eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 3499/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-12-13
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 3499/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Aldona Karpi

ńska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2021 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 listopada 2021 r. przez wykonawcę ZGO-
NOVA Sp. z o.o.
z siedzibą w Jarocinie,

w postępowaniu prowadzonym przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego
z siedzibą w Lesznie
,
przy udziale wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
P
rzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie, B.
R.
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe TRANS-KOM B. R.
, zgłaszających przystąpienie do postępowania
odwoławczego po stronie Zamawiającego,


orzeka:
1. Uw
zględnia odwołanie w zakresie zarzutu dotyczącego niewykazania spełniania przez
wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie, B. R. prowadząca
działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-
KOM B. R.,
warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. 5 pkt 2 ppkt 2 lit. a
SWZ
i nakazuje Zamawiającemu:
− unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części
V
zamówienia,
− wezwanie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
P
rzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie,
B. R.
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe TRANS-KOM B. R. – w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp – do uzupełnienia

dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu
określonego w rozdz. 5 pkt 2 ppkt 2 lit. a SWZ,
− powtórzenie czynności badania i oceny ofert;
2.
W pozostałym zakresie oddala odwołanie;
3. Kosztami post
ępowania obciąża wykonawcę ZGO-NOVA Sp. z o.o. z siedzibą
w Jarocinie
w części 1/2 oraz Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego
z
siedzibą w Lesznie w części 1/2,
3.1.
zalicza w poczet
kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego
tytułem wpisu od odwołania,
3.2.
zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 7 188 zł 00 gr
(słownie: siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych zero groszy).

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejszy wyrok – w terminie 14 dni
od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewod
niczący:
.............................


Sygn. akt KIO 3499/21

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego – prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Odbiór
i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem
Komunalnego Z
wiązku Gmin Regionu Leszczyńskiego
. Wartość zamówienia przekracza
progi unijne. Og
łoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
15 września 2021 r. pod nr 2021/S 179-466320.
W dniu 29 listopada 2021 r. wykonawca ZGO-NOVA Sp. z o.o. w
niósł odwołanie
wobec
czynności wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Śremie Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-KOM B. R.,
jako najkorzystnie
jszej na wykonanie części V zamówienia i wobec zaniechania odrzucenia
oferty tego wykonawcy, m
imo że nie wykazał on spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów:
1) art. 239 ust. 1 oraz art. 117 ust. 2 i 3 w zw. z art. 112 ust. 2 pkt. 2 i 4 oraz art. 114 pkt 2 i
art. 116 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez wyb
ór oferty Konsorcjum PGK jako
najkorzystniejszej w zakresie
części V zamówienia, mimo że ze złożonych przez tego
wykonawcę dokumentów i oświadczeń nie wynika, aby wykazał on spełnianie warunków
udziału w postępowaniu określonych w rozdz. 5 pkt 2 ppkt 2 lit. a oraz ppkt 4 lit. a SWZ
wymagań;
2) art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. b w zw. z art. 117 ust. 2, 3 i 4, art. 112 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz art
128 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum PGK,
mimo że ze złożonych tego wykonawcę dokumentów podmiotowych nie wynikało, że
wykazał on spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. 5
pkt 2 ppkt 2 lit. a oraz ppkt 4 lit. a SWZ;
3) ewentualnie, na wypad
ek nieuwzględnienia przez Krajową Izbę Odwoławczą zarzutu nr
2
– art. 128 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum PGK M
do złożenia wyjaśnień dotyczących przedstawionych dokumentów, w związku z treścią
złożonego oświadczenia o podziale zadań wewnątrz Konsorcjum oraz wezwania do
złożenia dokumentów podmiotowych, o których mowa w rozdz. 7 pkt 2 lit. a oraz pkt 4 lit.
a SWZ w odniesieniu do tego członka konsorcjum, który faktycznie realizował będzie
część V zamówienia;
Sygn. akt KIO 3499/21

4) art. 16 pkt. 1 ustawy Pzp, poprzez naruszenie
zasady równego traktowania
wykonawców na etapie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegające
na nieuprawnionym przyjęciu, że Konsorcjum PGK wykazał spełnienie warunków udziału
w pos
tępowaniu, o których mowa w rozdz. 5 pkt 2 ppkt 2 lit. a oraz ppkt 4 lit. a SWZ.

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: unieważnienia czynności wyboru
oferty Konsorcjum PGK
jako najkorzystniejszej na wykonanie cz. V zamówienia, odrzucenia
oferty Konsorcjum PGK na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy Pzp i w konsekwencji
przeprowadzenia dalszych czynności w postępowaniu, w tym procedury, o której mowa
w art. 126 ust. 1 ustawy Pzp
w stosunku do Odwołującego. Ewentualnie, na wypadek
nieuwzględnienia ww. wniosku, Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu wezwania
Konsorcjum PGK, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, do
złożenia wyjaśnień
i
uzupełnienia dokumentów podmiotowych w zakresie warunków, o których mowa w rozdz. 5
ppkt 2 lit. a oraz ppkt 4 lit. a SWZ.
Ad 1 i 2
Odwołujący powołał się na przepis art. 117 ust. 2 ustawy Pzp, który stanowi, że
w
arunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest spełniony, jeżeli co najmniej
jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje
roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
Stwierdził, że ww. przepis przesądza, że wystarczające jest wykazanie się posiadaniem
uprawnień przez tego z wykonawców występujących wspólnie, który posiada takie
uprawnienia i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te
u
prawnienia są wymagane, a tym samym, że ten wykonawca, który wykazuje spełnienie
warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wymaganych w postępowaniu
uprawnień, powinien wykonywać te usługi, dla których konieczne pozostaje ich posiadanie.
W celu
umożliwienia dokonania tej oceny przepis art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wymaga
złożenia przez konsorcjum oświadczenia w przedmiocie podziału zadań w ramach
konsorcjum.
Odwołujący wskazał też na przepis art. 117 ust. 3 ustawy Pzp, regulujący zasady
wykazywania
spełniania warunków w zakresie dotyczącym wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia przez konsorcjum. Podniósł, że jeżeli Zamawiający stawia
warunki udziału w postępowaniu dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do
Sygn. akt KIO 3499/21

realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli jeden z podmiotów wchodzących w skład
konsorcjum p
osiada wymagane kwalifikacje lub doświadczenie, to on będzie zobowiązany
do wykonania zadania, do
którego zdolności te są za niezbędne. Odwołujący powołał się na
stanowisko, zgodnie z którym przepis art. 117 ust. 3 ustawy Pzp oznacza, że zdolności
w zakres
ie doświadczenia, kwalifikacji i wykształcenia wykonawców, którzy składają
wspólną ofertę nie mogą być przekazywane pomiędzy konsorcjantami, każdy z nich
powinien wykonać zadania odpowiadające jego własnym zdolnościom zawodowym.

Odwołujący wskazał, że Konsorcjum PGK w oświadczeniu złożonym zgodnie z art.
117 ust. 4 ustawy Pzp p
odało, że to TRANS-KOM będzie odpowiadał za „odbiór
i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Sektora V”, zaś udział lidera tj. PGK
Śrem w wykonaniu zamówienia będzie iluzoryczny, blankietowy, albowiem będzie on
odpowiadał za „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Sektora V
w
przypadku awarii sprzętu, dużej absencji załogi Partnera i innych przypadków losowych
mogących mieć wpływ na zachowanie ciągłości realizowanego zadania przez partnera.”
Zdaniem Odwołującego z powyższego wynika, że to TRANS-KOM w świetle art. 117 ust. 2
i 3 ustawy Pzp powinien
wykazać, że spełnia warunki określone w rozdz. 5 pkt 2 ppkt. 2 lit.
a SWZ, dot
yczące uprawnień (wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty,
produkty w opak
owaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i 50
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach co najmniej w zakresie wymaganych przez
Zamawiającego kodów odpadów, których lista została określona w SWZ). Jednakże
z informacji ujawnionej w BD
O odnośnie TRANS-KOM wynika, że nie posiada on wpisu
w zakresie kodu odpadu o symbolu 20 01 21* (lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć), zaś formuła oświadczenia złożonego przez PGK nie uprawniała
Zamawiającego do tego, aby uznał, że warunek postawiony w rozdz. 5 pkt 2 ppkt. 2 lit.
a
SWZ został spełniony przez Konsorcjum łącznie, skoro udział PGK Śrem w wykonaniu
zamówienia miał mieć charakter wyłącznie wspierający i warunkowy (uzależniony od
zaistnienia określonych zdarzeń).
Dalej Odwołujący wskazał, że w rozdz. 5 pkt 2 ppkt 4 lit. a SWZ w odniesieniu do cz.
V zamówienia Zamawiający wymagał, aby: „Wykonawca wykazał, że wykonał
(a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie
ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum: jedną lub więcej usług odbioru odpadów
komunalnych na rze
cz właściciela/li nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej
12 miesięcy, które łącznie swym zakresem obejmowały odbiór odpadów komunalnych
o
masie nie mniejszej niż 12 500 Mg. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonanie
zamówienia
na
rzecz
jednego
podmiotu/Zamawiającego
w
ramach
jednego
Sygn. akt KIO 3499/21

kontraktu/umowy/z
lecenia.” W celu wykazania spełnienia tak opisanego warunku
Konsorcjum PGK
powołało się wyłącznie na doświadczenie zdobyte przez PGK Śrem przy
wykonaniu usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Śrem.
Zdaniem Odwołującego powyższe prowadzi do wniosku, że Konsorcjum PGK
powołało się wyłącznie na doświadczenie zdobyte przez lidera konsorcjum, tj. przez podmiot,
który zasadniczo i pierwotnie nie będzie odpowiedzialny za wykonanie całości usługi
przewidzianej do wykonania w ramach cz. V.
Odwołujący podniósł, że w tej sytuacji
w
ykonawca nie wykazał spełnienie warunku udziału w postępowaniu, ponieważ w tych
okolicznościach faktycznych wymaganym przez Zamawiającego doświadczeniem winien
wykazać się TRANS-KOM jako podmiot, który faktycznie (zgodnie z treścią oświadczenia
złożonego w ramach załącznika nr 15 do SWZ) – byłby odpowiedzialny za wykonanie całości
zamówienia przewidzianego w ramach jego części V.
Odwołujący zaznaczył, że Konsorcjum PGK pozostaje związane treścią złożonego
uprzednio o
świadczenia, co uprawnia do wniosku, że oferta tego wykonawcy winna zostać
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt.2 lit. b ustawy Pzp, bez uprzedniego
zastosowania procedury przewidzianej w art. 128 ust. 1. Zdaniem Odw
ołującego wezwanie
konsorcjum do
wykazania, że TRANS-KOM posiada wpis do BDO w zakresie kodu 20 01
21* byłoby bezcelowe, skoro informację w tym zakresie można uzyskać na podstawie
informacji z ww. rejestru.
Ad 3
Z ostr
ożności procesowej Odwołujący zarzucił, że Zamawiający dopuścił się
zaniechania zastosowania art. 128 ust. 1 ustawy Pzp
i dokonał wyboru oferty
najkorzystniejszej pomimo tego, że będące w jego posiadaniu oświadczenia i dokumenty
podmiotowe nie uprawnia
ły go do przyjęcia, że Konsorcjum PGK wykazało spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w związku z brzmieniem art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp
i
złożonym na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy oświadczeniem Konsorcjum o podziale zadań
przy wykonaniu cz. V z
amówienia.
Ad 4

Odwołujący podniósł, że sposób w jaki Zamawiający dokonał oceny spełnienia
warunków udziału w postępowaniu przez Konsorcjum PGK oraz w konsekwencji wybór
oferty tego wykonawcy jako najkorzystniejszej na wykon
anie cz. V zamówienia, narusza do
art. 16 pkt 1 ustawy Pzp.
Wskazał, że z
asada równego traktowania wykonawców powinna
znajdować szczególne odzwierciedlenie w procedurze oceny spełnienia warunków udziału
w
postępowaniu przez wykonawców ubiegających się o zamówienie. Zamawiający winien
przy dokonywaniu oceny k
ierować się ściśle ustalonymi przez siebie oraz przepisy ustawy
Sygn. akt KIO 3499/21

Pzp
regułami. W ocenie Odwołującego, w niniejszej sprawie Zamawiający przy dokonywaniu
oceny i wyboru oferty Konsorcjum PGK
dopuścił się naruszenia ww. zasady.
Na podstawie dokumentacji przedmiotowego post
ępowania oraz biorąc pod
uwag
ę stanowiska stron, Izba ustaliła i zważyła, co następuje:

W związku z tym, że postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostało
w
szczęte po 1 stycznia 2021 r., jest ono prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia
11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), stosownie
do art. 1 ustawy z 11 w
rześnia 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r
. poz. 2020 z późn. zm.).
Izba ustal
iła, że Odwołujący spełnia określone w art. 505 ust. 1 nowej ustawy Pzp
pr
zesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia,
a naruszenie przez Zama
wiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować poniesienie
przez niego szko
dy polegającej na nieuzyskaniu zamówienia.
Do p
ostępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego skutecznie przystąpiło
Konsorcjum: P
rzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o., B. R.
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
TRANS-KOM B. R. .
Izba stwierdziła, że ww. Konsorcjum zgłosiło przystąpienie do
postępowania w ustawowym terminie, wykazując interes w rozstrzygnięciu odwołania na
korzyść Zamawiającego.

Izba
ustaliła następujący stan faktyczny:
W rozdz. 5 pkt 2 ppkt 2 lit. a
SWZ Zamawiający wymagał, aby wykonawcy spełniali
warunek
(w ramach wszystkich części zamówienia) posiadania wpisu do rejestru podmiotów
wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,
o
którym mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U.
z
2020 r. poz. 797 ze zm.) w zakresie transportu odpadów:
− 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,
− 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,
− 15 01 04 – opakowania z metali,
− 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,
− 15 01 07 – opakowania ze szkła,
− 16 01 03 – zużyte opony,
− 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
Sygn. akt KIO 3499/21

− 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17
09 01, 17 09 02 i 17 09 03,
− 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
− 20 01 21 - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
− 20 01 23* – urządzenia zawierające freony,
− 20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

− 20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21
i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,
− 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,
20 01 23 i 20 01 35 zawier
ające niebezpieczne składniki,
− 20 01 99 - Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,
− 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji,
− 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
− 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe.
W rozdz. 5 ppkt 4 lit. a
Zamawiający wymagał wykazania, że wykonawca wykonał
(a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum: jedną lub więcej usług odbioru odpadów
komunalnych na rzecz właściciela/li nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej
12 miesięcy, które łącznie swym zakresem obejmowały odbiór odpadów komunalnych
o masie ni
e mniejszej niż 12 500 Mg. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonanie
zamówienia
na
rzecz
jednego
podmiotu/Zamawiającego
w
ramach
jednego
kontraktu/umowy/zlecenia.
W rozdz. 5 pkt 2
SWZ Zamawiający podał, że wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się
o udzie
lenie zamówienia. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej
lub zawodowej dopusz
cza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. (...)

Przystępujący załączył do oferty oświadczenie (załącznik nr 15 do SWZ) dotyczące
usług, które będą wykonywane przez poszczególnych Konsorcjantów:
− Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. – Odbiór
i zagospodarow
anie odpadów komunalnych z terenu Sektora V w przypadku awarii
sprzętu, dużej absencji załogi Partnera i innych przypadków losowych mogących mieć
wpływ na zachowanie ciągłości realizowanego zadania przez Partnera;
− TRANS-KOM – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Sektora V.
Sygn. akt KIO 3499/21

W odpowiedzi na wezwanie skierowane na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp
Przystępujący przedłożył m.in.:
− wykaz usług (załącznik nr 7 do SWZ) wykonanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej
w Śremie Sp. z o.o.,
− dane logowania do konta dostępu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz
gospodarce odpadami dla Przedsi
ębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.,
− zaświadczenie w wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (obejmujące m.in. odpady o kodzie
20 02 21) oraz dane
logowania do konta dostępu w Bazie danych o produktach
i opakowaniach oraz gospodarce odpadami dla TRANS-KOM.
Zamawiający stwierdził, że Przystępujący wykazał spełnianie warunków udziału
w
postępowaniu i pismem z 19 listopada 2021 r. Zamawiający poinformował o wyborze jego
oferty jako najkorzystniejszej w c
zęści V zamówienia.

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie w zakresie dotyczącym niewykazania przez
Przystępującego spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wpisu
do
rejestru
podmiotów
wprowadzających
produkty,
produkty
w opakowaniach
i
gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach. Odwo
łanie jest natomiast niezasadne w części dotyczącej niespełniania przez
Przystępującego warunku dotyczącego doświadczenia.
Art. 117 ustawy Pzp stanowi:
− ust. 1. Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób
spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia
i jest proporcjonalne.
− ust. 2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej
, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli
co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
i zrealizuje roboty budow
lane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są
wymagane.
− ust. 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub do
świadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
Sygn. akt KIO 3499/21

polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
− ust. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie za
mówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału
w pos
tępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp z
amawiający odrzuca ofertę, jeżeli
została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.
W ocenie Izby Przystępujący nie wykazał spełniania warunku, o którym mowa
w rozdz. 5 pkt 2 ppkt 2 lit. a SWZ.
Z oświadczenia złożonego przez Przystępującego na podstawie art. 117 ust. 4
ustawy Pzp wynika, że całość przedmiotu zamówienia zostanie wykonana przez TRANS-
KOM
(członka Konsorcjum), z kolei udział lidera Konsorcjum będzie miał charakter
„rezerwowy”, ograniczony do wykonania zamówienia w przypadku awarii sprzętu, dużej
absencji załogi Partnera i innych przypadków losowych mogących mieć wpływ na
zachow
anie ciągłości realizowanego zadania przez Partnera
. Zatem co do zasady pełny
zakres przedmiot
u zamówienia ma realizować TRANS-KOM.
Jednocześnie okolicznością przyznaną przez Zamawiającego i Przystępującego jest
to, że tylko lider Konsorcjum posiada wpis do rejestru w zakresie wszystkich rodzajów
odpadów wskazanych przez Zamawiającego w SWZ. Członek Konsorcjum natomiast nie
posiada wpisu w zakresie kodu odpadu o symbolu 20 01 21* (lampy fluorescencyjne i inne
od
pady zawierające rtęć).
W ocenie Izby nie ulega wątpliwości, że skoro TRANS-KOM ma realizować przedmiot
zamówienia w całym zakresie przedmiotowym, to powinien spełniać ww. warunek udziału
w
postępowaniu w odniesieniu do wszystkich rodzajów odpadów wymaganych przez
Zamaw
iającego. Powyższe wynika wprost z art. 117 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym
warunek
dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej
jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z konsorcjantów posiada ww.
uprawnienia,
z tym jednak zastrzeżeniem, że ten właśnie konsorcjant zrealizuje usługi, do
których wykonania uprawnienia są wymagane. Ww. przepis nie pozostawia zatem
wątpliwości, że warunek musi być spełniany przez tego z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, który będzie wykonywał zakres przedmiotu
zamówienia wymagający posiadania uprawnień. Jakkolwiek przepis ten pozwala na łączenie
po
tencjału konsorcjantów (co jest o tyle uzasadnione, że nie każdy z konsorcjantów musi
realizować zakres, do którego konieczne jest posiadanie uprawnień), to jednak ściśle wiąże
Sygn. akt KIO 3499/21

tę możliwość z podziałem zadań między wykonawców. Innymi słowy, nie każdy
z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi posiadać
uprawnienia wymagane prze
z Zamawiającego, musi je jednak posiadać ten z nich, który
będzie realizował zakres wymagający posiadania uprawnień. Wobec powyższego chybiona
jest argumentacja Zamawiającego i Przystępującego, którzy twierdzili, że spełnianie warunku
udziału w postępowaniu przez lidera Konsorcjum jest wystarczające. Przyjęcie tego
stanowiska mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której zamówienie będzie w praktyce
realizowane przez podmiot nieposiadaj
ący stosownych uprawnień.
Ponadto, chybione jest stanowisko, jakoby warunek
udziału w postępowaniu należało
u
znać za wykazany z tego powodu, że obydwa podmioty będą wykonywać zamówienie. Po
pierwsze
– zgodnie ze złożonym oświadczeniem udział lidera Konsorcjum w wykonywaniu
zamówienia ma mieć charakter awaryjny, pod drugie – nawet gdyby obaj konsorcjanci mieli
wykon
ywać całość zamówienia, to powinni posiadać uprawnienia do prowadzenia
działalności w odniesieniu do pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
Dalej wskazać należy, że o wykazaniu spełniania warunku udziału w postępowaniu
nie
świadczy podział zadań określony w umowie Konsorcjum, którą Przystępujący załączył
do
zgłoszenia przystąpienia. Abstrahując od faktu, że Zamawiający nie dysponował tą
umową oceniając spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskazać należy, że wnioski,
jakie wyprowadza z tej
umowy Przystępujący są sprzeczne z treścią oświadczenia
złożonego na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. Przystępujący wskazywał, że zgodnie
z po
działem zadań określonym w § 5 ust. 1 umowy, odbiór elektroodpadów miałby być
wykonywany przez lidera Konsorcjum.
Powyższe w żadnej mierze nie wynika z załączonego
do oferty oświadczenia określającego usługi, które będą wykonywać poszczególni
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Tym samym umowa
Kon
sorcjum nie może stanowić podstawy do uznania, że TRANS-KOM nie będzie
wykonywał usług, co do których realizacji nie posiada stosownych uprawnień. W tej sytuacji
na marginesie jedynie wskazać należy, że nie zostało wykazane, aby usługi dotyczące
odpadów, które zgodnie z § 5 ust. 1 umowy miałby odbierać lider Konsorcjum (płyty CD,
tonery, telefony,
ładowarki, baterie i żarówki), były odpadami wyczerpującymi zakres
odpadów o kodzie 20 01 21*.
Podsumowując należy stwierdzić, że Przystępujący nie wykazał spełniania warunku
udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. 5 pkt 2 ppkt 2 lit. a SWZ.
Jednocześnie zauważenia wymaga, że żądanie odrzucenia oferty Przystępującego
jest na obecnym etapie postępowania przedwczesne, Przystępujący bowiem nie był
wz
ywany do uzupełnienia dokumentów w powyższym zakresie na podstawie art. 128 ust. 1
Sygn. akt KIO 3499/21

ustawy Pzp. Przepis ten stanowi, że jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1, podmio
towych środków dowodowych, innych dokumentów lub
oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy,
zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, chyba że: 1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub
poprawienie lub 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Złożenie
podmiotowych środków dowodowych, które nie potwierdzają spełniania warunków udziału
w
postępowaniu mieści się w dyspozycji powyższego przepisu, a jego zastosowanie jest
obowiązkiem Zamawiającego, od którego wyjątki zostały określone w tym przepisie. Nie jest
zatem dopuszczalne odrzucenie oferty bez uprzedniego
umożliwienia wykonawcy
przedstawienia prawidłowych dokumentów. Wobec powyższego Izba nakazała
Zamaw
iającego skierowanie do Przystępującego wezwania w trybie art. 128 ust. 1 ustawy
Pzp.

W ocenie Izby
spełnianie warunku udziału w postepowaniu określonego w rozdz. 5
ppkt 4 lit. a z
ostało przez Przystępującego wykazane.
W tym zakresie b
ezsporne jest, że Przystępujący, wykazując spełnianie ww. warunku
udziału w postępowaniu powołał się na doświadczenie lidera Konsorcjum. Wskazać jednak
należy, że w odniesieniu do tego warunku Zamawiający określił w SWZ sposób spełniania
warunku udz
iału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, stanowiąc w rozdz. 5 pkt 2 SWZ, że w odniesieniu do warunku dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez
Wykonawców
. W ocenie Izby powyższe oznacza, że zgodnie z decyzją Zamawiającego, dla
wykazania spełniania tego warunku wystarczające jest że każdy z konsorcjantów spełnia go
częściowo lub że warunek spełnia tylko jeden z nich. Zamawiający postanowił, że jego
spełnianie będzie oceniane dla całego Konsorcjum łącznie. Zatem nawet w sytuacji, gdy to
członek Konsorcjum ma wykonywać pełen zakres zamówienia, doświadczenie lidera
Konsorcjum
mogło być zgodnie z SWZ przedstawione na potwierdzenie spełniania warunku
udziału w postępowaniu. W ocenie Izby tak właśnie mieli prawo rozumieć ww. postanowienie
wykonawcy przystępujący do udziału w przetargu. W przeciwnym razie, tj. gdyby
Zamawiający zamierzał oceniać spełnianie warunku w taki sposób, że wykazać się
doświadczeniem musi ten z wykonawców, który będzie realizował usługi, ww. postanowienie
nie miałoby żadnego sensu. Ocena spełniania warunku przy braku tego postanowienia
odbywałaby się na zasadach określonych ustawowo.
Sygn. akt KIO 3499/21

Jakkolwiek zasadą wynikającą z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp jest to, że doświadczenie
poszczególnych wykonawców nie jest przekazywane pomiędzy nimi w ramach konsorcjum,
a
wymaganym doświadczeniem powinien legitymować się ten z konsorcjantów, który będzie
r
ealizował usługi, do których wykonania to doświadczenie jest potrzebne, to – w ocenie Izby
– na etapie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu nie można pominąć
określonych przez Zamawiającego zasad oceny spełniania warunku przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niezależnie bowiem od oceny
prawidłowości takiego postanowienia SWZ, wskazać należy, że wykonawcy podejmowali
decyzję o udziale w postępowaniu kierując się ustanowionymi przez Zamawiającego
wymaganiami, w tym dot
yczącymi zasad oceny spełniania warunków przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Ignorowanie tych zasad przy ocenie
spełniania warunków godziłoby w zasadę przejrzystości postępowania, jak również mogłoby
prowadzić do naruszenia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
W tej sytua
cji należało uznać, że Przystępujący wykazał spełnianie warunku
dotyczącego doświadczenia w sposób określony przez Zamawiającego w SWZ. Brak zatem
było podstaw do stwierdzenia zasadności zarzutów odwołania w tym zakresie.

Wobec powyższego orzeczono, jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557, art. 574
i art. 575 ustawy z 1
1 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu
o przepisy
§ 5 pkt 1 i 2 lit. b oraz § 7 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady
M
inistrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów
postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwo
łania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437), stosownie do wyniku postępowania obciążając
kosztam
i postępowania Zamawiającego w części 1/2 i Odwołującego w części 1/2,
w z
wiązku z tym, że spośród dwóch zarzutów odwołania jeden zarzut okazał się zasadny.
Na koszty postępowania odwoławczego składał się uiszczony przez Odwołującego
wpis w wys
okości 15.000,00 zł oraz koszty poniesione przez Odwołującego z tytułu
zastępstwa przed Izbą w kwocie 3.600,00 zł i z tytułu dojazdu na rozprawę w kwocie 125,10
zł, a także koszty poniesione przez Zamawiającego z tytułu zastępstwa przed Izbą w kwocie
3.600
,00 zł oraz z tytułu dojazdu na rozprawę w kwocie 750,35 zł (razem 23.075,45 zł).
P
onieważ Odwołujący odpowiada za koszty postępowania do wysokości 11.537,72 zł
(23.075,45 x 1/2),
Izba zasądziła od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 7.188 zł,
stanow
iącą różnicę pomiędzy kosztami poniesionymi dotychczas przez Odwołującego
Sygn. akt KIO 3499/21

a kosztami p
ostępowania, za jakie odpowiada w świetle jego wyniku, po zaokrągleniu w górę
do pełnych złotych.
Izba nie zasądziła kosztów postępowania na rzecz Przystępującego. Niezależnie od
teg
o, że spis kosztów został przez niego złożony po zamknięciu rozprawy (10 grudnia 2021
r.)
, wskazać należy, że stosownie do przepisów ww. rozporządzenia sprawie szczegółowych
rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu
pobierania wpisu od odwo
łania, brak jest podstaw do zasądzenia kosztów postępowania na
rzecz Przystępującego w sytuacji, gdy rozpoznanie sprawy nie było wynikiem sprzeciwu
wobec uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów przedstawionych w odwołaniu.

Przewodnicz
ący:
..........................
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie