eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 13/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-01-19
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 13/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Ewa Sikorska Członkowie: Maksym Smorczewski, Robert Skrzeszewski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 19 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 stycznia 2022 r. przez wykonawcę PORR Spółka
akcyjna w Warszawie
w
postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa –
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

przy udziale wykonawcy MOTA-
ENGIL CENTRAL EUROPE Spółka akcyjna w Krakowie,

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego

postanawia:

1.
umorzyć postępowanie odwoławcze,

2.
nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy
PORR Spółka akcyjna w Warszawie kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie:
osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), na niniejsze postanowienie, w
terminie
14 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


……………………………………

……………………………………

……………………………………
Sygn. akt: KIO 13/22
U z a s a d n i e n i e


W dniu 18 stycznia 2022 roku wykonawca PORR SA w Warszawie
cofnął odwołanie
wniesione w dniu 3 stycznia 2022 roku.

Zgodnie z art. 568 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 201129 ze zm.), Izba
umarza postępowania odwoławcze,
w fo
rmie postanowienia, w przypadku cofnięcia odwołania.

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji.


O kosztach postępowania orzeczono na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437).


……………….……..........

…………………………….

……………………………..


Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie