eGospodarka.pl

eGospodarka.plBaza orzeczeń KIO2021 › Sygn. akt: KIO 2299/21
rodzaj: WYROK
data dokumentu: 2021-08-31
rok: 2021
sygnatury akt.:

KIO 2299/21

Komisja w składzie:
Przewodniczący: Anna Wojciechowska Członkowie: Ernest Klauziński, Katarzyna Poprawa Protokolant: Rafał Komoń, Konrad Wyrzykowski

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 27 sierpnia 2021
r. odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 lipca 2021 r. przez
wykonawc
ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum firm:
IZOSTAL S.A.
z siedzibą w Kolonowskiem, „STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej oraz „FERRUM” S.A. z siedzibą w Katowicach
w postępowaniu prowadzonym
przez
zamawiającego Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
z
siedzibą w Warszawie

przy udziale wykonawcy Corinth Pipeworks S.A.
z siedzibą w Maroussi – Athens,
Grecja

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego


orzeka:
1. Oddala
odwołanie.
2.
Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się
o
udzielenie zamówienia Konsorcjum firm: IZOSTAL S.A. z siedzibą
w
Kolonowskiem, „STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz
„FERRUM” S.A. z siedzibą w Katowicach i
2.1.
Za
licza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum firm: IZOSTAL
S.A. z siedzibą w Kolonowskiem, „STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej oraz „FERRUM” S.A. z siedzibą w Katowicach tytułem wpisu od
odwołania,
2.2.
Zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Konsorcjum firm: IZOSTAL S.A. z siedzibą w Kolonowskiem, „STALPROFIL”
S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz „FERRUM” S.A. z siedzibą
w Katowicach
na rzecz zamawiającego Operatora Gazociągów Przesyłowych
GAZ-
SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy
tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony
poniesione z
tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.


Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na niniejszy wyrok –
w
terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………

Członkowie: ………………………

………………………

Sygn. akt KIO 2299/21

Uzasadnienie

Zamawiający – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą
w Warszawie - prowadzi w
trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego sektorowego na podstawie art. 378 ustawy z dnia 11 września 2019
r. -
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. –
dalej „ustawa pzp”), którego przedmiotem jest „Dostawa izolowanych rur stalowych na
potrzeby Gazociągu Gustorzyn – Wronów zamówienie nr 1”, Numer postępowania:
ZP/2021/03/0024/PZ.

Postępowanie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (ogłoszenie z dnia 6 kwietnia 2021 r. za numerem 2021/S 066-172380).
W dniu 30 lipca 2021
r. odwołanie wnieśli wykonawcy wspólnie ubiegający się
o
udzielenie zamówienia Konsorcjum firm: IZOSTAL S.A. z siedzibą w Kolonowskiem,
„STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz „FERRUM” S.A. z siedzibą
w Katowicach
– dalej Odwołujący. Odwołujący wniósł odwołanie wobec:
1) wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Corinth Pipeworks Pipe Industry Singla
Member S.A. (Corinth Pipeworks S.A.) z siedzibą w Atenach – Grecja (dalej: „Corinth
Pipeworks S.A.” lub Przystępujący),
2) zaniechania odrzucenia oferty Corinth Pipeworks S.A. lub jego wykluczenia
z powodów
wskazanych w odwołaniu,
3)
ewentualnie
zaniechania
wezwania Corinth Pipeworks S.A. do złożenia
wyjaśnień/uzupełnienia dokumentów w zakresie wskazanym w odwołaniu,
4) badania i oceny ofert,
5) zaniechania
wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej,
6) prowadzenia
postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców, a także wymogu udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu
zgodnie z przepisami ustawy, co wynika z naruszeń przepisów wskazanych w odwołaniu.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:

1. art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp
w związku z § 13 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U.
2020 poz. 2415)
– dalej: „Rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych”
oraz w związku z § 6 ust. 2, ust. 3 pkt 1) i ust. 5 i § 7 ust. 2, ust. 3 pkt 3) Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymag
ań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452)
– dalej: „Rozporządzenie w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji” w związku z art. 104 i art. 58 § 1 k.c. poprzez
zaniechanie odrzucenia oferty Corinth Pipeworks S.A. jako nieważnej na podstawie
odrębnych przepisów, ze względu na brak umocowania Pana K. D. do złożenia oferty w
p
ostępowaniu w imieniu Corinth Pipeworks S.A. – brak właściwych kwalifikowanych
podpisów elektronicznych na dokumencie wykazującym umocowanie osoby, która podpisała
ofertę.
2. art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy p
zp w związku z art. 225 ust. 2 ustawy pzp i art. 223 ust. 1
ustawy pzp poprzez zaniec
hanie odrzucenia oferty Corinth Pipeworks S.A. jako nieważnej
przez wzgląd na nieprawidłowe wykonanie przez Corinth Pipeworks S.A. ustawowego
obowiązku w zakresie poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego oraz niewykonanie przez
Corinth Pipeworks S.A. ustawowego obowiązku wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku
podatkowego, wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym
zamawiającego, bez kwoty podatku, wskazania stawki podatku od towarów i usług, która
zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
3. art. 226 ust. 1 pkt 2) pkt a) ustawy pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Corinth
Pipeworks S.A. ze względu na wystąpienie podstawy do wykluczenia tego wykonawcy z
uwagi na art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy p
zp, a także naruszenie art. 226 ust. 2 pkt b) oraz c), a
ponadto naruszenie § 2 ust. 1 pkt 3) w związku z § 4 ust. 1 pkt 2), § 4 ust. 3, § 8 ust. 2
Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych jak również ewentualnie
naruszenie § 7 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji i niekiedy naruszenie art. 128 ust. 1 ustawy p
zp ze względu na:

a) brak przekazania informacji dotyczących przychodu netto ze sprzedaży w roku 2020,
a w
konsekwencji nieprzekazanie Zamawiającemu danych i dokumentów wykazujących
średnioroczny przychód netto ze sprzedaży w okresie ostatnich trzech lat, mimo że
Zam
awiający w pkt X.3. SWZ wymagał potwierdzenia posiadania średniorocznego
przychodu netto ze sprzedaży w okresie ostatnich trzech lat obrotowych w wysokości co
najmniej 160.000.000,00 zł, tj. za lata obrotowe 2018, 2019 i 2020, a nie jak podał
wykonawca za
lata obrotowe 2017, 2018 i 2019, co stanowi zarazem niespełnienie warunku
udziału w postępowaniu i nie złożenie w terminie podmiotowego środka dowodowego
potwierdzającego, mimo że brak zatwierdzenia sprawozdania w świetle § 8 ust. 2
Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych nie powodował braku
możliwości złożenia innego dokumentu za rok 2020,
b) brak przekazania informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych zgodnie z
wymogami § 4 ust. 3 lub ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków
dowodowych, gdyż w sytuacji podanej przez wykonawcę, tj. kiedy nie wystawia się
zaświadczenia, koniecznym jest przedłożenie dokumentu będącego odpowiednikiem
zaświadczenia z rejestru beneficjentów w zakresie Corinth Pipeworks S.A., bądź w
ostateczności złożenie właściwego oświadczenia (np. pod przysięgą) czego ten wykonawca
nie przedłożył, jak też ewentualnie brak i należało wezwać do uzupełniania w trybie art. 128
ust. 1 ustawy pzp, czego nie dokonano.
c) n
iespełnienie przez uzupełniony na skutek wezwania Zamawiającego przez Corinth
Pipeworks S.A. plik „List referencyjny Narodowego Banku Grecji” z dnia 29 czerwca 2021 r.
Nr ref: 100281888_21 wymagań co do formy podmiotowego środka dowodowego wskazanej
w § 7 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
(niekwalifikowane podpisy elektroniczne przedstawicieli banku
– niegodne z oficjalnym
i
unijnym (KE) zestawieniem dostawców kwalifikowanych podpisów elektronicznych w Grecji
– https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/EL), co zarazem stanowi nie złożenie
w
przewidzianym terminie podmiotowego środka dowodowego dotyczącego zdolności
finansowej wykonawcy, bez możliwości ponownego wezwania Corinth Pipeworks S.A. przez
Zamawiającego do uzupełnienia powyższego dokumentu poprzez dostarczenie go w formie
elektronicznej tj. postaci elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
przedstawicieli banku, albowiem dokonując samouzupełnienia wykonawca przyjął na siebie
ryzyko, że przedłożone oświadczenie jest złożone w prawidłowej formie, co skutkuje brakiem
spełnienia warunków udziału i odrzuceniem ofert w trybie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit b) i c)
ustawy pzp.

4. art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Corinth
Pi
peworks S.A. mimo, że Corinth Pipeworks S.A. wniósł wadium w sposób nieprawidłowy.
5. art. 239 ustawy p
zp poprzez zaniechanie wyboru oferty Odwołującego, mimo, że złożył on
ofertę najkorzystniejszą, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
6. art. 16 pkt 1 ustawy p
zp poprzez prowadzenie postępowania w sposób naruszający
zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także wymóg udzielenia
zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, co wynika z naruszeń
przepi
sów wskazanych w punktach powyżej.
Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania,
jak
również nakazanie Zamawiającemu:
1) un
ieważnienia czynności wyboru oferty Corinth Pipeworks S.A. jako najkorzystniejszej,
2) odrzucenia oferty Corinth Pipeworks S.A. lub wykluczenia tego wykonawcy,
3)
powtórzenia czynności badania i oceny ofert bez oferty Corinth Pipeworks S.A.,
Ponadto, wniósł o zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów
postępowania odwoławczego.
Odwołujący uzasadniając zarzut 1 odwołania wskazał, że oferta Corinth Pipeworks
S.A. złożona w postepowaniu została podpisana przez Pana K. D. Nie wykazano jednak
umocowania do działania w imieniu Corinth Pipeworks S.A. ww. osoby. Pan K. D. wywodzi
swoje umocowanie do złożenia oferty w imieniu Corinth Pipeworks S.A. z pełnomocnictwa
(protokołu zgromadzenia zarządu) z dnia 26 kwietnia 2021 r. w wersji załączonej do oferty, a
nadto w wersji przesłanej Zamawiającemu w trybie uzupełnienia pełnomocnictwa po
wezwaniu z dnia 25 maja
2021r., a także ogłoszeń rejestracji w Generalnym Rejestrze
Handlowym (G.E.M.I.), dotyczących:
1) wpisu z dnia 15 stycznia
2021 r. odnoszącego się do protokołu zarządu z dnia 8 stycznia
2021 r., stwierdzającego wybór w skład zarządu pięciu osób tj. panów: M. F., I. P., N. S., I. S.
i N. G.
2) wpisu z dnia 20 kwietnia
2021 r. odnoszącego się do protokołu zarządu z dnia 16 kwietnia
2021 r., określającego zasady reprezentacji Corinth Pipeworks S.A. w zakresie niektórych
„restrykcyjnie wymienionych aktów i czynności”, które w pkt I. a) umocowuje dwóch członków
zarządu do reprezentowania spółki w celu dokonania „następujących, wyraźnie
wymienionych aktów i czynności prawnych” - „zawieranie umów pomiędzy Spółką a

państwem greckim, a także wszelkimi podmiotami prawa publicznego, organizacjami i
przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, składanie ww. podmiotom ofert w przetargach i
prowadzenie negocjacji w sprawie zawarcia tych umów”.
Żaden z tych dokumentów nie spełnia wymogów prawa zamówień publicznych w zakresie
potwierdzenia umocowania do działania Pana K. D. w imieniu wykonawcy Corinth Pipeworks
S.A.
Zgodnie z § 13 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków
dowodowych:
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (ust. 1). Jeżeli w imieniu wykonawcy działa
osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których
mowa w ust. 1, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy (ust. 3). Już na
tym etapie powstaje uzasadniona wątpliwość czy przedłożone ogłoszenia z G.E.M.I są
równoznaczne z odpisem/informacją z właściwego dla wykonawcy rejestru. Dotyczą one
bowiem jedynie składu zarządu oraz reprezentacji Corinth Pipeworks S.A. w zakresie
dokonywania niektórych restrykcyjnie wymienionych czynności, a więc nawet po
uzupełnieniu o ogłoszenie dotyczące wskazania jedynego akcjonariusza, odnoszące się do
protokołu zarządu z dnia 12 czerwca 2020 r. nie dostarczają pełnych danych rejestrowych
spółki Corinth Pipeworks S.A. a co za tym idzie nie pozwalają na pełne ustalenie struktury
prawnej wykonawcy i nie spełniają wymogu § 13 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia.
Powyższe ma znaczenie dla weryfikacji na przykład zakresu podmiotowych środków
dowodowych jakie winien przedłożyć wykonawca w zakresie zaświadczeń o niekaralności
członków organów. Bez wiedzy jakie ograny posiada grecki Wykonawca, Zamawiający nie
jest w st
anie stwierdzić czy przedłożono mu wszystkie wymagane zaświadczenia o
niekaralności osób wchodzących w skład zarządu, rady nadzorczej i prokurentów spółki
ubiegającej się o udzielenie zamówienia. W tym miejscu Odwołujący wskazał, że dysponuje
historyczną informacją dotyczącą stanu danych rejestrowych Corinth Pipeworks S.A. w roku
2005, która nie jest oczywiście aktualna, jednakże potwierdza, że przedłożone w
p
ostępowaniu ogłoszenia nie wyczerpują pełnego zakresu danych rejestrowych Corinth
Pipeworks S.A., a zatem w p
ostępowaniu nie przedstawiono greckiego odpowiednika
polskiej informacji z KRS.

Zgodnie z § 6 ust. 2, ust. 3 pkt 1) i ust. 5 Rozporządzenia w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji: W przypadku gdy dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione

podmioty jako dokument w postaci papierowej (a tak jest w przypadku ogłoszeń z G.E.M.I
przedłożonych wraz z ofertą), przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym p
odpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub
konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci pa
pierowej (§ 7 ust. 2). Poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2,
dokonuje w przypadku:
1) dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania -
odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków
dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które
każdego z nich dotyczą (ust. 3 pkt 1). Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2-
4 oraz § 7 ust. 2-4, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną
treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej
zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału (ust. 5). Tymczasem
przedłożone w postępowaniu cyfrowe odwzorowania ogłoszenia z G.E.M.I, które w oryginale
zostały wystawione przez upoważniony podmiot w formie papierowej (o czym świadczą
tradycyjne podpisy i pieczęcie) nie spełniają wyżej wskazanych wymogów poświadczenia
zgodności, albowiem zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem wyłącznie Pana K. D., gdy
tymczasem powinny na nim widnieć kwalifikowane podpisy elektroniczne wykonawcy tj.
zarządu Corinth Pipeworks S.A. Zgodnie z § 7 ust. 2, ust. 3 pkt 3) oraz § 6 ust. 5
Rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji: W przypadku
gdy pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu

opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o
wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej (§ 7 ust. 2) Zgodnie z tym poświadczenia dokonuje
mocodawca, a zatem wszystkie osoby wpisane na papierowej wersji pełnomocnictwa.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o
którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku: (…) pełnomocnictwa – mocodawca (§ 7 ust. 3
pkt 3).
Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa (…) § 7 ust. 2-4, należy rozumieć
dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej,
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności

bezpośredniego dostępu do oryginału (§ 6 ust. 5). „Pełnomocnictwa” – tak dołączone do
oferty jak i przedłożone w ramach uzupełnienia, po wezwaniu przez Zamawiającego pismem
z dnia 25 maja 2021 r. nie spełniają powyższych wymogów z następujących przyczyn:
1) Cyfrowe odwzorowanie powinno dotyczyć pierwotnego protokołu zarządu z dnia 26
kwietnia
2021 r., tj. dokumentu oryginalnie podpisanego przez pięciu uczestniczących w tym
posiedzeniu członków zarządu Corinth Pipeworks S.A. (Panów M. F., I. P., N. S., I. S. i N.
G.
). Tylko ten dokument jest bowiem oryginałem pełnomocnictwa.
a) Przedłożone do postępowania dokumenty „protokołów” są sporządzone w języku
angielskim, a nie greckim i zawierają miejsca wskazujące na podpisy wszystkich
uczestników posiedzenia czyli pięciu członków zarządu: „PRESIDENT, VICE PRESIDENT,
MEMBERS” oraz klauzulę o treści: „WIERNA KOPIA Z KSIĘGI PROTOKOŁÓW ZARZĄDU
ATENY TEGO SAMEGO DNIA WICEPREZES ZARZĄDU I. S.”, co oznacza, że nie jest to
oryginał protokołu sporządzonego pierwotnie z pewnością w języku greckim, a nie
angielskim oraz podpisanego przez wszyst
kich pięciu członków zarządu Corinth Pipeworks
S.A. Nawet gdyby oryginał protokołu rzeczywiście był sporządzony w języku angielskim a nie
greckim to klauzula „WIERNA KOPIA Z KSIĘGI PROTOKOŁÓW ZARZĄDU ATENY TEGO
SAMEGO DNIA” byłaby zbędna, gdyż byłby to oryginalny protokół, a nie jego kopia.

b) Sam K. D.
w pkt 6 wyjaśnień zawartych w piśmie stanowiącym odpowiedź na wezwanie z
dnia 25 maja
2021 r. do wyjaśnienia i uzupełnienia pełnomocnictwa wyraźnie wskazuje, że
protokół w wersji załączonej do oferty jest kopią (wierną ale jednak kopią) protokołu,
podpisaną tradycyjnie jedynie przez jednego członka zarządu – Pana I. P.
c) K. D.
w pkt 6 wyjaśnień zawartych w piśmie stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia
25 maja
2021 r. do wyjaśnienia i uzupełnienia pełnomocnictwa, podaje nieobowiązującą
podstawę prawną umocowania Pana I. P. do podpisywania jednoosobowo protokołów
zarządu tj. art. 20 paragraf 8 greckiej ustawy nr 2190/1920 o spółkach z odpowiedzialnością
ograniczoną do wysokości udziałów (spółkach akcyjnych) oraz art. 20 Regulaminu Spółki
(umowy spółki). Powyższa regulacja prawna (art. 20 paragraf 8), pochodząca z ustawy z
1920 r.
, została uchylona mocą art. 189 ustawy 4548/2018 ze skutkiem od dnia 13 czerwca
2018 r. Tym samym, także art. 20 Regulaminu Spółki (umowy spółki), nawet jeżeli nadal w
powyższej treści widnieje w umowie spółki nie stanowi podstawy prawnej dla
jednoosobowego podpisywania protokołów zarządu przez Pana I. P., jako niezgodny z
ustawą.

d) Ustawa 4548/2018 uchylająca art. 20 paragraf 8 ustawy nr 2190/1920, w art. 93 ust. 2
wprowadziła zasadę podpisywania protokołów przez wszystkich obecnych członków
zarządu, a nadto przewiduje wydawanie jedynie kopii protokołów przez osobę upoważnioną
w umowie spółki.
Odwołujący przedstawił zrzut ekranu ze strony internetowej kodiko.gr: „art. 20 ust. 8:
Protokół zarządu podpisuje przewodniczący lub inna osoba wyznaczona w tym celu
statutem. Kopie protokołu są oficjalnie wydawane przez te osoby, bez konieczności dalszego
potwierdzania.
– uchylony na mocy art. 189 ustawy 4548/2018 ze skutkiem od dnia
13.06.2018 r.” ; „Artykuł 189 ustawy 4548/2018 z dniem wejścia w życie tej ustawy znosi się:
a) artykuły od 1 do 63d i od 90 do 146 dorsza. 2190/1920, z późniejszymi zmianami i w mocy
(…).”; „PRAWO 4548/2018 Artykuł 93 Protokoły posiedzeń i decyzje Zarządu Board, 1.
Dys
kusje i decyzje rady nadzorczej podsumowuje się w specjalnej księdze, którą można
również przechowywać w formie elektronicznej. Na żądanie członka zarządu
przewodniczący ma obowiązek odnotować w protokole streszczenie opinii tego członka.
Przewodniczący ma prawo odmówić zarejestrowania opinii, która odnosi się do spraw
oczywiście nieobjętych porządkiem obrad lub jej treść jest wyraźnie sprzeczna z dobrymi
obyczajami lub prawem. Księga ta powinna również zawierać listę członków Zarządu
obecnych lub reprezent
owanych na posiedzeniu. 2. Te minuty rady dyrektorów są podpisane
przez obecnych członków. W przypadku odmowy podpisania przez członka, stosowną
wzmiankę umieszcza się w protokole. Kopie protokołu są formalnie wydawane przez
przewodniczącego lub inną osobę wyznaczoną do tego celu w statucie lub przez radę
dyrektorów, bez konieczności dalszej ratyfikacji. Na spółce spoczywa ciężar udowodnienia,
że decyzje zarządu zapadły w dniu i o godzinie wskazanej w księdze protokołów.”

e) Oznacza to, że:
- Pan I. P.
nie jest uprawniony do podpisywania jednoosobowo protokołów zarządu lecz jest
on uprawniony co najwyżej do wydawania kopii protokołów, o ile rzeczywiście jest on
wymieniony w umowie spółki jako osoba do tego upoważniona;
-
Zarówno odwzorowanie przedłożone wraz z ofertą jak i odwzorowanie przedłożone jako
uzupełnienie pełnomocnictwa, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 25 maja
2021 r. nie jest cyfrowym odwzorowaniem oryginału pełnomocnictwa i nie spełnia wymogów
prawa
zamówień publicznych dotyczących cyfrowego odwzorowania oryginału
sporządzonego w formie pisemnej.

2) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
zgodnie z przywołaną wyżej regulacją rozporządzenia, dokonuje w przypadku
pełnomocnictwa jedynie mocodawca tj. zarząd Corinth Pipeworks S.A. w składzie
pięcioosobowym (bo takie osoby są wskazane w treści oryginalnego dokumentu), a nie jeden
członek zarządu (jak ma to miejsce w przypadku „pełnomocnictwa” dołączonego do oferty
czy też dwóch członków zarządu (jak ma to miejsce w przypadku „pełnomocnictwa”
przedłożonego jako uzupełnienie, po wezwaniu z dnia 25 maja 2021 r.).
a) Zasada dwuosobowej
reprezentacji, wynikająca z protokołu zarządu Corinth Pipeworks
S.A. z 16 kwietnia
2021 r. dotyczy jedynie niektórych „restrykcyjnie wymienionych aktów
i
czynności”. Punkt I. a) umocowuje dwóch członków zarządu do reprezentowania spółki
w
celu dokonania „następujących, wyraźnie wymienionych aktów i czynności prawnych” tj.
„zawieranie umów pomiędzy Spółką a państwem greckim, a także wszelkimi podmiotami
prawa publicznego, organizacjami i przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, składanie
ww podmiotom ofert w przetargach i prowadzenie negocjacji w sprawie zawarcia tych
umów”. Nie ma w przedmiotowym protokole mowy o dokonywaniu jednoosobowo lub
dwuosobowo poświadczeń jakichkolwiek dokumentów, w tym pełnomocnictw lub
poświadczeń zgodności cyfrowego odwzorowania dokumentów sporządzonych w formie
pisemnej.
b) Dodatkowo umocowanie dwóch członków zarządu wynikające z pkt I. a) protokołu z dnia
16 kwietnia
2021 r. dotyczy tylko greckiego państwa i greckich podmiotów prawa
publicznego, organizacji i przedsiębiorstw użyteczności publicznej.
c) Oznacza to, że poświadczenia cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa, jako
mocodawca mógłby dokonać jedynie pięcioosobowy skład zarządu Corinth Pipeworks S.A.,
zaś przedstawione odwzorowania nie spełniają takiego wymogu, a zatem nie mogą być
uznane za wykazanie uprawienia Pana K. D.
do złożenia oferty w imieniu Corinth Pipeworks.
3) Przesłany w uzupełnieniu pełnomocnictwa plik określony w ppkt 7 pisma stanowiącego
odpowiedź na wezwanie Zamawiającego z dnia 25 maja 2021 r. do wyjaśnień lub
uzupełnienia

pełnomocnictwa jako „cyfrowa kopia protokołu zarządu” nie może być nadto
traktowa
ny jako prawidłowo uzupełnione pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej,
gdyż:
a) Po pierwsze, sam Pan K. D.
wyraźnie wskazuje, że przesyła cyfrową kopię protokołu z 26
kwietnia
2021 r. jedynie poświadczoną przez Panów N. S. i I. B.

b) Umocowanie d
o działania dwóch członków zarządu, należy zgodnie z treścią protokołu
zarządu Corinth Pipeworks S.A. z 16 kwietnia 2021 r. wykładać „restrykcyjnie” co oznacza,
że nie obejmuje ono prawa dwóch członków zarządu do udzielania pełnomocnictw do
zawierania umów pomiędzy Spółką a państwem greckim, a także wszelkimi podmiotami
prawa publicznego, organizacjami i przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, składania
ww. podmiotom ofert w przetargach i prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia tych
umów, albowiem nie jest to wskazane w zakresie ich umocowania.
c) Gdyby dwaj członkowie zarządu mogli udzielać pełnomocnictw do zawierania umów
pomiędzy Spółką a państwem greckim, a także wszelkimi podmiotami prawa publicznego,
organizacjami i przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, składania ww. podmiotom ofert
w
przetargach i prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia tych umów to zbędne byłoby
posiedzenie pełnego pięcioosobowego składu zarządu w dniu 26 kwietnia 2021 r.
i
podejmowanie uchwały przez wszystkich pięciu członków zarządu w sprawie uczestnictwa
Corinth Pipeworks S.A. w p
ostepowaniu (ZP/2021/03/0024/PZ) z upoważnieniem Dyrektora
Generalnego I. B.
oraz Dyrektora ds. Sprzedaży K. D. do podpisania oferty Spółki.
d) Dodatkowo umocowanie dwóch członków zarządu wynikające z pkt I. a) protokołu z dnia
16 kwietnia
2021 r. dotyczy tylko greckiego państwa i greckich podmiotów prawa
publicznego, organizacji i przedsiębiorstw użyteczności publicznej.
e) Podkreślić przy tym należy, że poświadczenia dokumentu pełnomocnictwa na potrzeby
polskiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonuje się w oparciu
o polskie przepisy -
§ 7 ust. 3 pkt 3) Rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji , a nie przepisy obce.
Niezależnie od powyższych, kluczowych zarzutów Odwołujący dodatkowo wskazał, że
uzupełnione przez Corinth Pipeworks S.A. na wezwanie Zamawiającego z dnia 25 maja
2021 r. cyfrowe odwzorowanie nie zawiera potwierdzenia, że co najmniej na dzień 18 maja
2021 r. był upoważniony do występowania w imieniu i na rzecz Corinth Pipeworks S.A.
Tymczasem zgodnie z utrwalona linią orzecznictwa KIO dokument pełnomocnictwa może
by
ć podpisany z datą po złożeniu oferty, jednakże musi potwierdzać istnienie umocowania
na datę złożenia oferty, a obowiązek wykazania istnienia umocowania w tej dacie ciąży na
wykonawcy.
Powołał się na wyrok KIO z dnia 9 sierpnia 2019 r. sygn. akt: KIO 1443/19.
Corinth Pipeworks S.A. był wezwany do uzupełnienia pełnomocnictwa i nie dokonał takiego
uzupełnienia prawidłowo. W związku z tym, nie doszło do wykazania umocowania Pana K.
D.
do podpisania i złożenia oferty w imieniu Corinth Pipeworks S.A. Oferta jest jednostronną

czynnością prawną. Ważność oferty należy badać na podstawie przepisów Kodeksu
cywilnego, jest ona bowiem oświadczeniem woli wykonawcy w przedmiocie udziału
w
postępowaniu i chęci zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Powołał się na wyrok
Sądu Okręgowego w Łodzi z 20 października 2004 r., sygn. akt: III Ca 919/04, niepubl. oraz
wyrok KIO z dnia 2 listopada 2015 r., sygn. akt: KIO 2298/15. W postepowaniu nie tylko nie
wykazano umocowania Pana K. D.
przy złożeniu oferty ale także nie uzupełniono prawidłowo
pełnomocnictwa, pomimo jednoznacznego wezwania. Tym samym oferta wybrana w
p
ostepowaniu jako najkorzystniejsza jest nieważna i podlega odrzuceniu w oparciu o art. 226
ust. 1 pkt 4 ustawy pzp.
Uzasadniając zarzut 2 odwołania Odwołujący wskazał, że ustawą z dnia 9 kwietnia
2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 605) wprowadzono zmiany dotyczące tzw. mechanizmu
odwróconego obciążenia podatkiem od towarów i usług VAT. Zgodnie z obowiązującym od
dnia 1 lipca 2015 r. art. 91 ust. 3a ustawy p
zp w sytuacji, gdy złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami
o
podatku od towarów i usług, wykonawca miał obowiązek poinformować zamawiającego
o
tym, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego.
Ponadto zgodnie z tym przepisem, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Regulacją dotyczącą tej kwestii w nowym pzp jest art. 225, którego ust. 1
stanowi, że jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 021 r. poz. 685, 694 i 802), dla celów zastosowania
kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę
podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Odwołujący podkreślił, że w
nowym p
zp powyższy obowiązek informacyjny został mocniej wyeksponowany aniżeli pod
rządami poprzedniej ustawy, co winno skutkować ukształtowaniem się nowej linii
orzecznictwa KIO nakazującej odrzucenie oferty wykonawcy w przypadku niewykonania
bądź nieprawidłowego wykonania obowiązku z art. 225 ustawy pzp. W przypadku
zastosowania odwróconego obciążenia, dostawca towaru, wystawiając fakturę, nie wykazuje
w niej kwoty podatku, gdyż to na nabywcy ciąży obowiązek rozliczenia podatku od tejże
transakcji. Oznacza to, że wartość zamówienia nie uwzględnia podatku VAT, jednakże to nie

powoduje zmniejszenia kwoty środków niezbędnych dla wykonania zamówienia. Odwołujący
zaznaczył, że realizacja zamówienia nadal podlega opodatkowaniu według właściwych
stawek, a zmiana dotyczy tylko podmiotu rozliczającego podatek VAT i w takim przypadku to
na zamawiającym, jako nabywcy, ciążyć będzie obowiązek rozliczenia tego podatku. Corinth
Pipeworks S.A. w pkt 14 oferty wskazał, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą VAT. Jest to oświadczenie
nieprawdziwe, stanowiące nieprawidłowe wykonanie obowiązku z art. 225 ust. 2 pkt 1
ustawy p
zp. Zamawiający w tym przypadku jest zobowiązany do doliczenia podatku VAT, co
uczynił w pkt 13 protokołu postępowania. Ponadto Corinth Pipeworks S.A. nie wypełnił tabeli
zawierającej pozostałe dane z art. 225 ust. 2 pkt 2-4 ustawy pzp tj. wbrew obowiązkowi
ustawowemu nie wskazał nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, wartości towaru lub
usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku a także
stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.
Obowiązek doliczenia podatku do podanej w ofercie ceny obciąża
Zamawiającego. Jednakże nie zwalnia to wykonawcy z obowiązku obliczenia wartości
podatku, który powinien być doliczony do ceny oferty.

W ocenie Odwołującego w powyższym
zakresie nie można zastosować art. 223 ust. 2 ustawy pzp traktującego o poprawie
oczywistych omyłek czy też poprawie omyłek nieistotnych, gdyż w omawianym przypadku
nieprawidłowe/niepełne oświadczenie stanowi błąd, który nie ma wyłącznie charakteru
formalnego, polegającego na odmiennym sposobnie prezentacji danych, ale posiada
charak
ter merytoryczny, gdyż w wyniku niedostosowania się do określonych przez
Zamawiającego zasad doszło do ukształtowania treści oświadczenia wykonawcy w sposób
sprzeczny w wymaganiami określonymi w ustawie. Oferta Corinth Pipeworks w tym zakresie
mogłaby być poprawiona gdyby wykonawca podał np. stawkę podatku obciążającego
zamawiającego, nie podając jednak wartości brutto (lub odwrotnie). Przepis dotyczący
wyjaśnienia czy poprawy omyłek ma zastosowanie w sytuacji, gdy treść oferty jest
niejednoznaczna, niejasn
a, zawiera sprzeczności, budzi wątpliwości interpretacyjne
w
związku z wystąpieniem niezamierzonych błędów lub opuszczeń. Jeśli jednak – jak ma to
miejsce w niniejszym przypadku -
nie podano żadnej z wartości wymaganych w art. 225 ust.
2 pkt 2)
– 4) i dodatkowo wyraźnie wskazano, iż wybór oferty nie spowoduje powstania po
stronie zamawiającego obowiązku podatkowego VAT, oferta powinna być odrzucona bez
wyjaśnień i poprawek, gdyż jest to niezgodność z ustawą. Tym samym w odniesieniu do
oferty Corinth Pipewor
ks S.A. Zamawiający nie miał obowiązku ani uprawnienia, aby

samodzielnie ustalić, jaka kwota VAT z podanej przez Corinth Pipeworks w ofercie ceny oraz
w odniesieniu, do jakich wyrobów, podlega rozliczeniu przez Zamawiającego. Zamawiający
nie miał podstaw do uzupełnienia za wykonawcę brakującego oświadczenia i wypełnienia za
wykonawcę szczegółowej tabeli, w zakresie nazw towarów, cen jednostkowych itp. których
dostawa będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
Oświadczenie w powyższym zakresie jest zobowiązany złożyć wykonawca, uwzględniając
wymagania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy
p
zp: Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187, dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Brak odrzucenia oferty Corinth Pipeworks S.A. jest
równoznaczny z niedozwolonym poprawieniem oferty tego wykonawcy w części dotyczącej
informacji o obciążeniu podatkowym po stronie Zamawiającego. W świetle art. 226 ust. 1 pkt
3 ustawy p
zp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy. Tym
samym oferta Corinth Pipeworks S.A. jako niezgodna z art. 225 ust. 2 ustawy p
zp winna być
odrzucona. Odwo
łujący powołał się na stanowisko doktryny: „Jeżeli ze względu na dowolną
podstawę prawną wybór oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021
r. poz. 685 ze zm.
), zamawiający w celu respektowania zasady równego traktowania dolicza
kwotę podatku VAT do ceny. Czyni to także zadość definicji ceny, która zawiera wszystkie
obciążenia, w tym podatki. Obowiązek doliczenia podatku do podanej w ofercie ceny obciąża
zamawi
ającego. Jednakże nie zwalnia to wykonawcy z obowiązku podania właściwej stawki
VAT i obliczenia wartości podatku, który powinien być doliczony do ceny oferty. Za
nieaktualne należy więc uznać orzecznictwo (np. wyrok KIO z 10.03.2017 r., KIO 339/17,
LEX nr
2256451, czy wyrok KIO z 8.02.2017 r., KIO 170/17, LEX nr 2240438) wskazujące,
że niepoinformowanie o obowiązku podatkowym nie stanowi podstawy odrzucenia oferty.
W
stosunku do stanu prawnego, w którym zapadały te orzeczenia, zakres informacji
wymaganych
od wykonawcy w ofercie znacząco się poszerzył. To wykonawcę obecnie
obciąża obowiązek wskazania właściwej stawki podatku i obliczenie jego kwoty.
Niewywiązanie się z tych obowiązków sprawia, że oferta jest niezgodna z przepisami ustawy
i powinna być odrzucona na tej podstawie. Zastosowanie przed decyzją o odrzuceniu znajdą
przepisy o poprawie oczywistych omyłek czy też poprawie omyłek nieistotnych. O ile więc
wykonawca podał np. kwotę podatku, nie określając stawki (lub odwrotnie), oferta może być
przez zam
awiającego doprowadzona do zgodności ze SWZ. Jeśli jednak nie podano żadnej
z
tych wartości, a zamawiający nie wskazywał w SWZ obowiązujących stawek podatku VAT


lub nie ma pewności co do zakresu rzeczowego oferty, w którym obowiązek podatkowy
obciąży zamawiającego, i nie da się tej niepewności usunąć w drodze wyjaśnień
niemodyfikujących treści oferty – oferta podlega odrzuceniu.” (W. Dzierżanowski [w:] Ł.
Jaźwiński, J. Jerzykowski, M. Kittel, M. Stachowiak, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień
publicznych. Komentarz, Warszawa 2021, art. 225.)
”.

Odnosząc się do zarzutu 3 a) odwołania Odwołujący podniósł, że w dacie
przekazywania Zamawiającemu przez Corinth Pipeworks S.A. podmiotowych środków
dowodowych i pierwotnej wersji JEDZ (15 czerwca
2021 r.) wykonawca ten posiadał już
pełne dane o obrotach za rok obrotowy 2020. Ponadto, nie mogąc przedłożyć sprawozdania
mógł przedłożyć inny dokument w rozumieniu § 8 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie
podmiotowych środków dowodowych. Co więcej, niezależnie od tego, że można było złożyć
inny dokument niż zatwierdzone sprawozdanie, to w dacie przekazywania Zamawiającemu
poprawionego JEDZ (podpisanego przez Pana K. D. w dniu 13 lipca 2021 r.) wykonawca ten
posiadał już zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020. Zatwierdzenie
sprawozdania finansowego Corinth Pipeworks S.A. za rok 2020 miało bowiem miejsce w
dniu 18 czerwca 2021 r.
Mimo to, Corinth Pipeworks S.A. zarówno w pierwotnym jak
i w
poprawionym JEDZ powołał się (i to bez uprzedniej konsultacji z Zamawiającym w trybie
wyjaśnień treści SWZ) na obrót w roku obrotowym 2017, 2018 i 2019. Rok 2017 nie był
w
ogóle objęty warunkiem. Odwołujący załączył zrzuty ekranu sprawozdania finansowego za
2020 r. w języku greckim wraz z tłumaczeniem: „OGŁOSZENIE – tłumaczenie ww. treści
Zautomatyzowana rejestracja w Generalnym Rejestrze Handlowym (G.E.M.I.) danych
Societe Anonyme z nazwa CORINTH PIPEWORKS PIPE INDUSTRY Sole Proprietors
Limited Liability Company, CORINTH PIPEWORKS SA. oraz numer GEMI 3978301000.
24.06.2021 zostały automatycznie zarejestrowane w Generalnym Rejestrze Handlowym
(GEMI), pod numerem
kodu Rejestracja, następujące informacje: A) Pod numerem
ewidencyjnym 2568993 sprawozdanie finansowe zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie
od 18.06.2021 r.”
Okoliczności wskazane powyżej świadczą w ocenie Odwołującego o tym,
że Corinth Pipeworks S.A. zataił przed Zamawiającym (nie przekazał Zamawiającemu)
informacji dotyczących przychodu netto ze sprzedaży w roku 2020, mimo, że w dacie
złożenia pierwotnej wersji JEDZ posiadał już pełne dane na temat powyższego parametru
kwotowego, a w dacie złożenia poprawionego JEDZ posiadał już nawet zatwierdzone
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020. Mimo to, Corinth Pipeworks S.A. bez
konsultacji, przekazał Zamawiającemu dane i dokumenty finansowe wyłącznie za lata
2017,2018 i 2019, zaś jako średnioroczny przychód netto ze sprzedaży.

Przechodząc do zarzutu 3 b) Odwołujący podniósł, że Informacja z Centralnego
Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zalicza się do grupy obligatoryjnych podmiotowych
środków
dowodowych
wymaganych
wobec
wykonawców
uczestniczących
w
postepowaniach, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne. Informacja ta jest
związana z art. 299 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444) -
dalej k.k., który dotyczy przestępstwa prania pieniędzy. Informacje przekazywane do
Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych mają na celu udaremnienie czynu
przestępnego lub pozyskanie informacji o podejrzeniu jego popełnienia w zakresie prania
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. "Utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów
Rzeczywistych stanowi realizację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/849 z 20.05.2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu
finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML, dalej:
„Dyrektywa”). Przepisy Unii Europejskiej zobowiązują państwa członkowskie do
przechowywania informacji na temat beneficjentów rzeczywistych w centralnym rejestrze
oraz do udostępniania tych informacji właściwym organom i jednostkom analityki finansowej,
a także podmiotom zobowiązanym (w ramach stosowania środków należytej staranności
wobec klienta).
Zgodnie z art. 3 pkt 6 Dyrektywy „beneficjent rzeczywisty” oznacza osobę
fizyczną lub osoby fizyczne będące ostatecznymi właścicielami klienta lub sprawujące
kontrolę nad tym klientem lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których
przeprowadzana jest transakcja lub działalność i obejmuje co najmniej: a) w przypadku
podmiotów o charakterze korporacyjnym: (i) osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które
ostatecznie są właścicielami podmiotu prawnego lub go kontrolują, bezpośrednio lub
pośrednio posiadając wystarczający odsetek udziałów lub praw głosu lub udziałów
własnościowych w danym podmiocie, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela,

lub
pop
rzez kontrolę w inny sposób, z wyjątkiem spółek notowanych na rynku regulowanym,
podlegających wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnym z prawem Unii lub
podlegających równoważnym standardom międzynarodowym, które zapewniają odpowiednią
przejrzysto
ść informacji na temat własności. Pakiet akcji lub udziałów wynoszący co najmniej
25 % plus jedna akcja (udział) lub udział własnościowy większy niż 25 % w podmiocie
będącym klientem, posiadane przez osobę fizyczną wskazują na własność bezpośrednią.
Pakiet
akcji lub udziałów wynoszący co najmniej 25 % plus jedna akcja (udział) lub udział
własnościowy większy niż 25 % w podmiocie będącym klientem, posiadane przez podmiot o
charakterze korporacyjnym -
kontrolowany przez osobę lub osoby fizyczne - lub przez liczne
podmioty o charakterze korporacyjnym, kontrolowane przez tę samą osobę lub osoby

fizyczne, wskazują na własność pośrednią. Powyższe stosuje się bez uszczerbku dla prawa
państw członkowskich do zadecydowania o tym, że niższy odsetek może wskazywać na
w
łasność lub sprawowanie kontroli. Pojęcie kontroli w inny sposób można określić m.in.
zgodnie z kryteriami w art.22 ust. 1-5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2013/34/UE. (ii) jeżeli - po wyczerpaniu wszystkich możliwych sposobów i pod warunkiem że
nie ma podstaw do podejrzeń - nie określono żadnej osoby zgodnie z ppkt (i) lub jeżeli są
jakiekolwiek wątpliwości, czy określona osoba lub określone osoby są beneficjentem
rzeczywistym lub beneficjentami rzeczywistymi -
osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które
zajmują wyższe stanowisko kierownicze, podmioty zobowiązane przechowują dokumentację
dotyczącą działań podjętych w celu określenia beneficjentów rzeczywistych na mocy ppkt (i) i
niniejszej litery;
Zgodnie z art. 3 pkt 12 dyrektywy „kadra kierownicza wyższego szczebla”
oznacza dyrektora lub pracownika mających wystarczającą wiedzę na temat ekspozycji
danej instytucji na ryzyko związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu oraz
wystarczająco wysokie stanowisko, by podejmować decyzje mające wpływ na ekspozycję
danej instytucji na ryzyko; nie jest wymagane by taka osoba była członkiem zarządu. W 2018
roku Greckie Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu
prania pieniędzy i finansowania terroryzmu nr. 4557/2018 (dalej: „Ustawa 4557/2018”)
powołało Krajowy (Centralny) Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (K.M.P.D.).
Obowiązkiem rejestracji objęto wszystkie osoby prawne zarejestrowane bądź prowadzące
działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu w Grecji. Dostarczanie informacji do
rejestru centralnego odbywa się za pośrednictwem platformy GSIS. Odwołujący załączył
zrzut ekranu ze strony internetowej login-gsis.gr. Zgodnie z art. 20 ustawy 4557/2018 osoby
prawne i inne podmioty maj
ące siedzibę w Grecji są zobowiązane do gromadzenia i
przechowywania danych dotycz
ących rzeczywistych beneficjentów. Gromadzą i utrzymują w
specjalnym rejestrze prowadzonym w swojej siedzibie wystarczaj
ące, dokładne i aktualne
informacje o swoich rzeczywistych beneficjentach. Informacje te obejmuj
ą co najmniej pełne
imi
ę i nazwisko, dat. urodzenia, obywatelstwo i kraj zamieszkania właścicieli odsetek, jak
r
ównież rodzaj i zakres posiadanych przez nich praw. Ten specjalny rejestr jest prowadzony i
aktualizowany w odpowiednio udokumentowany i aktualny spos
ób, na odpowiedzialność
przedstawiciela prawnego lub osoby specjalnie upowa
żnionej na mocy decyzji właściwego
organu statutowego sp
ółki, i jest wprowadzany do Krajowego (Centralnego) Rejestru
Beneficjent
ów Rzeczywistych w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od rozpoczęcia jego
funkcjonowania, przy u
życiu kodów wejściowych na platformie elektronicznej taxisnet.
Rejestracja wszelkich zmian w danych rzeczywistych beneficjent
ów dokonywana jest w

ci
ągu sześćdziesięciu (60) dni. Prowadzenie specjalnego rejestru, o którym mowa wyżej ma
miejsce pod nadzorem pracownika ds. zgodno
ści korporacyjnej w przypadku spółek
notowanych na rynku regulowanym lub w wielostronnym systemie obrotu lub w
łaściwego
kierownika wy
ższego szczebla podobnego działu w każdej innej osobie prawnej lub
podmiocie, z zastosowaniem przepis
ów ustawy nr 2472/1997 (A.50) w sprawie ochrony
danych osobowych, zgodnie z art. 31.

Osoby prawne i
podmioty przekazują informacje
zarówno o ich prawnym, jak i rzeczywistym właścicielu właściwym organom i prokuraturze
lub innym organom posiadającym uprawnienia dochodzeniowe lub śledcze w dziedzinie
prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, na ich wniosek. Krajowy (Centralny) Rejestr
Beneficjentów Rzeczywistych jest tworzony w Sekretariacie Systemów Informatycznych
(SIG) przy użyciu internetowej aplikacji elektronicznej, która jest elektronicznie powiązana z
numerem identyfikacji podatkowej każdej osoby prawnej lub podmiotu prawnego, i dla której
SIG posiada niezbędne dane z rejestru podatkowego, niezależnie od przepisów tekstu. SGR
projektuje, opracowuje i skutecznie eksploatuje system informacyjny i aplikacje internetowe
służące do wykonywania rejestru centralnego. Dostęp do systemu informatycznego odbywa
się poprzez wprowadzenie kodów osoby fizycznej lub prawnej lub jej upoważnionego
przedstawiciela, dostarczonych przez Ministerstwo Finansów we współpracy z NOK.
Sekretariat Generalny Skarbu Państwa, zapewnia prawidłowe i bezpieczne działanie
systemu informatycznego znajdującego się w jego infrastrukturze. Krajowy (Centralny)
Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych może być również połączony z ogólnym rejestrem
handlowym (G.E.M.I.) Ministerstwa Gospodarki i
Rozwoju, w którym dostępne są niezbędne
informacje na temat osoby prawnej lub podmiotu prawneg
o, jak również z depozytami
papierów wartościowych lub innymi organami, w których przechowywane są informacje
dotyczące osoby prawnej lub podmiotu prawnego. Zgodnie z art. 20 ust. 7 Ustawy
4557/2018: Dostęp do informacji K.M.P.D. dotyczących co najmniej nazwiska, miesiąca i
roku urodzenia, kraju zamieszkania i obywatelstwa beneficjenta rzeczywistego, a także
rodzaju i zakresu praw, posiada każdy. Osoby odpowiedzialne, o których mowa w paragrafie
1 paragrafu 1, tego przepisu, a także członkowie społeczeństwa, po wykazaniu
szczególnego interesu prawnego stwierdzonego na podstawie postanowienia prokuratora
zgodnie z artykułem 34 Kodeksu postępowania karnego (Ustawa 4620/2019, A' 96), mogą
również mieć dostęp do dodatkowych informacji identyfikujących beneficjenta rzeczywistego,
w tym co najm
niej daty urodzenia lub danych kontaktowych. Gdy dostęp do informacji
K.M.P.D. może narazić beneficjenta rzeczywistego na nieproporcjonalne ryzyko oszustwa,
uprowadzenia, wymuszenia, wymuszenia, nękania, przemocy lub zastraszania lub jeżeli

beneficjent rzeczywisty jest osobą niepełnoletnią lub w inny sposób niezdolną do czynności
prawnych, może on wnieść w drodze uzasadnionego wniosku o ograniczenie dostępu do
niektórych lub wszystkich informacji dotyczących go. W celu ograniczenia dostępu
podmiotów odpowiedzialnych oraz ogółu społeczeństwa do całości lub części informacji
dotyczących konkretnego beneficjenta rzeczywistego wydawana jest decyzja Ministra
Finansów.

Osoby prawne zarejestrowane w Grecji miały obowiązek zarejestrowania się
w
Krajowym (Centralnym) Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych do 1 lutego 2021 roku.
Obowiązek ten wynika z decyzji z dnia 31 grudnia 2020 r. nr „149392 EX 2020” wiceministra
finansów. Odwołujący załączył zrzut ekranu z gazety greckiej. Jedynym akcjonariuszem jest
spółka publiczna Cenergy Holdings S.A. z siedzibą w Brukseli, która pozostaje pod kontrolą
akcjonariusza Viohalco S.A.
Odwołujący załączył zrzut ekranu ze strony internetowej
cenergyholdings.com. wraz z tłumaczeniem: „Główni akcjonariusze. Ostatnia deklaracja
przejrzystości. Viohalco SA 79.78 % prawa głosu. (…)”
Dominującym akcjonariuszem
Cenergy Holdings S.A. jest spółka Viohalco S.A. Na podstawie publikacji internetowych
Odwołujący ustalił, że głównymi akcjonariuszami Viohalco SA są następujące osoby
fizyczne: 1) N. S.; 2) I. L. S.; 3) E. S.
Odwołujący załączył zrzut ekranu ze strony internetowej
Viohalco SA.
W piśmie stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 2 czerwca 2021r. do
złożenia podmiotowych środków dowodowych, Pan K. D., odnosząc się do podmiotowego
środka dowodowego w postaci informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów
Rzeczywistych wskazał, że: - Jedynym akcjonariuszem Corinth Pipeworks S.A. jest spółka
publiczna Cenergy Holdings S.A. z siedzibą w Brukseli, na dowód czego przesłał ogłoszenie
G.E.M.I; -
Cenergy Holdings SA, pozostaje pod dominującą kontrolą spółki Viohalco S.A., -
dostarczył już wcześniej Zamawiającemu dokument G.E.M.I, wskazujący wszystkie osoby
zajmujące wyższe stanowiska kierownicze w Corinth Pipeworks tj. członków Zarządu. -
powyższe informacje złożone Zamawiającemu wyczerpują zakres odpowiadający
informacjom ujawnionym w Centralnym Rejestrze Benef
icjentów Rzeczywistych.

Powyższe
dane nie identyfikują żadnej konkretnej osoby fizycznej będącej beneficjentem rzeczywistym
Corinth Pipeworks S.A., mimo, że spółka ta: - ma obowiązek gromadzenia danych
dotyczących rzeczywistych beneficjentów i przechowywania ich w specjalnym rejestrze
prowadzonym w swojej siedzibie (art. 20 Ustawy 4557/2018), -
miała obowiązek
zarejestrowania się w Krajowym (Centralnym) Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych do 1
lutego 2021 roku (wynikający z decyzji z dnia 31 grudnia 2020 r. nr „149392 EX 2020”
wiceministra finansów). Tym samym Corinth Pipeworks S.A. nie przekazał wymaganych
prawem -
§ 4 ust. 1 pkt 2) lub ust. 3 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków

dowodowych dokumentów lub oświadczeń. Nadto Corinth Pipeworks S.A. nie wykazała w
żaden sposób, że mimo upływu czterech miesięcy od daty granicznej rejestracji w greckim
Krajowym (Centralnym) Rejestrze Beneficjentów (1.02.2021 r.) nie jest możliwe uzyskanie
informacji z tego rejestru, odpowiadającej wymogom § 4 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia w
sprawie podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z którym jeżeli wykonawca

ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa w § 2 ust. 1
pkt 3 -
składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego
beneficjentach rzeczywistych.
Nawet jednak gdyby Corinth Pipeworks S.A. wykazał, że mimo
upływu czterech miesięcy od daty granicznej rejestracji w greckim Krajowym (Centralnym)
Rejestrze Beneficjentów (1.02.2021 r.) nie jest jeszcze możliwe uzyskanie informacji z tego
rejestru, to w celu zgodnego z polskim prawem zamówień publicznych dostarczenia
właściwego podmiotowego środka dowodowego dotyczącego beneficjenta rzeczywistego,
Corinth Pipeworks S.A. winna przedstawić Zamawiającemu dokument zawierający
wskazanie beneficjenta rzeczywistego, złożony w formie oświadczenia pod przysięgą (w
rozumieniu § 4 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych).
Takie oświadczenie nie zostało jednak przedłożone. Oznacza to nie złożenie w
przewidzianym terminie podmiotowego środka dowodowego dotyczącego beneficjenta
rzeczywistego.
Wykonawcy zagraniczni muszą wykazać się odpowiednimi dokumentami i nie
mogą ułatwiać sobie sytuacji w postępowaniu składając jakiekolwiek informacje i sugerując
wykonanie obowiązku w zakresie informacji o beneficjencie rzeczywistym, natomiast
zamawiający powinni oceniać dokumenty składane wraz z ofertą w sposób dokładny i z
uwzględnieniem sytuacji podmiotowej danego wykonawcy. W niniejszym przypadku
obowiązki te nie zostały wykonane ani przez wykonawcę ani przez Zamawiającego.
Odnośnie zarzutu 3 c) odwołania Odwołujący wskazał, że warunkiem podmiotowym
ubiegania się o zamówienie w postepowaniu jest posiadanie środków finansowych lub
zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 60.000.000,00 zł (pkt X.2.SWZ) wykazany.
Warunek należało wykazać przy pomocy informacji banku (pkt XII. 1.12 SWZ). Pismem z
dnia 28 czerwca
2021 r. Zamawiający wezwał Corinth Pipeworks S.A. do wyjaśnienia czy
posiadanie linii kredytowych o wartości przekraczającej 20.000.000 Eur w Narodowym
Banku Grecji oznacza, że Corinth Pipeworks S.A. posiada zdolność kredytową w kwocie nie
mniejszej niż 60.000.000,00 zł. W odpowiedzi Corinth Pipeworks S.A. przedłożył informację
Narodowego Banku Grecji poprzez przedłożenie Listu referencyjnego z dnia 29 czerwca
2021
r.
Nr ref:
100281888_21
w formie
pliku
elektronicznego,
opatrzonego

niekwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.
reprezentantów banku w osobach: K. N. i E.
N.
, spośród 3 podpisów na piśmie. Zgodnie z art. 3 ust. 12 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnętrznym oraz uchylającego Dyrektywę 1999/93/WE (dalej: „Rozporządzenie elDAS”)
kwalifikowany podpis elektroniczny oznacza zaawansowany podpis elektronicz
ny, który jest
składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i
który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Z kolei zgodnie z
art. 18 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 ze zm.
– dalej: UZIE) podpis elektroniczny lub pieczęć
elektroniczna weryfikowane za pomocą certyfikatu wywołują skutki prawne, jeżeli zostały
złożone w okresie ważności tego certyfikatu. Elementem składowym definicji legalnej
kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest zatem oparcie tego rodzaju podpisu na
kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Kwalifikowany certyfikat podpisu
elektronicznego jest warunkiem sine qua non uznania danego podpisu elektronicznego za
kwalifikowany podpis elektroniczny w rozumieniu przepisów Rozporządzenia elDAS. Zgodnie
z art. 3 pkt 15 Rozporządzenia elDAS „kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego" to
taki certyfikat podpisu elektronicznego, który jest wydawany przez kwalifikowanego dostawcę
usług zaufania i spełnia wymogi określone w załączniku 1 do tego Rozporządzenia. Z kolei
art. 3 pkt 14 Rozporządzenia elDAS stanowi, iż „certyfikat podpisu elektronicznego” oznacza
poświadczenie elektroniczne, które przyporządkowuje dane służące do walidacji podpisu
elektronicznego do osoby fizycznej i potwierdza co najmniej imię i nazwisko lub pseudonim
tej osoby.
Usługą zaufania w świetle art. 3 pkt 16 Rozporządzenia elDAS, jest usługa
elektroniczna zazwyczaj świadczona za wynagrodzeniem i obejmująca: tworzenie,
weryfikację i walidację podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych lub
elektronicznych znaczników czasu, usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz
certyfikatów powiązanych z tymi usługami; lub tworzenie, weryfikację i walidację certyfikatów
uwierzytelniania witryn internetowych; lub konserwację elektronicznych podpisów, pieczęci
lub certyfikatów powiązanych z tymi usługami. Z art. 3 pkt 17 Rozporządzenia elDAS wynika
natomiast, iż "kwalifikowana usługa zaufania" oznacza usługę zaufania, która spełnia
stosowne wymogi określone w Rozporządzeniu elDAS. Zgodnie z art. 32 ust. 1
Rozporządzenia elDAS, proces walidacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
potwierdza ważność kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Na podstawie art. 3 pkt 41
Rozporządzenia elDAS „walidacja" oznacza proces weryfikacji i potwierdzenia ważności

podpisu elektronicznego lub pieczęci. Na znaczenie walidacji kwalifikowanego podpisu
elektronicznego jednoznacznie wskazuj
e motyw (57) preambuły Rozporządzenia elDAS,
który stanowi, że aby zagwarantować pewność prawa w odniesieniu do ważności podpisu,
niezbędne jest wyszczególnienie elementów kwalifikowanego podpisu elektronicznego, które
powinny być ocenione przez stronę ufającą dokonującą walidacji. Ponadto wyszczególnienie
wymogów dla kwalifikowanych dostawców usług zaufania mogących świadczyć
kwalifikowane usługi walidacji na rzecz stron ufających, które same nie chcą lub nie są w
stanie dokonać walidacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych, powinno zachęcić
sektory prywatny i publiczny do inwestowania w takie usługi. Dzięki tym obu elementom
walidacja kwalifikowanych podpisów elektronicznych powinna być łatwa i wygodna dla
wszystkich stron na poziomie Unii. Walidacja kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
która jest dokonywana za pośrednictwem dostawcy usługi zaufania ma fundamentalne
znaczenie dla skuteczności czynności prawnej dokonanej w formie z kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Jak stanowi bowiem art. 18 u
st. 1 ustawy z dnia 5 września 2016
r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2019.162 t.j.), podpis
elektroniczny lub pieczęć elektroniczna weryfikowane za pomocą certyfikatu wywołują skutki
prawne, jeżeli zostały złożone w okresie ważności tego certyfikatu. Zgodnie z art. 33 ust. 1
Rozporządzenia elDAS kwalifikowaną usługę walidacji kwalifikowanych podpisów
elektronicznych świadczy wyłącznie kwalifikowany dostawca usług zaufania, który: zapewnia
walidację zgodnie z art. 32 ust. 1 Rozporządzenia elDAS oraz umożliwia stronom ufającym
otrzymanie wyniku procesu walidacji w automatyczny, wiarygodny i skuteczny sposób oraz
przy użyciu zaawansowanego podpisu elektronicznego lub zaawansowanej pieczęci
elektronicznej dostawcy kwalifikowanej u
sługi walidacji. Powyższe wskazuje, że dla uznania,
iż dokument został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Zamawiający, jako
osoba ufająca, powinien mieć możliwość dokonania walidacji podpisu za pośrednictwem
kwalifikowanego dostawcy usług zaufania, który jest wpisany do rejestru, bowiem stosownie
do art. 32 ust. 2 Rozporządzenia elDAS zapewnia to prawidłowy wynik procesu walidacji i
umożliwia wykrycie wszelkich problemów związanych z bezpieczeństwem. Raporty
niepomyślnej walidacji przy pomocy narzędzi: Certum, DSS Demonstration WebApp oraz
Sigillum jednoznacznie pokazują, że podpisy elektroniczne wyżej wskazanych osób nie są
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi i nie figurują na liście Komisji Europejskiej
https://webgate.ec.europa.eu/tl-
browser/#/tl/EL. Wyżej wskazana informacja z banku nie
została więc podpisana kwalifikowanymi podpisami elektronicznym zgodnie z wymogami
SWZ i obowiązujących przepisów prawa, na co wskazuje brak możliwości ich walidacji

zgodnie z art. 33 ust. 1 Rozporządzenia eIDAS. Oznacza to nie złożenie przez Corinth
Pipeworks S.A. w przewidzianym terminie podmiotowego środka dowodowego dotyczącego
zdolności finansowej wykonawcy, bez możliwości wezwania Corinth Pipeworks S.A. przez
Zamawiającego do uzupełnienia powyższego dokumentu poprzez dostarczenie go w formie
elektronicznej tj. postaci elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi
przedstawicieli banku (tj. w formie wskazanej w § 7 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji). Na zakończenie Odwołujący wskazał, że
podpisy złożone przez dwie kwestionowane osoby nie są podpisami uznawanymi za
kwalifikowane, co wynika również z listy dostawców takich podpisów, prowadzoną przez
Komisję Europejską. Nie widnieje tam Narodowy Bank Grecji. Nie sposób zatem uznać te
podpisy za prawidłowe.
Przechodząc do zarzutu 4 odwołania Odwołujący podniósł, że Zgodnie z XIII 8. SWZ
wadium wnoszone w formie gwarancji musi obejmować odpowiedzialność banku za
wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę. Gwarancja jest
zabezpieczeniem sformalizowanym, o charakterze abstrakcyjnym. Bank gwarant nie bada
zasadności roszczenia, a jedynie elementy formalne, od których uzależniona wypłata z
gwarancji.

Zgodnie z treścią gwarancji wadialnej nr 874BG02100618 z 7 maja 20201,
wypłata jest uruchamiana na „pierwsze pisemne żądanie stwierdzające, że Wykonawca traci
wadium”, ze względu na okoliczności wskazane w dokumencie gwarancyjnym. Tym samym
dla wypłaty z gwarancji kluczowe znaczenie ma w pierwszej kolejności identyfikacja i
potwierdzenie zgodności tożsamości wykonawcy wskazanej w żądaniu zapłaty z
tożsamością podmiotu wskazanego jako Wykonawca w dokumencie gwarancji. Dokument
gwarancji posługuje się skrócona nazwą tj. Corinth Pipeworks S.A., co jest dopuszczalne w
świetle przedłożonych ogłoszeń z Generalnego Rejestru Handlowego G.E.M.I, oraz adresem
innym niż adres Corinth Pipeworks S.A. wskazany w ofercie i Ogłoszeniu o wpisie do
G.E.MI. Nadto dokument gwarancji wadialnej nie przywołuje numeru rejestrowego Corinth
Pipeworks (tj. G.E.MI 3978301000) ani innego oznac
zenia identyfikującego podmiot
wskazany jako wykonawca w
treści gwarancji – np. numeru identyfikacji podatkowej.
Wadium nie zostało zdefiniowane w ustawie pzp. Należy odnieść się do definicji wadium
zawartej w art. 70
(4) §1 k.c. Zgodnie z przywołaną regulacją wadium stanowi wpłacona
organizatorowi przetargu określona suma lub ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia
jej zapłaty, które pod rygorem niedopuszczenia do przetargu uczestnik przetargu ma
obowiązek wnieść. Na gruncie przepisów ustawy pzp wadium pełni dwojaką funkcję -
zabezpiecza interes Zamawiającego przed nieprawidłowym działaniem wykonawców w toku

postępowania przetargowego, a równocześnie stanowi warunek formalny dopuszczenia
wykonawcy do udziału w postępowaniu. Wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej
należy uznać za prawidłowe, jeżeli daje ono zamawiającemu możliwość skutecznego
zrealizowania swoich roszczeń w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających
zatrzymanie wadium, wtedy bowiem spełnia ono swoją zabezpieczającą rolę. Aby tak się
stało nie może być jakichkolwiek wątpliwości, co do tego w jakich okolicznościach, kto,
wobec kogo, do jakiej wysokości i za kogo odpowiada. Jak wskazał Sąd Najwyższy w
wyroku z 7 stycznia 1997 r. (sygn. akt I CKN 37/96), istota gwarancji przejawiaj
ąca się w
odrębności przedmiotu zobowiązania gwaranta od długu głównego, przesądza, że wyłącznie
rozstrzygającymi o odpowiedzialności gwaranta są postanowienia zawarte treści
oświadczenia (listu gwarancyjnego) skierowanego do beneficjanta gwarancji.

Przyczyny
odrzucenia oferty należy upatrywać w takim wniesieniu wadium, które nie daje gwarancji
zabezpieczenia interesu Zamawiającego i pewności wypłaty sumy wadialnej w przypadku
zaistnienia którejkolwiek z przesłanek zatrzymania wadium określonej w pzp i mającej
z
astosowanie w przedmiotowym postępowaniu. Gwarancja wadialna, którą złożył Corinth
Pipeworks S.A. nie daje Zamawiającemu żadnej pewności uzyskania zapłaty w przypadku
powstania przesłanek zatrzymania wadium, a to z uwagi na rozbieżność danych adresowych
wykonawcy, identyfikujących go w świetle dokumentu gwarancyjnego, w stosunku do
identyfikacji wykonawcy w świetle treści oferty i ogłoszeń G.E.M.I., co w braku numeru
rejestrowego lub chociażby numeru identyfikacji podatkowej, uniemożliwia prawidłową
id
entyfikację wykonawcy. W przypadku gwarancji wadialnej przedłożonej przez Corinth
Pipeworks S.A. wskazanie adresu wykonawcy stanowi element przedmiotowo istotny tego
dokumentu i nie jest jedynie „kwestią techniczną”. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy
p
zp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca wniósł wadium w sposób nieprawidłowy.
W niniejszej sprawie wadium zostało wniesione przez Corinth Pipeworks S.A. w sposób
nieprawidłowy.
Odwołujący uzasadniając zarzut 5 odwołania wskazał, że wszystkie działania
zamawiającego w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego podlegają ocenie przez pryzmat zasad wymienionych w art. 16
ustawy p
zp. Obowiązek uwzględniania zasad udzielania zamówień jest właściwy zarówno
w
odniesieniu do przygotowania, jak i przeprowadzenia postępowania.

Zasada równego
traktowania wykonawców jest określana w orzecznictwie jako jednakowe traktowanie
wykonawców na każdym etapie postępowania, bez stosowania przywilejów, ale także
i
środków dyskryminujących wykonawców ze względu na ich właściwości. Jej przestrzeganie

polega na stosowaniu jednej miary do wszystkich wykonawców znajdujących się w tej samej
lub podobnej sytuacji, nie zaś na jednakowej ocenie wykonawców. Artykuł 16 ustawy pzp
zawiera nakaz dokonywania oceny warunków oraz oceny ofert według wcześniej
sprecyzowanych i znanych wykonawcom kryteriów, na podstawie dokumentów
przedłożonych we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofercie, nie zaś
innej wiedzy zamaw
iającego. Zamawiający ma obowiązek przeprowadzenia postępowania w
sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, co oznacza, że jest on zobowiązany
do stworzenia warunków do uczciwego konkurowania przez wykonawców o uzyskanie
zamówienia, jak też do eliminowania zachowań sprzecznych z prawem lub etyką. Zasada
równego traktowania to przede wszystkim wdrożenie traktatowej zasady niedyskryminacji.
Oznacza ona zakaz różnicowania pozycji wykonawców w postępowaniu z jakiegokolwiek
powodu
– ze względu na kraj pochodzenia, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
czy formę organizacyjną prowadzonej działalności. Bez tej zasady byłoby niemożliwe
respektowanie swobód UE: swobody przepływu towarów, swobody przedsiębiorczości oraz
swobody świadczenia usług. Stosowanie zasady równego traktowania oznacza stosowanie
jednej miary do wszystkich wykonawców znajdujących się w tej samej lub podobnej sytuacji
w
każdej czynności zamawiającego. Obowiązek równego traktowania dotyczy wykonawców
i
świadczeń z Polski, pozostałych krajów UE oraz krajów, które podpisały umowy z Unią
o
równym traktowaniu. Wskazane w odwołaniu naruszenia przepisów świadczą o naruszeniu
przez
Zamawiającego zasady równego traktowania w stosunku do Odwołującego.
W dniu 26 sierpnia 2021 r.
Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której
wniósł o oddalenie wniesionego odwołania w całości. W złożonej odpowiedzi oraz na
rozprawie przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swojego stanowiska.
W dniu 27 sierpnia 2021 r. na posiedzeniu
Przystępujący złożył pismo procesowe,
w
którym wniósł o oddalenie wniesionego odwołania w całości. W złożonej odpowiedzi oraz
na rozprawie przedstawił uzasadnienie faktyczne i prawne swojego stanowiska.

Izba ustaliła, co następuje:
Izba ustaliła, że odwołanie czyni zadość wymogom proceduralnym zdefiniowanym w Dziale
IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, tj. odwołanie nie
zawiera braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Izba ustaliła, że nie
zaistniały przesłanki określone w art. 528 ustawy pzp, które skutkowałyby odrzuceniem
odwołania.

Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał przesłanki dla wniesienia odwołania określone w art.
505 ust. 1 i 2 ustawy pzp, tj. posiadanie in
teresu w uzyskaniu danego zamówienia oraz
możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy pzp.
Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, zachowując termin ustawowy
oraz wskazując interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego zgłosił
skuteczne
przystąpienie wykonawca Corinth Pipeworks S.A. z siedzibą w Maroussi –
Athens, Grecja.
Izba postanowiła oddalić wniosek Odwołującego o niedopuszczenie do udziału
w
postępowaniu
odwoławczym
pełnomocnika
Przystępującego.
Na
posiedzeniu,
Pełnomocnik Przystępującego powołał się na dołączone do zgłoszonego przystąpienia
pełnomocnictwo z dnia 2 sierpnia 2021 r., upoważniające stawającego przed Izbą m.in. do
reprezentowania Spółki Corinth Pipeworks S.A. w postępowaniu przed Krajową Izbą
Odwoławczą. W zakresie formy złożonego pełnomocnictwa Izba powiela argumentację, jak
przedstawiona dla zarzutu 1 odwołania. Izba uznała, biorąc pod uwagę oświadczenia
Pełnomocnika Przystępującego, złożony wyciąg z prawa greckiego, statut Spółki, a także
ogłoszenie z G.E.M.I. z dnia 16 stycznia 2021 r., że stawający Pełnomocnik był należycie
umocowany do reprezentowania Przystępującego w postępowaniu odwoławczym.
Izba
postanowiła dopuścić dowody z dokumentacji przedmiotowego postępowania,
odwołanie wraz z załącznikami, odpowiedź na odwołanie wraz z załącznikami, zgłoszenie
przystąpienia wraz z załącznikami, pismo procesowe Przystępującego wraz z załącznikami
oraz dow
ód złożony przez Odwołującego na rozprawie.

Na
podstawie tych dokumentów, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia,
stanowiska i dowody złożone przez strony i uczestnika postępowania w trakcie
posiedzenia i rozprawy, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła:

Odwołanie podlegało oddaleniu.

Zarzut naruszenia 226 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp w związku z § 13 ust. 1 i 3 Rozporządzenia
w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz w związku z § 6 ust. 2, ust. 3 pkt 1) i
ust. 5 i § 7 ust. 2, ust. 3 pkt 3) Rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji w związku z art. 104 i 58 § 1 k.c. poprzez zaniechanie odrzucenia

oferty jako nieważnej na podstawie odrębnych przepisów, ze względu na brak umocowania
Pana K. D.
do złożenia oferty w postępowaniu w imieniu Corinth Pipeworks S.A.
Zarzut
nie zasługiwał na uwzględnienie.
W zakresie podniesionego zarzutu
Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Zgodnie z pkt VIII SWZ -
INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ,
PRZY
UŻYCIU
KTÓRYCH
ZAMAWIAJĄCY
BĘDZIE
KOMUNIKOWAŁ
SIĘ
Z WYKONAWCAMI,
ORAZ
INFORMACJE
O
WYMAGANIACH
TECHNICZNYCH
I
ORGANIZACYJNYCH
SPORZĄDZANIA,
WYSYŁANIA
I
ODBIERANIA
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ:
„1. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują zgodnie z treścią niniejszego Rozdziału. 2. Komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z
uwzględnieniem wymogów ustanowionych w Specyfikacji. (…) 8. Oferty, oświadczenia, o
których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy, przedmiotowe
środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z
2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art.
66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 9. Informacje,
oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 8, przekazywane w Postępowaniu,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do
wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa
w ust. 3. (…)”

W myśl pkt XII SWZ - WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: „(…) 6.
W
przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność


cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 7. Poświadczenia zgodności
c
yfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 6,
dokonuje w przypadku: 1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów
potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 2)
przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie Zamówienia; 3) innych dokumentów – odpowiednio wykonawca
lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą. 8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania
z
dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 6, może dokonać również
notariusz. 9. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący
kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą
treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 10.
Podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz
pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. 11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe,
niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się
cyfrowe
odwzorowanie
tego
dokumentu
opatrzone
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. 12. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 11, dokonuje w przypadku: 1) podmiotowych
środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie Zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 2) przedmiotowego
środka dowodowego lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio
Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia; 3)
pełnomocnictwa – mocodawca. 13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej, o
którym mowa w ust. 11, może dokonać również
notariu
sz. (…)”


Zgodnie z pkt XV. SWZ - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:
„ (…) 6. W
celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty odpisu lub
informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do
złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

8. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba,
której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w
ust. 6, Zamawiający żąda od Wykonawcy dołączenia do oferty pełnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. (…) 11. Treść
pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których
pełnomocnik jest upoważniony. 12. Pełnomocnictwa złożone wraz z ofertą upoważniające do
jej podpisania muszą być przedstawione w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.”

Przystępujący złożył w postępowaniu ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez Pana K. D
. Wraz z ofertą Przystępujący złożył:
1.
PROTOKÓŁ Zgromadzenia Zarządu Spółki Akcyjnej „CORINTH PIPEWORKS PIPE
INDUSTRY SINGLE MEMBER SA S.A.” z dnia 26 kwietnia 2021 r. o następującej treści:
„W Atenach dzisiaj, 26 kwietnia 2021 r., w poniedziałek o godz. 10.00, Zarząd Spółki zebrał
się na posiedzeniu na zaproszenie Prezesa w biurze Spółki w Pyrgos Athinon, budynek 2,
Leoforos Mesogeion 2-4.
Obecni osobiście są panowie M. I. F., Prezes, I. V. P., Wiceprezes,
N. S., I. S. S. i N. I. G.
, członkowie. Zebranie Zarządu jest ważne ze względu na osiągnięcie
kworum.
Prezes Zarządu odnosi się do zaproszenia z dnia 6.04.2021 r. do złożenia oferty
w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (nr oferty ZR/2021/03/0024/PZ) na produkcję
i
dostawę rur stalowych z okładziną wewnętrzną i zewnętrzną dla gazociągów przesyłu gazu
ziemnego spełniających wymagania poziomu PSL2 wg normy PN-EN ISO 3183 oraz rur
osłonowych zewnętrznych (casing Pipes) z okładziną zewnętrzną wg normy EN 10219-1 /
PN-EN 10219-
2, które zostało wydane przez spółkę z siedzibą w Polsce pod nazwą
„Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W ramach powyższej procedury
przetargowej zainteresowani dostawcy
proszeni są o złożenie oferty do firmy „Operator
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”, wraz z innymi dokumentami i danymi, które
określa ogłoszenie o zamówieniu. Zarząd na wniosek Dyrektora Generalnego Spółki p. I. B.,
jednogłośnie decyduje o udziale Spółki w przetargu z nr. przetargowym ZP/2021/03/0024/PZ


spółki „Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.” i w tym celu upoważnia
jednogłośnie Dyrektora Generalnego Spółki p. I. B. syna D., dowód osobisty AM029716,
który został wydany 14.07.2014 przez O.P. I. A. i p. K. D. syna G., Dyrektor ds. Sprzedaży,
dowód osobisty X003897, który został wydany w dniu 29.03.2002 przez O.P. A. i udziela im
jednogłośnie specjalny mandat, pełnomocnictwo oraz prawo dla każdego z nich, działając w
imieniu i na rachun
ek spółki do podpisu oferty po pozostałych innych dokumentach
potrzebnych do udziału Spółki w przetargu „Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-
SYSTEM S.A.”, do reprezentacji Spółki w stosownej komunikacji z „Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.”, do czasu zakończenia przetargu, poprzez udzielenie
zamówienia na dostawę, a następnie podpisanie umowy na dostawę oraz wszelkich innych
dokumentów niezbędnych do jej przygotowania. Ze względu na brak innego tematu do
omówienia, posiedzenie zostało zakończone. PREZES / WICEPREZES / OBECNI
CZŁONKOWIE / WIERNA KOPIA Z KSIĘGI PROTOKOŁÓW ZARZĄDU ATENY TEGO
SAMEGO DNIA
WICEPREZES ZARZĄDU (I. P.) / wierna kopia oryginału.”
Dokument został
podpisany elektronicznie przez Pana N. S.
2. Minutes
, czyli protokół, o którym mowa w pkt 1 w wersji angielskiej, również ze wzmianką
w wersji angielskiej:
„WIERNA KOPIA Z KSIĘGI PROTOKOŁÓW ZARZĄDU ATENY”.
Dokument został podpisany ręcznie przez Pana I. P. „TEGO SAMEGO DNIA WICEPREZES
ZARZĄDU (I. P.)”
oraz opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Pana N.
S..
3.
OGŁOSZENIE wpisu do Generalnego Rejestru Handlowego (G.E.MI.) danych Spółki
Akcyjnej pod nazwą „CORINTH PIPEWORKS PIPE INDUSTRY SINGLE MEMBER SA.”
i
nazwą skróconą CORINTH PIPEWORKS SA. z dnia 16 stycznia 2021 r. o następującej
treści: „Dnia 15.01.2021 r. zostały wpisane do Generalnego Rejestru Handlowego (G.E.MI.)
niżej wymienione dane Spółki Akcyjnej pod nazwą „CORINTH PIPEWORKS PIPE
INDUSTRY SINGLE MEMBER SA” i nazwą skróconą „CORINTH PIPEWORKS SA.” z
numerem G.E.MI 3978301000: a) z Numerem Kodu Rejestracyjnego 2451765 decyzja
Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 08.01.2021 r., zgodnie z którą wybrano nowy
Zarząd spółki. b) z Numerem Kodu Rejestracyjnego 2451766 protokół ze zgromadzenia
Zarządu spółki z dnia 08.01.2021 r., zgodnie z którym Zarząd wybrany przez powyższe
Zgromadzenie Ogólne został ukonstytuowany w następujący sposób: 1. M. F., syn I.,
prawnik, zamieszkały w (…), numer dowodu tożsamości (…), NIP 008854952, Prezes; 2. I.
P., syn V.
, ekonomista, zamieszkały w (…), numer dowodu tożsamości (…), NIP 009905179,
Wiceprezes; 3. N. S., syn D.
, inżynier mechanik, zamieszkały w (…), numer dowodu


tożsamości (…), NIP 040031394, Członek; 4. I. S., syn S., pracownik prywatny, zamieszkały
w
(…), numer dowodu tożsamości (…), NIP 01 1958623, Członek; 5. N. G., syn I., doradca
biznesowy, zamieszkały w (…), numer dowodu tożsamości (…), NIP 008821503, Członek.
Kadencja powyższego Zarządu upływa w dniu 08.01.2023 r. c) Zarząd udzielił prawo do
reprezentowania i wiązania Spółki poniżej wymienionym osobom: Zarząd określa sposób
reprezentacji Spółki w następujący sposób: 1. - Zostają uchylone wszelkie wcześniejsze
decyzje Spółki o reprezentowaniu w wymienionych dalej aktach i czynnościach prawnych. 2.
-
Z zastrzeżeniem wykonania jakiejkolwiek czynności, która nie została wyraźnie
przydzielona niniejszym następującym osobom, powierza, zgodnie z art. 16 Statutu Spółki,
wykonanie następujących, restrykcyjnie wymienionych aktów i czynności prawnych
związanych z zarządzaniem spółki i administrowaniem majątkiem firmowym, jak następuje:
A) niżej wymienione osoby I. S., syn S., zamieszkały w (…), numer dowodu tożsamości (…),
NIP 011958623, Delegowany Dyrektor, I. B. syn D. i E.
, zamieszkały w (…), numer dowodu
tożsamości (…), NIP 106736390, Dyrektor Generalny, N. S., syn D, zamieszkały w (…),
numer dowodu tożsamości (…), NIP 040031394, Delegowany Dyrektor, I. D. P., syn N.,
Kierownik Finansowy, zamieszkały we (…), numer dowodu tożsamości (…), NIP 045634458,
I. P., syn V.
, zamieszkały w (…), numer dowodu tożsamości (…), NIP 009905179,
ekonomista, i G. S., syn A.
, zamieszkały w (…), numer dowodu tożsamości (…), NIP
011082530, którzy: l. - Działając we dwóch, będą reprezentować i wiązać Spółkę w celu
dokonania następujących, wyraźnie wymienionych aktów i czynności prawnych: a)
zawieranie umów pomiędzy Spółką a państwem greckim, a także wszelkimi podmiotami
prawnymi prawa publicznego, organizacjami i
przedsiębiorstwami użyteczności publicznej,
składanie ww. podmiotom ofert w przetargach i prowadzenie negocjacji w sprawie zawarcia
tych umów, b) wystawianie lub przyjmowanie weksli trasowanych i własnych, pod
warunkiem, że zostanie na nich odnotowana klauzula o ich nieprzenoszalności przez ich
indosowanie lub cesję, tylko do banków legalnie działających w Grecji. Klauzula ta nie
zostanie odnotowana szczególnie i tylko w przypadkach, gdy posiadaczami weksli
trasowanych lub własnych są w ograniczonym zakresie spółki zagraniczne, a takie
wystawianie lub przyjmowanie weksli trasowanych lub własnych ma miejsce w wykonaniu
warunków płatności umów kupna, a ich wartość obejmuje wartość dokumentów
przewozowych, przekazanych zgodnie z prawem na zlecenie Spółki, c) wystawianie czeków,
ale tylko na zlecenie osób trzecich i pod warunkiem, że zostanie na nich odnotowana
klauzula „nie na zlecenie” lub „nieprzenoszalny”, d) wystawianie weksli, e) odbiór pieniędzy,
zbywalnych instrumentów płatniczych i kuponów, odbiór i wypłata pieniędzy z rachunków


bankowych, upoważnienie innych osób do pobierania pieniędzy i odbiór papierów
wartościowych ogólnie, f) zawieranie umów z bankami na otwarcie kredytów
zabezpieczonych, wydanie listów gwarancyjnych dla każdej kategorii, a także listów
gwarancyjnyc
h za „należytą płatność” dostawcom spółki, odbiór konosamentu z
zabezpieczoną zaliczką, korzystanie z kredytu w postaci otwartego rachunku na
zabezpieczenie osobiste lub zabezpieczenie wekslami i wszelkiego rodzaju zastawami i
wykorzystywanie ich w formie
czeków, poleceń lub pokwitowań, wycofanie zastawionych
zabezpieczeń i zwolnienia z listów gwarancyjnych, a także zawarcie jakiejkolwiek innej
umowy służącej tym samym celom, co wyżej wymienione w umowach punktu f), g) indos
weksli i czeków, których Spółka jest okazicielem i posiadaczem, zarówno jako ich wystawca,
jak i w wyniku ich indosowania, do każdego banku działającego legalnie w Grecji i za
granicą, w celu zbierania, dyskontowania, gwarantowania lub zastawiania wartości tych
środków przekazanych na indosowany rachunek bieżący Banku, we wszystkich
przypadkach, w których, oczywiście, ich indos ma na celu pobranie lub dyskonto, h) wydanie
weksli na których odnotowana została klauzula o nieprzenoszalności weksla, z wyjątkiem
jednego z wyżej wymienionych Banków, i) sporządzanie i przekazywanie do Banków weksli
trasowanych lub własnych, w szczególności do Banku Grecji, i zawieranie umów, treścią
których są ww. tabele dyskontowe weksli trasowanych lub własnych, j) inkasowanie
i
indosowanie konosamentów i ogólnie dokumentów przewozowych, j)a) zawieranie z
bankami umów, których przedmiotem jest otwieranie rachunków, otwieranie kredytu
zagranicznego lub przelew z góry, aż po zastaw w bankach wierzytelności Spółki z tytułu
zabezpieczonych kredytów, j)b) wystawianie dokumentów zleceń do Banków, których
przedmiotem jest 1) spłata przez upoważniony Bank weksli Spółki lub weksli akceptowanych
przez spółkę i płatnych za granicą lub w kraju, obciążając rachunek bieżący w tym samym
banku, 2) przelew środków pieniężnych z jednego rachunku depozytowego na inny rachunek
depozytowy Spółki, 3) spłata wszystkich rodzajów zobowiązań Spółki oraz 4) realizacja
przekazów pieniężnych i ogólnie przelewy środków z rachunków Spółki osobom trzecim, j)c)
wypowiadanie umów o pracę z pracownikami Spółki oraz zawiadamianie o tym Urzędu Pracy
j)d) podpisywanie dokumentów eksportowych, poprzez które Spółka prowadzi operacje z
działami eksportowymi różnych Banków, aż do osób prawnych prawa publicznego, j)e)
zawieranie umów pośrednictwa wierzytelności gospodarczych z firmami faktoringowymi, a
także dodatkowe zmiany tych umów, w tym ewentualne ich przedłużenia, j)f) zlecenie na
świadczenie usług inwestycyjnych oraz przygotowywanie transakcji na wszystkich
instrumentach finansowych, kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, które są


przedmiotem obrotu na rynkach zorganizowanych, wielostronnych mechanizmach obrotu
i/lub poza rynkami zorganizowanymi i wielostronnymi mechanizmami obrotu (orientacyjnie
wspomina się o zleceniach wykonania transakcji walutowych, terminowych transakcji
walutowych, transakcjach wymiany stóp procentowych, lokatach terminowych), a także o
wszelkich czynnościach niezbędnych do wykonania i rozliczenia odpowiednich transakcji. Il. -
Każda osoba oddzielnie będzie obecna i będzie reprezentować Spółkę na Walnych
Zgromadzeniach wspólników spółek akcyjnych oraz zgromadzeniach wspólników spółek z
ograniczoną odpowiedzialnością, w których Spółka uczestniczy i będzie wykonywać
wszystkie prawa wynikające z jej wyżej wymienionej właściwości, podejmując jednocześnie
wszelkie inne, stosowne i wynikające prawnie czynności. B) Niżej wymienione osoby: (a) K.
Ch., syn S.
, zamieszkały w (…), numer dowodu tożsamości (…), NIP 006655955, N. K., syn
Ch.
, zamieszkały w (…), numer dowodu tożsamości (…), NIP 016573724, A. M., syn I.,
zamieszkały w (…), numer dowodu tożsamości (…), NIP 00281 1 142, K. K., syn D.,
zamieszkały w (…), numer dowodu tożsamości (…), NIP 029974975, D. K., syn G.,
zamieszkały w (…), numer dowodu tożsamości (…), NIP 007070674, (b) E. P., syn N.,
zamieszkały w (…), numer dowodu tożsamości (…), NIP 118305741, F. A., syn K.,
zamieszkały w (…), numer dowodu tożsamości (…), NIP 154315880, E. K., córka S.,
zamieszkała w (…), numer dowodu tożsamości AN 681427, NIP 063953809, S. T., córka
Ch.
, zamieszkała we (…), numer dowodu tożsamości (…), NIP 075692633, A. B., syn I.,
zamieszkały w (…), numer dowodu tożsamości (…), NIP 073388098, z których ktokolwiek z
podpunktu (a) współdziałając z kimkolwiek z podpunktu (b), będzie reprezentować i wiązać
Spółkę w przypadku niektórych z wyżej wymienionych pozycji i czynności prawnych
wymienionych w
paragrafie 2.1 powyżej, a w szczególności w następujących podpunktach:
b,c, d, e, g, h, i, j oraz jb i je. 3.-
Na koniec Zarząd upoważnia jednogłośnie Głównego
Księgowego Spółki p. P. K., syna P., zamieszkałego w (…), numer dowodu tożsamości (…)i
NIP 072513734, któremu udziela specjalny mandat, pełnomocnictwo oraz prawo, działając w
imieniu i na rachunek spółki do składania wniosków, zawiadamiania, oświadczania i
wykazów do właściwego dla Spółki Urzędu Skarbowego (dzisiaj D.O.Y. FAE w Atenach),
które są przewidziane przez odpowiednie ustawy i przepisy podatkowe, dalszego
upoważniania innych osób do wykonywania niektórych powierzonych mu czynności, a także
do reprezentowania Spółki ogólnie we właściwym Urzędzie Skarbowym i Centrach Kontroli.
„Niniejszy wpis i publikacja należąca do wpisów automatycznych została dokonana przez
urząd G.E.MI. (tymczasowo, ponieważ wnioski o rejestrację automatyczną nie zostały
wdrożone), bez przeprowadzenia kontroli kompletności lub legalności oraz bez sprawdzenia


treści aktów i danych, złożonych staraniami i odpowiedzialnością podmiotu zobowiązanego
(art. 85 i 102 Ustawy 4635/2019 (Dz.
U. 167/A)”. PRZEŁOŽONA DYREKCJI / GIOTA
ATHANASIOU
Autentyczność
niniejszego
można
potwierdzić
na
stronie.
https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx
Dokument został opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez Pana K. D.
oraz złożony został również w języku greckim, na
którym widnieje ręczny podpis: G. A.
4.
OGŁOSZENIE Rejestracji w Generalnym Rejestrze Handlowym (G.E.MI.) i publikacji na
stronie internetowej G.E.MI. danych spółki Akcyjnej pod nazwą „CORINTH PIPEWORKS
PIPE INDUSTRY SINGLE MEMBER SA” i nazwą skróconą SYSTEMY PRZEWODÓW
W KORYNCIE SA.
z dnia 20 kwietnia 2021 r. o następującej treści: „W dniu 20.04.2021
został wpisany w Generalnym Rejestrze Handlowym (G.E.MI.) z numerem kodu
rejestracyjnego 2531472 z dnia 16.04.2021 r. Protokół Zarządu Spółki Akcyjnej pod nazwą
CORINTH PIPEWORKS PIPE INDUSTRY SINGLE MEMBER SA i nazwą skróconą
SYSTEMY PRZEWODÓW W KORYNCIE SA. oraz numer GEMI 3978301000, zgodnie z
którym Zarząd jednogłośnie ustala reprezentację Spółki w następujący sposób: - Zostają
uchylone wszelkie wcześniejsze decyzje Spółki o reprezentowaniu w wymienionych dalej
aktach i czynnościach prawnych. 2. - Z zastrzeżeniem wykonania jakiejkolwiek czynności,
która nie została wyraźnie przydzielona w niniejszym następującym osobom, powierza,
zgodnie z art. 16 Statutu Spółki, wykonanie następujących restrykcyjnie wymienionych aktów
i czynności prawnych, związanych z zarządzaniem spółki i administrowaniem majątkiem
firmowym, jak następuje: A) Panom: I. P., syn S. zamieszkały w (…), Numer Dowodu
Tożsamości (…), NIP 011958623, Delegowany Dyrektor Zarządu, I. B. syn D. i E.
zamieszkały w H(…), Numer Dowodu Tożsamości (…), NIP 106736390, Dyrektor Generalny,
N. S., syn D.
, zamieszkały w (…), Numer Dowodu Tożsamości (…), NIP 040031394,
Delegowany Dyrektor Zarządu, G. T. syn E., zamieszkały w (…), Numer Dowodu
Tożsamości (…), NIP 102367472, Kierownik Działu Księgowości, Dostępnych Środków
Finansowych i
Windykacji Należności Klientów, I. P., syn V., zamieszkały w (…), Numer
Dowodu Tożsamości (…), NIP 009905179, ekonomista, G. S. syn A., zamieszkały w (…),
Numer Dowodu Tożsamości (…), NIP 011082530, oraz I. D.-P. syn N., zamieszkały w (…),
Numer Dowodu Tożsamości (…), N.I.P. 045634458, którzy: l. - Działając we dwóch, będą
reprezentować i wiązać Spółkę w celu dokonania następujących, wyraźnie wymienionych
aktów i czynności prawnych: a) zawieranie umów pomiędzy Spółką a państwem greckim,
a
także
wszelkimi
podmiotami
prawnymi
prawa
publicznego,
organizacjami
i
przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, składanie ww. podmiotom ofert w przetargach


i
prowadzenie negocjacji w sprawie zawarcia tych umów, b) wystawianie lub przyjmowanie
weksli trasowanych i własnych, pod warunkiem, że zostanie na nich odnotowana klauzula
o
ich nieprzenoszalności przez ich indosowanie lub cesję, tylko do banków legalnie
działających w Grecji. Klauzula ta nie zostanie odnotowana szczególnie i tylko w
przypa
dkach, gdy posiadaczami weksli trasowanych lub własnych są w ograniczonym
zakresie spółki zagraniczne, a takie wystawianie lub przyjmowanie weksli trasowanych lub
własnych ma miejsce w wykonaniu warunków płatności umów kupna, a ich wartość obejmuje
wartość akredytyw dokumentowych, przekazanych zgodnie z prawem na zlecenie Spółki, c)
wystawianie czeków, ale tylko na zlecenie osób trzecich i pod warunkiem, że zostanie na
nich zaznaczona klauzula „nie na zlecenie” lub „nieprzenoszalny”, d) wystawianie listów
p
oświadczających, e) odbiór pieniędzy, zbywalnych instrumentów płatniczych i kuponów,
odbiór i wypłata pieniędzy z rachunków bankowych, upoważnienie innych osób do odbioru
pieniędzy i papierów wartościowych ogólnie, f) zawieranie umów z bankami na otwarcie
akredytyw, wydanie listów gwarancyjnych dla każdej kategorii, a także listów gwarancyjnych
za „należytą płatność” dostawcom spółki, odbiór akredytyw z kaucją, korzystanie z kredytu
w postaci otwartego rachunku na zabezpieczenie osobiste lub zabezpieczenie wekslami
i
wszelkiego rodzaju zastawami i wykorzystywanie ich w formie czeków, poleceń lub
pokwitowań, wycofanie zastawionych zabezpieczeń i zwolnienia z listów gwarancyjnych,
a
także zawarcie jakiejkolwiek innej umowy służącej tym samym celom, co wyżej
wy
mienione w umowach punktu f), g) indos weksli i czeków, których Spółka jest okazicielem i
posiadaczem, zarówno jako ich wystawca, jak i w wyniku ich indosowania, do każdego
banku działającego legalnie w Grecji i za granicą, w celu zbierania, dyskontowania,
gwarantowania lub zastawiania wartości tych środków przekazanych na indosowany
rachunek bieżący Banku, we wszystkich przypadkach, w których, oczywiście, ich indos ma
na celu pobranie lub dyskonto, h) wydanie weksli na których odnotowana została klauzula o
nieprzenoszalności weksla, z wyjątkiem jednego z wyżej wymienionych Banków, i)
sporządzanie i przekazywanie do Banków weksli trasowanych lub własnych, w
szczególności do Banku Grecji, i zawieranie umów, treścią których są ww. tabele
dyskontowe weksli tras
owanych lub własnych, j) inkasowanie i indosowanie konosamentów i
ogólnie akredytyw dokumentowych, k) zawieranie z bankami umów, których przedmiotem
jest otwieranie rachunków, otwieranie kredytu zagranicznego lub przelew z góry, aż po
zastaw w bankach wier
zytelności Spółki z tytułu akredytyw, l) wystawianie dokumentów
zleceń do Banków, których przedmiotem jest 1) spłata na upoważniony Bank listów
poświadczających Spółki lub weksli akceptowanych przez spółkę i płatne za granicą lub w


kraju, obciążając rachunek bieżący w tym samym banku 2) przelew środków pieniężnych z
jednego rachunku depozytowego na inny rachunek depozytowy Spółki, 3) spłata wszystkich
rodzajów zobowiązań Spółki oraz 4) realizacja przekazów pieniężnych i ogólnie przelewy
środków z rachunków Spółki osobom trzecim, m) podpisywanie umów o pracę, reklamacja
umów o pracę z pracownikami Spółki oraz zawiadamianie o nich Urzędu Pracy, oświadczeń
o dobrowolnym odejściu pracowników, n) podpisywanie dokumentów eksportowych, poprzez
które Spółka prowadzi operacje z działami eksportowymi różnych Banków, aż do osób
prawnych prawa publicznego, o) zawieranie umów pośrednictwa wierzytelności
gospodarczych z firmami faktoringowymi, a także dodatkowe zmiany tych umów, w tym
ewentualne ich przedłużenia, p) zlecenie na świadczenie usług inwestycyjnych oraz
przygotowywanie transakcji na wszystkich instrumentach finansowych, kupna i sprzedaży
instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na Rynkach Zorganizowanych,
Wielostronnych
Mechanizmach
Obrotu
i/lub
poza
Rynkami
Zorganizowanymi
i
Wielostronnymi Mechanizmami Obrotu, (orientacyjnie wspomina się o zleceniach wykonania
transakcji walutowych, terminowych transakcji walutowych, transakcjach wymiany stóp
procentowych, lokatach terminowych), a także o wszelkich czynnościach niezbędnych do
wykonania i rozliczenia odpowiednich transakcji. Il. -
Każda osoba oddzielnie będzie obecna
i będzie reprezentować Spółkę na Walnych Zgromadzeniach wspólników spółek akcyjnych
oraz zgromadzeniach wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których
Spółka uczestniczy i będzie wykonywać wszystkie prawa wynikające z jej wyżej wymienionej
właściwości, podejmując jednocześnie wszelkie inne, stosowne i wynikające prawnie
czynności. A) Panom:

K. Ch. syn S.
, zamieszkały w (…), Numer Dowodu Tożsamości (…),
NIP 006655955, N. K. syn Ch.
, zamieszkały w (…), Numer Dowodu Tożsamości (…), N.I.P.
016573724, A. M., syn I.
, zamieszkały w (…), Numer Dowodu Tożsamości (…), NIP 00281 1
142, K. K. syn D.
, zamieszkały w (…), Numer Dowodu Tożsamości (…), NIP 029974975, D.
K., syn G.
, zamieszkały w (…), Numer Dowodu Tożsamości (…), NIP 007070674, E. P. syn
N.
, zamieszkały w (…), Numer Dowodu Tożsamości (…), NIP 1 18305741, F. A. syn K.,
zamieszkały w (…), Numer Dowodu Tożsamości (…), NIP 154315880, E. K., córka S.,
zamieszkała w (…), Numer Dowodu Tożsamości (…), NIP 063953809, S. T. córka Ch.,
zamieszkała w (…), Numer Dowodu Tożsamości (…), NIP 075692633, A. B., syn I.,
zamieszkały w (…), Numer Dowodu Tożsamości (…), NIP 073388098, z których ktokolwiek z
podpunktu (a) współdziałając z kimkolwiek z podpunktów (b), będzie reprezentować i wiązać
Spółkę w przypadku niektórych z wyżej wymienionych pozycji i czynności prawnych
wymienionych w pa
ragrafie 2.1 powyżej, a w szczególności w następujących podpunktach:


b,c, d, e, f, g, h, i, I i o. 3.-
Na koniec Zarząd jednogłośnie upoważnia Księgowego Spółki p.
P. K., syna P.
, zamieszkałego w (…), z dowodem tożsamości: (…)i NIP 072513734, któremu
udzie
la specjalny mandat, pełnomocnictwo oraz prawo, działając w imieniu i na rachunek
spółki do składania wniosków, zawiadamiania, oświadczania i wykazów do właściwego dla
Spółki Urzędu Skarbowego (dzisiaj D.O.Y. FAE w Atenach), które

są przewidziane przez
odp
owiednie ustawy i przepisy podatkowe, dalszego upoważniania innych osób do
wykonywania niektórych powierzonych mu czynności, a także do reprezentowania Spółki
ogólnie we właściwym Urzędzie Skarbowym i Centrach Kontroli. Niniejszy wpis i publikacja
należąca do wpisów automatycznych została dokonana przez urząd G.E.M.I. (tymczasowo,
ponieważ wnioski o rejestrację automatyczną nie zostały wdrożone), bez przeprowadzenia
kontroli kompletności lub legalności oraz bez sprawdzenia treści aktów i danych, złożonych
s
taraniami i odpowiedzialnością podmiotu zobowiązanego (art.85 i 102 Ustawy 4635/2019
(Dz. Ustaw 167/A)». PRZEŁOŽONA DYREKCJI / GIOTA ATHANASIOU / Autentyczność
niniejszego można potwierdzić, klikając https://www.businessregistry.ar/publicity.aspx”

Dokument
został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Pana K. D. oraz
złożony został również w języku greckim, na którym widnieje ręczny podpis: G. A.
Pismem z dnia 25 maja 2021 r. Zamawiający wezwał Przystępującego do złożenia wyjaśnień
lub uzupełnienia oświadczeń i dokumentów o następującej treści: „Działając na podstawie
art. 128 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający wzywa Wykonawcę, tj.
Corinth Pipeworks Pipe Industry Single Member SA (zwanego dalej „Wykonawcą”) do
złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów i oświadczeń oraz do ich uzupełnienia.
Zgodnie z
Rozdziałem XV ust. 5 i 6 Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej
„SWZ”), oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy. W celu
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowa
nia, Zamawiający żądał od wykonawcy dołączenia do oferty odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Zgodnie z Rozdziałem XV ust 8 i 12 SWZ,
jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w akapicie pierwszym zdanie drugie powyżej,
Zamawiający żądał od Wykonawcy dołączenia do oferty pełnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwa
złożone wraz z ofertą upoważniające do jej podpisania muszą być przedstawione w formie
elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem


elektronicznym. Jak stanowi SWZ w Rozdziale XII ust. 12 pkt 3 w zw. z ust. 11, w przypadku
gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku pełnomocnictwa
– mocodawca. Wykonawca wraz z ofertą Protokół Zgromadzenia Zarządu Spółki Akcyjnej z
dnia 26 kwietnia 2021 r. wraz z tłumaczeniem. Z treści Protokołu wynika, że Zarząd
jednogłośnie podjął decyzję o udziale Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i w tym celu
upoważnił Dyrektora Generalnego Spółki – Pana I. B., oraz Dyrektora ds. Sprzedaży – Pana
K. D.
, udzielając im specjalnego mandatu, pełnomocnictwa oraz prawa każdego z nich do
działania w imieniu i na rachunek Wykonawcy w tym do podpisu oferty oraz pozostałych
innych dokumentów potrzebnych do udziału w postępowaniu, a także do reprezentacji
Wykonawcy w stosownej komunikacji do czasu zakończenia postępowania, a następnie
podpisanie umowy na dostawę oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do jej
przygotowania. Zgodnie z treścią dokumentu, Wykonawca przedłożył Wierną Kopię z Księgi
Protokołów Zarządu, podpisaną w oryginale jednoosobowo przez Pana I. P., natomiast
cyfrowe odwzorowanie zostało opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Pana N.
S.
, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej. Zgodnie z treścią Protokołu, w Zgromadzenia Zarządu Spółki Akcyjnej w dnia 26
kwietnia 2021 r. obecni byli Panowie: M. I.. F., Prezes, I. V. P., Wiceprezes, N. S., I. S. S. i N.
I. G.
, członkowie. Jednocześnie wraz z ofertą Wykonawca przedłożył ogłoszenie Rejestracji
w Generalnym Rejestrze Handlowym, zgodnie z którym Zarząd jednogłośnie ustalił
reprezentację spółki Wykonawcy w sposób w nim wskazany. Zamawiający zwrócił uwagę, że
wśród osób wymienionych w rzeczonym Protokole Zgromadzenia Zarządu Spółki Akcyjnej
nie zostali wymienieni Panowie M. I. F. (Prezes) i N. I. G.
(członek), którzy – jak stanowi
Protokół na wstępie – wchodzą do Zarządu Spółki Wykonawcy. Ponadto zgodnie z
ogłoszeniem Rejestracji w Generalnym Rejestrze Handlowym w pkt I. i II., wymienione tam
osoby mogą reprezentować i wiązać spółkę w celu dokonania wymienionych aktów i
czynności prawnych, przy czym dla swej skuteczności wymaga się współdziałania dwóch
osób. W tym miejscu Zamawiający przypomina, że Wierna Kopia z Księgi Protokołów
Zarządu została podpisana jednoosobowo zarówno w oryginale, jak i przy czynności
cyfrowego odwzorowania opatrując kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Mając na
uwadze powyższe, Zamawiający wzywa Wykonawcę na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy do


złożenia wyjaśnień poprzez udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na następujące pytania: •
Kto wchodzi w skład organu uprawnionego do reprezentacji Wykonawcy i jaki jest sposób
reprezentacji Wykonawcy?
• Czy Pan N. S., opatrując kwalifikowanym podpisem
elektronicznym cyfrowe odwzorowanie Wiernej Kopii z Księgi Protokołów Zarządu był do tej
czynności uprawniony i działał jako mocodawca?

Jeśli Pan Pan N. S., opatrując
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
cyfrowe odwzorowanie Wiernej Kopii z Księgi
Protokołów Zarządu był do tej czynności uprawniony i działał jako mocodawca, Zamawiający
ponadto wzywa na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy do złożenia wyjaśnień poprzez
udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na nas
tępujące pytanie: • Czy zgodnie z prawem
państwa Wykonawcy, tj. Republiki Greckiej, Wierna Kopia z Księgi Protokołów Zarządu
stanowi oryginał protokołu Zgromadzenia Zarządu Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2021 r.,
w szczególności czy w wyniku poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej doszło do poświadczenia pełnomocnictwa, czy też kopii
pełnomocnictwa? Jeśli Wierna Kopia z Księgi Protokołów Zarządu nie stanowi oryginału
protokołu Zgromadzenia Zarządu Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2021 r., wobec czego
doszło do poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z kopią pełnomocnictwa,
Zamawiający, działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy, wzywa do uzupełnienia: •
Pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę na rzecz Pana K. D, potwierdzającego, że
co najmniej na dzień 18 maja 2021 r. był upoważniony do występowania w imieniu i na rzecz
Wykonawcy.
Jeśli Wierna Kopia z Księgi Protokołów Zarządu stanowi oryginał protokołu
Zgromadzenia Zarządu Spółki Akcyjnej z dnia 26 kwietnia 2021 r., natomiast Pan Pan N. S,
opatrując kwalifikowanym podpisem elektronicznym cyfrowe odwzorowanie Wiernej Kopii z
Księgi Protokołów Zarządu nie był do tej czynności uprawniony i nie działał jako mocodawca,
Zamawiający, działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy, wzywa do uzupełnienia: •
Pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę na rzecz Pana N. S., potwierdzającego, że
c
o najmniej na dzień 18 maja 2021 r. był upoważniony do występowania w imieniu i na rzecz
Wykonawcy.
Alternatywnie Zamawiający, działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy.
wzywa do uzupełnienia: • Pełnomocnictwa udzielonego przez Wykonawcę na rzecz Pana K.
D.
, potwierdzającego, że co najmniej na dzień 18 maja 2021 r. był upoważniony do
występowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy. Rzeczone pełnomocnictwo musi być
złożone w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpis
em elektronicznym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się
cyfrowe
odwzorowanie
tego
dokumentu
opatrzone
kwalifikowanym
podpisem


elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej dokonuje w przypadku pełnomocnictwa – mocodawca. Pełnomocnictwo
złożone w języku obcym musi być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.”

Pismem z dnia 31 maja 2021 r. Przystępujący złożył następujące wyjaśnienia: „W
odpowiedzi na Wasze pismo z 25 maja 2021 r., przedstawiamy następujące wyjaśnienia
oraz dokument. 1. Spółka Corinth Pipeworks Pipe Industry Single Member S.A. (“CPW” lub
“Oferent”) jest zarządzana i reprezentowana przez Zarząd (Board of Directors). Jak
potwierdza Ogłoszenie o wpisie w Generalnym Rejestrze Handlowym (GEMI) z 16 stycznia
2021 r. (złożone już łącznie z ofertą), od 8 stycznia 2021 r. Zarząd składa się z
następujących osób: M. F. (Prezes), I. P. (Wiceprezes), N. S., I. S. i N. G. Od 8 stycznia
2021 r. w składzie Zarządu nie nastąpiły żadne zmiany. 2. Zgodnie z Artykułem 22 paragraf
3 greckiej ustawy nr 2190/1920 o spółkach z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości
udziałów (spółkach akcyjnych), Zarząd może delegować swoje uprawnienia do
reprezentowania spółki na jedną lub więcej osób (wchodzących w skład Zarządu lub spoza
Zarządu) oraz może określić sposób reprezentowania spółki przez takie osoby. Jak
potwierdza Ogłoszenie o wpisie w rejestrze GEMI z 20 kwietnia 2021 r. (złożone już łącznie z
ofertą), Zarząd CPW, uchwałą z 16 kwietnia 2021 r. udzielił pełnomocnictw ogólnych na
rzecz szeregu wskazanych w uchwale osób do reprezentowania CPW i zaciągania w jej
imieniu zobowiązań w sprawach określonego rodzaju, w tym do reprezentowania jej wobec
podmiotów prawa publicznego lub przedsiębiorstw użyteczności publicznej w przetargach,
do składania im ofert oraz negocjowania w sprawie zawierania umów z takimi podmiotami.
Do reprezentowania Oferenta wymagane jest współdziałanie dwóch osób wskazanych w
uchwale. Uchwała Zarządu z 16 kwietnia nie została zmieniona ani uchylona i pozostaje w
mocy na dzień sporządzenia niniejszego pisma. 3. Zgodnie z powszechnie przyjmowanym w
Grecji rozumieniem, OGP GAZ-
SYSTEM S.A., będąca w 100% spółką państwową i
operatorem sieci przesyłowej gazowej, jest zarówno przedsiębiorstwem użyteczności
publicznej, jak i podmiotem prawa publicznego. Zatem dowolne d
wie z osób wymienionych w
uchwale Zarządu z 16 kwietnia, w tym m.in. panowie N. S oraz I. B. mogą reprezentować
Oferenta w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Uchwała Zarządu z
16 kwietnia 2021 r. zastąpiła uchwałę Zarządu podjętą 8 stycznia 2021 r. (i powołaną w
Ogłoszeniu o rejestracji z 16 stycznia 2021 r.) dotyczącą udzielenia pełnomocnictw ogólnych
określonym osobom. Z oczywistych powodów, uchwała Zarządu z 16 kwietnia nie mogła
zmienić ani uchylić uchwały Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy o powołaniu Zarządu,


podjętej 8 stycznia 2021 r. 5. Jak potwierdza Protokół Zgromadzenia Zarządu z 26 kwietnia
2021 r. (złożony już łącznie z ofertą), Zarząd udzielił pełnomocnictw szczególnych panom I.
B. i K. D. do reprezentowania Oferenta w post
ępowaniu o udzielenie zamówienia nr
ZP/2021/03/0024/PZ, prowadzonym przez OGP GAZ-
SYSTEM. Każdy z nich może
reprezentować Oferenta samodzielnie. Powyższe pełnomocnictwo nie zmienia uchwały
Zarządu z 16 kwietnia 2021 r. i nie podlega wpisowi do rejestru handlowego. 6. Zgodnie
z
Artykułem 20 paragraf 8 greckiej ustawy nr 2190/1920 o spółkach z odpowiedzialnością
ograniczoną do wysokości udziałów (spółkach akcyjnych) oraz Artykułem 20 Regulaminu
Spółki, protokół zgromadzenia Zarządu podpisuje Prezes lub inna osoba wyznaczona
zgodnie z Umową Spółki. Taką osobą wyznaczoną zgodnie z Umową Spółki jest Wiceprezes
I. P.
. Wierna kopia protokołu zgromadzenia Zarządu z dnia 26 kwietnia 2021 r. podpisana
przez pana P. jest uznawana, zgodnie z prawem greckim, za odpowiedn
ik oryginału
pełnomocnictwa udzielonego panom K. D. oraz I. B.. Wierna kopia protokołu podpisana
przez Wiceprezesa nie wymaga żadnego dodatkowego potwierdzenia. Jako że pan P. nie
używa kwalifikowanego podpisu elektronicznego, złożył swój podpis na drukowanej wersji
protokołu. 7. Pan N. S., jako członek Zarządu pełniący funkcje wykonawcze, jest uprawniony
zgodnie z prawem greckim do potwierdzania kopii (cyfrowych lub drukowanych) protokołu
zgromadzenia Zarządu podpisanego przez pana P.. Jednakże, uwzględniając wymagania
określone w SWZ oraz w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, składamy wraz z niniejszym
pismem dodatkową cyfrową kopię Protokołu Zgromadzenia Zarządu z 26 kwietnia 2021 r.,
potwierdzoną przez panów N. S. i I. B., działających w imieniu mocodawcy, tj. Corinth
Pipeworks Pipe Industry Single Member S.A. na podstawie uchwały Zarządu z 16 kwietnia
2021 r. Dokument ten potwierdza, że K. D. był uprawniony do samodzielnego
reprezentowania Oferenta co najmniej w dniu 18 maja 2021
r., na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego mu 26 kwietnia 2021 r. jednogłośną uchwałą Zarządu.”

Do wyjaśnień Przystępujący załączył Protokół z dnia 26 kwietnia 2021 r. o identycznej treści
jak załączony do oferty oraz w wersji angielskiej, dodatkowo podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez Pana I. B.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp:

„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

4) jest
nieważna na podstawie odrębnych przepisów.”

Paragraf 13 ust. 1 -
3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415)
stanowi:
„1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 2. Wykonawca nie jest zobowiązany do
złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1, jeżeli zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 3. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba,
której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w
ust. 1, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.”

Paragraf 6 ust. 1, 2, ust. 3
pkt 1) i ust. 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz.
2452) stanowi:
„1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki
dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub
dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy,
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej
„dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione
przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej
„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 2.
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a
w przypadku postępowań
lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
3. Poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2,


dokonuje w przypadku: 1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów
potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów
potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 5. Przez
cyfrowe odwzorowanie,
o którym mowa w ust. 2–4 oraz § 7 ust. 2–4, należy rozumieć
dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej,
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności
bezpośredniego dostępu do oryginału.”

Paragraf 7 ust. 1,
2, ust. 3 pkt 3) ww. Rozporządzenia stanowi: „1. Podmiotowe środki
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których
mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz
pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej
niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. 2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w
art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo,
zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym
podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a w
przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej
niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej. 3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku: (…) 3)
pełnomocnictwa – mocodawca. 4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej, o
którym mowa w ust. 2, może dokonać również
notariusz.”

Artykuł 104 k.c. stanowi: „Jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez
umocowania lub z przekroczeniem jego
zakresu jest nieważna. Jednakże gdy ten, komu
zostało złożone oświadczenie woli w cudzym imieniu, zgodził się na działanie bez
umocowania, stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania.”


Zgodnie z art. 58 § 1 k.c.: „Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu
obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w
szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą
odpowiednie przepisy ustawy.”


W zakresie podniesionego zarzutu Odwołujący domagał się odrzucenia oferty
Przystępującego, jako nieważnej z uwagi na brak umocowania Pana K. D. do złożenia oferty
w postępowaniu w imieniu Corinth Pipeworks S.A., a mianowicie brak właściwych
kwalifikowanych
podpisów elektronicznych na dokumencie wykazującym umocowanie
osoby, która podpisała ofertę. Odwołujący nie kwestionował zatem treści udzielonego Panu
K. D.
pełnomocnictwa z dnia 26 kwietnia 2021 r., a jedynie zgodność jego formy z
wymaganiami stawianymi
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Mając na względzie zgromadzony w sprawie materiał dowodowy ze stanowiskiem
i
argumentacją Odwołującego nie sposób się zgodzić.
W pierwszej kolejności Izba zauważa, że w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień i
uzupełnień Przystępujący złożył protokół z dnia 26 kwietnia 2021 r., w treści którego zarząd
spółki w osobach: M. I.. F., Prezes, I. V. P., Wiceprezes, N. S., I. S. S. i N. I. G., członkowie
upoważnił Pana I. B. oraz Pana K. D. m.in. do złożenia oferty w przedmiotowym
postępowaniu. W celu wykazania, że w skład zarządu od dnia 8 stycznia 2021 r. wchodzą
osoby wymienione w ww. pełnomocnictwie Przystępujący złożył wraz z ofertą ogłoszenie z
G.E.M.I.
w języku greckim podpisane własnoręcznie przez upoważniony podmiot wraz z
tłumaczeniem na język polski. Oba dokumentu podpisane zostały kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez Pana K. D.. W ocenie Izby, ww. dokument rejestrowy
w sposób
wystarczający potwierdza jakie osoby wchodzą w skład zarządu Przystępującego. Izba
zwraca uwagę, że par. 13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415)
stanowi o żądaniu: „odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru”
wyłącznie
w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania
. Ponadto, jak stanowi ust. 1 ww. paragrafu, wykonawca może przedstawić
odpis lub informację z innego właściwego rejestru. Tym innym rejestrem w odniesieniu do
Spółki Przystępującego jest G.E.M.I. – Generalny Rejestr Handlowy. Skoro zatem

wykonawca jest zobowiązany przedstawić informację z rejestru w zakresie potwierdzającym
umocowanie danej osoby do reprezentowania wykonawcy (w tym przypadku wykazanie
składu zarządu spółki) to należało uznać, że złożone przez Przystępującego ogłoszenie z
G.E.M.I. ten wym
óg spełnia. Niezasadne i nie znajdujące potwierdzenia w przepisach prawa
są zatem twierdzenia Odwołującego, że zakres informacji wynikający z przedłożonego
rejestru powinien odpowiadać zakresowi polskiej informacji z KRS i wyczerpywać pełny
zakres danych rejestrowych Spółki. Z powyższych względów Izba uznała za nieprzydatny dla
rozstrzygnięcia dowód złożony przez Odwołującego – informację z Ogólnego Rejestru
Spółek Handlowych wraz z tłumaczeniem. Izba wskazuje, że po pierwsze przedłożona
informacja stwierdza okoliczności aktualne w 2015 r., a po drugie w analogiczny sposób jak
w przypadku złożonego przez Przystępującego ogłoszenia z G.E.M.I. stanowi o powołaniu
zarządu i sposobie reprezentacji. Co do kwestionowanej przez Odwołującego formy
złożonego ogłoszenia z G.E.M.I. to podnieść należy, że zgodnie z par. 6 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) jeżeli dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania wykonawcy (w tym przypadku og
łoszenie z G.E.M.I.) zostały wystawione
przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca (w tym przypadku podpisane
własnoręcznie przez G. A.) jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
którego dokonuje wykonawca. Zauważenia wymaga, że zgodnie z protokołem z dnia 26
kwietnia 2021 r. osobą działającą w imieniu Wykonawcy – spółki Przystępującego
upoważnioną do złożenia oferty i innych dokumentów niezbędnych w postępowaniu był Pan
K. D.
, który dokonał cyfrowego odwzorowania poprzez opatrzenie ogłoszenia G.E.M.I.
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wbrew twierdzeniom Odwołującego ogłoszenie
G.E.M.I. nie musiało zatem zostać opatrzone podpisami kwalifikowanymi pięciu ww.
członków zarządu Corinth Pipeworks S.A. Przechodząc do kwestii samego pełnomocnictwa
Izba wskazuje, że niewątpliwie sposób udzielenia pełnomocnictwa, w tym stwierdzenia
oryginału tego dokumentu, należy rozpatrywać przez pryzmat przepisów prawa greckiego.
Odwołujący podnosił, że w złożonych Zamawiającemu wyjaśnieniach Przystępujący
dowodząc możliwości dokonywania wyciągów (wiernych kopii protokołów) z księgi
protokołów przez Pana I. P., które mają moc oryginału, powołał się na nieaktualną ustawę

grecką nr 2190/1920, podczas gdy właściwa ustawa nr 4548/2018 ws. spółek akcyjnych, nie
przewiduje takiego uprawnienia. W ocenie Izby stanowisko
Odwołującego jest nietrafione.
Jak wynika z dowodu złożonego przez Zamawiającego – wyciągu z ustawy nr 4548/2018:
zarząd jest uprawniony do określenia reprezentowania spółki przez jedną lub kilka osób,
będących członkami zarządu lub niewchodzących w jego skład, jeśli jest to dopuszczalne,
zgodnie z umową spółki (art. 87 ust. 1 zdanie pierwsze); kopie protokołów są oficjalnie
wydawane przez
przewodniczącego/prezesa zarządu lub inną osobę wskazaną do tego celu
w umowie spółki lub przez zarząd, bez dodatkowej konieczności zatwierdzenia (art. 93 ust. 2
zdanie trzecie). Z
powyższego wynika, że „kopia protokołu” wydawana przez wskazaną w
ustawie lub umowie spółki osobę stanowi faktycznie oryginał tego protokołu. Świadczy o tym
stwierdzenie, że „wierne kopie” są oficjalnie wydawane i nie wymagają dodatkowego
zatwierdzenia, dodatkowej ratyfikacji
. Jeśli rozpatrywać znaczenie wyrażenia „kopia” przez
pryzmat znaczenia nadanego mu powszechnie
w języku polskim to zbędne byłoby dodanie
postanowienia -
„bez konieczności zatwierdzenia”, gdyż kopie dokumentów, tak jak jest to
rozumi
e Odwołujący nie zawierają żadnego zatwierdzenia i właśnie dlatego stanowią
wyłącznie kopię. Ponadto, jak słusznie podnosił zarówno Zamawiający, jak i Przystępujący,
skoro protokoły są przechowywane w Księdze Protokołów, to stwierdzić należy, że art. 93
ma służyć możliwości przedstawiania i składania oryginałów dokumentów zawartych w
Księdze bez konieczności składania samej Księgi. Jak wynika z dowodu złożonego przez
Zamawiającego – statutu Spółki: Zarząd może decyzją własną określić sposób
reprezentowania spółki we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych zastrzeżonych dla
działania kolegialnego powierzając go jednemu lub kilku członkom zarządu lub innym
osobom. Wraz z
taką decyzją zarząd powinien określić zakres oraz sposób postępowania i
zastąpienia takiej osoby/takich osób w przypadku przeszkody w wykonywaniu przyznanych
jej/im uprawnień (art. 16 statutu); z posiedzenia zarządu i podejmowanych w jego trakcie
decyzji sporządza się protokół, który jest prowadzony w specjalnie temu poświęconej
księdze. Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego zarządu lub jego zastępcę i
innych członków obecnych na posiedzeniu (art. 20 ust. 1 statutu); kopie i wyciągi z
protokołów zarządu, które mają być przekazywane sądom lub innym władzom, są
podpisywane przez przewodniczącego lub jego zastępcę w przypadku przeszkody w
wykonywaniu przyznanych (przewodniczącemu) – art. 20 ust. 2 statutu; zastępca
przewodniczącego zastępuje przewodniczącego w przypadku przeszkody w wykonywaniu
przyznanych (przewodniczącemu) uprawnień lub jego nieobecności; w przypadku
przeszkody w wykonywaniu przyznanych
(zastępcy przewodniczącego) uprawnień lub jego

nieobecności zastępuje go inny członek zarządu wskazywany przez zarząd (art. 17 ust. 1 lit.
b) statutu).
Z powyższego wynika, że Pan I. P., działając jako zastępca przewodniczącego
zarządu był uprawniony do podpisania wiernej kopii z Księgi Protokołów Zarządu z dnia 26
kwietnia 2021 r. Z przepisów prawa greckiego i statutu Spółki Przystępującego wynika, że
protokół posiedzenia zarządu jest podpisywany przez przewodniczącego/prezesa zarządu
oraz wszystkich jego członków, a Wierna Kopia z Księgi Protokołów Zarządu jest
podpisywana wyłącznie przez przewodniczącego/prezesa zarządu lub jego zastępcę.
Dokument ten ma zatem moc oryginału i w takiej formie jest przekazywany sądom lub innym
władzom. Wskazania wymaga, że Przystępujący na wezwanie Zamawiającego przedstawił
wyjaśnienia w tym zakresie. Samo powołanie się na nieobowiązującą ustawę jest
irrelewantne w kontekście postawionego zarzutu, gdyż art. 20 ust. 8 ustawy nr 2190/1920
stanowi, jak wynika ze zrzutu ekranu przedstawionego w
odwołaniu: „Protokół zarządu
podpisuje przewodniczący lub inna osoba wyznaczona w tym celu statutem. Kopie protokołu
są oficjalnie wydawane przez te osoby, bez konieczności dalszego potwierdzania.”

Uregulowanie dotyczące możliwości wydawania wiernej kopii protokołu przez wyznaczone
statutem osoby nie uległo zatem zmianie. Potwierdzeniem takiego sposobu wydawania
protokołów jest również kolejność stwierdzonych podpisów. Pod protokołem z dnia 26
kwietn
ia 2021 r. w pierwszej kolejności wskazano na Prezesa, Wiceprezesa oraz Obecnych
Członków, a następnie Wiceprezes Zarządu dokonał własnoręcznego podpisu na wersji
angielskiej pełnomocnictwa. Skoro podpis Wiceprezesa powoduje, że mamy do czynienia z
orygina
łem pełnomocnictwa, to argumentację Odwołującego, że nie dokonano cyfrowego
odwzorowania oryginału pełnomocnictwa sporządzonego w języku greckim należy uznać za
chybioną. Odnosząc się do kwestii cyfrowego odwzorowania to podnieść należy, że w ocenie
Izby z
ostało one dokonane prawidłowo – kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
mocodawcę – Spółkę Corinth Pipeworks S.A., reprezentowaną przez Pana N. S. i I. B.,
działających na podstawie upoważnienia wynikającego z ogłoszenia G.E.M.I. z dnia
20 kwietnia 2021 r.
Z uchwały podjętej przez Zarząd Spółki w dniu 16 kwietnia 2021 r.
wynika, że wyżej wymienieni działając łącznie byli uprawnieni m.in. do reprezentowania
Spółki Przystępującego w zakresie zawierania umów pomiędzy Wykonawcą a państwem
greckim, a
także wszelkimi podmiotami prawnymi prawa publicznego i przedsiębiorstwami
użyteczności publicznej, składania oferty lub prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia
tych umów. Nie ulega wątpliwości, że upoważnienie nie dotyczy wyłącznie państwa
greckiego jak twierdził Odwołujący, o czym świadczy dalsza treść umocowania i stwierdzenie
„a także”. Ponadto, zgodnie z art. 3 Dyrektywy 2014/25/UE: „1. Na użytek niniejszej

dyrektywy „instytucje zamawiające” oznaczają państwo, władze regionalne lub lokalne,
podmioty prawa publicznego, lub związki złożone z jednej lub wielu takich instytucji lub z
jednego lub wielu takich podmiotów prawa publicznego.”
W ocenie Izby, umocowanie
obejmuje wys
tępowanie przed Zamawiającym w zakresie czynności określonych w uchwale.
Treść udzielonego pełnomocnictwa została określona szeroko. Zauważyć należy, że na
złożenie oferty składa się szereg czynności niezbędnych do wykonania celem spełnienia
udzielonych up
rawnień. Zdaniem Izby, uprawnienie to obejmuje również taką czynność, jak
dokonanie cyfrowego odwzorowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z
par. 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wyma
gań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie. Izba uznała za niezasadne twierdzenie Odwołującego, iż pełnomocnictwo nie
zostało podpisane przez Mocodawcę zgodnie z par. 7 ust. 3 pkt 3 ww. Rozporządzenia. W
przypadku
pełnomocnictwa udzielanego przez osobę prawną, zgodnie z tak zwaną teorią
organów osób prawnych pełnomocnictwa w imieniu osoby prawnej udzielają organy tej
osoby, w skład których wchodzą osoby fizyczne, które w ten sposób urzeczywistniają wolę
osoby prawnej
. Niemniej jednak, to osoba prawna pozostaje Mocodawcą, a jedynie działa
przez wyznaczone organy. Dlatego też, Pan N. S. i Pan I. B., działając łącznie jako
Mocodawca byli uprawnienie do dokonania
cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa
udzielonego Panu K. D.
przez pięciu członków zarządu, podpisanego własnoręcznie przez
Wiceprezesa I. P..
Co do kwestii aktualności udzielonego Panu K. D. umocowania to Izba
zaznacza, że na dzień składania ofert Pan K. D. był uprawniony do złożenia oferty w dniu 18
maja 2021 r.
w imieniu Corinth Pipeworks S.A., gdyż pełnomocnictwo zostało mu udzielone
dnia 26 kwietnia 2021 r., co w
sposób oczywisty wynika z jego treści. Data dokonania
cyfrowego odwzorowania ww. dokumentu pozostaje zatem irrelewantna dla ustalenia
umocowania w chwili złożenia oferty.
Z powyższych względów Izba nie uwzględniła postawionego zarzutu.

II. Zarzut naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 3
ustawy pzp w związku z art. 225 ust. 2 ustawy pzp
i art. 223 ust. 1 ustawy pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Corinth Pipeworks S.A.
jako nieważnej przez wzgląd na nieprawidłowe wykonanie przez Corinth Pipeworks S.A.
ustawowego obowiązku w zakresie poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty
będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego oraz
niewykonan
ie przez Corinth Pipeworks S.A. ustawowego obowiązku wskazania nazwy

(rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania
obowiązku podatkowego, wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem
podatkowym zamaw
iającego, bez kwoty podatku, wskazania stawki podatku od towarów i
usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
Zarzut
nie zasługiwał na uwzględnienie.
W zakresie podniesionego zarzutu Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Zgodnie z pkt XVII SWZ - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
„(…) 6. Jeżeli zostanie
złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca ma obowiązek poinformowania
Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego. 7. Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Polski (zarówno
na terytorium Unii Europejskiej, jak i poza Unia Europejską), którzy na podstawie odrębnych
przepisów, nie są zobowiązani do uiszczania podatku od towarów i usług w Polsce, mają
obowiązek wskazania w ofercie wyłącznie ceny netto. W celu porównania ofert, do ceny
netto, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający doliczy podatek od towarów i
usług w ustawowej wysokości.”

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ – formularz „Oferta” pkt 14 stanowił: „14.
OŚWIADCZAMY, że wybór naszej oferty będzie / nie będzie*** prowadził do powstania
u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i
usług. W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazujemy: Nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego / Wartość towaru
lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku / Stawka
podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.
(…) *** W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków
ud
ziału w postępowaniu, będzie polegać na zasobach podmiotów na zasadach określonych
w art. 118 ust. 1 Ustawy), zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą Zobowiązania do
udostępnienia zasobów, sporządzonego zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SWZ.”

Prz
ystępujący w złożonym formularzu „Oferta” złożył następujące oświadczenie: „14.
OŚWIADCZAMY, że wybór naszej oferty będzie / nie będzie*** prowadził do powstania


u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i
usług.”

Pona
dto, Przystępujący wskazał w ofercie stawkę podatku VAT: 0%.
Zgodnie z protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczone w pkt 13 Zestawienie
ofert Zamawiający przy postanowieniu dotyczącym oferty Przystępującego wskazał:
„Zamawiający doliczył podatek od towarów i usług w ustawowej wysokości, otrzymując cenę
brutto: 264 155 689,43 zł.”


Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy pzp:
„W toku badania i oceny ofert zamawiający może
żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych
środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne
jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej
oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej
treści.”

W myśl art. 225 ustawy pzp: „1. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15)), dla celów
zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie
ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 2. W ofercie, o
której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek: 1) poinformowania zamawiającego, że
wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 3) wskazania wartości towaru lub usługi
objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku; 4) wskazania
stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.”

Artykuł 226 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp stanowi: „1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

jest
niezgodna z przepisami ustawy.”

Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy pzp z 2004 r.:
„Jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy


wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.”


Na wst
ępie wskazania wymaga, że bezsporne pomiędzy Stronami było, iż obowiązek
podatkowy w zakresie odwróconej stawki podatku VAT obciąża Zamawiającego. Strony były
zgodne również co do okoliczności, że wybór oferty Przystępującego będzie prowadził do
powstania
obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami
o
podatku od towarów i usług. Dlatego też, Izba uznała za nieprzydatne dla rozstrzygnięcia
dowody załączone do odpowiedzi na odwołanie w zakresie ustalenia stawki podatku VAT.
Istota sporu
sprowadzała się do odpowiedzi na pytanie czy udzielenie błędnej odpowiedzi
przez Przystępującego wskazującej, że wybór jego oferty nie będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a także nie podanie informacji, o których mowa
w ar
t. 225 ust. 1 ustawy pzp, powinno skutkować odrzuceniem oferty Odwołującego.
W ocenie Izby, przedstawione powyżej okoliczności nie mogły prowadzić do odrzucenia
oferty Odwołującego w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp. Izba uznała, że dane
wymagane
art. 225 ust. 1 ustawy pzp nie stanowią treści oferty, a mają wyłącznie charakter
informacyjny.
W pierwszej kolejności podkreślić należy, że art. 225 ust. 1 ustawy pzp nakłada na
wykonawcę obowiązek poinformowania zamawiającego, że to zamawiającego będzie
obciążało prawidłowe odprowadzenie stawki podatku VAT, wskazując jednocześnie nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego u zamawiającego, wartość tego towaru lub usługi objętych
ob
owiązkiem podatkowym zamawiającego bez kwoty VAT, a także wysokość stawki VAT,
która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie. W takim przypadku,
z
amawiający celem porównania ofert, dolicza do przedstawionej w ofercie ceny podatek
VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i
usług. Zgodnie z utrwalonym na gruncie art. 91 ust. 3a ustawy pzp z 2004 r. orzecznictwem
Izby wykonawca jest zobowiązany podać taką informację w ofercie wyłącznie jeśli wybór
jego oferty
prowadziłby do powstania takiego obowiązku u zamawiającego. Zaznaczyć przy
tym należy, że zmiana art. 91 ust. 3a ustawy pzp z 2004 r. w stosunku do art. 225 ust. 1
ustawy pzp sprowadza się wyłącznie do dodatkowego obowiązku podania przez wykonawcę
stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą.
Z
auważyć należy, że wskazanie przez wykonawcę stawki podatku VAT zgodnie z art. 225

ust. 1 ustawy pzp
nie wiąże zamawiającego skoro wykonawca podaje tą informację zgodnie
za swoją wiedzą. Okoliczność ta w ocenie Izby przesądza o wyłącznie informacyjnym
charakterze obowiązku z art. 225 ust. 1 ustawy pzp. Niewątpliwie obowiązek ustalenia
właściwej stawki tego podatku obciąża zamawiającego, skoro to zamawiający jako nabywca
usługi lub towaru (zamawiający), a nie usługodawca lub dostawca towaru (wykonawca), jest
zobowiązany do rozliczenia i odprowadzenia podatku VAT. Dyspozycja art. 225 ust. 1
ustawy pzp nie z
walnia zamawiającego ze znajomości przepisów o podatku od towarów i
usług, tym samym odpowiedzialność w zakresie ustalenia właściwej stawki podatku nie
może zostać przerzucona na wykonawcę (tak też: wyrok KIO z dnia 10 września 2019 r.,
sygn. akt: KIO 1654/19).
Mając na względzie powyższe, aktualne pozostaje dotychczas
wypracowane stanowisko Izby o
informacyjnym charakterze analizowanego obowiązku
wykonawcy, którego nie wypełnienie nie może prowadzić do odrzucenia oferty. W wyroku z
dnia 10 marca 2017 r., s
ygn. akt: KIO 339/17 Izba wskazała: „Niewłaściwe wypełnienie przez
wykonawcę pozycji formularza ofertowego, związane z wykonaniem ciążącego na
wykonawcy obowiązku informacyjnego w stosunku do zamawiającego o ewentualnym
powstaniu po stronie zamawiającego obowiązku podatkowego nie jest obwarowane sankcją
odrzucenia oferty.
Natomiast, w wyroku z dnia 8 lutego 2017 r., sygn. akt: KIO 170/17 Izba
zauważyła: „Obowiązek wynikający z dyspozycji przepisu art. 91 ust. 3a Prawa zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 201
7 r. poz. 1579), ma jedynie charakter informacyjny. W związku z
powyższym zamawiający nie ma możliwości odrzucenia oferty wykonawcy, którego oferta
takiej informacji nie przedstawia, albowiem kwestie związane z powstaniem u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wynikają wprost z innej ustawy, tj. ustawy z dnia
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
To na zamawiającym spoczywa obowiązek prawidłowego ustalenia zakresu przedmiotowego
oferty, który podlega, tzw. odwróconemu VAT, i w tym zakresie w razie wątpliwości
zamawiający ma prawo skorzystać z dyspozycji przepisu art. 87 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych, w celu wyjaśnienia treści złożonej oferty, co w przedmiotowym postępowaniu
miało miejsce.”
Analogiczne stanowisko zostało przedstawione w wyroku KIO z dnia 5 lipca
2016 r., sygn. akt: KIO 1085/16:
„Odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zm.) może nastąpić, gdy przedmiotem czynności jest oferta - oświadczenie woli wykonawcy
co do przedmiotu i sposobu wykonania zamówienia (zobowiązanie, które wyraża wykonawca
i przez złożenie oferty na siebie przyjmuje, z zakresem zobowiązania, którego przyjęcia
oczekuje
zamawiający i które opisał w SIWZ). Niezgodność oferty z ustawą, to niezgodność


z zasadami udzielania zamówień, czy poszczególnymi przepisami. (…) zamawiający ma
obowiązek ustalenia wysokości należnego podatku i doliczenia do przedstawionej ceny
oferty. Może to uczynić na podstawie danych przedstawionych w ofercie, może
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, stosując zasady analogiczne jak przy ocenie
innych dokumentów zawartych w ofercie. Wobec waloru informacyjnego oświadczenia o
istnieniu mec
hanizmu odwróconego obciążenia przy rozliczeniu VAT-u, brak poinformowania
zamawiającego, nie stanowi podstawy do odrzucenia oferty z zastosowaniem art. 89 ust. 1
pkt 1 Prawa zamówień publicznych.”

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, wskazania wymaga, że Przystępujący
podał w ofercie wszystkie niezbędne dane, które pozwoliły Zamawiającemu na ustalenie
właściwej stawki podatku VAT. Przede wszystkim, Przystępujący wskazał cenę ofertową
netto, która jest stała i nie uległa zmianie na skutek doliczenia przez Zamawiającego do ceny
oferty podatku. Zaznaczyć należy, że powiększenie ceny oferty o stawkę podatku VAT ma
jedynie na celu porównanie złożonych w postępowaniu ofert. To cena ofertowa netto stanowi
więc treść oferty Przystępującego, a nie informacja o powstaniu obowiązku podatkowego po
stronie Zamawiającego. Nie zasługują przy tym na uwzględnienie twierdzenia Odwołującego,
że rozpatrywaną kwestię należy przyrównać do wskazania błędnej stawki podatku VAT w
cenie ofertowej, a więc błędu w obliczeniu ceny, które w ocenie Odwołującego powinny mieć
analogiczne konsekwencje w postaci odrzucenia oferty. Po pierwsze, argumentacja ta nie
została przedstawiona we wniesionym odwołaniu, dlatego też jest spóźniona. Po drugie,
Przystępujący podał w ofercie cenę ofertową, a doliczenie stawki podatku, jak już wskazano,
ma na celu porównanie ofert.
Chybiony okazał się również zarzut naruszenia art. 223 ust. 1 ustawy pzp, czyli dokonanie
niedozwolonej zmiany w treści oferty Przystępującego, gdyż Zamawiający samodzielnie
doliczył stawkę podatku VAT do ceny oferty Przystępującego. Po pierwsze, jak już zostało
podniesione, informacja o stawce podatku VAT zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy pzp ma
wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi treści oferty. Po drugie, zgodnie z Rozdziałem
XVII pkt 7 SWZ
Zamawiający określił, że w przypadku gdy ofertę w postępowaniu złoży
wykonawca zagraniczny to powinien wskazać w ofercie wyłącznie cenę netto oferty,
a
Zamawiający w celu porównania złożonych ofert doliczy do ceny oferty podatek od
towarów i usług w ustawowej wysokości i tak też się stało w przedmiotowym postępowaniu.
Podkreślić również należy, że ewentualne wyjaśnienie czy poprawienie oferty nie mogło
zostać przez Izbę nakazane, gdyż Odwołujący nie postawił takiego zarzutu w odwołaniu.
Odwołujący również na rozprawie pozostawał konsekwentny co do skutków wskazania

błędnych informacji w ofercie Przystępującego i domagał się odrzucenia oferty. Mając na
względzie treść art. 555 ustawy pzp, Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były
zawarte w odwołaniu i jest związana zarzutami. Dlatego też, Izba nie stwierdzając
naruszenia przepisów ustawy pzp wskazanych w odwołaniu, nie uwzględniła postawionego
zarzutu.
III. Zarzut dotyczący naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 2) pkt a) ustawy pzp poprzez zaniechanie
odrzucenia oferty Corinth Pipeworks S.A. jako spełniającej podstawy do wykluczenia z uwagi
na art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy pzp, a także naruszenie art. 226 ust. 2 pkt b) oraz c), a
ponadto naruszenie § 2 ust. 1 pkt 3) w związku z § 4 ust. 1 pkt 2), § 4 ust. 3, § 8 ust. 2
Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych jak również ewentualnie
naruszenie § 7 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji i niekiedy art. 128 ust. 1 ustawy pzp
ze względu na:
a) brak przekazania informacji dotyczących przychodu netto ze sprzedaży w roku 2020,
a w
konsekwencji nieprzekazanie Zamawiającemu danych i dokumentów wykazujących
średnioroczny przychód netto ze sprzedaży w okresie ostatnich trzech lat, mimo że
Zamawiający w pkt X.3. SWZ wymagał potwierdzenia posiadania średniorocznego
przychodu netto ze sprzedaży w okresie ostatnich trzech lat obrotowych w wysokości co
najmniej 160.000.000,00 zł, tj. za lata obrotowe 2018, 2019 i 2020, a nie jak podał
wykonawca za lata obrotowe 2017, 2018 i 2019, co stanowi zarazem niespełnienie warunku
udziału w postępowaniu i nie złożenie w terminie podmiotowego środka dowodowego
potwierdzającego, mimo że brak zatwierdzenia sprawozdania w świetle § 8 ust. 2
Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych nie powodował braku
możliwości złożenia innego dokumentu w rozumieniu ww. regulacji za rok 2020,
b) brak przekazania informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych zgodnie z
wymogami § 4 ust. 3 lub ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków
dowodowych, gdyż w sytuacji podanej przez wykonawcę, tj. kiedy nie wystawia się
zaświadczenia, koniecznym jest przedłożenie dokumentu będącego odpowiednikiem
zaświadczenie z rejestru beneficjentów w zakresie Corinth Pipeworks S.A., bądź w
ostateczności złożenie właściwego oświadczenia (np. pod przysięgą) czego ten wykonawca
nie przedłożył, jak też ewentualnie brak należało wezwać do uzupełniania w trybie art. 128
ust. 1 ustawy pzp, czego nie dokonano,
c) Niespełnienie przez uzupełniony na skutek wezwania Zamawiającego przez Corinth

Pip
eworks S.A. plik „List referencyjny Narodowego Banku Grecji” z dnia 29 czerwca 2021 r.
Nr ref: 100281888_21 wymagań co do formy podmiotowego środka dowodowego wskazanej
w § 7 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
(niekwalifikowane podpisy elektroniczne przedstawicieli banku
– niegodne z oficjalnym
i
unijnym (KE) zestawieniem dostawców kwalifikowanych podpisów elektronicznych w Grecji
– https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/EL), co zarazem stanowi nie złożenie
w
przewidzianym terminie podmiotowego środka dowodowego dotyczącego zdolności
finansowej wykonawcy, bez możliwości ponownego wezwania Corinth Pipeworks S.A. przez
Zamawiającego do uzupełnienia powyższego dokumentu, co skutkuje brakiem spełnienia
warunków udziału i odrzuceniem ofert w trybie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit b) i c) ustawy pzp.
Ad. III a)
Zarzut nie potwierdził się.
W zakresie podniesionego zarzutu Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Zgodnie z pkt X SWZ:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY
WYKLUCZENIA:
„O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: (…) 3.
Potwierdzą posiadanie średniorocznego przychodu netto ze sprzedaży w okresie ostatnich
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
w
wysokości co najmniej 160 000 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych).”

Zgodnie z pkt XI SWZ:
PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109
USTAWY:
„1. Z Postępowania o udzielenie Zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę
na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 4-
9 Ustawy.”

W myśl pkt XII SWZ: WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: „1.
Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia w postaci Jednolitego
dokumentu. Złożenia tego oświadczenia Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego
oferta została najwyżej oceniona. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w
Postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale X i XI SWZ,
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych: (…) 13) Część sprawozdania
finansowego, tj. bilans oraz rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie
sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z


przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania
sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do
sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w
szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3
lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; (…) 15. Z
treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki
Wykonawca spełnia.

16. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania
warunków udziału w Postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w
walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia
zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o
przedmiotowym Za
mówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 17. W przypadku
braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej,
zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed ww. dniem zgodnie z treścią § 8 pkt 5
Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r.
w
sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (t.j. Dz. Urz. NBP
z 2017 r., poz. 15).”

Na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 126 ust. 1 ustawy pzp z dnia 2 czerwca 2021 r.
Przystępujący w dniu 15 czerwca 2021 r. złożył sprawozdania finansowe za rok 2017, 2018,
2019 w wersji polskiej i angielskiej.
Ponadto, w dokumencie JEDZ wskazał: „rok: [2019]
obrót: [354.739.187] EURO] waluta rok: [2018] obrót: [427.514.204] [EURO] waluta rok:
[2017] obrót: [326.117.922] [EURO waluta.”

Dodatkowo Przystępujący wyjaśnił w piśmie przewodnim, że: „8. Bilans oraz rachunek
zysków i strat za lata 2017, 2018 i 2019, wraz ze sprawozdaniami audytorów z ich badania.
Wykonawca oświadcza, że jego sprawozdanie finansowe za rok 2020 nie zostało jeszcze
zatwierdzone.

Pismem z dnia 9 lipca 2021 r. Zamawiający wezwał Przystępującego do uzupełnienia
dokumentu JEDZ w
skazując m.in.: „ (…) W świetle powyższego Wykonawca biorąc udział
we wstępnych konsultacjach rynkowych, poprzedzających wszczęcie postępowania dostawy
izolowanych rur stalowych na potrzeby Gazociągu Gustorzyn – Wronów zamówienie nr 1, był
zaangażowany w jego przygotowanie w inny sposób niż doradztwo. Mając na uwadze
powyższe, Zamawiający, działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy, wzywa Wykonawcę
do: • poprawienia JEDZ poprzez ponowne zaznaczenie odpowiedzi na pytanie w Części III
lit. C JEDZ „Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o)


instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób
zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?”, mając na
uwadze udział we wstępnych konsultacjach rynkowych, oraz do podania szczegółowych
informacji na ten temat. (…)”

Z ogłoszenia z dnia 24 czerwca 2021 r. załączonego do odwołania wynika, że sprawozdanie
finansowe Przystępującego za rok 2020 r. zostało zatwierdzone w dniu 18 czerwca 2021 r.
Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy pzp:
„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

8) który w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że
nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu
o
udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych podmiotowych środków dowodowych.”

Artykuł 226 ust. 1 pkt 2 lit. a), b) i c) ustawy pzp stanowi: „1. Zamawiający odrzuca ofertę,
jeżeli:

2) została złożona przez wykonawcę: a) podlegającego wykluczeniu z postępowania
lub

b)
niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub

c) który nie złożył w
przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego
środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub
oświadczeń.”

Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy pzp:
„Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub
oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy,
zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia
w wyznaczonym terminie (…).”

Paragraf 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415)
stanowi: „1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej
zamawiający może żądać, w szczególności, następujących podmiotowych środków
dowodowych:
1) sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy


sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską
zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania
sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do
sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w
szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3
lata obrotowe, a je
żeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; (…) 2.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, wykonawca
składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają
spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium
selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.”

Zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:
„W odniesieniu do sytuacji finansowej lub
ekonomicznej zamawiający może określić warunki, które zapewnią posiadanie przez
wykonawców zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia.
W
tym celu zamawiający może wymagać w szczególności: 1) aby wykonawcy posiadali
określone minimalne roczne przychody, w tym określone minimalne roczne przychody
w
zakresie działalności objętej zamówieniem.”


Odnosząc się do postawionego zarzutu Izba w pierwszej kolejności zwraca uwagę na treść
warunku udziału w postępowaniu opisanego przez Zamawiającego w SWZ. Zgodnie z tym
postanowieniem Zamawiający wymagał wykazania się posiadaniem średniorocznego, a nie
rocznego przychodu netto, w okresie ostatnich trzech lat, przy czym chodziło o lata
obrotowe. Niewątpliwie oznaczało to konieczność wykazania się średnim przychodem o
określonej wysokości z przedstawionych przez wykonawcę trzech lat obrotowych.
Zamawiający nie wyjaśnił przy tym w treści SWZ co rozumie pod pojęciem „ostatnich trzech
lat obrotowych”. Tym samym, za nietrafione należało uznać stanowisko Odwołującego, że
powinny być to lata 2018, 2019, 2020. W ocenie Izby, z uwagi na niedoprecyzowanie
powyższego w treści SWZ, Przystępujący był uprawniony do przedłożenia sprawozdań z lat
obrotowych, które zostały zakończone, a sprawozdanie zatwierdzone. Co więcej,
Odwołujący na rozprawie podniósł, że w innym postępowaniu Zamawiający w odpowiedzi na
pytania wykonawców o wyjaśnienie rozumienia tego postanowienia wskazał właśnie na taki
sposób jego interpretacji.
Mając powyższe na względzie, Przystępujący prawidłowo przedstawił sprawozdania za lata

2017, 2018 i 2019, gdyż jak oświadczył w piśmie Zamawiającemu i co potwierdza również
dowód złożony przez Odwołującego – na dzień składania przedmiotowych dokumentów na
wezwanie Z
amawiającego, a więc w dniu 15 czerwca 2021 r. sprawozdanie finansowe za rok
2020 nie zostało jeszcze zatwierdzone. Nie znajdujące uzasadnienia w przepisach ustawy
pozostaje stwierdzenie Odwołującego, że Przystępujący mógł oświadczyć o przychodzie za
rok 2
020, gdyż z pewnością posiadał taką wiedzę na moment składania środków
podmiotowych. Przystępujący złożył dokumenty – sprawozdania finansowe zgodnie
z
postawionym przez Zamawiającego warunkiem. Skoro Odwołujący nie kwestionował, że
przedstawione sprawozdan
ia nie potwierdzają przychodu w wymaganej wysokości, to uznać
należało, że Przystępujący warunek udziału w postępowaniu spełnił. Chybiona okazała się
również argumentacja Odwołującego, że Przystępujący mógł przedstawić sprawozdanie
finansowe za rok 2020 wr
az ze złożonym w terminie późniejszym uzupełnionym
dokumentem JEDZ. Izba zaznacza, że dokument JEDZ Przystępujący był zobowiązany
uzupełnić wyłącznie w zakresie objętym wezwaniem, szczególnie że Zamawiający nie
podnosił wobec spełnienia analizowanego warunku żadnych zastrzeżeń. To Zamawiający
jest gospodarzem postępowania i kieruje do wykonawcy wezwania dotyczące uzupełnienia,
wyjaśnienia czy poprawienia dostrzeżonych nieprawidłowości. W odniesieniu do
rozpatrywanego warunku udziału w postępowaniu takie wezwanie nie zostało skierowane, a
więc uzupełnienie sprawozdania finansowego było nieuzasadnione oraz bezcelowe.
Irrelewantne pozostają zatem rozważania Odwołującego dotyczące wykazania w
sprawozdaniu finansowym za rok 2020 ewentualnej
straty, co pomniejszałoby średnioroczne
przychody netto z ostatnich trzech lat obrotowych, która to okoliczność nie została
udowodniona. Jak już Izba wskazała, Przystępujący zgodnie z treścią postawionego
warunku przedstawił sprawozdania finansowe za rok 2017, 2018, i 2019, dlatego też oferta
Przystępującego nie podlegała odrzuceniu.
Za niezasadny Izba uznała również zarzut dotyczący wprowadzenia w błąd, gdyż
Odwołujący nie wykazał wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8
ustawy pzp. P
rzystępujący poinformował Zamawiającego w piśmie z dnia 15 czerwca 2021
r., że sprawozdanie za rok 2020 nie zostało jeszcze zatwierdzone. Skoro sprawozdanie
zostało faktycznie zatwierdzone w terminie późniejszym – w dniu 18 czerwca 2021 r., toteż
brak jest
informacji, która mogłaby wprowadzić w błąd Zamawiającego.
W konsekwencji nie potwierdził się zarzut naruszenia art. 128 ust. 1 ustawy pzp, gdyż
Przystępujący złożył wymagane warunkiem podmiotowe środki dowodowe.

Ad. III b)
Zarzut nie
zasługiwał na uwzględnienie.
W zakresie podniesionego zarzutu Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Zgodnie z pkt X SWZ:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY
WYKLUCZENIA:
„O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Nie
podlegaj
ą wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1
Ustawy, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 Ustawy i art. 108 ust. 2 Ustawy.”

W myśl pkt XII: WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: „(…) 2. W celu
potwierdzenia
spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia, o których mowa w Rozdziale X i XI SWZ, Zamawiający wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10
dni, terminie aktualnyc
h na dzień złożenia następujących podmiotowych środków
dowodowych: (…)

3) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w
zakresie art. 108 ust. 2 Ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru,
sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem (…). 8) Jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej w: (…) b) pkt 3 – składa informację z odpowiedniego
rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy
lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
określający jego beneficjentów rzeczywistych; (…)10) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8,
lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108
ust. 1 pkt
1, 2 i 4 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości
lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy. Zapis pkt 9) powyżej stosuje się odpowiednio.”

Na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 126 ust. 1 ustawy pzp z dnia 2 czerwca 2021 r.
Przystępujący w dniu 15 czerwca 2021 r. złożył dokument ogłoszenie z dnia 8 lipca 2020 r.

w
języku greckim wraz z tłumaczeniem: „O wpisie do Generalnego Rejestru Handlowego
(G.E.MI.) danych spółki Akcyjnej pod nazwą „CORINTH PIPEWORKS PIPE INDUSTRY SA.”
i nazwą skróconą CORINTH PIPEWORKS SA. z numerem G.E.MI 3978301000. W dniu
19.06.2020 został wpisany do Generalnego Rejestru Handlowego (G.E.MI.) z numerem
Kodu Rejestracyjnego 2168932 protokół z dnia 12.06.2020 r., ze zgromadzenia Zarządu
spółki „CORINTH PIPEWORKS PIPE INDUSTRY SA..” i nazwą skróconą „CORINTH
PIPEWORKS SA.” oraz z numerem G.E.MI 3978301000, z siedzibą w Gminie ATEN /
ATTYKA (Adres: MESOGION BUDYNEK B 2-
4, kod poczt. 11527, ATENY), z którego
wynika, że: - Zarząd zaświadcza, że Spółka posiada jako jedynego udziałowca Spółkę
Akcyjną o nazwie „CENERGY HOLDINGS SA” z siedzibą w Brukseli w Belgii z biurami przy
Avenue Marnix nr 30 „Wpisu dokonano po „sprawdzeniu kompletności”, o którym mowa w
przepisie art. 85 ust. 2e, Ustawy 4635/2019 (D. U. 167 / A)” PRZEŁOŻONA DYREKCJI /
G
IOTA ATHANASIOU.”

Dodatkowo Przystępujący wyjaśnił w piśmie przewodnim, że: „3. Dokument wydany przez
Generalny Rejestr Handlowy (GEMI) na potwierdzenie, że jedynym akcjonariuszem
Wykonawcy jest spółka Cenergy Holdings SA z siedzibą w Brukseli. Wykonawca oświadcza,
że w Grecji rejestr beneficjentów rzeczywistych jest w fazie organizacji i nie są z niego
wydawane żadne zaświadczenia ani informacje nie są publicznie dostępne w sieci.
Wykonawca złożył wniosek o wpisanie Cenergy Holdings SA jako swego jedynego
beneficjenta rzeczywistego. Cenergy Holdings SA, jedyny akcjonariusz Wykonawcy, jest
spółką publiczną, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych w
Brukseli i w Atenach, i która w związku z tym jest zobowiązana do publicznego ujawniania
informacji
dotyczących
m.in.
swoich
akcjonariuszy
(https://www.cenergyholdings.com/investor-relations/shareholder-information/major-
shareholders/). Podobnie, jej dominujący akcjonariusz Viohalco S.A. jest spółką, której akcje
są dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych w Brukseli i w Atenach, i która w
związku z tym jest zobowiązana do publicznego ujawniania informacji dotyczących swoich
głównych akcjonariuszy (https://www.viohalco.com/667/en/Major-shareholders/). Dodatkowo
Wykonawca informuje, że złożył już wcześniej Zamawiającemu dokument rejestrowy GEMI,
wskazujący wszystkie osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze w organizacji
Wykonawcy, którymi są członkowie Zarządu Wykonawcy. Tym samym Wykonawca uznaje,
że informacje złożone Zamawiającemu wyczerpują zakres odpowiadający informacjom
ujawnianym w Centralnym Rejestrze
Beneficjentów Rzeczywistych.”


Artykuł 226 ust. 1 pkt 2 lit. a), b) i c) ustawy pzp stanowi: „1. Zamawiający odrzuca ofertę,
jeżeli:

2) została złożona przez wykonawcę: a) podlegającego wykluczeniu z postępowania
lub

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub

c) który nie złożył w
przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego
środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub
oświadczeń.”

Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy pzp:
„Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub
oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy,
zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia
w wyznaczonym terminie (…).”

Zgodnie z art. 108 ust. 2 ustawy pzp:
„2. Z postępowania o udzielenie zamówienia,
w
przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10
000 000 euro, wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem
możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798).”

Paragraf 4 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz. 2415)
stanowi:
„1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: (…) 2) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów
Rzeczywistych, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 – składa informację z odpowiedniego
rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy
lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
określający jego beneficjentów rzeczywistych;

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1,
lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108
ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je


odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 2 stosuje się.”

Przedmiotowy zarzut opierał się na twierdzeniu, że Przystępujący nie przekazał
Zamawiającemu informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
Zauważyć należy, że Przystępujący w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego złożył inny
równoważny dokument w myśl par 4 ust. 1 pkt 2 ww. Rozporządzenia, mianowicie
ogłoszenie G.E.M.I., stwierdzające wpis w rejestrze zaświadczenia Zarządu spółki
Przystępującego, że jedynym akcjonariuszem Spółki jest „CENERGY HOLDINGS S.A.” z
siedzibą w Brukseli. W piśmie przewodnim Przystępujący zaznaczył, że dokument został
złożony, gdyż Przystępujący nie może uzyskać zaświadczenia z Centralnego Rejestru
Beneficjentów Rzeczywistych w Grecji, będącego w fazie wdrażania. Przystępujący
oświadczył w piśmie, że wystąpił o wpis spółki „CENERGY HOLDINGS S.A.” do Centralnego
Rejestru. Odwołujący podnosił również, iż Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
jest w Grecji prowadzony, dlatego też Przystępujący powinien był przedstawić informację z
tego rejestru. Zauważyć należy, że okoliczność iż taki Rejestr jest prowadzony w Grecji była
bezsporna. Przystępujący wskazał na tą okoliczność już w piśmie skierowanym do
Zamawiającego dnia 15 czerwca 2021 r. Izba uznała przy tym dowód złożony przez
Odwołującego na temat Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w Grecji za
nieprzydatny dla rozstrzygnięcia. Odwołujący w żaden sposób nie udowodnił, iż
oświadczenie Przystępującego jest nieprawdziwe, a zaświadczenia są przez ww. Rejestr
wydawane.
Odnosząc się do zakresu przekazanych informacji to Izba wskazuje, że do pisma
procesowego Przystępujący załączył dowód w języku greckim. Niemniej jednak, w treści
pisma procesowego Przystępujący przetłumaczył, jakie informacje zostały tam zawarte, czyli
spółka – osoba prawna - „CENERGY HOLDINGS S.A.” oraz że dokument przedstawia
informacje o Beneficjencie Rzeczywistym
dostępne w Systemie Informacyjnym Lokalizacji
Beneficjentów Rzeczywistych po zalogowaniu. Izba uznała wyjaśnienia za wiarygodne, gdyż
na dokumenci
e w języku greckim widnieje nazwa „CENERGY HOLDINGS S.A.” oraz 100%.

Trudno zatem uznać, aby dokument przedłożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego
– ogłoszenie G.E.M.I. - nie mógł zostać uznany za równoważny, skoro
przedstawia informacje zawarte w Centralnym Rejestrze
Beneficjentów w Grecji. W ocenie
Izby, nie bez znaczenia pozostaje
okoliczność, że jak wskazał w piśmie do Zamawiającego
Przystępujący, spółka „CENERGY HOLDINGS S.A.” jest spółką publiczną. Zgodnie bowiem
z art. art. 58 pkt 5
ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132):
„Do zgłaszania informacji o
beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane: 5) spółki akcyjne, z wyjątkiem
spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 oraz z 2021 r. poz. 355).”
Tym
samym,
skoro spółka będąca jedynym akcjonariuszem Przystępującego, nie jest
zobowiązana do zgłaszania beneficjentów rzeczywistych, a informacje o tej spółce są
publicznie dostępne to informacja o tej spółce była wystarczająca dla wykazania braku
podstaw wykluczenia.
Ponadto, Izba uznała za nieprzydatny dla rozstrzygnięcia dowód
złożony przez Odwołującego na rozprawie dotyczących spółek zależnych Przystępującego,
gdyż Beneficjent Rzeczywisty ma posiadać kontrolę nad klientem, nie obejmuje więc spółek
zależnych.
Podkreślić należy, że konieczność podania informacji o Beneficjentach Rzeczywistych jest
powiązana z przesłanką wykluczenia z art. 108 ust. 2 ustawy pzp i uprawnia do wykluczenia
jedynie wykonawcy,
który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia
pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia
beneficjenta rzeczywistego
. W niniejszym postępowaniu Zamawiający miał wiedzę o
Beneficjentach Rzeczywistych Przystępującego, nie można zatem uznać, że Przystępujący
w jakikolwiek sposób utrudnił stwierdzenie przestępnego pochodzenia poprzez
uniemożliwienie ustalenia beneficjenta rzeczywistego.
W konsekwencji Izba nie stwierdziła naruszenia przepisów ustawy pzp wskazanych
w
odwołaniu w odniesieniu do powyższego zarzutu.
Izba wskazuje ponadto, że dowód złożony przez Przystępującego w dniu 30 sierpnia 2021 r.,
a więc po zamknięciu rozprawy, nie mógł zostać uwzględniony przy rozpoznawaniu
odwołania. Zgodnie bowiem z art. 535 ustawy pzp: „Dowody na poparcie swoich twierdzeń
lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej, strony i uczestnicy postępowania odwoławczego
mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.”


Ad. III c)
Zarzut
nie potwierdził się.
W zakresie podniesionego zarzutu Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Zgodnie z pkt X SWZ: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY
WYKLUCZENIA:
„O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: (…) 2.
Potwierdzą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą
niż 60 000 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych).”

W myśl pkt XII SWZ: WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: „(…)2.
W
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia, o których mowa w Rozdziale X i XI SWZ, Zamawiający wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż
10
dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków
dowodowych: (…) 12) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż wskazana w Rozdziale X ust. 2 SWZ, w
okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.”

Na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 126 ust. 1 ustawy pzp z dnia 2 czerwca 2021 r.
Przystępujący w dniu 15 czerwca 2021 r. złożył

List referencyjny

NARODOWEGO BANKU
GRECJI ODDZIAŁ CENTRALNY (0400), Nr ref.: 100222298_21 z dnia 21 maja 2021 r.
o
następującej treści: „w imieniu firmy CORINTH PIPEWORKS PIPE INDUSTRY SINGLE
MEMBER SA, w związku z prośbą o wystosowanie niniejszego pisma, uprzejmie
informujemy, co następuje: Firma CORINTH PIPEWORKS PIPE INDUSTRY SINGLE
MEMBER
SA jest wieloletnim klientem naszego banku posiadającym obecnie zatwierdzone
linie kredytowe o
wartości przekraczającej 20 mln EUR, a jego dotychczasowe zachowania
przy realizacji transakcji z naszą instytucją oceniamy jako zadowalające. W przypadku
zaistn
ienia takiej potrzeby nasz bank rozpatrzy możliwość udzielenia firmie CORINTH
PIPEWORKS PIPE INDUSTRY SINGLE MEMBER SA kredytu w oparciu o kryteria
bankowe, obowiązujące przepisy walutowe i kredytowe, sytuację finansową spółki,
perspektywy, a także warunki na rynku pieniężnym w czasie składania wniosku oraz z
zastrzeżeniem akceptacji wymaganych wewnętrznych zgód kredytowych banku. Niniejszy
dokument nie zastępuje listu gwarancyjnego, porady lub rekomendacji zgodnie z art. 729
Kodeksu Cywilnego i nie może być interpretowany jako zobowiązanie lub obowiązek prawny
banku.

NARODOWY BANK GRECJI S.A. / E. N. / P. G.
.
Dokument został również złożony

w wersji angielskiej z podpisami ręcznymi E. N. oraz P. G.
Pismem z dnia 28 czerwca 2021 r. Zamawiający wezwał Przystępującego do wyjaśnienia
treści oświadczeń i dokumentów w następujący sposób: „Działając na podstawie art. 128 ust.
4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.
2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający wzywa Wykonawcę, tj. Corinth Pipeworks
Pipe Industry Single Member SA (zwanego dalej „Wykonawcą”) do wyjaśnienia treści
dokumentów i oświadczeń. Zgodnie z Rozdziałem X ust. 2 Specyfikacji Warunków
Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”), o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy
potwierdzą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą
niż 60 000 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych). W odpowiedzi na wezwanie z
art. 126 ust. 1 Zamawiającego Wykonawca w wyznaczonym terminie przedstawił list
referencyjny z
Narodowego Banku Grecji (Oddział Centralny), w którym wskazano, iż
Wykonawca posiada obecnie zatwierdzone linie kredytowe o wartości przekraczającej 20
mln EUR. W ww. dokumencie brak jest informacji na temat aktualnego wykorzystania limitu
kredytowego.
Mając na uwadze powyższe Zamawiający powziął wątpliwość czy Wykonawca
posiada wystarczającą wartość środków finansowych lub zdolności kredytowej niezbędnej do
re
alizacji przedmiotowego zamówienia. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający działając
na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy wzywa Wykonawcę do wyjaśnienia treści złożonego
dokumentu
poprzez
przekazanie
stanowiska
WYSTAWCY
WW.
LISTU
REFERENCYJNEGO, odpowiadającego na pytanie czy posiadanie zatwierdzonych linii
kredytowych o wartości przekraczającej 20 000 000 EUR w Narodowym Banku Grecji
oznacza, że Wykonawca posiada zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 60 000 000
zł?”

W odpowiedzi Przystępujący w dniu 30 czerwca 2021 r. złożył wyjaśnienie udzielone przez
Narodowy Bank Grecji Nr ref.: 100281888_21, z dnia 29 czerwca 2021 r., wraz z
tłumaczeniem na język polski, o następującej treści: „W ślad za naszym pismem nr ref.
100222298_21 z 21-05-2021 r., na wniosek naszego klienta firmy Corinth Pipeworks Pipe
Industry Single Member SA, wyjaśniamy niniejszym, że posiadanie zatwierdzonych linii
kredytowych Narodowego Banku Grecji, o wartości przekraczającej 20 mln EUR, oznacza, iż
Corinth Pipeworks Pipe Industry Single Member SA posiada zdolność kredytową na kwotę
nie mniejszą niż 60 milionów złotych (lub równowartość tej kwoty w euro).

NARODOWY
BANK GRECJI S.A. / K. N. (podpis elektroniczny) / E. N. (podpis elektroniczny)
.”
Na wersji
angielskiej dokumentu widnieją podpisy elektroniczne K. N. oraz E. N.

Odwołujący załączył do odwołania dowód – zrzuty ekranu z informacjami dotyczącymi braku
walidacji podpisów elektronicznych K. N. oraz E. N. na ww. dokumencie przeprowadzone w
różnych programach.
Z dowodu złożonego przez Zamawiającego wynika, że Zamawiający dokonał weryfikacji
podpisów pod dokumentem z Narodowego Banku Grecji i są to podpisy elektroniczne.
Z dowodu załączone do pisma procesowego Przystępującego – potwierdzenia z
Narodowego Banku Grecji
– wynika, że K. N. oraz E. N. działając łącznie są umocowani do
składania podpisów ze skutkiem wiążącym dla Narodowego Banku Grecji, co zostało
potwierdzone przez Dyrektora i Zastępcę Dyrektora Banku. Ponadto, w piśmie powołano się
na art. 25 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 910/2014, że
podpisowi elektronicznemu nie można odmówić skutku prawnego wyłącznie z tego powodu,
że podpis ten ma postać elektroniczną lub że nie spełnia wymagań dla kwalifikowanych
podpisów elektronicznych.

Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy pzp:
„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

8) który w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że
nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie
zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych podmiotowych środków dowodowych.”

Artykuł 226 ust. 1 pkt 2 lit. b) i c) ustawy pzp stanowi: „1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

2) została złożona przez wykonawcę: b) niespełniającego warunków udziału w
postępowaniu, lub

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak
podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego
środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń.”

Paragraf 6 ust. 1
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) stanowi:
„W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne


dokum
enty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego
zasoby na z
asadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego
podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami
potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wy-stawione przez
upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej
„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

Paragraf 7 ust. 1
ww. Rozporządzenia stanowi: „Podmiotowe środki dowodowe, w tym
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w
art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi
unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.”

Paragraf 10 ww. Rozporządzenia stanowi: „Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub
w
konkursie spełniają łącznie następujące wymagania: 1) są utrwalone w sposób
umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych; 2)
umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie
tej treści na monitorze ekranowym; 3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej,
w
szczególności za pomocą wydruku; 4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym
wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.”


Na wstępie zaznaczenia wymaga, że Odwołujący nie kwestionował prawidłowości co do
formy dokumentu pierwotnie złożonego przez Przystępującego na potwierdzenie zdolności
kredytowej. Zauważyć należy, że pismo wyjaśniające Narodowego Banku Grecji z dnia
30
czerwca 2021 r. potwierdzało, że zwrot zawarty w piśmie Banku z dnia 21 maja 2021 r.:
posiadanie zatwierdzonych linii kredytowych Narodowego Banku Grecji, o wartości
przekraczającej 20 mln EUR”
oznaczał, że: „Corinth Pipeworks Pipe Industry Single Member
SA posiada zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 60 milionów złotych (lub


równowartość tej kwoty w euro).” Tym samym, podmiotowy środek dowodowy złożony przez
Przystępującego potwierdzał spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Odwołujący
zakwestionował jedynie formę złożonych przez Bank wyjaśnień w zakresie w jakim podpisy
przedstawicieli Banku nie były weryfikowalnymi podpisami kwalifikowanymi. Bezsporne
pomiędzy Stronami było, że podpisy elektroniczne złożone pod dokumentem z dnia
30
czerwca 2021 r. nie są podpisami kwalifikowanymi. Dlatego też, Izba uznała dowody
złożone przez Odwołującego i Zamawiającego w tym zakresie za nieprzydatne dla
rozstrzygnięcia. Odnosząc się do zarzutu, Izba zwraca uwagę, że Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452)
nie nakłada obowiązku składania dokumentów
pochodzących od upoważnionych podmiotów podpisanych kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi. Paragraf 6 ust. 1 ww. Rozporządzenia stanowi, iż jeśli dokument
elektroniczny
wystawiony został przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca to składa
się ten dokument. Taka sytuacja miała miejsce w przedmiotowym postępowaniu.
Wyjaśnienia Banku zostały podpisane podpisami elektronicznymi przez Przedstawicieli
Banku i Pr
zystępujący złożył Zamawiającemu ten dokument. Paragraf 7 ust. 1 ww.
Rozporządzenia, którego naruszenie zarzucił Odwołujący odnosi się do dokumentów
niewystawionych przez upoważnione podmioty, a zatem do analizowanej sytuacji nie ma
zastosowania.
Ponadto,
potwierdzeniem
umocowania
Przedstawicieli
Banku
do
podpisywania dokumentów wiążących Bank jest pismo przedłożone Izbie przez
Przystępującego wraz z pismem procesowym. Izba nie znajduje podstaw zarówno w treści
SWZ jak i przepisach prawa dla wymagania złożenia kwalifikowanych podpisów
elektronicznych w odniesieniu do wyjaśnień składanych w postępowaniu przez upoważniony
podmiot.
Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy pzp wskazania
wymaga, że Odwołujący nie uzasadnił podniesionego zarzutu i nie wyjaśnił na czym miałoby
polegać ewentualne wprowadzenie w błąd Zamawiającego. Izba nie stwierdziła, aby
Przystępujący przekazał Zamawiającemu nieprawdziwe informacje w zakresie wykazania
warunku dotyczącego zdolności kredytowej i formy złożonego w postępowaniu środka
dowodowego na potwierdzenie spełnienia tego warunku. Dlatego też, Izba nie stwierdziła
naruszenia przepisów ustawy pzp w zakresie omawianego zarzutu.

IV. Zarzut dotyczący naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy pzp, poprzez zaniechanie

odrzucenia oferty Corinth Pipeworks S.A. mimo, że Corinth Pipeworks S.A. wniósł wadium
w
sposób nieprawidłowy.
Zarzut nie
zasługiwał na uwzględnienie.
W zakresie
podniesionego zarzutu Izba ustaliła następujący stan faktyczny:
Zgodnie z pkt XIII SWZ:
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: „1. Oferta musi być
zabezpieczona wadium w wysokości 1 300 000,00 PLN (słownie: jeden milion trzysta tysięcy
złotych zero groszy). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których
mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy. 3. Wadium może być wniesione w jednej
lub kilku następujących formach, według wyboru Wykonawcy: 1) w pieniądzu, wpłaconym
przelewem na rachunek Zamawiającego: mBank S.A. nr konta: 94 1140 1977 0000 5803
0100 1031; 2) w gwarancjach bankowych; 3) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) w
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 299). (…) 7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia,
o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji
lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 8. Wadium wniesione w formie poręczenia,
gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej musi obejmować odpowiedzialność za
wszystkie
przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6
Ustawy (jeżeli Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy przypadek, o którym mowa w art. 98 ust. 6 pkt 2) lit. b) Ustawy nie ma
zastosowania). (
…) 10. Poręczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być
nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie. 11. Wadium musi
obejmować cały okres związania ofertą. (…)”

Przystępujący w złożonej ofercie wskazał adres: 2-4 MESSOGEION AVENUE, 115-27,
Ateny, Grecja.
Przystępujący wraz z ofertą złożył Gwarancję wadialną Deutsche Bank nr 874BG02100618
o
następującej treści: „Zostaliśmy poinformowani, że w związku ze wszczętym przez
Państwa postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę izolowanych rur stalowych na potrzeby Gazociągu
Gustorzyn -
Wronów zamówienie nr 1, Numer postępowania: ZP/2021/03/0024/PZ, firma
Corinth Pipeworks S.A., 33 Amaroussiou Halandriou str., GR15125 Maroussi - Greece
(„Wykonawca”), złoży Państwu ofertę, a Państwa warunki przewidują, że zostanie


wystawiona gwarancja bankowa na wadium w wys
okości PLN 1.300.000,00. W związku z
powyższym my, Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa,
niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantujemy zapłacić każdą kwotę do łącznej
wysokości nieprzekraczającej: PLN 1.300.000,00 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy
złotych) na Państwa pierwsze pisemne żądanie stwierdzające, że Wykonawca traci wadium
ponieważ: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub
art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (zwana dalej
„Ustawą”), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków
dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125
ust. 1 Ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub 2) Wykonawca,
którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 3) zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
którego oferta została wybrana. Ze względów identyfikacyjnych Państwa żądanie zapłaty z
tytułu tej gwarancji musi być nam przesłane przez Państwa Bank, wraz z jego
potwierdzeniem, że osoby podpisane na tym żądaniu są do tego upoważnione. Państwa
żądanie zapłaty powinno być złożone w siedzibie Deutsche Bank Polska S.A. Gwarancja
niniejsza wchodzi w życie w dniu 07 maja 2021 roku i wygasa w dniu 12 września 2021 roku,
o ile przed upływem tego dnia nie otrzymamy Państwa pisemnego zawiadomienia, zgodnie
z
wymienionymi warunkami, o wystąpieniu Państwa roszczenia. Gwarancja wygasa także
w
przypadku zwolnienia nas przez Państwa ze wszystkich zobowiązań wynikających
z ninie
jszej gwarancji przed upływem terminu jej ważności, złożonego w drodze
oświadczenia zgodnie z art. 98 ust. 5 Ustawy, które zostanie podpisane przez osoby
należycie umocowane do reprezentowania Państwa w tym zakresie. Oświadczenie złożone
w formie dokumentu elektronicznego podpisane z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu
elektronicznego powinno zostać przesłane na adres trade-services.poland@db.com. Przelew
wierzytelności z gwarancji jest niedozwolony. Do wszelkich praw i obowiązków wynikających
z tej gwar
ancji stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.”

Przystępujący załączył do oferty również Zmianę nr 1 do gwarancji wadialnej Deutsche Bank
nr 874BG02100618 z dnia 7 maja 2021 r.,
na kwotę PLN 1 300 000,00 o następującej treści:

„Niniejszym przedłużamy termin ważności ww. gwarancji, wystawionej za zobowiązania
Wykonawcy, tj. Corinth Pipeworks S.A., 33 Amaroussiou Halandriou str., GR15125 Maroussi
-
Greece, do dnia: 18 września 2021 roku. Pozostałe warunki ww. gwarancji nie ulegają
zmianie. Niniejsza Zmiana nr 1 jest nieodłączną częścią wystawionej przez nas w dniu 07
maja 2021 roku gwarancji wadialnej nr 874BG02100618.”

Z pisma Deutsche Bank Polska S.A. z dnia 24 sierpnia 2021 r. skierowanego do
Zamawiającego, złożonego jako dowód przez Przystępującego wynika, że gwarancja
przetargowa nr 874BG02100618 jest w pełni skuteczna i wykonalna przez Zamawiającego
wobec Banku na podstawie danych zawartych w jej treści.
Z informacji ze strony internetowej Przystępującego, złożonej jako dowód, wynika że adres:
33 Amaroussiou Halandriou str., GR15125 Maroussi
– Greece jest jednym z adresów
Przystępującego.
Pismo IZOSTAL S.A. z dnia 5 grudnia 2018 r. zostało skierowane na adres Przystępującego:
33 Amaroussiou Halandriou str., GR15125 Maroussi
– Greece (dowód Przystępujący).

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy pzp:
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

14)
wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot
wadium w
przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3.”

Artykuł 70 (4) § 1 k.c. stanowi:

„W warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że
przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich,
wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej
zapłaty (wadium).”


Przedmiotem sporu w zakresie podniesionego zarzutu była prawidłowość przedłożonego
w
postępowaniu dokumentu wadialnego wystawionego przez Deutsche Bank Polska S.A.
Odwołujący podnosił, iż dokument ten jest nieskuteczny, gdyż adres wskazany w gwarancji
nie odpowiadał adresowi rejestrowemu Przystępującego, w konsekwencji czego oferta
Odwołującego powinna zostać odrzucona. W ocenie Izby argumentacja Odwołującego nie
zasługuje na uwzględnienie z kilku powodów. Niewątpliwie, jak wynika ze złożonych
dowodów podany w gwarancji adres jest adresem głównej siedziby Przystępującego, a sam
Odwołujący – IZOSTAL S.A. kierował pismo na ten właśnie adres spółki już w 2018 r.

Ponadto, w żadnym postanowieniu SWZ nie wymagano, aby adres wykonawcy na jaki
zostanie wystawiony dokument wadialny był adresem wynikającym z dokumentów
rejestrowych. Brak jest również takiego wymagania w przepisach prawa. Zauważyć należy,
że gwarancja została oznaczona poprzez wskazanie Zamawiającego, Przystępującego oraz
nazwy postępowania. Jak wynika z informacji z otwarcia ofert w postępowaniu nie złożyła
oferty inna firma o tej same
j nazwie jak Przystępujący. Mając na względzie powyższe,
argumentację Odwołującego należało uznać za nieuzasadnioną. Gwarancja wadialna
jednoznacznie
identyfikuje
Przystępującego
i niewątpliwie
zabezpiecza
interesy
Zamawiającego, co zostało również potwierdzone przez Deutsche Bank Polska S.A. w
piśmie z dnia 24 sierpnia 2021 r. Dlatego też, Izba nie znalazła podstaw dla uwzględnienia
podniesionego zarzutu.

V. Zarzut dotyczący naruszenia art. 16 pkt 1 ustawy pzp poprzez prowadzenie postępowania
w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
a
także wymóg udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy,
co wynika z naruszeń przepisów wskazanych w punktach powyżej uzasadnienia niniejszego
odwołania.

Zgodnie z art. 16 pkt 1 ustawy pzp:
„Zamawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: 1) zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.”


W k
onsekwencji nie potwierdzenia się zarzutów odwołania Izba nie stwierdziła naruszenia
art. 16 pkt 1 ustawy pzp. Zamawiający prawidłowo zbadał i ocenił ofertę Przystępującego, jak
i
dokumenty składane przez Przystępującego w postępowaniu.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie
art. 575 oraz art. 574 ustawy pzp, a także w oparciu o przepisy § 5 pkt 1 i 2 lit. b oraz § 8 ust.
2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437 ze zm.)
zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego koszt wpisu od odwołania
uiszczony przez Odwołującego oraz zasądzając od Odwołującego na rzecz Zamawiającego
koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika
w
wysokości 3 600,00 zł na podstawie faktury Vat złożonej przez Zamawiającego na
rozprawie.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.


Przewodniczący: ………………………

Członkowie: ………………………

………………………Wcześniejsze orzeczenia:

Baza orzeczeń KIO - wyszukiwarka

od: do:

Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie