eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 3555/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-12-20
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 3555/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2021 r. w Warszawie
odwołania wniesionego
do Pr
ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 grudnia 2021 r. przez wykonawcę Skamex
Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi,

w postępowaniu prowadzonym przez Wojskowy Instytut Medyczny z siedzibą
w Warszawie
,
przy udziale wykonawcy Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.
k. z siedzibą w Zabrzu
,
z
głaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,


orzeka:
1. Uw
zględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu, w zakresie pakietu 35 poz. 23:
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, odrzucenie oferty wykonawcy
Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.
k. z siedzibą w Zabrzu na podstawie art. 226 ust.
1 pkt 5 ustawy Pzp oraz
powtórzenie czynności badania i oceny ofert;
2. Kosztami post
ępowania obciąża Wojskowy Instytut Medyczny z siedzibą w Warszawie i:
2.1.
zalicza w poczet
kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego
tytułem wpisu od odwołania,
2.2.
zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 18 600 zł 00 gr
(słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy), stanowiącą
uzasadnione koszty strony
poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz
wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejszy wyrok – w terminie 14 dni
od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewod
niczący:
.............................


Sygn. akt KIO 3555/21U z a s a d n i e n i e


Zamawiający – Wojskowy Instytut Medyczny z siedzibą w Warszawie – prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego
postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Dostawa
rękawic jednorazowych, kompresów, opatrunków oraz innych wyrobów i produktów
medycznych.

Wartość zamówienia przekracza progi unijne. Ogłoszenie o zamówieniu
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 10 marca 2021 r. pod nr
2021/S 048-120038.
W dniu 6 grudnia 2021 r. wykonawca Skamex Sp. z o.o. w
niósł odwołanie wobec
zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy Zarys International Group Sp. z o.o. w zakresie
pakietu 35 poz. 23.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów:
1)
art. 226 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 104-107 ustawy Pzp, poprzez bezpodstawne
zaniechanie odrzucenia oferty Zarys International Group Sp. z o.o.;
2)
art. 107 ust. 2 i 4 w zw. z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez
uznanie za prawidłowe
uzupełnienia i modyfikacji oferty złożonej przez ww. wykonawcę;
3)
art. 239 ust. 1 i 2 ustawy w zw. z art. 223 i art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, poprzez
wybór oferty Zarys oraz zaniechanie wyjaśnienia treści oferty, mimo uzasadnionych
wątpliwości co do zgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego;
4)
art. 16 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
poprzez prowadzenie postępowania w sposób sprzeczny
z zasada
mi przejrzystości oraz uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: dokonania czynności ponownej
oceny ofert spółki Zarys w zakresie pakietu nr 35 poz. 23, odrzucenia oferty tego wykonawcy
i dokonania
ponownej czynności oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego.
Odwołujący wskazał, że przedmiot postępowania został podzielony na części,
a w zakres pakietu nr 35 poz. 23
(której dotyczy przedmiotowe odwołanie) wchodził
asortyment w postaci rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych. W toku tego
postępowania, w związku z jego wynikiem z dnia 24 września 2021 r. zostało już raz złożone
odwołanie (sygn. akt: KIO 2947/21). Zamawiający pismem z 18 października 2021 r.
unieważnił czynność oceny ofert i decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty. W związku
z
powyższym Odwołujący Skamex cofnął odwołanie w sprawie sygn. akt: 2947/21 jako
pozbawione substratu zaskarżenia. W toku kolejnych czynności Zamawiający dokonał
ujawnienia dokumentów zastrzeżonych przez wykonawcę Zarys jako tajemnicy
Sygn. akt KIO 3555/21

pr
zedsiębiorstwa, a także wezwał ww. wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty (pismo z 27
października 2021 r.). W odpowiedzi na wezwanie, w dniu 2 listopada 2021 roku wykonawca
Zarys przedstawił wyjaśnienia oraz przesłał nowe dokumenty przedmiotowe (Raport

inspekcji z 9 sierpnia 2021 roku
dla rozmiarów S,M,L,XL) oraz próbki rękawic w rozmiarach
S i M
. W udzielonych wyjaśnieniach wykonawca Zarys wskazał na błędne uprzednie
przesłanie wraz z ofertą próbek innych rękawic niż obecnie przesłane i usprawiedliwił ten fakt
„pomyłką logistyczną” polegającą na przedstawieniu wraz z ofertą innego produktu
(poprzedniej wersji produktu). Wykonawca Zarys s
twierdził jednocześnie, że przedmiotem
oferty obecnie s
ą rękawice w nowej wersji, wyprodukowane po październiku 2021 r.
Zamawiający kolejnym pismem wezwał ponownie wykonawcę Zarys do wyjaśnienia treści
oferty (pismo z 8 listopada 2021 r.). W odpowiedzi na wezwanie, w dniu 10 listopada 2021
wykonawca Zarys przedstawił wyjaśnienia oraz przesłał po oraz kolejny nowe dokumenty
przedmiotowe (Raport inspekcji z
15 września 2021 r.) potwierdzające wcześniejsze
oświadczenia o zmianie przedmiotu oferty.
Odwołujący podał, że w ramach pakietu 35 poz. 23 Zamawiający wymagał
zaoferowania następującego towaru:
Rękawiczka diagnostyczna (wyrób medyczny), niejałowa, nitrylowa bezpudrowa dostępność
rozmiarów: "xs"; "s"; "m"; "l"; "xl". Wewnętrzna strona rękawic zapewniająca właściwe
nak
ładanie rękawic na dłoń. Wykończenie mankietu równomiernie rolowane, powierzchnia
lekko teksturowana dopuszcza się wyłącznie na palcach lub na całej powierzchni, kształt
uniwer
salny pasujący na lewą i prawą dłoń. Brak pękania rękawic przy nakładaniu oraz
w trakci
e wykonywania czynności pielęgniarskich i diagnostycznych – odporność na
rozerwanie min. 7,0N po starzeniu.
Miękkie elastyczne. Grubość dla pojedynczej ścianki
w
najcieńszym miejscu minimum 0,05mm z wyłączeniem palców =/> 0,09mm (dopuszcza się
na palcach m
in. 0,10±0,02 mm). Minimalna długość rękawicy: 240mm. Rękawice spełniające
normę: EN 455-1-2-3-4; PN-EN 420+a1:2012 lub PN-EN 420+a1:2009. AQL max. 1,5 dla
produktu finalnego (po zapakowaniu). Bez zawartości protein. Rozciągliwość min. 500% po
starzeniu.
Z
amawiający dopuszcza rękawice posiadające parametr rozciągliwości na rozerwanie po
starzeniu min. 400%. P
od warunkiem posiadania przez nie znacznie wyższego od
wymaganego
parametru siły zrywu tj.; przed starzeniem min. 9,25 N, po starzeniu min. 8,15
N, zap
ewniając jednocześnie wysoką elastyczność rękawic. CPV: 18424300-0 LA23-9

Wykonawca Zarys zaoferował rękawice diagnostyczne nitrylowe marki easyCARE
(numer katalogowy RNB-X-
100, gdzie X oznacza rozmiar rękawic). Jednocześnie
Sygn. akt KIO 3555/21

w
niniejszym postępowaniu Wykonawca Zarys wraz z ofertą złożył próbki rękawic. Złożone
próbki rękawic oznaczone były numerami LOT: 772011017N oraz, 772011018N.
Odwołujący podniósł, że dysponuje raportem z inspekcji dla rękawic easyCARE nitrile
o numerach LOT
tożsamych ze złożonymi w niniejszym postępowaniu próbkami. Raport ten
został przedstawiony przez spółkę Zarys w innym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
Stwierdził, że z załączonego raportu wynika jasno, że rękawice zaoferowane
przez spółkę Zarys, których próbki złożono w niniejszym postępowaniu, nie spełniają
wymagań Zamawiającego w zakresie parametru 7 N – ze złożonego raportu wynika bowiem,
że rękawice poza rozmiarem S nie osiągają minimum wymaganego przez Zamawiającego.
W ocenie Odwołującego zaoferowane przez Wykonawcę Zarys rękawice nie
spełniają wymagań Zamawiającego, w związku z czym na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5
ustawy Pzp oferta wykonawcy Zarys podlega odrzuceniu.
Odwołujący wskazał, że zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie
złożonych wraz z ofertą dokumentów, w tym wymaganych przedmiotowych środków
dowodowych, w tym: materiały informacyjne (karty danych technicznych, katalogi, prospekty
itp.), w których zaleca się wskazanie wymaganych cech, próbki towaru w ilości określonej
w cz
ęści „Próbki” niniejszego załącznika [zał. nr 4 -przyp. SKAMEX] (nie dot. Pakiety Nr
35/3, 35/6, 35/12, 35/13).
Zamawiający pierwotnie odmówił udostępnienia przedmiotowych
środków dowodowych w postaci kart katalogowych/technicznych z uwagi na objęcie tych
dokumen
tów tajemnicą przedsiębiorstwa na wniosek Wykonawcy Zarys. Odwołujący
w
pierwszym odwołaniu (sygn. akt: 2947/21) podniósł, że działanie takie jest niezgodne
z
orzecznictwem KIO, zgodnie z którym dokumenty takie jak karty techniczne produktów nie
spe
łniają przesłanek określonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zatem nie
mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, jak zrobił to Zamawiający.
Odwołujący podał, że w toku postępowania zakończonego wynikiem z 24 września
2021 r., w odniesieniu do
którego zostało już raz złożone odwołanie, Odwołujący informował
Zamawiającego o nieprawidłowościach polegających na zaniechaniu i niewezwaniu
wykonawcy
Zarys do wyjaśnień i nieskorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do
żądania wyjaśnień dotyczących treści oferty oraz przedmiotowych środków dowodowych.
W toku
kolejnych czynności dokonanych przez Zamawiającego po unieważnieniu
wyniku z
24 września 2021 r. wezwał on wykonawcę Zarys do wyjaśnienia treści oferty
(pismo z
27 października 2021 r.). W wezwaniu wskazano, że załączona do oferty karta
techniczna stoi w sprzeczności z Raportem inspekcji (data raportu 14.11.2020r.)
przekazanym Zamawiającemu przez Odwołującego Skamex, który dotyczył identycznych
próbek, z tymi które zostały załączone do oferty wykonawcy Zarys. Raport inspekcji dotyczył
Sygn. akt KIO 3555/21

niezgodności oferty Zarys w zakresie oferowanych rękawiczek w rozmiarze M i złożonych
jako próbka. Nadmienić należy, że Zamawiający wymagał zaoferowania pełnego zakresu
rozmiarów, tj. XS, S, M, L, XL, a z załączonego raportu wynika, że wyłącznie rozmiar
S
spełniał wymagania zamawiającego, podczas gdy wszystkie inne nie osiągały siły
zrywania po starzeniu na poziomie min. 7N.
W odpowiedzi na wezwanie, w dniu 2 listopada 2021 r. wykonawca Zary
s przedstawił
wyja
śnienia oraz przesłał nowe dokumenty przedmiotowe (Raport inspekcji z 9 sierpnia 2021
r.) oraz nowe
próbki rękawic (de facto pochodzące z produkcji z 12 sierpnia 2021 r., rozmiar
S LOT 762108012N, rozmiar M LOT 762108011N)
, które posiadają 5 letni okres ważności,
podczas
gdy rękawiczki zaoferowane pierwotnie w ofercie, wg karty technicznej oraz opisu
na opakowaniach dat produkcji i dat ważności, posiadały 3 lata ważności. W udzielonych
wyjaśnieniach wykonawca Zarys wskazał na błędne przesłanie wraz z ofertą próbek innych
rękawic niż przesłane z wyjaśnieniami i usprawiedliwił ten fakt „pomyłką logistyczną”
polegającą na przedstawieniu wraz z ofertą innego produktu (poprzedniej jego wersji).
Wykonawca Zarys stwierdził jednocześnie, że przedmiotem oferty obecnie są rękawice
w nowej wersji (wyprodukowane p
o październiku 2021 r. oraz przedstawił raport inspekcji
z 9 sierpnia 2021 r.
Odwołujący podkreślił, że zgodnie z taką informacją rękawice te nie
istniały w momencie otwarcia ofert, tj. 4 maja 2021 r.
Dalej Odw
ołujący wskazał, że Zamawiający kolejnym pismem wezwał wykonawcę
Zarys do
wyjaśnienia treści oferty (pismo z 8 listopada 2021 r.). W wezwaniu wskazano, że
załączony do wyjaśnień z 2 listopada 2021 r. Raport inspekcji nie dotyczył oferowanej
rękawiczki o nr katalogowym RNB-XS-100 (rozmiar XS), badanie nie było reprezentatywne
a także nie wykazano spełnienia parametru granicznej siły zrywu na poziomie minimum 7N.
W odpowiedzi na wezwanie, w dniu 10 listopada 2021 wykonawca Zarys prze
dstawił
wyjaśnienia oraz przesłał kolejne dokumenty przedmiotowe (Raport inspekcji z dnia 15
września 2021 roku).
Odwołujący podniósł, że odmiennie niż w przypadku podmiotowych środków
dowodowych (art. 128 Pzp), gdzie uzupe
łnianie dokumentów i oświadczeń podmiotowych
jest obligatoryjnym ustawowym nakazem dla zamawiaj
ącego, przedmiotowych środków
dowodowych, co do zasady, nie uzupe
łnia się. Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 Pzp
mo
że jednak zamieścić w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia (np.
w SWZ) informacje,
że przedmiotowe środki dowodowe będą podlegały uzupełnieniu.
W takim przypadku uzupe
łnianie przedmiotowych środków dowodowych będzie obligatoryjne
dla zamawiaj
ącego. Zamawiający ma obowiązek wezwania o dokument przedmiotowy tylko
wtedy, gdy przewidzi tak
ą możliwość w ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. Zdaniem
Odwołującego, czynności Zamawiającego zostały dokonane w z naruszeniem ustawy prawo
Sygn. akt KIO 3555/21

zamówień publicznych. Art. 107 ust. 2 Pzp przewiduje, że uzupełnieniu mogą podlegać
wyłącznie niezłożone lub złożone, ale niekompletne przedmiotowe środki dowodowe.
Zamawi
ający, który przewidział możliwość uzupełniania przedmiotowych środków

dowodowych, będzie zobowiązany w przedmiocie tego uzupełnienia wyłącznie do zażądania
od wykonawcy: 1
) złożenia przedmiotowego środka dowodowego, który nie został złożony,
2)
uzupełnienia części złożonego dokumentu o brakującą (niezłożoną) część. Art. 107
ustawy Pzp
nie upoważnia natomiast do wezwania o poprawienie złożonego dokumentu,
jeśli budzi on jego wątpliwości lub nie potwierdza, że dostawy, usługi lub roboty budowlane
ofer
owane przez wykonawcę spełniają wymogi zamawiającego. Wezwanie o uzupełnienie
jest wezwaniem jednokrotnym w obrębie tego samego przedmiotowego środka
dowodowego.
Jeżeli braki w obrębie dokumentów przedmiotowych nie zostały usunięte
(pomimo skorzystania z normy art. 107 ust. 2 ustawy Pzp) lub dokumenty przedmiotowe
zawiera
ją błędy, w tym nie potwierdzają okoliczności, jakich zamawiający wymagał od
dokumentu, oferta, do której załączone zostały takie dokumenty, podlega odrzuceniu na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c).

Odwołujący podniósł, że art. 107 ust. 3 ustawy Pzp kreuje katalog wyjątków, których
ziszczenie się skutkuje niemożnością lub nie celowością wezwania o uzupełnienie
bra
kującego przedmiotowego środka dowodowego. Przepis wprowadza bezwzględny zakaz
uzupełniania środków dowodowych, które potwierdzają zgodność oferty z cechami lub
kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert. Przykładowo, jeżeli zamawiający
wska
że, że parametry techniczne produktu będą jednym z kryteriów oceny ofert i zażąda
celem ich potwierdzenia dokumentu przedmiotowego w postaci dokumentacji technicznej
producenta, to wykonawca, nie załączając dokumentacji technicznej produktu, narazi się,
w zale
żności od stanu faktycznego, na odrzucenie oferty lub nieprzyznanie mu punktów
w ramach tego kryterium oceny ofert, taki dokument nie podlega
bowiem uzupełnieniu.
Tymczasem w wyniku udzielonych wyjaśnień doszło do przedłożenia de facto nowej oferty
na
produkt nie objęty pierwszą ofertą złożoną w terminie i zbadany co do spełniania
wymogów SWZ dopiero po terminie składania ofert. Obecnie, zgodnie z kolejnymi
wyjaśnieniami wykonawcy Zarys przedmiotem oferty jest produkt nieistniejący w chwili
składania oferty, czyli w dniu 4 maja 2021, natomiast w chwili składania ofert produkt nie
spełniał wymogów SWZ.
Odwołujący podniósł, że Zarys na wezwanie do wyjaśnień w zakresie złożonych
przedmiotowych środków dowodowych Zamawiającego dwukrotnie uzupełniał przedmiotowe
środki dowodowe, choć można je uzupełniać tylko jeden raz. Nastąpiło to pomimo braku
podstaw do ich uzupełnienia, gdyż pierwotnie dostarczone dokumenty i próbki były
kompletne. Ponadto w
ykonawca pomimo braku wezwania uzupełnił próbki, choć były one już
Sygn. akt KIO 3555/21

wcześniej złożone, przez co zmienił przedmiot zamówienia i zaoferował produkt nieistniejący
w chwili składania ofert.
W ocenie Odwołującego w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, dokonując
badania zgodności treści ofert z treścią SWZ dla pakietu nr 35 poz. 23, dokonał tych
cz
ynności w sposób naruszający podstawowe przepisy ustawy Pzp, zawarte odpowiednio
w art. 16 pkt 1 i 2 oraz 226 ust. 1
pkt 5 w związku z art. 105-107, gdzie ustawodawca
zobowiązał Zamawiającego do traktowania na równych zasadach wszystkich wykonawców
ubiegaj
ących się o udzielenie zamówienia publicznego, jak również wykonawców, którzy
złożyli ważne oferty. Ustawodawca zobowiązał także Zamawiającego do stosowania przy
wyborze oferty najkorzystniejszej wyłącznie zasad, warunków, wymagań w sposób określony
w przepisach ustawy Pzp oraz odpowiednio zapisach
SWZ, czego nie można stwierdzić
analizując przedmiotowe postępowanie, a w szczególności poprzez wybór oferty spółki
Zarys.
Zamawiający, w pisemnej odpowiedzi na odwołanie, wniósł o oddalenie odwołania
w
całości.

Na podstawie dokumentacji przedmiotowego post
ępowania oraz biorąc pod
uwag
ę stanowiska stron, Izba ustaliła i zważyła, co następuje:

W związku z tym, że postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostało
w
szczęte po 1 stycznia 2021 r., jest ono prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia
11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), stosownie
do art. 1 ustawy z 11 w
rześnia 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2
020 z późn. zm.).
Izba ustal
iła, że Odwołujący spełnia określone w art. 505 ust. 1 nowej ustawy Pzp
pr
zesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia,
a naruszenie przez Zama
wiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować poniesienie
przez niego szko
dy polegającej na nieuzyskaniu zamówienia.
Do p
ostępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego skutecznie przystąpił
wykonawca Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k..
Izba stwierdziła, że ww. wykonawca
przystąpienie do postępowania w ustawowym terminie, wykazując interes w rozstrzygnięciu
odwołania na korzyść Zamawiającego.
Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Sygn. akt KIO 3555/21

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ Zamawiający określił następujące wymagania
dla pakietu 35 poz. 23:
Rękawiczka diagnostyczna (wyrób medyczny), niejałowa, nitrylowa bezpudrowa dostępność
rozmiarów: "xs"; "s"; "m"; "l"; "xl". Wewnętrzna strona rękawic zapewniająca właściwe
nakładanie rękawic na dłoń. Wykończenie mankietu równomiernie rolowane, powierzchnia
lekko teksturowana dopuszcza się wyłącznie na palcach lub na całej powierzchni, kształt
uniwer
salny pasujący na lewą i prawą dłoń. Brak pękania rękawic przy nakładaniu oraz
w trakci
e wykonywania czynności pielęgniarskich i diagnostycznych – odporność na
rozerwanie min. 7,0N po starzeniu.
Miękkie elastyczne. Grubość dla pojedynczej ścianki
w
najcieńszym miejscu minimum 0,05mm z wyłączeniem palców =/> 0,09mm (dopuszcza się
na palcach m
in. 0,10±0,02 mm). Minimalna długość rękawicy: 240mm. Rękawice spełniające
normę: EN 455-1-2-3-4; PN-EN 420+a1:2012 lub PN-EN 420+a1:2009. AQL max. 1,5 dla
produktu finalnego (po zapakowaniu). Bez zawartości protein. Rozciągliwość min. 500% po
starzeniu.
Z
amawiający dopuszcza rękawice posiadające parametr rozciągliwości na rozerwanie po
starzeniu min. 400%. P
od warunkiem posiadania przez nie znacznie wyższego od
wymaganego
parametru siły zrywu tj.; przed starzeniem min. 9,25 N, po starzeniu min. 8,15
N, zap
ewniając jednocześnie wysoką elastyczność rękawic. CPV: 18424300-0 LA23-9

W rozdz. 8 SWZ Zamawiający zamieścił następujące postanowienia dotyczące
przedmiotowych
środków dowodowych:
1.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego
wymagania
, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w załączniku nr 4 do swz.
2.
Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie wykonawcę
do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Wezwania do ich złożenia lub
uzupełnienia nie stosuje się, jeżeli przedmiotowe środki dowodowe służą do oceny
punktowej zgodnie z opisem kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia
przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania.

W załączniku nr 4 do SWZ Zamawiający żądał złożenia dla wszystkich pakietów
następujących środków dowodowych:

Lp.
Opis wymagania lub kryterium oceny
Rodzaj Punktacja
Przedmiotowe środki

Sygn. akt KIO 3555/21

dowodowe
1.

Oferowany towar posiada dokumenty
dopuszczające do obrotu i używania
zgodne z wymaganiami określonymi w
ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175 ze
zm.) -
dot. Pakietów Nr 1, 2, 3, 4, 5 (poz. 1,
2), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 23, 24 (poz. 1, 2, 3, 4, 6),
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1,
35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8,
35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14,
35/15, 35/16, 35/17, 35/19, 35/20, 35/21,
35/22; 35/23, 35/24, 35/25, 35/26, 35/27.
wym
óg
0 pkt
oświadczenie wykonawcy
o dopuszczeniu oferowanego
towaru do obrotu i używania
zgodnie z ustawą określoną
przez z
amawiającego (dla
każdego oferowanego towaru
podać: numer pakietu, numer
pozycji w pakiecie, usta
wę)
2.

Termin ważności oferowanego towaru w
dniu dostawy: minimum 12 miesięcy.
wymóg
0 pkt
zobowiązanie wykonawcy
złożone na „Formularzu oferty”
-
Załącznik Nr 1 do swz, pkt 11
ppkt c)
3.

Oferowany towar posiada cechy określone
w szczegółowym opisie przedmiotu
z
amówienia - Załącznik Nr 3 do swz.
wymóg
0 pkt
a)
materiały informacyjne
(karty danych technicznych,
katalogi, prospekty, itp.), w
których zaleca się
wskazanie wymaganych
cech
b)
próbki towaru w ilości
określonej w części „Próbki”
niniejszego załącznika do
swz (nie dot. Pakiety Nr
35/3, 35/6, 35/12, 35/13)
Przystępujący zaoferował rękawice diagnostyczne nitrylowe marki easyCARE (nr
katalogowy RNB-X-100)
, załączając do oferty złożył próbki rękawic, oznaczone numerami
LOT: 772011017N i 772011018N.
Pismem z 27 pa
ździernika 2021 r. Zamawiający wezwał Przystępującego, na
podstawie art.
107 ust. 4 ustawy Pzp, do wyjaśnienia wątpliwości dotyczących
zaoferowanych rękawic. Zamawiający wskazał:
a)
(...)
b)
Zgodnie ze złożoną przez Państwa (wraz z ofertą) Kartą techniczną „TD-49 easyCARE
nitrile Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe” (Załącznik Nr 6 do punktu 1 pp.
1.1 Wydanie III z dnia 2021.03.10) oferowane
rękawice o nazwie „easyCAREnitrrile”
o numerach katalogowych RNB-XS-100, RNB-S-100, RNB-M-100, RNB-L-100, RNB-XL-
100
wypełniają wymagania w zakresie odporności na rozerwanie, która wynosi min.
7,1 N przed starzeniem i po starzeniu.

c)
W toku postępowania o zamówienie publiczne Wykonawca Skamex Sp. z o.o. S.J.
wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt: KIO 2947/21) załączając

Sygn. akt KIO 3555/21

„Raport inspekcji” (DZDO-01 01470/04/20/AK z dnia 2020.11.14) dla złożonych przez
Państwa próbek oferowanych rękawic o numerze LOT 772011017N (nr katalogowy
RNB-S-100
), który poddał pod wątpliwość posiadanie wymaganej odporności na
rozerwanie
ponieważ w przeprowadzonym badaniu siła przy zerwaniu po postarzeniu
(wartość mediany) dla poszczególnych rozmiarów wynosi:


dla rozmiaru XS
– 6,80N;


dla rozmiaru S
– 7,17N;


dla rozmiaru M
– 6,60N;


dla rozmiaru L
– 6,21N;


dla rozmiaru XL
– 6,75N.

d)
W wyniku ponownego badania
Państwa oferty potwierdzono, że w/w „Raport inspekcji”
odnosi się do następujących próbek towaru:


dla rozmiaru „S” o numerze katalogowym RNB-S-100 (LOT 772011017N),

dla rozmiaru „M” o numerze katalogowym RNB-M-100 (LOT 772011018N).
W odpowiedzi na powyższe wezwanie Przystępujący wyjaśnił:
(...)
firma ZARYS jako producent wyrobów medycznych dąży do podniesienia jakości
oferowanych produktów w tym zaoferowanych rękawic w pakiecie 35/23. Na dzień składania
ofert firma ZARYS była w trakcie podnoszenia parametrów technicznych oferowanych
rękawic w tym siły zrywu, co potwierdza załączone pismo.
Proces ma charakter etapowy, na co wpływ mają oddzielne linie produkcyjne, a co za tym
idzie w stosownym okresie przejściowym oraz do momentu upłynięcia terminu przydatności,
na rynku mogą występować rękawice w obu wariantach sprzed i po aktualizacji, co
producent rozróżnia stosownymi numerami serii.
W wyni
ku pomyłki logistycznej, jako próbki zostały błędnie przedłożone rękawice
w poprzednim warian
cie, ze starszych stanów magazynowych, a raport inspekcji załączony
przez firmę Skamex potwierdzał parametry do wyprodukowanej wtedy partii.
Niemniej jednak do ty
tułowego postępowania zostały w pełni zaoferowane rękawice po
aktualizacji, o parametrach zgo
dnych z wymaganiami Zamawiającego i dostarczoną
dokumentacją, tj. 7N.
Celem
stosownych wyjaśnień i potwierdzenia zgodności oferowanych wyrobów
przedkładamy poprawne próbki oraz właściwy dla nich raport do wyprodukowanej serii.
Należy dodać iż wszystkie partie produktu wyprodukowane po październiku 2021 posiadają
podniesione param
etry techniczne w tym siłę zrywu.

Sygn. akt KIO 3555/21

Do wyjaśnień załączono ww. raport, datowany na 9 sierpnia 2021 r. (w raporcie
wskazano
jako datę produkcji 12 sierpnia 2021 r.) oraz próbki rękawic (rozmiar S LOT
762108012N, rozmiar M LOT 762108011N).
Pismem z 2 li
stopada 2021 r. Zamawiający skierował do Przystępującego kolejne
wezwanie do wyjaśnień, wskazując, że:
W wyniku
badania Państwa oferty Zamawiający podaje w wątpliwość spójność poniższych
dokumentów:


Karta techniczna
„TD-49 easyCARE nitrile Rękawice diagnostyczne, nitrylowe,
bezpudrowe” (Załącznik Nr 6 do punktu 1 pp. 1.1 Wydanie III z dnia 2021.03.10)
zawierająca dane techniczne oferowanych rękawic o nazwie „easyCARE nitrile”
i numerach katalogowych RNB-XS-100, RNB-S-100, RNB-M-100, RNB-L-100, RNB-
XL-100
, w której, w części „Właściwości fizyczne”, określono wartość siły zrywu na
poziomie minimum 7,1 N przed starzeniem i po starzeniu.


„RAPORT INSPEKCJI” o numerze DZDO-01 02960/07/21/AK z dnia 2021.08.09.
w którym potwierdza się, że określone w nim partie (dla rozmiaru „S” LOT:
762108012N w ilości 900 000 szt., dla rozmiaru „M” LOT: 762108011N w ilości
1 850
000 szt., dla rozmiaru „L” LOT: 762108010N w ilości 1 000 000 szt., dla
rozm
iaru „XL” LOT: 762108013N w ilości 450 000 szt.) oferowanych rękawic
o nazwie „easyCARE nitrile” i numerach katalogowych RNB-S-100, RNB-M-100,
RNB-L-100, RNB-XL-
100, zostały uznane za spełniające dopuszczalne wartości
graniczne określone w specyfikacjach na podstawie uzyskanych wyników przez
losowo wybrane próbki. Zgodnie z tym dokumentem parametr graniczny dla badania
„Siła przy zerwaniu po postarzeniu” został określony jako „Wymaganie: Wartość
mediany
siły zrywu ≥ 6N” i osiągnięte wyniki dla poszczególnych rozmiarów wynoszą:
-
rozmiar „S” wartość mediany 7,35
-
rozmiar „M” wartość mediany 7,28
-
rozmiar „L” wartość mediany 7,32
-
rozmiar XL” wartość mediany 7,29.
Ponadto w przedstawionym dokumencie „RAPORT INSPEKCJI” o numerze DZDO-01
02960/07/21/AK z dnia 2021.08.09:


brak jest badania dla
oferowanej rękawiczki o numerze katalogowym RNB-XS-100


wartość graniczna siły zrywu (Wymaganie) została określona jako wartość mediany
wynosząca ≥ 6N, gdzie Zamawiający wymagał MINIMUM 7N (dla najsłabszej
rękawiczki)

Sygn. akt KIO 3555/21


suma ilo
ści wszystkich serii objętych tym raportem nie pokrywa całej ilości określonej
w specyfikacji warunków zamówienia, a tym samym przy wartości granicznej siły
zrywu ustalonej na poziomie
≥ 6N nie gwarantuje spełnienia wymagania
Zamawiającego (każda rękawiczka MINIMUM 7N) na etapie realizacji umowy.

Przystępujący złożył następujące wyjaśnienia:
(...)
przedłożony raport inspekcji stanowi potwierdzenie przeprowadzenia rutynowej kontroli
każdej partii rękawic wykonanej przez laboratorium w zakresie zgodności z normą EN 455,
w
związku z czym, wartości wymagane przytoczone w pierwszych kolumnach raportu
stanowią parametry graniczne wymienione w normie EN 455. W przypadku rękawic
nitrylowych, zgodnie z pkt. 5.2.5 normy EN 455-
2 aby produkt był zgodny z normą, musi
po
siadać siłę zrywu min. 6N.
Niemniej jednak podstawowym dokumentem
określającym dane techniczne produktu
i
realnie osiągane dla każdej partii produktu wyniki jest karta techniczna, uwzględniająca
wszystkie zaoferowane rozmiary.
Należy zauważyć, iż zarówno karta techniczna jak i osiągnięte wyniki przedstawione
w raporcie z inspekcji potwierdza
ją wymaganą zgodnie z SWZ siłę zrywu większą niż 7N dla
zaoferowanego wyrobu.
Dostarczony raport inspekcji
został przedłożony w oparciu o próbki dostarczone do
Zamaw
iającego – te zostały przedłożone dla rozmiarów S i M i dla tych konkretnych serii
stanowi potwierdzenie spełnienia wymogów. W wyprodukowanym zestawie serii rękawic nie
było rozmiaru XS w związku z czym raport ich nie uwzględnia. Na rękawice w rozmiarze XS
oraz XL jest mniejsze zapotrzebowanie,
w związku z czym nie w każdym cyklu produkcyjnym
uwzględnia się powyższe rozmiary.
Tak czy inaczej, wykonawca firma Z
arys jest w stanie przedłożyć raport z inspekcji każdej
innej partii towaru, który potwierdza wymagania Zamawiającego. W załączniku raport
uwzględniający rozmiar XS.
Reasumując – potwierdzamy, iż zaoferowane rękawice w pakiecie 35/23 spełniają
wymagania Za
mawiającego w zakresie „odporności na rozerwanie min. 7,0N po starzeniu”

Do wyjaśnień Przystępujący załączył raport dla rozmiaru XS, z 15 września 2021 r.,
w
którym jako datę produkcji wskazano 14 września 2021 r.
Pismem z 26 listopada 2021 r. Za
mawiający poinformował o wyborze oferty
Przystępującego w części 35 poz. 23 zamówienia.

Sygn. akt KIO 3555/21

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, z
amawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej
treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
Art. 107 ustawy Pzp stanowi:
− ust. 1: Jeżeli zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych,
wyko
nawca składa je wraz z ofertą.
− ust. 2: Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia
lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu
o
zamówieniu lub dokumentach zamówienia.
− ust. 3: Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy
potwierdzeniu zgod
ności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny
ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega
odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
− ust. 4: Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
p
rzedmiotowych środków dowodowych.
Stosownie do art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, w
toku badania i oceny ofert zamawiający
może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz
przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187, dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Zgodnie z art. 16 ustawy Pzp, z
amawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; 2) przejrzysty; 3) proporcjonalny.
Z powyższych przepisów wynika, że oferta niespełniająca merytorycznych wymagań
określonych w SWZ podlega odrzuceniu i – z wyjątkami dotyczącymi poprawienia omyłek –
n
ie może zostać na etapie badania ofert zmieniona, w celu doprowadzenia jej treści do
zgo
dności z oczekiwaniami zamawiającego. Wszelkie uzupełnienia dokumentów czy
składane przez wykonawcę wyjaśnienia muszą mieścić się w granicach złożonej oferty
i
mogą służyć wyłącznie do wykazania prawidłowości jej treści, zakazane jest natomiast
oferowanie w
tej drodze świadczeń o innych parametrach czy właściwościach, niż
wynikające ze złożonej oferty – działanie takie godziłoby w podstawowe zasady udzielania
zamówień publicznych określone w art. 16 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
Sygn. akt KIO 3555/21

Izba stwierdziła, że rozpoznawanej sprawie Przystępujący zaoferował produkt
niespełniający wymagań Zamawiającego w zakresie parametru odporności na rozerwanie
min. 7,0N po starzeniu, a w toku
składanych przez niego wyjaśnień doszło do zmiany treści
oferty
, pod pozorem próby wykazania zgodności pierwotnego przedmiotu oferty z wymogami
SWZ.
Po pierwsze,
potwierdzają to wprost wyjaśnienia złożone przez Przystępującego,
kt
óry poinformował, że na dzień składania ofert był w trakcie podnoszenia parametrów
technicznych oferowanych rękawic oraz że w wyniku pomyłki logistycznej jako próbki zostały
przedstawione rękawice w poprzednim wariancie. Jednocześnie Przystępujący przedstawił
wraz z wyjaśnieniami nowe i – jak wskazał – poprawne próbki rękawic, nie tylko o innych
numerach seryjnych, ale
– co najważniejsze – o innych parametrach, niż próbki
przedstawione w
raz z ofertą, oraz dołączył dotyczących tych nowych próbek „Raport
inspekcji
”.
Nie za
sługuje na aprobatę stanowisko Zamawiającego i Przystępującego, zgodnie
z
którym próbki rękawic i ich numery seryjne nie mogą przesądzać o zmianie treści oferty,
gdyż nie miały one znaczenia z punktu widzenia badania parametru odporności na
rozerwanie po starzeniu
. Wskazać należy, że zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ (pkt D
tabela 1, poz. 3)
próbki rękawic były żądane dla potwierdzenia, że oferowany towar posiada
cechy określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, bez ograniczenia do tylko
niektórych parametrów. Ponadto, nawet jeśli odporność na rozerwanie po starzeniu nie była
oceniana poprzez badanie empiryczne
próbki przez Zamawiającego, to próbka, będąc
podmiotowym środkiem dowodowym mającym potwierdzać zgodność oferowanych rękawic
z wymaganiami okre
ślonymi w SWZ, pełniła także funkcję identyfikującą przedmiot oferty
i jego parametry. P
róbki rękawic nie tylko pozwalały na zweryfikowanie merytorycznej
pra
widłowości oferty, ale także konkretyzowały przedmiot tej oferty. Innymi słowy, poprzez
złożenie próbki wykonawca prezentował, jaki produkt oferuje i jakie ma on właściwości.
Oświadczenie woli wykonawcy w tym zakresie nie mogło podlegać zmianom po upływie
terminu składania ofert.
Przystępujący w złożonych wyjaśnieniach w żadnej mierze nie kwestionował, że
złożone próbki nie spełniały parametru odporności na rozerwanie min. 7,0N po starzeniu dla
w
szystkich rozmiarów. Wyjaśnienia potwierdzają, że próbki załączone do oferty były
warian
tem sprzed zmiany parametrów technicznych, a prawidłowe są próbki przedstawione
dopiero w
raz z wyjaśnieniami. Nie ma zatem wątpliwości, że oferta Przystępującego w dacie
składania ofert była niezgodna z SWZ, a niezgodność ta nie mogła zostać usunięta bez
zmiany treści oferty.
Sygn. akt KIO 3555/21

Ni
eprawidłowe jest też stanowisko, jakoby dla prawidłowości oferty nie miał
znaczenia numer seryjny
oferowanych rękawic. Mimo że w ofercie oferowany produkt został
określony tylko przez wskazanie numeru katalogowego, to próbka precyzowała przedmiot
oferty. Skoro w toku wyj
aśnień Przystępujący przedstawił inne próbki, o innych numerach
seryjnych
, a próbki te miały inne cechy niż próbki załączone do oferty, to nie sposób
t
wierdzić, że nie doszło do zmiany treści oferty.
O
niedopuszczalnej zmianie treści oferty świadczy również fakt, że raporty załączone
do
składanych przez Przystępującego wyjaśnień miały datę kilka miesięcy późniejszą niż
termin
składania ofert, a uzupełnione próbki były wyprodukowane kilka miesięcy po tej dacie.
W tej syt
uacji nie ma żadnych podstaw do przyjęcia, że w dacie składania ofert
Przystępujący mógł zaoferować produkty zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego,
zweryfikowane w wyma
gany w SWZ sposób. Przebieg postępowania świadczy raczej o tym,
że dopiero na etapie składania wyjaśnień Przystępujący był w stanie zaoferować rękawice
zgodne z SWZ
i podjął próbę dostosowania swojej oferty do ustalonych wymagań, pod
pozorem
wyjaśniania jej treści.
Ponadto z
auważenia wymaga, że nie wiadomo na jakiej podstawie Zamawiający dał
wiarę wyjaśnieniom Przystępującego, że pierwotna próbka została przedstawiona w wyniku
pomyłki logistycznej. Podstaw do takiej tezy nie można dopatrzeć się ani w treści oferty, ani
w innych okolicznościach sprawy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że uzupełniona próbka
i raporty obejmuj
ą rękawice wyprodukowane ponad trzy miesiące po dacie składania ofert,
w
związku z czym dysponowanie produktem o wymaganych parametrach w dacie składania
ofert
jest co najmniej wątpliwe.
U
stalone w toku postępowania okoliczności prowadzą do wniosku, że przedmiotem
oferty przed udziele
niem wyjaśnień i po ich złożeniu były różne rękawice, o innych
parametrach technicznych, m
imo że miały ten sam numer katalogowy. Za całkowicie
bezzasadne należy uznać twierdzenie, że jeśli numer katalogowy oferowanego produktu nie
ulega zmianie, to wykonaw
ca może po terminie składania ofert zmieniać przedmiot oferty,
deklarując dostarczenie produktów o innych cechach technicznych niż zidentyfikowane
poprzez złożenie próbki. Dopuszczenie takiej możliwości prowadziłoby do zezwolenia na
manipulowanie treścią składanych ofert, co prowadziłoby do naruszenia podstawowych
zasad udzielania zamówień publicznych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji
i
równego traktowania wykonawców.
Na koniec zauważenia wymaga, że w rozpoznawanej sprawie nie ma
rozstrz
ygającego znaczenia okoliczność, że nowe próbki rękawic i raporty inspekcji zostały
przedstawione w ramach wyjaśnień wykonawcy, a nie na wezwanie do uzupełnienia
Sygn. akt KIO 3555/21

przedmiotowego środka dowodowego na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. Podkreślić
należy, że niezależnie od tego, w jakim trybie zostały przedstawione nowe dokumenty
i
próbki, ich złożenie stanowiło w istocie zmianę treści oferty, co jest niedopuszczalne. Izba
nie podziela przy tym stan
owiska Zamawiającego, który twierdził, że nawet gdyby uznać, że
w toku post
ępowania Przystępujący dopuścił się uzupełnienia przedmiotowych środków
dowodowych a nie jedynie wyj
aśnienia treści złożonych pierwotnie przedmiotowych środków
dowodowych, to
że takie uzupełnienie byłoby uzasadnione w świetle postanowień SWZ oraz
prz
episów art. 107 ust. 2 Pzp. Odnosząc się do tego stanowiska wskazać należy, że
przewidziana przez Zamawia
jącego w rozdz. 8 pkt 2 SWZ możliwość wezwania do
uzupełnienia
przedmiotowych
środków
dowodowych
musi
być
odczytywana
z poszanowaniem zasady niezmienno
ści treści oferty. Oznacza to, że Zamawiający nie ma
podstaw do przyjęcia takiego uzupełnienia środków dowodowych, które modyfikuje
pierwotnie złożoną ofertę. W przypadku szczególnego środka dowodowego, jakim w tym
postępowaniu są próbki oferowanych rękawic, przedstawienie próbki o innych parametrach
i
innym numerze seryjnym musiało prowadzić do niedopuszczalnej zmiany treści oferty, która
nie mogłaby być usprawiedliwiana postanowieniem rozdz. 8 pkt 2 SWZ.
Pod
sumowując należy stwierdzić, że Zamawiający naruszył przepisy art. 226 ust. 1
pkt 5 w zw. z art. 223 ust. 1 i art. 16 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
. Ponieważ naruszenie to miało
istotny wpływ na wynik postępowania, doprowadzając do nieprawidłowego wyboru oferty
Przystępującego jako najkorzystniejszej, odwołanie – stosownie do art. 554 ust. 1 pkt 1
ustawy Pzp
– podlegało uwzględnieniu.

O koszt
ach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 557, art. 574
i art. 575 ustawy z 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu
o przep
isy § 5 pkt 1 i 2 lit. b oraz § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sz
czegółowych rodzajów kosztów postępowania
odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.
U. z 2020 r. poz. 2437), stosownie do wyniku
postępowania obciążając kosztami
post
ępowania Zamawiającego.

Wobec powyższego orzeczono, jak w sentencji.

Przewodnicz
ący:
..........................
Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie