eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 3784/21
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-01-21
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 3784/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Poprawa

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym be
z udziału stron w dniu 21 stycznia 2022 r.
w Warszawie, odw
ołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
28 grudnia 2021 r. przez
wykonawcę T. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod
firm
ą
AWADON
T.
K.

(
ul.
Młynarska
77/1

91­843
Łódź)
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Zarząd Lokali Miejskich
(
al. Tadeusza Kościuszki 47 90­514 Łódź)


postanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy


T. K.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AWADON T. K.
(ul. Młynarska 77/1 91­843 Łódź) kwoty 9 000 zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy
złotych zero groszy), stanowiącej 90 % kwoty uiszczonego wpisu,


Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późń. zm.) na niniejsze postanowienie
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajow
ej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: .……………..………..……


Sygn. akt: KIO 3784/21

U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Roboty ogólnobudowlane, naprawy główne, naprawy bieżące,
konserwacje, usuwanie awarii, usuwanie skut
ków zimy oraz inne roboty nie wymienione
w przedmiarze robót związane z przedmiotem zamówienia w nieruchomościach i lokalach
stanowiących zasoby Zarządu Lokali Miejskich w podziale na 5 części” nr sprawy:
DZP.26.1.294.2021, zwane dalej
jako „Postępowanie".

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129
z
późn. zm.) zwanej dalej jako „Pzp” lub „ustawa”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00329507/01 z dnia 23
grudnia 2021 r.

W dniu 28 grudnia 2021 r. do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione
odwołanie przez wykonawcę T. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
AWADON T. K.
w Łodzi (zwanego dalej Odwołującym) wobec czynności Zamawiającego
polegających na:
1.
sformułowaniu warunków udziału w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny
do przed
miotu zamówienia i nadmierny dla zweryfikowania zdolności do należytego
wykonania przedmiotowego zamówienia, a co za tym idzie w sposób dyskryminujący
wykonawców i naruszający zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji,
2. naruszeniu
zasady przejrzystości prowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, poprzez skonstruowanie postanowień Specyfikacji
Warunków Zamówienia, w tym jej Załącznika nr 6 przy użyciu definicji i sformułowań
nieprecyzyjnych,
3. wykorzystaniu pozycj
i dominującej organizatora przetargu i rażące uprzywilejowanie
w treści projektu umowy pozycji Zamawiającego.

W dniu 18 stycznia 2022 r. do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej wpłynęło
oświadczenie Odwołującego o cofnięciu odwołania.

Izba stwierdziła, że oświadczenie o wycofaniu odwołania zostało złożone przez osobę
uprawnioną do reprezentowania Odwołującego, zatem odwołanie zostało skutecznie

wycofane przed otwarciem rozprawy i w oparciu o art. 520 ust. 1 i art. 568 pkt 1 ustawy
Prawo
zamówień publicznych, Izba postanowiła o umorzeniu postępowania odwoławczego.
Zgodnie z art. 520 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołujący może cofnąć
odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy. Art. 568 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych stan
owi, że w przypadku cofnięcia odwołania Izba umarza postępowanie
odw
oławcze w formie postanowienia.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557 i art. 575
ust
awy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz § 2 ust. 2 pkt 1),
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).

Zgodnie
z dyspozycją art. 557 ustawy Prawo zamówień publicznych w wyroku
oraz
w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach
postępowania odwoławczego.
Zgodnie z art.
575 ustawy Prawo zamówień publicznych strony
o
raz uczestnik postępowania odwoławczego wnoszący sprzeciw ponoszą koszty postępowania
odwoławczego stosownie do jego wyniku.

Zgodnie z
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ww. rozporządzenia, w przypadku umorzenia
postępowania odwoławczego przez Izbę w całości na skutek cofnięcia odwołania najpóźniej
w dniu poprzed
zającym dzień, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia
z udziałem stron lub uczestników postępowania odwoławczego – odwołującemu zwraca
się 90% wpisu; w takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu
z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu, w wysokości
stanowiącej 90% jego wartości. Tym samym Izba postanowiła o zwróceniu 90% wpisu
w
wysokości 9 000 zł 00 gr.


Przewodniczący: ………………..………….…Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie