eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 3741/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-01-18
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 3741/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Aleksandra Patyk Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2022 r.
w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa K
rajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2021 r. przez
wykonawcę Grupa ZED Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu w postępowaniu prowadzonym
przez
Muzeum Śląskie w Katowicach

przy udziale wykonawcy W. M.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ZEMM
Elevator W. M. w Katowicach
z
głaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego
w sprawie o sygn. akt: KIO 3741/21 po s
tronie Zamawiającego


orzeka:

1.
Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej,
powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym
odrzucenie oferty wykonawcy W. M.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
ZEMM Elevator W. M. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.
Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i:
.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie:
siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem
wpisu od odwołania,
2
.2 zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie:
siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania
odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania.

St
osownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późń. zm.) na niniejszy wyrok -

w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Pr
zewodniczący: ……………………………..Sygn. akt: KIO 3741/21

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Muzeum Śląskie w Katowicach [dalej „Zamawiający”] prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275
pkt 1 ustawy Pzp na
serwis urządzeń transportu bliskiego (UTB) zamontowanych w Muzeum
Śląskim w Katowicach
(znak postępowania: ZP-DKB-261-10/21).
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 23 listopada 2021 r. pod numerem nr 2021/BZP 00280450/01.

W dniu 27 grudnia 2021 r.
wykonawca Grupa ZED Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
[
dalej „Odwołujący”] wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie:
1. art. 224 ust. 1 i 2 ustawy Pzp przez ich niezastosowanie i uznanie, że ZEMM Elevator W.
M. w ramach procedury wyj
aśniającej, wykazał, że jego cena nie jest ceną rażąco niską,
podczas gdy prawidłowa ocena wyjaśnień winna prowadzić do wniosku, że zaoferowana
cena jest ceną rażąco niską, a tym samym oferta podlega odrzuceniu;
2. art. 224 ust. 6 oraz 226 ust. 8 ustawy Pzp przez ich niezastosowanie i zaniechanie
odrzucenia
oferty
ZEMM
Elevator
W.
M.,
pomim
o że podmiot ten podał
w wyjaśnieniach odnośnie rażąco niskiej ceny w zakresie ceny nabycia materiałów
eksploa
tacyjnych, nieprawdziwe informacje, które wprowadziły w błąd Zamawiającego
i skutkowały uznaniem, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, co w konsekwencji
doprowadziło do wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, podczas gdy oferta tego
wykonawcy po
winna zostać odrzucona;
3. art. 204 ustawy Pzp przez nieprawidłowe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej.

Wobec w
w. zarzutów Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości,
nakazanie Zamawiającemu: unieważnienia czynności wyboru oferty; odrzucenia oferty
ZEMM Elevator W. M.
; dokonania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, że w dniu 21.12.2021 roku Muzeum
Śląskie ogłosiło wyniki przetargu. W informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej wskazano,
że wybrano ofertę ZEMM Elevator W. M., która otrzymała najwięcej punktów. Zamawiający w
specyfikacji
warunków zamówienia określił materiały eksploatacyjne i ich wymianę (tabela nr
2) oraz koszty serwisu. W ofercie, która została wybrana wskazano, że wartość tych
materiałów ich wymiany wynosi 11 869,50 zł brutto, podczas gdy wedle cen producenta
sama warto
ść materiałów eksploatacyjnych wynosi 13 542,93 zł brutto, natomiast koszt

wymiany
tych
części
przy
zastosowaniu
stawek
najniższych
wynosi
17
810,40 zł brutto. Razem daje to kwotę 31 335,33 zł brutto. Jest to kwota prawie
trzykrotnie wyższa niż kwota podana przez wykonawcę, którego oferta wygrała.

Odwołujący zauważył i podkreślił, że windy zamontowane u Zamawiającego
w większości to dźwigi marki ORONA posiadające niepowtarzalne numery seryjne. Materiały
eksploatacyjne określone w tabeli zamawiającego poza olejem można zakupić tylko
u producenta ORONA reprezentowanego w Polsce przez przedstawicieli. Jednym z takich
przedstawicieli jest GRUPA ZED Sp. z o.o. Nie można kupić zamienników tych części
u
żadnego
innego
producenta.
Zatem
W.
M.
,
składając
swoją
ofertę
w zakresie cen materiałów eksploatacyjnych, podał dane nieprawdziwe, czyli ceny niższe niż
ceny zakupu materiałów na rynku – za te ceny nie da się nabyć tych przedmiotów. Trzeba
dodać, że w ramach podanej przez siebie ceny tj. 11 869,50 zł oświadczył, że cena ta
obejmuje zarówno koszt materiałów jak i ich wymiany. Z powyższych dowodów wynika, że
cena ta jest nieprawdziwa i nierealna, skoro sam koszt materiałów jest wyższy niż kwota
11
869,50 zł.

Odwołujący wskazał, iż zaniżono także cenę prac konserwacji zamówienia – podana
przez Grupę ZED cena jest ceną rynkową, a podana przez ZEMM Elevator W. M. jest ceną
zaniżoną. Wskazał, że podana przez Grupę ZED Sp. o.o. jest zbieżna z kosztami serwisu
dźwigów za ostatnie 7 lat mimo tego, że ceny pracy i prowadzenia działalności wzrastały w
tym czasie.

Odwołujący wskazał, że nie można tracić z pola widzenia faktu, że obecnie trwa
inflacja, a wszystkie koszty a więc koszty materiałów i pracy od stycznia 2022 roku zwiększą
się. Wykonanie czynności serwisowych wymaga posiadania niezbędnego sprzętu,
doświadczenia, przeszkolenia. Wykonawca nie wykazał, aby w podanych przez siebie
kwotach mógł zrealizować usługi serwisowe. W budynku należącym do Muzeum znajduje 28
dźwigów i każdy z tych dźwigów wymaga przeglądu, co wynika z załącznika nr 2 do
rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.11.2018 (poz.2176) -
Poz. 19,20,22,23. Przeglądy takie są kosztowne, a ich wartość zróżnicowana w odniesieniu
do urządzenia.
Zamawia
jący nie wyjaśnił dostatecznie różnic w cenach i dokonał swobodnej
i dowolnej oceny wyjaśnień W. M. co doprowadziło do uznania, że wyjaśnienia i ceny podane
przez W. M.
są wiarygodne. W. M. w trakcie postępowania oświadczył, że dysponuje
dostawcą części we wskazanych przez siebie cenach, ale nie przedłożył w tym zakresie
żadnego dowodu potwierdzającego możliwość nabycia części po wskazanych przez niego
cenach. Postępowanie Zamawiającego w zakresie bezpodstawnego uznania wyjaśnień
godzi
w bezpieczeństwo obiektu i interes publiczny. Przy prawidłowym zbadaniu przez

Zamawiającego wyjaśnień wykonawcy i podanych przez niego cen winien on dojść do
wniosku, że ta oferta podlegała odrzuceniu, a następnie winien wybrać ofertę Odwołującego.
Odwołujący zaznaczył, że procedura z art. 224 ustawy Pzp była konieczna. Cena
przedstawiona przez W. M.
była ceną niższą o ponad 33 % od średniej arytmetycznej cen
obu złożonych ofert – średnia arytmetyczna to kwota 194 924,25 zł. Zamawiający miał zatem
obowiązek wnikliwego wyjaśnienia treści całej oferty i miał obowiązek zażądać dowodów na
potwierdzenie cen zawartych w ofercie.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 12 stycznia 2022 r. wniósł
o oddalenie odwołania. W ww. piśmie Zamawiający przedstawił okoliczności faktyczne
sprawy.
Zamawiający wyjaśnił, iż określenie szacunkowej wartości zamówienia zostało
dokonane w oparciu o wycenę otrzymaną od dotychczasowego wykonawcy prac
konserwacyjnych urządzeń UDT. Powyższa okoliczność jest w ocenie Zamawiającego o tyle
istotna, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż podobnie jak miało to miejsce

w odniesieniu do oferty złożonej przez Odwołującego na potrzeby prowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, również oferta z dnia 20 października
2021 roku, wykorzystana przez Zama
wiającego dla określenia szacunkowej wartości
zamówienia, została w sposób istotny zawyżona, co w konsekwencji wpłynęło na zawyżenie
oszacowanej przez Zamawiającego wartości zamówienia – istotnej w kontekście przesłanek
do badania czy oferta ZEMM zawierała rażąco niską cenę.
Zamawiający wskazał, że w związku z wyborem oferty ZEMM jako najkorzystniejszej,
pismem z dnia 26 grudnia 2021 roku Odwołujący zwrócił się do Zamawiającego w trybie
art. 74 ust. 2 p.z.p. z wnioskiem o udostępnienie dokumentów w ramach postępowania
o udzielenie zamówienia. W odpowiedzi na wniosek Odwołującego, w dniu 27 grudnia 2021
roku Zamawiający przekazał Odwołującemu stosowne dokumenty. Zestawiając datę
przekazania Odwołującemu dokumentacji przez Zamawiającego z datą złożenia odwołania
w niniejszej sprawie należy z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że odwołanie zostało
prze
z Odwołującego przygotowane i złożone bez zapoznania się przez Odwołującego
z
treścią dokumentów przekazanych przez Zamawiającego, w szczególności bez zapoznania
się przez Odwołującego z treścią wyjaśnień ZEMM z dnia 8 grudnia 2021 roku. W ocenie
Zamawiaj
ącego brak zapoznania się przez Odwołującego z dokumentacją przekazaną przez
Z
amawiającego stanowił przyczynę złożenia przez Odwołującego nieuzasadnionego
o
dwołania do KIO.
Odnosząc się merytorycznie do poszczególnych zarzutów Zamawiający zaprzeczył
twierd
zeniom Odwołującego jakoby ocena wyjaśnień ZEMM Elevator W. M. została przez
Zamawiającego dokonana w sposób nieprawidłowy. W ocenie Zamawiającego wyjaśnienia

Wykonawcy były wystarczające dla uznania, że cena zaoferowana przez ZEMM nie jest
r
ażąco niska. Zamawiający stwierdził, iż treść odwołania wskazuje, iż Odwołujący
kwestionuje przede wszystkim przyjęte przez ZEMM koszty materiałów eksploatacyjnych.
Odwołanie nie zawiera żadnych szczegółowych zarzutów dotyczących skalkulowania przez
ZEMM k
osztów prac konserwacyjnych.
W zakresie określenia wartości prac konserwacyjnych Zamawiający wskazał, że
w świetle wyjaśnień ZEMM, zawartych w treści pisma z dnia 8 grudnia 2021 roku, należy
stwierdzić, iż brak było przesłanek do stwierdzenia rażącego zaniżenia przez ZEMM wartości
prac konserwacyjnych. W treści pisma z dnia 8 grudnia 2021 roku ZEMM wskazał na
okoliczności wpływające na obniżenie kosztów prac konserwacyjnych koniecznych do
poniesienia przez ZEMM w ramach zamówienia udzielonego przez Zamawiającego. Wśród
opisanych czynników należy wskazać na: 1. bliskość siedziby Zamawiającego, w którym
usługa serwisowa miałaby zostać wykonana nie tylko względem siedziby ZEMM, ale również
względem innych lokalizacji, w których ZEMM wykonuje podobne usługi; 2. z uwagi na
zakres usług wykonywanych przez ZEMM na terenie województw śląskiego i małopolskiego
koszty obsługi urządzeń w ramach godzin nocnych i popołudniowych ponoszone przez
ZEMM zwiększą się w zasadzie wyłącznie o czas dojazdu do siedziby Zamawiającego,
z uwagi na fakt, iż ZEMM, zważywszy na ilość dotychczas serwisowanych urządzeń, i tak
zapewnia usługi w porze nocnej i popołudniowej dla kontrahentów; 3. możliwość
samodzielnego wykonania czynności osobiście przez oferenta, który posiada wszelkie
wymagane uprawnienia UDT.
ZEMM składając wyjaśnienia potwierdził, iż osoby realizujące przedmiot zamówienia
otrzymują wynagrodzenie wyższe niż wynagrodzenie minimalne określone właściwymi
przepisami a poprzez realizację innych zamówień w sąsiedztwie Zamawiającego może
wykazać niskie koszty realizacji zamówienia na rzecz Zamawiającego. Zestawiając warunki
wykonania zamówienia określone w postępowaniu oraz dotychczasowy wymiar
zaangażowania serwisantów w wykonanie prac konserwacyjnych, z przedstawionymi przez
ZEM
M wyjaśnieniami Zamawiający wskazał: Na tzw. serwis bieżący, przewidziany
w p
oniedziałki, w obsadzie dwóch serwisantów, pracujących po 8 godzin 4 razy w miesiącu
ZEMM poświęci ok. 64 godziny miesięcznie. Na tzw. serwisy roczne, w wymiarze około 108
godzin
, w obsadzie dwóch serwisantów ZEMM poświęci ok. 216 godzin rocznie, co
w prz
eliczeniu na miesiące daje wymiar 18 godzin miesięcznie. Na likwidacje ewentualnych
awarii urządzeń założono ok. 152 godzin rocznie, co w przeliczeniu na miesiące daje wymiar
12
godzin miesięcznie. Razem wymiar miesięcznego zaangażowania ZEMM w wykonanie
p
rac konserwacyjnych należy ustalić jako sumę opisanych wyżej elementów tj. 64 godziny
(serwis bieżący) + 18 godzin (serwis roczny) +12 godzin (likwidacja ewentualnych awarii) =
9
4 godziny miesięcznie. Przyjmując z wyjaśnień ZEMM średnie koszty roboczogodziny (śr.

4000,00 zł brutto na jednego pracownika (serwisanta) / 160 roboczogodzin w miesiącu)
należy przyjąć na poziomie 25,00 zł brutto za jedną roboczogodzinę. Zestawiając wartość
średnią jednej roboczogodziny w kwocie 25,00 zł brutto ze średnim miesięcznym
przewidywanym zaangażowaniem ZEMM w wykonywanie prac konserwacyjnych, przyjętym
na poziomie 94 koniecznych roboczogodzin, należy przyjąć, iż łączne miesięczne koszty
wynagrodz
enia serwisantów wyniosą 2.350,00 zł. Jeśli do powyżej, szacunkowo
skalkulowan
ego kosztu wynagrodzenia pracy serwisantów doliczyć pozostałe koszty
wskazane
przez ZEMM w treści wyjaśnień z dnia 8 grudnia 2021 roku, to należy stwierdzić,
iż nadal koszty usługi serwisowej mieszczą się w zaoferowanej w kwocie 8 000 zł netto
miesięczne, jaką ZEMM wskazał w ofercie. Na marginesie stwierdzić należy, iż ZEMM
Elevator
wskazał w pisemnych wyjaśnieniach, iż średnie wynagrodzenie serwisanta wacha
się od 3500 do 4500zł brutto miesięcznie. Według ogólnodostępnych danych (stan na
styczeń 2022) zamieszczonych na portalu www.wynagodzenia.pl wskazane przez ZEMM
stawki wynagrodzenia konserwatorów są stawkami realnymi i rynkowymi. Z przywołanych
danych wynika, iż miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na stanowisku
konserwatora urządzeń dźwignicowych wynosi 5 100 PLN brutto. Co drugi konserwator
urządzeń dźwignicowych otrzymuje pensję od 4 120 PLN do 6 530 PLN. 25% najgorzej
wynagradzanych konserwatorów urządzeń dźwignicowych zarabia poniżej 4 120 PLN brutto.
Na zarobki powyżej 6 530 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych
k
onserwatorów urządzeń dźwignicowych.
Podsumowując Zamawiający stwierdził, iż ZEMM będzie w stanie wykonać
zamówienie w zakresie prac konserwacyjnych za zaoferowaną kwotę.
O
dnośnie oszacowania przez ZEMM kosztów materiałów eksploatacyjnych
Zamawiający wskazał, że nie zasługują na uwzględnienie zarzuty dotyczące rażąco niskiej
ceny materiałów eksploatacyjnych przewidzianych dla wykonania zamówienia. W pierwszej
kolejności Zamawiający wskazał, iż Odwołujący niezasadnie założył zarówno przygotowując
Ofertę jak i formułując zarzuty odwołania, że: 1. materiały eksploatacyjne muszą być
materiałami oryginalnymi, zakupionymi bezpośrednio u producenta, przy czym żadne
postanowienie SWZ
(w tym OPZ, umowa) nie wymagało stosowania materiałów
oryginalnych
, tym samym należy stwierdzić, iż Zamawiający dopuszczał stosowane tzw.
zamienników; 2. część materiałów eksploatacyjnych może zostać wykonana samodzielnie
przez wykonawcę, tak jak deklaruje to ZEMM.
W dalszej kolejności Zamawiający wskazał na bezzasadność zarzutów Odwołującego
w zakresie rzekomo rażąco niskiej ceny materiałów eksploatacyjnych wskazuje wprost treść
materiałów załączonych przez Odwołującego do treści odwołania z dnia 27 grudnia 2021
roku, w szczególności: 1. zestawienie dokumentów wskazujących na ceny materiałów
eksploatacyjnych wymienionych w ofercie możliwych do uzyskania u producenta 2. faktura

pro forma na zakup oleju 3. oferta na zakup oleju oraz przede wszystkim: 4. zaktualizowana
tabela nr 2 (element wzoru oferty) zawierająca wynikające z dokumentów źródłowych koszty
zakupu materiałów eksploatacyjnych u producenta. Zestawienie wszystkich powołanych
wyżej dokumentów z treścią oferty złożonej przez Odwołującego prowadzi do wniosku, że to
nie oferta ZEMM zawiera rażąco niską cenę, a oferta Odwołującego, szczególnie w zakresie
kosztów materiałów eksploatacyjnych została rażąco zawyżona. Dla potwierdzenia
sformułowanego wyżej twierdzenia Zamawiającego wystarczającym jest dokonanie
zestawienia treści oferty Odwołującego, w szczególności Tabeli nr 2 stanowiącej element
składowy oferty z dokumentem załączonym do odwołania, określonym przez Odwołującego
jako zaktualizowana tabela nr 2 uwzględniająca koszty producenta w przeliczeniu na walutę
polską i najniższe wartości naprawy.
Analiza opisanych w
yżej dokumentów prowadzi do wniosku, iż Odwołujący kalkulując
koszty materiałów eksploatacyjnych stosuje, w ocenie Zamawiającego niczym
nieuzasadnione, bardzo wysokie narzuty. Co więcej, kalkulując koszt materiałów
eksploatacyjnych, z niezrozumiałych względów Odwołujący każdorazowo dolicza do ceny
materiałów koszt jego dostawy, w żaden sposób nie wykazując, iż koszt ten jest uzasadniony
i realnie przez Odwołującego ponoszony w związku z realizacją zamówienia na rzecz
Zamawiającego. Należy bowiem założyć, iż ze względu na skalę działalności Odwołującego
zakup materiałów eksploatacyjnych dokonywany jest zbiorczo dla wszystkich obsługiwanych
przez Odwołującego kontrahentów, a tym samym koszt dostawy rozkłada się na większą
ilość podmiotów. Dla przykładu należy wskazać, iż:
1. koszt zakupu elementu pn. Krzywka drzwi kabinowych (poz. 1 w Tabeli nr 2) wskazany w
ofercie Odwołującego opiewa na kwotę 3.768,00 zł netto za sztukę podczas gdy: - koszt
zakupu tego elementu wg. faktury producenta, w przeliczeniu na PLN (wg kursu euro NBP
na dzień 27 grudnia 2021 roku tj. 4,6239 zł) wynosi ok. 625,00 złotych netto tj. przeszło
sześciokrotnie mniej niż oferuje Odwołujący; - koszt zakupu w/w elementu wg
zaktua
lizowanej przez Odwołującego na potrzeby wniesienia odwołania Tabeli nr 2 opiewa
na kwotę 697,52 zł netto (co wynika prawdopodobnie z nieuzasadnionego doliczenia do
kosztu zakupu części wysokich kosztów dostawy wskazanych w fakturach od producenta)
2. koszt zakupu elementu pn. Rolka prowadzenia drzwi szynowych i kabinowych (poz. 5
w Tabeli nr 2) wskazany w ofercie Odwołującego opiewa na kwotę 240,00 zł netto za sztukę
podczas gdy: - koszt zakupu tego elementu wg. faktury producenta, w przeliczeniu na PLN
(wg kursu euro NBP na dzień 27 grudnia 2021 roku tj. 4,6239 zł) wynosi ok. 34,00 złotych
netto tj. przeszło siedmiokrotnie mniej niż oferuje Odwołujący; - koszt zakupu w/w elementu
wg zaktualizowanej przez Odwołującego na potrzeby wniesienia odwołania Tabeli nr 2
opiewa na kwotę 38,50 zł netto (co wynika prawdopodobnie z nieuzasadnionego doliczenia
do kosztu zakupu części wysokich kosztów dostawy wskazanych w fakturach od producenta)

3. koszt zakupu elementu pn. Rolka prowadzenia sprężyn (poz. 6 w Tabeli nr 2) wskazany
w ofercie Odwołującego opiewa na kwotę 220,00 zł netto za sztukę podczas gdy: - koszt
zakupu tego elementu wg. faktury producenta, w przeliczeniu na PLN (wg kursu euro NBP
na dzień 27 grudnia 2021 roku tj. 4,6239 zł) wynosi ok. 4,25 złotych netto tj. niemal
pięćdziesięciodwukrotnie mniej niż oferuje Odwołujący; - koszt zakupu w/w elementu wg
zaktualizowanej przez Odwołującego na potrzeby wniesienia odwołania Tabeli nr 2 opiewa
na kwotę 11,96 zł netto (co wynika prawdopodobnie z nieuzasadnionego doliczenia do
kosztu zakupu części wysokich kosztów dostawy wskazanych w fakturach od producenta).

Zamawiający wskazał, że zestawione rozbieżności cen materiałów eksploatacyjnych
oferowanych przez Odwołującego mają wyłącznie charakter przykładowy. Wnikliwa analiza
opisanych wyżej dokumentów prowadzi do wniosku, iż wszystkie elementy wymienione
w Tabeli 2 oferty Odwołującego zostały w sposób rażąco zawyżone w stosunku do kosztów
nabycia w/w elementów u producenta (zawyżenie średnio od kilku do kilkunastokrotnego).
Należy przy tym zaznaczyć, iż Odwołujący ani w treści oferty, ani w treści odwołania nie
przedstawił żadnego uzasadnienia stosowania tak rażąco wysokich narzutów. Analiza
powołanych wyżej materiałów, załączonych do odwołania z dnia 27 grudnia 2021 roku,
w zestawieniu z treścią oferty ZEMM (por. w szczególności treść Tabeli nr 2) prowadzi do
wniosku, że w wielu pozycjach powołany przez ZEMM koszt zakupu materiałów
eksploatacyjnych jest nieznacznie wyższy aniżeli koszt zakupu u producenta, a nawet koszt
oszacowany w zaktualizowanej Tabeli nr 2 dołączonej do odwołania.
Powyższe, w ocenie Zamawiającego dowodzi ponad wszelką wątpliwość, iż
zaoferowane przez ZEMM ceny materiałów eksploatacyjnych nie zostały rażąco zaniżone.
Co więcej należy stwierdzić, iż szereg pozycji wymienionych w Tabeli nr 2 ZEMM byłaby
w stanie
nabyć bezpośrednio od producenta (jako części oryginalne). Tym samym należy
stwierdzić, iż cena zaoferowana przez ZEMM nie wyklucza, że usługi objęte zamówieniem
w znaczącej części będą wykonywane w oparciu o podzespoły oryginalne, bez konieczności
posiłkowania się zamiennikami czy częściami wytworzonymi bezpośrednio przez ZEMM.
W ocenie Zamawiającego przy ocenie dysproporcji pomiędzy cenami materiałów
eksploatacyjnych zaoferowanymi w ofer
tach Odwołującego i ZEMM należy uwzględnić
dodatkowo następujące okoliczności: 1. ZEMM jest producentem wind osobowych
i wytwarza dużą gamę podzespołów dźwigowych, co automatycznie obniża koszty
pozyskania materiałów eksploatacyjnych; 2. praktyką rynkową jest, iż ceny oryginalnych
części oraz ceny usług realizowane przez serwis autoryzowany przez producenta są
znacznie wyższe, niż przez serwis nieautoryzowany. Zamawiający mając świadomość, iż
Odwołujący jest autoryzowanym serwisem pracującym na częściach oryginalnych, założył, iż
cena zaoferowana przez oferenta niebędącego autoryzowanym serwisem i pracującym na
zamiennikach może być dużo niższa. W ocenie Zamawiającego ZEMM wykazał, iż jest

producentem wind i ma dostęp do części zamiennych oraz je produkuje, w związku z tym
Zamawiający uznał, iż ZEMM będzie w stanie zrealizować przedmiot zamówienia
w zaoferowanych cenach. Zamawiający ponownie podkreśla, iż w treści SWZ nie
wymagano, aby części stosowane do wykonania zamówienia musiały być oryginalne
a usługa konserwacji miałaby być realizowana przez autoryzowany serwis. Wskazane
w odwołaniu ceny części eksploatacyjnych oferowane przez Odwołującego potwierdzają, iż
Grupa ZED miała bardzo wysoką marżę na częściach.
W ocenie Zamawiającego wyjaśnienia przedstawione przez ZEMM są wiarygodne
i uzasadniały przyjęcie przez Zamawiającego, iż oferta ZEMM nie zasługiwała na
odrzucenie. W ocenie Zawiadamiającego – paradoksalnie treść dokumentów dołączonych do
odwołania – dodatkowo umacnia prawidłowość ustaleń poczynionych przez Zamawiającego
na etapie badania ofert. W konsekwencji braku podstaw do odrzucenia oferty ZEMM jako
zawierającej rażąco niską cenę, Zamawiający był uprawniony, a nawet zobligowany do
wyboru spośród złożonych ofert, oferty ZEMM jako najkorzystniejszej, co zostało przez
Zamawiającego dokonane pismem z dnia 21 grudnia 2021 roku, w którym dokładnie
wyjaśniono kryteria jakimi kierował się Zamawiający wybierając ofertę ZEMM jako
najkorzystniejszą.
W ocenie Zamawiającego za całkowicie bezzasadne i irrelewantne dla oceny
rzetelności oferty ZEMM pozostaje powołanie się przez Odwołującego na dotychczas
zawierane umowy pomiędzy Odwołującym a Zamawiającym. Warunki dotychczasowej
współpracy pomiędzy Odwołującym a Zamawiającym w przeważającej mierze
determinowane
były faktem, iż w ostatnich latach do postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego w zakresie serwisu urządzeń UDT przystępował wyłącznie jeden oferent –
Odwołujący. Powyższe w sposób oczywisty przesądzało o konieczności akceptowania przez
Zamawiającego warunków oferowanych przez Odwołującego, jako jedynego oferenta.
N
iniejsze postępowanie jest pierwszym, w którym oprócz Odwołującego ofertę złożył inny
podmiot, dodatkowo nie będący autoryzowanym serwisem urządzeń zainstalowanych
u Zamawiającego (co nie było warunkiem koniecznym dla skutecznego złożenia oferty).
W świetle ustaleń poczynionych przez Zamawiającego, w tym w oparciu o treść wyjaśnień
ZEMM z dnia 8 grudnia 2021 roku Zamawiający konsekwentnie stoi na stanowisku
o prawidłowym dokonaniu wyboru oferty ZEMM jako najkorzystniejszej oraz braku
jakichkolwiek przesłanek do stwierdzenia, iż cena oferowana przez ZEMM jest rażąco
zaniżona.
Zamawiający zaprzeczył twierdzeniom Odwołującego, że cyt. postępowanie
Zamawiającego w zakresie bezpodstawnego uznania wyjaśnień [ZEMM- przyp. wł.] godzi
w bezpieczeństwo obiektu i interes publiczny. Zamawiający wskazuje, iż zacytowana
powyżej, całkowicie nieuprawniona teza, nie została przez Odwołującego w żaden sposób

umotywowana, co znacząco wpływa na jej wiarygodność, a dodatkowo uniemożliwia szersze
odniesienie się do niej przez Zamawiającego. Zamawiający wskazał, iż w jego ocenie
wszelkie wymogi formalne dla dokonania wyboru oferty ZEMM jako najkorzystniejszej,
zostały przez Zamawiającego dopełnione. Zamawiający wskazał iż obecność na rynku
i renoma oferenta ZEMM nakazuje założyć, iż w/w oferent posiada kwalifikacje
i doświadczenie konieczne dla należytego wykonania zamówienia – przeciwnych
okoliczności Odwołujący nie powołał w treści odwołania. Zamawiający zwraca uwagę, iż
przedmiot zamówienia podlega stałemu dozorowi technicznemu prowadzonemu przez UDT.
Dla dźwigów osobowych, schodów ruchomych raz w roku dokonywana jest weryfikacja
działania urządzeń przez pracownika UDT. Podczas weryfikacji pracownik UDT
każdorazowo dokładnie sprawdza poprawność działania urządzeń, w tym najważniejsze
części eksploatacyjne. Urządzenia nie służące do przewozu ludzi są dozorowane przez UDT
raz na dwa lata.
Wskazał, iż działania ZEMM jako ewentualnego serwisanta urządzeń UTB
będą stale monitorowane nie tylko przez pracowników technicznych Zamawiającego, ale
przede wszystkim przez wykwalifikowanych pracowników UDT. Tym samym wszelkie
ewentualne nieprawidłowości w wykonaniu zamówienia przez ZEMM będą na bieżąco
wychwytywane i korygowane, celem zapewnienia należytego bezpieczeństwa wszystkim
korzystaj
ących z UTB w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zaprzeczył, aby wybór
oferty tańszej, ale nie będącej ofertą zawierającą rażąco niską cenę, godził w jakikolwiek
interes publiczny. Przeciwnie, prowadząc postępowania o udzielenie zamówień publicznych,
Zam
awiający jako jednostka podlegająca dyscyplinie finansów publicznych zobowiązany jest
do takiego prowadzenia postępowań, aby udzielone zamówienie prowadziło do racjonalnego
wydatkowania publicznych środków. Zamawiający wyraża przekonanie, iż czynności podjęte
w niniejszym postępowaniu realizują opisany wyżej cel tzn. zmierzają do optymalizacji
kosztów Zamawiającego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron i Uczestnika postępowania
odwoławczego, na podstawie zebranego materiału w sprawie oraz oświadczeń
i stanowisk Stron i Uczestnika
, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co
następuje:

Na wstępie Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których
stanowi art. 528 ustawy Pzp, sku
tkujących odrzuceniem odwołania.
Izba oceniła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość
poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp, czym wypełnił materialnoprawną przesłankę dopuszczalności odwołania,
o której mowa w art. 505 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający w dniu 27 grudnia 2021 r. powiadomił wykonawców o wniesionym
odwołaniu.
Izba dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcę W. M.
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ZEMM Elevator W. M. [dalej „ZEMM” lub
„Przystępujący”] zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego w dniu 30
grudnia
2021 r. po stronie Zamawiającego.
Przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy Izba uwzgl
ędniła dokumentację
postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, w szczególności
ogłoszenie o zamówieniu, specyfikację warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz
wyjaśnieniami i modyfikacjami, ofertę Przystępującego wraz z wyjaśnieniami
i uzupełnieniami, wezwania kierowane do Przystępującego oraz zawiadomienie o wyborze
oferty najkorzystniejszej.
Skład orzekający Izby wziął pod uwagę również stanowiska i oświadczenia Stron
z
łożone pisemnie oraz ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 14 stycznia 2022 r.

Izba ustaliła, co następuje:

Zgodnie z rozdziałem III SWZ, przedmiotem zamówienia jest bieżący serwis dźwigów
osobowych, towarowych, kuchennych, schodów ruchomych oraz urządzenia dla
przemieszczania osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi normami oraz
procedurami o
kreślonymi w instrukcji producenta dla danego urządzenia. Wykaz urządzeń
oraz szczegółowy zakres i harmonogram prac obejmujących przedmiot zamówienia
określono w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ. Ponadto Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z istotnymi
postanowieniami umowy -
Załącznik nr 2 do SWZ.
Zamawiający w tabeli nr 1 formularza oferty wymagał od wykonawców podania ceny
za prace konserwacyjne. Z kolei w tabeli nr 2 formularza oferty
określił materiały
eksploatacyjne i ich wymianę wymagając od wykonawców podania m.in. ceny jednostkowej
za wymianę części (usługa) oraz ceny jednostkowej za materiał (część eksploatacyjna).
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oferty złożyło dwóch
wykona
wców. Przystępujący złożył ofertę z ceną całkowitą 259 899 zł, a Odwołujący z ceną
całkowitą 520 189,14 zł. Średnia arytmetyczna cen złożonych ofert wynosiła 390 044,07 zł.
Jak wynika z pisma Zamawi
ającego z dnia 3 grudnia 2021 r. wartość szacunkowa
zamówienia powiększona o VAT stanowiła kwotę 529 871,70 zł.
Przystępujący ujęte w tabeli nr 1 formularza oferty prace konserwacyjne wycenił na
kwotę 118 080 zł, a ujęte w tabeli nr 2 formularza oferty materiały eksploatacyjne

i ich wymianę na kwotę 11 869,50 zł. Z kolei Odwołujący prace konserwacyjne wycenił na
kwotę 193 415,04 zł, a materiały eksploatacyjne i ich wymianę na kwotę 66 679,53 zł.
W dniu 3 grudnia 2021 r. Zamawiający wezwał Przystępującego w trybie art. 224
ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp
do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny oferty, w tym złożenia
dowodów dotyczących wyliczenia ceny. Zamawiający wskazał, że wyjaśnienia winny
zawierać element kalkulacyjny oraz wskazywać i omawiać podstawowe elementy
cenotwórcze, tj. powinny zawierać informacje w zakresie:
1) wszystkich kosztów wynikających z obowiązków zawartych w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz istotnych postanowienia umowy
(Załącznik nr 2 do SWZ);
2) materiałów eksploatacyjnych i ich wymiany, o których mowa Tabeli 2 formularza
ofertowego, w szczególności rolek, sprężyn i suwaków (pozycji nr 5 do 11);
3) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564)
lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane
zamówienie;
4) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,
obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest niniejsze zamówienie;
5) zysku.
Zamawiający przywołał art. 224 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający wskazał, że
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z wyjaśnieniami dowody potwierdzające
argumentację użytą w wyjaśnieniach, co wyklucza użycie w wyjaśnieniach jedynie
stereotypow
ych argumentów w rodzaju „duże doświadczenie”, „własne narzędzia i kadra” itp.
Ponadto Zamawiający wskazał, że w toku badania oferty stwierdził, że cena całkowita
oferty wynosząca: 259 899,00 PLN jest niższa o 50,95% od wartości zamówienia
powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przez Zamawiającego przed
wszczęciem postępowania, tj. wartości szacunkowej zamówienia (kwota: 529 871,70 PLN).
Zauważył, iż w stosunku do drugiej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu, oferta
Przystępującego w zakresie materiałów eksploatacyjnych i ich wymiany, o których mowa
Tabeli 2 formularza ofertowego, jest niższa o 82,20%.
Przystępujący w wyjaśnieniach z dnia 8 grudnia 2021 r. wskazał, że:
„Wyjątkowo sprzyjające warunki:
Teren Muzeum Śląskiego jest zwarty a w bliskim sąsiedztwie (do 15 min drogi ) nasza
firma serwisuje dodatkowo 50 urządzeń. W związku z czym serwisant nie ponoszący strat
czasowych na dojazdy, jest w stanie objąć swoim dozorem większą ilość urządzeń. ( dla


wind zamontowanych w dużych odległościach od siebie średnio przypada o 25-30% mniej
urządzeń na serwisanta) Drobne prace związane z wykonywaniem napraw wykonywane są
w ramach czasu pracy naszych pracowników a co za tym idzie nie stanowią one
dodatkowego ob
ciążenia dla pracodawcy lecz dodatkowy zysk.
Oszczędność metody:
Grupa firm ZEMM serwisuje na terenie województwa śląskiego i małopolskiego około
1000 urządzeń w związku z czym koszt utrzymania dyżurów w godzinach nocnych
i popołudniowych zwiększy się jedynie o koszty dojazdu gdyż koszty pracownicze są stałe
bez względu na ilość urządzeń posiadanych przez firmę w serwisie. Koszt zatrudnienia
pracownika z uprawnieniami kat. I w naszej firmie waha się od 3500-4500zł brutto
miesięcznie. Koszty materiałów drobnych niezbędnych do prawidłowej konserwacji, koszt
utrzymania samochodu itp. 1000 zł brutto miesięcznie. Koszt nadzoru kierownika serwisu,
koszty biurowe około 1600zł brutto. Łączne koszty przypadające ekipę serwisową 12 000 zł.
Na rewir okolic Muzeum Śląskiego z pozostałych klientów szacowane przychody 22500 zł.
Oferowana cena 8000,00 złotych netto miesięcznie nie można więc uznać za zbyt niską do
realizacja zadania przetargowego. (Kwota ta nie obejmuje przychodów z pozostałych
urządzeń z rejony danego serwisanta). Wykorzystanie zasobów własnych, jako właściciel
firmy po za pracami zarządzaniem firmy , posiadam uprawnienia UDT do serwisu dźwigów
i schodów ruchomych co zapewnia dużą oszczędnością w budżecie firmy.
Koszty materiałów:
Nasza firma jest producentem wind osobowych i na naszej hali produkcyjnej
wytwarzamy dużą gamę podzespołów dźwigowych, w tym: ramy kabinowe, przeciwwagi,
ramy konstrukcji wciągarki, kabiny, tablice sterowe (dwubiegowe, falownikowe,
hydrauliczne)
. W odróżnieniu od naszej konkurencji nie zamawiamy gotowych urządzeń lecz
jedynie n
iektóre podzespoły. Wielkości zamówień podzespołów rocznie sięgają kwot
milionów złotych rocznie. Dzięki dużej ilości zamówień w przypadku konieczności wymiany
podzespołów na urządzeniach przez nas serwisowanych, korzystamy z maksymalnych
rabatów dostępnych u producentów. Nasza firma zakupuje podzespoły bezpośrednio od
producentów zarówno z Europy jak i Azji. Do Naszych dostawców należą miedzy innymi:
Montanari (Włochy), BST Shanghai (Chiny), Tori-Europe (Francja), Ziehl abegg (Niemcy), Lift
Parts Fast - LCL (Wielka Brytania), .Elevatorcommerce (Hiszpania), Fermator (Hiszpania),
Yaskawa (Japonia).

Do ww. wyjaśnień Przystępujący nie załączył żadnych dowodów.
W dniu 21 grudnia 2021 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty wykonawcy ZEMM
Elevator W. M.
. Na drugim miejscu w rankingu ofert znalazła się oferta Odwołującego.

Izba zważyła, co następuje:
Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie.

Potwierdziły się zarzuty naruszenia art. 224 ust. 1 i 2, art. 224 ust. 6 oraz art. 226
ust. 8 ustawy Pzp or
az art. 204 ustawy Pzp dotyczące nieprawidłowego wyboru oferty
wykonawcy W. M.
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ZEMM Elevator W. M.
z uwagi na brak wykazania, iż zaoferowana przez wykonawcę cena nie nosi znamion ceny
rażąco niskiej.
Zdaniem Izby w okolicznościach rozpoznawanej sprawy czynności Zamawiającego
zostały dokonane z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
W myśl art. 16 ustawy Pzp, zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie
o u
dzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz
równe traktowanie wykonawców, przejrzysty oraz proporcjonalny.
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Stosownie do treści art. 224 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub
ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia
lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia
dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
Stosownie do ust. 2 ww. przepisu, w przypadku gdy cena c
ałkowita oferty złożonej
w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10, zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania,
w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć w szczególności:
1)
zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;
2)
wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo
związanych z realizacją robót budowlanych;
3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;

4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) lub przepisów odrębnych
właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;
5)
zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej;
6)
zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,
obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;
8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
W
przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, zamawiający jest
obowiązany żądać wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, co najmniej w zakresie określonym
w ust. 3 pkt 4 i 6 (art. 224 ust. 4 ustawy Pzp).
W myśl art. 224 ust. 5 ustawy Pzp, obowiązek
wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który
n
ie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz
z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu (art. 224 ust. 6 ustawy Pzp).
Zgodnie z utrwalonym -
pod rządami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych - w orzecznictwie Izby poglądem, który zachowuje aktualność na
gruncie obecnie obowiązujących przepisów ustawy Pzp, złożone przez wykonawcę
wyjaśnienia w zakresie ceny oferty lub kosztu, lub ich istotnych części składowych, winny
być konkretne, wyczerpujące i rozwiewające wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji lub
wynikającymi z odrębnych przepisów. To na wykonawcy bowiem ciąży obowiązek
wykazania, jakie obiek
tywne czynniki pozwoliły mu na obniżenie ceny oferty oraz w jakim
stopniu dzięki tym czynnikom cena oferty została obniżona. Jednocześnie wskazać należy, iż
sytuacja prawna wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia
wyjaśnień, w tym dowodów, w przedmiocie rażąco niskiej ceny, w ogóle ich nie złożył oraz
wykonawcy, który złożył wyjaśnienia ogólnikowe i niepoparte dowodami, jest taka sama.
W obu bowiem przypadkach oferta wykonawcy podlega odrzuceniu (por. KIO w wyroku
z dnia 19 maja 2016 r. sygn. akt: KIO 722/16).
Ponadto Izba wskazuje, że w postępowaniu odwoławczym Izba bada nie tyle samą
cenę oferty, co czynność zamawiającego polegającą na ocenie złożonych przez wykonawcę
wyjaśnień i prawidłowość odrzucenia czy zaniechania odrzucenia oferty danego wykonawcy,
przed
miotem odwołania może być bowiem wyłącznie czynność lub zaniechanie

zamawiającego. Tym samym rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy wymagało ustalenia, czy
na podstawie złożonych przez ZEMM wyjaśnień Zamawiający był uprawniony do uznania, że
cena zaoferowana
przez ww. wykonawcę nie jest rażąco niska.
Izba wskazuje, iż dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień złożonych przez
wykonawcę ZEMM w przedmiocie ceny oferty była nieprawidłowa. Wyjaśnienia złożone
przez wykonawcę nie zostały przedstawione w sposób wyczerpujący, nie czyniły zadość
wymaganiom Zamawiającego wskazanym w treści wezwania z dnia 3 grudnia 2021 r.,
w szczególności w zakresie przedstawienia kalkulacji ceny oferty w zakresie podanych przez
Zamawiającego kluczowych aspektów zamówienia, tj. wszystkich kosztów wynikających
z obowiązków zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz istotnych
postanowieniach
umowy, materiałów eksploatacyjnych i ich wymiany, o których mowa Tabeli
2 formularza ofertoweg
o, w szczególności rolek, sprężyn i suwaków, kosztów pracy, zysku
oraz złożenia dowodów, a ich ocena została przeprowadzona przez Zamawiającego
z uchybieniem należytej staranności. Podkreślić należy, iż złożone przez Przystępującego
wyjaśnienia ceny oferty opierały się w dużej mierze na nic nie wnoszących do sprawy
ogólnikach, deklaracjach wykonawcy często formułowanych w ramach procedury wyjaśnień
rażąco niskiej ceny, mimo że sam Zamawiający w wezwaniu z dnia 3 grudnia 2021 r. wprost
podał, że „wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z wyjaśnieniami dowody
potwierdzające argumentację użytą w wyjaśnieniach, co wyklucza użycie w wyjaśnieniach
jedynie stereotypowych argumentów w rodzaju „duże doświadczenie”, „własne narzędzia
i kadra” itp.”
Innymi słowy, zdaniem Izby, Przystępujący w złożonych wyjaśnieniach ceny
oferty nie podał dostatecznych argumentów potwierdzających prawidłowość kalkulacji ceny
oferty
. W okolicznościach niniejszej sprawy należy podkreślić, że wyjaśnienia złożone przez
ZEMM
były na tyle lakoniczne, iż nie przedstawiono w nich nawet zakładanego przez
Wykonawcę zysku z tytułu realizacji niniejszego zamówienia. Co więcej, za szczególnie
istotną okoliczność Izba uznała, iż wykonawca ZEMM złożonych wyjaśnień w zakresie ceny
oferty nie poparł żadnym dowodem. Powyższe uchybienie wykonawcy skutkuje brakiem
możliwości weryfikacji cen wskazanych przez Przystępującego w formularzu ofertowym,
przekładając się tym samym na negatywną ocenę złożonych wyjaśnień.
Odnosząc się do kosztów prac konserwacyjnych wskazać należy, iż na podstawie
złożonych przez ZEMM wyjaśnień ceny nie można odtworzyć sposobu kalkulacji kwoty 8 000
zł netto/mc podanej w tabeli nr 1 formularza oferty. Wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę
miały charakter ogólnym nie wyjaśniały sposobu obliczenia ww. kwoty dla potrzeb
niniejszego kontraktu
oraz nie zostały poparte żadnymi dowodami. Zadaniem wykonawcy
jest rzeczowe wykazanie
zaoferowanej ceny, wskazanie poszczególnych elementów
cenowych
umożliwiających odtworzenie oferowanej ceny obliczonej dla konkretnego
zamówienia publicznego, jak również złożenie stosownych dowodów umożliwiających

weryfikację wyjaśnień wykonawcy. Ponadto zauważyć należy, iż wbrew twierdzeniom
Zamawiającego na podstawie wyjaśnień złożonych przez ZEMM nie można ustalić, czy
i jakie założenia co do pracochłonności przyjął Przystępujący. Nie można bowiem przyjąć, iż
założenia własne Zamawiającego pokrywają się z założeniami Przystępującego. Nie jest też
rolą Zamawiającego dowodzenie za wykonawcę średnich kosztów wynagrodzenia w danej
branży.
Podobnie rzecz ma się w przypadku kosztów materiałów eksploatacyjnych
stanowiących kluczowy składnik cenotwórczy w przypadku niniejszego zamówienia
publicznego.
Zwrócić należy uwagę, iż sam Zamawiający w piśmie z dnia 3 grudnia 2021 r.
zwrócił się do Wykonawcy ZEMM o omówienie podstawowych elementów cenotwórczych
w zakresie
materiałów eksploatacyjnych i ich wymiany, o których mowa Tabeli 2 formularza
ofertowego,
w szczególności rolek, sprężyn i suwaków (pozycji nr 5 do 11), jak również
zaa
kcentował, iż w stosunku do drugiej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu, oferta
Przystępującego w ww. zakresie była niższa o 82,20%. Z kolei wykonawca ZEMM
w złożonych wyjaśnieniach z dnia 8 grudnia 2021 r. nie odniósł się do podanych w tabeli nr 2
cen za poszczególne materiały eksploatacyjne, nie przedstawił konkretnych założeń
uwiarygodniających oferowane ceny, ani nie przedłożył dowodów potwierdzających
możliwość nabycia części po wskazanych w ofercie cenach. Nie można zatem uznać, że
wykona
wca ZEMM w złożonych wyjaśnieniach wykazał, iż podane przez niego ceny za
poszczególne materiały eksploatacyjne były realne. Izba wskazuje, że rozważania
Zamawiającego referujące do zawyżonej ceny oferty Odwołującego, w tym za poszczególne
materiały eksploatacyjne, są irrelewantne w świetle lakonicznych i pozbawionych dowodów
wyjaśnień Przystępującego, które nie mogą zasługiwać na pozytywną ocenę. Podkreślić
należy, iż ciężar wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na wykonawcy, a
zadaniem Izby jest analiza czynności zamawiającego polegającej na
ocenie złożonych przez wykonawcę wyjaśnień i prawidłowość odrzucenia czy zaniechania
odrzucenia oferty danego wykonawcy.
Podsumowując powyższe stwierdzić należy, iż wyjaśnienia ceny oferty złożone przez
ZEMM pismem z dnia 8 grudnia
2021 r. były ogólnikowe, nie wyjaśniały sposobu
zbudowania ceny ofertowej oraz nie zostały poparte żadnymi dowodami. Tym samym
wykonawca ZEMM nie dołożył należytej staranności w wyjaśnieniu Zamawiającemu sposobu
kalkulacji ceny oferty, przez co nie wykazał, że zaoferowana przez niego cena nie jest ceną
rażąco niską. Oferta ww. wykonawcy podlegała zatem odrzuceniu na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575
ustawy Pzp w zw. z § 5 pkt 1 oraz § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).

Przewodniczący: ……………………………..Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie