eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2022 › Sygn. akt: KIO 4/22
rodzaj: POSTANOWIENIE
data dokumentu: 2022-01-19
rok: 2022
sygnatury akt.:

KIO 4/22

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Kurowska, Anna Kuszel - Kowalczyk, Małgorzata Matecka Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
z udziałem stron i uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 19 stycznia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 stycznia 2022 r. przez odwołującego: Związek
Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
prowadzonym przez zam
awiającego: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
z
siedzibą w Warszawie
przy udziale:
A. wykonawcy PORR Sp
ółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgłaszającego
przyst
ąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego
B. wykonawcy Voessing Polska Sp
ółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Bydgoszczy
zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie odwołującego
C. wykonawcy Mult
iconsult Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie odwołującego

postanawia:

1. umorz
yć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowe
go Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
odwołującego kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero
groszy),
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustaw
y z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) na niniejsze postanowienie –
w terminie 14
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Iz
by Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.


Przewodniczący: ………………………

………………………

………………………Sygn. akt: KIO 4/22

U z a s a d n i e n i e

Z
amawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie –
Oddział w Lublinie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Projekt i budowa
drogi ekspresowej S17 Piaski
– Hrebenne, odc. 9. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) –
Hrebenne (początek obwodnicy), długości ok. 17,3 km”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w dniu 22 grudnia 2021 r. w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod
numerem 2021/S 248-655242.
W dniu 3 stycznia 2022 r.
odwołujący: Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów
z
siedzibą w Warszawie wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec
czynności zamawiającego polegającej na ukształtowaniu treści specyfikacji warunków
zamówienia obowiązującej w postępowaniu w zakresie dotyczącym projektowanych
postanowień umowy.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego zgłosili następujący
wykonawcy:
− wykonawca PORR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
− wykonawca Voessing Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Bydgoszczy;
− wykonawca Multiconsult Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie.
W dniu
18 stycznia 2022 r. do akt sprawy wpłynęło pismo odwołującego zawierające
oświadczenie o wycofaniu odwołania w całości.

Uwzględniając powyższe, tj. wycofanie odwołania przez odwołującego, działając na
podstawie art. 568 pkt 1) ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm
.), dalej jako „ustawa Pzp”, Izba umorzyła postępowanie
odwo
ławcze, orzekając w formie postanowienia.

O koszt
ach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 ustawy Pzp
oraz
§ 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania
or
az wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. z 2020 r. poz. 2437).

Przewodnicz
ący: ………………………….

………………………….

………………………….Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie