eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 7/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-01-19
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 7/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska, Anna Kuszel, Małgorzata Matecka, – Kowalczyk Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 19 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 stycznia 2022 r. przez odwołującego: Związek
Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
prowadzonym przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą
w Warszawie

przy udziale:
A. wykonawcy Voessing Polska Sp
ółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Bydgoszczy
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie o
dwołującego
B. wykonawcy Multiconsult Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z
siedzibą
w
Warszawie
zgłaszającego
przystąpienie
do
postępowania
odwoławczego po stronie odwołującego


postanawia:

1. umorzy
ć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunk
u bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
odwołującego kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero
groszy), s
tanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 u
stawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. poz. 2021, poz. 1129) na niniejsze postanowienie –
w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ………………………

………………………

………………………Sygn. akt: KIO 7/22

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie –
Oddział w Lublinie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Projekt i budowa
drogi ekspresowej S17 Piaski-
Hrebenne, Odcinek nr 7: węzeł „Zamość Południe" bez węzła
– węzeł „Tomaszów Lubelski Północ” bez węzła; dł. ok. 18,498 km.” Ogłoszenie
o
zamówieniu zostało opublikowane w dniu 22 grudnia 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod numerem 2021/S 248-655240.
W dniu 3 stycznia 2022 r. o
dwołujący: Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów
z
siedzibą w Warszawie wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec
czynności zamawiającego polegającej na ukształtowaniu treści specyfikacji warunków
zamówienia obowiązującej w postępowaniu w zakresie dotyczącym projektowanych
postanowień umowy.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego zgłosili następujący
wykonawcy:
− wykonawca Voessing Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Bydgoszczy;
− wykonawca Multiconsult Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie.

W dniu 18 stycznia 2022 r. do akt sprawy wpłynęło pismo odwołującego zawierające
oświadczenie o wycofaniu odwołania w całości.

Uwzględniając powyższe, tj. wycofanie odwołania przez odwołującego, działając na
podstawie art. 568 pkt 1) ustawy z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, Izba umorzyła
postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 ustawy Pzp
oraz § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).

Przewodni
czący: ………………………….

………………………….

………………………….
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie