eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 3624/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2022-01-10
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 3624/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 stycznia 2022 roku w Warszawie
odwołania
wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2021 roku przez
wykonawcę Meritum Grupa Budowlana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie
(Odwołujący)

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Skarb Państwa, w imieniu którego
postępowanie prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach


orzeka:

1.
uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności
rozstrzygnięcia konkursu i uznania za najlepszą pracy konkursowej wykonawcy Pracownia
Architektonicznej C. i C.
Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jak też nakazuje unieważnienie
zatwie
rdzenia takiego rozstrzygnięcia. Następnie nakazuje Zamawiającemu powtórzenie
oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu
o k
onkursie i regulaminie konkursu z pominięciem pracy konkursowej wykonawcy Pracownia
Architektoniczna C. i C. Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach, jako pracy nieodpowiadającej
ogłoszeniu o konkursie i regulaminowi konkursu.
2.
W pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala.

3.
Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego – Skarb Państwa, w imieniu
którego postępowanie prowadzi Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach i:


3.1.
zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnastu
tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego Meritum Grupa Budowlana

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie
tytułem wpisu od odwołania,
3.2.
nakazuje zwrot kwoty 5
000 zł 00 gr (słownie: pięciu tysięcy złotych zero groszy) na
rzecz
Odwołującego
Meritum
Grupa
Budowlana
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie,
tytułem nadpłaconego
wpisu od odwołania;
3.3.
zasądza od Zamawiającego - Skarbu Państwa, w imieniu którego postępowanie
prow
adzi Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
na rzecz – Odwołującego -
Meritum Grupa Budowlana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
komandytowa z siedzibą w Krakowie
kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnastu tysięcy
sześciuset złotych 00/100 groszy) stanowiącą uzasadnione koszty Strony poniesione tytułem
wpisu oraz
wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U.2021 r., poz. 1129 ze zmianami) na niniejszy wyrok -
w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

……………………………


Sygn. akt KIO 3624/21
UZASADNIENIE


Zamawiający: Skarb Państwa, w imieniu którego postępowanie prowadzi Komenda
Wojewódzka Policji w Katowicach, prowadzi konkurs na Opracowanie koncepcji
architektonicznej nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach

. Ogłoszenie
o zamówieniu ukazało się dnia 30 sierpnia 2021 roku w Dzienniki Urzędowym Unii
Europejskiej pod numerem 2021/S 167-438385.

Dnia 13 grudnia 2021 roku do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, na
podstawie
art. 513 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(dalej:
„Pzp”, „ustawa Pzp”) odwołanie złożyli uczestnicy konkursu – Meritum Grupa
Budowlana
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą
w
Krakowie, dalej jako „Odwołujący”.

O
dwołanie złożono wobec czynności i zaniechań Zamawiającego podjętych
z naruszeniem przepisów ustawy Pzp, a mianowicie wobec:
1) dokonania oceny pracy konkursowej uczestnika - Pracowania Architektoniczna
C. i C.
Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i przyznania jej I nagrody w konkursie, podczas
gdy praca kon
kursowa tego uczestnika nie podlegała ocenie z uwagi na jej niezgodność z
wymaganiami regulaminu konkursu (praca nie odpowiadająca regulaminowi konkursu), co
miało wpływ na wynik konkursu – tj. naruszenia art. 345 ust. 2 Pzp
w zw. pkt. IV i IX.9. lit. f) regulaminu konkursu;
2) zaniechania rozstrzygnięcia konkursu zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu
o konkursie i regulaminie konkursu oraz przeprowadzenia konkursu, w tym oceny prac
konkursowych z naruszeniem zasady równego traktowania uczestników konkursu i uczciwej
konkurencji
– tj. naruszenia art. 347 ust.1 Pzp w zw. pkt. XI regulaminu konkursu oraz Sekcją
IV.1.9 Ogłoszenia oraz art. 16 Pzp w zw. art. 325 ust. 4 Pzp;
3) naruszenia zasady jawności postępowania poprzez nie udostępnienie Odwołującemu
całości dokumentów postępowania, w tym w szczególności wezwania do wyjaśnień
uczestnika - Pracowania Architektoniczna C. i C. Sp. z o.o. z dnia 11 listopada 2021r., tj.
naruszenia art. 18 Pzp w zw. art. 325 ust. 4 Pzp;
4) a w efekcie tych naruszeń zaniechania rozstrzygnięcia konkursu w sposób uznający za
najlepszą (najkorzystniejszą) pracę konkursową Odwołującego, a przez to nie przyznania
Odw
ołującemu I nagrody w konkursie.

Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania w całości i w konsekwencji nakazanie
Zamawiającemu:

1) unieważnienia czynności rozstrzygnięcia konkursu i uznania za najkorzystniejszą
(najlepszą)
pracy
konkursowej
Pracowni
Architektonicznej
C.
i
C.
Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jak też unieważnienia zatwierdzenia takiego
rozstrzygnięcia,
2) powtórzenia oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu
o konkursie i regulaminie konkursu z pominięciem pracy konkursowej Pracowni
Architektonicznej C. i C.
Sp. z o.o., gdyż praca ta nie podlega ocenie w toku niniejszego
konkursu,
3) z ostrożności procesowej powtórzenia oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami
oceny, zwartych w ogłoszeniu i regulaminie konkursu, która to ocena wykonana zgodnie
z kryteriami oceny ofert, nawet bez pomijania w ocenie pracy Pracowni Architektonicznej C. i
C.
Sp. z o.o. powinna doprowadzić do przyznania większej ilości punktów pracy konkursowej
Odwołującego,
4) uznania pracy konkursowej Odwołującego za najkorzystniejszą (najlepszą) i przyznania jej
pierwszej nagrody.

Zamawiający zawiadomienie o wynikach konkursu udostępnił w dniu 3 grudnia 2021
roku
. Odwołanie wniesione zostało z zachowaniem ustawowego 10-dniowego terminu. Kopia
odwołania została prawidłowo przekazana Zamawiającemu. Odwołujący uiścił wpis
w wyma
ganej wysokości na rachunek UZP.

Odwołujący wskazał, że ma interes we wniesieniu odwołania. Jego praca konkursowa
została sklasyfikowana na 2 miejscu w rankingu prac konkursowych i w przypadku podjęcia
przez Zamawiającego decyzji pozostającej w zgodzie z przepisami ustawy Pzp, zostałaby
uznana za najlepszą, a Odwołujący uzyskałby I nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji
w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Poprzez nieuzasadnione naruszenie przepisów ustawy
oraz regulaminu konkursu i ogłoszenia, Odwołujący utracił szansę na uzyskanie I lokaty
w rankingu oceny prac konkursowych, a co się z tym wiąże, Odwołujący utracił możliwość
uzyskania I nagrody w postaci wskazan
ego zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia
z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz pełnienie
nadzoru autorskiego.

W merytorycznej części uzasadnienia zarzutów Odwołujący wskazał, że Zamawiający
prowadzi postępowanie, w formule konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej
nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Zamawiający zdecydował, że będzie to konkurs nieograniczony, jednoetapowy

W pkt. IV Regulaminu Konkursu (dalej: Regulamin)
– Zamawiający określił
maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy

konkursowej (co koresponduje z przepisem art. 333 ust. 2 pkt
4 Pzp) wskazując w pierwotnej
wersji regulaminu, że:
„1. Zamawiający informuje, że maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac
projektowych realizowanych na podstawie wybranej pracy konkursowej (opracowanie
wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego) nie może przekroczyć kwoty 2 683 000,00 złotych brutto.
2. (…)
3. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy
konkursowej (koszt prac budowlanych
– wartość inwestycji wykonywanych w oparciu
o wielobranżową dokumentację projektowo - kosztorysową wykonaną na podstawie
wybranej pracy konkursowej wynosi około 180 000,00 złotych brutto”.


W brzmieniu po modyfikacji nr 2 ostatecznie
Zamawiający wymagał:
„1. Zamawiający informuje, że maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac
realizowanych na podstawie wybranej pracy
konkursowej (opracowanie wielobranżowej
dokumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego) nie może
przekroczyć kwoty 2 600 000,00 złotych brutto. Natomiast maksymalny planowany łączny
koszt wykonania prac realizowanych w oparci
u o wielobranżową dokumentację projektowo –
kosztorysową wykonaną na podstawie wybranej pracy konkursowej wynosi około
139 000 000, 00 zł brutto.”


W pkt. IX Regulaminu „zakres rzeczowy i forma opracowania oraz sposób
prezentacji prac konkursowych” Zamawiający zastrzegł, iż:
„1. Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową w wersji pisemnej
opracowaną w języku polskim”
oraz, że:
„9. CZĘŚĆ OPISOWA pracy konkursowej (zeszyt w formacie A4 w postaci cyfrowej
w formacie .pdf) powinna zawi
erać:
(…)
f) część kosztową zgodnie ze wzorem określonych w Załączniku Nr 7 - dane finansowe,
z określeniem w szczególności:
• kosztu brutto wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i koszt
nadzoru autorskiego na podstawie przedłożonej pracy konkursowej (koszt wykonania
dokumentacji nie może przekroczyć kwoty wskazanej w Rozdziale IV pkt 1);
• przewidywanego kosztu brutto realizacji inwestycji na podstawie wielobranżowej
dokumentacji projektowo - kosztorysowej opracowanej w oparciu
o przedłożoną pracę
konkursową (koszt realizacji inwestycji nie może przekroczyć kwoty wskazanej w Rozdziale
4 pkt 3)”.


W zakresie kryteriów oceny prac konkursowych w pkt. XI Regulaminu oraz Sekcja
IV.1.9 Ogłoszenia Zamawiający określił, że:
„4. Sąd konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych w oparciu o następujące kryteria:
a) Funkcjonalność i atrakcyjność proponowanych rozwiązań.
b) Zgodność pracy konkursowej z wytycznymi Zamawiającego i Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. UWAGA: Praca konkursowa w istotnym stopniu
niespełniająca wymagań określonych ww. wytycznych zostanie wykluczona z konkursu i nie
będzie podlegała ocenie.
c) Realność i ekonomika proponowanych rozwiązań.
5. Zasady oceny prac konkursowych według poniższych kryteriów:
a) F
unkcjonalność i atrakcyjność proponowanych rozwiązań - każda praca konkursowa
może uzyskać maksymalnie 50 punktów, a oceniane będą w szczególności walory
estetyczne i funkcjonalność budynku oraz zagospodarowania terenu.
b) Zgodność pracy konkursowej z wytycznymi Zamawiającego i miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego -
każda praca konkursowa może uzyskać maksymalnie
30 punktów, a oceniane będą między innymi zgodność zaproponowanych rozwiązań
z wytycznymi Zamawiającego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
c) Realność i ekonomika proponowanych rozwiązań - każda praca konkursowa może
uzyskać maksymalnie 20 punktów, a oceniane będą między innymi koszt realizacji robót na
podstawie ocenianej pracy konkursowej (koszt realizacji inwestycji), koszt opracowania
dokumentacji projektowo - kosztorysowej, koszt nadzoru autorskiego oraz proponowane
rozwiązania technologiczne mające wpływ na koszt użytkowania i utrzymania obiektu (…)”.

przy czym
Zamawiający wyróżnił w tekście Regulaminu „proponowane rozwiązania
technologiczne mające wpływ na koszt użytkowania i utrzymania obiektu”.

Termin składnia prac konkursowych wyznaczona na dzień 15.11.2021r. godz. 9.00

Prace konkursowe złożyło trzech uczestników:
a. Pracowania Architektoniczna C. i C.
Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: C. i C.
Sp. z o.o. lub Uczestnik) , której to praca oceniona została najwyżej - na 81 punktów na 100
możliwych (punktując przy tym najwyżej w każdym z kryteriów oceny prac konkursowych),
Zamawiający tej pracy przyznał I nagrodę;
b. WASKO
– Projekt Design Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – uzyskując najniższa ocenę
punktową – 26,6 punktów, nie przyznano nagrody ze względu na zbyt małą ilość uzyskanych
punktów;
c. i Odwołujący, którego praca konkursowa oceniona została łącznie na 61 punktów,
co przełożyło się na II nagrodę w konkursie.

Praca konkursowa Pracowni Architektonicznej C. i C.
Sp. z o.o. w części kosztowej
wypełnionej zgodnie ze wzorem określonych w Załączniku Nr 7 zawierała, odpowiednio
ceny:
a. 178 350 000,00 PLN brutto jako maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac
realizowanych w oparciu o wielobranżową dokumentację projektowo – kosztorysową
wykonaną na podstawie wybranej pracy konkursowej;
b. 2 690 400,00 PLN brutto jako maks
ymalny planowany łączny koszt opracowania
wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego
a więc wartości przekraczające określone przez Zamawianego, a przez to nieodpowiadające
regulaminowi Konkursu.

Ceny te w
pracy konkursowej Odwołującego to odpowiednio:
a. 97 991 537,70 PLN brutto,
b. 2 575 620,00 PLN brutto.

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 18.11.2021r. dotyczące
wyjaśnienia przewidywanych kosztów realizacji inwestycji (wezwania tego Zamawiającym nie
udostępnił Odwołującemu mimo składanego wniosku) Uczestnik dokonał zmiany
wskazanych cen, wyjaśniając że: „Wartości podane w załączniku załączonym do pracy
konkursowej zawierają omyłkowo wpisane dane zaczerpnięte z pierwotnej wersji regulaminu
konk
ursu, pomyłka wynikała z dużego pośpiechu przy składaniu pracy w terminie”.

Zmienione ceny pracy konkursowej uczestnika to odpowiednio:
a. 99 991 537,70 PLN brutto jako maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac
realizowanych w oparciu o wielobranżową dokumentację projektowo – kosztorysową
wykonaną na podstawie wybranej pracy konkursowej;
b.
2 595 300,00 PLN brutto jako maksymalny planowany łączny koszt opracowania
wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego.

W dniu 3 grudnia 2021 r. Zamawiający zawiadomiło wynikach konkursu uznając za
najkorzystniejszą pracę konkursową Pracowni Architektonicznej C. i C. Sp. z o.o.

F
ormuła przeprowadzenia konkursu jako nieograniczonego i jednoetapowego
powoduje,
że zgodnie z przepisem art. 338 Pzp uczestnicy postępowania składają
bezpośrednio w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie swoje prace konkursowe. Nie ma
więc etapu kwalifikacji wykonawców, wynikającego ze składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w konkursie i nie ma też opracowań studialnych. Ocenie podlegają jedynie
złożone prace konkursowe. Zgodnie z przepisem art. 345 Pzp oraz pozostającym z nim

w zgodności przepisem IX.1. Regulaminu uczestnik postępowania mógł złożyć tylko jedną
prace konkursową.

I
mmanentną i wymaganą treścią pracy konkursowej było wskazanie przez
uczestników postępowania maksymalnego planowanego kosztu wykonania prac
realizowanych na podstawie pracy konkursowej (w warunkach niniejszego Konkursu
odpowiednio: maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych w oparciu
o wielobranżową dokumentację projektowo – kosztorysową wykonaną na podstawie
wybranej pracy konkursowej oraz maksymalny planowany łączny koszt opracowania
wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego). Wymóg taki formułuje, tak przepis art. 333 ust. 2 pkt. 4 Pzp, ale też pkt. IV
Regulaminu.

Zgodnie z art. 345 ust. 2 Pzp, praca konkursowa nieodpowiadająca ogłoszeniu
o konkursie lub Regulaminowi konkursu nie podlega ocenie.
Zdaniem Odwołującego z uwagi
na cel i funkcję przepisu, istnieje możliwość budowania analogii do instytucji odrzucenia
oferty z powodu niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia.

Ja
k wskazuje się w piśmiennictwie, „podstawą do odrzucenia oferty jest niezgodność
treści oferty z warunkami zamówienia. Na treść oferty składa się świadczenie wykonawcy.
Niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia polega na sporządzeniu i przedstawieniu
oferty w sposób niezgodny z tymi warunkami, tj. w sposób nieodpowiadający wymaganiom
zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, sposobu jego realizacji i innych
warunków zamówienia określonych m.in. w art. 91–98 Pzp. Norma art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp
odnosi się do merytorycznego aspektu zaoferowanego przez wykonawców świadczenia oraz
merytorycznych wymagań zamawiającego, w szczególności co do zakresu świadczenia jego
ilości lub jakości, warunków realizacji lub innych elementów istotnych dla wykonania
zamówienia. Analiza niniejszej podstawy odrzucenia oferty pozwala na stwierdzenie, że
oczywistym warunkiem dokonania takiej czynności z uwagi na niezgodność oferty
z warunkami zamówienia powinno być precyzyjne i jednoznaczne określenie tych wymagań
przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Z przykładów zachowujących swoją
aktualność na tle Pzp wynika, że okoliczności, których wystąpienie skutkować powinno
odrzuceniem oferty na podstawie komentowanego przepisu, dotyczyć mogą: […] zakresu
świadczenia wykonawcy lub sposobu spełnienia świadczenia, które nie odpowiadały
warunkom zamówienia (np. nieuwzględnienie w wycenie wszystkich wymogów i elementów,
jakie postawił zamawiający, zaoferowanie krótszego terminu gwarancji niż żądany przez
zamawiającego, zaoferowanie dłuższego terminu na wykonanie zamówienia niż wynikający
z dokumentów zamówienia, powierzenie przez wykonawcę kluczowych części zamówienia
do wykonania przez podwykonawcę, pomimo iż zamawiający zażądał ich osobistego


wykonania przez wykonawcę, wskazanie 1 osoby na 2 różne stanowiska wbrew wyraźnemu
zakazowi zawartemu w dokumentach zamówienia) […].”(
Prawo Zamówień Publicznych.
Komentarz. Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2021). W zakresie przedstawiania
wyceny poglądy Izby, potwierdzające argumentację odwołania: wyrok z dnia 15 stycznia
2021 r., sygn. KIO 3383/20; wyrok z dnia 4 stycznia 2018 r., sygn. 2526/17; wyrok z dnia 16
lutego 2021 r., sygn. KIO 191/21.

Skoro zatem Uczestnik w pracy konkursowej wskazał maksymalny planowany łączny
koszt wykonania prac realizowanych w oparciu o wielobranżową dokumentację projektowo –
kosztorysową wykonaną na podstawie wybranej pracy konkursowej (178 350 000,00 PLN
brutto) oraz maksymalny planowany łączny koszt opracowania wielobranżowej dokumentacji
projektowo -
kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (2 690 400,00 PLN
brutto) w sposób niezgodny z Regulaminem (a konkretnie z jego pkt. IV oraz pkt. IX.6. lit. f)
przekraczając maksymalne wartości określonych prac odpowiednio o 39 350 000,00 PLN
brutto i 90 400,00 PLN brutto, obowiązkiem Zamawiającego było uznać, że złożona praca
konkursowa nie odpowiada Regulaminowi konkursu. Regulamin i zawarte w nim wymagania
co do wartości maksymalnego planowanego kosztu wykonania prac realizowanych na
podstawie pracy konkursowej były wytworzone w oparciu o obiektywne potrzeby samego
Zamawiającego i to przede wszystkim Zamawiający winien ich przestrzegać.

Żaden z przepisów Pzp, jak też Regulaminu nie pozwalał Zamawiającemu na
sanowanie pracy konkursowej Uczestnika. W szczególności przepisem takim nie jest art. 348
ust. 1 Pzp na podstawie, którego można wprawdzie dopytywać uczestników o wyjaśnienia
pomocne w ocenie pracy konkursowej, ale nie może to prowadzić do zamiany samej oferty,
czy wręcz złożenia innej w miejsce dotychczasowej. Procedura wyjaśniania treści oferty
(pracy konkursowej) nie może co do zasady skutkować wprowadzeniem zmian w treści
oferty. Wyjaśnienia muszą się więc sprowadzać do wskazania sposobu rozumienia treści
zawartej w ofercie, nie mogą natomiast jej rozszerzać ani ograniczać. Wyjaśnienia
wykra
czające poza wskazany zakres nie mogą mieć wpływu na ocenę ofert
(prac konkursowych).

Stanowisko takie prezentuje także konsekwentnie, piśmiennictwo. „Wyjaśnienia nie
mogą prowadzić do modyfikacji pracy konkursowej, chyba że zakres modyfikacji jest
bagat
elny lub wynika z oczywistej omyłki. Nie jest natomiast dopuszczalne negocjowanie
pomiędzy
uczestnikiem
konkursu
a
zamawiającym
merytorycznych
rozwiązań
zaproponowanych w pracy. W szczególności nie jest dopuszczalne, aby uczestnik, celem
obniżenia planowanych łącznych kosztów wykonania prac na podstawie pracy konkursowej,
proponował rozwiązania zamienne czy alternatywne”
(tak m.in. komentarz do art. 348 Pzp –

Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz., pod redakcją H. Nowak, M. Winiarza. UZP.
2021r.).

Skoro za
tem nie jest dopuszczalne, aby uczestnik, celem obniżenia planowanych
łącznych kosztów wykonania prac na podstawie pracy konkursowej, proponował rozwiązania
zamienne czy alternatywne, to tym bardziej nie jest dopuszczalne by Uczestnik dokonywał
zmiany plan
owanych łącznych kosztów wykonania prac na podstawie pracy konkursowej, tak
by w ten sposób usunąć niezgodność z wymaganiami Zamawiającego. Prowadziłoby to
bowiem do jaskrawego omijania regulacji art. 345 ust. 2 Pzp, który wprost nakazuje
eliminacje z ocen
y prac, które nie odpowiadają regulaminowi konkursu.

W zaistniałem stanie faktycznym zdaniem Odwołującego brak jest także możliwości
odpowiedniego zastosowania regulacji art. 223 Pzp, pozwalającego na poprawienie w pracy
konkursowej oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych czy innych
omyłek polegających nie niezgodności treści pracy konkursowej z Regulaminem,
niepowodujących istotnych zmian w treści pracy konkursowej, gdyż z oczywistych powodów
żadna z tych reguł (przesłanek poprawienia omyłki) nie znajduje. Wskazują na to wprost
wyjaśniania samego Uczestnika że „pomyłka wynikała z dużego pośpiechu przy składaniu
pracy w terminie”.
Nie jest to zatem omyłka oczywista, nie ma charakteru rachunkowego,
o dokonanie poprawy zgodnie z dokona
ną przez Uczestnika zmianą, prowadzi do istotnych
zmian w treści pracy konkursowej skoro koryguje o prawie 80 mln PLN i kilkadziesiąt procent
wartość maksymalnego planowanego kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie
pracy konkursowej, czyniąc przez to pracę konkursową dopiero zgodną z wymaganiami
Regulaminu.
Na niedopuszczalność takiej poprawy wskazuje orzecznictwo KIO,
przykładowo: wyrok Izby z dnia 29 lipca 2021 r. sygn. akt KIO 1716/21, wyrok z dnia 22 lipca
2021 r., wyrok z dnia 9 marca 2021 r. sygn. akt KIO 494/21.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Odwołującego nie może budzić wątpliwości,
że czynnością polegająca na zatwierdzeniu oceny sądu konkursowego i uznaniu za
najlepszą (najkorzystniejszą) pracy konkursowej Uczestnika, Zamawiający naruszył
wskazane w odwołaniu regulacje, w tym w szczególności art. 345 ust. 2 Pzp, a co za tym
idzie, że sformułowany zarzut jest zasadny.

Niezależenie od powyższego z daleko posuniętej ostrożności Odwołujący wskazał
także na uchybienia Sądu Konkursowego i Zamawiającego, skoro skarżoną czynnością
z dnia 3 grudnia 2021r. je zaaprobował, a dotyczące dokonanej oceny punktowej prac
konkursowych Uczestnika oraz Odwołującego w kryteriach opisanych w pkt. XI Regulaminu,
poprzez naruszenie zasad oceny prac opisan
ych w Regulaminie, jak też naruszenie regulacji
art. 347 ust. 1 Pzp, a w ich efekcie także art. 16 Pzp, wymagających realizacji oceny prac

w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania
uczestników Konkursu.

Zamawiający nie wprowadził jednoznacznej metodyki przyznawania punktów
w poszczególnych kryteriach oceny ofert. Punkt XI ust. 5 Regulaminu wprowadza jednak
zasady oceny prac konkursowych według poszczególnych kryteriów, ocena prac
k
onkursowych została więc obwarowana pewnymi ogólnymi zasadami i nie mogła być
w żaden sposób dowolna. Tymczasem Sąd Konkursowy całkowicie niezgodnie z treścią pkt
XI ust. 5 Regulaminu ocenił prace konkursowe Uczestnika oraz Odwołującego w zakresie
wszystkich trzech kryteriów. Doszło bowiem do nieuzasadnionej oceny walorów
funkcjonalnych i estetycznych koncepcji, kwestii zgodności pracy konkursowej Uczestnika
z wytycznymi oraz realności i ekonomiki proponowanych w obu koncepcjach rozwiązań.

Wyraźnym przykładem nieuzasadnionej oceny prac w obrębie ustalonych kryteriów
jest zastosowanie przez Sąd Konkursowy pkt XI ust. 5 lit. C Regulaminu. Sąd Konkursowy
przyznał bowiem ofercie Uczestnika wyższą liczbę punktów niż Odwołującemu, pomimo iż
praca Odwołującego zawierała niższą cenę realizacji inwestycji i lepsze rozwiązania
eksploatacyjne (zapewniające niższy koszt utrzymania wybudowanej Komendy).

Zgodnie z pkt XI ust. 5 lit. C Regulaminu zasadą oceniania prac konkursowych
w zakresie kryterium Realność i ekonomika proponowanych rozwiązań jest, że:
c) realność i ekonomika proponowanych rozwiązań – każda praca konkursowa może
uzyskać maksymalnie 20 punktów a oceniane będą między innymi koszt realizacji robót na
podstawie ocenianej pracy (koszt realizacji inwestycji), koszt opracowania dokumentacji
projektow0-
kosztorysowej, koszt nadzoru autorskiego oraz proponowane rozwiązania
technologiczne mające wpływ na koszt użytkowania i utrzymania obiektu.


Odwołujący uważa, że nie sposób uznać, iż Sąd Konkursowy działał prawidłowo
przyznając drastycznie mniej punktów pracy Odwołującego niż pracy Uczestnika, podczas
gdy praca Uczestnika
zakłada zastosowanie rozwiązań, które nie dają rękojmi
funkcjonowania w praktyce (pominięcie istotnych elementów niezbędnych do funkcjonowania
opisanego systemu).

W pracy konkursowej Uczestnika rozplanowanie i kompozycja zagospodarowania
terenu
jest niezgodna z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). Błędne przyjęcie odległości stanowisk
postojowych o sumaryczne
j liczbie powyżej 60 od granicy z działką budowlaną od strony
wschodniej (6m zamiast 16m) skutkuje niemożnością realizacji przyjętej koncepcji.
Przy realizacji inwestycji zgodnie z koncepcją Uczestnika wystąpi konieczność zupełnego
przeorganizowania przyj
ętego w tej pracy układu dróg wewnętrznych i parkingów, a co za
tym idzie lokalizacji budynku, aby doprowadzić ją do zgodności z przepisami. Sąd

konkursowy, a ślad z nim Zamawiający uchybień tych nie zauważył oceniając jednocześnie
pracę wyżej niż pracę Odwołującego, a wiec w sposób całkowicie oderwany od kryteriów.

Drugim
zasadniczym powodem braku możliwości realizacji przyjętej przez Uczestnika
koncepcji zagospodarowania terenu i bryły budynku jest zupełne zignorowanie naturalnego
nachylenia terenu
. Różnica w rzędnych wysokościowych na kierunku północ - południe,
uwidocznionych na mapie zasadniczej stanowiącej załącznik do regulaminu konkursu,
wynosi około 2m. Rysunki elewacji wschodniej i zachodniej oraz przekrój podłużny z części
graficznej pracy, pokaz
ują teren jako zupełnie płaski. Z punktu widzenia technicznego
powstałyby ogromne ilości mas ziemnych koniecznych do wywiezienia oraz potężne
konstrukcje murów oporowych zabezpieczających niewybraną ziemię przed osunięciem.
W efekcie doprowadzi to do poni
esienia przez Zamawiającego, wysokich i zbytecznych
kosztów inwestycji.

Tymczasem w koncepcji Odwołującego, która została oceniona zdecydowanie niżej,
celowo nie łączono ze sobą budynków administracyjnego i garażowego, aby wykorzystać
naturalne ukształtowanie terenu i umożliwić zmiany rzędnych wysokościowych podłogi
parteru w poszczególnych budynkach przy możliwych do uzyskania nachyleniach dróg
wewnętrznych, co w konsekwencji prowadzi do wyeliminowania zbędnych nakładów
finansowych związanych z robotami ziemnymi. Zamawiający przyznał więc więcej punktów
pracy konkursowej proponującej rozwiązania skutkujące znacznie większym kosztem robót,
ocena ta jest więc wprost sprzeczna z pkt XI ust. 5 lit. c Regulaminu.

Warto również zauważyć, że przyjęta, przez Uczestnika, w odpowiedzi na wezwanie
z dnia 21.11.2021r. cena jednostkowa przyjęta w pozycji „Teren” to 180 zł/m2, przy czym
w żadnej innej pozycji rozbicia cenowego nie pojawiają się elementy związane
z zagospodarowaniem terenu. Zatem kwota 180 zł/m2 obejmuje całość robot dotyczących
robót ziemnych, utwardzeń terenu (drogi, chodniki, place), sieci zewnętrznych, ogrodzeń
oraz zieleni i małej architektury. Jest to wartość wielokrotnie zaniżona. W odpowiedzi na
wezwanie Odwołujący wykazał, opierając się na wydawnictwach branżowych oraz własnej
wiedzy i
doświadczeniu, że prace związane z zagospodarowaniem terenu to koszt 500zł/m2,
natomiast wykonanie robót porządkowych i urządzenie terenu zielonego to koszt 100zł/m2.

Odwołujący dodatkowo wskazał, że budynek typu Komenda Policji nie jest obiektem
komercyjnym nastawionym na odbiór klienteli, w obiektach policyjnych nadrzędna jest
funkcjonalność, lokalizacja, szybkość włączenia do głównych arterii komunikacyjnych
samochodów służbowych i zamknięcie ich w strefie ograniczonego dostępu. Natomiast
lokalizacja wjazdu dla petentów może znajdować się od strony ulicy mniej ruchliwej. Takie
rozwiązanie zostało przyjęte w pracy konkursowej Odwołującego, przy czym Sąd

konkursowy ocenił to rozwiązanie negatywnie i przyznał większą ilość punktów opracowaniu,
które jest niezgodne z przepisami i pomija naturalne warunki terenu.

Ponadto w pracy konkursowej Uczestnika, która bezzasadnie została oceniona na aż
15 punktów w kryterium „Realność i ekonomika proponowanych rozwiązań” można
zauważyć również szereg kolejnych uchybień w zakresie zagospodarowania terenu, które
przesądzają o błędnej ocenie koncepcji:
• brak czytelnego podziału na strefę ogólnodostępna oraz strefę ograniczonego dostępu,
brak wskazania przebiegu ogrodzenia, lokalizacji bram automatycznych (wskazano tylko
szlabany, które nie zapewniają braku dostępu dla osób postronnych),
• brak dojazdu do agregatu, przewidziane tylko dojście piesze. Lokalizacja stacji generuje
dużą długość przyłącza i wewnętrznej instalacji ziemnej celem doprowadzenia do rozdzielni
głównej w budynku, rozwiązanie to generować nadmierne koszty wykonania – te rozwiązania
Sąd konkursowy uznał za poprawne.

Natomiast pracy Odwołującego zarzuca się, że lokalizacja funkcji technicznych
agregatów jest zbyt blisko elewacji zachodniej. Sąd konkursowy nie zwrócił należytej uwagi,
na fakt że ten zespół pomieszczeń technicznych jest ukryty pod ziemią, a jego lokalizacja
jest podyktowana bliskością przebiegających w terenie sieci elektrycznych, co umożliwia
ogr
aniczenie kosztów wykonania przyłączy do budynku. Podobnie zespół pomieszczeń
technicznych zlokalizowano na kondygnacji podziemnej w bliskości pozostałych mediów
(ciepło, wodociąg, kanalizacja) z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu,
ograniczaj
ąc w ten sposób koszty inwestycyjne.
• brak przewidzianych pylonów, masztów, małej architektury zarówno na rysunku oraz
w części opisowej,
• brak pomieszczenia myjni lub zewnętrznego stanowiska do mycia samochodów
(pkt. 4.1 wytycznych).

Mając na uwadze dysproporcję w ocenie pracy Odwołującego względem pracy
Uczestnika w również w zakresie kryterium z pkt XI ust. 5 lit. A Regulaminu „Funkcjonalność
i atrakcyjność proponowanych rozwiązań”, gdzie oceniane były m. in. walory estetyczne,
warto wskazać iż koncepcja Odwołującego wykorzystuje potencjał skrzyżowania ulicy
Kolońskiej i Michejdy, co znajduje odzwierciedlenie w bryle budynku. Ten zabieg pozwala na
uczytelnienie wejścia głównego, które jest identyfikowane bez najmniejszej wątpliwości,
zarówno z najazdu z ulicy Kolońskiej (ruch samochodów od strony północnej i południowej)
jaki i Michejdy. Sposób ukształtowania elewacji frontowej w pracy Uczestnika oraz założenie
jednolitych tafli szklanych na całej długości budynku doprowadza do zagubienia czytelności
wejścia głównego, przy czym sposób oznaczenia wizualnego elewacji szczytowych napisem

POLICJA wręcz zaburza czytelność i orientację przestrzenna dla petenta – a zostało to
uznane, przez Sąd konkursowy jako walor pracy.

Odwołujący zwrócił także uwagę, iż Sąd konkursowy (Zamawiający) uznał, że praca
konkursowa Uczestnika całkowicie wypełnienia warunki architektoniczno – funkcjonalne
konkursu, wniosek ten jest nieprawdziwy.

Odwołujący przywołał dalsze przykłady niewłaściwości w koncepcji przygotowanej
przez Uczestnika
, celem zobrazowania jak poważnym naruszeniem jest przeprowadzona
drastycznie różna ocena prac Odwołującego i Uczestnika przez Sąd Konkursowy, a finalnie
przez Zamawiającego. Ze względu na elastyczny zakres kryteriów oceny pracy wynikający
z pkt
. XI Regulaminu poniższe okoliczności mogą wpływać na wszystkie trzy kryteria oceny
prac konkursowych, a co za tym idzie Odwołujący nie ogranicza ich tylko do jednego
z kryterium:
•w koncepcji Uczestnika w niewłaściwy sposób rozwiązano podręczne składnice akt.
Co do zasady są to niewielkie pomieszczenia rzędu kilku do kilkunastu metrów
kwadratowych w obszarze każdego z wydziałów, z których akta są przenoszone do zespołu
pomieszczeń zbiorczej podręcznej składnicy akt bieżących, zgodnie z punktem 2.4.6
Wyma
gań stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu. Ich łączną powierzchnię orientacyjną
określono na nie mniej niż 190m2. Łączna powierzchnia podręcznych składnic akt w pracy
Uczestnika wynosi prawie 2
000,00m2 czyli dziesięć razy więcej niż powierzchnia
z wyt
ycznych. Oczywistym jest więc, że w koncepcji Uczestnika znacznie zawyżony wymiar
powierzchni podręcznych składnic akt przy wydziałach, i przyjęto nieuzasadnioną w praktyce
ilość
składnic
przy
małych
wydziałach.
Dla
przykładu
niewielki
Wydział
dw. z Przes
tępczością Pseudokibiców ma cztery podręczne składnice akt, z których jedna
ma powierzchnię ponad 200m2. Jednocześnie koncepcja Uczestnika w ogóle nie przewiduje
zbiorczej składnicy akt zgodnej z wytycznymi. Tym samym rozwiązania przyjęte przez
Uczestnika
w zakresie powierzchni ww. pomieszczeń nie mogą być oceniane pozytywnie;
• praca konkursowa Uczestnika nie uwzględnia zmian w układzie funkcjonalnym
wprowadzonych, ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia z dnia 27.10.2021r. Uczestnik
zaprojektował sprzecznie z wymaganiami zespół teleinformatyki, przypisując im 11 pokoi
biurowych dwuosobowych, gdzie wytyczne po zmianie wskazywały 2 pokoje;
• przy przygotowaniu pracy Uczestnika zignorowano zalecenie, aby biura Zespołu Kadr
i Szkolenia, Zespołu Kontroli znajdowały się na tym samym piętrze na którym znajdzie się
gabinet Komendanta. Wynika to z zasad współpracy kierownictwa jednostki z tym pionem
wydziałowym. Praca Uczestnika lokuje te zespoły pomieszczeń na najwyższej kondygnacji,
która powinna być przeznaczona na cele wydziałów wymagających większej izolacji od osób
postronnych. Tymczasem ze względów funkcjonalnych Zespół Prezydialny powinien

znajdować się na parterze, a nie jak w omawianej pracy na najwyższej kondygnacji. Jest to
zespół pomieszczeń między innymi obsługujący wpływ i wypływ poczty;
• w koncepcji Uczestnika całkowicie bezrefleksyjne zlokalizowano pomieszczenie Zespołu
ds. BHP, które bez żadnego uzasadnienia, ma znajdować się w środku Wydziału do walki
z Przestępczością Pseudokibiców;
• w pracy konkursowej Uczestnika błędny układ zespołowi pomieszczeń dla Służb Techniki
Kryminalistycznej, który jest niezgodny z wytycznymi pkt. 2.5.3. Przykładowo pomieszczenie
Atelier powinno mieć powierzchnie min. 36m2. Dodatkowo zaprojektowano bezużyteczne dla
tego wydziału 3 podręczne składnice akt, z których jedna ma znacznie przewymiarowaną
powierzchnię 195 m2. Warto przy tym zauważyć że takich pomieszczeń w ogóle nie ma
w wytycznych, w pkt. 2.5.3;
• w budynku garażowym w pracy konkursowej Uczestnika brak jest niezależnego boksu
garażowego o pow. 80m2 z kanałem najazdowym oraz dwoma miejscami postojowymi
o wymiarach 8,0x3,0m (pkt. 4.1 wytycznych). Brak jest również jednego garażu z kanałem
najazdowy, na zabezpieczone samochody dla Wydziału dw. z Przestępczością
Samochodową i dla Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową (pkt. 4.1 wytycznych);
• elewacja zachodnia została w całości zaprojektowana z wykorzystaniem fasad ze szkłem
przeziernym. Między innymi taka architektura jest sprzeczna z intencją do izolowania
i zabezpieczania zespołów pomieszczeń ds. OIN (ochrona informacji niejawnych w tym
Kancelarii Tajnej), Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową. Pomieszczenia te
zlokalizowano bezpośrednio za szkleniem, co umożliwia inwigilacje działań.

Mimo tak wielu uchybień, również w zakresie układu funkcjonalnego, Zamawiający
uznał iż praca całkowicie wypełnia warunki architektoniczno – funkcjonalne konkursu
i powinna zostać oceniona wyżej niż praca w zakresie kryterium I oraz kryterium III
(odpowiednio pkt XI ust. 5 lit. a oraz lit. c Regulaminu), a w kryterium II (pkt XI ust. 5 lit. b
Regulaminu) dotyczącym zgodności z wytycznymi zaledwie o 4 punkty gorzej od pracy
Odwołującego.

Odwołujący wskazał, iż doszło do rażąco niesprawiedliwej oceny prac konkursowych
przez Sąd Konkursowy. Zachodzi bowiem sytuacja, w której koncepcja oferująca
nieuzasadnione, błędne, a miejscami wręcz niepełne rozwiązania została oceniona wyżej niż
starannie przygotowana praca Odwołującego. Taka okoliczność przesądza o naruszeniu
przez Zamawiającego art. 347 ust. 1 Pzp, a w ich efekcie także art. 16 Pzp.

Odwołujący dodatkowo, ponad prezentowane wyżej argumenty, przedstawił
porównanie fragmentów opisów prac konkursowych Uczestnika oraz Odwołującego jaskrawo
obrazuj
ące dokonanie oceny tych prac skrajnie niekonsekwentnie i w oderwaniu od

ustalonych kryteriów preferując w sposób nieuzasadnionych w przyznanej punktacji pracę
konkursową Uczestnika.

Proponowane konkretne, rozwiązania technologiczne mające wpływ na koszt
użytkowania i utrzymania obiektu C. i C. (U) oraz Odwołujący (O):
U -
Ze względu na niewykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu – duże koszty
związane z robotami ziemnymi
O -
Zwarty układ konstrukcyjny; powtarzalny i ekonomiczny w realizacji; wykorzystanie
naturalnego ukształtowania terenu
-O - Maksymalne ograniczenie powierzchni komunikacji
-U -
W budynku przewiduje się zastosowanie systemów aktywnego zarządzania energią,
zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie instalacji sanitarnych
i eklektycznych
– co ma poprawić konkurencyjność osiedla (nie podano w jaki sposób)
-O -
Instalacje umożliwiające modyfikowanie w poszczególnych obszarach warunków
bytowych z możliwością dostosowania do aktualnego sposobu użytkowania pomieszczeń,
jak również do warunków atmosferycznych, umożliwiające wprowadzenie BMS, celem
oszczędności w eksploatacji
- U -
Brak odpowiedniej ilości szachtów
- O -
Optymalna ilość szachtów technicznych umożliwiających optymalizację instalacji
wewnętrznych zapewniających maksymalne ograniczenie strat na przesyle mediów
- O -
Zastosowanie układów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła
- U -
Zastosowanie źródła ciepła w postaci terenowych lub powietrznych pomp ciepła
wspomaganych energią elektryczna pozyskiwaną z instalacji fotowoltaicznych –
(Zastosowanie pomp ciepła w budynku o tak dużej kubaturze i powierzchni użytkowej – jest
nierealne. Zastosowanie
wspomnianego układu pomp ciepła wspomaganego przez ogniwa
fotowoltaiczne ma sens jedynie w budynkach o niskim zapotrzebo
waniu na energię lub
budynkach pasywnych, a te budynki z zasady nie należą do ekonomicznych w realizacji.
Takie rozwiązanie zostało błędnie przyjęte dla wielokubaturowego budynku.
- O - Zastosowanie fotowoltaiki na powierzchni dachu bez dodatkowych wzmocni

konstrukcji celem zapewnienia wspomagającego, ekonomicznego źródła energii
elektrycznej. Zastosowanie trigeneracji w oparciu o medium gazu ziemnego, celem
zapewnienia dodatkowego i taniego źródła energii elektrycznej wraz z bonusem w postaci
wspomagającego źródła energii cieplnej, która będzie przeznaczona na wytworzenie C.W.U
oraz do ogrzewania budynku w okresie zimowym, a w okresie letnim będzie mogła być
wykorzystana w cyklu odwróconym wspomagająco do instalacji chłodu.

Reasumując Odwołujący podniósł, iż Uczestnika nie przedstawił w swoim opisie
konkretnych rozwiązań mających zapewnić ekonomikę użytkowania i utrzymania obiektu.
Posługuje się jedynie pewnymi ogólnikami, i fragmentem opisu, prawdopodobnie z innego
opisu. Jedynym konkretnym rozwiązaniem jest założenie zastosowania źródła ciepła
w postaci pomp ciepła wspomaganych fotowoltaiką. Jednak takie rozwiązanie jest nie realne
i nie może być zastosowane w tego typu budynku, doprowadziło by to do efektu odwrotnego
niż zamierzony. W opisie Odwołującego podano szereg konkretnych rozwiązań
technicznych, które będą miały realny wpływ na oszczędności podczas eksploatacji obiektu.
Tym samym punkty przyznane przez Sąd Konkursowy, C. i C. Sp. z o.o. w kryterium III –
„Realność i ekonomika proponowanych rozwiązań” nie mają odzwierciedlenia
w przedstawionej treści pracy konkursowej.

Opisane uchybienia Zamawiającego doprowadziły do sytuacji, w której za
najkorzystniejszą została uznana praca konkursowa Uczestnika i to jemu przyznano
I nagrodę, podczas gdy będąca najkorzystniejszą praca Odwołującego uplasowała się na
II pozycji otrzymując II nagrodę. W konsekwencji, niezależnie od zarzutów dot.
nieuwzględnienia pracy konkursowej Uczestnika, Odwołujący uważa, że powinno dojść do
ponownej oceny prac konkur
sowych, a praca Odwołującego powinna zostać oceniona wyżej
niż praca Uczestnika i zostać wybrana najlepszą.

Mając powyższe na uwadze Odwołujący wnosił jak na wstępie.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron postępowania odwoławczego,
na podstawie z
gromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz oświadczeń
i stanowisk Stron postępowania, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła,
co następuje:


Izba ustaliła, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem
odwołania, odwołanie nie zawierało braków formalnych i mogło zostać rozpoznane
merytorycznie.

Izba ustaliła, że Wykonawca wnoszący odwołanie wykazał interes w korzystaniu ze
środków ochrony prawnej. Wykonawca jest podmiotem zainteresowanym udziałem
w postępowaniu i uzyskaniem zamówienia, złożył pracę konkursową. Proces badania i oceny
prac konkursowych przeprowadzony przez Sąd Konkursowy, którego wynik został
zatwierdzony przez Zamawiającego i wybór jako najkorzystniejszej pracy innego wykonawcy,
uniemożliwia Odwołującemu uczestnictwo w następnym etapie pokonkursowym
o charakterze negocjacyjnym a w konsekwencji podpisanie umowy na wykonanie

dokumentacji projektowej i uzyskanie zamówienia, może to również skutkować poniesieniem
szkody przez Odwołującego.

Do postępowania odwoławczego zgłoszenie przystąpienia po stronie Zamawiającego
złożył wykonawca Pracownia Architektonicznej C. i C. Sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach
. Izba uznała zgłoszenie przystąpienia za nieskuteczne i nie dopuściła
wykonawcy zgłaszającego przystąpienie z uwagi na przekroczenie ustawowego 3 dniowego
terminu na jego zgłoszenie do Prezesa KIO. Wykonawca został zawiadomiony w dniu 14
grudnia 2021 roku, co oznacza, że termin na zgłoszenie przystąpienia upływał w dniu 17
grudnia 2021 roku. Zgłoszenie wpłynęło do Prezesa KIO w dniu 20 grudnia 2021 roku.

Zamawiający złożył dwa stanowiska pisemne stanowiące odpowiedź na odwołanie,
w których wnosił o jego oddalenie w całości.

Odwołujący w treści odwołania prawidłowo przytoczył istotne fragmenty ogłoszenia
o konkursie i Regulaminu konkursowego, nie zachodziła więc konieczność ich powtarzania.

Biorąc poczynione ustalenia pod uwagę, Izba uznała, że odwołanie zasługiwało na
uwzględnienie w zakresie wyrażonym w punkcie 1 sentencji niniejszego orzeczenia.

Zdaniem Izby analizę zasadności zarzutów odwołania rozpocząć należy od analizy
zagadnienia elementu
regulaminu konkursowego, do określenia którego obowiązany jest
każdorazowo zamawiający, mianowicie wskazania maksymalnego planowanego łącznego
kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej. O maksymalnym
planowanym
łącznym koszcie wykonania prac realizowanych na podstawie pracy
konkursowej ustawa Pzp wspomina kilkukrotnie. Po pierwsze na podstawie art. 333 ust. 2
pkt 4 ustawy Pzp zam
awiający w regulaminie konkursu zobowiązany jest określić tę wartość.
Następnie, zgodnie z art. 347 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający określa kryteria oceny prac
konkursowych w sposób jednoznaczny i zrozumiały, zapewniający możliwość wyboru
najlepszej pracy konkursowej, z
uwzględnieniem maksymalnego planowanego łącznego
kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej
. Według art. 351
ustawy Pzp u
czestnicy konkursu składają prace konkursowe wraz z informacjami
o planowanych łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy
konkursowej.

Prowadząc konkurs będący podstawą wniesienia odwołania Zamawiający obowiązki
wynikające z ustawy zrealizował w Rozdziale IV Regulaminu konkursu wskazując, że
maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie wybranej

pracy konkursowej (opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego) nie może przekroczyć kwoty 2 600 000,00 złotych
brutto. Natomiast maksymalny pla
nowany łączny koszt wykonania prac realizowanych
w oparciu o wielobranżową dokumentację projektowo – kosztorysową wykonaną na
podstawie wybranej pracy konkursowej wynosi około 139 000 000, 00 zł brutto. Dodatkowo
Zamawiający, w rozdziale III Regulaminu konkursu zaznaczył, że oczekuje zaprojektowania
reprezentacyjnego budynku o wysokich walorach architektonicznych i użytkowych, którego
realizacja będzie możliwa w ramach założonego budżetu określonego w Rozdziale IV
Regulaminu. Składając prace Wykonawcy, w załączniku nr 7, w ramach części opisowej
pracy, przedstawić mieli część kosztową – dane finansowe uwzględniające koszty
wykonania dokumentacji, koszt nadzoru autorskiego oraz kosz brutto realizacji inwestycji.
Zamawiający w Rozdziale XI Regulaminu konkursu, w ramach kryteriów oceny prac
konkursowych, zaznaczył, że w kryterium „Realność i ekonomika proponowanych rozwiązań”
oceniane będą między innymi koszt realizacji robót na podstawie ocenianej pracy
(koszt realizacji inwestycji), koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
koszt nadzoru autorskiego. W kryterium można było uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Poza sporem pozostaje okoliczność, że wykonawca Pracownia Architektonicznej C. i
C.
Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach w dokumentach złożonych pierwotnie
z pracą konkursową wskazała kwoty przekraczające wartości podane przez Zamawiającego
w Regulaminie konkursu, następnie w wyniku wezwania do złożenia wyjaśnień dokonała
korekty tych danych, tak by odpowiadały one wymogom Regulaminu.

Iz
ba w składzie wyznaczonym do rozpoznania niniejszego odwołania podziela
stanowisko Odwołującego, że dokonywanie takich zmian w pracy konkursowej jest
niedopuszczalne.

Regulamin konkursu stanowi odpowiednik specyfikacji warunków zamówienia
sporządzanej i stosowanej w postępowaniach przetargowych. Podobnie jak w przypadku
postępowań przetargowych zamawiający pozostają związani treścią i postanowieniami
regulaminu konkursowego i nie są uprawnione działania dezawuujące znaczenie
poszczególnych punktów regulaminu. Zamawiający nie może dokonywać dowolnej
interpretacji punktów regulaminu, nadając im inne znaczenie niż wynikające z przepisów.
Ma to zwłaszcza charakter naganny, jeżeli ma miejsce po złożeniu prac konkursowych
i dotyczy wyznaczonych kryteriów oceny, podczas działania Sądu konkursowego.

Jednym z elementów regulaminu bezsprzecznie jest konieczność wskazania
maksymalnego pla
nowanego łącznego kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie
pracy konkursowej
. Zakładając, że ustawodawca działa racjonalnie, nieuprawnione w ocenie
Izby są tezy Zamawiającego, że podana wartość ma jedynie charakter informacyjny.

Zdaniem Izby Zamawiający błędnie interpretuje stanowisko wyrażone w Komentarzu Urzędu
Zamówień Publicznych do ustawy Pzp, cytując je w odpowiedzi na odwołanie, gdzie
utożsamia ramowy charakter maksymalnego kosztu z możliwością jego zmiany przez autora
pracy konkursowej po jej złożeniu. W komentarzu słusznie podkreślono, że ramowy
charakter podanych kosztów może ulec zmianie ale (podkreśl. własne) na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, np. z uwagi na znaczny wzrost cen
materiałów czy określony przez zamawiającego rozkład i charakter ryzyk kontraktowych
.
Etap postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest etapem kolejnym w stosunku
do etapu złożenia pracy konkursowej. Tym samym po złożeniu pracy Wykonawca związany
jest treścią części opisowej pracy konkursowej dotyczącej kosztów, tak samo jak
w postępowaniu przetargowym Wykonawca związany jest treścią oferty, w tym także
dot
yczących jej elementów cenowych.

Słusznie podkreśla Odwołujący, że Zamawiający wybiórczo podchodzi do stanowiska
wyrażonego w komentarzu UZP, podczas gdy wprost wynika z niego, że bardzo istotnym
wymaganiem dotycz
ącym regulaminu jest wskazanie maksymalnego planowanego łącznego
kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej. Tym samym
zamawiaj
ący zapoznaje uczestników konkursu z własnymi możliwościami finansowymi,
tj. kwot
ą, jaką przewiduje przeznaczyć na wykonanie prac realizowanych na podstawie pracy
konkursowej. Informacja ta jest wytyczn
ą dla uczestników konkursu do przygotowania pracy
z zastosowaniem takich rozwi
ązań autorskich, które nie spowodują przekroczenia tej
warto
ści. Zwycięska praca konkursowa, która przekracza możliwości finansowe
zamawiaj
ącego, byłaby bowiem dla niego nieprzydatna. Art. 333 ust. 2 pkt 4 Pzp należy
odczytywa
ć łącznie z art. 351 Pzp, który nakazuje uczestnikom konkursu składać prace
konkursowe wraz z informacjami o planowanych
łącznych kosztach wykonania prac
realizowanych na podstawie pracy konkursowej, chyba
że ze względu na specyfikę
przedmiotu konkursu nie jest mo
żliwe określenie kosztów. Zamawiający nie jest jednak
zwi
ązany na etapie udzielania zamówienia publicznego własnymi ustaleniami związanymi
z maksymaln
ą przewidywalną wartością realizowanych prac. Podkreślić również należy, iż
kwoty, jak
ą zamawiający przewiduje przeznaczyć na wykonanie prac na podstawie pracy
konkursowej, nie nale
ży utożsamiać z kwotą, jaką zamawiający może lub zamierza
przeznaczy
ć na wykonanie zamówienia.


Ponadto, jak zauważył sam Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie, stanowisko
doktryny jest takie, że Bezsprzeczne jest jednak, że zamawiający jest związany określoną
przez siebie kwot
ą na etapie prowadzenia konkursu. Zamawiający musi mieć świadomość,
że uczestnicy konkursu w składanych pracach konkursowych będą stosowali takie
rozwi
ązania, których przełożenie na konkretne prace realizacje nie będzie odbiegać


znacz
ąco od kwoty wskazanej w regulaminie. W ten sam sposób wartością ustaloną przez
zamawiaj
ącego będzie też związany sąd konkursowy. Nie będzie zatem dopuszczalne
wybranie pracy konkursowej, kt
óra znacznie przekracza ramowe ustalenia zamawiającego
co do finansowego zakresu prac na etapie realizacyjnym. Nie mo
żna też wykluczyć sytuacji,
gdy zamawiaj
ący wskaże, że rozwiązanie nie może przekraczać wskazanych przez
zamawiaj
ącego ram finansowych. Wówczas znajdzie wprost zastosowanie art. 345 ust. 2
Pzp stanowi
ący, że praca konkursowa nieodpowiadająca ogłoszeniu o konkursie lub
regulaminowi konkursu nie podlega ocenie.

Zamawiający nie może dokonywać dowolnej
interpretacji przekazanego Wykonawcom Regulaminu konkursowego, zwłaszcza już po
złożeniu prac konkursowych. Nie jest w szczególności uprawnione przypisywanie
marginalnej roli ws
kazanej w Regulaminie kwoty, w ramach której poruszać się mają
Wykonawcy pracując nad koncepcją pracy konkursowej. Tak zamawiający, jak i wykonawcy
związani się treścią regulaminu i każda ze stron działa w granicach i ramach tego
dokumentu, a także w zaufaniu, że druga ze stron na kolejnych etapach konkursu
respektowała będzie zapisy przekazanych wytycznych. Przekazanie informacji
o maksymalnym koszcie służy jako podstawa do zaprojektowania budynku o określonych
cechach, który w największym stopniu spełniał będzie wymogi danego zamawiającego ale
również oznacza to zaprojektowanie takiego budynku, którego wykonanie możliwe jest
w ramach określonego budżetu inwestycyjnego. Nawet jeżeli w przyszłości budżet ten może
ulec zmianie z różnych względów, to na etapie składania prac konkursowych, przekazane
Wykonawcom informacje mają charakter wiążących i istotnych. W innej bowiem sytuacji
ustawodawca nie wymagałby, aby zamawiający obligatoryjnie określali element kosztowych
w regulaminach konkursowych.

Maksymalny planowany
łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie
pracy konkursowej
jest ramą w której poruszać może się dany wykonawca tworząc projekt
pracy dla zamawiającego. Pozwala to także uzyskać prace, które w ramach kosztów
wykonania będą na zbliżonym poziomie, a tym samym w tym kryterium będą obiektywnie
porównywane. Nie jest dopuszczalne przyjęcie do oceny pracy, w której wykonanie dzieła na
jej podstawie przekracza planowany budżet zamawiającego. Oczywistym jest, że po
przeprowadzeniu konkursu, w ramach prowadzonych negocjacji, wprowadzeniu zmian
i zaleceń do pracy w toku postępowania pokonkursowego, a także uwarunkowań
finansowych samego zamawiającego, może dojść do zmiany wysokości kosztów. Ale zmiana
ta nie jest możliwa po złożeniu pracy, przed wyborem przez Sąd konkursowy najlepszej
pracy. Słusznie w ocenie Izby Odwołujący czyni analogię do zasady niezmienności treści
oferty.

Jeżeli w pierwotnej treści pracy konkursowej w jej części opisowej dany Wykonawca
podał, że szacuje wykonanie robót budowlanych na poziomie około 180 000 000, 00 zł,
trudno jest przyjąć, że obniżenie kosztów do kwoty 99 991 537,70 zł bez modyfikacji pracy
konkursowej, zmiany
merytorycznych rozwiązań zaproponowanych w pracy, propozycji
rozwiązań zamiennych lub alternatywnych jest zasadne i w ogóle możliwe.
Dziwi, że Zamawiający z tej zmiany czyni atut pracy oraz, że przyjął jako słusznie założenie,
że bez jakichkolwiek modyfikacji założeń projektowych możliwe jest tak drastyczne obniżenie
kosztów wykonania robót budowlanych. Na dodatek Zamawiający uważa takie działania za
w pełni prawidłowe i dopuszczalne. Izby nie przekonują tłumaczenia Wykonawcy złożone
w toku składania wyjaśnień, że mamy do czynienia z oczywistą omyłką pisarską a wpisane
dane są zaczerpnięte z pierwotnej wersji regulaminu konkursu. Opierając się tylko na
doświadczeniu życiowym, wątpliwym wydaje się, by możliwe było zaprojektowanie budynku
o takich samych cechach użytkowych, wykorzystującego rozwiązania energooszczędne,
o wysokich walorach estetycznych
w ramach tak różnych wartości kwotowych.

Zamawiający może, zgodnie z art. 348 ustawy Pzp, zwrócić się do uczestnika
konkursu o wyjaśnienia, ale niezaprzeczalnie przedstawione przez Wykonawcę wyjaśnienia
nie mogą prowadzić do zmiany samej pracy konkursowej. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny
wyja
śnienia nie mogą prowadzić do modyfikacji pracy konkursowej, chyba że zakres
modyfikacji jest bagatelny lub wynika z oczywistej omy
łki. Nie jest natomiast dopuszczalne
negocjowanie pomi
ędzy uczestnikiem konkursu a zamawiającym merytorycznych rozwiązań
zaproponowanych w pracy. W szczeg
ólności nie jest dopuszczalne, aby uczestnik, celem
obni
żenia planowanych łącznych kosztów wykonania prac na podstawie pracy konkursowej,
proponowa
ł rozwiązania zamienne czy alternatywne.
Analizując to stanowisko należy dojść
do wniosku, że obniżenie planowanych kosztów o ile jest możliwe i dopuszczalne po
złożeniu pracy a przed wyborem pracy najlepszej, może mieć miejsce po zaproponowaniu
rozwiązań zamiennych czy alternatywnych. Bez tych czynników zmiana kosztu nie jest
możliwa. Tymczasem Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu akceptuje właśnie
zmianę kosztu bez zmiany rozwiązań i uważa to za sytuację normalną choć nie dopuścił
jednocześnie oferowania rozwiązań zamiennych i alternatywnych. Wprowadzonej zmiany
kosztu z pewnością nie można uznać za zmianę bagatelną oraz spełniającą cechy
oczywistej omyłki. Bez uzyskania wyjaśnień od Wykonawcy Sąd Konkursowy i Zamawiający
nie byli w stanie stwierdzić, że z taką omyłką mają do czynienia. Tym samym, nie miała ona
charakteru oczywistego.
Izbie nie przedstawiono argumentacji, która uzasadniałaby
stanowisko wyrażone w odpowiedzi na odwołanie, że „Kwota wskazana przez Uczestnika
konkursu była w sposób oczywisty zawyżona w stosunku do kosztów rynkowych realizacji
analogicznego projektu”
. Nie jest wiadomym na podstawie jakich czynników o obiektywnym

charakterze Zamawiający tę oczywistość zidentyfikował. Zamawiający przywołał dwie
ostatnio realizowane inwestycje KMP Sosnowiec i KMP Bielsko-
Biała, ale nie przedstawił
i nie wyjaśnił jak te realizacje potwierdzają ocenę realności kosztów określanych przez
Wykonawcę w złożonych wyjaśnieniach lub potwierdzają, że koszty podane w pracy
konkursowej są zawyżone.

Nie można również pominąć wątku związanego z wyznaczonymi przez
Zamawiającego kryteriami oceny prac konkursowych, gdzie jako kryterium wyznaczono
„Realność i ekonomikę proponowanych rozwiązań” oceniając między innymi koszt realizacji
robót na podstawie ocenianej pracy (koszt realizacji inwestycji), koszt opracowania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, koszt nadzoru autorskiego. Dopuszczenie do
zmiany tych parametrów ujętych w części opisowej pracy konkursowej rodzi ten sam efekt,
jak pozwolenie na zmianę ceny oferty w postępowaniu przetargowym. Izba nie przeczy,
iż w przypadku kryteriów oceny pracy konkursowej celem ich jest umożliwienie wyboru
najlepszej pracy, tj. takiej, kt
óra posiada najwyższe walory artystyczne, techniczne,
funkcjonalne
ale mieszczą się one w ramach możliwości finansowych zamawiającego.

Ocena s
ądu konkursowego w zakresie, w jakim dotyczy kryteriów pozwalających na
swobodn
ą ocenę walorów artystycznych, może być do pewnego stopnia subiektywna.
Jednakże w przypadku kryteriów mierzalnych, wymiernych, obiektywnych a za takie należy
uznać koszty realizacji prac na podstawie pracy konkursowej, ten subiektywizm doznaje
pewnych ograniczeń.

Sam Zamawiający w Regulaminie konkursu określił, że ocena prac odbywała będzie
się w oparciu o kryteria związane z funkcjonalnością i atrakcyjnością proponowanych
rozwiązań oraz zgodność pracy z wytycznymi Zamawiającego i miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Wskazano również, że praca w istotnym stopniu
niespełniająca wymagań określonych w wytycznych zostanie wykluczona z konkursu i nie
będzie podlegała ocenie. Nie polegają zatem na prawdzie twierdzenia Zamawiającego
przedstawione w odpowiedzi na odwołanie, że nie przewidział on skutków dla niezgodności
założeń pracy z wytycznymi Regulaminu konkursu. Trudno natomiast za nieistotną uznać
n
iezgodność związaną z przekroczeniem planowanych przez Zamawiającego nakładów
inwestycyjnych blisko o 80 000
000,00 zł. Zamawiający dopuścił odstępstwa od wytycznych
ale o nieistotnym, nieznaczącym charakterze. Poczynioną zmianę za taką nie można uznać.

Zdaniem składu orzekającego Izby konsekwencją wprowadzonych zmian w pracy
konkursowej wykonawcy Pracownia Architektonicznej C. i C.
Sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach
, winno być zastosowanie przez Zamawiającego art. 345 ust. 2 ustawy Pzp.

Zgodnie z tym przepisem praca konkursowa niezgodna z przepisami ustawy,
nieodpowiadaj
ąca ogłoszeniu o konkursie lub regulaminowi konkursu nie podlega ocenie.
Nie ma przy tym znaczenia, czy zapisy te zamawiający powtórzył w ogłoszeniu o konkursie
lub regulaminie ko
nkursu, czy też je pominął. Przepis ten ma charakter bezwzględnie
obowiązujący i musi być zastosowany zawsze, gdy mamy do czynienia z jedną z przesłanek
w nim wymienionych.

Za prac
ę niezgodną z ustawą uznawana jest taka, która nie zawiera informacji
o planowanych
łącznych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy
konkursowej
. Już tylko z tej przyczyny ten element prac należy uznać za przedmiotowo
istotny, a tym samym niezmienny do wyboru pracy najlepszej.

Przesłanka związana z oceną pracy „nieodpowiadającej ogłoszeniu o konkursie lub
regulaminowi konkursu”jest najszersza znaczeniowo. Jak wynika z komentarza UZP do
ustawy
„Jej zakresem przedmiotowym zostaną objęte te prace, które są merytorycznie
niezgodne z wymaganiami zamawiaj
ącego wyrażonymi w ogłoszeniu o konkursie lub
regulaminie konkursu, jak i z wymaganiami technicznymi. W pierwszym przypadku
nieprawid
łowość


pracy
nieodpowiadaj
ącejjest
podobna
znaczeniowo
do
nieprawid
łowości oferty, której treść jest niezgodna z SWZ. W drugim przypadku zakresem
przedmiotowym przepisu zosta
ły ponadto objęte okoliczności mające charakter techniczny,
zwi
ązane ze sposobem przedstawienia pracy czy używaniem przez uczestnika konkursu
nieodpowiednich narz
ędzi do komunikacji”
. Podzielając stanowisko Odwołującego oraz
doktryny
, w ocenie Izby za niezgodną z wytycznymi Zamawiającego i Regulaminem
konkursu należy uznać pracę, która nie mieści się w możliwościach finansowych
Zamawiającego. Tym bardziej niezgodna z wytycznymi Zamawiającego będzie praca,

w której dokonano zmiany w wycenie robót budowlanych i prac projektowych. Biorąc pod
uwagę, jaki jest cel przedstawienia przez zamawiającego w regulaminie konkursu
maksymalnego pla
nowanego łącznego kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie
pracy konkursowej
, niezgodność z tym elementem powoduje ziszczenie się przesłanki
przewidzianej w art. 345 ust. 2 ustawy Pzp.

Reasumując, zarzuty odwołania związane z oceną prac konkursowych w stosunku do
przyjętych kryteriów oceny i wymagań określonych w Regulaminie konkursowym oraz
ogłoszeniu o konkursie, potwierdziły się. Z tych powodów Izba uwzględniła odwołanie
i nakazała unieważnienie czynności rozstrzygnięcia konkursu i uznania za najlepszą pracy
konkursowej wykonawcy Pracownia Architektonicznej C. i C. Sp
. z o.o. z siedzibą
w Katowicach. Izba
nakazała również unieważnienie zatwierdzenia takiego rozstrzygnięcia
przez Zamawiającego. Następnie nakazano Zamawiającemu powtórzenie oceny prac

konkursowych zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu o konkursie i regulaminie
konkursu z pominięciem pracy konkursowej wykonawcy Pracownia Architektoniczna
C. i C. Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach, jako pracy nieodpowiadającej ogłoszeniu o
konkursie i regulaminowi konkursu.

W ocenie Izby nie ulega wątpliwości, że praca wybrana przez Sąd konkursowy,
którego wybór został zatwierdzony przez Zamawiającego nie powinna merytorycznie
podlegać ocenie. Tym niemniej poddając analizie dalsze zarzuty odwołania związane
z oceną poszczególnych prac konkursowych w ramach pozostałych kryteriów oceny, Izba
przychyla się do stanowiska Zamawiającego przedstawionego w odpowiedzi na odwołanie,
że ustalone kryteria oceny prac konkursowych do pewnego stopnia pozwalały na swobodę
oceny,
bazując na wiedzy i doświadczeniu członków Sądu konkursowego. Kryteria nie
narzucały ściśle punktacji za każdy element podlegający ocenie. Nie określono szczegółowo
w jaki sposób oceniane będą walory estetyczne, cechy funkcjonalności budynku czy sposób
zagospodarowania terenu. Zamawiający nie określił również jak szczegółowo oceniał będzie
i jakie rozwiązania uważał będzie za najbardziej wypełniające jego potrzeby w przypadku
rozwiązań technologicznych mających wpływ na koszt użytkowania i utrzymania obiektu.
O ile w tym ostatnim przypadku Izba podz
iela stanowisko Odwołującego, że informacje
zawarte w pracy wybranej nie są na tyle szczegółowe i konkretne, że zasługują na
przyznanie maksymalnej liczby punktów w kryterium „realność i ekonomika proponowanych
rozwiązań”, o tyle w przypadku pozostałych zarzutów Odwołującego, Izba uważa, że
formułując zarzuty odwołania kierował się on subiektywną oceną pracy przeciwnika.
Dostrzeżenia wymaga natomiast, że każdy z Uczestników konkursu przyjął własną wizję,
pewne założenia, choćby w zakresie posadowienia budynku i wykorzystania ukształtowania
terenu, na którym będzie on umiejscowiony i każdy Uczestnik uważa własną ideę za
najlepszą. Zarzuty, że wybrana praca nie wypełnia wytycznych samego Zamawiającego nie
potwierdziły się zdaniem Izby.

Zdaniem Izby Odwołujący nie wykazał ponad wszelką wątpliwość, że praca uznana
za najlepszą w mniejszym stopniu spełnia wytyczne przekazane przez Zamawiającego,
określone w Regulaminie konkursowym, a sam Odwołujący uzyskał ocenę zaniżoną.
W konkursie przewidziano również, że po jego zakończeniu zostaną przekazane zalecenia
pokonkursowe, co oznacza, że pewne „niedociągnięcia” w każdej z prac możliwe będą do
dopracowania, tak by potrzeby Zamawiającego zostały w ostatecznej dokumentacji
projektowej w najlepszy sposób odzwierciedlone. Nie można zapominać, że prace
konkursowe przedstawiają koncepcję wstępną. Jak zauważyli na rozprawie przedstawiciele
Sądu konkursowego wszystkie prace zawierały elementy, które można poprawić w wyniku

dalszych negocjacji, nie m
iały one jednak tak istotnego znaczenia dla całości rozwiązania,
a dodatkowo istnieje możliwość ich skorygowania na etapie realizacji dokumentacji
projektowej
. Dotyczy to choćby ostatecznego układu pomieszczeń, rozmieszczenia
poszczególnych wydziałów, układu ruchu drogowego. Sama ocena innych rozwiązań,
choćby czy budynek będzie podpiwniczony, w którym miejscu umieszczono wejście główne
do budynku,
w jaki sposób dokonano zagospodarowania terenu wokół budynku, jaką
powierzchnię przewidziano na poszczególne pomieszczenia i jaki charakter pomieszczeń
przyjęto mogła odzwierciedla subiektywne wrażenia każdego z sędziów Sądu konkursowego
i różne czynniki mogły zadecydować o przyznaniu określonej liczby punków każdej z prac.
Odwołujący przedstawił swoje odczucia, które nie muszą pokrywać się z wrażeniami
estetycznymi
i możliwościami użytkowanymi dla projektu budynku przedstawionymi przez
sędziów Sądu konkursowego.

Na marginesie tylko Izba pragnie podkreślić, że sformułowane przez Odwołującego
zarzuty niestety
pokazują pewną nieprawidłowość w dokumentowaniu posiedzeń Sądu
konkursowego
, którą Izba również dostrzega. Choć przedstawiciele Sądu zajęli pisemne
i ustne
rzeczowe stanowisko odnośnie do zarzutów sformułowanych przez Odwołującego,
to ocena ta nie wynika z dokumentacji postępowania, w szczególności z protokołów
z posiedzeń Sądu. Dokumenty te mają bardzo enigmatyczny charakter, odzwierciedlają
w zasadzie tylko moment głosowania nad pracami w ramach poszczególnych kryteriów,
nie obrazują niestety przebiegu samej dyskusji. W dokumentacji postępowania nie znajdują
się także karty indywidualnej oceny. Izba zdaje sobie sprawę, że nie istnieje jeden przyjęty
mechanizm (model) dokumentowania przebiegu konkursu, tym niemniej
w ocenie składu
orzekającego Izby, czynniki, które zadecydowały o przyznaniu większej liczby punków danej
pracy powinny zostać ujęte w dokumentacji postępowania. Dopiero w informacji o wyniku
konkursu punktowo ujęto plusy i minusy każdej z prac. Jest to jednak ocena bardzo
szczątkowa. Zamawiający przedstawiając pismo z dnia 4 stycznia 2022 roku dopiero
wówczas wskazywał jakie elementy sędziowie uznali za korzystniejsze rozwiązania
w poszczególnych pracach. Należy zauważyć, że jest to informacja spóźniona na tym etapie
postępowania konkursowego. Szczegółowe informacje w zakresie poszczególnych kryteriów
oceny prac powinny zostać przekazane każdemu z Uczestników konkursu wraz z informacją
o wyborze pracy najlepszej. Taka organizacja
pracy sądu pozwala na złożenie odwołania
z konkretnymi zastrzeżeniami do czynności Zamawiającego i oceny prac przez Sąd
konkursowym. W przeciwnym wypadku odwołanie składa się z domysłów i przypuszczeń
Wykonawcy.
Zgodnie z art. 336 ustawy Pzp sąd konkursowy sporządza informacje
o pracach konkursowych oraz przygotowuje uzasadnienie rozstrzygni
ęcia konkursu, przy
czym informacja o pracach powinna zawiera
ć uzasadnienie przyznania pracom określonych

ocen. Uwagi cz
łonków sądu konkursu (w szczególności co do treści prac konkursowych)
oznaczaj
ą, że w protokole prac sądu powinny znaleźć się precyzyjne wyjaśnienia, jakie
okoliczno
ści i które elementy pracy przesądziły o przyznaniu jej takiej, a nie innej oceny.
Zdaniem składu orzekającego Izby w niniejszej sprawie, tego elementu w dokumentacji
postępowania zabrakło lub ma ona charakter niewystarczający, co znalazło odzwierciedlenie
w treści zarzutów.

Konkludując odwołanie w części zasługiwało na uwzględnienie, a uwzględnione
zarzuty oznaczają konieczność weryfikacji czynności oceny prac konkursowych
przeprowadzoną przez Sąd konkursowy. Z uwagi na stwierdzone w pracy Wykonawcy
Pracownia Architektoniczna C. i C.
niezgodności treści pracy z Regulaminem
i wytycznymi Zamawiającego, co oznacza, że praca ta nie podlegać powinna ocenie
merytorycznej Sądu konkursowego, konieczna jest ponowna analiza pozostałych ofert
i ponowne przyznanie punktacji pozostałym pracom. Powyższe zadecydowało także
o obciążeniu Zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 oraz art.
575 ustawy Pzp, a tak
że w oparciu o przepisy § 5 pkt 1 i 2 lit. a oraz § 7 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020r., poz. 2437 ze
zmianami), orzekając w tym zakresie o obciążeniu kosztami postępowania stronę
przegrywającą, czyli Zamawiającego


Przewodniczący:
...............................Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie