zostanie wykorzystanych podczas wykonania umowy. Tym samym,
nawet jeżeli część kosztów byłaby na potrzeby wewnętrznej kalkulacji przeniesiona do innej
części to takie działanie mogłoby skutkować stratą po stronie wykonawcy, gdyż istnieje ryzy-
ko, że koszty w związku z niewykorzystaniem całości limitu nie zostaną w ogóle pokryte. Co
więcej, zamawiający wskazał w par 10 ust. 3 wzoru umowy, że po 12 miesiącach od dnia
zawarcia umowy może ją swobodnie wypowiedzieć. To również wskazuje, że wykonawca nie
może uwzględniać określonych kosztów w innych pozycjach tylko powinien skalkulować
ka
żdy zakres oddzielnie.
Limit proporcji narzucony przez
zamawiającego powoduje, że wykonawca nie może rzetelnie
obliczyć ceny oferty, a jednocześnie nie ma uzasadnienia merytorycznego. Tym samym,
zasadne i konieczne jest wykreślenie tak sformułowanych wymagań z dokumentów zamó-
wienia.
Brak doprecyzowania minimalnej ilości roboczogodzin Modyfikacji.
Zgodnie z pkt 4.9.1 OPZ, 11.1.2) SWZ oraz par
1 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy łączna, maksy-
malna liczba Modyfikacji możliwych do zlecenia wykonawcy wynosi 40 000 roboczogodzin. Z
dokumentów zamówienia wynika, że wartość 40 000 roboczogodzin jest ilością fakultatywną
do wykorzystania przez
zamawiającego. Dodatkowo, ten element wynagrodzenia jest skład-
nikiem wyliczania procentowej wartości wynagrodzenia (w tym zakresu proporcji w całości
wynagrodzenia ceny oferty). Tak sformułowane postanowienia prowadzą do obejścia art.
433 pkt 4 ustawy
, zgodnie z którym projektowane postanowienia umowy nie mogą przewi-
dywać „możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania
mini
malnej wartości lub wielkości świadczenia stron” .
W doktrynie wskaz
uje się, że „Zamawiający w umowie nie może zastrzegać sobie prawa do
ograniczenia zakresu zamówienia bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świad-
czenia stron. Ozna
cza to, że przedmiot umowy powinien być określony w taki sposób, by
wykonawca mógł ustalić minimalny, pewny zakres tub .wielkość przyszłego swojego świad-
czenia oraz wysokość odpowiadającego mu świadczenia zamawiającego. Wymiar tego za-
kazu jest dwojaki. Po
pierwsze, chroni on wykonawcę przed stratami ponoszonymi w związ-

ku z koniecznym zabe
zpieczeniem świadczenia w maksymalnym zakresie, w sytuacji gdy
rzeczywisty zakres realizacji umowy jest znacznie mniejszy czy wręcz znikomy. Po drugie,
zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy
przedmiot zamówienia, a co za tym idzie - przedmiot umowy,
opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i
zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na spo-
rządzenie oferty. Niewątpliwie okolicznością wpływającą na sporządzenie oferty jest określe-
nie w
dokumentach zamówienia tzw. zakresu gwarantowanego zamówienia (co do zasady
cena oferty jest u
zależniona od zakresu lub wielkości świadczenia). Przy tym określenie w
opisie
przedmiotu zamówienia zakresu gwarantowanego nie jest wystarczające, jeśli zama-
wiaj
ący w projekcie umowy zastrzega możliwość zmniejszenia zamówienia na etapie jego
realizacji” (Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. Marzena Jaworska, Dorota
Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, Agnieszka Matusiak, wyd. 2021, Legalis).
Wskazanie wyłącznie na maksymalną liczbę roboczogodzin Modyfikacji uniemożliwia wyko-
nawcy prawidłowe skalkulowanie wszystkich ryzyk związanych z realizacją przedmiotu za-
mówienia oraz skalkulowanie stawki w tym zakresie. Na podstawie dokumentów zamówienia
z
amawiający może skorzystać z 1000 roboczogodzin a może wykorzystać maksymalną ilość
przewidzianą w SWZ. Fakt, że każda przepracowana godzina jest rozliczana oddzielnie nie
ma w tym zakresi
e znaczenia, gdyż przy tego typu skomplikowanych projektach inaczej jest
kalkulowana stawka za np. 1000 roboczogodzin, inaczej za 20 000 roboczogodzin a inaczej
za 40 000 roboczogodzin. Zagwarantowanie wykonawcy minimalnej ilości roboczogodzin
pozwoli na d
okładne oszacowanie wynagrodzenia, zatem konieczne jest doprecyzowanie
ww. kwestii.
Zarzuty dotyczące wzoru umowy.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy
„Do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wyko-
nawców oraz uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie
oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320), jeżeli przepisy ustawy
nie stanowią inaczej”. Postanowienia przyszłej umowy o zamówienie publiczne należy zatem
rozpatrywać, o ile ustawa PZP nie stanowi inaczej, w świetle art. 353 (1) Kodeksu cywilnego,
zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego
uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, usta-
wie ani zasadom współżycia społecznego, czyli m.in. nie może być sprzeczny z dyspozycją
art. 5 kc. Tak m.in. w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 października 2010 r.
(Sygn. akt: KIO/2036/10): „Tym samym niedopuszczalne jest ustanowienie wzoru umowy czy
innych części specyfikacji kształtujących przyszłe stosunki umowne zamawiającego i wyko-
nawcy w sposób niezgodny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego
jako podstawowego aktu prawnego
regulującego stosunki cywilnoprawne. Postanowienia

wzoru umowy kształtowane na zasadzie swobodnego uznania zamawiającego na podstawie
art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy
, będą w tym zakresie podlegać badaniu m.in. pod względem ich
zgodności czy to z przepisami regulującymi stosunku umowne danego typu o charakterze
iuris cogentis, jak i ocenie ich zgodności z klauzulami i zasadami ogólnymi KC, w szczegól-
ności wynikającymi z art. 5, art 58 i art 353 1 KC. ”
Treść postanowień umownych jest również istotna ze względu na interes wykonawcy zwią-
zany z uzyskaniem i prawidłową realizacją zamówienia. Dlatego mimo zmiany ustawy należy
odwołać się do orzecznictwa, zgodnie z którym przyznaje się wykonawcy prawo do wnosze-
nia odwołania również na niezgodne z przepisami prawa postanowienia umowy. Tak m.in..
Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 18 marca 2011 r. (Sygn. akt: KIO/459/11).
Zamawiający w załączonym do SWZ wzorze Umowy zawarł szereg postanowień, które na-
ruszają przepis art. 353 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 16 PZP w zw. z art. 8 ust. 1
ustawy:
a.
Limit kar umownych.
Zgodnie z par.
9 ust. 3 wzoru umowy: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych nali-
czonych zgodnie z postanowieniami ust. 1 i ust. 2, nie może przekroczyć 100% wynagrodze-
nia, o którym mowa w par 5 ust. 1 Umowy. ”
Tak określony limit kar jest nadmierny i w istocie iluzoryczny z punktu widzenia wykonawcy.
Kary
umowne oraz ustalony ich limit mają na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, który bę-
dzie realizował umowę w sprawie zamówienia publicznego. Jednakże ich nadużywanie na-
rusza zasady współżycia społecznego i wprowadza nadmierną nierówność stron umowy.
System zam
ówień publicznych nie powinien wprowadzać rażącej nierówności stron umowy i
prowadzić do nadużycia pozycji zamawiającego, przez m.in. wprowadzanie nie ograniczo-
nych kar umownych nakładanych na wykonawcę.
Wprowadzenie ograniczenia odpowiedzialności jest wymagane wprost przez ustawodawcę w
art. 436 pkt 3 ustawy
i nie może być traktowane przez zamawiających jak konieczny do wy-
pełnienia ustawowy formalizm.
Zamawiający przewidział ok. 50 przypadków, w których naliczy na wykonawcę kały umowne.
Jakkolwiek przy sko
mplikowanych usługach, jakimi niewątpliwie są te objęte zakresem
przedmiotowego zamówienia, zasadne jest zabezpieczenie interesów zamawiającego, tak
odpowiedzialność wykonawcy powinna mieścić się w określonych ramach. Wprowadzenie
łącznego limitu kar umownych w wysokości 100% wysokości wynagrodzenia brutto stanowi
ryzyko nadmiernie obciążające wykonawcę. W praktyce najczęściej przyjmuje się, że limit
kar umownych nie powinien przekraczać 20-30% wysokości wynagrodzenia.
W wyroku z dnia 4 września 2018 r. KIO 1601/18 Krajowa Izba Odwoławcza przykładowo
wskazała, że zasadne jest określenie limitu kar umownych na poziomie kary umownej za
odstąpienie: „Izba uznała, że zarzut zasługuje na uwzględnienie. Zamawiający określił w

umowie wiele przypadków, które mogą powodować naliczenie kar umownych. Jakkolwiek
zasadne jest zabezpieczenie interesów zamawiającego oraz należytego wykonania zamó-
wienia to uregulowan
ia dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego
wzbogacenia po stronie
zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności. W związ-
ku z powyższym Izba nakazała określenie limitu kar umownych do wysokości kary przewi-
dzianej za niewykonani
e zamówienia, co umożliwi również wykonawcom ocenę ryzyk i nale-
żytą wycenę ofert/'.
Zgodnie z par. 10 ust. 2 pkt 9 wzoru umowy z
amawiający zagwarantował sobie uprawnienie
do wypowiedzenia umowy, gdy suma kar umownych wyniesie 20% łącznego wynagrodzenia
bru
tto. Ograniczenie limitu kar umownych do ww. wysokości będzie zatem adekwatne i uza-
sadnione z
amawiający uzyska zabezpieczenie swoich praw i będzie uprawniony do wypo-
wiedzenia umowy, a wykonawca będzie znał realny limit kar jakie grożą z tytułu realizacji
p
rzedmiotu zamówienia.
b.
Kara umowna z par 9 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy
W par 9 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy wskaza
no, że wykonawca zapłaci zamawiającemu nastę-
pującą karę umowną: „przy braku informowania bez zbędnej zwłoki zamawiającego, w formie
pisemnej, o wsz
elkich zagrożeniach, przeszkodach, czy utrudnieniach powstałych w toku
wykonywania Usług, które mogą mieć wpływ na realizację umowy, oraz do poinformowania o
proponowanych sposobach obsługi tych ryzyk wykonawca zapłaci karę umowną w wysoko-
ści 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/ 100) za każde uchybienie. ”
Wskazana kara umowna jest niejednoznaczna i wprowadza zbyt daleko idącą dowolność po
stronie
zamawiającego. Omawiana kara umowna dotyczy przypadku niepoinformowania za-
mawiającego „bez zbędnej zwłoki” o „wszelkich zagrożeniach, przeszkodach czy utrudnie-
niach (...)”. W praktyce kara jest na tyle ogólna, że umożliwia jej nałożenie w każdym przy-
padku wystąpienia jakiejkolwiek nieprawidłowości podczas realizacji umowy tak w stosunku
do której zastrzeżono odrębną karę umowną, jak i w odniesieniu do której nie zastrzeżono
odrębnej kary - w każdym przypadku, w którym wykonawca „bez zbędnej zwłoki” nie poin-
formuje o zagrożeniu zamawiającego. Jej nałożenie jest zatem możliwe w każdej sytuacji, a
dodatkowo w odnie
sieniu do ok. 50 przypadków naliczenia kar z par 9 wzoru umowy ich
skumulowanie z karą umowną z par 9 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy.
Kary umowne z par 9 ust. 1 pkt 43)-47) wzoru umowy (ochrona danych osobowych) oraz
kara umowna z par 9 ust. 1 pkt 26 wzoru umowy.
Zgodnie z par 9 ust. 1 pkt 43)-47) wzoru umowy z
amawiający przewidział kary umowne za
następujące przypadki:
„43) w przypadku, o którym mowa w par 8 ust. 2 lit. a - lit. e Załącznika nr 1 do umowy po-
wierzenia przetwarzania danych osobowych OWU PPDO wykonawca
zapłaci zamawiające-

mu
karę umowną w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/ 100) za
każdy przypadek;
44) w przypadku, o k
tórym mowa w par 8 ust. 2 lit. f Załącznika nr 1 do umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych OWU PPDO wykonawca
zapłaci zamawiającemu karę
umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/ 100) za każdy przypa-
dek; 45) w przypadku nie
dochowania terminu zakreślonego wykonawcy do usunięcia uchy-
bień i poprawy poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, o którym mo-
wa w par
8 ust. 3 Załącznika nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
OWU PPDO wykonawca
zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/ 100) za każdy przypadek;
46)
w przypadku zwłoki w przedstawieniu kopii umowy w terminie wskazanym w par 4
ust. 4 OWU PPDO wykonawca
zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł
(słownie: sto złotych 00/ 100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
47)
w przypadku niedoch
owania terminu zakreślonego wykonawcy, o którym mowa w par
8 ust. 5 OWU PPDO wykonawca
zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości
1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/ 100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”
Kary umowne określone w pkt 43-47 zawierają odesłania do konkretnych postanowień Za-
łącznika nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (OWU UPPDO), któ-
re są niepowiązane z zastrzeżonymi karami umownymi. Przykładowo, w par 8 ust. 2 ww.
dokumentu brak jest lit. a-f wzoru umowy, a w ust.
3 i 5 nie ma informacji o zakreśleniu wy-
konawcy terminu, któremu mógłby uchybić. Powyższe potwierdza zasadność doprecyzowa-
nie poprawnych postanowień OWU UPPDO, których mają dotyczyć.
Z ostrożności odwołujący wskazał, że w par 9 ust. 1 pkt 26 wzoru umowy zamawiający za-
strzegł karę umowną w wysokości aż 100.000 zł za każdy przypadek naruszenia ochrony
danych osob
owych skutkującego nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostę-
pem do danych osobowych, do którego dojdzie z wyłącznej winy wykonawcy. Przesłanki do
zastosowania przedmiotowej kary umownej są bardzo ogólne i mogą umożliwiać ich skumu-
lowanie z przypadkami kar umownych z par 9 ust. 1 pkt 43-
47 wzoru umowy. Jeżeli np. w
par 9 ust. 1 pkt 43 lub 44 wzoru umowy z
amawiający miał na myśli odesłanie do par 8 ust. 1
pkt 1-
6 OWU UPPDO, to wystąpienie naruszeń określonych w tych postanowieniach może
powodować skumulowanie kar umownych z par 9 ust. 1 pkt 26, 43 i 44 wzoru umowy. Za-
sadne jest zatem wykreślenie par 9 ust. 1 pkt 26 wzoru umowy jako wprowadzającego ogól-
ną podstawę do naliczenia kary umownej o rażąco wygórowanej wysokości.
Możliwość wypowiedzenia umowy po 12 miesiącach.
W par 10
ust. 3 wzoru umowy wskazano: „Po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,
z
amawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia
. Rozwiązanie umowy nie wyłącza odpowiedzialności wykonawcy z

tytułu udzielonej gwarancji na wykonane Usługi wsparcia technicznego i serwisu oraz ode-
brane Modyfikacje. ”
Wprowadzenie możliwości dowolnego rozwiązania umowy w sprawie zamówienia publiczne-
go po upływie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia jest nieuprawnione i uniemożliwia wykonaw-
cy skalkulowanie wysokości wynagrodzenia.
Przede wszystkim, przedmiotowa umowa ma charakter umowy zawartej na czas
określony.
Istotą i naturą zobowiązania wynikającego z umowy zawartej na czas określony jest brak
możliwości wcześniejszego jego zerwania w drodze wypowiedzenia którejkolwiek ze stron
kontraktu. Możliwość przerwania okresu trwania zobowiązania jest właściwa dla umów za-
wieranych na czas nieokreślony i dla tego rodzaju umów przewidziana została instytucja wy-
powie
dzenia umowy (por. art. 365 1 kc). A contrario umowy zawierane na czas określony
zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym,
które jeżeli tylko są wykonywane należycie, to powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki
zawarta została umowa.
Zgodnie z art. 434 ust. 1 ustawy
umowa w sprawie zamówienia publicznego jest zawierana
na czas oznaczony. Cechą umowy zawartej na czas oznaczony jest trwałość. wykonawcy
mogą racjonalnie skalkulować cenę, wysokość kosztów oraz inne parametry finansowe, a
także przewidzieć ryzyko związane z kontraktem (w tym ryzyko czy poniesione przez nich
nakłady zostaną zrekompensowane przychodami uzyskanymi w określonym okresie obowią-
zywania umowy), jedynie wówczas, gdy mogą przewidzieć przez jaki odcinek czasu strony
umowy pozostaną nią związane. Dowolne skrócenie umowy z 48 miesięcy do 12 miesięcy
nie znajduje w tym kontekście żadnego uzasadnienia. Należy także dodać, że postanowienie
o możliwości swobodnego rozwiązania umowy może stanowić instrument nacisku na wyko-
nawcę w trakcie realizacji usług, co dodatkowo potwierdza zasadność wykreślenia tego po-
stanowienia z dokumentacji przetargowej.
Niejednoznacznie określone uprawnienie do wypowiedzenia umowy.
W par. 10 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy wskazan
o na możliwość wypowiedzenia przez zama-
wiającego umowy z następującej przyczyny: „wykonawca naruszył trzykrotnie którekolwiek
ze swoich zobowiązań wynikających z przepisów prawa lub z treści Umowy i nie zaprzestał
naruszeń w terminie, nie krótszym niż trzy Dni robocze, wyznaczonym przez zamawiającego.
Wezwanie musi być dokonane w formie pisemnej. ”
Przedmiotowe postanowienie umowne jest ogólnikowe, gdyż nie precyzuje w żaden sposób,
że czy chodzi o to samo uchybienie (ta sama nieprawidłowość, która wystąpiła trzykrotnie)
czy chodzi o np. wystąpienie w toku 48 miesięcy realizacji umowy trzech różnych uchybień.
Tak sformułowana treść umowy rodzi zbyt dużą dowolność po stronie zamawiającego
zwłaszcza biorąc pod uwagę grożącą wykonawcy sankcję. Również wskazanie na uchybie-
nie zobowiązaniom wynikającym z „przepisów prawa” jest zbyt teoretyczne i lakoniczne. Źró-

dłem zobowiązań wykonawcy są postanowienia umowy i uchybienie zobowiązaniom w tym
zakresie powinno być podstawą sankcji stosowanych . przez zamawiającego. Zasadne jest
zatem doprecyzowanie par 10 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy przez wskazanie,
że podstawa wy-
powiedzenia jest trzykrotne
wystąpienie tego samego naruszenia zobowiązania wynikające-
go z
treści umowy.
Zasady rozliczania przy korzystaniu z podwykonawstwa.
Stosownie do par 5 ust. 7-13 Og
ólnych Warunków Umowy (Załącznik nr 2 do wzoru umowy):
„7. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za prace wykonane przez podwyko-
nawcę/dalszego podwykonawcę nastąpi po dostarczeniu zamawiającemu przez wykonawcę
o
świadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w zakresie otrzymania od wykonaw-
cy/podwykonawcy ca
łego należnego mu wynagrodzenia lub kopii faktur lub rachunków po-
twierdzających dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy, potwierdzonych za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę wraz z po-
twierdzeniem dokonania przelewu. W przypadku niedostarczenia
dokumentów, o których
mowa w zdaniu poprzednim, nale
żność przekazywana wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy zostanie pomniejszona o
kwotę wynikającą z umowy zawartej pomiędzy wykonawcą
a
podwykonawcą/podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.
8.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysłu-
gującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
zamawiającego umowę o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, w przypadku uchyle-
nia
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę.
9.
Wynagrodzenie, o
którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie
należności powstałych po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z ory-
ginałem kopii umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo i upływie terminu na
zgłoszenie zastrzeżeń.
10.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek na-
leżnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11.
Przed dokonaniem
bezpośredniej zapłaty zamawiający poinformuje wykonawcę o
możliwości zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej za-
płaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8,
w terminie 7 dni roboczych od dnia
doręczenia tej informacji.
12.
W przypadku
zgłoszenia uwag, o kt6rych mowa w ust. 11, zamawiający może:
1)
nie dokona
ć bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
2)
z
łożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwy-
konawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej
wątpliwości za-

mawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
albo
3) dokona
ć bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
13.
W przypadku dokonania
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy, o kt
órej mowa w ust. 8, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia
należnego wykonawcy. "
Wskazane postanowienia zostały zawarte w Ogólnych Warunkach Umowy i nie zostało za-
strzeżone, że dotyczą tylko umów, których przedmiotem są roboty budowlane. Par 5 ust. 7-
13 Ogólnych Warunków Umowy przewidujące obowiązek przedkładania potwierdzenia za-
płaty przez wykonawcę podwykonawcy lub zastrzeżenie uprawnienia do bezpośredniej za-
płaty podwykonawcy przez zamawiającego są właściwe dla umów o roboty budowlane. Tego
rodzaju wymagania zostały sformułowane przez ustawodawcę w art. 465 ustawy i odnoszą
się do podwykonawstwa przy umowie na roboty budowlane. Przepis ten odnosi się do soli-
darnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy w procesie
budowlanym.
Przenoszenie wymagań właściwych dla rozliczania umów na roboty budowlane na grunt ni-
niejszego zamówienia, którego przedmiotem są usługi jest nadmierne i nieadekwatne do
przedmiotu zamówienia.

W dniu 19 stycznia 2022 r. zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o:
1)
oddalenie odwołania w całości;
2)
zasądzenie na rzecz zamawiającego kosztów zastępstwa procesowego według norm
przepisanych, zgodnie z fakturą przedłożoną w toku rozprawy.
1. Zarzut opisany w pkt. III a Odwołania
W zakresie zarzutu opisanego w pkt. III
a odwołania, zamawiający poinformował, że dokona
z
miany warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt 2 lit a tiret
drugie SWZ, po opublikowaniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej przesłanego w dniu dzisiejszym. Powyższe działanie wynika z zasad publi-
kacji zmian treści ogłoszenia, po ich upublicznieniu w DUUE.
Zgodnie z przesłanym ogłoszeniem, zamawiający określił ww. warunek w następujący spo-
sób:
„ — jedno zamówienie (rozumiane jako jedna umowa), które trwało co najmniej 24 miesięcy,
o wartości nie mniejszej niż 250 000,- zł brutto miesięcznie (słownie: dwieście pięćdziesiąt
tysięcy złotych brutto), którego przedmiotem była/jest usługa utrzymaniowa polegająca na
pozostawaniu w gotowości serwisowej i gwarantowanego SLA dla błędów oraz obsługi za
p
omocą portalu WWW, rozpoznawaniu przyczyn i usuwaniu błędów oraz skutków błędów,

rozpoznawaniu skutków awarii oraz przygotowanie i wdrażanie poprawek dla systemu telein-
formatycznego, posiadającego co najmniej:
i.
5 000 aktywnych użytkowników wewnętrznych logujących się do systemu za pomocą
unikalnego identyfikatora oraz
ii.
100 000 aktywnych użytkowników zewnętrznych logujących się do systemu za pomo-
cą unikalnego identyfikatora,
oraz posiadającego co najmniej 1 z 3 wymienionych poniżej cech z punktów iii-v:
III. co na
jmniej 50 000 000 dokumentów (plików dowolnego typu),
IV.
co najmniej 300 000 komunikatów na dobę (przetwarzanych i zapisywanych z
oznaczeniem czasu i daty) liczonych jako średnia dobowa z 6 następują-
cych po
sobie miesiącach kalendarzowych,
rozumianych jako
spersonalizowana dla użytkownika informacja wysłana przez system do
aktywnego użytkownika końcowego posiadającego unikalny login w systemie drogą elektro-
niczną,
v.
co najmniej 1 000 000 miesięcznego przyrostu zapisów w systemie ro-
zumianych jako nowy wpis informacji biznesowej do repozytorium da-
nych systemu (informacji kompletnej z punku widzenia biznesowego,
nie pojedynczej krotki, nie zdarzenia systemowego) a także:
vi.
działającego w części lub w całości w sieci Internet oraz
vii.
posiadającego publiczne API oraz
viii.
działającego w trybie HA (wysoka dostępność).”
Jednocześnie zamawiający podkreślił, że warunki udziału w postępowaniu to podmiotowe
wymagania, jakie wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać, aby
ic
h oferty mogły podlegać badaniu i ocenie oraz stanowić podstawę wyboru oferty najko-
rzystniejszej. Proporcjonalność warunku udziału, kwestionowana przez odwołującego, a nie-
zdefiniowana w żadnym akcie prawa powszechnie obowiązującego, w świetle orzecznictwa
m.in. Trybunału Konstytucyjnego, kładzie szczególny nacisk na adekwatność celów i środka
użytego do jego osiągnięcia, co oznacza, że spośród możliwych (i zarazem legalnych) środ-
ków oddziaływania należałoby wybrać środki skuteczne dla osiągnięcia założonych celów, a
zarazem możliwie najmniej uciążliwie dla podmiotów, wobec których mają być zastosowane,
lub dolegliwe w stopniu nie większym, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia założonego celu
(wyrok TK z 14.06.2004 r., SK 21/03, OTK-A 2004/
6, poz. 56). Sięgając do orzecznictwa
unijnego, jak chociażby wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 4.12.2003 r., C-448/01 ,
EVN AG i Wienstrom GmbH v. Republika Austrii, wskazać należy, iż zbyt wygórowany waru-
nek udziału dyskryminuje mniejszych wykonawców, zdolnych z powodzeniem wykonać za-
mówienie. Jednocześnie, warunek postanowiony zbyt szeroko, doprowadzi do sytuacji, w
której dopuszczeni do udziału w postępowaniu wykonawcy nie będą w stanie prawidłowo

zrealizować doświadczenia, a tym samym jedynie pozornie rozszerzy konkurencyjność na
rynku właściwym.
W niniejszym postępowaniu, warunek udziału postawiony przez zamawiającego, a w części
zakwestionowany przez odwołującego, jest proporcjonalny względem wysoko specjalistycz-
nego przedmiotu zamówienia, zaś jego charakter, zakres i wartość czy sposób realizacji
wymagają od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia doświadczenia i
znacznych nakładów finansowych, organizacyjnych czy osobowych. W kontekście pozosta-
łych warunków udziału w postępowaniu — dotyczących zdolności ekonomicznej oraz w za-
kresie dysponowania określonych zespołem, kilkunastoosobowym — warunek w zakresie
doświadczenia w realizacji zamówienia podobnego nie wydaje się nadmiarowym czy wygó-
rowanym. Co więcej, obniżenie wymogów w zakresie podmiotowej kwalifikacji wykonawców,
może w sposób niekorzystny dla zamawiającego i zaniżać konkurencyjność postępowania
(podobnie wyrok KIO z 6.12.2016 r., KIO 2180/16, czy wyrok KIO z 8.11.2017 r., KIO
2240/17). Wprowadzone do treści warunku zmiany z jednej strony pozostawiają konkuren-
cyjność na odpowiednim poziomie, pozwalając na udział wykonawcom legitymującym się
adekwatnym doświadczeniem i potencjałem technicznym, zaś z drugiej — na pewną ela-
styczność i rozszerzenie konkurencyjności.
2.
Zarzut opisany w pkt. III b 1.
odwołania
Zarzut opisany w pkt. III b 1. odwołania dotyczy definicji Błędu importu danych źródłowych.
Zamawiający w treści wyjaśnień i zmian dokumentów zamówienia z dnia 18 stycznia br. (pkt.
3 i 4 zmian) wprowadził szczegółową procedurę realizacji zgłoszeń typu Błąd importu danych
źródłowych.
3.
Zarzut opisany w pkt. III b 2. odwołania
Kolejny zarzut, opisany w pkt. III b 2. odwołania, kwestionuje prawo zamawiającego do pod-
niesienia kategorii (priorytetu) zgłoszenia ze względu na ważny interes Użytkowników, wy-
dajność i bezpieczeństwo Systemu. Zamawiający w treści wyjaśnień i zmian dokumentów
zamówienia z dnia 18 stycznia br. (pkt. 5 zmian) dokonał modyfikacji w rozdz. 4.8.4 pkt 3
OPZ, wprowadzając zasady kategoryzacji dokonywanych przez zamawiającego.
4.
Za
rzut opisany w pkt. III b 3. Odwołania
W zakresie zarzutu opisanego pkt. III 3. odwołania, zamawiający wyjaśnił, iż podział procen-
towy ceny określony w SWZ wynika z konieczności uwzględnienia sposobu rozliczenia każ-
dej z usług składający się na przedmiot zamówienia. Wprowadzenie „sztywnego” do pewne-
go stopnia -
podziału procentowego ceny ma na celu przeciwdziałanie nieuczciwym prakty-
kom wykonawców, dokonujących manipulacji cenowych oraz „przerzucających” koszty po-
między poszczególnymi pozycjami cenowymi, tak aby uzyskać wypłatę wynagrodzenia „z
góry”, a więc za świadczenia jeszcze nie wykonane. Określenie w sposób szczegółowy
struktury cenowej w oparciu o dane pozyskane w toku dokonywania analizy wartości sza-

cunkowej zamówienia — pozwoli zamawiającemu na uzyskanie porównywalnych ofert w
warstwie konstrukcji ceny, ale także zabezpieczy jego interes w obszarze rozliczalności po-
szczególnych dostaw i usług, składających się na przedmiot zamówienia.
W niniejszym zamówieniu, każdy z elementów składających się na jego przedmiot rozliczany
jest według odrębnych, szczegółowo określonych we Wzorze Umowy zasad. Tytułem przy-
kładu, dostawa niektórych pakietów serwisowych ma miejsce w pierwszych tygodniach reali-
zacji Umowy, co implikuje płatność z tego tytułu. Inne z usług — jak Usługi Modyfikacji rozli-
czane są z kolei na podstawie stawki godzinowej w liczbie Roboczogodzin według zleceń
Zamawiającego. Powyższe zakłada jednakże konieczność ustalenia podziału procentowego
ceny, tak aby płatność za dany element realizacyjny nie wykraczała poza poniesiony koszt.
Biorąc pod uwagę zgłoszenie zapotrzebowania uelastycznienia wyznaczonych dotychczas w
jednej wartości podziałów, zamawiający w wyjaśnieniach i zmianach dokumentów zamówie-
nia z dnia 18 stycznia br. (w pkt. 15 zmian), wprow
adził aprobowany podział minimalny i
maksymalny, tak aby to w
ykonawca samodzielnie podzielił cenę, z uwzględnieniem wytycz-
nych z
amawiającego.
5. Zarzut opisany w pkt. III c o
dwołania
W treści wyjaśnień z dnia 18 stycznia br., zamawiający (pkt. 8 zmian), wprowadził minimalny
wymiar Usług Modyfikacji w liczbie 5000 Roboczogodzin. Jednocześnie zamawiający pod-
kreślił, że Usługi Modyfikacji są jednym z elementów składających się na przedmiot zamó-
wienia, oprócz Usług wsparcia technicznego i serwisu dla Systemu, czy dostaw pakietów
serwisowych, stanowiących obligatoryjny (minimalny) element przedmiotu zamówienia.
Usługi Modyfikacji zostały przewidziane, w określonej części, do fakultatywnego wykorzysta-
nia, co oznacza
— biorąc także pod uwagę zastrzeżony podział procentowy zamówienia że
w
ykonawcy mają jednoznaczny obraz elementu obligatoryjnego dostaw i usług.
6. Zarzut opisany w pkt. III d 1. o
dwołania
W treści wyjaśnień i zmian dokumentów zamówienia z dnia 18 stycznia br. (pkt. 12 zmian)
z
amawiający zmienił dotychczasową wysokość łącznej maksymalnej wysokości kar umow-
nych do 60%.
7. Zarzut opisany w pkt. III d 2. o
dwołania
W treści wyjaśnień i zmian dokumentów zamówienia z dnia 18 stycznia br., (pkt 11 zmian)
z
amawiający, wykreślił par. 9 ust. 1 pkt 2 Wzoru Umowy.
8. Zarzut opisany w pkt. III d 3. o
dwołania
W treści wyjaśnień i zmian dokumentów zamówienia z dnia 18 stycznia br., (pkt 11 zmian)
z
amawiający, wykreślił par. 9 ust. 1 pkt 45 oraz 47 Wzoru Umowy. Pozostałe podstawy nali-
czenia kar umownych, wskazane w punkt
ach 26, 43, 44 oraz 46 związane są z ochroną
przetwarzania danych osobowych i dotyczą jednoznacznie określonych naruszeń postano-
wień umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Biorąc pod uwagę rodzaj prze-

twarzanych danych z Portalu
Informacyjnym Sądów Powszechnych, a także potencjalne
skutki naruszenia zasad ich ochrony i przetwarzania, stanowiącym przedmiot zamówienia,
zastrzeżone kary niewątpliwie są powiązane z głównym przedmiotem zamówienia, ale także
nie mają charakteru nadmiarowego.
9. Zarzut opisany w pkt. III d 4. o
dwołania
W treści wyjaśnień i zmian dokumentów zamówienia z dnia 18 stycznia br., (pkt 13 zmian)
z
amawiający, wydłużył okres do 18 miesięcy, po którym zamawiający będzie uprawniony do
wypowiedzenia Umowy, a jednocze
śnie zmienił okres wypowiedzenia na 3 miesiące.
10. Zarzut opisany w pkt. III d 5. o
dwołania
W treści par. 10 ust. 2 pkt 1 Wzoru Umowy, zamawiający uzyskał prawo do wypowiedzenia
umowy w przypadku trzykrotnego naruszenia zobowiązań umownych, po upływie terminu
wyznaczonego przez z
amawiającego do zaprzestania. Przedmiotowe uprawnienie jest jed-
noznaczne i nawiązuje do instytucji odstąpienia od umowy o dzieło przewidzianej w art. 636
S 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1
740 z późn.
zm.): „Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z
umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w
tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający
może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej
osobie na koszt i niebezpie
czeństwo przyjmującego zamówienie.” . Dodatkowo, w przypadku
umowy zlecenia, w świetle art. 746 par. 1 KC, dający zlecenie może je wypowiedzieć w każ-
dym czasie. Skoro zatem u
stawodawca, przyjął jako prawidłową możliwość zakończenia
umowy już po jednokrotnym naruszeniu i wezwaniu, zaś w przypadku umowy zlecenie w
każdym czasie - — tym samym uprawnienie zamawiającego, o większym rygorze w przy-
padku większej liczby naruszeń, jest prawidłowe i jednoznaczne.
11. Zarzut opisany w pkt. III d 6. o
dwołania
W treści wyjaśnień i zmian dokumentów zamówienia z dnia 18 stycznia br., (pkt 9 zmian)
z
amawiający podjął decyzję o wyłączeniu stosowania par. 5 ust. 7-13 Ogólnych Warunków
Umowy, kształtujących zasady rozliczeń wykonawcy z podwykonawcami.
Biorąc powyższe pod uwagę, w tym w szczególności wprowadzone do treści dokumentacji
postępowania zmiany, orzekanie o zarzutach w kształcie przedstawionym w odwołaniu stało
się bezprzedmiotowe.

Na posiedzeniu z udziałem stron odwołujący oświadczył, że co do zarzutu:
III.A
– zarzut podtrzymuje,
III.B.1
– zarzut podtrzymuje,
III.B.2
– podnosi, iż dokonana przez zamawiającego modyfikacja usuwa spór pomiędzy
stronami
i wnosi o umorzenie postępowania,

III.B.3
– cofa zarzut,
III.C
– dokonana modyfikacja usuwa spór pomiędzy stronami i wnosi o umorzenie
postępowania,
III.D.1
– cofa zarzut,
III.D.2
– podnosi, iż zamawiający dokonał modyfikacji zgodnie z żądaniem, wnosi zatem o
umorzenie,
III.D.3
– zamawiający uwzględnił odwołanie i zmodyfikował SWZ w zakresie kar z § 9 pkt 46,
47, w pozostałym zakresie odwołujący cofa zarzut,
III.D.4
– podtrzymuje zarzut,
III.D.5
– cofa zarzut,
III.D.6
– zamawiający dokonał modyfikacji zgodnie z żądaniem, w związku z tym wnosi o
umorzenie postępowania.

Zamawiający odnosząc się do stanowiska odwołującego podniósł, że w zakresie zarzutów
III.A, III.D.1, III.D.4 wnosi o oddalenie odwołania, w zakresie zarzutów cofniętych wskazuje,
że w tym zakresie postępowanie winno być umorzone, natomiast co do zarzutów, których
odwołujący nie cofnął, ale wnosił o umorzenie postępowania, to pozostawia ten fakt do
rozstrzygnięcia przez Izbę.
Na pytanie przewodniczącej czy zamawiający wobec oświadczenia odwołującego, iż doko-
nane w części modyfikacje, co do których wnosił o umorzenie mimo, że nie odpowiadają w
pełni jego żądaniom to usuwają spór pomiędzy stronami, zamawiający oświadcza, że przyłą-
cza się do tego stanowiska.

Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. SWZ wraz z załącznikami, wyjaśnień
treści SWZ oraz modyfikacji SWZ.
Na podstawie tych dowodów Izba ustaliła, że:
Zamawiający określił następujące warunki zamówienia:
II. OPIS PRZEDMIOTU ZA
MÓWIENIA
1. P
rzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Wykonawcę:
1) Usługi wsparcia technicznego i serwisu dla Systemu na zasadach określonych w Załącz-
niku nr 1 do SWZ
– Opis przedmiotu zamówienia;
2) Usługi Modyfikacji Systemu w łącznym maksymalnym wymiarze 40 000 Roboczogodzin
do fakultatywnego wykorzystania przez Zamawiającego, realizowanej na podstawie odręb-
nego Zlecenia, na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu za-
mówienia;

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zam
awiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
2) Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna wskazany waru-
nek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres pro-
wadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizował (wykonał) lub – w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych - nadal realizuje
(wykonuje) w sposób należyty co najmniej:
-
jedną usługę obejmującą stworzenie lub modernizację, instalację i wdrożenie systemu in-
formatycznego w minimum 50 (pięćdziesięciu) lokalizacjach (o różnych adresach poczto-
wych), wykonanym w technologii webowej, o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN
(słownie: piętnaście milionów złotych) brutto. Przez technologie webowe Zamawiający rozu-
mie program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć kompu-
terową z komputerem użytkownika z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika;
-
jedno zamówienie (rozumiane jako jedna umowa), które trwało co najmniej 24 miesięcy, o
wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto miesięcznie (słownie: dwieście pięćdziesiąt
tysięcy złotych brutto), którego przedmiotem była/jest usługa utrzymaniowa polegająca na
pozostawaniu w gotowo
ści serwisowej i gwarantowanego SLA dla błędów oraz obsługi za
pomocą portalu WWW, rozpoznawaniu przyczyn i usuwaniu błędów oraz skutków błędów,
rozpoznawaniu skutków awarii oraz przygotowanie i wdrażanie poprawek dla systemu telein-
formatycznego:
i. posiad
ającego co najmniej: 5 000 użytkowników wewnętrznych, 100 000 użytkowników
zewnętrznych, 50 000 000 dokumentów (plików dowolnego typu),
ii. działającego w części lub w całości w sieci Internet,
iii. posiadającego publiczne API,
iv. działającego w trybie HA (wysoka dostępność).
Zamawiający dopuszcza, aby na potwierdzenie warunków opisanych w tiret pierwsze i drugie
powyżej Wykonawca wykazał się realizacją jednej, tej samej usługi/jednego tego samego
zamówienia, o ile usługa ta / zamówienie to potwierdza każdy z wymogów postawionych
przez Zamawiającego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, przynajm-
niej jeden Wykonawca powinien samodzielnie spełniać powyższy warunek.
W przypadku podania wartości usług w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania wa-
runków Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o niniejszym
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
XV. Sposób obliczenia ceny

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich, do dwóch miejsc po prze-
cinku. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną słownie a liczbowo, jeśli zo-
stała wskazana wartość słownie, ma ona wiążące znaczenie.
3.
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami rea-
lizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z ofertą i SWZ.
4. Cenę oferty należy wskazać na formularzu ofertowym (załącznik nr 3 do SWZ), z
uwzględnieniem podziału procentowego ceny. Oferta niespełniająca podziału procentowego,
będzie podlegać odrzuceniu jako sprzeczna z treścią SWZ.
5. Zamawiający zastrzega, że cena za realizację przedmiotu zamówienia wskazana przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym, a także żadna cena jednostkowa nie może mieć war-
tości 0,00 złotych.
6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały w załączniku nr 2
do SWZ
– wzorze umowy.
Opis przedmiotu z
amówienia:
2. Wprowadzenie
Portal Informacyjny Sądów Powszechnych, będący własnością Zamawia-
jącego, umożliwia dostęp uprawnionym lub upoważnionym podmiotom do informacji o spra-
wach toczących się przed sądami powszechnymi za pośrednictwem Internetu. Zarejestrowa-
ny w Portalu Informacyjnym użytkownik otrzymuje dostęp do danych o sprawie obejmujących
m.
in.:
• stan sprawy, tzn. na jakim etapie procedowania znajduje się teraz proces sądowy,
• czynności wykonane przez sąd wraz z określeniem osoby odpowiedzialnej za jej wykonanie
oraz daty (np. przekazanie akt biegłemu celem wydania opinii),
• wyznaczone terminy posiedzeń,
• dokumenty w sprawie wygenerowane przez sąd w postaci elektronicznej (pisma wychodzą-
ce, wyroki, postanowienia, uzas
adnienia, protokoły z rozpraw),
• doręczenia dokumentów
• dane dotyczące postępowania w niższej instancji o ile takie istnieją,
• protokół elektroniczny z możliwością odsłuchania.
Korzyściami, jakie płyną z funkcjonowania Portalu, jest m. in. oszczędność czasu i pieniędzy
stron
i pełnomocników oraz przyspieszenie pracy sądu przez odciążenie sekretariatów od
obowiązku udzielania informacji i wydawania dokumentów uczestnikom postępowań.
Portal Informacyjny w obecnym kształcie realizuje ideę pojedynczego punktu dostępu do
danych
o sprawach na poziomie całej apelacji, co oznacza, że istnieje 11 instancji Portalu, z
których każdy posiada odrębną bazę danych. Czas dostępności Systemu wynosi 24/7 (całą
dobę przez 7 dni w tygodniu). Jednym z głównych elementów Portalu Informacyjnego jest
importer danych z systemów lokalnych znajdujących się w sądach. Zadaniem oprogramowa-

nia służącego do importu danych do Portalu Informacyjnego jest pobieranie danych o spra-
wach, doręczeń sądowych, dokumentów przeznaczonych do publikacji oraz nagrań e-
protokołu z sądu do Infrastruktury centralnej i zasilanie nimi bazy danych Portalu. Celem jego
działania jest kompletność, spójność i aktualność informacji dostępnych za pośrednictwem
Portalu Informacyjnego. Źródłem pobieranych danych są bazy danych programów reperto-
ryjno-
biurowych zainstalowane w sądach oraz repozytoria e-protokołu. Celem niniejszego
zamówienia jest zapewnienie profesjonalnego utrzymania dla Systemu. Wymagania wzglę-
dem Wykonawcy zostały opisane poniżej.
4. Zobowiązania Wykonawcy
4.6. Pakiety serwisowe systemu bazodanowego
Wykonawca dostarczy pakiety serwisowe na poziomie Enterprise dla posiadanych przez
Zamawiającego licencji SAP HANA 2.0 Base Edition w ilości 16 sztuk (16x64GB) zawierają-
cy w
szczególności:
1) wsparcie
dla rozwiązywania błędów technicznych – 24×7 dostęp do bazy znanych pro-
blemów SAP xSearch oraz SAP Notes,
2) dostęp do platformy SAP Service Marketplace oraz SAP Developer Network (SDN),
3) dostęp do wcześniej wspomnianej możliwości aktualizowania systemów SAP zarówno od
strony technicznej jak i funkcjonalnej,
4.7.3 Inne
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Systemie przez inne pod-
mioty niż Wykonawca działające na zlecenie Zamawiającego lub MS. W wypadku, gdy nowa
wersja Systemu powsta
ła na skutek wprowadzenia zmian w Systemie przez podmiot inny niż
Wykonawca, Wykonawca na polecenie Zamawiającego dokonuje dystrybucji wersji zgodnie
z OPZ. Wykonawca nie odpowiada za Błędy spowodowane nieautoryzowanymi przez Wyko-
nawcę, modyfikacjami lub konfiguracją wykonanymi przez Zamawiającego lub osoby trzecie
działające w jego imieniu, zobowiązany jednak jest do ustalenia przyczyn wystąpienia Błę-
dów i przedstawienia diagnozy Zamawiającemu. W razie sporu, co do przyczyn wystąpienia
Błędów Zamawiający powoła biegłego, celem wiążącego ustalenia przyczyny wystąpienia
Błędów. Koszty powołania biegłego i naprawy Błędów ponosi Strona ponosząca odpowie-
dzialność za powstanie Błędów. Wykonawca będzie usuwał błędy spowodowane działaniem
podmiotów trzecich niezwłocznie na koszt Strony odpowiedzialnej za spowodowanie Błędu,
przy czym rozliczenie nastąpi po ostatecznym rozstrzygnięciu wszystkich okoliczności fak-
tycznych i prawnych w sprawie.
2) Wykonawca zobowiązuje się do informowania bez zbędnej zwłoki Zamawiającego, w for-
mie dokumentowej, o wszelkich zagrożeniach, przeszkodach, czy utrudnieniach powstałych
w toku wykonywania usług, które mogą mieć wpływ na realizację Umowy oraz do poinfor-
mo
wania o proponowanych sposobach obsługi tych ryzyk.

3) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Usług w sposób zapobiegający utracie danych,
w tym także tych, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania tych usług. W przy-
padku, gdy wykonanie danej
czynności przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego w opar-
ciu o rekomendację Wykonawcy wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowią-
zany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania takiej
czynności lub z chwilą przekazania takiej rekomendacji Zamawiającemu.
4) Wszelkie zmiany w Systemie Wykonawca
wykonuje wyłącznie na zlecenie Zamawiające-
go lub po uzyskaniu jego zgody.
4.8. Usługa wsparcia technicznego i serwisu Systemu
Wykonawca świadczy usługę wsparcia technicznego i serwisu dla Zamawiającego oraz dla
wszystkich Użytkowników końcowych Systemu.
4
.8.1. Zakres Usługi wsparcia technicznego i serwisu Systemu
Usługa wsparcia technicznego i serwisu Systemu obejmuje:
1) zadania administracji wszystkimi komponentami Systemu w Infrastrukturze systemowej,
2) obsługę kopii zapasowych Systemu i ich odtwarzania zgodnie z procedurami tworzenia
kopii zapasowych (backup),
3) usuwanie Wad Systemu oraz skutków Wad Systemu, a także wszelkich negatywnych
skutków spowodowanych korzystaniem z wadliwie działających wersji Systemu we wszyst-
kich lokalizacjach funkcjonowania Systemu,
4) realizację Konfiguracji Systemu we wszystkich lokalizacjach funkcjonowania Systemu,
5) odtworzenie Systemu i przywrócenie do pełnej funkcjonalności w tym po Katastrofie (pod
pojęciem Katastrofy Zamawiający rozumie uszkodzenie lub zniszczenie komponentów istnie-
jącej Infrastruktury systemowej, kiedy do przywrócenia sprawności Systemu niezbędne są
działania związane z odtwarzaniem zniszczonych zasobów sprzętowych i danych w zakresie
związanym z Systemem. Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia nowej Infrastruk-
tury sprzętowej.),
6) monitorowanie i rekomendowanie Zamawiającemu konieczności zainstalowania poprawek
i nowych wersji, na poszczególnych elementach Systemu dla środowisk technologicznych w
Infrastrukturze centralnej,
7) obsługa zgłoszeń Użytkowników,
8) zapewnienie ciągłości importu danych od Użytkowników końcowych do Systemu.
4.8.2. Zasady realizacji Usługi wsparcia technicznego i serwisu
1) Realizacja Usługi wsparcia technicznego i serwisu będzie realizowana w trybie całodobo-
wym, pr
zy czym będzie wykonywana w sposób niezakłócający normalnego funkcjonowania
Użytkownika końcowego pomiędzy godziną 6:00 a 22:00 w Dni robocze. Wszelkie planowe
działania ograniczające dostępność, responsywność i funkcjonalność Systemu mogą być
prowadzone w Dni robocze godzinach od 22:00 do 6:00 i w dni wolne po uprzednim wyzna-

czeniu przez Zamawiającego okna serwisowego. W szczególnych przypadkach Zamawiają-
cy może wyznaczyć inne okno serwisowe. W każdym przypadku okno serwisowe wyznacza
się min. na 14 dni kalendarzowych przed planowanymi pracami. W szczególnych przypad-
kach Zamawiający może zaakceptować skrócenie czasu na wyznaczenie okna serwisowego.
2) Monitorowanie dostępności aktualizacji i nowych wersji komponentów Systemu oraz ich
instalacja w Infrastrukturze centralnej.
3) Realizacja Usługi wsparcia technicznego i serwisu będzie wykonywana z należytą staran-
nością, zgodnie z wytworzoną w ramach realizacji i utrzymania Systemu Dokumentacją oraz
zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
4) Realizacja dostępu do Infrastruktury centralnej lub do Infrastruktury lokalnej odbywać się
będzie przez sieć VPN udostępnioną wskazanym członkom Personelu Wykonawcy przez
Zamawiającego. Dla Infrastruktury centralnej, dostęp uprzywilejowany realizowany będzie za
pośrednictwem narzędzia FUDO PAM (kontrola sesji zdalnych). Dostęp VPN wymaga, aby
pracownik Wykonawcy posiadał telefonu do obsługi haseł oraz działania aplikacji do dwu-
składnikowej autentykacji.
5) Wykonawca zapewnia obsługę niemożliwych do zdiagnozowania i usunięcia w sposób
zdalny (za pośrednictwem łącza VPN lub telefonicznie) Wad na miejscu u Użytkownika Koń-
cowego lub u Zamawiającego przez specjalistę ze strony Wykonawcy, za uprzednią zgodą
Zamawiającego.
6) Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać wraz z Protokołem odbioru wsparcia tech-
nicznego i serwisu za dany miesiąc Raport zawierający informację o zamkniętych w danym
miesiącu zgłoszeniach wraz z wyjaśnieniem przekroczeń czasu ich realizacji (o ile dotyczy),
zgodny ze wzorem ustalonym w porozumieniu z Zamawia
jącym w ciągu 30 dni od dnia za-
warcia Umowy.
7) Do zgłaszania Wad na środowiskach technologicznych innych niż produkcyjne uprawnio-
ny jest wyłącznie Zamawiający
4.8.3. Rodzaje kwalif
ikacji Zgłoszeń oraz czas ich realizacji dla środowisk technologicznych
Zam
awiającego
Błąd importu danych źródłowych
Brak lub błąd importu danych z systemu źródłowego w szczególności wynikający z:
-
błędu, braku lub nieaktualnej wersji usługi uruchamiającej importy danych,
-
braku uprawnień użytkownika systemowego do uruchamiania usługi uruchamiającej impor-
ty danych,
-
braku uprawnień użytkownika systemowego do zasobów dyskowych koniecznych do dzia-
łania usługi uruchamiającej importy danych i samych importerów danych,
-
błędów, braku lub nieaktualnej wersji aplikacji importerów (np. Dossier, Eprotokół, SMIPI)
-
uszkodzeń lokalnych baz importerów lub API,

-
błędnych zmian lub ustawień w konfiguracji lokalnej lub centralnej,
- ograniczenia lub bra
ku dostępu do baz danych SRB i wspomagających sekretariaty sądo-
we (np. CAPE, CRCS/RCS),
jeśli systemy te będą wykorzystywane do zasilania Systemu.
-
z ograniczenia lub braku dostępu do zasobów dyskowych z nagraniami i dokumentami.
Naprawa błędów importerów lokalnych polega na pełnym przywróceniu ich funkcjonalności
potwierdzonego dokonaniem skutecznego importu danych (nocny import przyrostowy).
Wykonawca powinien usunąć błąd przy wykorzystaniu narzędzi zdalnego dostępu i diagno-
styki zdalnej, a w przypadku nie uzyskania
dostępów do zasobów serwerów lokalnych, gdzie
uruchomiona jest usługa importu, naprawa polegać musi na precyzyjnym wskazaniu przy-
czyn wystąpienia błędu i wsparciu Administratora Lokalnego Systemu w jego rozwiązaniu za
pośrednictwem systemu zgłoszeniowego, mailowo lub telefonicznie. Do diagnozy przyczyn
błędu Wykonawcy powinny posłużyć pliki konfiguracyjne i logi (importera, systemowe lub
inne) uzyskane:
-
samodzielnie przez Wykonawcę z Systemu za pomocą narzędzia SMIPI lub
- przekazane Wykonawcy przez Administratora, Administratora Lokalnego Systemu lub pra-
cownika linii wsparcia.
Jeśli poziom logowania jest niewystarczający Wykonawca w ramach usługi utrzymania powi-
nien wprowadzić konieczne zmiany do Systemu zwiększające poziom logowania.
P
riorytet w systemie zgłoszeniowym - średni
Czas na usunięcie wady - Do 48 godzin od wystąpienia pierwszego ze zdarzeń :
- zidentyfikowania
braku lub błędu importu (za pomocą informacji pochodzących z monitorin-
gu Wykonawcy lub
Zamawiającego, logów lub istniejących narzędzi Systemu w tym w
szczególności SMIPI) lub
-
daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika Końcowego
4.8.4. Procedura realizacji Zgłoszeń (Awaria, Błąd Krytyczny, Błąd Niekrytyczny, Konfigura-
cja, Wniosek o
informację)
3) Zamawiający kategoryzuje Zgłoszenia na formularzu zgłoszenia zgodnie z kwalifikacją
określoną w tabeli zawierającej rodzaje kwalifikacji Zgłoszeń (pkt 4.6.3.).
Zamawiający ma prawo podnieść priorytet każdego Zgłoszenia ze względu na ważny interes
Użytkowników, wydajność i bezpieczeństwo Systemu.
4) Po zmianie kategorii Zgłoszenia, jego sposób realizacji określany jest przez nową katego-
rię Zgłoszenia, a czas realizacji w przypadku zmiany kategorii na wyższą liczony jest od
momentu poinformowan
ia Wykonawcy o zmianie kategorii w Systemie Zgłoszeniowym.
4.9.1. Zakres usługi Modyfikacje Systemu
Maksymalna liczba r
oboczogodzin możliwych do zlecenia w ramach Modyfikacji wynosi 40
000.
Usługa Modyfikacji Systemu obejmuje:

1) Modyfikacje Systemu;
2) przygotowywanie dokumentów analitycznych i innych dokumentów oraz projektów zmian
w Systemie, w tym również aktualizacja Dokumentacji, przygotowywanie opinii na temat wy-
korzystania w Systemie nowych technologii lub sprzętu (dalej: „Prace analityczne”). Zama-
wiający może zlecić w ramach puli Roboczogodzin przeznaczonych na Modyfikacje Systemu
Prace analityczne. Procedury zlece
nia i odbioru Modyfikacji Systemu stosuje się odpowied-
nio do zlecenia i odbioru Prac analitycznych
4.11. Usługa wsparcia (UW)
4.11.1 Zakres Usługi wsparcia
2) Usługa realizowana jest przez cały okres trwania Umowy, przy czy po upływie pierwszych
pełnych 6 miesięcy liczonych od pierwszego dnia kalendarzowego następnego miesiąca po
zawarciu Umowy zamawiający może zrezygnować ze świadczenia Usługi wsparcia poprzez
złożenie oświadczenia na koniec danego miesiąca ze skutkiem od następnego miesiąca. W
przypadku
rezygnacji Zamawiającego z Usługi wsparcia Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia wobec Zamawiającego
Wzór umowy:
§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego:
1) Usługi wsparcia technicznego i serwisu dla Systemu na zasadach określonych w Załącz-
niku nr 1 do Umowy
– Opis przedmiotu zamówienia;
2) Usługi Modyfikacji Systemu w łącznym maksymalnym wymiarze 40.000 Roboczogodzin
do fakultatywnego wykorzystania przez Zamawiającego, realizowanej na podstawie odręb-
nego Zlecenia, na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu
zamówienia;
§ 9. Kary umowne
1. W
ykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących sytuacjach i następu-
jących wysokościach:
2) w przy braku informowania bez
zbędnej zwłoki Zamawiającego, w formie pisemnej, o
wszelkich zagrożeniach, przeszkodach, czy utrudnieniach powstałych w toku wykonywania
Usług, które mogą mieć wpływ na realizację Umowy, oraz do poinformowania o proponowa-
nych sposobach obsługi tych ryzyk Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00
zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każde uchybienie;
26) za każdy przypadek naruszenia ochrony danych osobowych skutkującego nieuprawnio-
nym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, do którego dojdzie
z wyłącznej winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wyso-
kości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100);

30) w przypadku zwłoki w usunięciu Błędu importu danych źródłowych, w terminie o którym
mowa w Załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł
(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
43) w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 lit. a - lit. e Załącznika nr 1 do Umowy powie-
rzenia przetwarzania danych osobowych OWU PPDO Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdy
przypadek;
44) w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 lit. f Załącznika nr 1 do Umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych OWU PPDO Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umown
ą w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek;
45) w przypadku niedochowania terminu zakreślonego Wykonawcy do usunięcia uchybień i
poprawy poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, o którym mowa w §
8 ust
. 3 Załącznika nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych OWU
PPDO Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000,00 zł (słow-
nie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdy przypadek;
46) w przypadku zwłoki w przedstawieniu kopii umowy w terminie wskazanym w § 4 ust. 4
OWU PPDO Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł
(słownie: sto złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
47) w przypadku niedochowania terminu zakreślonego Wykonawcy, o którym mowa w § 8
ust. 5 OWU PPDO Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00
zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z postanowieniami
ust. 1 i ust. 2,
nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1
Umowy.
§ 10. Rozwiązanie Umowy
2. Zamawiający jest uprawiony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w
terminie 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia zaistnienia okoliczność uzasadniającej wypowiedze-
nie Umowy, w następujących przypadkach:
1) Wykonawca naruszył trzykrotnie którekolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z prze-
pisów prawa lub z treści Umowy i nie zaprzestał naruszeń w terminie, nie krótszym niż trzy
Dni robocze, wyznaczo
nym przez Zamawiającego. Wezwanie musi być dokonane w formie
pisemnej;
OGÓLNE WARUNKI UMOWY
§ 5. Zasady rozliczeń
7. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za prace wykonane przez Podwyko-
nawcę/dalszego Podwykonawcę nastąpi po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę

oświadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy w zakresie tego, że otrzymał od Wy-
konawcy/Podw
ykonawcy całe należne mu wynagrodzenie lub kopii faktur lub rachunków
potwierdzających dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/ dalsze-
mu Podwykonawcy, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z
potwierdzeniem dokonania przelewu. W przypadku nie
dostarczenia dokumentów, o których
mowa w zdaniu poprzednim, należność przekazywana Wykonawcy za wykonanie przedmio-
tu Umowy zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z Umowy zawartej pomiędzy Wyko-
nawcą a Podwykonawcą/Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą.
8.
Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługują-
cego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Za-
mawiającego umowę o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, w przypadku uchylenia
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, dotyczy
wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgod-
n
ość z terminu na zgłoszenie zastrzeżeń.
10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należ-
nych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o moż-
liwości zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8, w
terminie 7 Dni roboczych od dnia doręczenia tej informacji.
12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwy-
konawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonaw-
cy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej wątpliwości Zamawiają-
cego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-
nawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonaw-
cy, o której mowa w ust. 8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wy-
nagrodzenia należnego Wykonawcy.

Izba ustaliła, że w dniu 18 stycznia 2021 r. zamawiający dokonał wyjaśnień i modyfikacji tre-
ści SWZ w następujący sposób:
Pytanie nr 30. Dotyczy punktu 4.8.3

W przypadku błędu krytycznego w zapisach OPZ znajduje się odwołanie "lub praca Systemu
niezgodna z Dokumentacją". Z kolei w definicji błędu niekrytycznego nie ma żadnego odnie-
sienia do dokumentacji, za to znajduje się wiele zapisów, których klasyfikacja jest subiektyw-
na (np. konieczność zbędnych kliknięć, błędne etykiety, braki komunikatów). Takie zapisy
powodują brak możliwości rzetelnego oszacowania kosztów obsługi tego typu zgłoszeń.
Odpowiedź:
W ocenie Zamawiającego, ww. postanowienie jest czytelnym i jasnym, a tym samym brak
jest podstaw do jego modyfikacji.
Pytanie nr 31. Dotyczy punktu 4.8.4
Proszę o przedstawienie w jaki sposób Zamawiający opisuje zgłoszenia. Czy w zgłoszeniu
znajdują się wszystkie niezbędne Wykonawcy dane, tj. scenariusz odtworzenia błędu, dane
testowe, użytkownik, na którym Wykonawca samodzielnie może odtworzyć problem.
Odpowiedź:
Zgłoszenia formułowane są zarówno przez pierwszą, drugą linie wsparcia systemu oraz
przez samych użytkowników systemu. Zamawiający nie może w związku z tym zagwaranto-
wać, że wszystkie niezbędne informację znajdą się w takim zgłoszeniu, również dlatego, że
osoba zgłaszająca nie posiada informacji o przyczynie incydentu, stąd może nie być świa-
doma o potrzebie podania jednej z informacji. Zadaniem Wykonawcy jako podmiotu wyspe-
cjalizowanego w utrzymaniu Systemu jest pozyskanie wszelkich
informacji, które pomogą mu
w usunięciu incydentu.
Pytanie nr 32. Dotyczy punktu 4.8.4
Wykonawca jest uprawniony do trzykrotnego zwrócenia się do Użytkownika Końcowego o
udzielenie wyjaśnień. Czas odpowiedzi Użytkownika Końcowego nie jest w takim wypadku
wliczany do czasu reali
zacji Zgłoszenia." Co Zamawiający przewiduje w sytuacji, gdy trzy-
krotne zwrócenie się o udzielenie wyjaśnień nie przyniesie rezultatu, zakładając brak winy
lub złej woli po stronie Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, ze każdorazowo, kiedy Wykonawca zwróci się z zapytaniem do
Użytkownika Końcowego o udzielenie wyjaśnień więcej niż trzykrotnie, czas odpowiedzi bę-
dzie wliczany w czas realizacji Zgłoszenia.
Jednocześnie zamawiający dokonał modyfikacji SWZ w następujący sposób:
3)
w rozdz. 4.8.3 OPZ, kolumna „Rodzaj problemu - Błąd importu danych źródłowych”
Zamawiający dodaje treść:
„Szczegółowa procedura realizacji Zgłoszenia, którego źródło zidentyfikowane zostało po
stronie Użytkownika Końcowego w lokalnej Infrastrukturze systemowej opisana jest w pkt.
4.8.4(1)”;
4)
w OPZ, po rozdz. 4.8.4 dodaje się rozdz. 4.8.4(1) o treści:

„4.8.4(1) Szczególna procedura realizacji zgłoszeń typu Błąd importu danych źródłowych w
Infrastrukturze systemowej (lokalnej)
Procedura obsługi zgłoszeń dla Błędu importu danych źródłowych, których źródło zidentyfi-
kowane zostało po stronie Użytkownika Końcowego w lokalnej Infrastrukturze systemowej.
1.
Jeśli ze wstępnej analizy zgłoszenia w tym z logów pobranych za pomocą SMIPI wy-
nika, że problem dotyczy części lokalnej infrastruktury systemowej (Użytkownik Końcowy -
po stronie sądu), Wykonawca musi ciągu 2 godzin (w godzinach pracy sądu – Użytkownika
Końcowego) wysłać za pomocą systemu zgłoszeniowego żądanie do Użytkownika Końco-
wego nawiązania kontaktu za pomocą narzędzia pomocy zdalnej i przekazania mu nr.
kontaktowego wykorzystywanego do połączenia głosowego podczas sesji pomocy zdalnej.
2.
Przekazanie zgłoszenia do Użytkownika Końcowego wstrzymuje bieg czasu realizacji
Zgłoszenia po stronie Wykonawcy.
3.
W przypadku braku odpowiedzi od Użytkownika Końcowego lub braku danych ko-
niecznych do zestawienia połączenia zdalnego, Wykonawca po 24 godzinach musi przejąć
zgłoszenie i przekazać zgłoszenie do II linii wsparcia, co wstrzymuje bieg czasu realizacji
zgłoszenia po stronie Wykonawcy. Pozostawienie zgłoszenia przez Wykonawcę powyżej 24
godzin po stronie Użytkownika Końcowego wznawia bieg terminu realizacji zgłoszenia po
stronie Wykonawcy.
4.
Po ustaleniu terminu połączenia zadanego przez II linię wsparcia, zgłoszenie zostaje
przekazane do Wykonawcy, który podejmując to zgłoszenie, ma prawo w oczekiwaniu na
nawiązanie połączenia zdalnego przekazać zgłoszenie do Użytkownika Końcowego, co
wstrzymuje czas realizacji zgłoszenia po stronie Wykonawcy.
5.
Po
zakończonej sesji połączenia zdalnego, Użytkownik Końcowy przekazuje zgło-
szenie do Wykonawcy, a jeśli tego nie zrobi, Wykonawca sam przejmuje zgłoszenie na sie-
bie. Zakończenie sesji połączenia zdalnego wznawia termin realizacji zgłoszenia dla Wyko-
nawcy.
6.
Wykonawca dołoży należytych starań, by minimalizować czas połączenia zdalnego, a
bezczynność Wykonawcy podczas połączenia zdalnego powyżej 10 minut będzie traktowana
jak zakończenie połączenia.
7.
Podczas sesji nadzorowanego połączenia zdalnego, Wykonawcy musi asystować
przedstawiciel Użytkownika Końcowego (administrator systemu), który będzie w ciągłym
kontakcie telefonicznym z Wykonawcą.
8.
Podczas sesji zadanej Wykonawca musi zebrać wszelkie wymagane do naprawy
problemu informacje i/lub dokonać koniecznych napraw.
9.
Wykonawca może dodatkowo trzykrotnie dopytać (także połączyć się zdalnie zgodnie
ze wcześniejszymi krokami) Użytkownika Końcowego o informacje uzupełniające, konieczne

do naprawy zgłoszenia zgodnie z zapisem 4.8.4 pkt. 6 lub może przekazać Użytkownikowi
Końcowemu rozwiązanie problemu.
10.
Trzy pierwsze pytania (w tym połączenia zdalne) kierowane w ramach obsługi zgło-
szenia do Użytkownika Końcowego wstrzymują czas realizacji do chwili udzielenia odpowie-
dzi lub zakończenia połączenia zdalnego. Kolejne pytania (w tym połączenia zdalne) i czas
udzielania odpowiedzi (realizacji połączenia) wliczają się czas realizacji zgłoszenia po stronie
Wykonawcy.
11.
Wykonawca zobowiązany jest po wdrożeniu rozwiązania problemu zweryfikować po-
prawność naprawianego Błędu importu i zamknąć zgłoszenie lub w szczególnych przypad-
kach przekazać je do II linii wsparcia, o ile takie było żądanie ze strony II linii wsparcia lub
Zamawiającego. Niedopuszczalna jest sytuacja przekazanie zgłoszenia bez dostarczenia
fin
alnego rozwiązania tj. ujawnienia importowanych danych w Portalu Informacyjnym lub Pa-
nelu Administracyjnym.
a) W przypadku przekroczenia czasu 48 godzin przewidzianych umownie na realizację zgło-
szenia (sumaryczny czas realizacji zgłoszenia, niezależnie od linii wsparcia, na której zgło-
szeni przebywało), przed Zamknięciem zgłoszenia Wykonawca załącza w systemie zgłosze-
niowym:
a)
Szczegółowy Raport Realizacji Zgłoszenia (SRRZ) zawierający, nr incyden-
tu/zgłoszenia, czasy skrajne poszczególnych działań/zdarzeń, czas trwania poszczególnych
działań/zdarzeń, ewentualne uwagi oraz wykazuje ewentualny czas przekroczenia realizacji
całości zgłoszenia. Zamknięcie zgłoszenia bez SRRZ będzie uważane za nieskuteczne do
czasu zamieszczenia tego raportu. Format SRRZ (plik Excel) zostanie uzgodniony na spo-
tkaniu inicjującym utrzymanie.
b)
Raport konfiguracji SMIPI wykonany na serwerze w lokalnej infrastrukturze systemo-
wej , gdzie zainstalowane są usługi importu danych, eProtokołu i SMIPI. Wszystkie usługi
importu wg. rapor
tu muszą być sprawne.
12.
Narzędzie TeamViewer Corporate Edition dla Wykonawcy do obsługi połączeń zdal-
nych dostarcza Zamawiający. Użytkownik Końcowy korzysta z narzędzia TeamViewer Qu-
ickSupport. Ewentualna zmiana narzędzia nie wymaga aneksowania Umowy.
13.
Kategoryczna odmowa udzielenia dostępu zdalnego Wykonawcy przez Użytkownika
Końcowego do infrastruktury lokalnej systemu, nie zwalnia Wykonawcy z realizacji zgłosze-
nia, jednak priorytet zgłoszenia zostaje automatycznie obniżony do Błędu niekrytycznego (5
dni roboczych), o czym Wykonawca informuje Zamawiającego w treści zgłoszenia i w SRRZ
wskazując zdarzenie odmowy dostępu zdalnego ze strony Użytkownika Końcowego. Raport
SMIPI wykonuje z dedykowanej stacji przesiadkowej, a w szczególnych przypadkach po
uzyskaniu zgody Zamawiającego z własnego komputera podłączonego poprzez VPN do sie-
ci WAN MS sądów.

14.
Wykonawca w celu rozwiązania zgłoszenia typu Błąd importu danych źródłowych
musi świadczyć Użytkownikowi Końcowemu wsparcie w obrębie działania Systemu m.in. z
zakresu:
a)
infrastruktury systemowej,
b)
prawidłowej konfiguracji systemu Windows,
c)
konfiguracji reguł zapory aplikacyjnej zainstalowanej na serwerze Windows,
d)
konfiguracji usługi importującej,
e)
definiowania dostępu i nadawania uprawnień do zasobów lokalnych i zdalnych,
f)
definiowania użytkowników wymaganych do działania oprogramowania importujące-
go.”;
5)
w rozdz. 4.8.4 pkt 3 OPZ otrzymuje brzmienie:
„3) Zamawiający kategoryzuje Zgłoszenia na formularzu zgłoszenia zgodnie z kwalifikacją
określoną w tabeli zawierającej rodzaje kwalifikacji Zgłoszeń (pkt 4.6.3.). Zamawiający ma
prawo dokonać korekty kwalifikacji każdego Zgłoszenia w celu dostosowania, zgodnie z rze-
czywistym stanem faktycznym, ka
tegorii Zgłoszenia według kwalifikacji określonej w tabeli
zawierającej rodzaje kwalifikacji Zgłoszeń.”;
6)
rozdz. 4.9.1. OPZ otrzymuje brzmienie:
„Maksymalna liczba roboczogodzin możliwych do zlecenia w ramach Modyfikacji wynosi 40
000, a minimalna liczba roboczogodzin jaka zostanie zlecona wynosi 5.000.

Usługa Modyfikacji Systemu obejmuje:
1)
Modyfikacje Systemu;
2)
przygotowywanie dokumentów analitycznych i innych dokumentów oraz projektów
zmian w Systemie, w tym również aktualizacja Dokumentacji, przygotowywanie opinii na te-
mat wy
korzystania w Systemie nowych technologii lub sprzętu (dalej: „Prace analityczne”).
Zamawiający może zlecić w ramach puli Roboczogodzin przeznaczonych na Modyfikacje
Systemu Prace analityczne. Procedury zlecenia i odbio
ru Modyfikacji Systemu stosuje się
o
dpowiednio do zlecenia i odbioru Prac analitycznych.”;
8)
w § 1 w ust. 1 pkt 2 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:
„2) Usługi Modyfikacji Systemu w łącznym maksymalnym wymiarze 40.000 Roboczogodzin
do fakultatywnego wykorzystania przez Zamawiającego (z tym zastrzeżeniem, że minimalny
wymiar Usług Modyfikacji Systemu wynosi 5.000 Roboczogodzin) realizowane na podstawie
odrębnego Zlecenia, na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy – Opis przed-
miotu zamówienia;”;
9)
w § 1 Wzoru Umowy, po ust. 2 dodaje się ust. 3 o treści:
„3. W zakresie nieuregulowanym w Umowie zastosowanie mają postanowienia Ogólnych
Warunków Umowy – załącznika nr 2 do Umowy, z tym zastrzeżeniem, że Strony wyłączają
stosowanie § 5 ust. 7-13 Ogólnych Warunków Umowy.”.

10)
w § 9 ust. 1 pkt 8 i 9 Wzoru Umowy otrzymują brzmienie:
„8) w przypadku braku organizacji spotkania w ramach transferu wiedzy, w terminie wskaza-
nym w pkt. 4.1.5 lit. a Załącznika nr 1 – OPZ, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Kara umowna,
o której mowa w zdaniu poprzedzającym naliczana jest odrębnie dla każdego spotkania;
9) w przypadku zwłoki w udzieleniu konsultacji lub odpowiedzi na pytania lub zagadnienia w
ramach transferu wiedzy,
w terminie wskazanym w pkt. 4.1.5 lit. b Załącznika nr 1 – OPZ,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset
złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;”;
11)
w § 9 ust. 1 Wzoru Umowy wykreśla się pkt 2, 46 i 47;
12)
w § 9 ust. 3 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:
„3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z postanowieniami
ust. 1 i ust. 2, nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umo-
wy.”;
13)
w § 10 ust. 3 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie:
„3. Najwcześniej po upływie 18 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, Zamawiający jest upraw-
niony do rozwiązania Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Rozwiązanie Umowy nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu udzielonej gwaran-
cji na wykonane Usługi wsparcia technicznego i serwisu oraz odebrane Modyfikacje, a z tytu-
łu rozwiązania Umowy, nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia odszkodowawcze, w
tym roszczenie o zwrot nakładów lub poczynionych wydatków.”
14)
§ 10. Zmiany Umowy Wzoru Umowy, otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Zmiany Umowy”;
15)
w załączniku nr 3 do SWZ – Formularz ofertowy, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Zamawiający określił minimalny i maksymalny aprobowany podział i oczekiwał podania po-
działu zaoferowanego przez wykonawcę. Aprobowany podział ukształtował w następujący
sposób:
Usługi wsparcia technicznego i serwisu dla Systemu - 38,16 – 46,64 %
Usługi Modyfikacji Systemu w łącznym maksymalnym wymiarze 40.000 Roboczogodzin -
36,44
– 44,54 %
Usługa wsparcia - 5,56 – 6,8 %
Dostawa pakietów serwisowych dla systemu operacyjnego - 0,3-0,36 %
Dostawa pakietów serwisowych dla Urządzeń - 0,53 – 0,65 %
Dostawa pakietów serwisowych dla systemu bazodanowego - 9,01 – 11,01 %
SUMA - 90-110 %
16)
w rozdz. VIII ust. 11 pkt 3 SWZ otrzymuje brzmienie:

„3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów okre-
ślających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiek-
tywnym charakterze wykonawca nie je
st w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wy-
dane w okresie ostatnich 3 miesięcy;”.
17)
w rozdz. II ust. 1 pkt 2 SWZ otrzymuje brzmienie:
„2. Usługi Modyfikacji Systemu w łącznym maksymalnym wymiarze 40.000 Roboczogodzin
do fakultatywnego wykorzystania przez Zamawiającego (z tym zastrzeżeniem, że minimalny
wymiar Usług Modyfikacji Systemu wynosi 5.000 Roboczogodzin), realizowane na podstawie
odrębnego Zlecenia, na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu
zamówienia;”.
W związku z powyższym, zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert
oraz te
rminu związania ofertą informując, że:
1) termin składania ofert upływa w dniu 26 stycznia 2022 r. o godz. 11:00;
2) otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 stycznia 2022 r. o godz. 12:00;
3) termin związania ofertą upływa w dniu 25 kwietnia 2022 r.

Ze s
prostowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 18 stycznia
2022 r. wynika, że zamawiający zmodyfikował sporny warunek w następujący sposób:
Zgodnie z przesłanym ogłoszeniem, zamawiający określił ww. warunek w następujący spo-
sób:
„ — jedno zamówienie (rozumiane jako jedna umowa), które trwało co najmniej 24 miesięcy,
o wartości nie mniejszej niż 250 000,- zł brutto miesięcznie (słownie: dwieście pięćdziesiąt
tysięcy złotych brutto), którego przedmiotem była/jest usługa utrzymaniowa polegająca na
pozostawaniu w gotowości serwisowej i gwarantowanego SLA dla błędów oraz obsługi za
pomocą portalu WWW, rozpoznawaniu przyczyn i usuwaniu błędów oraz skutków błędów,
rozpoznawaniu skutków awarii oraz przygotowanie i wdrażanie poprawek dla systemu telein-
formatycznego, posiadającego co najmniej:
iii. 5 000 akty
wnych użytkowników wewnętrznych logujących się do systemu za pomocą
unikalnego identyfikatora oraz

iv.
100 000 aktywnych użytkowników zewnętrznych logujących się do systemu za pomo-
cą unikalnego identyfikatora,
oraz posiadającego co najmniej 1 z 3 wymienionych poniżej cech z punktów iii-v:
V.
co najmniej 50 000 000 dokumentów (plików dowolnego typu),
VI.
co najmniej 300 000 komunikatów na dobę (przetwarzanych i zapisywanych z
oznaczeniem czasu i daty) liczo
nych jako średnia dobowa z 6 następują-
cych po sobie
miesiącach kalendarzowych,
rozumianych jako spersonalizowana dla użytkownika informacja wysłana przez system do
aktywnego użytkownika końcowego posiadającego unikalny login w systemie drogą elektro-
niczną,
ix.
co najmniej 1 000 000 miesięcznego przyrostu zapisów w systemie ro-
zumianych jako nowy wpis informacji biznesowej do repozytorium da-
nych systemu (informacji kompletnej z punku widzenia biznesowego,
nie pojedynczej krotki, nie zdarzenia systemowego) a tak
że:
x.
działającego w części lub w całości w sieci Internet oraz
xi.
posiadającego publiczne API oraz
xii.
działającego w trybie HA (wysoka dostępność).”
Z
Opisu Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu na Modyfikację i utrzymanie Portalu Infor-
macyjnego Sądów Powszechnych realizowanego w ramach projektu „Wdrożenie protokołu
elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)” wynika, że ów-
czesny zamawiający zdefiniował Błąd importu danych źródłowych jako Brak lub błąd importu
danych z systemu źródłowego niewynikający z przyczyn leżących po stronie sądu źródłowe-
go lub infrastruktury sieciowej WAN. Brak reakcji na zidentyfikowane problemy Importu da-
nych niezależnie od źródła powstania przyczyny – priorytet średni – czas na usunięcie błędu
- do 48 godzin od
zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika.
Z p
rzykładowego raportu z obsługi incydentu dotyczącego Błędu importu danych wygenero-
wany na podstawie obecnie realizowanej przez odwołującego umowy wynika, że błąd impor-
tu może być wynikiem działania błędu ludzkiego po stronie sądu i że zgłoszenie dotyczące
wielokrotnego odbierania dostępu wpłynęło 28 października 2021 r. natomiast ustalanie
przyczyn błędu rozpoczęło się 3 listopada 2021 r., a zgłoszenie zostało zamknięte 10 listo-
pada 2021 r.

Ocena mater
iału dowodowego zgromadzonego przez Izbę :
Izba oceniła zgromadzony materiał dowodowy jako wiarygodny, kompletny i umożliwiający
Izbie wydanie rozstrzygnięcia.
Izba oceniła, że niemożliwe jest porównanie definicji błędu importu danych przyjęte na po-
trzeby
postępowania będącego podstawą tego sporu i definicji zawartej w postępowaniu na

Modyfikację i utrzymanie Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych realizowanego w
ramach projektu „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy
cywilne i wykroczeniowe)
” z uwagi na to, że odwołujący przedstawił jedynie wyciąg z Opisu
przedmiotu zamówienia, w realizowanej przez niego obecnie umowie, co nie pozwala ustalić
zakresu zamówionej w tamtym postępowaniu usługi wsparcia. Tym samym dowód ten, nie
służy wykazaniu tezy dowodowej, na którą był powołany, a więc w celu wykazania, że w po-
przednim postępowaniu definicja była prawidłowa, natomiast obecnie jest to definicja zbyt
szeroka.
Bez ustalenia zakresu obowiązków wykonawcy w obu postępowaniach, nie można
ustalić, czy zakres odpowiedzialności wykonawcy był tożsamy i jak ówczesny zamawiający
ukształtował usługę wsparcia w odniesieniu do styku współdziałania Sytemu Portalu Infor-
macyjnego z innymi systemami, czy też współdziałania z Użytkownikami Końcowymi.
Izba natomiast ustaliła, że celem prowadzonego postępowania jest oprogramowanie służące
do importu danych do Portalu Informacyjnego, czyli zapewnienie realizacji pobierania danych
o sprawach, doręczeń sądowych, dokumentów przeznaczonych do publikacji oraz nagrań e-
protokołu z sądu do Infrastruktury centralnej i zasilanie nimi bazy danych Portalu. Celem jego
działania jest kompletność, spójność i aktualność informacji dostępnych za pośrednictwem
Portalu Informacyjnego. Źródłem pobieranych danych są bazy danych programów reperto-
ryjno-
biurowych zainstalowane w sądach oraz repozytoria e-protokołu. Celem niniejszego
zamówienia jest zapewnienie profesjonalnego utrzymania dla Systemu.
Z powyższego opisu w ocenie Izby wynika, że zamawiający oczekuje odpowiedzialności wy-
konawcy za zapewnienie prawidłowego importu danych z programów (systemów) zamawia-
jącego. Nadto zamawiający opisując zakres usługi wsparcia wskazał, że :
4.8. Usługa wsparcia technicznego i serwisu Systemu
Wykonawca świadczy usługę wsparcia technicznego i serwisu dla Zamawiającego oraz dla
wszystkich Użytkowników końcowych Systemu.
4.8.1. Zakres Usługi wsparcia technicznego i serwisu Systemu
Usługa wsparcia technicznego i serwisu Systemu obejmuje m. in.:
6) monitorowanie i
rekomendowanie Zamawiającemu konieczności zainstalowania poprawek
i nowych wersji, na poszczególnych elementach Systemu dla środowisk technologicznych w
Infrastrukturze centralnej,
7) obsługa zgłoszeń Użytkowników,
8) zapewnienie ciągłości importu danych od Użytkowników końcowych do Systemu.
W ocenie Izby tak zakreślony przedmiot usługi wsparcia obejmuje wszelkie zgłoszenia po-
chodzące od użytkowników, nie tylko te które bezpośrednio dotyczą oprogramowania do
importu danych, a nadto zamawiający wymaga od wykonawcy zapewnienia ciągłości importu
danych od użytkowników końcowych do systemu, bez ustalenia, że wykonawca nie odpo-
wiada za brak tej ciągłości w sytuacji zależnej od użytkownika końcowego czy działania in-

nego oprogramowania lub systemu, z którego dane są importowane. Te postanowienia SWZ
nie uległy zmianie od momentu wszczęcia postępowania. Nie kwestionował ich również od-
wołujący. W ocenie Izby zatem elementem przedmiotu zamówienia jest szeroko zakreślona
usługa wsparcia, której elementem stanowiącym o celu przedmiotowego postępowania jest
zapewnienie prawidłowego działania importu danych. Oznacza to, że zamawiający oczekuje
obsługi w ramach zapewnienia ciągłości importu danych w sposób kompletny, spójny i aktu-
alny
, co przekłada się na zakres usługi Wsparcia w ramach której zamawiający oczekuje
diagnozowania, identyfikowania i usuwania błędów importu danych niezależnie od źródła
tego błędu. Należy zauważyć, że gdy zamawiający zamierzał ograniczyć odpowiedzialność
wykonawcy za błędy mogące wyniknąć z działań osób trzecich, to wyraźnie to wskazał – tak
jak w pkt. 4.7.3 OPZ.
W pkt. 14 pkt. 4.8.4. (1) w ocenie Izby doszło jedynie do doprecyzowania pojęć związanych z
obsługą zgłoszeń i zapewnieniem ciągłości importu danych w ten sposób, że „wykonawca w
celu roz
wiązania zgłoszenia typu Błąd importu danych źródłowych musi świadczyć Użytkow-
nikowi Końcowemu wsparcie w obrębie działania Systemu m.in. z zakresu:
a)
infrastruktury systemowej,
b)
prawidłowej konfiguracji systemu Windows,
c)
konfiguracji reguł zapory aplikacyjnej zainstalowanej na serwerze Windows,
d)
konfiguracji usługi importującej,
e)
definiowania dostępu i nadawania uprawnień do zasobów lokalnych i zdalnych,
f)
definiowania użytkowników wymaganych do działania oprogramowania importujące-
go.”
Izba ustaliła zatem, że zakres odpowiedzialności wykonawcy za błąd importu danych, jest
adekwatny do celu zawartej umowy, jak i uzasadniony potrzebą zamawiającego zapewnienia
ciągłości importu.
Dokumentacji technicznej Portal Informacyjneg
o wynika, że
„3.2 Powiązania z innymi systemami
W chwili obecnej system Portal Informacyjny jest powiązany z systemami informatycznymi
sądów za pomocą agentów importujących dane. W każdym sądzie jest zainstalowany agent,
którego zadaniem jest pobieranie danych o sprawach oraz wskazanych dokumentów z sądu
do
infrastruktury centralnej i zasilanie nimi bazy danych Portalu. Celem tego działania jest
kompletność, spójność i aktualność informacji dostępnych za pośrednictwem Systemu.
Źródłem pobieranych danych są bazy danych programów repertoryjno-biurowych
z
ainstalowane w sądach. Program importuje dane z 1354 baz systemu SAWA, 112 baz sys-
temu
Sędzia2 oraz 2 baz systemu Peaetor.
Dodatkowym punktem styku pomiędzy systemami jest powiązanie z wideoterminalem CVT.
A
ktualnie jest jedynie możliwość przeprowadzania wideokonferencji za pomocą wideotermi-

nala CVT bez modułu wspierającego planowanie wideokonferencji poprzez ręczne ustawie-
nie połączenia.”
Nadto zamawiający w następujący sposób zdefiniował pojęcia:
Użytkownik wewnętrzny - Pracownicy Zamawiającego, MS oraz Użytkowników końcowych,
osoby świadczące usługi na rzecz Zamawiającego/MS/Użytkowników końcowych na pod-
stawie umów cywilno-prawnych lub odbywające praktykę/staż/aplikację, lub osoby zatrud-
nione w in
nych podmiotach jednostek organizacyjnych podległych MS lub przez niego nad-
zorowanych, którym zostały nadane przez Zamawiającego uprawnienia dostępu do Syste-
mu.
Użytkownik zewnętrzny - Osoba korzystająca z funkcjonalności zaimplementowanych w
Systemie dos
tępnych w Internecie niezaliczona do grupy Użytkowników wewnętrznych, w
tym osoby fizyczne i osoby prawne, pracownicy innych instytucji i firm, które korzystają z
Systemu na podstawie postanowień odrębnych umów zawartych przez Zamawiającego z
tymi podmiota
mi lub na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Pomiędzy stronami nie było sporne, że przedmiot zamówienia dotyczy obsługi około 200 000
użytkowników wewnętrznych i 200 000 użytkowników wewnętrznych. Odwołujący nie prze-
czył tym danym podanym przez zamawiającego, ani nie kierował zarzutów lub żądań do za-
kresu
doświadczenia zawodowego w odniesieniu do ilości użytkowników zewnętrznych i
wewnętrznych. Odwołujący jedynie twierdził, że sformułowane w warunku wymogi nie są
możliwe do spełnienia dla oczekiwanej wartości kontraktu przedstawianego jako doświad-
czenie i w
powiązaniu łącznym z wymogiem 50 000 000 dokumentów. Odwołujący w tym
zakresie wskazywał, że jest wykonawcą zamówienia Modyfikację i utrzymanie Portalu Infor-
macyjnego Sądów Powszechnych realizowanego w ramach projektu „Wdrożenie protokołu
elektronicznego
w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)” jednakże poza
niesporną okolicznością, że wartość tego zamówienia jest wielokrotnie niższa od wartości
przedmiotowego zamówienia, odwołujący tezy o adekwatności tego doświadczenie nie po-
parł jakimkolwiek środkiem dowodowym. Izba analizując treść dokumentacji technicznej Por-
talu Informacyjnego dostrzegła, że proces biznesowy dotyczący protokołu elektronicznego
jest jednym z elementów dotyczących Portalu Informacyjnego, a odwołujący nie wykazał, że
przed
miotem tamtego zamówienia byłą obsługa dostępu do protokołu elektronicznego w tym
integracja
z systemem CRCS/RCS w zakresie wysłania wniosku i odebrania statusu oraz
lokalizacji wnioskowanego pliku i pobierania
plików nagrań i integracja z systemem CAPE w
zakresie pobrania plików do Repozytorium plików portalu, czy też wdrożenie ReCourt do
obsługi procesu rejestracji rozprawy sądowej na sali rozpraw. W braku podstawowych da-
nych o realizowanym kontrak
cie, nie jest możliwe ustalenie, czy takie doświadczenie jest
doświadczeniem wystarczającym dla zagwarantowania realizacji przedmiotowego zamówie-
nia na odpowiednim poziomie jakości. Izba wzięła także pod uwagę fakt, że odwołujący nie

przedstawił jakiekolwiek dowodu zmierzającego do uprawdopodobnienia, że systemy o war-
tości wymaganej w ramach doświadczenia zawodowego, ale mogące się odnosić do trzech z
pięciu cech wskazanych w pkt. i – v badanego warunku gwarantują należyte wykonanie za-
mówienia, ani też nie wykazał, że istnieje tylko jeden wykonawca zdolny wykazać doświad-
czenie zawodowe na określonym przez zamawiającego poziomie. W tym zakresie odwołują-
cy poprzestał wyłącznie na oświadczeniu złożonym do protokołu rozprawy, nawet nie wska-
zując, o jaki podmiot chodzi. Izba uznała, że zamawiający wyszedł naprzeciw odwołującemu
uelastyczniając postawiony warunek do 2 cech tj. pkt. i – ii oraz jednego dowolnie dobranego
z pkt. iii-
v. Izba oceniła, że odwołujący nie wykazał, że postawiony warunek jest niepropor-
cjona
lny do przedmiotu zamówienia, ani że jego aktualne brzmienie stanowi barierę dostępu
do zamówienia.
Co do brzmienia par. 10 ust. 3 umowy, to Izba ustaliła, że czas świadczenia całości usługi to
48 miesięcy, zgodnie z przywołanym postanowieniem umowny zamawiający wprowadził
możliwość rozwiązania umowy wskutek jednostronnego wypowiedzenia umowy przez za-
maw
iającego. Rozwiązanie umowy nastąpiłoby, zgodnie z modyfikacją z dnia 18 stycznia
2022 r. po 21 miesiącach od zawarcia umowy.
Odwołujący kwestionował możliwość przedterminowego rozwiązania umowy zawartej na
gruncie ustawy na czas oznaczony. W ocenie Izby
pogląd ten nie jest trafny. Przede wszyst-
kim należy wziąć pod uwagę, że czas oznaczony dotyczy wszystkich umów za wyjątkiem
umów wskazanych w art. 435 ustawy. Także umowy ciągłe czy o świadczenia powtarzające
się są na gruncie zamówień publicznych umowami na czas oznaczony. Zgodnie z art. 436
pkt. 1 każda umowa musi zawierać określenie terminu zakończenia usług, dostaw lub robót
budowalnych określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, przy czym co istotne
ustawodawca w tym zakresie posługuje się pojęciem planowanego terminu, co powoduje, że
termin wskazany w umowie nie musi mieć charakteru ostatecznego, nie podlegającego
zmianie. Przepis ten nie ma zastosowania wyłącznie do świadczeń jednorazowych, ale także
do okresowych i ciągłych, gdzie termin wyznacza nie tylko moment zakończenia umowy, ale
także jest miernikiem wielkości świadczenia. W przypadku usług wsparcia, modyfikacji i ser-
wisowych, jako usług powtarzających się, występujących w całym czasie trwania umowy,
bez możliwości przewidzenia ich ścisłej ilości i momentu wystąpienia potrzeby skorzystania z
usługi, Izba stoi na stanowisku, że również w przypadku takich świadczeń czas trwania
umowy wyznacza zakres zobowiązania. Z kolei zgodnie z art. 433 ust. 4 ustawy nie jest za-
kazane zmniejszenie z
akresu świadczenia pod warunkiem podania jego minimalnej gwaran-
towanej wielkości. Izba zanalizowała orzeczenia na które w toku postępowania powoływały
się strony tj. sygn. akt KIO 1366/19, KIO 2712/13 i 2724/13 i KIO 452/13 i ustaliła, że w żad-
nym z tych o
rzeczeń Izba nie stanęła na stanowisku, że wcześniejsze rozwiązanie umowy
zawartej w reżimie ustawy na czas oznaczony jest niedopuszczalne. Przeciwnie w sprawie

KIO 1366/19 Izba badała wzajemną ekwiwalentność świadczeń w przypadku wcześniejsze-
go rozwiązania umowy oraz możliwość pokrzywdzenia wykonawcy przez przedterminowe
rozwiązanie umowy. Również w sprawie KIO 2712/13 i KIO 2724/13 Izba dopuszczając jako
zasadę możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z mocy odesłania do Kodeksu cywil-
nego (dawny art. 13
9 ust. 1 ustawy), analizowała, w jakim stopniu w dacie wcześniejszego
rozwiązania umowy – umowa zostanie już wykonana przez wykonawcę. Izba podziela po-
gląd wyrażony przez Izbę w sprawie sygn. akt KIO 2712/13 i 2724/13 uznając, że brak regu-
lacji ustawowej m
ożliwości wcześniejszego wypowiedzenia umowy powoduje konieczność
odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu cywilnego z uwzględnieniem charakteru i
rodzaju umowy, która jest przedmiotem zamówienia.
Izba dokonała następujących ustaleń:
4.1 Zarządzanie umową – w ramach zarządzania umową – umowa w tej części zostanie wy-
konana nawet w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy z uwagi na pkt. 4 i 5.
4.2. Aktualizacja systemów operacyjnych – aktualizacja systemów nastąpi przed upływem 21
miesiąca od zawarcia umowy – pkt. 8.
8) Maksymalny termin przeprowadzenia aktualizacji systemów operacyjnych: 6 miesięcy li-
cząc od daty zawarcia Umowy (w przypadku wyjątku z pkt. 4 termin ten może być dłuższy i
zostaje określony w drodze decyzji Zamawiającego, zmiana ta nie wymaga zmiany Umowy)
4.3 Przygotowanie i przeprowadzanie testów automatycznych – 90% tej części umowy zo-
stanie wykonane do 12 miesiąca trwania umowy.
4.4. Dostosowanie REST API Systemu do standardu OpenAPI
– zostanie wykonane do koń-
ca 8 miesiąca od zawarcia umowy.
Wykonawca dostosuje API Systemu w terminie 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
4.5. Pakiety serwisowe serwerów bazodanowych 4.5.2. Pakiety serwisowe dla Urządzeń 4.6.
Pakiety serwisowe systemu bazodanowego
– wykonawca ma dostarczyć pakiety serwisowe
wraz z licencjami, czy wsparciem producenta, ale w ocenie Izby w postanowień OPZ wynika,
że zapłata należy się wykonawcy wraz z dostawą.
4.7. Zasady ogólne realizacji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług związanych
z utrzymaniem Systemu 4.7.1. Zasady Instalacji nowej wersji Systemu
– wykonanie następu-
je z chwilą wykonania zlecenia zamawiającego i instalacji w środowisku technologicznym,
zatem stopień wykonania zależy od tego ile nowych wersji powstanie do momentu rozwiąza-
nia umowy.
4.7.2. OOT
– tu również przekazanie licencji i sublicencji ma następować wraz z nabyciem i
przekazaniem zamawiającemu. Nadto wykonawca w okresie trwania Umowy odpowiada za
utrzymanie i aktualizację OOT wykorzystywanego w ramach Systemu na podstawie po-
przednich umów wdrożeniowo – utrzymaniowych.

4.8.1.1. Zobowiązania dodatkowe, co do zasady testy mają być przeprowadzane do 12 mie-
sięcy, a więc w razie wcześniejszego rozwiązania umowy wykonawca nie będzie obowiąza-
ny realizować testów i audytów bezpieczeństwa.
4.9.1. Zakres usługi Modyfikacje Systemu – tu odwołujący nie kwestionował prawa zamawia-
jącego do zlecenia minimum 5 000 modyfikacji. Jest to parametr minimalny gwarantowany
przez zamawiającego, co w ocenie Izby oznacza, że w przypadku wcześniejszego rozwiąza-
nia umowy nie może ono nastąpić przed zleceniem tej minimalnej liczby modyfikacji.
Maksymalna liczba roboczogodzin możliwych do zlecenia w ramach Modyfikacji
4.11.1 Zakres Usługi wsparcia - usługa realizowana jest przez cały okres trwania Umowy,
przy czy po upływie pierwszych pełnych 6 miesięcy liczonych od pierwszego dnia kalenda-
rzowego następnego miesiąca po zawarciu Umowy zamawiający może zrezygnować ze
świadczenia Zatem w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy wykonawca nie będzie
zobowiązany do dalszego świadczenia tej usługi.
Izba oceniła, że analiza postanowień Opisu przedmiotu zamówienia prowadzi do wniosku, że
rozwiązanie umowy po upływie 21 miesięcy od jej zawarcia dotyczyć będzie głównie usług
wsparcia i serwi
su oraz cyklicznych testów i audytów. W ocenie Izby zatem przewidzenie
możliwości wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia z
jednoczesnym zagwarantowaniem minimalnego okresu realizacji umowy
– 18 miesięcy nie
narusza przepisów umowy. Izba wzięła pod uwagę, że przedmiotowa umowa w części, która
podlegałaby wcześniejszemu rozwiązaniu jest umową o świadczenie usług. Tym samym z
mocy art.
8 ust. 1 in fine ustawy zastosowanie ma art. 750 kc, który odsyła do art. 746 par. 1
ustawy, a
tenże przepis przewiduje prawo dającego zlecenie do wypowiedzenia umowy, a
zgodnie z par. 3 tegoż przepisu prawa do wypowiedzenia z ważnych przyczyn nie można się
zrzec.

Izba zważyła, co następuje:
Izba nie dopatrzyła się zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 528 ustawy, które skut-
kowałyby odrzuceniem odwołania.

Izba oceniła, że odwołujący wykazał przesłankę materialnoprawną dopuszczalności odwoła-
nia.
Izba postanawia skierować do rozpoznania na rozprawie zarzuty III.A, III.B.1 i III.D.4. W
pozo
stałym zakresie Izba rozstrzygnie o umorzeniu postępowania w orzeczeniu końcowym.
Izba wyjaśnia, że rzeczywiście w przypadku gdy zamawiający przedstawia stanowisko z
wnioskiem o oddalenie odwołania jednocześnie dokonując zmiany treści dokumentacji
zamówienia w sposób nieodpowiadający żądaniom odwołania, a odwołujący uważa że spór

pomiędzy stronami nie wygasł, ani nie cofa odwołania w części objętej taką zmianą, to spór
pomiędzy stronami nie ustaje i nie zachodzi zbędność rozstrzygnięcia. Natomiast w
niniej
szej sprawie odwołujący oświadczył, że mimo iż żądania jego nie zostały
odzwierciedlone w pełni zmianą SWZ, to jednak uznaje, iż spór w tym zakresie ustał, a
zamawiający poparł to stanowisko, zatem Izba uznała, że spór pomiędzy stronami w chwili
obecnej ni
e istnieje i dlatego w zakresie zarzutów III.B.2, III.C, III.D.2, III.D.6 Izba nie
skierowała odwołania na rozprawę.
Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 16 pkt 1), 2) oraz 3) ustawy w zw. z art. 17 ust.
2 oraz 3 ustawy W' zw. z art. 112 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4) ustawy w zw. z art. 116 ust. 1
ustawy przez sformułowanie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności tech-
nicznych lub zawodowych w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz
ograniczający konkurencję (Pkt VII. 1.2) lit. a) tiret 2 SWZ)

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Izba ustaliła, że na moment wyrokowania zamawia-
jący dopuścił możliwość wykazania się doświadczeniem zawodowym w zakresie lit. i) i ii)
oraz jednym do wyboru wykonawcy z liter iii)
– v). Tym samym zamawiający rozszerzył moż-
liwość doboru przez wykonawcę posiadanego doświadczenia. Izba ustaliła również, że od-
wołujący nie uprawdopodobnił, że postawiony warunek ogranicza konkurencyjność postępo-
wania ty
lko do jednego wykonawcy, który dysponuje doświadczeniem wymaganym przez
zamawiającego. Odwołujący nie wykazał także, aby postawione wymagania nie były propor-
cjonalne do przedmiotu zamówienia, a wymagane poziomy zdolności były ustalone nadmier-
nie w stosunk
u do poziomów zdolności gwarantujących należyte wykonanie zamówienia.
Strony nie negowały, że wymagana wartość kontraktu, ani ilość użytkowników zewnętrznych
i wewnętrznych jest kilkukrotnie niższa od tych będących przedmiotem zamówienia. Mając to
na uwadz
e Izba nie dopatrzyła się naruszenia przez zamawiającego zarzucanych przepisów
ustawy.

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 99 ust. 1, 2 i 4 w zw. z art. 16 pkt 1), 2) i 3)
ustawy przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób nadmierny, zbyt rygorystyczny w
stosunku do przedmiotu zamówienia oraz nieuwzględniający wszystkich wymagań i okolicz-
ności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, a także naruszający uczciwą konkuren-
cję, w zakresie, w jakim zamawiający określił definicję błędu importu danych źródłowych

Zarzut nie zasługuje na uwzględnienie. Izba ustaliła, że odwołujący nie wykazał, że obecnie
realizowane przez niego zamówienie i przedmiotowe zamówienie mają tożsamy lub równo-
ważny przedmiot, który uprawniałby do dokonywania porównania zawartości użytych w obu

postępowaniach definicji. Izba wzięła pod uwagę, że celem przedmiotowego zamówienia jest
zapewnienie ciągłości importu danych, które mają być kompletne, aktualne i spójne. Zama-
wiający określił także, iż wykonawca ma zapewnić obsługę zgłoszeń oraz ciągłość importu
od użytkownika końcowego do systemu. Istotą funkcjonowania Portalu Informacyjnego jest
to, aby dane w nim prezentowane były na bieżąco aktualizowane, były prawdziwe i komplet-
ne. Tym samym poprawne funkcjonowanie programowania do importu danych nie jest wy-
starczające do zagwarantowania poprawności działania Portalu. Zamawiający może być za-
interesowany, aby podmiot dostarczający oprogramowanie do importu wspomagał tak użyt-
kownika końcowego jak i dostawców innych systemów, z których generowane są dane pre-
zentowane w Portalu w celu zapewn
ienia realizacji nadrzędnego celu jakim jest wartość in-
formacyjna Portalu. Zamawiający w pkt. 14 pkt. 4.8.4 (1) doprecyzował za co będzie odpo-
wiedzialny wykonawca, co pozwala określić zakres działania wykonawcy i jego odpowie-
dzialność. W ocenie Izby odwołujący nie wykazał, że takie świadczenie pozostaje bez związ-
ku z przedmiotem zamówienia, ani że jest niemożliwe do wykonania. Z tych też względów
Izba postanowiła zarzut oddalić.

Zarzut naruszeni
a przez zamawiającego art. 99 ust. 1, 2 i 4 w zw. z art. 16 pkt 1), 2) i 3)
ustawy przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób nadmierny, zbyt rygorystyczny w
stosunku do przedmiotu zamówienia oraz nieuwzględniający wszystkich wymagań i okolicz-
ności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, a także naruszający uczciwą konkuren-
cję w zakresie jakim kategoryzuje Zgłoszenia na formularzu zgłoszenia zgodnie z kwalifika-
cją określoną w tabeli zawierającej rodzaje kwalifikacji Zgłoszeń (pkt 4.6.3.).

Zarzut do
tyczył postanowienia SWZ zmienionego przez zamawiającego w wyniku modyfika-
cji z dnia 18 stycznia 2022 r.
Strony zgodnie oświadczyły, że co do tej treści SWZ spór po-
między stronami wygasł. Tym samym orzekanie w przedmiocie tego zarzutu stało się zbędne
i sk
utkowało umorzeniem postępowania na podstawie art. 568 pkt. 2 ustawy

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 99 ust. 1, 2 i 4 w zw. z art. 16 pkt 1), 2) i 3)
ustawy przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób nadmierny, zbyt rygorystyczny w
stosunku
do przedmiotu zamówienia oraz nieuwzględniający wszystkich wymagań i okolicz-
ności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, a także naruszający uczciwą konkuren-
cję w takim zakresie w jakim „Cenę oferty należy wskazać na formularzu ofertowym (załącz-
nik n
r 3 do SWZ), z uwzględnieniem podziału procentowego ceny. Oferta niespełniająca po-
działu procentowego, będzie podlegać odrzuceniu jako sprzeczna z treścią SWZ” (pkt XV. 3
SWZ), a w Załączniku nr 3 do SWZ Formularzu ofertowym (kolumna 2 tabeli) wskazano war-

tości procentowego podziału wartości wynagrodzenia za poszczególne zakresy, których wy-
konawca powinien przestrzegać
Zarzut nie podlegał merytorycznemu rozstrzygnięciu, gdyż odwołujący cofnął go na posie-
dzeniu z udziałem stron. Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy w związku z art. 522 ust. 3 ustawy
dopuszczalne jest cof
nięcie części zarzutów. Cofnięcie zarzutu jest czynnością dyspozytyw-
ną wykonawcy, która nie podlega kontroli Izby i wywołuje skutek ex nunc. Tym samym na
podstawie art. 568 pkt. 1 ustawy postępowanie w tym zakresie należało umorzyć.

Zarzut naruszenia prz
ez zamawiającego art. 99 ust. 1, 2 i 4 ustawy w zw. z art. 433 pkt 4
ustawy w zw. z art. 16 pkt 1), 2) i 3) ustawy przez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
nieuwzględniający wszystkich wymagań mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty w
zakresie, w j
akim zamawiający wskazał, że łączna maksymalna liczba Modyfikacji możliwych
do zlecenia wykonawcy wynosi 40 000 roboczogodzin (pkt 4.9.1 OPZ, 11.1.2) SWZ oraz par.
1 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy) -
bez dookreślenia minimalnej ilości roboczogodzin, jaka będzie
wykorzystana przez zamawiającego na etapie realizacji umowy

Zarzut dotyczył postanowienia SWZ zmienionego przez zamawiającego w wyniku modyfika-
cji z dnia 18 stycznia 2022 r. Strony zgodnie oświadczyły, że co do tej treści SWZ spór po-
między stronami wygasł. Tym samym orzekanie w przedmiocie tego zarzutu stało się zbędne
i skutkowało umorzeniem postępowania na podstawie art. 568 pkt. 2 ustawy

Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 353 (1) w. zw. z art. 5 oraz art. 487 par 2 Ko-
deksu cywilnego w związku z art. 99 ust. 1 ustawy w zw. z art. 16 pkt 1),' 2) oraz 3) ustawy
oraz art. 8 ust. ustawy przez sporządzenie obowiązującego w postępowaniu wzoru umowy,
w sposób naruszający zasady współżycia społecznego w zakresie, w jakim w:
1. par 9 ust. 3 wzoru umowy wska
zano: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych
naliczonych zg
odnie z postanowieniami ust. 1 i ust. 2, nie może przekroczyć 100%
wynagrodzenia, o którym mowa w par 5 ust. 1 umowy”

Zarzut nie podlegał merytorycznemu rozstrzygnięciu, gdyż odwołujący cofnął go na posie-
dzeniu z udziałem stron. Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy w związku z art. 522 ust. 3 ustawy
dopuszczalne jest cofnięcie części zarzutów. Cofnięcie zarzutu jest czynnością dyspozytyw-
ną wykonawcy, która nie podlega kontroli Izby i wywołuje skutek ex nunc. Tym samym na
podstawie art. 568 pkt. 1 ustawy postępowanie w tym zakresie należało umorzyć.

2.
par. 9 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy wskazano, że wykonawca zapłaci następującą karę
umowną: „przy braku informowania bez zbędnej zwłoki zamawiającego, w formie pi-
semnej, o wszelkich zagrożeniach, przeszkodach, czy utrudnieniach powstałych w
toku wykonywania Usług, które mogą mieć wpływ na realizację umowy, oraz do poin-
formowania o proponowanych sposobach obsługi tych ryzyk wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/ 100) za każde uchybie-
nie”
Zarzut dotyczył postanowienia SWZ zmienionego przez zamawiającego w wyniku mody-
fikacji z dnia 18 stycznia 2022 r. Strony zgodnie oświadczyły, że co do tej treści SWZ
spór pomiędzy stronami wygasł. Tym samym orzekanie w przedmiocie tego zarzutu stało
się zbędne i skutkowało umorzeniem postępowania na podstawie art. 568 pkt. 2 ustawy

3. par. 9 ust. 1 pkt 26), 43)-47) wzoru umowy -
określające kary umowne za brak do-
trzymania obowiązków związanych z ochroną przetwarzania danych osobowych w
sposób niejednoznaczny oraz nadmierny,
Zarzut dotyczył postanowienia SWZ zmienionego przez zamawiającego w wyniku modyfika-
cji z dnia 18 stycznia 2022 r. w zakresie kary z par. 9 ust. 1 pkt 46 i 47. Strony zgodnie
oświadczyły, że co do tej treści SWZ spór pomiędzy stronami wygasł. Tym samym orzekanie
w przedmiocie tego zarzutu stało się zbędne i skutkowało umorzeniem postępowania na
podstawie art. 568 pkt. 2 ustawy
. W pozostałej części zarzutu odwołujący cofnął odwołanie.
Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy w
związku z art. 522 ust. 3 ustawy dopuszczalne jest cof-
nięcie części zarzutów. Cofnięcie zarzutu jest czynnością dyspozytywną wykonawcy, która
nie podlega kontroli Izby i wywołuje skutek ex nunc. Tym samym na podstawie art. 568 pkt. 1
ustawy postępowanie w tym zakresie należało umorzyć.

4. par. 10 ust. 3 wzoru umowy wskazano na swobodne uprawnienie do wypowiedzenia
umowy przez zamawiającego: „Po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zamawia-
jący jest uprawniony do rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wy-
powiedzenia.
Rozwiązanie umowy nie wyłącza odpowiedzialności wykonawcy z tytułu udzie-
lonej gwarancji na wykonane Usługi wsparcia technicznego i serwisu oraz odebrane Modyfi-
kacje”;
5.
par
. 10 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy wskazano na możliwość wypowiedzenia umowy z
następującej przyczyny: „wykonawca naruszył trzykrotnie którekolwiek ze swoich zobowią-
zań wynikających z przepisów prawa tub z treści umowy i nie zaprzestał naruszeń w termi-
nie, nie
krótszym niż trzy Dni robocze, wyznaczonym przez zamawiającego. Wezwanie musi
być dokonane w formie pisemnej”

Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy w związku z art. 522 ust. 3 ustawy dopuszczalne jest cof-
nięcie części zarzutów. Cofnięcie zarzutu jest czynnością dyspozytywną wykonawcy, która
nie
podlega kontroli Izby i wywołuje skutek ex nunc. Tym samym na podstawie art. 568 pkt. 1
ustawy postępowanie w tym zakresie należało umorzyć.

6.
par 5 ust. 7-
13 Ogólnych Warunków Umowy (Załącznik nr 2 do wzoru umowy), zgod-
nie z którymi zamawiający wymaga do rozliczenia z wykonawcą przedkładania przez wyko-
nawcę oświadczenia podwykonawcy o dokonaniu zapłaty należnego mu wynagrodzenia, jak
również zamawiający ustalił warunki płatności bezpośredniej na rzecz podwykonawców, mi-
mo że w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z rodzajem umowy na roboty bu-
dowlane.

Zarzut dotyczył postanowienia SWZ zmienionego przez zamawiającego w wyniku modyfika-
cji z dnia 18 stycznia 2022 r. Strony zgodnie oświadczyły, że co do tej treści SWZ spór po-
między stronami wygasł. Tym samym orzekanie w przedmiocie tego zarzutu stało się zbędne
i skutkowało umorzeniem postępowania na podstawie art. 568 pkt. 2 ustawy.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 553 zd. 1 ustawy.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy, tj.
stosownie do wyniku postępowania obciążając kosztami uiszczonego wpisu odwołującego i
zasądzając od odwołującego na rzecz zamawiającego zwrot kosztów postępowania
ob
ejmujących wydatki pełnomocnika w maksymalnej dopuszczonej wysokości tj. 3 600zł.,
zgodnie ze złożonym rachunkiem. Izba wzięła pod uwagę, że postanowienia
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437) nie przewidują sytuacji
faktycznej zaistnia
łej w przedmiotowej sprawie, to jest sytuacji, w której część zarzutów
została umorzonych z uwagi na ich wycofanie na podstawie art. 568 pkt. 1, część
umorzonych ze względu na zbędność rozstrzygnięcia na podstawie art. 568 pkt. 2, a
pozostałe zarzuty Izba oddaliła. Przepis par. 7 ust. 5 dotyczy bowiem wyłącznie sytuacji, w
której Izba uwzględniła zarzuty, przepis par. 8 ust. 2 pkt 1 dotyczy sytuacji oddalenia
odwołania w całości, przepis par. 9 ust. 1 pkt. 3 lit. b dotyczy cofnięcia odwołania, a nie
zarzutu
, przepis pat. 9 ust. 2 dotyczy umorzenia postępowania odwoławczego w całości.
Żadna z tych sytuacji nie miała miejsca, stąd Izba w rozstrzygnięciu o kosztach
postępowania kierowała się ogólną zasadą ustawową odpowiedzialności za wynik
postępowania, gdyż wszystkie zarzuty odwołania skierowane na rozprawę zostały przez Izbę

oddalone, nal
eżało przyjąć, że odwołujący przegrał to postepowanie w całości.Przewodniczący: ………………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie