eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 3773/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-01-17
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 3773/21

Komisja w składzie:
0: Monika Kawa - , Ogorzałek, Przewodnicząca: Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2022., w Warszawie, odwołania
wniesionego do Prezesa Krajo
wej Izby Odwoławczej w dniu 27 grudnia 2022 r. przez
wykonawcę OMDEXPO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu
prowadzonym przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie

przy udziale wykonawcy M Promotion International Sp. z o
.o. z siedzibą w Warszawie

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego

orzeka:

1.

oddala odwołanie;
2.
kosztami postępowania odciąża Odwołującego i zalicza w poczet kosztów
postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną
przez Odwołujących tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 579 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie
14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący :
…………………………………

Sygn. akt KIO 3773/21UZASADNIENIE


Zamawiający - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie prowadzi
na podstawie u
stawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2021r., poz. 1129 ze zm.; dalej: „Pzp”) postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Organizacja czterech stoisk informacyjno-promocyjnych na zagranicznych targach w
ramach realizacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Branżowego
Programu Promocji branży IT/ICT w 2022 r
.”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 19 października 2021r., pod numerem 2021/S 203-531392.

W dniu 27 grudnia 2021r.
– wykonawca OMDEXPO POLSKA sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie,
w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie:
1.
art. 226 ust. 1 pkt 8 Pzp w zw. z art. 224 ust. 6 Pzp poprzez nieuprawnione
odrzucenie oferty Odwołującego pomimo, że złożone wyjaśnienia ceny wraz z dowodami
stanowią potwierdzenie realności, kompletności, rzetelności oraz zgodności z SWZ wyceny
ofertowej;
2.
art. 239 ust. 1 Pzp w zw. z art. 16 pkt 1 i 2 Pzp poprzez wadliwy wybór oferty
najkorzystniejszej w postępowaniu;
3.
art. 253 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty
Odwołującego.

Odwołujący w oparciu o tak sformułowane zarzuty, wniósł o uwzględnienie odwołania
oraz nakazanie Zamawiającemu:
-
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej jako obarczonej wadą mającą
wpływ na wynik postępowania;

-
unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego z postępowania;
-
powtórzenia czynności oceny ofert w postępowaniu z uwzględnieniem oferty Odwołującego.

Ponadto Odwołujący wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów
z dokumentów:
1.
Pismo POLEXPO EXHIBITIONS PIOTR KARAIM z dnia 23 grudnia 2021 r.
– na fakt,
że zakup jednego metra kwadratowego powierzchni wystawienniczej w obiekcie RAI
Amsterdam Convention Centre, w którym organizowane są targi Money 20/20 2022 nie
przekracza kwoty 780 EURO/m2;
Sygn. akt KIO 3773/21


2.
Faktura na przedpłatę za udział w targach w Dubaju/ZEA na wynajem powierzchni
wystawiennicze
j z dnia 10 maja 2021 r. na fakt wartości cen rynkowych zakupu jednego
metra kwadratowego powierzchni wystawienniczej;
3.
Faktura za wynajem powierzchni wystawienn
iczej w Dusseldorfie z dnia 2 września
2021 r.
na fakt wartości cen rynkowych jednego metra kwadratowego powierzchni
wystawienniczej;
4.
Protokół odbioru z dnia 14 lipca 2021 r. do umowy nr 20/BZP/DWP/2021 z PARP i
protokół odbioru z dnia 22 grudnia 2021 r. do umowy nr 20/BZP/DWP/2021 z PARP – na fakt
rzetelnego wykonywania obowiązków wykonawcy przez Odwołującego.

Uzasadniając zarzuty odwołania, wskazał, że zgodnie z Specyfikacją Warunków
Zamówienia (dalej: „SWZ”) zarówno cena ofertowa jak i wynagrodzenie wykonawcy mają
charakter ryczałtowy. Zgodnie z informacją z otwarcia ofert przedstawioną w piśmie
Zamawiającego z dnia 8 listopada 2021 r. w postępowaniu zostały złożone łącznie 5 oferty,
w tym oferta Odwołującego, który zaproponował najkorzystniejszą cenę, tj. 2 599 000,00 zł.

Dalej Odwołujący wskazał, że Zamawiający wezwał go do złożenia wyjaśnień
odnośnie możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi w dokumentach zamówienia, w szczególności zaoferowania w formularzu
ofertowym (poz. 4 w części III pkt 1 formularza Oferty) części składowej (elementu)
zamówienia, jaką jest „Kompleksowa organizacja stoiska na targach Money 20/20 Europe
2022 w Amsterdamie”, za łączną kwotę 349 000,00 zł. Oferta Wykonawcy za realizację ww.
usługi wydała się bowiem Zamawiającemu być rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia oraz pozostałych ofert otrzymanych w postępowaniu.
Odwołujący uzasadniał, że w piśmie z dnia 18 listopada 2021 r. wyjaśnił
Zamawiającemu, że dokonując wyceny na budowę stoiska wystawienniczego na targi Money
20/20 Europe 2022 w Amsterdamie kierował się metodą kalkulacji szczegółowej tj. obliczył
wartość dla wszystkich pozycji kosztów bezpośrednich oraz doliczył odpowiednio koszty
pośrednie, zysk oraz podatek VAT. Odwołujący uwzględnił koszty pracy, w tym koszty
przygotowania stoiska w warsztacie produkcyjnym OMDEXPO oraz koszty pracy podczas
budowy i demontażu stoiska w Amsterdamie, koszty materiałów oraz elementów
konstrukcyjnych użytych do budowy stoiska, koszty materiałów użytych do podwieszenia
znajdującego się nad stoiskiem. A ponadto zaprezentował posiadane umeblowanie oraz
multimedia modelowych stoisk znakowanych MPG załączając dokumentację fotograficzną.
Odwołujący wyjaśnił również, że jego oferta jest najkorzystniejsza m.in. z tego względu, że
posiada w swoich zasobach wszelkie dobra oraz zasoby ludzkie potrzebne do wykonania
zlecenia bez jakichkolwiek podwykonawców, jak ma to miejsce w przypadku agencji
eventowych i agencji reklamowych. Co więcej Odwołujący dysponuje własną flotą pojazdów
Sygn. akt KIO 3773/21


(w tym do p
rzewożenia towarów wielkogabarytowych), co znacząco obniża koszty
transportu, gdyż nie musi wynajmować zewnętrznej firmy transportowej.

Odwołujący wskazał również, że w dniu 19 listopada 2021 r. Zamawiający wezwał go
do doprecyzowania wyjaśnień złożonych w zakresie rażąco niskiej ceny i złożenia dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny wskazanej w pozycji poz. 4.1 kosztorysu pn. „Najem
powierzchni wystawienniczej na targach Money 20/20 2022” (znajdującej się w części III pkt
1 formularza Oferty). Odpowiadaj
ąc na powyższe wezwanie, Odwołujący w piśmie z dnia 23
listopada 2021r. wyjaśnił, że w pozycji 4.1 formularza ofertowego „Najem powierzchni
wystawienniczej na targach Money 20/20 2022” kwota 180 400,00 zł uzasadniona jest
poczynionymi przez niego ustaleniami w zakresie ceny najmu powierzchni na
przedmiotowych
targach. Wyjaśnił, że w dniu 21 października 2021 r. wysłał zapytanie do
organizatora targów o cenę za metr kwadratowy stoiska, a z uwagi na brak odpowiedzi, w
dniu 26 października 2021 r. Odwołujący skontaktował się telefonicznie z biurem
organizatora ta
rgów i otrzymał informację, że cena za metr kwadratowy waha się w
przedziale cenowym od 450 do 750 EURO za m2. Z uwagi na powyższe wyliczenie łącznej
ceny ofertowej najmu w wysokości 180 400, 00 zł (za 50m2 stoiska) jest w pełni rzetelne,
realne i kompletne.

W ocenie Odwołującego, zaproponowana przez niego cena jest realna i prawidłowa.
Wyjaśnił bowiem, że realizuje kilkadziesiąt stoisk wystawienniczych każdego roku w kraju i
zagranicą. Ceny najmu powierzchni kształtują się na poziomie kilkuset EURO za metr
kwadratowy na rynkach europejskich. Cena jaką Odwołujący płacił za najem powierzchni w
Dussedorfie wynosiła 279 EURO/m2, z kolei w Dubaju 779 EURO/m2. Na targi w
Amsterdamie Odwołujący wyjaśnił, że założył koszt odpowiadający informacji od
organizator
a targów, zgodnie z którą cena za metr kwadratowy waha się w przedziale od
450 do 750 EURO za m2. Ponadto Odwołujący w dniu 23 grudnia 2021 r. uzyskał informację
od firmy POLEXPO EXHIBITIONS P. K.
– oficjalnego przedstawiciela imprez targowych
obyw
ających się w obiektach RAI Amsterdam Convention Centre, zgodnie z którą zakup
jednego metra kwadratowego powierzchni wystawienniczej w ww. obiekcie nie przekracza
kwoty 780 EURO/m2. A zatem oferta Odwo
łującego jest jak najbardziej realna, rzetelna i
kompletna. Brak jest podstaw do wyboru oferty dużo droższej, tym bardziej, że Zamawiający
powinien mieć na uwadze dyscyplinę finansów publicznych i racjonalne gospodarowanie
środkami publicznymi.
Odwołujący podkreślił, że Zamawiający nie poinformował jaką kwotę założył na koszty
związane z najmem powierzchni wystawienniczej w Amsterdamie, ani nie upewnił się, czy
oferowane przez pozostałych oferentów ceny ujęte w pkt 4.1. Formularza ofertowego nie są
zawyżone. Bez zbadania wyceny istotnego składnika oferty Zamawiający przyjął za
korzystną istotnie zawyżoną cenę najmu powierzchni wystawienniczej w Amsterdamie
Sygn. akt KIO 3773/21


oferowaną przez wykonawcę M Promotion International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(dalej: „Przystępujący”).
Podsumowując, Odwołujący wskazał, że zaoferowana przez niego cena:

zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia
przy uwzględnieniu niezbędnych czynników mających wpływ na wysokość ceny oferty
zgodnie z opise
m przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy;

nie jest ceną symboliczną ani ceną ukształtowaną poniżej kosztów rynkowych, co
znalazło uzasadnienie w szczegółowych wyjaśnieniach ceny;

w szczególności cena najmu powierzchni wystawienniczej na targach Money 20/20
2022 jest realna, rzetelna i kompletna, zaś Odwołujący potwierdził stawki cenowe jednego
metra powierzchni najmu z organizatorem targów, co Zamawiający całkowicie w sposób
nieuzasadniony pomin
ął.

W związku z powyższym, w jego ocenie złożone przez niego wyjaśnienia i dowody
stanowią wystarczający i adekwatny do treści wezwania środek wyjaśniający wycenę oferty i
potwierdzają, że oferta Odwołującego została skalkulowana w sposób rynkowy i pełny, z
uwzględnieniem stawek cenowych najmu powierzchni organizatora targów Money 20/20
2022 w Amsterdamie.

Ponadto Odwołujący wskazał, że Zamawiający nie podał jakiegokolwiek uzasadnienia
odrzucenia jego oferty poza lakonicznym stwierdzeniem o rażąco niskiej cenie, a odrzucenie
oferty Odwołującego pomija całkowicie treść dokumentacji postępowania jak również
złożonych wyjaśnień i dowodów.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 12 stycznia 2022r. wniósł o jego
oddalenie w całości. Stwierdził, że Odwołujący nie sprostał ciążącemu na nim obowiązkowi
u
dowodnienia twierdzeń zawartych w odwołaniu. Odwołujący stwierdził jedynie, iż
Zamawiający bezpodstawnie dokonał odrzucenia jego oferty z powodu rażąco niskiej ceny,
bez podania konkretnych dowodów na okoliczności, które spowodowały, że wysnuł taki
wniosek. Tymczasem twierdzenie o braku podstaw do odrzucenia
oferty Odwołującego jest
całkowicie nieuzasadnione. Zamawiający wyjaśnił, że w związku z okolicznością, że istotne
części składowe ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia – poz. 4 w części III pkt 1
for
mularza Oferty jaką jest „Kompleksowa organizacja stoiska na targach Money 20/20
Europe 2022 w Amsterdamie”, w tym pozycja 4.1 pn.: „Najem powierzchni wystawienniczej
na targach Money 20/20 2022” budziły jego wątpliwości co do możliwości wykonania przez
O
dwołującego (ceny te były znacząco niższe od wartości szacowanych przez
Zamawiającego na podstawie oficjalnego cennika pochodzącego od organizatora targów
Money20/20 Europe oraz pozostałych ofert otrzymanych w postępowaniu), w dniu 15
listopada 2021 r. wez
wał Odwołującego do złożenia wyjaśnień, w tym przedstawienia
Sygn. akt KIO 3773/21


dowodów, dotyczących wyliczenia ceny usługi pn. „Kompleksowa organizacja stoiska na
targach Money 20/20 Europe 2022 w Amsterdamie” wskazanej w poz. poz. 4 w części III pkt
1 formularza Oferty, w
tym w szczególności ceny wskazanej w poz. 4.1 ,,Najem powierzchni
wystawienniczej na targach Money 20/20 2022”, stanowiącej istotną część składową ceny
zaoferowanej za wykonanie zamówienia. Ze względu na to, iż przekazane w dniu 18
listopada 2021 r. wyjaśnienia Odwołującego nie odnosiły się do elementu ceny oferty
dotyczącej najmu powierzchni na tych targach, lecz tylko do innych cen wskazanych w
ofercie za poszczególne usługi w ramach organizacji tej imprezy, ani nie zawierały wyjaśnień
i dowodów na potwierdzenie kalkulacji cenowej, Zamawiający wezwał Odwołującego do
doprecyzowania wyjaśnień (na podstawie art. 223 ust. 1 w związku art. 224 ust. 1 Pzp)
złożonych w zakresie rażąco niskiej ceny i złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny
wskazanej w poz. 4.1 kosztorysu pn. ,,Najem powierzchni wystawienniczej na targach
Money 20/20 2022”. Odwołujący w dniu 24 listopada 2021 r. przesłał wyjaśnienie, iż cenę
wskazaną w poz. 4.1 kosztorysu oszacował na podstawie rozmowy telefonicznej z
organizatorem targów w dniu 26.10.2021 r., po uprzedniej nieskutecznej próbie otrzymania
odpowiedzi drogą mailową. Przedstawiony załącznik nie stanowi jednak dowodu na
prawidłowe oszacowanie ceny najmu powierzchni. Odwołujący poinformował także o
uzyskaniu telefonicznie informacj
i, że cena wynajmowanej powierzchni to kwota od 450 do
750 EURO (brutto) za m
2
.

Zamawiający wskazał ponadto, że w dniu 25 listopada 2021 r. zwrócił się drogą
mailową bezpośrednio do organizatora targów Money 20/20 Europe 2022 o przesłanie oferty
najmu po
wierzchni wystawienniczej, i w tym samym dniu uzyskał następujące informacje:
pakiet, który spełnia wymogi opisane w OPZ, tj. 6x9m, w zależności od standardu lokalizacji
to koszt 91 000,00 EURO netto
(około 419 510 zł netto lub 98 700,00 EURO netto (około
455 007,00 zł netto). Informacja na temat wartości najmu była spójna z informacją uzyskaną
przez Zamawiającego na etapie szacowania wartości zamówienia. Zestawiając powyższe
dane, najem powierzchni wystawienniczej na targach Money 20/20 2022 o wymiarach 6x9
m, przyjmując maksymalną stawkę (750 €) przedstawioną przez Odwołującego, to koszt
maksymalnie 40 500 EURO brutto (tj. 186 705,00 zł brutto). Według danych zebranych
przez Zamawiającego, przyjmując nawet niższy standard związany z lokalizacją stoiska, to
koszt około 515 997,30 zł brutto. Tym samym oferta na najem powierzchni wystawienniczej
na targach Money 20/20 2022, przy zastosowaniu tej samej powierzchni wynajmowanej oraz
kursu EURO, podana pr
zez Odwołującego, jest niższa o ponad 60 % niż cena rynkowa,
ustalona przez Zamawiającego. Mając na względzie ceny zaoferowane przez innych
Wykonawców oraz ceny rynkowe tej części składowej przedmiotu zamówienia, uznać
należy, że zaproponowana przez Odwołującego cena części składowej jest rażąco niska, a
złożone wyjaśnienia oraz dowody nie uzasadniają podanej w ofercie ceny. Na Odwołującym
Sygn. akt KIO 3773/21


spoczywał obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu. W
ocenie Zamawiającego wyjaśnienia złożone przez Odwołującego nie obaliły domniemania
ra
żąco niskiej ceny. Po pierwsze miały charakter ogólny, a Odwołujący w ogóle nie odniósł
się do wezwania zawartego w piśmie o wyliczenia ceny usługi pn. ,,Kompleksowa
organizacja stoiska na targach Money
20/20 Europe 2022 w Amsterdamie” oraz usługi pn.
„Najem powierzchni wystawienniczej na targach Money 20/20 2022” zawartych w kosztorysie
Oferty, a także nie przedstawił żadnych dowodów uzasadniających podane stawki. Także
oparcie się o rozmowę telefoniczną z organizatorem targów w celu kalkulacji oferty, jak
przedstawił to Odwołujący w wyjaśnieniach z dnia 23 listopada 2021 r., nie stanowi dla
Zamawiającego dowodu na potwierdzenie okoliczności, że oferta w tym komponencie nie
zawiera rażąco niskiej ceny tym bardziej, że Zamawiający pozyskał skutecznie odpowiedni
cennik najmu powierzchni wystawienniczej od organi
zatora targów Money 20/20, z którego
wynikają inne ceny/stawki, niż te z oferty oraz wyjaśnień Odwołującego. Mając na uwadze
przedmiotowy cennik, ce
na dotyczący pozycji najmu powierzchni wystawienniczej na targach
Money 20/20 wskazana w ofercie Odwołującego jest ceną nierynkową, znacząco niższą w
stosunku do stawek obowiązujących u organizatora targów, co w konsekwencji powodowało
wątpliwości Zamawiającego o ekonomiczną możliwość wykonania tej części przedmiotu
zamówienia. Zamawiający wskazuje także, że dowód na który powołuje się Odwołujący, a
wskazany w odwołaniu, tj. zaświadczenie wystawione przez POLEXPO EXHIBITIONS P. K.
o cenach najmu powierzchni na obiektach targowych RAI Amsterdam Convention Centre
(miejscu odbywania się targów Money 20/20 Europe 2022) nie został przekazany jako
dowód Odwołującego na wcześniejsze wezwania Zamawiającego. Dodatkowo w treści
przywołanego zaświadczenia jest mowa, że POLEXPO EXHIBITIONS P. K. jest ,,oficjalnym
przedstawicielem imprez targowych odbywających się w obiektach RAI Amsterdam
Convention Centre”, co nie oznacza, że POLEXPO EXHIBITIONS P. K. jest także oficjalnym
przedstawicielem Ascential Group Limited -
organizatora targów Money 20/20 Europe 2022,
a ceny podane w zaświadczeniu odnoszą się do cen obowiązujących na przedmiotowych
targach. POLEXPO EXHIBITIONS P. K.
zaświadczyło jedynie o cenach zakupu powierzchni
wystawienniczej w o
biektach RAI Amsterdam, a nie o cenach związanych w najmem
powierzchni na targach Money 20/20 Europe 2022 w Amsterdamie. Jak natomiast wynika z
korespondencji Zamawiającego z przedstawicielem Ascential Group Limited, POLEXPO
EXHIBITIONS P. K. nie je
st przedstawicielem organizatora targów Money 20/20 oraz, że nie
ma uprawnienia do sprzedaży powierzchni na tym wydarzeniu.

W opinii Zamawiającego przedstawione przez Odwołującego wyjaśnienia dotyczące
kalkulacji ceny wskazanej w formularzu ofertowym w
poz. 4.1 „Najem powierzchni
wystawienniczej na targach
Money 20/20 2022”, jak również towarzyszące tym wyjaśnieniom
dowody nie stanowią potwierdzenia realności, kompletności, rzetelności oraz zgodności z
Sygn. akt KIO 3773/21


SWZ wyceny ofertowej. Co istotne, w wyjaśnieniach z dnia 18 listopada 2021 r. Odwołujący
w ogóle nie odniósł się do tej części składowej ceny, pomimo wyraźnego wskazania
zawartego w wezwaniu do złożenia wyjaśnień z dn. 15 listopada 2021 r. Natomiast w
wyjaśnieniach z dn. 23 listopada 2021 r., przekazanych Zamawiającemu w odpowiedzi na
kolejne wezwanie do złożenia wyjaśnień, w opinii Zamawiającego Odwołujący nie
przedstawił żadnych dowodów na dokonanie prawidłowej kalkulacji tej części ceny, co
zostało szczegółowo uzasadnione przez Zamawiającego w treści informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty w przedmio
towym postępowaniu, co też potwierdza, że zawarty w
odwołaniu zarzut braku uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty Odwołującego nie
znajduje potwierdzenia.

Odnosząc się do przedłożonych wraz z odwołaniem czterech dokumentów mających
potwierdzić prawidłowość dokonanej przez Odwołującego kalkulacji ceny wskazanej w
formularzu ofertowym w poz. 4.1 Zamawiający podkreślił, że żaden z tych dokumentów nie
stanowi oficjalnego cennika powierzchni na targach Money20/20 2022 w Amsterdamie, nie
dotyczy bezpośrednio tego wydarzenia ani nie został wystawiony przez organizatora targów
Money20/20 2022 w Amsterdamie, t
j. firmę Ascential Group Limited, lub przez jakikolwiek
inny podmiot będący oficjalnym przedstawicielem firmy Ascential Group Limited, uprawniony
do wyceny i wynajmu powierzchni wystawienniczej na targach Money20/20 2022 w
Amsterdamie.
Zamawiający za bezzasadny uznał także zarzut naruszenie art. 239 ust. 1 PZP w zw.
z art. 16 pkt 1 i 2 Pzp. Podkreślił, że oferta Przystępującego uzyskała maksymalną liczbę
punktów (100) przewidzianą w tym postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert
wskazanych w rozdziale XVI SWZ.
Niezasadny jest również w ocenie Zamawiającego zarzut dotyczący braku podania
uzasadni
enia prawnego i faktycznego odrzucenia oferty Odwołującego. Wyjaśnił, że
poinformował, zgodnie z dyspozycję zawartą w art. 253 ust. 1 Pzp równocześnie wszystkich
wykonawców, którzy złożyli ofertę w tym postępowaniu, o wyborze najkorzystniejszej oferty
wraz
z informacją o wykonawcy, którego ofertę odrzucono oraz z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym powodów odrzucenia oferty Odwołującego. Dokument zatytułowany
,,informacja o wyborze_p_123_DWP_2021” w którym znalazły się wszystkie wymagane
przepisami Pzp info
rmacje został przekazany wykonawcom (w tym na adres Odwołującego:
lukasz@omdexpo.pl) wraz z kartami oceny, p
ocztą elektroniczną, w dniu 15.12.2021 r. o
godzinie 08:49. Dokument ten otrzymał Odwołujący ze względu na to, że w dniu 17.12.2021
r. odpowiedział on na tę wiadomość tworząc ciąg korespondencji, zwracając się do
Zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji postępowania.
Ponadto, mając na względzie treść art. 253 ust. 2 Pzp, Zamawiający zamieścił w
dniu 15 grudnia 2021 r. na platformie za
kupowej funkcjonującej pod adresem
Sygn. akt KIO 3773/21


https://parp.eb2b.c
om.pl dokument zawierający informacje o Wykonawcy, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza z podaniem wartości oferty najkorzystniejszej,
informacji o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z podaniem punktacji
przyznanej
w poszczególnych kryteriach oraz łącznie, a także informację o odrzuceniu
oferty Odwołującego z podaniem podstawy prawnej odrzucenia. Zamawiający podkreślił, że
wskazał szeroko podstawy faktyczne odrzucenia oferty Odwołującego, uzasadniające
prawidłowość podjęcia przez niego czynności jaką było odrzucenie jego oferty. Zamawiający
w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wyczerpująco opisał okoliczności faktyczne,
które stanowiły podstawę do odrzucenia oferty Odwołującego. Co oznacza, że Odwołujący
otrzymał i mógł się zapoznać z wszystkimi informacjami o podstawach faktycznych podjętej
przez Zamawiającego czynności polegającej na odrzuceniu jego oferty, zaś Zamawiający nie
uchybił spoczywających na nim w tym zakresie obowiązków określonych Pzp.

Natomiast z całą pewnością treść odwołania wskazuje, że Odwołujący pominął lub
nie zapoznał się z 4-stronicowym uzasadnieniem faktycznym i prawnym powodów
odrzucenia jego oferty, zawartym w Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
przekazanej mu w
dniu 15 grudnia 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jak
wskazuje treść odwołania, Odwołujący stawia ww. zarzut na podstawie treści informacji o
wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczonej na
platformie zakupowej, o czym świadczy
następująca treść : ,,…o czym Odwołujący dowiedział się z zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty otrzymanego w formie wiadomości od Zamawiającego
zamieszczonej na platformie przetargowej w dniu 15.12.2021 r
.”. Zamawiający ponownie
podkreśla, że Odwołujący otrzymał, wymaganą prawem treść Informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej i jednocześnie wyjaśnia
Odwołującemu, że zgodnie z art. 253 ust 2 Pzp, informacja o wyborze najkorzystniejszej
oferty, zamieszczona na stronie internetowej (a w tym wypadku na platformie zakupowej),
nie zawiera informacji o wykonawcach których oferty zostały odrzucone, wraz z podaniem
uzasadnienia faktycznego i prawnego.

Przystępujący w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie, uznając zarzuty w
nim zawarte jako niezasadne.

Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie
i uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, stanowiska stron złożone na piśmie i podane do protokołu
rozprawy, a także złożone dowody ustaliła, co następuje:


odwołanie podlegało oddaleniu.
Sygn. akt KIO 3773/21


Izba stwierdziła, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących
odrzuceniem
odwołania na podstawie art. 528 Pzp i skierowała sprawę na rozprawę.
Ponadto Izba ustaliła, że Odwołujący posiada interes we wniesienia odwołania wynikający z
art. 505 Pzp.
Izba dopuściła do udziału w postępowania wykonawcę Orlen Paliwa Sp. z o.o. z
siedz
ibą w Widełkach ustalając, że przystąpienie wpłynęło w terminie określonym w art. 525
ust. 1 Pzp.

Izba ustaliła:

Zgodnie z punktem VI ust. 2 SWZ „Informacje o środkach komunikacji elektronicznej,
przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami” Zamawiający
postanowił, że komunikacja w postępowaniu prowadzona jest:
1) na etapie całego postępowania - za pośrednictwem elektronicznej Platformy zakupowej
dostępnej pod adresem strony internetowej:
https://parp.eb2b.com.pl
,

2) a na etapie zadawania pytań i po otwarciu ofert - Zamawiający dodatkowo dopuszcza
komunikację za pomocą poczty elektronicznej e-mail:
pzp@parp.gov.pl
.

Ponadto Izba ustaliła, że Zamawiający uzasadniając odrzucenie oferty Odwołującego
wskazał: Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający, w związku z okolicznością, że istotne
części składowe ceny budziły wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia przez Wykonawcę (ceny te były znacząco niższe od wartości szacowanych
przez Zamawiającego oraz pozostałych ofert otrzymanych w postępowaniu), w dniu
15.11.2021 r. zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia istotnych części składowych ceny, a w szczególności ceny
zaoferowanej za najem powierzchni wystawienniczej na targach Money 20/20 2022 (poz.
4.1. formularza ofertowego).

Zestawienie cen jednostkowym za najem powierzchni, a także za organizację targów Money
20/20 Europe 2022, wynikające z otrzymanych ofert, ilustruje poniższa tabela:


Nazwa Wykonawcy

Poz. 4 Kompleksowa

organizacja
stoiska
na
targach Money 20/20 Europe
2022 („Money 20/20 2022”) w
Amsterdamie (suma pozycji
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)


Poz.
4.1
Najem
powierzchni


wystawienniczej na
targach
Money
20/20 2022


Sygn. akt KIO 3773/21


OMDEXPO POLSKA Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa

349 000,00 zł

180 400,00 zł

VMG Sp. z o.o.

ul. Unii Lubelskiej 1 61-
249 Poznań


769 751,06 zł

400 000,00 złGMSYNERGY Sp. z o.o. Sp. j.

ul. Tuszyńska 67 95-030 Rzgów

693 000,00 zł

430 000,00 zł

M Promotion International Sp. z o.o.

ul. Chmielna 73C lok. 108 00-801
Warszawa


845 526,60 zł573 573,60 złMiędzynarodowe Targi Poznańskie

Sp. z o.o.

ul. Głogowska 14 60-734 Poznań

773 095,00 zł

523 500,00 zł

Ze względu na to, iż przekazane w dniu 18.11 br. wyjaśnienia nie odnosiły się do poz.
dotyczącej najmu powierzchni, lecz do innych cen wskazanych w ofercie za poszczególne
usługi, były lakoniczne, ogólne, a przede wszystkim nie zawierały dowodów na poparcie
kalkulacji cenowej, Zamawi
ający wezwał Wykonawcę do doprecyzowania wyjaśnień
złożonych w zakresie rażąco niskiej ceny i złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny
wskazanej w poz.
4.1 kosztorysu pn. „Najem powierzchni wystawienniczej na targach Money
20/20 2022”, stanowiącej istotną część składową ceny zaoferowanej za wykonanie
zamówienia. Wykonawca w dniu 24.11.2021 r. przesłał wyjaśnienie, iż cenę wskazaną w
poz. 4.1 oszacował na podstawie rozmowy telefonicznej z organizatorem targów w dniu
26.10.2021 r., po uprzedniej nieskutec
znej próbie otrzymania odpowiedzi drogą mailową
(dołączono print screen wiadomości mailowej wysłanej przez Wykonawcę). Przedstawiony
załącznik nie stanowi jednak dowodu na prawidłowe oszacowanie ceny najmu powierzchni.
Wykonawca poinformował także o uzyskaniu telefonicznie informacji, że cena wynajmowanej
powierzchni to kwota od 450 do 750 € (brutto) za m
2
.


Przedstawiając ponownie wyjaśnienia, Wykonawca nie uzasadnił Zamawiającemu w sposób
rzeczowy, że istotne elementy składowe ceny oferty składające się na koszt najmu
powierzchni (tj. 180 400,00 zł) zostały starannie wyliczone.
W pełni należy podzielić stanowisko wyrażane w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej z
dnia 14 września 2021 roku (sygn. akt: KIO 2213/21), przywołanych w treści odwołania, iż
wy
jaśnienia wykonawcy w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu (lub ich istotnych części
składowych) muszą być konkretne, rzeczowe, wyczerpujące, odpowiednio umotywowane,
wykazujące, że możliwe i realne jest wykonanie zamówienia za zaoferowaną cenę. Złożone
wyj
aśnienia winny być poparte dowodami. W szczególności należy zwrócić uwagę na wyrok

Sygn. akt KIO 3773/21


Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 marca 2021 roku, sygn. akt: KIO 600/21, w którym Izba
stwierdziła, że: "w sytuacji gdy zaistnieją przesłanki do wezwania wykonawcy do złożenia
wyjaśnień na podstawie art. 224 ust. 1 lub 2 PrZamPubl, wykonawca został ustawowo
zobowiązany do wykazania, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Zwrócenie się
przez zamawiającego do wykonawcy o złożenie wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej
ceny oznacza obciążenie wykonawcy ciężarem dowodu w zakresie wykazania, że
zaoferowana cena nie jest rażąco niska. Na powyższe wskazuje wprost art. 224 ust. 5
PrZamPubl. Wyjaśnienia wykonawcy co do zasady muszą być konkretne, wyczerpujące,
odpowiednio u
motywowane, rzeczywiście uzasadniające podaną w ofercie cenę,
wykazujące, że możliwe i realne jest wykonanie zamówienia za zaproponowaną cenę.
Powyższe wynika z faktu, że to wyłącznie na podstawie złożonych wyjaśnień Zamawiający
dokonuje oceny czy oferta z
awiera rażąco niską cenę lub koszt, czy też rażąco niskie ich
istotne części składowe. Obowiązkiem wykonawcy jest, aby w odpowiedzi na wezwanie
wystosowane
przez zamawiającego udzielił wyjaśnień dotyczących okoliczności, które
wpłynęły na wysokość zaoferowanej ceny w taki sposób, aby na ich podstawie możliwe było
jednoznaczne ustalenie, że cena oferty (odpowiednio koszt, istotna część składowa) nie jest
ceną rażąco niską.
Efektem składanych wyjaśnień ma być stworzenie podstaw do uznania przez
zamawiającego, że podejrzenie dotyczące rażąco niskiej ceny oferty nie było uzasadnione.
Podkreślić trzeba, iż nie tylko nieudzielenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkować
będzie koniecznością odrzucenia oferty, ale także złożenie takich wyjaśnień, które nie
uz
asadniają podanej w ofercie ceny (por. art. 224 ust. 6 PrZamPubl) (...) istotne znaczenie
ma również ustawowy obowiązek złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu,
lub ich istotnych części składowych. Obowiązek ten wynika wprost z art. 224 ust. 1
PrZamPubl (..) Konieczność poparcia przedstawianych wyjaśnień dowodami ma kluczowe
znaczenie dla ich oceny, ponieważ same wyjaśnienia rzadko kiedy mogą być uznane za w
pełni obiektywne jako składane przez podmiot bezpośrednio zainteresowany
rozstrzygnięciem.(...) Przy czym podkreślić trzeba, że nie jest wystarczające samo powołanie
się na istnienie tego rodzaju okoliczności, lecz konieczne jest wykazanie w sposób
mierzalny, jak wpływają one na obniżenie kosztów realizacji zamówienia, jakie mają
przełożenie na poszczególne elementy składowe ceny. Tak złożone wyjaśnienia wykonawca
zobowiązany jest poprzeć stosownymi dowodami potwierdzającymi wskazywane w
wyj
aśnieniach informacje (...)".
Wykonawca na podstawie przestawionych wyjaśnień nie udowodnił Zamawiającemu, że
oferta, w tym cena w zakresie najmu powierzchni wystawienniczej na targach Money 20/20
2022, została przygotowana i skalkulowana w przemyślany i gruntowny sposób.

Sygn. akt KIO 3773/21


W dniu 25.11.2021 r. Zamawiający zwrócił się drogą mailową bezpośrednio do organizatora
targów Money 20/20 Europe 2022 o przesłanie oferty najmu powierzchni wystawienniczej, i
w tym samym dniu uzyskał następujące informacje: pakiet, który spełnia wymogi opisane w
OPZ, tj. 6x9m, w zależności od standardu lokalizacji to koszt 91 000,00 € netto (około 419
510 zł netto lub 98 700,00 € netto (około 455 007,00 zł netto).
Zestawiając powyższe dane, najem powierzchni wystawienniczej na targach Money 20/20
2022 o wymiarach 6x9 m, przyjmując maksymalną stawkę (750 €) przedstawioną przez
Wykona
wcę, to koszt maksymalnie 40 500 € brutto (tj. 186 705,00 zł brutto). Według danych
zebranych przez Zamawiającego, przyjmując nawet niższy standard związany z lokalizacją
stoiska, to koszt około 515 997,30 zł brutto. Tym samym oferta na najem powierzchni
wystawienniczej na targach Money 20/20 2022, przy zastosowaniu tej samej powierzchni
wynajmowanej oraz kursu euro, podana przez Wy
konawcę, jest niższa o ponad 60 % niż
cena rynkowa, ustalona przez Zamawiającego. Mając na względzie ceny zaoferowane przez
inn
ych Wykonawców oraz ceny rynkowe tej części składowej przedmiotu zamówienia, uznać
należy, że zaproponowana przez Wykonawcę cena jest rażąco niska, a złożone wyjaśnienia
oraz dowody nie uzasadniają podanej w ofercie ceny.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny
lub kosztu. W ocenie Zamawiającego wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę nie obaliły
domniemania rażąco niskiej ceny. Pierwsze wyjaśnienia miały charakter ogólny, nie odnosiły
się do elementów ceny oferty, które były objęte wezwaniem z dnia 15.11.2021 r. Nie
wskazywały na szczególne okoliczności, które umożliwiłyby Wykonawcy zaoferowanie
niższej ceny za najem powierzchni wystawienniczej na targach Money 20/20 2022
.”.


Izba zważyła:


Przechodząc do merytorycznego rozpoznania zarzutów odwołania, w pierwszej
kolejności należało ocenić, czy Zamawiający – jak twierdzi Odwołujący – nie przekazał mu w
informacji o odrzuceniu jego oferty ani uzasadnienia prawnego jak i faktycznego powyższej
czynności. Odwołujący przedłożył na rozprawie dowód z dokumentu umieszczonego na
platformie zakupowej pn. „informacja o wyborze oferty”, składającego się z dwóch stron, na
którym brak jest uzasadnienia ww. czynności Zamawiającego. Zamawiający wskazał
natomiast na rozprawie, że uzasadnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego zostało
przekazane wykonawcom, w tym Odwołującemu w dniu 15 grudnia 2021r., za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

Powyższe okoliczności spowodowały konieczność ustalenia, czy Zamawiający
skutecznie p
rzekazał Odwołującemu dokument zawierający takie uzasadnienie, oraz czy
mógł on powyższy dokument wysłać tylko na adres poczty elektronicznej Odwołującego, czy
Sygn. akt KIO 3773/21


też dokument ten winien być również zamieszczony na elektronicznej Platformie zakupowej
dostępnej pod adresem strony internetowej:
https://parp.eb2b.com.pl
.

Izba analizując stan faktyczne sprawy stwierdziła, że informacja o wyborze oferty
najkorzystniejszej oraz o odrzuceniu oferty Odwołującego zawierająca uzasadnienie
Zamawiającego
tej
czynności
zawarta
w
dokumencie
„informacja
o
wyborze_p_123_DWP_2021” została przekazana Odwołującemu w sposób prawidłowy,
zgodny z przewidzianymi w SWZ kanałami komunikacji, a Odwołujący był zobowiązany z
dokumentem tym się zapoznać. Jak wynika bowiem z poczynionych ustaleń faktycznych,
Zamawiający określił sposób komunikacji w Rozdziale VI SWZ. Zgodnie z ich treścią
Zamawiający przewidział, że komunikacja w postępowaniu może być prowadzona przy
użyciu dwóch kanałów komunikacji, tj. poczty elektronicznej, oraz elektronicznej Platformy
zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej:
https://parp.eb2b.com.pl
. W ocenie
Izby, z
postanowień dotyczących porozumiewania się w postępowaniu nie sposób wywieść,
że Zamawiający po otwarciu ofert był zobowiązany kierować pisma do wykonawców
dwutorowo: zarówno przy użyciu poczty elektronicznej oraz Platformy zakupowej.
Okoliczność, że Zamawiający wskazał dwa sposoby komunikacji, w dwóch odrębnych
p
unktach oddzielonych przecinkiem nie uprawnia do takiej interpretacji. Co więcej,
wskazanie w tym punkcie adresu Zamawiającego, a nie wyłącznie „poczty elektronicznej”
daje podstawę do twierdzenia, że Zamawiający dopuszczał kierowanie przez wykonawców
również do Zamawiającego pism lub wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Podkreślić należy, że sam Odwołujący np. wniosek o udostępnienie ofert innych
wykonawców skierował na adres mailowy Zamawiającego w dniu 17 grudnia 2021r. Izba nie
odnalazła natomiast, aby Odwołujący taki wniosek również złożył na elektronicznej
Platformie zakupowej. Powyższe potwierdza niekonsekwencję Odwołującego, z jednej
bowiem strony oczekuje on od Zamawiającego kierowania do siebie wezwań lub innych pism
dwutorowo, gdy tymc
zasem sam składa wnioski do Zamawiającego tylko i wyłącznie na
adres poczty elektronicznej.

W konsekwencji więc Izba uznała, że postanowienia SWZ obowiązujące w niniejszym
postępowaniu umożliwiały porozumiewanie się Zamawiającego z wykonawcami przy użyciu
poczty elektronicznej, a ponadto, że z SWZ nie wynika, aby taka korespondencja musiała
odbywać się dwutorowo.
W związku z powyższym uznaniem Izby, kolejno rozstrzygnięcia wymagało, czy
Odwołującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej została doręczona wiadomość
zawierająca jako załącznik m.in. dokument pn. „informacja o wyborze_p_123_DWP_2021”,
w którym znajdowało się uzasadnienie faktyczne i prawne czynności Zamawiającego.

Po pierwsze wskazać należy, że uwzględniając fakt, że Zamawiający wykorzystał
pocztę elektroniczną do komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
Sygn. akt KIO 3773/21


zastosowanie znajdzie art. 61 par 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny

dalej „kc” (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1740 z późn. zm.): „Oświadczenie woli wyrażone w postaci
elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji
elektronicznej w ta
ki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.”.
W ocenie
Izby, skoro Zamawiający skierował ww. dokument na adres poczty elektronicznej
Odwołującego, którym posługiwał się w postępowaniu Odwołujący to należało uznać, że
został on wprowadzony do systemu w taki sposób, że Odwołujący mógł zapoznać się z jego
treścią. Podkreślić po drugie należy, że Zamawiający ww. dokument skierował do wszystkich
wykonawców biorących udział w postępowaniu w jednej wiadomości mailowej, podając
adresy mailowe, co Iz
ba ustaliła, w przeprowadzonym na rozprawie dowodzie z okazania
print screenu ww. wiadomości mailowej przekazanej do wykonawców 15 grudnia 2021r. o
godz. 9:44:47. Przystępujący potwierdził fakt, że do tej wiadomości załączony był
wskazywany przez Zamawiającego załącznik, co również zostało potwierdzone na
rozprawie, podczas okazania ww. wiadomości i jej załączników zarówno przez
Z
amawiającego i Przystępującego. W konsekwencji Izba za niewiarygodne uznała
twierdzenia Odwołującego, że pomimo wyszczególnienia w adresatach wiadomości jego
adresu mailowego i adresu Przystępującego, Przystępujący kwestionowany załącznik
otrzymał, a Odwołujący nie. Potwierdzeniem dla braku przyznania wiarygodności stanowisku
prezentowanym przez Odwołującego jest także fakt, że Odwołujący w dniu 17 grudnia 2021r.
potwierdził w wiadomości e-mail otrzymanie wiadomości od Zamawiającego. Brak zawarcia
w niej sf
ormułowania o potwierdzeniu otrzymania załączników, w żaden sposób nie
udowadnia, że nie zostały one Odwołującemu doręczone. Końcowo wskazać należy, że
Ustawodawca nie określił w Pzp odmiennej, szczególnej metody ustalania skuteczności
doręczenia pism kierowanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W art. 68 Pzp uregulowano, że:
„Przekazywanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub w konkursie, wniosków, o których mowa w art. 371 ust. 3, oraz prac
konkursowych odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających
zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach
wymiany i przechowywania info
rmacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z
ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie.”
Ustawodawca wymaga zatem,
aby środki komunikacji elektronicznej, poprzez które składane są oferty, wnioski itp.
zapewniały możliwość zapoznania się z ich treścią. Skoro zatem nie jest konieczne
dodatkowe potwierdzenie doręczenia oferty, którą wprowadzono na platformę, a jedynie
środki komunikacji elektronicznej mają zapewniać możliwość zapoznania się z ich treścią, to
tym bardziej nie można stawiać takiego wymagania w odniesieniu do pism kierowanych w
toku postępowania przez Zamawiającego do wykonawców.
Sygn. akt KIO 3773/21


W związku z uznaniem, że Zamawiający nie naruszył przepisu art. 253 ust. 1 pkt 2
Pzp i powiadomił Odwołującego o powodach odrzucenia jego oferty na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 8 Pzp w zw. z art. 224 ust. 6 Pzp, rozstrzygnięcia Izby wymagały zarzuty dotyczące
naruszenia
przepisów art. 226 ust. 1 pkt 8 Pzp w zw. z art. 224 ust. 6 Pzp.
Podkreślić należy, że art. 226 ust. 1 pkt 8 Pzp stanowi, że zamawiający odrzuca
ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Z kolei w
myśl art. 224 ust. 6 Pzp odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega
oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone
wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.
Stosownie do art.
224 ust. 5 Pzp, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco
niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
Ponadto zgodni
e z art. 537 pkt 1 Pzp ciężar dowodu ciężar dowodu, że oferta nie
zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy, który ją złożył.
Uwzględniając treść wyjaśnień Odwołującego zgodzić należało się z Zamawiającym,
że złożone wyjaśnienia w żaden sposób nie potwierdziły realności zaoferowanego kosztu
dotyczącego pozycji 4.1 formularza ofertowego „Najem powierzchni wystawienniczej na
targach Money 20/20 2022”. Odwołujący w swoich drugich wyjaśnieniach wskazał: „W dniu
21 października wysłaliśmy zapytanie do organizatora targów o cenę za metr kwadratowy
stoiska. Wobec braku odpowiedzi w dniu 26 października wykonaliśmy telefon podczas
k
tórego otrzymaliśmy informacje, że cena za metr kwadratowy waha się od 450 do 750€ za
m2. W związku z powyższym przyjęliśmy kwotę 767,65 Euro za m2 (przy kursie 4,7zł).
Braliśmy wówczas pod uwagę ryzyko wahania kursów
.”.
Zdaniem Izby powyższych wyjaśnień nie sposób uznać za potwierdzające
prawidłowość wyceny tej pozycji kosztotwórczej wpływającej na całkowitą cenę oferty.
Odwołujący powołał się jedynie na telefoniczną rozmowę z organizatorem targów w
Amsterdamie na podstawie której ustalono cenę najmu powierzchni za m2 ponieważ – jak
wskazał - na zapytanie mailowe nie uzyskał odpowiedzi. Izba stwierdziła, że lakoniczne
twierdzenia
Odwołującego sprowadzające się do wskazania, że cena za najem została
ustalona w rozmowie telefonicznej nie pozwoliły Zamawiającemu na jakąkolwiek weryfikację
złożonych przez Odwołującego oświadczeń. Bez takiej weryfikacji nie było natomiast
możliwe ustalenie czy wykonawca prawidłowo wycenił ten składnik ceny. Izba podzieliła
stanowisko wyrażone w orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 września 2021r., o
sygn. akt KIO 2213/21, że wyjaśnienia wykonawcy w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu
(lub ich
istotnych części składowych) muszą być konkretne, rzeczowe, wyczerpujące,
odpowiednio umotywowane, wykazujące, że możliwe i realne jest wykonanie zamówienia za
zaoferowaną cenę. Złożone wyjaśnienia winny być poparte dowodami. (...)”. Podkreślić
należy, że wyjaśnienia wykonawcy, udzielone w trybie art. 224 ust. 1 i 2 Pzp, nie mogą mieć
Sygn. akt KIO 3773/21


charakteru ogólnego, nie mogą ograniczać się do zapewnienia, że wykonawca będzie w
stanie zrealizować zamówienie za podaną w ofercie cenę. Wykonawca, wezwany do
udzielenia wyj
aśnień, jest zobowiązany szczegółowo wskazać konkretne, dające się
zweryfikować czynniki umożliwiające mu skalkulowanie ceny lub kosztu na niskim poziomie.
Zgodzić należało się z Zamawiającym, że wyjaśnienia Odwołującego w żaden sposób nie
pozwalały na weryfikację realności zaoferowanej ceny za najem powierzchni
wystawienniczej, a w związku z tym uwzględniając treść art. 224 ust. 6 Pzp Zamawiający
prawidłowo odrzucił ofertę Odwołującego.
Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji.
O kosztach Iz
ba orzekła na podstawie art. 557 i 575 Pzp.

Przewodniczący: ……………………………………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie